Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012"

Transkript

1 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

2 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet skal komme fra dig... 3 Sådan arbejder du med den større skriftlige opgave (SSO)... 4 Afgrænsning og problemformulering... 4 Indsamling af materiale... 4 Skriveperioden... 5 Skriveprocessen... 5 Hvordan læser man korrektur?... 6 Formelle krav... 6 Omfang... 7 Hvad en opgave skal indeholde Forside Opgaveformulering Engelsk resumé (abstract) Indholdsfortegnelse Indledning Hoveddel Konklusion Noter Litteraturliste Bilag Citater Om snyd Aflevering Sygdom Side 2 af 12

3 Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf I 2. hf skal du udarbejde en såkaldt større skriftlig opgave inden for et selvvalgt område. Opgaven udarbejdes inden for 1 til 3 fag, som kursisten enten følger undervisningen i eller har aflagt prøve i. Faget skal være på mindst B-niveau, og hvis opgaven udarbejdes i flere fag, skal mindst ét af fagene være på B-niveau. Kursisten skal altid anvende det højeste niveau, som vedkommende modtager eller har modtaget undervisning på. Den større skriftlige opgave er en eksamensopgave med ekstern censur. Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. Formålet med den større skriftlige opgave er, at kursisten kan demonstrere faglig fordybelse og evne til at sætte sig ind i nye faglige områder. Ligeledes vil besvarelsen vise din evne til gennem skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og således formidle faglige problemstillinger. Desuden skal den større skriftlige opgave vise kursistens beherskelse af fremstillingsformen i en faglig opgave, fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse. Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave Selve udarbejdelsen af den større skriftlige opgave varer en hel uge (i alt 5 skoledage) se nærmere i Lectio. Se køreplanen for den større skriftlige opgave, (SSO) som skolens ledelse udsender ved skoleårets start. Initiativet skal komme fra dig Skønt skolen har udarbejdet en køreplan for SSO-forløbet, skal du huske, at initiativet skal komme fra dig. Henvend dig til en lærer med dine ideer til en større skriftlig opgave og udnyt vejledningsmulighederne optimalt. Vær altid forberedt til et møde med din(e) vejleder(e). Det er vejlederne, der udformer opgaveformuleringen, så ved aktiv og vedholdende indsats sikrer du bedst, at opgaven formuleres i overensstemmelse med dine ønsker. I skriveperioden kan du arbejde hjemme, men skolen med dens faciliteter og vejlederne står til rådighed inden for normal arbejdstid. Normalt besvares opgaven på dansk, men hvis der indgår et fremmedsprog, skal en del af de anvendte kilder være på det pågældende fremmedsprog; desuden skal opgavebesvarelsen indeholde et kort resumé på engelsk. Side 3 af 12

4 Sådan arbejder du med den større skriftlige opgave (SSO) Afgrænsning og problemformulering I samarbejde med din(e) vejleder(e) skal du afgrænse dit område og søge egnet litteratur. Du kan vælge at udarbejde en skriftlig redegørelse for dit interessefelt, lave et mind map eller en liste med stikord til centrale emner og problemstillinger, du vil undersøge: Find hv-ordene frem og formulér nogle spørgsmål, så du har dit eget bud på en problemformulering! Alle aktiviteter af den slags hjælper dig til bedre at overskue dit arbejdes indhold og retning. Hertil kommer, at du samtidig sporer dine vejledere ind på netop dine overvejelser og mål med opgaven. Ethvert initiativ til indkredsning af emnet kan være en hjælp. Indsamling af materiale Indsamling af materiale skal du gå i gang med så hurtigt som muligt. Det er bedst, hvis du starter med at orientere dig bredt om dit område, så du danner dig et overblik. Læs en populærvidenskabelig artikel, nogle overskuelige afsnit i en lærebog. Så får du en introduktion til emnet og en række nøgleord, du kan bruge i en søgemaskine som Derefter bør du gå mere systematisk til værks og søge materiale/bøger, der behandler dit område mere detaljeret og dybtgående. Undersøg via hvad der findes om dit område. Der er imidlertid fag, hvor indsamling af materiale i højere grad foregår gennem et opsøgende arbejde end gennem litteratursøgning; det vil f.eks. være tilfældet, hvis du skal lave forsøg i naturfagene eller gennemføre en interview- eller spørgeskemaundersøgelse i f.eks. samfundsfag. Dit videre arbejde med det materiale, du har udvalgt, udgør din forberedelse til skrivefasen. Det er derfor vigtigt, at du finder et system, hvor du tager notater, når du læser noget, du regner med at skulle bruge. Husk også sammen med dine notater at skrive, hvorfra de stammer med oplysning om forfatter, titel, udgivelsessted og udgivelsesår. Alle de oplysninger skal også ind i din alfabetisk ordnede litteraturliste, da det kan være meget besværligt og tidskrævende at genfinde sådanne oplysninger senere. At læse og tage notater er et forarbejde, som du bør være helt færdig med, når du modtager opgaveformuleringen og skal til at skrive. Side 4 af 12

5 Skriveperioden Når du får udleveret opgaveformuleringen vil din(e) vejleder(e) normalt være til stede. Det er derfor en god idé at tjekke hos dem, om du har forstået formuleringen rigtigt. Opgaven kan som nævnt ovenfor være vedlagt en tekst eller noget statistisk materiale inden for dit område, som du vil blive bedt om at analysere, kommentere eller perspektivere. I hele opgaveperioden kan du kun henvende dig til vejlederne med spørgsmål, men vejlederne må ikke bedømme dele af opgavebesvarelsen før afleveringsdatoen. Vejlederne skal skelne skarpt mellem vejledning og bedømmelse. Skriveprocessen Når du har set opgaveformuleringen, kan du disponere din opgave, dvs. lægge en plan for, hvordan du vil bygge den op. Lav en disposition og organisér stoffet i små enheder. Sørg for at ordne det hele i en logisk rækkefølge, således at overgangen fra det ene til det andet virker naturlig og velbegrundet. I din opbygning vil indledning og konklusion være ramme om opgavens hoveddel dvs. den del af opgaven, hvori du redegør, analyserer, diskuterer, perspektiverer m.v. Inddel opgaven i afsnit med over- og underoverskrifter, der fortæller, hvad det enkelte afsnit handler om. Underoverskrifterne gør teksten overskuelig for læseren. Nogle af underoverskrifterne kan udformes som spørgsmål, som afsnittet så besvarer eller diskuterer. I indledningen tager du udgangspunkt i den stillede opgave og skriver, hvordan du har forstået den opgaveformulering, du har modtaget. Du gør ligeledes rede for, hvordan din opgave er afgrænset, og hvordan du vil disponere besvarelsen. Indledningen fungerer som en indføring til læseren i, hvad du vil undersøge, i hvilken rækkefølge og evt. hvilket materiale du vil inddrage. Det er en ganske naturlig arbejdsproces først at skrive indledningen helt færdig til sidst. Først da har du et klart overblik over, hvordan du har bygget opgaven op og kan måske bedre selv overskue, hvordan den hænger sammen. Opgavens hoveddel, dens kerne eller krop, består normalt af flere storafsnit med redegørelse, analyser, sammenligning og diskussion. Den konkrete opbygning af disse afsnit skal afpasses i forhold til de krav, opgaveformuleringen indeholder. Det er vigtigt at overveje, hvordan dispositionen af opgaven sikrer faglig progression i fremstillingen og en hensigtsmæssig orden i den rækkefølge, informationerne formidles i. Når alt det endeligt er på plads, kommer tiden for en afrundende konklusion. Side 5 af 12

6 I konklusionen skal du opsummere og sammenfatte alt det, du har gennemgået i de foregående afsnit. Konklusionen skal rumme svar på de spørgsmål, der blev stillet i opgaveformuleringen. Konklusionen behøver dog ikke være entydig og afklaret en forsigtig konklusion er også en konklusion. Det konkluderende afsnit udgør en vigtig del af opgaven, og det bør derfor være så grundigt, at læseren alene ved at læse konklusionen kan få et nuanceret svar på den problemformulering, som indledningen udfoldede. Når du gennemlæser den færdige opgave, så læs indledningen og derefter konklusionen og tjek så om konklusionen lever op til ovenstående. Hvordan læser man korrektur? Det er vigtigt, at du er bevidst om, at din opgave skal læses af andre end dig selv. Din formidling af stoffet indgår som en del af den samlede bedømmelse af opgaven. Det er derfor nødvendigt, at du er meget omhyggelig med dit skriftsprog. Hvis du ved med dig selv, at du tit glemmer endelser, eller dine sætninger er for lange, så find de fejl. Gennemlæs opgaven flere gange med fremmede øjne som om du aldrig har set den før. Det giver dig et godt blik for de mangler, der måtte være: F.eks. stavefejl, uforståelige formuleringer eller afsnit, der ikke hænger sammen. Det er også en god idé at læse højt for dig selv eller få en anden evt. en kammerat til at læse din tekst. Meningen med opgaven er jo at formidle et stof, så læseren kan følge din tankegang og få en klar fornemmelse af sammenhængen. Markér i marginen, når du støder på en uklar formulering eller noget andet, der skal ændres og forbedres. Slå op i Retskrivningsordbogen eller Nudansk Ordbog, hvis du er usikker på stavemåden. Det er ikke tilstrækkeligt udelukkende at bruge computerens stavekontrol; på den anden side vil det være usmart at slå den fra. Formelle krav I dette afsnit finder du dels en beskrivelse af de krav, der stilles til udformningen af din større skriftlige opgave (SSO), dels nogle gode råd. Den indholdsmæssige side af din opgave er selvfølgelig den vigtigste, men det spiller også en stor rolle for bedømmelsen, at din besvarelse fremtræder klar og overskuelig. Side 6 af 12

7 Omfang Den opgaveformulering, du får udleveret, skal kunne besvares inden for sider, eksklusiv forside, evt. indholdsfortegnelse eller forord og eksklusiv bilag, litteraturliste mv. Skriftstørrelse er sat til 12. Venstre margin bør være ca. 3 cm og højre ca. 2 cm. Du skal holde en passende bred kant fri for tekst øverst og nederst på papiret. Dels skal du lave plads til nummerering af siderne, dels vil du muligvis vælge at anbringe dine noter som fodnoter (se afsnittet om noter). Hvis du af forskellige grunde skal anvende illustrationer; det kan f.eks. være grafer, modeller, statistik eller billeder, skal de have en tydelig funktion og ikke bare være fyld. Du kan anvende forskellige skriftstørrelser og -typer til overskrifter ordinær, fed skrift, versaler og kursiv, men vær konsekvent og systematisk i anvendelsen. Hvad en opgave skal indeholde Først følger en liste over opgavens indhold, dernæst uddybes de enkelte punkter. 1. Blanketten er forside 2. Opgaveformulering 3. Engelsk resumé (abstract) 4. Indholdsfortegnelse 5. Indledning 6. Hoveddel (dvs. fremstillingen af dit faglige arbejde) 7. Konklusion 8. Noter 9. Litteraturliste 10. Evt. bilag 1. Forside Forsiden i din besvarelse skal være den blanket, du får udleveret af skolen. Efter denne forside må du gerne sætte din egen forside, hvis du synes, det er nødvendigt. Side 7 af 12

8 2. Opgaveformulering Der kan være forskellige forventninger til, hvad et titelblad ellers skal indeholde af informationer, men nedenstående er almindeligt: Dit fulde navn Opgaveformuleringen Opgavetypen Vejledernes navne Navnet på skolen Afleveringsdatoen 3. Engelsk resumé (abstract) For alle større skriftlige opgaver (SSO) gælder det, at der skal indgå et resumé en meget koncentreret, sammenhængende tekst på engelsk. Dette såkaldte abstract er en mini-udgave af opgavebesvarelsen og bør i ret få sætninger præsentere opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Resumeet skal kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. I de fleste tilfælde vil et omfang på linjer være passende. Abstract anbringes lige efter titelbladet Resumeet bør nævne undersøgelsens problemstillinger (opgaveformuleringens indhold), begrundelse for materialevalg, metodiske fremgangsmåder og/eller teoretiske grundlag, væsentlige resultater og konklusioner. På engelsk kan en disposition for resuméets udformning se sådan ud: - Problem statement - Approach - Results - Conclusions Resumeet bedømmes ikke særskilt, men indgår i helhedsindtrykket af besvarelsen. I bedømmelsen indgår både relevansen af sammenfatningen for opgaven som helhed og resuméets sproglige udformning. 4. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse forudsætter, at du har husket at nummerere siderne. Nye afsnit (overskrifter) angives med sidetal. Indledningen er side 1. Hvis du har valgt at nummerere overskrifter og underoverskrifter, skal de også angives i indholdsfortegnelsen. Side 8 af 12

9 Forord (som ikke er et krav) kan bruges til f.eks. at motivere valget af område (emne). Hvis du personligt har fået stillet et specielt materiale til rådighed, f.eks. af en virksomhed, kan du bruge forordet til en redegørelse for det forhold. Måske vil det endda være passende at takke for det, men i øvrigt skal man ikke hverken i forordet eller i sin konklusion (se denne) takke mor, far eller andre for opbakning eller evaluere sin arbejdsproces. Det er en krævende eksamensopgave, du er i gang med, men hvordan du har oplevet forløbet, er ikke relevant i sammenhængen. 5. Indledning Indledningen bruges til at forberede læseren på, hvad der skal ske undervejs gennem opgaven. Du vil måske også vælge at forklare, hvordan du selv opfatter opgavens problemer. Måske vil du sammenskrive din problemformulering til en appetitvækker. Brug også indledningen til at afgrænse dit emne og begrunde valget af område. 6. Hoveddel I opgavens hoveddel (kerne eller krop) bearbejder du dit materiale gennem beskrivelse/redegørelse, analyse, sammenligning, perspektivering og evt. diskussion. Du skal være opmærksom på, at alle fag stiller krav om selvstændig analyse af fagligt materiale. Der skal altså komme resultater ud af dit arbejde med at skrive og løse opgaven. Opgaven vil stille krav om, at du skal kunne 1. redegøre for et stofområde 2. gå dybere i en analyse 3. skabe en helhedsopfattelse gennem dokumentation, diskussion og stillingtagen Det hele skal så samles op i en konklusion. Men du skal selvfølgelig bemærke, at ikke alle fag vægter disse krav på samme måde. 7. Konklusion Konklusionen skal gå på det faglige udbytte, dvs. hvad der kom ud af dine undersøgelser, hvilke svar dit materiale kunne give. Måske har du undervejs i din opgave lavet nogle delkonklusioner, som du nu skal samle op. Du skal være opmærksom på, at konklusionen således ikke skal dreje sig om, hvordan det har været at arbejde med SSO, eller hvilke oplevelser du har haft undervejs. Side 9 af 12

10 8. Noter Noter (de er helt nødvendige!) kan du vælge at placere enten som fodnoter eller på siderne lige efter konklusionen. Fælles for begge typer af noteapparat er, at alle noter skal nummereres fortløbende i teksten. Hvad bruger man så noter til? Ideen med noter er, at du herigennem henviser til det materiale, der ligger til grund for din fremstilling og argumentation. Ingen forventer, at du f.eks. kender eksporttallene fra Kina udenad. Men til gengæld forventes det, at du ikke bare bruger løs af, hvad andre har skrevet før dig (se også Snyd). Rent praktisk kan der skelnes mellem forskellige slags noter: henvisende noter, forklarende (leksikalske) noter samt diskuterende noter. Henvisende noter bruges, når du skal dokumentere, hvor du har en faktuel oplysning fra. Du kan henvise til forfatter, titel og bogens sidetal på dit noteark eller i en fodnote (se også citater). Dette samme gælder naturligvis for oplysninger hentet fra nettet (se også litteraturlisten). Når du bruger oplysninger fra internettet, skal du angive den helt nøjagtige internetadresse. Det er ikke nok bare at henvise til Og hvis materiale fra en bestemt hjemmeside bliver brugt i analyse og diskussion, bør netop det udskrives og indgå i opgavens bilag. Forklarende noter bruger du til at forklare usædvanlige ord, udtryk og forhold, som du vil sikre dig, at din læser kender, men som ellers ville fylde for meget op i din løbende fremstilling. Diskuterende noter anvender du, når du vil vise og forholde dig til forskellige opfattelser og vurderinger i dit materiale. Noterne er en hjælp, fordi de flytter meget indviklet stof fra selve fremstillingen og gør det lettere at læse og overskue opgaven. Brug i øvrigt din vejleder til at diskutere omfang, antal og noteteknik med. Der kan være forskelle i forventningerne fra fag til fag. 9. Litteraturliste Litteraturlisten skal indeholde alle de titler, du har brugt til besvarelsen af din opgave (dog ikke ordbøger). Titlerne stilles op i alfabetisk rækkefølge efter: - forfatterens efternavn - forfatterens fornavn - titel - udgivelsessted - udgivelsesår Det er derfor en god idé, at du noterer disse oplysninger ned hver gang, du tager fat på en ny bog allerede i forberedelsesfasen. Side 10 af 12

11 Aftal med dine vejledere, hvordan andet materiale f.eks. internetsider skal anføres. Det er vigtigt med en klar systematik. 10. Bilag Hvad der skal med som bilag er forskelligt fra fag til fag, men fælles er det, at du skal vedlægge specielt og supplerende materiale. Vejledere og censor skal have mulighed for at vurdere alt det materiale, du har brugt. Tal med din vejleder om, hvilket materiale du i første omgang skal vedlægge. Citater Citater er rigtig gode at dokumentere med, men du skal citere korrekt og relevant for sammenhængen og i et rimeligt omfang. Opgaven må selvfølgelig ikke få præg af at være citatmosaik. Du bør udvælge de allerbedste eksempler fra dit materiale og begrænse dig til at bruge dem. Når du citerer, skal det fremgå lysende klart, hvem og hvorfra du citerer: - Markér med citationstegn, at der nu kommer et citat. - Teksten gengives 100 % korrekt. - I en parentes bagefter angiver du forfatter, titel og sidetal. Disse oplysninger kan også sættes som fodnoter eller slutnoter. Om snyd Det er snyd, hvis du har skrevet opgaven (eller blot dele af den) af efter andre. Det er også snyd, hvis du anvender dele af tekster eller ordvalg uden at opgive kilden. Det vil få særdeles alvorlige konsekvenser for din eksamen. Din opgave kan blive afvist, og du vil ikke kunne få dit eksamensbevis. Først året efter vil du kunne aflevere en ny besvarelse. Vær derfor omhyggelig med at skrive med dine egne ord. Det er nødvendigt at bruge ressourcer på at omformulere andres sprog, så din fremstilling ikke kommer til at ligne afskrift, medmindre du vælger at citere direkte med citationstegn og kildeangivelse vil sproglige sammenfald (verbal overensstemmelse) med andres tekster blive betragtet som snyd. Side 11 af 12

12 Aflevering Du skal afleveres rettidigt. Overholder du ikke fristen, vil din større skriftlige opgave ikke blive godkendt, og du vil ikke kunne få dit eksamensbevis. Din SSO skal udskrives og afleveres i 3 eksemplarer med din underskrift på opgavens sidste side. Du skal aflevere i de mapper, skolen har udleveret til dig sammen med den endelige opgaveformulering. Sygdom Ved sygdom i skriveperioden skal du straks henvende dig til skolen samt indsende en lægeerklæring. Skolen vil herefter fastsætte en ny skriveperiode for dig. Ligeledes vil der blive udarbejdet en ny opgaveformulering inden for det valgte område. Rigtig god arbejdslyst! Geert Nielsen Solrød Gymnasium Side 12 af 12

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK Større Skriftlig Opgave 2016-17 Skrivevejledning og aflevering Omfang og layout: Krav til opgavens omfang skal fremgå af opgaveformuleringen. Titelbladet, abstract, indholdsfortegnelsen, noter, materialeoversigten/litteraturfortegnelsen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojektet en kort vejledning

Studieretningsprojektet en kort vejledning 2010 Studieretningsprojektet en kort vejledning 2 Studieretningsprojektet en kort vejledning Afsnit Overskrift Side 1 Indledning 1 2 Fag og formål 1 3 Milepæle i arbejdsprocessen 3 4 Opgaveformuleringen

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studieretningsprojekt. Vejledning. Et hjælperedskab for 3.g elever. Gammel Hellerup Gymnasium

Studieretningsprojekt. Vejledning. Et hjælperedskab for 3.g elever. Gammel Hellerup Gymnasium Studieretningsprojekt 2014 Vejledning Et hjælperedskab for 3.g elever Gammel Hellerup Gymnasium - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning 3 2. Valg af fag og emneområde 4 2.1. Arbejdet med afgrænsning af

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

1g-opgaven i dansk. Råd og vink

1g-opgaven i dansk. Råd og vink 1g-opgaven i dansk 1.g opgave i dansk 2014 Råd og vink Præsentation 1g opgaven skal fungere som øvelse i metoder, der skal anvendes i senere opgaver. Derfor ligger der allerede i 1g opgaven bestemte krav

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere