Regnskab 2013 Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013 Budget"

Transkript

1 Regnskab 2013 Budget

2

3 BilagØU_140422_pkt.06.01

4 Side FORORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 ÅRSBERETNING 2013 Generelle bemærkninger 3.. Arbejdsmarked Kultur og Fritid Skoler m.v Social og Sundhed Teknik Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt.. 21 Balance. 22 Noter Nøgletal.. 26 ØVRIGE OVERSIGTER m.v. Hovedoversigt til regnskab 29 Regnskabsoversigt 30 Statusbalance. 34 Tværgående artsoversigt. 43 Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. 44 Kautions- og Garantifortegnelse 45 Opgørelse over tilbagefaldsklausuler 46 Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder 52 Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand.. 53 Anlægsoversigt Fysiske aktiver 54 Opgørelse 1 - Igangværende arbejder. 55 Opgørelse 2 - Afsluttede bevillinger med regnskab. 58 Opgørelse 3 - Afsluttede bevillinger, hvor der ikke skal aflægges regnskab 60 Ejendomsfortegnelse 62 SPECIELLE BEMÆRKNINGER, udvalgsopdelt Arbejdsmarkedsudvalget. 75 regnskab Ejendoms- og Arealudvalget 77 Kultur- og Fritidsudvalget. 80. Skoleudvalget 83. Social- og Sundhedsudvalget. 85 Teknik- og Miljøudvalget 88 Økonomiudvalget. 92

5 Beretning Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet 2013 Regnskabsopgørelsen, side 21, viser følgende: Oprindeligt budget 2013, som det så ud ved budgetvedtagelsen i oktober 2012 Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger og overførsler fra 2012 indgår Regnskabet for 2013 Det samlede resultat udviser et overskud på 49,0 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 42,0 mio. kr. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 190,4 mio. kr. Når resultatet af det samlede skattefinansierede område i 2013 udviser et overskud på 37,9 mio. kr., skyldes det afholdelse af anlægsudgifter for i alt 152,5 mio. kr. Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Dette betyder, at kommunens gæld til renovationsområdet er forøget i I 2013 optog kommunen lån for i alt 20,8 mio. kr. Lånoptagelsen kan henføres til lånerammen for Afdrag på lån beløber sig til 44,5 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 61,9 mio. kr. Likviditetens udvikling Overordnet set medførte aktiviteterne i 2013 et forbrug af kassebeholdningen på 36,6 mio. kr. fra 243,9 mio. kr. primo 2013 til 206,8 mio. kr. ultimo I beregningen indgår også kursregulering 0,5 mio. kr. af aktieposter. I det oprindelige budget var der forventet et forbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen hertil er primært finansforskydninger mellem regnskabsår. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage efter kassekreditreglen blev formindsket i 2013, idet den ved årets start udgjorde 427 mio. kr., og ved udgangen 405 mio. kr. Finansiering Kommunens væsentligste indtægtskilder er de kommunale skatter på indkomst og ejendomme samt generelle tilskud. Der er budgetteret med det garanterede udskrivningsgrundlag og den af staten fastsatte regulering af ejendomsværdierne. Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti for Skatteindtægten blev i 2013 næsten som budgetteret, idet der dog indgik lidt færre indtægter til grundskyld og dækningsafgift, der dog delvist blev kompenseret fra staten. Tilskud og udligning blev formindsket med netto 10,4 mio. kr. Heraf kan netto 4,9 mio. kr. henføres til reguleringen af beskæftigelsestilskud og 5,5 mio. kr. vedrører modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder (vejafvandingsbidrag). Driftsudgifterne (excl. forsyning) Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område blev 58,8 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget udviser nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område en mindreudgift på 74,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgør det oprindelige budget tillagt overførsel fra 2012, hvor der blev rullet 28,1 mio. kr., samt tillægsbevillinger i året, der primært skyldes reduktion af budgettet på 17,9 mio. kr. grundet ændrede pris- og lønskøn. Fra 2013 til 2014 forventes overført 31,7 mio. kr. Mindreudgiften kan primært henføres til Folkeskoleområdet samt Tilbud til børn og unge med særlige behov. Serviceramme og overførsler De kommunale driftsudgifter indenfor det skattefinansierede område er opdelt i to hovedkategorier: Servicerammeudgifter og

6 Beretning overførsler, hvor udgifter inden for servicerammen udgør den største udgiftspost. Servicerammeudgifterne Servicerammen er Regeringens reguleringsnøgle over for kommunerne, hvad angår den kommunale driftsvirksomhed eksklusive overførsler og forsyningsområdet. Rammen fastsættes overordnet i aftale mellem regeringen og KL. Ifølge økonomiaftalen havde Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på 2.397,0 mio. kr., hvilket svarede til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Denne blev imidlertid nedjusteret grundet ændrede pris- og lønskøn samt ophør af tilskud til høreapparater. Servicerammen blev reduceret med 21,8 mio. kr. til 2.375,2 mio. kr. Regnskabet udviser kun et forbrug på 2.335,7 mio. kr. Der er således afholdt færre udgifter end servicerammen gav mulighed for, hvilket skal ses i lyset af det væsentlige mindreforbrug på Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder. Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomheder har siden 2007 kun omfattet renovationsområdet. Vand- og spildevandsområdet blev omdannet til selvstændige aktieselskaber fra 1. januar Regnskabsmæssigt udviser renovationsområdet i 2013 et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Resultatet forøger kommunens gæld til renovationsområdet fra 8,3 mio. kr. til 19,4 mio. kr. Udgifter og indtægter på renovationsområdet skal hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser føres på en mellemregningskonto mellem kommunen og renovationsområdet. Anlægsudgifterne og indtægter Anlægsaktiviteten fortsatte i 2013 med bygningsvedligeholdelse på kommunens bygninger, herunder energibesparende foranstaltninger, vedligeholdelse af fortove og veje, ny vejbelysning samt anskaffelse af IT både til skoler og administration. Endvidere blev der etableret en kunststofgræsbane, køle- og ventilationsanlæg i Medborgerhuset renoveres, genplacering af Quark-centret, Rådhusets lokaler renoveres i forbindelse med ny forvaltningsstruktur og ikke mindst ombygning af skoler i forbindelse med ny skolestruktur. Og endelig blev tidligere feriekoloni Marianelund solgt. I alt blev der anvendt netto 152,4 mio. kr. mod budgetteret 108,9 mio. kr. Fra 2012 blev der overført 84 mio. kr. til udførelse i Fra 2013 til 2014 forventes overført 84 mio. kr. til udførelse af anlægsarbejder. Dette drøftes af Kommunalbestyrelsen ultimo april, og forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i maj I 2013 modtog kommunen 18,2 mio. kr. i tilskud fra kvalitetsfonden. Dette betød at der skulle investeres i alt 36,4 mio. kr. på de borgernære serviceområder (skole- daginstitutions- og idrætsområdet for børn og unge samt ældreområdet). Der blev i alt udført arbejder for 82,9 mio. kr. vedr. kvalitetsfondens områder. Forrentning Forrentningen af kommunens likviditet har fundet sted gennem løbende indeståender og porteføljeaftaler, hvor tre forskellige forvaltere placerer beløb i obligationer og investeringsforeninger indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen og kommunens finansielle strategi. Resultatet blev en nettorenteindtægt på 1,1 mio. kr. mod en budgetteret nettorenteudgift på 3,5 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til kursreguleringer. Kommunens lån, langfristede gæld I 2013 havde Hvidovre Kommune mulighed for at optage lån til bl.a.: Pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Energibesparende foranstaltninger. Den samlede låneramme for 2013 er opgjort til 19,3 mio. kr. Lånoptagelse sker i det efterfølgende regnskabsår senest april måned.

7 Beretning Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen at der ikke skulle optages lån i regnskab I 2013-regnskabet er der optaget lån på i alt 20,8 mio. kr. som vedrører lånerammen for De samlede afdrag på den langfristede gæld var 44,5 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er i 2013 formindsket med 33,5 mio. kr. fra 672,3 mio. kr. til 638,8 mio. kr. Langfristede tilgodehavender I 2013 steg kommunens langfristede tilgodehavender fra 1.744,0 mio. kr. til 1.757,8 mio. kr. Posterne indeholder bl.a. diverse pantebreve, aktier og andelsbeviser og lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter. Forøgelsen kan primært henføres til optaget aktiekapital vedrørende Vestegnens Kraftvarmeselskab og I/S Amager Ressource Center. Endvidere indgår mellemværendet med Renovationsområdet, hvor gælden er forøget fra 8,3 mio. kr. til 19,4 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskat har udviklet sig som følgende: Antal pr. 1/ Nye låntagere Indfriede lån Antal pr. 31/ Lånebeløb mio. kr. 247,3 252,7 253,6 Der er både tale om færre nye lån samt flere indfriede lån. Befolkningen Det samlede befolkningstal i Hvidovre Kommune steg i løbet af 2013 med 501 personer og er pr. 1. januar 2014 på personer. I 2013 blev der født 550 børn, hvilket var 22 færre end i Der var et flytteoverskud fra indlandet på 192 personer og en nettoindvandring fra udlandet på 301. I løbet af 2013 faldt antallet af 0 6 årige med 34 til 4.366, medens antallet af 7 16 årige steg med 106 til Der blev 157 flere på 65 år og derover, og antallet i den erhvervsaktive alder mellem 25 og 64 år steg med 232 til Udsigterne for de kommende år viser en vækst i antallet af borgere. Det samlede befolkningstal forventes at vokse til over i Personaleforbrug Det samlede personaleforbrug har i 2013 været på 3.885,2 årsværk. I 2012 udviste personaleoversigten 3.885,3 årsværk. Samlet set samme personaleforbrug i de to år. Det fremgår af personaleoversigten, at der i 2013 har været ansat lidt flere i folkeskolen og dagtilbud, og lidt færre i ældreplejen og administrationen i forhold til Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner stiger og forventes at stige yderligere i de kommende år. Dette skyldes, at et stort antal medarbejdere med tjenestemandsvilkår forventes at gå på pension indenfor en årrække.

8 ARBEJDSMARKED Arbejdet på Arbejdsmarkedsområdet stod i 2013 endnu en gang i reformernes tegn. Ved nytår trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Reformens formål er at begrænse tilgangen til især førtidspension. Samtidig blev der ændret på timereglerne på fleksjobområdet, så den ugentlige arbejdstid nu kan være på få timer. Reformen har også stor fokus på tværfaglig indsats. Der er som følge af reformen etableret et tværfagligt team, der er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedsområdet, socialområdet, det kommunale sundhedsområde og det regionale sundhedsområde. Derudover er Ungdommens Uddannelsesvejledning også repræsenteret i sager vedr. unge. Teamet indstiller til førtidspension, fleksjob eller de nye ressourceforløb. I ressourceforløbene arbejdes der tværfagligt med borgerne for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det lokale Beskæftigelsesråd bevilgede i 2013 midler til et forsøg, som skulle understøtte indsatsen i ressourceforløbene. Der blev etableret mestringsforløb, hvor de ledige blev hjulpet til at mestre deres egne udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Folketinget vedtog i sommeren 2013 kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar Reformen har medført nye matchninger af kontanthjælpsmodtagerne og nye ydelser. Jobcentret har i efteråret arbejdet med at prævisitere borgerne til de nye grupperinger, og Ydelsescentret har beregnet de nye ydelser til borgerne m.v., så de fleste borgere, så tidligt som muligt kendte den økonomiske konsekvens af reformen. Ledigheden i Hvidovre kommune i 2013 har samlet set ligget på en lidt lavere niveau i 2013 end i Figur 1 Bruttoledighed (antal fuldtidsledige pr. måned) Kilde: Statistikbanken.dk Ledigheden i Hvidovre ligger dog fortsat under niveauet på regional- og landsplan. I Hvidovre var bruttoledigheden ved årets udgang 5,2%, mens den for hele landet var 5,4% og for Region Hovedstaden var 5,8%.

9 Ledigheden blandt de årige er fortsat en stor udfordring: Figur 2 Bruttoledighed årige (antal fuldtidsledige pr. måned) Kilde: Statistikbanken.dk Der var i 2013 et lavere antal arbejdsmarkedsparate unge ledige end i de foregående 3 år. Det lykkedes at vende udviklingen, men der er store udfordringer med unge som har afsluttet en uddannelse, men som ikke kan få et job. Antallet af sygedagpengesager har i 2013 hele året ligget lavere end de foregående 3 år, og er resultatet af en målrettet indsats på området. Figur 3 Sygedagpengesager (Antal sager pr. uge) Kilde: KMDSygedagpenge Antallet af sygedagpenge er, som det fremgår af figur 3, højst om vinteren og lavest om sommeren.

10 KULTUR OG FRITID Etablering af to nye kunstgræsbaner Den 3. oktober 2013 kl blev de to nye kunstgræsbaner på Avedøre Stadion indviet. Kunstgræsbanerne er placeret i forbindelse med den eksisterende kunstgræsbane på Avedøre Stadion. Der er på Hvidovre Stadion blevet etableret bufferzone til højrisikokampe, så de to holds tilskuere holdes adskilt. Frihedens Idrætscenter fik lagt gulv med en ny type belægning i boldhallen. Gulvet er vedligeholdelsesfrit, og kræver ikke særlige plejemidler udover den almindelige vask, og stregerne skal først genoptegnes om cirka år. Det nye gulv er også fordelagtigt for brugerne, i det der erfaringsmæssigt opstår færre ledbåndsskader takket være den fleksible belægning. I Avedøre Idrætscenter blev etableret en klatrevæg med tilhørende gynge i boldhallen. Klatrevæggen har været anvendt af skolerne i idrætstimerne samt til sjov-lørdag arrangementerne. Der er anskaffet to nye cykelsimulatorer, således at der nu er muligt for fire personer at cykle mod hinanden. Hver anden lørdag blev der afviklet saunagus, et wellness- arrangement med aromaterapi i saunaerne i svømmehallen. Udvikling i besøgstal på Hvidovre Motionscenter, Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter: Nedenfor ses de samlede besøgstal for Hvidovre Motionscenter, svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter samt Friluftsbadet. Besøgstal: Hvidovre Motionscenter Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Friluftsbadet Besøgstallene for svømmehallerne i idrætscentrene påvirkes af, at idrætscentrene har lukket hvert andet år i skolesommerferien. Frihedens Idrætscenter i lige år og Avedøre Idrætscenter i ulige år. Cykeludfordringsbanen Kronen Den 20. juni 2013 åbnede cykeludfordringsbanen Kronen på Vestvolden i Hvidovre. Cykeludfordringsbanen ligger i Paradislejren, som er en del af det gamle fæstningsværk rundt om København. Cykeludfordringsbanen, som er en balancebane, er projekteret så både børn, unge og voksne kan afprøve deres cykelfærdigheder på en sjov og udfordrende måde. Målet med projektet har været, at skabe et anderledes og spændende rum for bevægelse og motion langs Københavns Befæstning. I forbindelse med etableringen af banen, er der blevet bevilget penge til indkøb af cykler, som tre af kommunens institutioner får overleveret i foråret Cykeludfordringsbanen i Hvidovre er blevet til i et samarbejde mellem Hvidovre Kommune, Kræftens Bekæmpelse og et partnerskab bestående af Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen. HvidovreBibliotekerne I forbindelse med flytningen af Avedøre Bibliotek blev der i samarbejde med Redia opsat skærme, der kan formidle HvidovreBibliotekernes digitale indhold, samt gøre alle de gammelkendte materialer synlige på nye måder med henblik at inspirere og overraske brugerne. Der blev opsat Ipads, og der blev også indfældet brætspil i nogle af bordene. På Hovedbiblioteket var der også håndværkere, men her var det kontorgangene, der var under ombygning i forbindelse med energirenovering. Da der skulle udbredes vandskade i Hovedbibliotekets Atriumgård, blev skulpturen Atrium i samarbejde med kunstneren istandsat, så den nu fremtræder med grønt bunddække, som det oprindeligt var planlagt. Der blev foretaget udlån i løbet af året, og hjemmesiden modtog besøgende. Der blev afholdt 177 arrangementer for sammenlagt borgere, samt en række biblioteksorienteringer og udstillinger. Af samarbejdspartnere i 2013 kan blandt andet nævnes sundhedsplejen, skolerne, gymnasi-

11 et, Ældresagen, Borgerservice, SKAT, AOF, DR, daginstitutionerne, VUC, Musikskolen, Billedskolen, Teater Vestvolden, beboerrådgiveren i Avedøre og kommunens demenskoordinator. I løbet af 2013 var der personer gennem dørene på Hovedbiblioteket og på Avedøre Bibliotek. Heraf om søndagen, da HvidovreBibliotekerne indførte søndagsåbent i vinterhalvåret i 2013, både på Hovedbiblioteket og på Avedøre Bibliotek. Vestegnens Kulturinvesteringsråd Baggrund og formål Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) er et samarbejde mellem syv kommuner: Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Albertslund, Høje- Taastrup, Vallensbæk og Glostrup. Rådet blev etableret i november 2007, og de respektive kommuner betaler et årligt kontingent til rådet svarende til 2 kr. pr. indbygger. Målsætningen er at gøre det alment kendt, at Vestegnen er et attraktivt levested med mangfoldighed, naturområder og kulturattraktioner. Vision Vestegnen skal danne ramme om et kreativt, nyskabende kultursamarbejde, hvor historie, tradition og lokal identitet spiller sammen med nye udtryk og impulser. Byens rum og udviklingsmuligheder skal udnyttes. Og som kulturregion skal Vestegnen afspejle samtidens tendenser, men også banke med sin egen puls og rytme. De syv kommuner skal således i fællesskab skabe en ny kulturregion. Inden for kulturregionen skal kommunerne samarbejde om at hæve kvaliteten og øge synligheden af kulturen i hele området for at skabe et kulturelt samlingspunkt og kreativt vækstforum. Kulturregionen sikres dels gennem en langsigtet styrkelse af kultursektoren på tværs af kommunegrænserne, dels gennem afholdelsen af tilbagevendende, festivalbeslægtede events. Aktiviteter VKIR godkendte i januar 2012 perspektivrapporten Vestegnen som ny kulturregion. I juni 2012 blev projektleder ansat til, i samarbejde med VKIRs sekretariat, at føre bestyrelsens to aktivitetsforslag ud i livet: En kulturkonference og en kulturuge på Vestegnen. Kulturkonferencen fandt sted lørdag den 27. oktober på Arken, Museum for Moderne Kunst og skulle skabe ejerskab, netværk og idéer, som kunne bruges i planlægningen og udførelsen af kulturugen. På kulturkonferencen var H.C. Holmstrand (Ålborg Universistet/INCEVIDA) inviteret med som oplægsholder. INCEVIDA arbejder med designformatet kulturlaboratoriet. Det har sit grundlag i EU og Danmarks innovationsstrategier, hvor design, kultur og kreativitet står centralt. Laboratoriet bygger på opfattelsen af kultur som kreativ tankegang, hvor resultater skabes i samarbejde med borgerne om problemstillinger, der vedrører dem. På baggrund af perspektivrapporten, kulturlaboratoriets inspirationsgrundlag og konferenceevalueringerne er et fireårigt projekt med titlen Vestegnen som kulturel og kreativ region under udvikling i partnerskab med INCE- VIDA. Kulturuge Antal aktiviteter i alt 352 Heraf aflyste aktiviteter 10 Antal aktiviteter med oplyste besøgstal 155 Antal besøgende i alt (155 aktiviteter) (Åbningsfestens besøgende er ikke talt med) Antal besøgende per aktivitet i gennemsnit 77 Vestegnens Kulturinvesteringsråd Bestyrelse 7 Borgmestre Formand Helle Adelborg, Hvidovre Næstformand Henrik Rasmussen, Vallensbæk Sekretariat Sekretariatschef, Lars Hørdum Kulturkonsulent, Martin Jensen Projektleder, Signe Ejerskov Styregruppe 7 kulturchefer Projektgruppe 7 kulturkonsulenter Forstadsmuseet Forstadsmuseet havde i 2013 et travlt år. Der blev afholdt 48 rundvisninger eller foredrag om alt fra militærhistorien i Avedørelejren til Velfærdssamfundets byggerier. Museet med-

12 virkede i Golden Days og Arkitekturens Dag med henholdsvis byvandring og foredrag. Museet organiserede Avedørelejrens 100 års jubilæum, som blev et festfyrværkeri af aktiviteter og oplevelser for publikum og med deltagelse af en række foreninger samt kommunale institutioner og forvaltninger. I september stod museet i samarbejde med en række andre institutioner for Befæstningsdagen, med udelukkende positive tilbagemeldinger fra de ca. 300 deltagere, hvilket blev dokumenteret igennem en brugerundersøgelse. I december stod museet for Julemarkedet i Avedørelejren, der satte besøgsrekord med over gæster. På den digitale bane lancerede museet i samarbejde med Greve Museum og bl.a. Hvidovre Gymnasium hjemmesiden Forstaden.nu rettet mod undervisning særligt i gymnasieskolen. I december gik museets nye hjemmeside i luften med en ny brugervenlig flade og med nye tilgange til de utallige historier, der afdækker byens historie. En række nye Historien i gaden - foldere blev også produceret og samtidig fik en række af de gamle et nyt brugervenligt layout, som blev godt modtaget af brugerne. Museet udvidede også samarbejdet med Lokalhistorisk Selskab i form af etableringen af en interviewgruppe af frivillige, som sørgede for at få dokumenteret lokalhistorien. Cirkusmuseet Cirkusmuseet satte i 2013 besøgsrekord med gæster. De nød museets brede aktivitetsvifte. Museet havde således 147 forløb for skoler og børnehaver, 117 forløb i form af teambuilding, børnefødselsdage m.v. 28 rundvisninger og 12 udbudte seniorrundvisninger, 150 børn til museets tre cirkusskoler, der fandt sted i foråret, sommerferien og efteråret. Museets tilbud til nybagte mødre med titlen Powercirkus fik også fat i målgruppen, så der blev trænet hver tirsdag og torsdag. Derudover tilbød museet cirkusworkshops (kaldet Cirkusleg) hver søndag samt i ferierne, hvor museets gæster selv kunne prøve kræfter med artisteriet. Museet havde i løbet af året mere end 35 forestillinger med alt fra en ny cirkustrup fra Nablus over klovneforestilling for daginstitutionsbørn til et loppecirkus. Sidstnævnte spillede i forbindelse med åbningen af museets udstilling Lopperne Kommer, der kastede en massiv medieomtale af sig. Aftenshowet på DR, TV2Lorry, P4, Radio 24/7, Politiken, Weekendavisen og NRK var blot nogle af de medier som omtalte udstillingen, der genererede omtale af en værdi svarende til 1,6 mio. kr. Museet deltog også med udstilling og aktiviteter på Frihedens Kræmmermarked og arrangerede i samarbejde med Danske Cirkusvenner 3 foredragsaftener på museet. Derudover var museet en del af Buster Filmfestival ligesom det lagde lokaler til Oregon Filmfestival. Museet deltog i Vestegnens Kulturuge og arrangerede Fastelavn i Avedørelejren i samarbejde med de lokale aktører samt International Cirkusdag i samarbejde med Danske Cirkusvenner. I december fik museet ny hjemmeside med en tidssvarende design og øget brugervenlighed. Copenhagen Film Fund Copenhagen Film Fund blev stiftet i 2013 på initiativ fra Producentforeningen. Fonden er et samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og diverse aktører fra filmbranchen. Fonden har et budget på ca. 35 mio. kr. til og med Hvidovre Kommune bidrager i alt med kr. i perioden til fonden. Copenhagen Film Fund har til formål at tiltrække internationale film og tv-produktioner til hovedstadsområdet med henblik på skabe job og vækst i regionens kreative erhverv. For nuværende har følgende produktioner fået støtte: Heartless, Barnaby og The Team. Derudover har Hvidovre Kommune gennem de seneste fem år sat en række andre filmrelaterede aktiviteter i søen for at understøtte investeringen. Det drejer sig bl.a. om: FilmlinjenTEMA Oregon Filmfestdag og Filmakademi Film og Medier 2013 Med Skolen I Biografen

13 SKOLER Skoler, fritidshjem og klubber Umiddelbart før sommerferien vedtog Folketinget en ny folkeskolereform, der berører skoler, klubber, fritidshjem og specialundervisningsområdet. Reformen træder i kraft august I forbindelse med den landspolitiske proces var folkeskoleområdet lockoutet i april De opsparede midler (lønudgifter) er alle forblevet på folkeskoleområdet. Forberedelserne til reformen er startet og berører fag, pædagogik og læring, idéudvikling, nye elementer i skolens hverdag, samarbejde på tværs af faggrupper, ny fritidshjems- og skolestruktur, skolens fremtidige organisering og struktur, arbejdspladser og arbejdstid, økonomi mm. På skoleområdet var første halvår 2013 et indkøringsår med kvalitetsløftet og den nye skolestruktur. Kvalitetsløftets tre overordnede mål: Inklusion, Faglighed og Forældretilfredshed har præget skolernes aktiviteter. Kvalitetsløftet fortsætter over de kommende år. Fysisk har ændringerne primært haft indvirkning på Avedøre Skole, Engstrandskolen, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. På sidstnævnte skole med den særlige udfordring at drive skole på to matrikler, indtil de nye og udbedrede faciliteter var færdige. Kommunens overordnede it-strategi På vej mod digital dannelse 0-18 er påbegyndt. Dette indebærer, at der på almenområdet er der udleveret ipads til eleverne på udvalgte klassetrin og klasser, og på det specialiserede område har alle elever nu en ipad. For lærerne er der iværksat et bredt kursusprogram. En flerårig kompetenceudviklingsplan er blevet videreført med uddannelse af ledere og spydspidser som grundsten i skolernes kompetencecentre. Ved udgangen af 2013 er det planlagte antal inklusionsuddannede spydspidser 7-9 lærere på hver skole nået. Skolernes ledelser har ligeledes gennemført individuelle forløb. Hvidovre er Sciencekommune, og alle skoler har i 2013 taget del i denne prioritering: Dette indebærer uddannelse af lærere, elevdeltagelse i konkurrencer, talenthold, samarbejde med erhvervsliv mv. På det specialiserede undervisningsområde er en ny budgetmodel implementeret. Målsætningen om øget inklusion på undervisningsområdet har bevirket, at der nu inkluderes flere børn end tidligere. På området har der tillige været en proces med at kapacitetstilpasse kommunens specialiserede undervisningstilbud. Dette sker blandet andet ved reduktion af pladser til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Præstemoseskolen og heltidsundervisningen på Ungdomsskolen. I budgetåret var der en tilgang af unge, der visiteres til STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Fritidshjem og klubber har gennemført uddannelsestiltag vedrørende inklusion samt it og medier for ledere og medarbejdere. Alle institutioner har med udgangspunkt i den overordnede it-mediestrategi, udarbejdet en lokal it-mediehandleplan, som fremgår af institutionens hjemmeside. Byggelegepladsen Regnbuen påbegyndte en totalrenovering i foråret 2013 og forventes færdig foråret SOCIAL OG SUNDHED Børn og Unge med særlige behov På Børne- og Familieområdet er der iværksat flere nye initiativer med henblik på at sikre den tidlige forebyggende indsats idet familierådgiverne fra august arbejder ude i daginstitutionerne på konsultativ basis for at sikre en tidlig forebyggende indsats. Derudover er der i 2013 arbejdet med organisatoriske ændringer, bl.a. som følge af overgrebspakken, som trådte i kraft den 1. oktober Familierådgivningen har således oprettet et modtagerteam, som behandler alle indgående underretninger, og som sikrer, at der bliver handlet hurtigt og korrekt i forhold til børn og unge, som har akut behov for støtte. I Sundhedsplejen har der været fokus på at forbedre kvaliteten i tilbud til adoptivforældre, samt at tilbyde støtte til forældre med spædbørn med henblik på at forbedre den tidlige kontakt mellem mor/barn. På institutionsområdet er der arbejdet på at indføre metoder til effektmåling, således at det er muligt at måle borgernes oplevede effekt af de iværksatte tilbud.

14 Døgninstitutionen Porten har etableret 2 pladser til unge forældre med små børn, således at Hvidovre Kommune i højere grad har mulighed for at arbejde med familierne i lokalområdet. Dagtilbud For 0-6 års området har der været stort fokus på det igangsatte kvalitetsløft. Et af mest omfattende tiltag, er et projekt med fokus på vuggestuepædagogik og læring, hvilket forudsætter en mere struktureret og kvalificeret vuggestuepædagogik. Inklusionsarbejdet fortsatte i Der blev iværksat et omfattende efteruddannelsesprogram for dagtilbudsledere og inklusionspædagoger og samtidig etableret netværk for inklusionspædagoger. Det overordnede temaer er tværfaglighed, faglighed, udvikling, videndeling og innovation. En række institutioner er blevet tilmeldt den landsomfattende indsats Styrk Sproget. Indsatsen skal i tæt samarbejde med forældrene give tosprogede børn lige vilkår for at lære at læse og dermed styrke børnenes deltagelsesmulighed i samfundet. I forbindelse med udmøntning af kommunens it-vision for 0-18 år er der udarbejdet en handleplan for 0-6 års området, hvilket indebærer, at der er Ipads i alle institutioner. Personalets viden om det pædagogiske arbejde med ipads er blevet styrket og der er afholdt itvejledernetværk og inspirationsdage. På dagtilbudsområdet blev i 2013 foretaget en forældretilfredshedsundersøgelse, hvor 25 pct. af forældrene deltog. Der var størst tilfredshed med personalets omsorg og måltiderne, og mindst tilfredshed med tiden til børnene og de fysiske forhold. På grund af den begrænsede svarprocent er undersøgelsen imidlertid ikke repræsentativ for området. I 2013 er der arbejdet videre med at etablere produktionskøkkener i en lang række dagtilbud. Hvor der tidligere kun var én institution med børnehavebørn, der serverede mad, er der i 2013 hele 16 institutioner med børnehavebørn. Det betyder, at 62 % af alle kommunens børnehavebørn ultimo 2013 får heldagsforplejning. Antallet af børn med heldagsforplejning vil stige yderligere i 2014 efterhånden som flere køkkener i daginstitutioner etableres. For at sikre madproduktionen er køkkenforholdene i de enkelte dagtilbud blevet optimeret. På madområdet er der derudover indgået et samarbejde Projekt Økoløft med Københavns Madhus, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, om omlægning af madproduktionen til 60 % økologi. Projektet indebærer blandt andet kurser for alle køkkenansvarlige, fokus på årstidens grønt, mindre kød og bedre planlægning, så madspild undgås. Projektet løber frem til Tandplejen har i 2013 haft fokus på den anerkendende kommunikation og sundhedspædagogik. Sundhedspædagogik foregår ved en dialog mellem barnet/den unge/forældre og en professionel tandplejer for at forebygge sygdom og fremme tandsundhed. Herved støttes barnet/den unge/forældre i at træffe sunde, informerede valg. Sundhed I forhold til den patientrettede forebyggelse er der ansat en kræftkoordinator til at opbygge kommunens tilbud om kræftrehabilitering. Sammen med Gigtforeningen afprøver SundhedsCentret og Genoptræningen i fællesskab en gigtskole for borgere med ledsygdommen artrose i knæ og hofter i kommunalt regi. De foreløbige resultater i det evidensbaserede tilbud er gode. Der er atter fokus på den stigende sociale ulighed i sundhed, og det indgik i kommunernes indledende drøftelser om den kommende Sundhedsaftale med Regionen. I Hvidovre Kommune er der blandt andet fokus på ulighed i sundhed med projektet Kys Livet sundhed for socialt udsatte. De sidste to forebyggelsespakker om henholdsvis Overvægt og Stoffer blev i 2013 udmeldt fra Sundhedsstyrelsen. Hvidovre Kommune skal have særligt fokus på forebyggelsespakkerne om alkohol, mental sundhed og fysisk aktivitet. Under kommunens sundheds- og forebyggelsesgruppe er der afholdt en velbesøgt læringskonference for frontmedarbejdere om at håndtere borgere med alkoholproblemer. Implementeringen af en struktureret elektronisk kommunikation imellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner fortsætter. I 2013 blev det muligt at kommunikere elektronisk med hospitalerne. Ligeledes arbejdes

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Silkeborg Kommune det første år

Silkeborg Kommune det første år Silkeborg Kommune det første år 2007 har været noget helt særligt for Silkeborg Kommune. Det første år er gået og vi er kommet godt fra start. Vi har fået en ny politisk og administrativ struktur, overtaget

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere