Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune."

Transkript

1 Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede kendskabet til træning mv. indenfor de sportsgrene, som triathlon (svømning-cykling-løb) består af, og derved fremme medlemmernes lyst til at engagere sig i foreningen. 3 Indordning under forbund Klubben er medlem af Dansk Triatlon Forbund under ETU, ITU og DIF. 4 Optagelse af medlemmer samt vilkår for medlemsskab Stk. 1. Som medlem kan optages enhver triathlon interesseret, enten som aktiv eller passiv. Stk. 2. Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler fuldt kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke triathlon i klubben. Kontingent indbefatter et årligt afgiftsbeløb til Dansk Triatlon Forbund, som foreningen er medlem af, jf. 3. Stk.3. Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke triathlon i klubben mod et årligt kontingent, ønsker at være tilsluttet klubben. Passive medlemmer kan deltage i klubaftener, klubfester, foredrag m.v. I særlige tilfælde kan passive medlemmer deltage i ekstraordinære aktiviteter efter bestyrelsens forudgående godkendelse. Stk. 4. Umyndige kan kun optages som medlem af foreningen, såfremt der foreligger skriftligt samtykke fra den pågældende værge.

2 Stk. 5. Medlemmer under 12 år må kun udøve aktiviteter i foreningens regi, såfremt den pågældende til enhver tid er under opsyn af en myndig person, som efter forudgående aftale med værgen har ansvaret for den pågældende under udførelsen af aktiviteten. Stk. 6. Udelukket fra optagelse er personer, der er ekskluderet fra eller i restance til andre nuværende eller tidligere idrætsforeninger under Dansk Idrætsforbund, så længe deres mellemværende ikke er bragt ud af verden. Stk. 7. Enhver indmeldelse til klubben skal ske skriftligt på dertil bestemte blanketter, og ethvert medlem modtager ved indmeldelsen et eksemplar af klubbens vedtægter. Ved indmeldelse efter den 25. august 2012 betales et indskud på kr. 200 kr., som ikke tilbagebetales ved udmeldelse. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år. Medlemmer under 18 år betaler reduceret kontingent og halvt indskud. Når medlemmet fylder 18 år, fortsættes medlemskabet automatisk til fuldt kontingent uden yderligere indbetaling af indskud. Ved indmeldelse midt i sæsonen betales forholdsmæssigt kontingent der udregnes som det tilbageværende antal måneder i sæsonen inklusiv måneden for indmeldelsen divideret med 12. Kontingentet indbetales til klubbens bankkonto. Forfaldsdato fremgår af opkrævning, tilsendt medlemmet pr. eller brev. Stk. 8. Sæsonen starter 1. Januar og slutter 31. December. Restance udover to måneder medfører tab af medlemsrettigheder. Ved kontingentrestance udsender klubben efter en måned en rykker til medlemmet. Rykkeren indeholder et rykkergebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Såfremt medlemmet ikke har betalt efter to måneder, fortabes medlemsrettigheden, og medlemmet indberettes til Dansk Triatlon Forbund. Stk. 9. Bestyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til aktiviteter i klubbens regi til foreningens aktive medlemmer. 5 Karantæne/Eksklusion Stk. 1. Ethvert medlem, som efter bestyrelsens vurdering modvirker klubbens interesser direkte, eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Karantæne og eksklusion af medlemmer kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Forinden beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen, skal medlemmet have mulighed for at udtale sig. Stk. 2. Såvel det karantæneramte medlem, som den ekskluderede, kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede og til at udtale sig under sagens behandling.

3 6 Almindelige pligter og bestemmelser Stk. 1. Medlemmerne er underkastet klubbens vedtægter, samt de af bestyrelse og udvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at yde såvel klubbens ledelse, som forbund og kreds bistand og give alle de oplysninger, der måtte forlanges til varetagelse af de nævnte forbunds mv. opgaver, herunder besvarelse af skriftlige henvendelser. Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens ledelse underrettet om sin postadresse og mail-adresse. 7 Generalforsamlingen Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlings gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent. 8 Ordinær generalforsamling Stk. 1. En gang årligt senest 15. maj afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved indkaldelse pr. mail, opslag på klubbens hjemmeside. Sammen med indkaldelsen fremsendes foreningens reviderede regnskab, samt eventuelle forslag fremsat af bestyrelsen. Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har et gyldigt medlemskab. Bestyrelsen kan endvidere, hvis dette anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund m.v., hvorunder klubben henhører. Stk. 4. Klubbens regnskab, bestyrelsens budgetforslag samt øvrige forslag, der er indkommet til behandling på generalforsamlingen, skal, såfremt publicering ikke forinden har fundet sted, af medlemmerne kunne rekvireres på et i indkaldelsen, jf. stk. 1, nærmere angivet sted senest 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

4 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretninger 4. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse. 7. Valg til bestyrelse a. valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer b. Valg af 1 suppleant for en periode 1 år c. Valg af 1 revisor, samt 1 suppleant for en periode af 1 år 9. Eventuelt 10 Generalforsamlingens ledelse m.v. Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Valgbar er ethvert medlem af klubben, som har stemmeret. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelse eller udvalg. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal han/hun lade foretage skriftlig og hemmelig afstemning, såfremt nogen fremsætter begrundet ønske herom. Stk. 2. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der ikke er i restance og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog er beslutning om vedtægtsændringer, om køb eller salg af fast ejendom, kun gyldig, når 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg, der i så fald afgøres ved lodtrækning. 11 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel. Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom. Begæringen skal indsendes til klubbens formand, og den skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

5 Stk. 3. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Stk. 4. Under hensyntagen til de fremsatte ønsker, fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de emner, som bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at eventuel begæring herom er fremsat. Stk. 6. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog gælder også de særlige bestemmelser I 10, stk Bestyrelse valg Stk. 1. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af 5 8 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges generelt for 2 år ad gangen, dog således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, som det fremgår af dagsordenen. Stk. 3. Til imødegåelse af eventuel vakance inden for bestyrelsen er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende på førstkommende ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelsens opgaver m.v. Stk. 1. Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere klubben, samt efter bedste evne at varetage klubbens tarv i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af sine opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan eventuelt ansætte lønnet medhjælp (forretningsfører). Stk. 2. Bestyrelsen kan forpligte klubben udadtil i forhold, der vedrører den daglige drift. Ekstraordinære dispositioner - herunder optagelse af lån - skal forelægges på en generalforsamling. Forretningsføreren/ Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem er klubbens regnskabsfører og er pligtig til at føre kassebog og hovedbog. Klubbens midler indsættes på bankkonto, over hvilken formand, næstformand og forretningsfører/det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem kan disponere to i forening. Stk.3. Bestyrelsen nedsætter udvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv. Disse udvalg kan f.eks. være : Stævne udvalg, sponsor udvalg osv. Udvalgene udarbejder budgetter for det tildelte ansvarsområde og arbejder indenfor den herefter bevilligede økonomiske ramme.

6 Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 1/3 af bestyrelsens medlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, blandt disse formanden eller næstformanden, er til stede. Stk. 5. Såvel bestyrelse som udvalg er pligtig til at føre protokol over deres møder. Stk. 6. Bestyrelsen kan, når ganske særlige forhold er til stede, efter enstemmig beslutning tildele klubbens æresemblem til personer, som har ydet triathlonsporten og klubben særlige betydningsfulde tjenester. Æresemblemet er klubbens bestyrelsesemblem og ledsages ved overrækkelsen af en skrivelse, hvori udmærkelsen bevidnes af klubben. Stk.7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 14 Foreningens tegningsret Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 15 Regnskabet og Forretningsfører/Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af klubbens revisorer. Forretningsfører/Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem og skal på forlangende fra de pågældende, udlevere klubbens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.), samt forevise den kontante kassebeholdning. Klubben må ikke have større kassebeholdning end højst nødvendigt. Det overskydende beløb indsættes i pengeinstitut, fra hvis konti beløb kun kan hæves jf. 13, stk Revisorer Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 1 revisor, samt en revisorsuppleant. Ved eventuel vakance er bestyrelsen bemyndiget til at supplere med ny revisor. Valgene sker for et år ad gangen. 17 Udvalgsarbejde Stk. 1. Udvalg arbejder generelt efter opgaveformulering fra bestyrelsen, og formanden har ret

7 til at overvære møderne. Stk. 2. Nedsatte udvalg skal mindst konstituere sig med en formand, der skal referere til bestyrelsen, men fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 3. I tilfælde af tvistigheder mellem udvalg er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer. Stk. 4. Det påhviler et udvalg på begæring at aflægge referat på et bestyrelsesmøde. Stk. 5. Udvalgene er pligtige til at føre protokol over deres møder 18 Ansvar overfor tredjemand Med sin formue hæfter klubben overfor krav fra tredjemand. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtelser. 19 Klubbens opløsning Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning sammenkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede, og deraf skal mindst 3/4 af de afgivne stemmer være for opløsning. Klubbens eventuelle aktiver vil være at skænke til et sportsligt formål, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse ved simpel stemmeflerhed. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indkaldes en ny generalforsamling med varsel som til ordinær generalforsamling, hvor da beslutning træffes uanset de mødtes antal, dog med ovennævnte majoritet. 20 Ikrafttræden Nærværende vedtægter er vedtaget ved generalforsamling afholdt den 1. Marts 2014 og træder i kraft den 1. marts UNDERSKRIFT AF DE PÅ GENERALFORSAMLINGEN DELTAGENDE BESTYRELSESMEDLEMMER

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere