DANSK VEJTIDSSKRIFT Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG"

Transkript

1 DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den jiolytekniske Lærednslnlt A. R. Christensen. REDAKTION: Fq. Kontorchef i Indenrigsministeriet, dizitsassessor I. Chr. u. Steizzann. I Fuldmægtig i Ministeriet for offentlige Arbejder H. Wah?. Redaktion: Frederikslsolms Kanal 1S, Kjøbenhavn IC Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. P. Elfelt, fot. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG AMTMAND OVER H.TØRR1NG AMT , OVER SVENDBORG AMT

2 20i DANSK VEJTIDSSKRIFT 1930 DAGENS EMNER Fodgænqerne faar stadig større og større Vanskeligheder ved at færdes pan vore Gader, og der maa utvivlsomt gøres mere end hidtil sket er for at hjælpe dem over Kørebanen. Her i KØbenhavn vil flere Refuger ved Sporvejsstoppestederne bidrage noget til at afbøde Vanskelighederne for Gaaende ved at komme over Kørebanen, men (tet vil ikke være nok. Pan alle Steder, og det gælder for alle Byer og bymæssige Be byggelser, hvor Fodgængere i nogen Mængde regelmæssigt skal pas sere over Kørebanen, bør der, hvis Pladsen nogenlunde tillader (let, lægges en Refuge midt i Kørebanen, san man er sikker pan ved Pas sage kun at behøve at passe pan til den ene Side. 1)et sidste Aar har, vistnok efter fransk Mønster, bragt os de delte Refuger, hvor kun Enderne løftes op, saa Overgangen bliver hekvemmere. Og (le nye Fyr til Belysning efter MØrkets Frembrud har vist sig særdeles hensigtsmæssige. Man kan derfor maaske haabe, at Vejmyndighederne i stadig større Udstrækning vil anlægge saadanne Refuger, det er paatræn gende nø(lvendigt. Gothersgade i Kjøbenhavn er i Fjor blevet ud lagt til stor I3redde som en 1. Klasses Hovedfærdselsaare, men intet er gjort for at Fodgængere nogenlunde sikkert kan komme over; ved S kæringen med NØrrevoidgade, ved Indgangen til Botanisk Have, er der saaledes en stærk, krvclsende StrØm af Fodgængere, som pan visse Tider af Dagen har meget vanskeligt ved at komme over. Her savnes en Refuge stærkt. Og der kunde i nye og gamle Gader nævnes et Utal af Eksempler paa Steder, hvor der nødvendigvis san snart som muligt bør gøres noget. A. R. Christensen. BEMÆRKN INGER anga ae nd e Lov Nr. 28 om Sikring af Færdselen ved Vejkrydsninger samt Kri;dsninger mellem Veje og Jernbaner m. u. af 1. Februar Udarbejdet paa Grundlag af et Foredrag, afholdt i Amtsraadsfor eningen for Danmark pan dennes AarsmØcle i Næstved d 5. Juli Af Fuldmægtig i Ministeriet for offentlige Arbejder H. WaIzl. Ved Lov Nr. 28 af 1. Februar d. A. er der givet nærmere Regler om Foranstaltninger, hvorved Færdselen ved Vejkrydsninger samt Krydsninger mellem Veje og Jernbaner m. v. kan sikres. Til Orien

3 ger for Alvor er blevet farlige; de mange Ulykker har talt deres Krydsninger mellem Jernbaner og Veje har jo bestanet i mange vognsfærdselen pan Vejene, som har bevirket, at disse Krvdsnin foretaget, men det er dog først den kolossale Udvikling af Motor Aar, og visse elementære Sikkerhedsforanstaitninger har ofte været inanende Sprog og har krævet en rationel Løsning af disse Forhold 1930 DXS1 VEJTIDSSKBIFT 205 over hele Landet. Forhold, som har dannet Grundlaget for Lovens rfilljlivelse tering skal først gøres et Par Bemærkninger om de almindelige tere lod sig løse, da først Motorafgiftsloven kom, og de motorkørende, som er dem, der har gjort Spørgsrnaalet brændende, Motorvognsfærdselen paaførte Vej væsenet, viste Vanskelighederne enkelte Kommuner, og endelig for det tredie har hele Spørgsmaalet gennem Motorafgifterne kom til at betale for de Merudgifter, som sig store paa Grund af Kryclsningernes ulige Fordeling, idet jo den største Betydning for den gennemgaaende Trafik og ikke i samme Grad for den lokalt kendte Trafikant. enten ganske savner eller kun i ringe Grad har Krydsninger mellem hen uoverkommeligt for mange Kommuner at gennemføre de paa krævede Sikkerhedsforanstaltninger. Jernbaneoverkørsler, ikke forslog, selv om mange Kommuner har gjort væsentlige Arbejder i disse Henseender. Det var simpelt Jernbaner og Veje, medens mindre og i økonomisk Henseende ringe der faktisk findes store forholdsvis vel stillede Kommuner, som med af den Slags, hvis Forbedringer pan Grund af de stedlige For hold maa blive særlig kostbare. stillede Kommuner er helemrede med adskillige Krydsninger, til afgiftslovens 9, Stk. 6, giver om, at mindst Halvdelen af den Kom muunerne tilfaldende Andel af Motorafgifterne skal anvendes til visse Vejarbejder, deriblandt Tilvejebringelse af Oversigt ved Kryds ninger, virkelig hliver gennemført. ninger og Sving, Forstærkning af Broer og Sikring af ubevogtede en Ordning, hvorved bande Brodden af denne Tlighed mellem Kom munerne mildnedes, og saavel de motorafgiftsydende som Samfun det i sin Helhed faar den efter Forholdene størst mulige Sikkerhed nødvendiggjort, og som skal mindske Faren ved de usigtbare Kryds for, at de Forbedringer, som den stærke Motorvognsfærdsel har For det første koster det Penge. For det andet er Krvdsningerne saa ulige fordelt melleni de Det var nu ikke en Sag saa helt ligetil. Af flere Grunde. Medens Spørgsmaalet om, hvorfra Pengene skulde komme, let Det viste sig derfor ogsaa, at den almindelige Regel, som Motor Ved Loven af 1. Februar d. A. har man derfor søgt at faa skabt

4 Ministeren for offentlige Arbejder til Sikring af Færdselen paa de afgifterne stilles indtil 2 Millioner Kroner aarlig til Raadighed for Gangen i Loven er da i Korthed den, at der forlods af Motor i det hele kan tages til Følge, er, at den vedrører et af de Steder, 2) Ved Broer, som fører saadanne Veje over Vandarealer. 3) Ved Viadukter, ad hvilke saadanne Veje føres over eller under fra Kommunerne; men ogsaa Jernbanerne vil sikkert i stor Ud I) Ved ubevogtede Krydsninger mellem Jernbaner og offentlige Jernbaner. bejder. Hver af alle disse er berettigede til, jfr. 3, at kræve de Privatbanebestyrelse, og to Amtsraadsmedlemmer tillige er Med En Hovedbetingelse for, at Begæringen om Sagens Behandling Færdsel. i det vedtagne Lovforslag, idet Initiativet nu er henlagt til Kommu slag Initiativet laa hos Ministeren for offentlige Arbejder, der Medens ifølge det af Regeringen oprindelig forelagte Lovfor lemmer. samt 2 af vedkommende Amtsraad eller Byraad udnævnte Med nerne, baade Amts-, By- og Sognekommuner, Organisationer af men da Formanden for Amtsudvalget er Amtmanden, som tillige Udvalget skal behandle de Sager, hvorom Begæring rettes til det; bejder efter Indstilling af Motororganisationerne udnævnt Medlem ikke Lovens Tanke, at Amtsudvalget selv skal tage Affære, men valg, der nedsættes for hver Amt, bestaar af Amtmanden som For Veje eller Gader og private Veje, der er aabne for almindelig her, og de i i nævnte Steder er følgende: som er nævnt i i eller 8. Disse Steder er udtømmende angivet en Ulykke skulde indtræffe, da i alt Fald ikke kunde faa den Be Lovens Bestemmelser til Anvendelse. hed maa blive behandlede af Amtsudvalget, bl. a. fordi de, hvis strækning rette Begæringer om, at deres OverkØrsler i Almindelig saaledes, at Amtsudvalget ofte giver Stødet til, at Sagerne rejses lig Betydning for Færdselen med MotorkØretøjer. Dette Amtsnd er Formand for Amtsraadet og meget ofte ogsaa Formand for en nedsættes i Henhold til 2, anser saadant for at være af væsent mand, i af Justitsministeren udnævnt Medlem, der er sagkyndig paa det heromhandlede Omraade, i af Ministeriet for offentlige Ar skulde sætte det hele i Gang, er der her sket en væsentlig Ændring motorkørende, Jernbanerne og ogsaa Ministeriet for offentlige Ar paagældende Forhold behandlede af Amtsudvalget. Det er altsaa lemmer af Amtsudvalget, vil det maaske i Praksis udvikle sig brejdelse, at der fra deres Sidè ikke var gjort Skridt til at bringe i Lovens i omhandlede Steder, hvor det Amtsudvalg, som skal 206 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1930

5 ringer vil medføre Udgifter, som maa anses uforholdsmæssig Formaalet fælde, d. v. s. kun hvor GennemfØrelsen af passende Forbed altsaa Med Hensyn til Krvdsningerne mellem Veje og Jernbaner, hvilke dog store for den paagældende Kommune. der) eller Pladser dog kun i de i 7, 3. Stk., ommeldte Til hvor rimeligvis Tilfælde, 4) Ved farlige Vejkryds eller Vejsving paa offentlige Veje (Ga hvilke Krydsninger jo i første Række er farlige, og (lem, br hvis 1930 DANSK VEJTDSSKRIFT 207 Skyld Loven væsentligst er givet, bemærkes følgende: er rejst over for Amtsudvalget, saa kan Udvalget, naar det skøn lærdselen, kræve Planer og Overslag udarbejdet. Det er altsaa Ud alget, som skal foranledige saadanne Planer udfærdiget, og det vist være mest praktisk i al Almindelighed at lade saadanne ud handle de paagældende OverkØrselsforhold og i alt Fald ikke træffe Bestemmelse om Udsigtshæltearealerne uden Planer, saa vil det kan derfor i for sig ikke kræves, at Begæringerne skal være led ner, at Sagens LØsning er paakrævet af Hensyn til Motorvogns efter det skulde Ministeren træffe Afgørelsen efter Indstilling af to Kommissioner. Nu ligger Ansvaret for, at der, naar først Sagen er saget af Planer; men da Udvalget næppe med Udbytte kan be regnes til de samlede Udgifter ved Foranstaitningerties Gennem arbejde forinden iiødet paa Aastedet. Udgifterne derved maa hen maa Udgifterne formentlig ogsaa kunne refunderes Amtsudval intet skal ske, og der saaledes intet Anlæg bliver at gennemføre, førelse og bliver derfor refunderet i samme Udstrækning, som Re Derfor er ogsaa saadanne Regler udfærdiget for Niveauskæringer. fusion i det hele sker; og for de gene, jfr. 6, sidste Stykke. ministeren skal fastsætte de nærmere Regler om den almindelige Karakter af og Omfanget af de Foranstaltninger, som skal træffes. Udvalget bestemme rejst, bliver truffet de fornødne Sikkerhedsforanstaltninger, hos de Ministeren for offentlige Arbejder, skal træffes; i denne Henseende er der ogsaa i den vedtagne Lov væsentlig Betydning, at de Foranstaltninger, der træffes, svarer til sket en væsentlig Ændring i Forhold til det oprindelige Lovforslag; under Forbehold af Ministerens Approbation. Da det selvsagt er af forskellige Amtsudvalg, der træffer Bestemmelsen, dog som sagt det er af største Interesse for de motorkørende, at den videst mulige at Ministeren for offentlige Arbejder efter Forhandling med Justits Ensartethed Landet over tilvejebringes, saa er det i 2 bestemt, Naar en Begæring overensstemmende med Lovens Forskrifter Naar Amtsudvalgene derefter har undersøgt Forholdene, skal skaffer den Sikring, man har manglet, og under Forbehold af Approbation fra faa Foranstaltninger der

6 For Under- og OverfØringer er der ikke udfærdiget nye Regler; ministeriet udarbejdet paa Grundlag at de fra motorsagkyndig de ubevogtede Niveauskæringer er efter Forhandling med Justits men her gælder de af Ministeriet tidligere fastsatte. Reglerne for nødne Servitut; hvis Forholdene i Øjeblikket er gunstige nok, dene i Øjeblikket er tilfredsstillende, for nemlig at sikre sig, at sigtsbæltearealer erhverves, eller at der paalægges dem den for den fri Oversigt bevares. Det er netop Meningen, at man ikke skal opsætte det, indtil Bebyggelse eller Beplantning er opstaaet, da nødvendigt at skaffe den fri Oversigt i det i Reglerne angivne Banen, saa maa der anbringes et automatisk Lyssignal. Tillige Ministeren for offentlige Arbejder efter Indstilling at Motororga Eks. fordi den paagældende Vej er saa overordentlig stærkt trafi Naar Amtsudvalget derefter har truffet sin Bestemmelse, maa Inden for de enkelte Amter skal Amtsudvalget indstille Række i Terrænet er, saa vil en Servitut forholdsvis billigt kunne paa fri Oversigt i det fastsatte Omfang og i saa Henseende er det nisationerne udnævnt Medlem, sende sin Indstilling til Ministeriet. andre, maa Udvalget indstille dem til først at blive udført. Det i Timen. Hvis Ingen at disse Foranstaltninger strækker til f. Omfang til begge Sider 4 Ocerkønien og p a a begge Sider 4 at det vil medføre uforholdsmæssige Bekostninger at skaffe den over Banen til begge Sider af OverkØrslen, eventuelt anlægges AflØbsstrmkninger. Det skal altsaa sikres, at saadan Oversigt haves, og det maa ske enten derigennem, at de paagældende Ud skal der opsættes særlige Advarselstavler og yderligere en Polititavle, som paabyder Kørehastigheden paa Vejen nedsat til 20 km følgen af de Arbejder, som i det paagældende Aar skal udføres, Amtet, som er langt farligere og langt vigtigere for Færdselen end bestaar at Overvejinspektøren, et at Justitsministeren og et at der gennemgaaende skal medtages denne Indstilling. I Ministeriets Cirkulære at 15. Maj d. A., som er sendt ifi samt at en Over- eller Underføring. kent saa maa Niveauskæringen bringes ud at Niveau ved Anlæg at der i et vist nærmere angivet Omfang er fri Udsigt fra Vejen Side foretagne Beregninger, og de par ud pan, at det skal sikres, d. v. 5.: hvis der ingen Bebyggelse eller Beplantning eller Hævelse lægges, og det er nødvendigt at gøre dette, selv om Udsigtsforhol Udgifterne ved at skaffe fyldestgørende Forhold til Veje blot derved vil forøges. Hvor derimod de stedlige Forhold er saadanne, Udvalget gennem det ifølge 4 nedsatte raadgivende Udvalg, der lige Amter til videre Bekendtgørelse, er der gjort Rede for, hvad d. v. s.: hvis Amtsudvalget finder, at der er visse Krydsninger I 208 DANSK VEITIDSSKRIFT 1930

7 dog saa og Hvis Ministeren derefter approberer Indstillingerne, paalægger 1930 DANSK VEJTIDSSRIITFT 299 de paagældende Foranstaltninger, at gennemføre disse, dog mod F uldførelse. hvert Aar, inden hvilken Ministeriet skulde have Indstillinger for vilde maaske derfor være tiltrængt, at der 1)1ev fastsat en Frist stemmelser i det hele skal refunderes, godtgøres efter Arbejdernes at Udgifterne derved i det Omfang, i hvilket (le ifølge Lovens Be Banen ordnede under eet derfor gerne paatager sig den Rentebyrde, det vil betyde straks at udføre Arbejderne, fordi Refusionen ogsaa Kommuner, som gerne ser alle de paagældende Forhold paa ikke straks kan ydes ved Arbejdernes Fuldførelse, Ministeren den Jernbane eller den Kommunalbestyrelse, som efter Indstillingerne ind, skal det indstille Rækkefølgen for hele Landet. det kommende Aar inde. Naar det raadgivende Udvalg har faaet alle de foreliggende Forhold maa anses som den, der bør udføre om Refusionen. forskudsvis skal udredes af den Myndighed, som har faaet Paalæg gøre det, jfr. 5, og der man soa træffes særlige Bestemmelser om at gennemføre Foran staltningerne, men at de derefter, naar ligst komme frem i de Tilfælde, hvor en bestnaende Overføring, hvis Vedligeholdelse paahviler Banen, bliver ombygget i et andet Arbejderne er udført, bliver refunderede og ikke Kapitalværdien af de Besparelser, som vedkommende Jern dette sidste er ganske naturligt, da Jernbanen jo ikke skal lukrere bestaaende Under- og Overføringer alle Udgifter, og der bliver nemførelse. Ellers refunderes ved uhevogtede Niveauskæringer og bane eller Kommune muligvis opnaar ved Foranstaltningens Gen føre Foranstaltningerne, og saa Kapitalværdien af Besparelsen; kommende vil bestaa i at gøre dem stærkere og maaske ogsan bredere, eventuelt forsyne dem med Fortove, da de ikke er bygget ved disse Foranstaltninger. Besparelsen vil sandsynligvis væsent Renterne af de Laan, som de muligvis maa optage for at gennem saaledes tilbage for Jernbanen eller Kommunen selv kun at betale til at optage Nutidens Trafik; det bliver Amtsudvalgets Sag i hvert Materiale, der kræver færre Vedligeholdelsesudgifter end det hidtil anvendte, eller hvis en Kommune ved en Vejforlægning skulde at de Sikringsforanstaltninger, som der kan blive Tale om at fore faa færre Vedligeholdelsesudgifter i Fremtiden end tidligere. under Jernbaner, formentlig som Regel for Overføringeraes Ved tage ved Viadukter, som fører de i Loven nævnte Veje over eller Men da det kan tænkes, at der er flere Jernbaner og maaske Med Hensyn til Udgifterne, da er Forholdet saaledes, at disse I denne Forbindelse vil det maaske være rigtigst at bemærke, ikke Renteudgifter kan de

8 saadanne Viadukter over Banen, ved hvilke Færdslen skal sikres, der med Rimelighed snart kan forventes. Som Eksempel paa Betydning, Viadukten har for Motorvognsfærdselen og den Trafik, Tilfælde at træffe sin Bestemmelse herom under Hensyn til den staaende Viadukter over og under Banen. Amtsudvalget fremkomme med Indstilling om. Der er kun den angaaende farlige Vejkryds og Vejsving paa offentlige Veje. men kun saadanne, der er af en væsentlig Betydning for den almin væsentlig Betydning for Motorvognsfærdselen, føre til, at ikke. enhver lille Bro over enhver lille Aa skal falde ind under Loven, løbsstrækninger eller Tilladelse, men dog kun paa Betingelse af, at Jernbanen selv paa vil blive tilladt for de ubevogtede Jernbaner, saa kan Ministeren, Hvis en Jernbane ønsker at faa Tilladelse til at ophæve Bevogt For de bevogtede Overkørsler er der givet Regler i Lovens 8. Hidtil er kun talt om de ubevogtede Krydsninger og om be ningen, og vel at mærke denne Jernbane kun er en sekundær i Bemærkningerne til Lovforslaget nævnt Røde Port ved Roskilde. selsforholdene mere sigtbare, og som Eksempel paa en saadan er synligvis som Regel Bredden, der maa gøres større, eller Tilkør med sidestillede Statsbaner, der ikke kører hurtigere end, hvad der hvis Ministeren i øvrigt anser det for forsvarligt, give en saadan Slagelse og en ved HillerØd. Ved UnderfØringer bliver det sand Bane, altsaa ikke en Eksprestogsrute, men en Privatbane og der egen Bekostning er bl. a. i Bemærkningerne til Lovforslaget nævnt en Viadukt ved altsaa Udsigtsbælte eller Lyssignal, formentlig vil den almindelige Bestemmelse, at det skal være af bliver Jernbanens Sag i sin Helhed at betale Udgifterne. Det er ene Forskel, at her ikke bliver Tale om nogen Refusion, det der som ved de hidtil ubevogtede. Hvilken af disse Foranstaltninger bart et Lyssignal. Altsaa akkurat de samme Foranstaltninger tilvejebringer hvis Begreb»Broer, der fører saadanne Veje over Vandarealer«, men Hvad først angaar Broer, da er det jo nok i sig selv et ret vidt Hermed skulde i Hovedtrækkene Forholdene med Hensyn til sagt for disse, at Loven i første Række skulde komme til at virke. skal refunderes af Krydsningslovens Midler. Tilbage staar da kun Sikring af Færdselen ved Broer, som det bliver for uforholdsmæssig kost skal træffes, skal først, hvis Amtsudvalget indstiller, og Ministeriet approberer, at der træffes videregaaende Foranstaltninger, f. Eks. Anlæg af Overeller Underføring, at de Merudgifter, som derved fremkommer, de fornødne Udsigtsbælter, Af Krydsninger mellem Jernbaner og Veje være belyst, og det er som fører de i Loven nævnte Veje over Vandarealer, samt Lovens DANSK VEJTIDSSKBIFT 1030

9 Midler skal kunne bruges. Og der er saa meget mindre Betæn Broer. kelighed ved at begrænse Lovens Anvendelse i disse Tilfælde, som Apparat i Gang, som ifølge Loven jo udkræves, saafremt dens at der er Grund til at ulejlige Amtsudvalget og sætte hele det store delige Færdsel, og hvis Ombygning kræver saaclanne Overvejelser, 1030 DANSK VEJTIDSSKRIFT 211 de specielle Forhold angaaende Krydsninger med Jernbaner blev handler, tidligere har været behandlet i Færdselslovens 21, og gjort til Genstand for en særlig Lov, saaledes at Færdselslovens benyttede Lejligheden til at give de andre Regler i Færdselslovens 21 maatte ændres i den Henseende, var det naturligt og overens stemmende med et Ønske fra Justitsministeriet, at man samtidig hidtidige Formulering havde givet Anledning til. der nu ved Loven om særlige Vejarbejder er aabnet Adgang for Kommunerne til at faa Tilskud efter den Lov til Ombygning af fremmest Regler for, hvorledes Kommunerne skal forholde sig for gælder nu Krydsningslovens 7. Denne Paragraf giver først og vilde blive uforholdsmæssig store for den paagældende, enkelte overfor farlige Vej sving m. v., og kun som en Tilføjelse inde 21 en anden Redaktion for at sikre mod visse Tvivl, som den holder den Bestemmelse om, at i Tilfælde, hvor Bekostningerne ningslovens Midler. Kommune, er Ministeren berettiget til at yde et Tilskud af Kryds hviler Kommunerne med Hensyn til at skaffe fri Oversigt, hvor Vejlovens Regler at paalægge disse Servitutter eller erhverve Are Færdselsloven kun Foranstaltninger, hvorved Gærder, Hegn, Be der paa offentlige Veje (Gader) eller Pladser findes farlige Vej plantninger, Skure, Lysthuse og deslige, der hindrer den frie Over kryds eller Vejsving. l)enne Pligt angaar fremdeles ligesom efter været nødvendigt at skaffe dem Ret til eventuelt ad ekspropria staltninger gennemføres, saaledes at Ansvaret for, at dette ikke sigt, fjernes eller holdes i passende Højde og Tilstand, og det er ved Erhvervelse af de paagældende Hjørnearealer. Der er derfor sker, vil paahvile vedkommende Kommune. For imidlertid at sætte Kommunerne selv, som skal tage Initiativet til, at den Art Foran i Regelen kun vil bestaa i Paalæg af Seritutter, men ogsaa kan ske i 7, 1. Stk., givet Kommunerne Ret til ved Ekspropriation efter tionsmæssig Vej at gennemføre de fornødne Foranstaltninger, der Kommunerne i Stand til at opfylde denne Forpligtelse har det Da hele dette Færdselsproblem, som Krydsningsloven nu om Sluttelig kommer saa Lovens 7. Man har derfor helt ophævet 21, Stk. 2 til 4, og i Stedet her I dens 1. Stykke er der givet Regler om den Pligt, som paa

10 komst vil blive paalagt ved Jernbanekrydsningerne, paa tilbørlig Maade, saaledes at de ikke bortfalder ved Ejendom alle de Servitutter om fri Oversigt, som ved frivillig Overens kan sikres alerne. For at disse Servitutter og det gælder i Øvrigt ogsaa I 7, 3. Stk., omhandles da sluttelig de Tilfælde, hvor der kan Erstatningens Udbetaling til Ejeren, for at man derved kan sikre Servitutter mod Beplantning o. s. v. ved Ekspropriation, men ved frivillig Overenskomst. ikke som ubebygget Grund pan disse Steder. tutter ogsaa mod Bebyggelse og til at erhverve saavel bebygget Da der kan forekomme særlig farlige Vejkryds eller Vej sving, Og det gælder ogsaa i de Tilfælde, hvor Servitutten ikke paalægges sig, at Servitutten kan blive tinglyst forud for andre Hæftelser. hentet, og der tillige er indhentet Samtykke fra Panthaverne til nerne en Ret til i saa Fald ved Ekspropriation at paalægge Servi er tilstrækkelige til at sikre den frie Oversigt, san er der i 7, 2. Stk., givet Kommu sorg for, at Erstatningssummerne for Servitutpaalægget ikke ud for hvis Vedkommende de foran omtalte Foranstaltninger altsaa mens Tvangssalg, er det nødvendigt, at Kommunerne drager Om betales vedkomménde Lodsejere, før en Tingbogsattest er ind offentlige Arbejder Amtsudvalget, og Forslag fra dette er fremkommet, - at Tilskud til disse Forbedringer af Vejsving og Vejkrydsninger nu naturligere gives efter Loven om særlige Vejarhejder, efter lige Veje. Det kan som dog først efter, at Sagen har været forelagt ovenfor omtalt kun Færdselen ved farlige Vejkryds eller farlige Vej sving pan offent ske i ekstra Sikringsforanstaltninger medfører uforholdsmæssig store Udgifter ordinære Tilfælde, nemlig naar GennemfØrelsen af de fornødne Tilskud til Kommunen af Krydsningslovens Micller. Man kan imidlertid give den samme Trøst her som med Hensyn til Broerne, ydes et ydes Tilskud til Foranstaltninger, som alene angaar Sikring af for vedkommende Kommune. I san Fald kan der af Ministeren for hvis 2, 2. Stk., der kan gives Tilskud vil Reguleringer af Veje, nnnr de blot ikke indskrænker sig alene til Servitutpaalæg, men betegner en ligefrem Vej regulering altsan Arealerhvervelse. Udgifterne ved Lovens Gennemførelse er i Bemærkningerne til Lovforslaget angivet ikke at ville blive mindre end 20 Millioner der altsaa sikkert hengaa adskillige Aar, forinden alt er ordnet. Kr. Da der kun stilles 2 Millioner Kr. aarlig til Raadighed, vil og herunder vil disse Sikringsforanstaltninger kunne henføres, 212 DANSK VEJTIDSSK13IFT 1930

11 1930 DANS1 VEJT1DSSKRIFT 213 FÆRDSELSULYKKER PAA DANMARKS LANDEVEJE Rapport til den 14. internationale RØde-Kors Kongres i Brssel Oktober Af Overlæge Fr. Svendsen, Sekretær ved Dansk Røde Kors. I. Indledning. I Danmark er Færdselsulykkerne paa Landevejene i det sid ste Decennium tiltaget i saa høj Grad, at det vækker alvorlig Be kymring, og det er kun en daarlig TrØst, at Forholdene i den øvrige Verden er ganske de samme. Dette fremgaar tydeligt af den staaende Rubrik i alle Lan des Dagblade og Fagtidsskrifter og af den ubønhørlige Statistik, der har fastslaaet, at disse Dødsfald er de eneste, der stiger i Antal. I De forenede Stater er»død ved Færdselsulykker< nu mere end 2 pct. af alle DØdsaarsager, i 1929 dobbelt san stort som i 1919 og 9 Gange saa stort som i 1911 (Metropolitan Life Insurance Co.). Overalt arbejdes der paa at finde Midler mod disse (se f. Eks. Oversigtsartiklen i Bull. d Inform. Juni 29), og nu har de nationale Røde Kors faaet en særlig Tilskyndelse til dette Ar bejde ved det Cirkulære, som Ligue des soc. de la Croix-Rouge og Comité Intern, de la Croix-Rouge efter Henvendelse fra Asso ciation Internationale des Automobile-Clubs reconnus d. 26. Juni har udsendt til dem, og i hvilket de opfordres til at deltage i Orga nisationen af Hjælpen paa Vejene. Statistik. I Danmark har der uheldigvis kun været ført særlig Statistik over Færdselsulykker siden d. 1. Januar 1930, og vi er derfor kun i Stand til at nævne Tallene for 6 Maaneder. De omfatter samtlige Færdselsuheld, som har været Genstand for politimæs sig Undersøgelse, altsaa Minimumstal. Januar Juni Motorulykker Andre Færdselsulykker Tilsammen Antal Dræbte Tilskadekomne heraf alvorlig Mere end Halvdelen, 2727, af disse Færdselsulykker har fun det Sted i København, Resten 2578 uden for København.

12 214 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1930 Det fremgaar endvidere af Statistikken, at 55 pct. af Færdsels ulykkerne udelukkende skyldes Føringen af Motorvognene, mcdens 13,7 pct. skyldes Cyklister og 8,5 pct. Fodgængere og Pas sagerer; kun 2 pct. skyldes Vej enes Tilstand, Oversigts- og Lysforhold osv., og 1,2 pct. Motorvognenes Tilstand. De Øvrige Ulyk ker skyldes Kombinationer af ovennævnte og andre Aarsager. I København synes de af Cyklister, Fodgængere og Passage rer foraarsagede Ulykker at spille langt større Rolle i Forhold til de Ulykker, som Motorvognene er Skyld i, end i det øvrige Land. \Ted uforsvarlig Føring af Motorvogne dræbes forholdsvis færre, men saares forholdsvis flere i Sammenligning med Fod gængeres eller Passagerers Skyld i Ulykken. II. Særlige danske Forhold. Naar Aarsagerne til Færdselsulykkerne i det enkelte Land skal klarlægges, og Midler til at modarbejde dem skal søges, er det nødvendigt at studere de særlige nationale Forhold, saavel de naturlige Betingelser som Nationens materielle og civilisatori ske Standard, som kan have Indflydelse paa disse Ulykker, og vi skal kort nævne disse for Danmarks Vedkommende. Danmark er et Sletteland, km stort, hvis højeste Punkt er 172 m. Landet er gennemdyrket og har 3.518,000 Indbyggere; kun i Jylland findes Hedeegne, der dog Aar for Aar formindskes ved Opdyrkning og Plantning, og de største Heder og Skove er intetsteds over 15 km i deres største Udstrækning. Veje. Landet er gennemkrydset af gode Hovedveje uden betydelige Stigninger og Fald, undtagen ved Aadalene, men de har ofte skarpe Kurver, navnlig gennem Landsbyerne; der er dog i de sidste Aar gjort et stort Arbejde for at asfaltere og brolægge dem og for at udrette Kurverne, ligesom der anlægges særlige Cyklestier ved at fylde Grøfterne, og dette har navnlig fundet Sted, siden en Del af Motorafgiften fordeles til Kommunerne til denne Anvendelse. De mindre Veje er derimod ofte smalle og af ringe Kvalitet, ligesom de paa Siderne ofte er beplantet med Hegn, san at Udsigten hindres i Svingene og ved Udmundingen i Hovedvejene; men ogsaa her gøres der et stort Arbejde ved at afskære Hjørnerne mellem de sammenstødende Veje og fælde Beplantningen.

13 Byer. Der findes talrige Jernbaner, af hvilke de sekundære ikke med ikke med Indbyggere, findes (ler 85 Byer samt 80 Slationshver og Landsbyer Læger. heri Sygehuse. Foruden Hovedstaden med Frederiksberg, der har Jernbaner. har Indhegning eller Bomme ved Skæring med Vejehe. 1931) DANSK VEJTIDSSKH1FT 215 Befolkningen betjenes af over Læger, : 1 for hver 1360 Mennesker, og hvis man fradrager KØbenhavns 629 Læger, bliver England har forholdsvis flere Senge (Dr. W. H. Mansholt: Of fentliche und private Krankenhäuser. Intern. Krankenhaus Kon med over 1000 Indbyggere, og Afstanden mellem disse indbyrdes er kun faa Steder over 20 km. 2 Nabolæger er for Øerne og det Østlige Jylland sædvanlig ikke det for det Øvrige Land 1 Læge for hver Afstanden mellem gangen til Lægehjælp er altsaa overordentlig let. over 10 km, for det vestlige Jylland ikke over 20 km, saa Ad regnet Tuberkuloseanstalter og Sindssygehospitaler Ungarn 34 Forenede Stater 39 Bulgarien 13,3 Japan 15,2 Polen 19,5 Tyskland 53,4 Finland 20 orge 38 Schweiz 47,5 Danmark 52,8 Eksempelvis skal anføres: gres, Atlantic City 1929). Senge, i. s. 52,8 Senge pt Indbyggere; kun Tyskland og gunstigt for de Tilskadekomne. Alle Sygehusene med Undta England 56,9 Senge pr Indbyggere Tilfælde højst 30 km Fugleflugtlinie, og kun mellem et Par af kun være lig Afstanden i km, hvilket maa siges at være meget dem er Afstanden faa km større, og da KØrslen med Sygehil maa foragna med maksimal Hastighed, vil KØrselstiden i Minutter ofte I 1929 var der 170 almindelige Sygehuse Afstanden mellem 2 Nabosygehuse i Danmark er i allerfleste

14 Ambuicuicer. vendt findes 5 saadanne paa Steder, hvor der ikke er Sygehus. gelse af 18 har Raadighed over 1 eller flere Ambulancebiler; om Australien 1 - Danmark 1 - cykler, : 1 for hver 29 Indbyggere. Forenede Stater t Motorvogn pr. 4,6 Indbyggere England 1 - Tyskland 1 Molorvogne. Sverige 1 Belgien 1 Norge 1 et andet Tal pr. 31. December 1929, nemlig: I Facts and Figures of the Automobile Industry 1930 angives Frankrig Øgelse siden Af disse var Biler og Motor I September 29 fandtes Motorvogne, en 3-dobbelt For 15 andre Ambulancer, men nu er Tallet nedadgaaende, idet disse Transport maa siges at være særlig gunstige i Danmark. Af det samlede Antal An»bulancer i Danmark er (le 16 i KØben med 25 Ambulancer, der i 1929 har kørt 6567 Ture og tilbage Fællesforbundet har for Tiden Redningssiationer i 7 Byer efterhaanden bliver overtaget af Kommunerne og Sygehusene, hvil ket vi betragter som den naturlige og rationelle Driftsmaade. Kun og at forebygge og begrænse Udbredelsen af Ulykker og Ødelæg for Forbundet er at yde Hjælp, naar Mennesker og Dyr er i Fare, ligesom Sygehusenes sættes til kun 15 km. I England og i Skaane sættes Aktionsradius til 25 km, saa Betingelserne for en hurtig dets Afdelinger; siden har disse selv anskaffet eller givet Bidrag til Sygehuse. Redningskorps i KØbenhavn, en Institution, stiftet i 1906, og i 1921 Ogsaa Dansk RØde Kors har virket for denne Sag i mange Aar, lancer, der blev stationeret rundt om i Landet hos forskelilge af udviklet til»de danske Redningskorps Fællesforhund<. Formaalet lagt km. havn og 139 i det Øvrige Land. Ambulancernes Aktionsradius maa idet det for Udbyttet af RØde Kors-Ugen i 1919 købte 11 Ambu inden for Amtet, idet dets 6 Ambulancer besørger KØrsel til de 5 Den første Ambulance i Danmark blev anskaffet i 1908 af Falcks gelse af Ejendom og Værdier. en enkelt Afdeling (Holbæk) har helt overtaget Svgetransporten 216 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1930

15 Den 31. December 28 fandtes Centraler, af hvilke 107 var Telefoner. Af Bilerne findes c. Halvdelen paa Landet, c. 1/5 i KØbenhavn Danmark 9, DANSK VEJTIDSSKRIFT 217 ler, og der fandtes c Telefoner, : i pr. 11 Indbyggere. Norge 6,4 - Landet, men lidt flere i KØbenhavn end i de Øvrige Byer. og c. i de Øvrige Byer, af Motorcyklerne ligeledes Halvdelen paa Forenede Stater 15,8 Telefoner pr. 100 Indbyggere Frankrig 2,2 Bycentraler uden for KØbenhavn, medens var Landcentra England 3,6 - Tyskland 4,4 - Sverige 7, ) de gode Hovedveje, paa hvilke Færdslen hovedsagelig foregaar, 3) de mange Læger, der næsten alle har privat Bil eller Kontrakt fonerende ved Melding»Ambulance straks sat i Forbindelse med den nærmeste Ambulance eller man forlanger blot >Ambulancec dage er yderligere indskrænket, og ogsaa dette Forhold søges for hos Centralen, hvorefter denne sørger for, at saadan sendes til andret til Tjeneste hele Døgnet Aaret rundt. de ikke er aabne hele Døgnet, og at Tjenesten paa Søn- og Hellig Stedet. Der arbejdes paa, at dette bliver indført over hele Landet. Læge eller Ambulancehil siges at være meget gunstige. bund, Forenede Danske Motorejere, Forenhigen for Politimestre, 4) de mange Sygehuse med de mange Sengepladser, der sædvan 1) det jævnt og ligelig bebyggede Land og de faa udyrkede Egne, har en Komité, bestaaende af Repræsentanter for Dansk kirurgisk 6) de mange Telefoncentraler og de mange Telefoner 5) de mange Ambulancer, der ligeledes sædvanlig har en Aktions Selskab, Dansk Røde Kors, De danske Redningskorps Fællesfor Den 1. Januar 28 var der i: I København og enkelte Distrikter i Landet bliver den tele Nytten af Centralerne paa Landet indskrænkes dog ved, at Alt i alt maa dog Betingelserne for en hurtig Tilkaldelse af Som Følge af ligvis har en Aktionsradius af kun 15 km, med Lejebil, radius af kun c. 15 km, III. Hjælpen til de Tilskadekomne ved Færdselsulykker

16 net tiltræde følgende: Kongelig dansk Automobilklub tilraadet og Sundhedsstyrelsen kun BlØdning, som kompromitterer Livet, skal naturligvis straks standses, medens man ikke skal spilde saaledes skal Benbrucl ikke forbiiicles med Skinner, men (let bræk kede Lem skal anbringes og støttes san godt som muligt, indtil langs denne Vej, saint hos Føreren fra Roskilde Sanitetskolonne, til de synlige Saar, altsaa sædvanlig kun Saar pan Ansigt, Hals lang. Dansk Røde Kors har forespurgt hos Lægerne og Politiet og de blottede Dele af Arme og Ben; de almindeligste Oplivnings og Roskilde, en at de mest befærdede Veje i Danmark, 30 km Kors undersøgt Forholdene pan Hovedvejen mellem København Ulvkkesstedet. Ambulancen eller Lægen ankommer; ligeledes skal man som Regel eller til deres Hjem, hvor Lægen kan tilse dem. Ogsaa i disse rfilfælde bør Behandlingen pan Ulykkesstedet være san lidet inclgribende som muligt; thi denne kan - blive san god og sikker pan en Landevej som der kan nøjes med Hjælp at praktiserende Læger, har Dansk RØde en Læge, ger til øjeblikkelig Indlæggelse pan et Sygehus, og hvormange Stærk taget dette System. Men noget maa der dog straks gøres pan Tiden med indgaaende Behandling af Læsioner, (ler kan vente; ikke klippe Tøjet op for at forbinde Saar, men indskrænke sig For at fan et Vink om, hvor mange Tilskadekomne, der træn i en Læges Konsultationsværelse. aldrig selv om den foretages at kommer, eller (le kan straks køres bort, saafremt man har en midler skal naturligvis anvendes. dertil l)asseide Vogn, der kan føre dem til den nærmeste Læge de forannævnte mange gunstige Betingelser har l)anmark op De let Tilskadekomne kan enten vente, indtil en Lage an bende behøver den første Behandling at være, og pan Grund af Jo bedre og hurtigere Transporten er, desto mindre indgri til Dækning af let tilgængelige Saar. Vogne. Det tilraades, at der i alle Automobiler findes Forbindsto[[er er muligt. Stærk BlØdning søges standset. 2) Let Tilskadekomne kan transporteres i Automobiler eller Maade. Ambulance eller Læge tilkaldes saa hurtigt, som (let 1) Alvorlige Tilskadekomne anbringes og beskttes pia bedste REGLER VED FÆRDSELSULYKKER PAA LANDEVEJE 218 DANSK VEJTIDSSKRIFT W30

17 1930 DANSK VEJTIDSSKRIFT 219 og det har vist sig, at der i 1929 var 92 Tilskadekomne, af hvilke 43 blev indlagt pan et Sygehus af Læger, Politi og Privatpersoner, medens 49 blev behandlet af 10 langs Landevejen og i Roskilde boende Læger., enten pan Ulykkesstedet eller i deres private Kon tor. Disse Tal, der er Minimumstal, viser, at den største Del af de Tilskadekomne ikke var saa medtaget, at de behøvede at ind lægges paa et Sygehus, og for disse var det af største Vigtighed, at der saa tæt ved fandtes saa mange praktiserende Læger til at behandle dem. Vigtigt er det, at Sundhedsstyrelsen tiltræder, at der i alle Biler bør findes Forbindstoffer, thi da fastslaas (let Princip, at der ved Færdselsulykkerne dog straks bør gøres noget for at forbinde visse Læsioner. Dette har Dansk Røde Kors ogsaa forberedt i flere Aar, og i 1929 har det autoriseret en Forbindingsæske for Personbiler. Æsken er af stærkt, glat Læderpap, 20 cm lang, 13 cm bred, 4 cm tyk, med 2 Kuffertsmække. Den anbringes i Bilens Sidelomme. Prisen er Ca. 734 Kr. Indhold: 2 Pakker sterile Gazetamponer, D. R. K. s Model Normalforbinding, D. R. K. s Model Mililærforhinding II. 2 sterile Fingcrbind, 5 cm X 334 m. 4 jodglas i Alnminiumshylster, D. R. K. s Model Tube 10 pct. Perubalsamvaselin, 30 g. I Brev Traurnaplast Sauter eller Hansaplast. 1 elastisk OmsnØringsbind, 3 cm X 60 cm, med Laas. 6 Sikkerhedsnaale, Nr. 1, 3, 4, i Æske. I Flaske Kamferdraaber, 5 ccm. 3 Stkr. hugget Sukker i Æske. i Æske Anmmoniakglas (Vaporole). Æsken er lavet saa lille, dels fordi den kun maa indeholde det absolut nødvendige for en foreløbig Behandling pan Ulykkes stedet, dels fordi der ikke er Plads til en større Kasse i en al mindelig Personbil; og Fabrikanterne vil ej heller tilvejebringe en større Plads til dette Formaal, førend Landets Motorlov fordrer det, og san langt er vi endnu ikke naaet i Danmark; det kan even tuelt indføres, naar den gældende Motorlov bliver revideret. Forbindingsæsken indeholder altsaa: Jod til Desinfektion, Traumeplast til Rifter, Sterile Forbindinger til Saar, Elastisk OmsnØringsbind til PulsaareblØdning, Perubalsam til Brandsaar,

18 vej, men kun hos en Læge eller paa et Sygehus. Kamferdraaber som oplivende Middel, Ammoniak som Lugtemiddel, danske System saa vidt muligt ikke bør behandles pan en Lande men ikke Vat eller Skinner til Benbrud, da et saadant efter det i Tube Perubalsamvaselin. i Æske Ammoniakglas (Vaparole). i ieske hugget Sukker (12 Stkr.). mange Passagerer skulde faa Uheld eller hvis denne skulde pas virke som en stor bevægelig Nødhjælps Post, idet den haade kan ydes Hjælp ved store Ulykker, bande hvis selve Rutebilen med sere et Sted, hvor en stor Ulykke er hændet, og hvor flere og store have rigelige Forsyninger af Forhindingssager og tillige ofte har befarer flere Gange daglig den samme Strækning og kan saaledes Forbindinger undtagelsesvis skulde behøves. Rutebilen vil altsaa Der findes for Tiden over 1000 Rutebiler i Danmark, og disse 10 Jodgias i Aluminiurnshylstre. 10 ccm Kamferdraaber. i Indskuddet. Rummet til venstre. 4 Normalforbinding, D. R. K. s Model. 2 elastiske OmsnØringsbind med Laas. 2 trekantede TØrklæder. i indskuddet. Rummet til højre. 16 Sikkerhedsnaale i 4 StØrrelser (Nr. 1, 2, 3, i Æske. i Militærforbinding III. i do., 6 cm X 5 m. garn. Tysk Model. 1 Sæt Træskinner à 4 Stkr. med Bllkmuffer, omviklet med tykt Sejl 2 Ruller vandskyende at, D. R. K. s Model. 2 cm Gazebind, 15 x 8 m (ikke sterile). 4 do., 8 cm 5 X m (ikke sterile). 1 Lærredsbind, 6 cm )< 2 m. 2 sterile Fingerbind, 5 cm x 3 cm. 2 Militærforhinding Breve Traumaplast. (i Pakker sterile Gazetamponer, D. R. K. s Model. 2 Pakker sterilt vandsugende Vat à 10 gr. 2 do. do. vanciskyende Vat à 10 gr. 2 trekantede 1 TØrklæder. Lille-NØdhjælpsbog. I Bunden: udstyret, idet den indeholder: nødvendigste Forbindingssager, er denne Forbindingskasse rigere Medens Forbindingsæsken for Personbiler kun indeholder de Rittebilforbindingskasse. 220 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1930

19 Princippet i Rutebilforbindingskassen er modtaget med Vel Kundskaber i Nødhjælp. Det vil være særlig vigtigt, at Rutebilernes Førere har gode 1930 DANSK VEJTTDSSKRIFT 221 Men Lægen kan ikke altid komme til Stede indenfor en rime lig Tid, thi Pligter andetsteds, afsides Egne, Nattetid etc, kan større Samariterkursus. forholdsvis godt under Transporten. lange Sæder og rigelig Gulvplads, hvor de Tilskadekomne kan ligge Da Lægen maaske ikke altid har de tilstrækkelige Forbindsstoffer træde selvstændigt, naar Lægehjælp slet ikke kan skaffes. Læg mand maa altsaa være uddannet i at give Nødhjælp; han maa være der gav den første Hjælp og anlagde den første Forbinding, thi af denne afhænger jo for en stor Del Patientens fremtidige Skæbne. med sig, vil Forbindingskasserne i Person- og Rutebilerne i saa Fald være til stor Nytte. vilje af Rutebilejerne, og Dansk Røde Kors vil nu arbejde for at faa den indført i alle Rutebiler, og at Førerne skal gennemgaa et dels kunne yde den allerførste Hjælp, før Lægen kommer, dels forhindre ham deri. Derfor maa Lægmand træde til; han maa maa han kunne hjælpe Lægen, og endelig maa han kunne op træffer paa deres Veje, men hvis en stor Ulykke indtræffer i Nær heden af et Sted, hvor der findes en Sanitetskolonne eller Sama Som arit. ud til Stedet. Der er for Tiden i Danmark 16 Sanitetskolonner lemmer, der alle er villige til at yde frivillig gratis Hjælp kan Medlemmerne faa Erstatning for tabt Arbejdsfortjeneste. Hvor ritterforening, maa denne alarmeres og hurtigst muligt begive sig med ca. 50,000 aarlig; det vil derfor nu være et uigennemførligt med 650 Medlemmer og 44 Samaritterforeninger med 2400 Med pemidler, medens Dansk Røde Kors yder den sanitære Hjælp. Men der er et Redningskorps, arbejder dette i Forstaaelse med Dansk Røde Kors, saaledes at Redningskorpset leverer de tekniske Hjæl eller dog have noget Kendskab til Nødhjælp. Idealet vilde være, at Vegne, og derfor maa Motorføreren og Kusken selv være Somorit disse Korps, Kolonner og Samaritter findes jo desværre ikke alle vindelige Vanskeligheder. For faa Aar siden var der nemlig i Dan ingen kunde faa Kørekort eller faa dette fornyet uden at have be mark 300,000 Personer, der havde Kørekort, og dette Tal forøges staaet Samarittereksamen, men dette støder for Tiden paa uover Det vil selvfølgelig altid være det bedste, om det var en Læge, Samariterne vil naturligvis virke enkeltvis ved de Ulykker, de Lægmands Hjælp. dog

20 Forlangende, at alle skulde gennerngaa et Samaritterkursus, for dannes der 1600 Samariter aarlig til de 40,000, tier tidligere er ud dannet, men dette forslaar jo ikke ret meget. Eksempel paa 18X2 Timer efter Dansk Røde Kors Plan. Vel ud stort, thi der er i Danmark Ca Cyklister, : omtrent i mer ved at færdes pm Vejene. Maagernes og Cyklernes By hvorved 1978 Personer kom til Skade og 61 blev dræbt (45 i 1928). men med mange l3illeder, et Uddrag af hans»nødhjælp<. Den vorlig Fare for MotorfØrere. og Forfrysning, samt endelig Kulilteforgiftning, der er en san al Cykle til hvert andet Menneske, heraf i København alene en lille Bog:»Kortfattet Nødhjælp for Vejfarende< med kort Tekst, ; men mest af alle lille Bog indeholder den mest elementære første Hjælp, først og Vej, som Hængning, Drukning, elektrisk Choc, Hedeslag, Solstik Antallet af Tilskadekomne Cyklister maa nødvendigvis være rammes Fodgængerne, der altsaa i høj Grad risikerer Liv og Lem fremmest de Læsioner, der paadrages ved Færdseisulvkker, men dernæst de Tilfælde, som enhver Vej farende kan møde pan sin Taarnenes, Som Lærebog ved ovennævnte Kursus har Forfatteren skrevet I 1929 var der i KØbenhavn 4480 PaakØrsler (SammenstØd), Tilsammen Fodgængere Cyklister Tilsammen Dræbte Tilskadekomne 1930 viser: al Personerne pan Vognene MotorfØrere, Kuske og Passagerer, og Fodgængere Kuske, thi det er jo ikke alene Personerne pai ltogneie, der ram Det er kaldt Kursus for Vejfarende og ikke for MotorfØrere og mes af Ulykken; tværtimod, af Personerne 1)aa Vejene Cyklister dræbes MotorfØrere og Kuske for nylig indført et kort Kursus i Nødhjælp for Vejfarende P 4 og saares over dobbelt san mangé som saaledes som den danske Statistik for de første (i Maaneder af For nu i nogen Grad at bøde herpaa og for at bane Vejen for Forstaaelsen af Betydningen af Nødhjælp, har Dansk Røde Kors Lektioner. Passagerer DAXSI \EJTIDSSKJIIFT 1930

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere