Regler og retningslinier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler og retningslinier"

Transkript

1 Regler og retningslinier Et samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen 1 April 2015

2 Indhold Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen m.m....3 Habilitet...5 Afdelingsbestyrelsens konstituering Forretningsorden...5 Kontakten til boligselskabet...5 Mødedagsorden...5 Mødereferat...6 Beslutninger...6 Bestyrelsesportal...7 Administrationens tilbagemelding på referater...7 Økonomi...7 Kassebeholdning...8 Regler for udbetaling...8 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (konto nr )...9 Afdelingsbestyrelsens kurser (konto nr )...9 Konto for fritidsaktiviteter (konto nr )...10 Beboerbladdrift (konto nr )...10 Tegningsregler...10 Pris- /tilbudsindhentning...10 Tavshedspligt...11 Bestilling af arbejde og indkøb...11 Ordens- og vedligeholdelses reglementer...11 Beboersager...11 Postforsendelse mellem administrationen og afdelingsbestyrelsen...12 Forholdet til ejendomsfunktionærerne...12 Repræsentantskab...13 Regler for Rådighedsbeløb konto og fritidsaktiviteter konto Administrationens kontaktpersoner i forhold til afdelingsbestyrelsen

3 Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen m.m. Nærværende regler og retningslinier er resultatet af et årelangt erfaringsgrundlag i samarbejdet med afdelingsbestyrelserne og har til formål at fremme dette samarbejde bedst muligt. Derfor vil disse regler og retningslinier på baggrund af modtagne forslag, ændret lovgivning m.m. løbende blive revideret. 3

4 4

5 Habilitet Når man bliver valgt ind i en afdelingsbestyrelse, skal der udfyldes et habilitetsskema om evt. tilknytning til leverandører m.v. Oplysningerne behandles naturligvis fortroligt. Afdelingsbestyrelsens konstituering Afdelingsbestyrelsen vælger eventuelt en næstformand af sin midte, og kan derudover konstituere sig med en kasserer og sekretær. Forretningsorden Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen kan indeholde regler for, hvor mange ordinære møder om året, mødedage (f.eks. 1. mandag i måneden), mødetidspunkt, dagsordenens udsendelse, godkendelse af referat, valg af medlemmer til særlige poster (kasserer, sekretær, klubaktiviteter etc.) efter afdelingsmødet. Kontakten til boligselskabet Administrationen foretrækker at have én kontaktperson i afdelingsbestyrelsen. Kontakten om særlige sagsområder kan ved referatført bestyrelsesbeslutning uddelegeres til et bestyrelsesmedlem pr. sagsart. Såfremt andet ikke er besluttet, er formanden afdelingsbestyrelsens kontaktperson til selskabet. Administrationens kontaktpersoner fremgår af sidste afsnit. Mødedagsorden Forud for hvert møde bør der være udleveret en dagsorden til afdelingsbestyrelsens medlemmer. Dagsordenen skal endvidere bekendtgøres for alle lejere før mødet, evt. ved opslag på passende sted. 5

6 Mødereferat Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der tages referat fra bestyrelsesmøder og beboermøder (afdelingsmøder). Referater bør i hovedtrækkene indeholde følgende: y Afdelingens navn. y Dato, tidspunkt og sted for mødet. y Navne på tilstedeværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer, eventuelle repræsentanter fra boligselskabet og/eller andre mødedeltagere. y Anførsel af fravær med/uden afbud. y Dagsorden. y Vedtagelser med henvisning til dagsordenens punkter. y Underskrift på referatet. (hvis ikke det indsendes pr. mail) y Ved beboermøder (afdelingsmøder) anføres endvidere antallet af tilstedeværende beboere samt antallet af repræsenterede lejemål. Referaterne bedes skrevet med en bred (7-8 cm) højre margen, hvor administrationen kan skrive sine bemærkninger. Se skabelon til referater på bestyrelsesportalen. Eksemplar af mødereferater bedes indsendt til administrationen snarest efter mødets afholdelse. Det vil blive ekspederet hurtigst muligt fra administrationen. Forinden skal eventurelle punkter som person- og klagesager fjernes eller anonymiseres. Referaterne skal endvidere bekendtgøres for alle lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse, evt. ved opslag på passende sted. Enhver beslutning skal referatføres. Beslutninger Trufne beslutninger kan først bringes til udførelse af administrationen, når eksemplar af mødereferat foreligger. Igangsættelse/udførelse på grundlag af mundtlige informationer til administrationen sker ikke. 6

7 Bestyrelsesportal Selskabet har et såkaldt intranet, dvs. et lukket netværk hvortil kun valgte og ansatte har adgang. For at komme på portalen skal man kontakte HR&K-afdelingen, hvor man oprettes og får udleveret et password. På portalen har man adgang til afdelingens konti, lejerliste, telefonlister mv. Endvidere lægges her information til beboerdemokratiet. Administrationens tilbagemelding på referater Mødereferatet returneres til afdelingsbestyrelsens formand pr. mail, forsynet med administrationens besvarelser af og kommentarer til referatførte emner, ligesom der anføres navn på den medarbejder eller afdeling, der har ansvaret for det enkelte emne. Der svares ikke retur på referater af afdelingsmøder (beboermøder) Økonomi Hver boligafdeling er en økonomisk selvstændig enhed. Lejen fastsættes på grundlag af boligafdelingens driftsbudget, og der skal ved budgetteringen være balance mellem udgifter og indtægter. Afdelingens budgetter vedtages hvert år på det ordinære afdelingsmøde. Budgetterne skal naturligvis overholdes, og ikke-budgetlagte ønsker kan normalt ikke opfyldes, men kan søges medtaget i kommende års budget. Afdelingsbestyrelsen får budgetforslag fremsendt fra administrationen og tager stilling til dette, evt. sammen med inspektøren. Afdelingsbestyrelsens stillingtagen til budgetforslaget skal være administrationen i hænde indenfor en nærmere angivet tidsfrist. Derefter udsendes budgetforslaget til beboerne til godkendelse på afdelingsmødet. Årsregnskabet skal altid godkendes af afdelingsbestyrelsen. Såfremt det på et afdelingsmøde er vedtaget at afdelingsmødet skal godkende årsregnskabet, skal der afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) inden 5 måneder efter regnskabets slutning (d.v.s. inden 30/11). Vi anbefaler at alle afdelinger har mindst et medlem på bestyrelsesportalen, da mest mulig information lægges her eller udsendes pr. mail. 7

8 Kassebeholdning En mindre kassebeholdning kan overføres til bankkonto. Der sker kun bankoverførsler tirsdag og torsdag. Selskabet har af sikkerhedshensyn ingen kontanter. Ved afregning overfor boligselskabet skal udfyldt kassekladde med tilhørende underskrevne udgiftsbilag foreligge. Ved hævning af større beløb til et bestemt arrangement skal afregning ske senest 14 dage efter arrangementets afholdelse. Afregning sker elektronisk, husk at anføre Jeres kontonummer Regler for udbetaling Ved enhver form for udbetaling fra de nævnte konti skal der foreligge forskriftsmæssige bilag for indkøb (attesteret faktura til anvisning eller attesteret kvittering). Udgifter til spiritus og tobak dækkes ikke. Ved særlige anledninger må der gives en mindre gave (max. 300 kr.), dog ikke kontanter eller gavekort. Eneste undtagelse herfra er mindre gavekort som præmie ved bankospil. Indbetaling til selskabet kan ske til vor konto i Danske Bank, reg.nr. 3574, konto nr Ved overførsel anføres afdelingens nr./navn, og der indsendes afregning til HR&K-afdelingen. Følgende konti henhører under gruppen diverse udgifter, og de til disse formål afsatte budgettal fastsættes i samråd med administrationen. 8

9 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (konto nr ) Det henstilles, at afdelingsbestyrelsen i enhver henseende udviser stor sparsommelighed, se vedtægternes 16 stk. 3 om rimelige udgifter. Eksempler på rådighedsbeløbets anvendelse: y Fortæring ved bestyrelsesmøder. y Vedtaget telefontilskud (sædvanligvis ydet til formanden), max. kr 300,- pr. kvartal, udbetales bagud. y Udgifter ved beboermøder (afdelingsmøder). y Kopiering. y Kontorartikler og porto. y Supplerende kontorinventar og -maskiner. y Abonnementsudgifter. Endvidere kan der udbetales kilometerpenge efter fornøden dokumentation (køresedler, som udleveres af HR&K-afdelingen eller hentes på bestyrelsesportalen). Kilometerpenge udbetales kun 1 gang månedligt ved månedens udløb. HR&Kafdelingen skal have køresedlerne inden den 15. i måneden. Køresedlerne skal udfyldes nøjagtigt med præcis angivelse af adresse, postnummer mv Endelig henvises til afsnittet omhandlende Regler for rådighedsbeløb... Afdelingsbestyrelsens kurser (konto nr ) På denne konto budgetteres og konteres udgifter til kurser for afdelingsbestyrelses-medlemmer. 9

10 Konto for fritidsaktiviteter (konto nr ) Det henstilles, at afdelingsbestyrelsen i enhver henseende udviser stor sparsommelighed, se vedtægternes 16 stk. 3 om rimelige udgifter. Eksempler på anvendelse: Tilskud til beboeraktiviteter i fælleshus. Tilskud til beboerarrangementer, f.eks. fester og udflugter. Arrangementer må kun være for afdelingens egne lejere. Anvendelse af de budgetterede beløb kræver referatført beslutning, indeholdende oplysning om formål, beløbsstørrelse og beløbsmodtager samt antal deltagere. Beboerbladdrift (konto nr ) Et antal af vore boligafdelinger udgiver beboerblade. Foruden arbejdsindsatsen er der sædvanligvis udgifter forbundet hermed, disse dækkes over konto Tegningsregler Såfremt afdelingsbestyrelsen ikke har vedtaget andet, kan alene formanden ved sin underskrift trække på afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder udbetaling af eventuel kassebeholdning. Tegningsretten kan ved referatført bestyrelsesbeslutning overlades til kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem. Pris- /tilbudsindhentning Enhver form for indhentning af priser (tilbud, underhåndsbud, overslag eller andet) skal ske gennem administrationen. Dette krav baseres på licitationslovgivningens overholdelse samt ansvarsplaceringen i et aftaleforhold. 10

11 Bestilling af arbejde og indkøb Al bestilling af arbejde og andre former for indkøb kan kun foretages af administrationen, der udsteder elektronisk rekvisition, som danner grundlag for fakturabetalingen. Fra disse regler undtages budgetteret forbrug fra kontiene for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og fritidsaktiviteter (se de særlige afsnit herom). Ordens- og vedligeholdelsesreglementer Ændringer og/eller tilføjelser i eksisterende ordens- og vedligeholdelsesreglementer skal vedtages på et afdelingsmøde. Beboersager Beboerklager skal foreligge i skriftlig form. Når udlejningsafdelingen modtager en underskrevet klage med præcis adresse på den beboer, der klages over, sendes en henstilling i løbet af 5-10 dage. Hvis klagerne er særligt alvorlige, hvor selskabet har hjemmel til at opsige/ ophæve - typisk ved trusler, overfald og chikane - og der ikke er nogen tvivl, sender selskabet omgående en kraftig henstilling med oplysninger om at vi vil opsige/ophæve lejemålet, hvis det sker igen. I særlige sager som udvikler sig, vil afdelingbestyrelserne naturligvis blive indraget. Kopi af korrespondance i klagesager fremsendes til afdelingsbestyrelsen og ejendomsmesteren. Tavshedspligt Afdelingsbestyrelsens medlemmer har overfor andre tavshedspligt med hensyn til de eventuelle personlige oplysninger, de måtte få om nuværende og tidligere beboere. Ved udtræden af afdelingsbestyrelsen gælder denne tavshedspligt fortsat. 11

12 Postforsendelse mellem administrationen og afdelingsbestyrelsen Vi tilstræber, at størstedelen af posten fremsendes pr. mail til formanden, hvorfor vi endnu engang opfordrer afdelingsbestyrelserne til at blive oprettet på bestyrelsesportalen. Er der almindelig post fra selskabets administration til afdelingsbestyrelsen, fremsendes det normalt én gang ugentligt med afsendelse tirsdag. Skulle der være hastesager, sker fremsendelse efter behov. Hvis afdelingsbestyrelsens formand eller en anden kontaktperson har ærinde på administrationens kontor, opfordres man til at henvende sig i HR&K-afdelingen, hvorfra udlevering af eventuel foreliggende post vil ske. Post fra afdelingsbestyrelsen til administrationen fremsendes gerne elektronisk. Man kan hos selskabet rekvirere/få udleveret porto-betalt kuverter til afregninger mv., men husk, at en gennemsnitsporto pr. kuvert er udgiftsført over konto allerede ved udleveringen af kuverterne. Forholdet til ejendomsfunktionærerne Den daglige pasning af ejendommen, renholdelse og den funktionsmæssige vedligeholdelse påhviler ejendomsmesteren, til hvem afdelingsbestyrelsen bedes henvise beboere, der måtte henvende sig om sådanne spørgsmål. Alle ejendomsfunktionærer ansættes af administrationen, hvor inspektøren er ejendomsmesterens nærmeste foresatte. Afdelingsbestyrelsen orienteres om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne er selvsagt gavnligt. Imidlertid er afdelingsbestyrelsen ikke berettiget til at give ejendomsfunktionærerne påtale og instruktion om arbejdets udførelse. Eventuelle henvendelser herom skal derfor rettes til administrationen (inspektøren). 12

13 Repræsentantskab Hver boligafdeling er berettiget til mindst et medlem i selskabets repræsentantskab, som er den øverste myndighed. Antallet af afdelingens repræsentanter fremgår af selskabets vedtægter. Afdelingsmødet beslutter, om repræsentantskabsmedlemmer vælges på mødet eller af afdelingsbestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Såfremt det er afdelingsbestyrelsen, som vælger repræsentant/-er, bedes valgene meddelt administrationen omgående, og evt. udskiftning bedes ligeledes meddelt. Dette alene for at kunne afvikle formalia i forbindelse med repræsentantskabsmøderne så gnidningsløst som muligt. Regler for Rådighedsbeløb konto og fritidsaktiviteter konto I lovgivningen anføres, at Udbetaling af beskedne rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen kan af omkostningsmæssige årsager ske uden revisionsmæssig budgetkontrol fra boligorganisationens side, hvis beløbet anvendes til småudgifter i afdelingsbestyrelsens virksomhed. Ordene beskedne og småudgifter skal naturligvis ses i relation til afdelingsbestyrelsens og afdelingens størrelse. Revisionsmæssig budgetkontrol har hid til dækket kontrol af budgetoverholdelse af afstemninger. På baggrund af senere års verserende sager og kravet om forvaltningsrevision vil revisionen tage flere stikprøver ind i bilagenes kvalitet, formålet med forbruget og attestering. Det må også forudses, at revisionen vil anvende skattevæsenets krav til repræsen tationsbilag som udgangspunkt. Afdelingsbestyrelsen skal selv udarbejde og fremlægge specificeret regnskab over rådighedsbeløbet på afdelingsmødet. I det efterfølgende opstilles nogle regler, som er afstemt med revisionen for at undgå bemærkninger / påtegninger i revisionsprotokollen. 13

14 Bilagene skal indeholde Afdelingsarrangementer: (f.eks. fastelavn, sommerudflugt for beboere, afdelingsmøder etc. ) Gaver: Afdelingsbestyrelsen: Antal deltagere (voksne og børn) skal anføres. Modtagere af gaver samt anledningen. Anledning til arrangementet (møde, evt. julefrokost etc.) samt navne på deltagere skal anføres. Alle påhæng kan deltage i julefrokoster, men for egen regning. Holder afdelingsbestyrelsen en julefrokost, må der ikke også afholdes en sommerfrokost og omvendt. Attestation Bilag: Klassekladde: Udbetaling: Det skal fremgå af alle bilag, hvad der er købt og bilagene skal attesteres af formand og kasserer, hvis en sådan er valgt. Skal attesteres af formand og evt. kasserer. Sker på grundlag af kassekladde til en konto i et pengeinstitut. Der overføres kun penge på tirsdage og torsdage. Bilag, der ikke følger ovenstående regler, må forventes at blive afvist. 14

15 Administrationens kontaktpersoner i forhold til afdelingsbestyrelsen Daglig drift, større vedligeholdelsesarbejder, moderniseringsopgaver samt afdelingens økonomi i forhold til vedligeholdelsesbudgettet. Forbrugsafgifter samt vaskeri- og fælleslokaledrift. Regnskab og budget, bortset fra daglig drift, herunder ren- og vedligeholdelse. Beregning og opkrævning af leje m.v. Beregning af de lejemæssige konsekvenser ved supplerende arbejder. Ordensreglers overholdelse, klagesager samt husdyrsager. Beboerdemokrati, herunder bistand, rådgivning, koordination af henvendelser, ordensreglers udformning m.v. Ovennævnte omhandler alene forholdet mellem afdelingsbestyrelse og administration. Beboeres henvendelser er således ikke medtaget - de fordeles på anden måde, afhængigt af henvendelsens art. Ledelsesforhold Administrativ leder: Drift: (byggesager, inspektørafdeling m.v.) Økonomi: (regnskab/bogholderi/it, m.v.) Kundeservice (Udlejning og HR&K) Beboerdemokrati: (HR&K afdelingen) Klagesager: Direktør Bent Bøllingtoft (BB) Teknisk chef Kim K. Falden (KKF) Økonomichef Tina Nørmark Aae (TNA) Kundechef Jacob Michaelsen (JM) Britt Kaas Strehlau (BKS) Majbritt June Thomsen (MJT) Udlejningsafdelingen 15

16 Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os 16

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:...

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:... Senest revideret 24. april 2012 Vedtægter Indhold 1 Navn og hjemsted:... 3 2 Formål:... 3 3 Medlemmer:... 3 4 Indskud:... 4 5 Hæftelse:... 4 6 Andel:... 4 7 Boligaftale:... 5 8 Boligafgift:... 5 9 Vedligeholdelse

Læs mere