Mulighedernes jagtformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedernes jagtformer"

Transkript

1 Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer Tak fordi vi/jeg måtte komme her for at fortælle om strand- og havjagt, som er en mulighed der står åben for alle jægere i Danmark. Husk at præsentere dig over for tilhørerne Udarbejdet af Claus Lind Christensen Strandoghavjagt.dk i samarbejde med Strand- og havjagtsudvalget og Niels Henrik Simonsen fra Danmarks Jægerforbund. Præsentationen må bruges i relation til Danmarks Jægerforbunds aktiviteter og ikke i kommerciel sammenhæng. Udgave: 7. Maj 2007

2 Program Hvad er strand- og havjagt? Sikkerhed Lovgivning Jagtformerne Grej Vildtet Hvordan kommer man i gang? Lokale forhold Vil du vide mere Programmet er delt op i tre blokke Lovstof hvor der er fokus på specifikke paragraffer fra jagtloven og relevante paragraffer Jagten Hvordan man kommer i gang Det passer godt med en pause efter at lovstoffet er gennemgået Hvis der er folk som har kendskab til strand- og havjagt, så spørg lidt ind til hvad der er kendskab til, så man kender tilhørerne.

3 Hvad er strand- og havjagt? Når man snakker strand- og havjagt, så findes der ikke nogen entydig definition, men vi vil holdes os til jagten på fiskeriterritoriet, hvor vi primært skal tale om jagten fra båd, men også lidt om jagten fra land, hvor vi jager ud over vandet.

4 Sikkerhed Følg søsportens sportens sikkerhedsråd Undersøg vejrforholdene Hold redningsudstyret ved lige Giv ikke anledning til uro: Ring hjem Hold båden ved lige Lær at svømme Vis hensyn over for store skibe Lær at sejle Bliv ved båden hvis den kæntrer Lær søens færdselsregler Bland ikke spiritus og søsport Grundlæggende gælder det om at opføre sig fornuftigt og blive fortroligt med båd og grej Vejrforhold check vejrudsigten grund og se også på hvordan vejret bliver dagen efter da det kan sige noget om vejrudviklingen Redningsudstyr redningsvest/flydedragt, kompas, ankertov, nødraketter. Søens færdselsregler Den der sejler af lyst viger for den der sejler af nød og motor viger for sejl, men vigtigst af alt sejl efter forholdene

5 Skyd ikke hinanden! Peg aldrig på nogen med geværet! Foto: SNS Lad altid geværet ud over kanten af båden Skyd ikke hinanden eller hul i båden Et ladt gevær skal altid pege ud over kanten af båden Læg ikke et ladt gevær i bunden af båden

6 Lovgivning Jagtloven Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Vi skal omkring lovgivningen, som har relevans for strand- og havjagten, hvor det er uddrag fra jagtloven og tilhørende bekendtgørelser bekendtgørelser Her skal vi have set på vildtskader i den næste version af dette foredrag da den bl.a. vedr. skarver og mink

7 Jagtretten 14. Jagtretten på en ejendom tilkommer ejendommens ejer. Jagtretten er måske ikke så interessant i forhold til strand- og havjagten, da jagten jo er fri på vandet, men vil man side på land og skyde ud over vandet skal man naturligvis have jagtretten. Det der er interessant i forhold til jagten fra båd er adgangsforholdene, som er styret af jagtretten, men det vender vi tilbage til.

8 Jagtretten påp fiskeriterritoriet 15. Enhver med fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikkeerhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet som fastlagt ved lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium. Jagtretten gælder fra højeste daglige vandstandslinie. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis jagten fra ældre tid tilkommer den eller de jagtberettigede på de tilgrænsende landarealer. Hvorfor denne regel? Det er kort og godt således, at vi ønsker ikke at landet bliver oversvømmet af udenlandske jægere, og da man i EU ikke må favorisere egne borgere så er loven udformet således. Fastbopæl betyder, at man har en fast adresse her i landet Højeste daglig vandstandslinie, se bl.a. hvor tangen ligger Stk. 2 gælder for lokale forhold, som i øvrigt svær at gennemskue, så her kan det være, at man skal have fat i vildtforvaltningskonsulenten

9 Hold afstand 19. Der må ikke under jagt afgives skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren. Stk. 2. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 m fra arealer, der har status som byzone. Simple regler, vi skal ikke forstyrre folk hvor de bor Husk, at selv om du har ret til at ligge lige uden for et sommerhus område, behøver man ikke gøre det en stille Juledag, og det samme gælder for steder hvor folk ofte færdes. Respekt for andre!

10 Brug af hund 24. Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes. Det er ved dom fastslået at man godt må side i rørskærerne i prammen og kun skyde ud over åben vand, uden at man medbringer hund. Uagtet lovgivningen, så er det trods alt en god ide, at medbringe hund når man ligger i rørskæret. Her er vi på motorbådsjagt og hunden hygger sig øjensynligt men det er ikke nødvendigt den er med.

11 Adgangsforhold med våbenv 31. Uvedkommende må ikke færdes med skydevåben eller fangstredskaber på en anden persons jagtgrund uden for de veje og stier, der er åbne for almindelig færdsel. I skove er færdsel med skydevåben eller fangstredskaber dog kun tilladt på de offentlige veje, der fører gennem skoven. For at strand- og havjægerenkan komme på vandet, kræver det en eller anden form for transport af våbnet fra bilen til prammen eller båden. 31 betyder i al sin enkelthed, at man ikke må færdes på anden mands jord med våben. F.eks. kan man ikke sætte sin pram i vandet ved at slæbe den ned over en tilfældig eng eller å/kanal og efterfølgende eller samtidigt medbringe ens våben. Man skal enten have lov til at færdes på anden mands jord eller sætte i fra offentlige områder. Den der rettelig kan give tilladelse, er den som har jagtretten, da det betragtes som jagt, hvis man færdes på anden mands jord med våben. Når du har sat båden i vandet, så tænk på hvor du stiller bilen.

12 Reservater 33. For at beskytte og ophjælpe landets vildtbestande og sikre raste- og fødesøgningsområder for trækkende fugle kan miljøministeren oprette vildtreservater på landjorden, på ferske vande og på fiskeriterritoriet. Stk. 2. Reglerne for et vildtreservat skal indeholde bestemmelser om jagt, færdsel og ophold samt oplyse om reservatets beliggenhed. Viden om reservater kan søges på nettet, hos den lokale vildtforvaltningskonsulent eller hos DJ Kalø

13 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Jagttiderne på fiskeriterritoriet følger de generelle jagttider, men der er enkelte undtagelser. Januar måned svømmeænder og gæs kan jages til og med 15. januar I februar må edderfuglehan, sortand, fløjlsand og havlit kun jages uden for EF-fuglebeskyttelsesområder 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang Bemærk der på vandet også kan være lokale bestemmelser, f.eks. skalleslugeren der ikke må jages syd for breddegraden 55 gr. 40 N Vær opmærksom på at krager, vadefugle, måger og blishøns ikke må nedlægges før og efter sol-/nedgang

14 Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet 6. Den frie jagtret på fiskeriterritoriet, jf. lovens 15, må kun udøves fra flydende båd eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, og hvor den pågældende har jagtret. Stk. 2. Færdsel med skydevåben under vadning på fiskeriterritoriet er ikke tilladt. Det skal være en båd eller pram der anvendes til jagten, ikke blot en tømmerflåde da det ikke betragtes som en båd. I Vadehavet gælder der lidt andre regler her er vadejagt tilladt, hvilket ikke er fastholdt i jagtloven men derimod i vadehavsbekendtgørelsen!

15 Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må: - lovligt nedlagt vildt indsamles ved vadning på fiskeriterritoriet, - rør- og sivbevoksninger på fiskeriterritoriet afdrives for vildt af den, der har jagtret på det areal, som ligger nærmest den pågældende del af fiskeriterritoriet. Husk hvis man vader i vandet, er det uden gevær!

16 Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 2 er færdsel med skydevåben under vadning tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt: skydevåbnet er uladt, vadning finder sted i forbindelse med færdsel til eller fra et fartøj på fiskeriterritoriet eller en ø eller holm, hvor den pågældende har jagtret, og færdslen finder sted ad den korteste vej mellem fartøjet eller øen og det sted på kyststrækningen, hvor skydevåben lovligt kan medbringes, jf. lovens 31. Det er tilladt at bevæge sig fra A til B ad den korteste vej med sit gevær, når man vader

17 Is 7. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt fra is, og inden for en afstand af 100 meter fra iskant. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for jagt på ræv. Tolkningen hos de administrerende myndigheder har været, at al fast sammenfrosset is, uanset tykkelsen, udløser den jagtfrie zone, mens grødis, tallerkenflage, drivende isskosser o.l. ikke gør det. 1 meter sammenfrosset is ved kysten udløser 100 meter jagtfri zone Loven forbyder det ikke, men det er ikke etisk korrekt at drive jagt i en våge på 250 x 250 meter blot afstanden til isen er mindst 100 meter.

18 Jagt fra bådb Kapitel 4 Jagt fra båd 8. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj i september måned. Stk. 2. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj på søer og andre ferske vande, og på de dele af fiskeriterritoriet, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen og vist på kortbilaget. Stk. 3. Der må ikke sejles med ladt skydevåben på tidspunkter eller i områder, hvor der ikke må drives jagt. Er der motor på båden, er der tale om motorbådsjagt! Motor på trækjagtspramme i områder hvor der ikke må drives motorbådsjagt er ikke lovlig. Motoren må gerne bruges til transport, men skal fjernes fra båden, hvis det ikke er tilladt at drive motorbådsjagt i området.

19 Motorbådsjagt Bilag 1

20 Motorbådsjagt 9. Til jagt må ikke benyttes motordrevet fartøj, der kan fremføres med en hastighed på mere end 18 km/t (ca. 9,7 knob). Under jagtudøvelsen må fartøjet kun fremføres med højst 5 km/t (ca. 2,7 knob). Reglerne er klare, kan ens båd sejle for stærkt, må man godt lave ændringer således den overholder lovgivningen, men man er selv ansvarlig for at kunne forsvare den løsning man har lavet, som i øvrigt skal være af permanent karakter

21 Klovbærende vildt Kapitel 5 Jagtmetoder, hjælpemidler og lokkemidler 10. På fiskeriterritoriet og ferske vande må der ikke jages kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, harer, mufloner og vildsvin. Loven beskriver klart hvad der ikke må jages. Det betyder at f.eks. ræv og mink godt må nedlægges hvis de en dag ved lavvande kommer luskende, neden for højeste vandstandslinie. Selv om minken ikke har jagttid må den gerne reguleres. Ræv må gerne nedlægges på is, og her skal der ikke tages hensyn til 100 meters reglen

22 De jagtetiske regler - uddrag Strand- og havjagt Jagten på fiskeriterritoriet finder altid sted på naturens betingelser, og mange af de fuglearter, der jages er trækfugle, som vi sammen med flere lande har et fælles ansvar for. Derfor stiller strand- og havjagt ganske særlige krav til udøverens ansvarsbevidsthed og selvdisciplin. Det er vigtigt, at fuglene sikres tilstrækkelig ro til at udnytte raste- og fourageringsområderne. Når du driver jagt på fiskeriterritoriet, bør du derfor begrænse den uro, du er skyld i mest muligt. De jagtetiske regler beskriver i overordnede vendinger, hvordan man skal opfører sig som jæger. Her er der også indføjet et afsnit vedr. strand og havjagten. De to punkter omtaler, at vi skal tænke på hvilket jagttryk vi lægger på fuglene. Her er det op til den enkelte, men driver man jagt i et område hvor der kommer mange jægere, bør man overveje hvor tit man kommer i sådan et område.

23 De jagtetiske regler Skudafstande Anbefalede maksimale afstande Gæs ikke over 25 meter (man skal kunne se øjet) Øvrige vandfugle ikke over 30 meter (pas på dykænderne de er skudstærke) Skudafstande er alfa og omega for at undgå anskydninger. Ja, man kan godt skyde med superhurtige (500 ms) og store patroner (1 er), og man kan ramme godt, men det er nu engang afstanden, der er den vigtigste faktor Ude på vande skal i også være opmærksom på, at afstandsbedømmelsen kan være mere vanskelig end på land. Prøv at tage en lokkeand med en snor på 30 meter, så kender i afstanden. Patroner: Husk at kulde og fugt kan påvirke patroner negativt Husk det er en god ide at prøveskyde patroner, så man ved at de passer til ens gevær

24 Jagtbegrænsninger Reservater Byzoner Sommerhusområder Områder med forbud om motorbådsjagt EF-fuglebeskyttelsesområder De fleste svar på om der må drives jagt, kan findes på Internettet, men ellers kontakt den lokale vildtkonsulent eller Danmarks Jægerforbund Kalø Selv om jagten på vandet er frit, så er der en nogen restriktioner, man skal forholde sig til Reservaterne er som udgangspunkt simple at have med at gøre, om end det kortmateriale der findes, til tider kan være lidt svært at gennemskue. Derfor kan det ske, at man skal have fat i selve reservatbekendtgørelserne og de kan være lidt kringlet Byzoner = 500 meter Sommerhusområder = 100 m at der er en lov der siger 100 meter betyder naturligvis ikke at man skal udnytte det maksimalt Motorbådsjagtfrie zoner Fuglebeskyttelsesområder = kun betydning for februar Hos Danmarks Jægerforbund er det Niels Henrik Simonsen man skal have fat i Internetadresser og

25 Jagtformerne Trækjagt Kravlejagt Motorbådsjagt Kutterjagt Blishønsejagt Vil skal nu til at se på de forskellige jagtformer Grundlæggende er der vel kun tale om tre jagtformer, men da kutterjagt og blishønsejagt er så specielle, vil jeg tage dem for sig selv.

26 Trækjagt Jagten kræver blot en pram og nogle lokkeænder Trækjagten er den form for jagt der kræver mest udstyr. Vel også den form for jagt der kræver mest indsigt i fuglenes levevis for hvis man bare tage ud på vandet, og tror at fuglene kommer til en, fordi der er drysset lidt lokkeænder ud på fjorden, så tager man fejl. Arbejdet forud for jagten består derfor i høj grad i at sætte sig ind i hvor fuglene trækker og raster.

27 Trækjagt Lokkerne placerer man strategisk på vandet, således ænderne vil ind til dem og man kan komme til at skyde til ænderne, når de kommer ind til landing. Her er det vigtigt at man ligger med ryggen til vinden, da ænderne oftest kommer ind til lokkerne mod vinden.

28 Prammen til trækjagt Prammen til dybere vand hvor du ikke kan bunde Prammen til lavt vand hvor du kan bunde Til trækjagten findes der et hav af forskellige pramme. Ja, man kan i mange tilfælde blot bruge en jolle, hvis den bliver camoufleret lidt. Men ellers så er der grundlæggende to typer den fladbundede pram, som er egnet til lavt vand og prammen med køl som kan klare lidt dybere vand. En af ulemperne ved boblen er at man ikke så godt kan eftersætte en anskudt fugl fra boblen så det må ofte foregå ved vadning. Dette skal ske uden gevær og derfor skal man helst kunne løbe omkring 100 meter efter en anskudt and

29 Flere trækpramme Her ser vi øverst en Tostrup boble til det lave vand Næst efter en Jokumsen som er en havjagts trækpram, som er lidt større en alm. Trækpram. Jokumsen er meget søstærk og velegnet til brug med motor. Havjagts prammen brugs til trækjagt på åbent vand, og til lettere opsøgende jagt på det åbne vand Nederst en klassisk Jafi, der kan anvendes til det meste

30 Lokkefuglene Lokkefugle findes i mange afskygninger og arter. Her er det bedst, at bruge de arter man ønsker at jage. Til en start vil det være godt med en blanding af lidt gråænder, krikænder, pibeænder, hvinænder og evt. edderfugle hvis de er i det område man ønsker at jage.

31 Kravlejagt Fjordens pürschjagt Vil man ikke vente på fuglene, så er kravlejagten også en mulighed, da man også kan opsøge ænderne i stedet for at ligge og vente på dem, hvilket er en noget mere fysisk krævende jagt. Info: Husene på billedet er omkring meter væk.

32 Kravlejagt Jagten kan grundlæggende udføres på tre måder, enten ved at man placere en gruppe lokkere meter fra prammen, og når der så er ænder der slår sig ned ved lokkerne, så kravler man til dem. Den anden metode er blot at vente på, at der er ænder der slår sig ned i området og så kravle til de chancer der opstår. Denne form kan i øvrigt kombineres med trækjagt, mens man venter. Derudover kan man også bare sejle rundt i området og opsøge ænderne hvor de ligger, men det kræver et stort område hvor der ikke er for mange jægere.

33 Kravleprammen Prammen til kravlejagt er oftest en pram der ikke stikker ret dybt. Plus den er forsynet med en skræm jægeren kan gemme sig bag ved. Prammen er en Skajsepram

34 Flere kravlepramme Her er det en Jaco kravle pram og en Kastruppram

35 Havkajak Havkajakken kan også bruges til kravlejagt Havkajakken er først de senere år populær til jagt i Danmark. Havkajakken bruges til opsøgende jagt og trækjagt m. lokkere. Denne jagt form kræver dog en del erfaringer med sejlads i kajakken, da den er meget ustabil. Ikke mindst ved afgivelse af skud kan man blive overrasket og tippe rundt. Sikkerhed!

36 Motorbådsjagt Havets pürsch Den opsøgende jagt på havet efter havdykkerne drives fra motorbåd, hvor en hvilken som helst motorbåd der ikke kan sejle for stærkt, kan anvendes, om end de specielle havjagtsbåde klart er de mest effektive. Det primære vildt er edderfugl, sortand, fløjlsand og havlit, men gråænder og andre jagtbare arter kan også nedlægges på motorbådsjagt. Båden er en Mopa II

37 Motorbådsjagt Hele teknikken bag havjagten går ud på at finde fuglene på vandet. Her gælder det om, at lade som om man vil sejle forbi fuglene for til sidst at sejle ind til dem således, at fuglene er nød til at lette op mod vinden, og her skal båden så være placeret sådan at de letter op mod båden.

38 Båden til motorbådsjagt Som sagt kan alle både anvendes, men havjagtsbådene er nu de bedste. Barracuda og Akavi

39 Kutterjagt Fællesjagt til havs Kutterjagten er i princippet det samme som motorbådsjagt, her drives jagten bare fra fiskekuttere, hvor flere jægere er af sted sammen. Rundt omkring i landet findes der forskellige kuttere der kan hyres til denne form for jagt. Når en kutter hyres er det en god ide at vælge en skipper, der selv har jagttegn, så man er rimelig sikker på at sipper kender jagtloven.

40 Blishønsejagt Fællesjagt til søs Visse steder i landet opholder der sig store mængder blishøns, og disse kan jages hvor flere jægere i pramme driver fuglene sammen, for så at skyde til dem når de går på vingerne. Jagten afholdes ofte af jagtforeninger, da det kræver en del mennesker for, at kunne organisere sådan en jagt.

41 Det personlig grej Ud over pram eller båd skal der også noget personligt grej til. Vaders, regnjakke, hat og her skal farven på jakke og hat naturligvis passe til båden Flydevest/redningsvest der er CE godkendt Opbevaringskasser til patroner, lommelygte, kompas, madpakke, m.m. alt bliver vådt derude!

42 Vildtet Svømmeænder 7 arter Dykænder 10 arter Gæs 5 arter Øvrige 5 arter + Strand- og havjægerens vildt er mangfoldig. Dels er der meget vildt, da Danmark ligger på en af de vigtigste trækruter fra nord i Europa, samt Danmark også er vinterkvarter for en lang række arter, specielt dykænderne. I alt er der 27 arter, som er mere eller mindre tilknyttet fiskeriterritoriet, så mulighederne er der!

43 Svømme mmeænderne Foto: SNS Den første artsgruppe vi skal omkring er svømmeænderne. Svømmeænderne er primært tilknyttet områderne nær land eller de lavvandede områder, hvor de godt kan træffes langt fra land. De 7 arter der er jagtbare er: Gråand findes i hele landet Knarand - findes primært i den sydlige del af landet Atlingand ikke hyppig og de ænder, der er i landet forlader landet tidligt Krikand Findes ofte nær land Spidsand meget tilknyttet fiskeriterritoriet og strandenge Pibeand som spidsanden meget tilknyttet vandet Skeand ofte i nærheden af land og på standenge

44 Dykænderne Foto: SNS Den ande artsgruppe vi skal omkring er dykænderne. De fleste dykænder er tilknyttet fiskeriterritoriet, men nogle af arterne træffes også inde i land De 10 arter der er jagtbare er: Troldand en af de dykænder der raster på fjorden, men ofte søger føde i ferskvandssøer hvor fødesøgningen foregår om natten Hvinand mest aktiv på fjorden og er meget aktv hele dagen Toppet skallesluger primært en fugl der holder til på fiskeriterritoriet, hvor den er aktiv hele dagen Fløjlsand Havdykker der oftest træffes langt fra land Bjergand Opholder sig mest på fiskeriterritoriet Havlit Havdykker opholder sig ofte langt fra land og på store vandybder Edderfugl Havdykker der primært er på det åbne vand men kommer også i vores fjorde Sortand - Havdykker der oftest træffes langt fra land Stor skallesluger vinterfugl der træffes på vandet men også i vores søer Taffeland meget lig troldanden, men endnu mere aktiv om natten

45 Gæs Foto: SNS Den tredje artsgruppe er gæssene - havets storvildt Grågås efterhånden meget talrig og raster ofte på fjorden Kortnæbbet gås træffes ud på fjorden, men de raster og æder ofte på land Sædgås minder i sin affærd lidt grågåsen Blisgås Ligner meger den kortnæbede gås i sin adfærd Fælles for disse fire arter, er at på vandet oftest opholder sig på lavt vand, og at hovedparten af deres fødesøgning foregår på land Den sidste er canadagåsen som er mere orienteret mod vandet. En del af deres føde søger de på vandet og generelt opholder de sig mere på vandet end de øvrige arter.

46 Øvrige Foto: SNS De sidste fem arter vi skal omkring er dobbeltbekkasinen og blishønen, og de tre mågearter, sildemåge, sølvmåge og svartbag Dobbeltbekkasinen jages primært ved land, hvor den jages når de trækker langs land eller mellem øer Blishønen trækker ikke meget rundt, hvorfor den primært jages på opsøgende jagt, som regulær blishønsejagt eller på motorbådsjagt.

47 Hvordan kommer man i gang? Vælg jagtform ud fra hvor du vil jage og hvad du vil jage Lån eller anskaf dig det nødvendige udstyr Sæt dig ind i området du vil jage i, studer vildtet og sæt dig ind i evt. restriktioner Kast dig ud i det, men forvent det tager nogle gange inden der er succes Når man har besluttet sig for at prøve strand- og/eller havjagten, så skal man som det første beslutte sig for, hvor og hvad man vil jage, for det er temmelig afgørende for hvilket grej man skal have fat i. Kan man låne noget, så gør det, for det er lidt træls at investere i en masse grej bare for at det skal sælges igen. Mange jagtforeninger har grej der kan lånes/lejes. Kan man komme med en erfaren strand- og havjæger er det naturligvis at foretrække, men eller må man sætte sig ind i det område man vil jage i hvad angår restriktioner og vildtet Ellers gælder det bare at kaste sig ud i det, men forvent ikke der er en nogen let vej til de store parader, for det kræver som alt anden jagt at man har visen om hvad man gør. Forvent også, at det er en hård jegtform, hvor der skal tages ved grejet og der skal arbejdes for det vildt man skal have med hjem Men holder man ved, er der uanede muligheder foran en - Jagt hvor friheden og naturen er i højsædet.

48 Vil du vide mere Jagtlitteratur Strandjæger af Kim Worm Håndbog i strand- og havjagt af Kim Worm Strandjagt af Ole Andreasen Ande- og gåsejagt af Michael Sand & Henning Kørvel Kom i gang som strand- og havjæger af Claus Lind Christensen Strand- og havjagtkoordinatorerne i Danmarks Jægerforbund

49 Lokale forhold Reservater By og sommerhusområder Mulighed for motorbådsjagt EF-fuglebeskyttelsområder Jagtforeninger der er rettet mod strandjagten Særlige forhold Her skal der op til foredraget afklares hvad der gælder lokalt! Tag evt. de lokale reservatfoldere og udskrifter fra nettet med. Reservater: By og sommerhusområder : Motorbådsjagt: EF-fuglebeskyttelseområder: Jagtforeninger: Særlige forhold:

50 Tak for jeres tid håber h vi mødes påp vandet en dag

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. oktober 2012 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full Page 1 of 5 Bek. om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 886 af 27/06 2007 Status: Gældende Nr. 886 af 27. juni 2007 Miljøministeriet Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen

Læs mere

REGLER JAGTETISKE REGLER UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET OG SKOV- OG NATURSTYRELSEN

REGLER JAGTETISKE REGLER UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET OG SKOV- OG NATURSTYRELSEN JAGTETISKE REGLER JAGTETISKE REGLER UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET OG NATURSTYRELSEN UDARBEJDET AF DANMARKS JÆGERFORBUND I SAMARBEJDE MED VILDFORVALTNINGSRÅDET

Læs mere

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014)

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Spørgsmål Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Udskriv præsentationen og klip kortene ud til quiz og byt øvelser for jagttegnseleverne.

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. november 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 9 Faglig

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 7, stk. 1, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15

Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15 Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15 Tekst: Thomas Lindy Nissen Foto: Jan Pedersen m.fl. Forventningens glæde er fabelagtig og selve jagtens udøvelse dyrebar, men også opsummeringen og genfortællingerne

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) BEK nr 1404 af 18/11/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2010 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere... Kapitel 1 Generelle jagttider Kapitel 2 Lokale jagttider Kapitel 3 Andre

Læs mere

Nibe og Gjøl. Vildtreservat

Nibe og Gjøl. Vildtreservat Nibe og Gjøl Bredninger Vildtreservat Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Nibe og Gjøl Bredninger Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristisk ved de lavvandede grunde og øer. På

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) BEK nr 982 af 10/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-3441-00012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Seden Strand er blandt Danmarks 7 vigtigste vådområder for fugle

Seden Strand er blandt Danmarks 7 vigtigste vådområder for fugle Seden Strand er blandt Danmarks 7 vigtigste vådområder for fugle Men fuglene herunder udpegningsarterne - har dårlige forhold(knopsvane, sangsvane og blishøne) Og fjordens mennesker kan ikke se fuglene

Læs mere

Bekendtgørelse om vildtskader 1)

Bekendtgørelse om vildtskader 1) Side 1 af 5 BEK nr 1453 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Generel adgang til regulering Kapitel 3

Læs mere

UDKAST - UDKAST Bekendtgørelse om vildtskader 1)

UDKAST - UDKAST Bekendtgørelse om vildtskader 1) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 369 Offentligt UDKAST - UDKAST Bekendtgørelse om vildtskader 1) I medfør af 37, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. UDKAST TIL Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. I medfør af 23, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) BEK nr 844 af 27/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. BEK nr 444 af 07/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 151 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 151 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 151 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om vildtskader 1 I medfør af 37, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vildtskader 1)

Bekendtgørelse om vildtskader 1) BEK nr 443 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00043 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål: Må man indsamle æg fra en ødelagt agerhønserede med henblik på opdræt? Svar: Ja Æggebekendtgørelsen. Spørgsmål: Må man indsamle mågeæg?

Spørgsmål: Må man indsamle æg fra en ødelagt agerhønserede med henblik på opdræt? Svar: Ja Æggebekendtgørelsen. Spørgsmål: Må man indsamle mågeæg? Spørgsmål: Må man indsamle mågeæg? Æggebekendtgørelsen 1. Denne bekendtgørelse omfatter æg fra vilde fugle, som er naturligt forekommende i den danske natur Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse

Læs mere

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2013 Thomas Kjær Christensen Jesper Madsen Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Lovtidende A Bekendtgørelse om vildtskader 1) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 250 Offentligt. 15. december 2009.

Lovtidende A Bekendtgørelse om vildtskader 1) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 250 Offentligt. 15. december 2009. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 250 Offentligt Lovtidende A 2009 15. december 2009. Bekendtgørelse om vildtskader 1) I medfør af 37, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt

Læs mere

Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken

Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Et debatoplæg til et nyt idégrundlag for jagten i Danmark, 21. december 2012 udarbejdet af biologerne, Søren Wium-Andersen og Arne Hastrup

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER

BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER Regulering BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER Ved regulering forstås nedlæggelse eller ombringelse af vildt Ved regulering gælder jagtloven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen Der reguleres for at:

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1)

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Herved bekendtgøres lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning med de ændringer, der følger af lov nr. 12 af 12. januar 1997. Miljø-

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

Jagten i Danmark skal være bæredygtig Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken

Jagten i Danmark skal være bæredygtig Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Tema: Vildtforvaltning Jagten i Danmark skal være bæredygtig Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken Et debatoplæg til et nyt idégrundlag for jagten i Danmark, udarbejdet af biologerne

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning 1)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning 1) LBK nr 747 af 21/06/2007 Historisk (Jagtloven) Offentliggørelsesdato: 06-07-2007 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 507 af 17/06/2008 9 LOV nr 508 af 17/06/2008 2 LBK nr 1045 af 20/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering.

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering. Vandfugle om vinteren En række vandfugle overvintrer i Danmark. Det er bla. svaner, gæs, ænder og blishøns. Når sneen falder, og der kommer is langs kysterne, på søerne og åer, tror mange velmenede danskere,

Læs mere

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i februar og marts 00 undersøgt, hvor store andele af bestandene af ræv og kortnæbbet gås der har hagl i kroppen

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Jagt Efter jagtlovens generelle bestemmelser:

Jagt Efter jagtlovens generelle bestemmelser: Lovgrundlaget Lov om jagt og vildtforvaltning Bekendtgørelse om jagttider Bekendtgørelse om vildtskader Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition Artsfredningsbekendtgørelsen Ordensbekendtgørelsen Dyreværnsloven

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vildtskader 1

Udkast til Bekendtgørelse om vildtskader 1 Udkast til Bekendtgørelse om vildtskader 1 I medfør af 37, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. juni 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings JAGT- OG VILDTFORVALTNING. i balance med naturen

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings JAGT- OG VILDTFORVALTNING. i balance med naturen Danmarks Naturfredningsforenings JagtPOLITIK FREMTIDENS JAGT- OG VILDTFORVALTNING i balance med naturen FREMTIDENS JAGT- OG VILDTFORVALTNING i balance med naturen INDHOLD 1. En vision for fremtidens jagt

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer:

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om visse jagtformer, om jagt med visse rovfugle, om tidsbegrænsede initiativer,

Læs mere

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Foto: Magnus Elander Institut for Bioscience Projekt Forbedret Gåsejagt Lokal organisering af jagt som led i den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås Samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord

Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord Arbejdsrapport fra DMU, nr. 230 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Jagt og vandfugle

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt.

Jagtformer. Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Landjagt Jagtformer Der findes generelt tre former for jagt på land. Hagljagt,riffeljagt og buejagt. Hagljagt Jagt ved stående hund Støverjagt Trampejagt Kedeljagt Klapjagt Drivjagt Gravjagt Hagljagt Ved

Læs mere

VELKOMMEN TIL Jagttegn 2013

VELKOMMEN TIL Jagttegn 2013 VELKOMMEN TIL Jagttegn 2013 Hadsund Jagtforening Jagttegn 2013/2014 Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Jagttegn 2012/2012 Øvrige

Læs mere

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe 3 MiljøBiblioteket Vildt arter og jagttider Red. Thomas Bregnballe Gads Forlag Thomas Bregnballe er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Kalø. Han

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. <Angiv om lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening > Lejeafgift m.m.

JAGTLEJEKONTRAKT. <Angiv om lejeren indgår kontrakt som enkeltperson eller om lejeren repræsenterer et konsortium / jagtforening > Lejeafgift m.m. Blåvandshuk J.nr. NST-52401-00285 Ref. odp Den xx.xx.2015 JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Blåvandshuk som udlejer og som lejer indgås herved følgende

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

O:\Skov- og Naturstyrelsen\Bekendtgørelser\557881\Dokumenter\557881.fm 26-06-07 12:45 k07 bpe

O:\Skov- og Naturstyrelsen\Bekendtgørelser\557881\Dokumenter\557881.fm 26-06-07 12:45 k07 bpe Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 7, stk. 1, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

program www.haderslev-jaegerforening.dk

program www.haderslev-jaegerforening.dk program 2015 HADERSLEV JÆGERFORENING DANMARKS JÆ GERFORBUND www.haderslev-jaegerforening.dk Indhold Bestyrelsen...4 Schweisshunderegistre...6 Riffelskydning 2015....8 Flugtskydning....9 Sol op og ned i

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Vejledning til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning

Vejledning til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning Vejledning til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning Indhold 1. Forord... 1 2. Det obligatoriske jagttegnskursus... 1 3. Tilmelding og aflæggelse af den skriftlige jagtprøve... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Lektionsoversigt 2012-2013

Lektionsoversigt 2012-2013 Jagttegn Hold I 2012-2013 www.tange-bjerringbro-jagtforening.dk Lektionsoversigt 2012-2013 Side 1 af 7 Jagttegn Hold I 2012-2013 Lektionsoversigten er kun vejledende der kan forekomme ændringer. Der er

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MÅLSÆTNINGER FOR VILDTBESTANDE

MÅLSÆTNINGER FOR VILDTBESTANDE MÅLSÆTNINGER FOR VILDTBESTANDE Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. september 2017 Jesper Madsen Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen Antal sider: 11 Faglig kommentering:

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m.

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m. Naturstyrelsen Vendsyssel J.nr. NST-52401-00160 Ref. MSH Den 10. februar 2015 JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Vendsyssel som udlejer og som lejer

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Intro Før vi går i gang med selve jagten, har jeg en dialog med børnene bl.a. om følgende: Hvorfor går man på jagt? Hvilke dyr må man jage? o Kendskab til

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Udbud af arealer til overdragelse af jagtretten HADERSLEV ØVELSESPLADS. Supplerende udbudsbeskrivelse

Udbud af arealer til overdragelse af jagtretten HADERSLEV ØVELSESPLADS. Supplerende udbudsbeskrivelse Udbud af arealer til overdragelse af jagtretten HADERSLEV ØVELSESPLADS Supplerende udbudsbeskrivelse 1. NAVN PÅ TERRÆN Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. AREALSTØRRELSE Haderslev Øvelsesplads

Læs mere

Bekendtgørelse om vildtskader 1)

Bekendtgørelse om vildtskader 1) BEK nr 1210 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. SVA-

Læs mere

Bekendtgørelse om vildtskader 1)

Bekendtgørelse om vildtskader 1) BEK nr 1210 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. SVA-

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Natur og Skov Haraldsgade København Ø. 3. december 2009

Skov- og Naturstyrelsen Natur og Skov Haraldsgade København Ø. 3. december 2009 Skov- og Naturstyrelsen Natur og Skov Haraldsgade 53 100 København Ø. 3. december 2009 Vedr. Høring af udkast til ny bekendtgørelse om vildtskader I forbindelse med, at Skov- og Naturstyrelsen den 20.

Læs mere

, 02. vildt. information. Læs om: Færre gæs anskydes. Begrænsning af anskydninger. Jagtulykker. Forvaltningsplaner for skarv, sæl og kronvildt

, 02. vildt. information. Læs om: Færre gæs anskydes. Begrænsning af anskydninger. Jagtulykker. Forvaltningsplaner for skarv, sæl og kronvildt vildt, 02 information Læs om: Færre gæs anskydes Begrænsning af anskydninger Jagtulykker Forvaltningsplaner for skarv, sæl og kronvildt Pattedyratlas Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1 Indhold

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Preben Simonsen (form) Ove Jørn Bjarne Kristensen

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Preben Simonsen (form) Ove Jørn Bjarne Kristensen Efterår 2009 Bestyrelsen Formand: Ove Jørn Skovbrynet 16, 9520 Skørping Tlf: 98391836 40984844 Mail: ove.jorn@mail.dk Næstformand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail:

Læs mere

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Kære Jæger.. Velkommen til nyhedsbrev, marts 2009. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsmail, beder vi dig blot sende os en mail, og vi vil naturligvis slette dig fra vores liste. Bukkejagt i Skotland,

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2003/04 i Danmark

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2003/04 i Danmark Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vingeindsamling fra jagtsæsonen 23/4 i Danmark Wing survey from the 23/4 hunting season in Denmark Faglig rapport fra DMU, nr. 54 [Tom side] Vingeindsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 481 Offentligt O:\Skov- og Naturstyrelsen\Bekendtgørelser\557881\Dokumenter\557881.fm 18-06-07 14:32 k05 bj Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om jagttid

Læs mere

Bekendtgørelse om vildtskader 1)

Bekendtgørelse om vildtskader 1) BEK nr 970 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00067 og NST-300-00076 Senere

Læs mere

Lære om kendetegn for vildt Dykænder

Lære om kendetegn for vildt Dykænder Lære om kendetegn for vildt Dykænder Dykænder Rødhovedet and, taffeland, troldand, hvinand, bjergand, havlit, edderfugl, sortand, fløjlsand, amerikansk skarveand Dykænder Letter med tilløb mod vinden Tilpasset

Læs mere

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 FAGRAPPORT August 2010... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 Indhold Optælling af edderfugle i Limfjorden - april 2010... 1 Indledning... 3 Konklusion... 4 Metode... 5 Områderneoversigt...

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet Udbudsannonce Udleje af jagten Bækkelund Plantage Beskrivelse af lejemålet De ca. 165 ha består af åben granskov, landbrugsarealer, hedearealer samt egeskov. Arealet ligger nord for Herningvej vest for

Læs mere

PROGRAM.

PROGRAM. PROGRAM 2017 www.haderslev-jaegerforening.dk Indhold Bestyrelsen...4 Schweisshunderegistret...6 Riffelskydning 2017...8 Flugtskydning...9 Sol op og ned i Haderslev...10 Vildtkonsulenter...11 Regulering

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat

Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat Side 1 af 8 BEK nr 11332 af 28/05/2000 Gældende (Maribo Reservat) Offentliggørelsesdato: 06-07-2000 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat

Læs mere

Information om råger og rågekolonier i byer

Information om råger og rågekolonier i byer Naturforvaltning Den 18. januar 2016 Information om råger og rågekolonier i byer Indledning Råger og rågekolonier i byer er for nogle en glæde for andre en gene. Rågekolonier i byer medfører tit mange

Læs mere

De undersøiske enge er væk og fuglene forsvundet

De undersøiske enge er væk og fuglene forsvundet Konference i Fællessalen på Christiansborg, 8. april 2011 Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Af biolog Anja Härle Eberhardt, DOF De undersøiske enge er væk

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2/21 i Danmark Wing survey from the 2/21 hunting season in Denmark Faglig rapport fra DMU nr. 364 Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana.

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana. Tjekkiet Vi har fornøjelsen at kunne tilbyde jagt på nogle af de gode og velorganiserede revirer i Tjekkiet. Tjekkiet er ofte undervurderet i jagtlig henseende, men er egentlig et fremragende jagtland

Læs mere