Mulighedernes jagtformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedernes jagtformer"

Transkript

1 Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer Tak fordi vi/jeg måtte komme her for at fortælle om strand- og havjagt, som er en mulighed der står åben for alle jægere i Danmark. Husk at præsentere dig over for tilhørerne Udarbejdet af Claus Lind Christensen Strandoghavjagt.dk i samarbejde med Strand- og havjagtsudvalget og Niels Henrik Simonsen fra Danmarks Jægerforbund. Præsentationen må bruges i relation til Danmarks Jægerforbunds aktiviteter og ikke i kommerciel sammenhæng. Udgave: 7. Maj 2007

2 Program Hvad er strand- og havjagt? Sikkerhed Lovgivning Jagtformerne Grej Vildtet Hvordan kommer man i gang? Lokale forhold Vil du vide mere Programmet er delt op i tre blokke Lovstof hvor der er fokus på specifikke paragraffer fra jagtloven og relevante paragraffer Jagten Hvordan man kommer i gang Det passer godt med en pause efter at lovstoffet er gennemgået Hvis der er folk som har kendskab til strand- og havjagt, så spørg lidt ind til hvad der er kendskab til, så man kender tilhørerne.

3 Hvad er strand- og havjagt? Når man snakker strand- og havjagt, så findes der ikke nogen entydig definition, men vi vil holdes os til jagten på fiskeriterritoriet, hvor vi primært skal tale om jagten fra båd, men også lidt om jagten fra land, hvor vi jager ud over vandet.

4 Sikkerhed Følg søsportens sportens sikkerhedsråd Undersøg vejrforholdene Hold redningsudstyret ved lige Giv ikke anledning til uro: Ring hjem Hold båden ved lige Lær at svømme Vis hensyn over for store skibe Lær at sejle Bliv ved båden hvis den kæntrer Lær søens færdselsregler Bland ikke spiritus og søsport Grundlæggende gælder det om at opføre sig fornuftigt og blive fortroligt med båd og grej Vejrforhold check vejrudsigten grund og se også på hvordan vejret bliver dagen efter da det kan sige noget om vejrudviklingen Redningsudstyr redningsvest/flydedragt, kompas, ankertov, nødraketter. Søens færdselsregler Den der sejler af lyst viger for den der sejler af nød og motor viger for sejl, men vigtigst af alt sejl efter forholdene

5 Skyd ikke hinanden! Peg aldrig på nogen med geværet! Foto: SNS Lad altid geværet ud over kanten af båden Skyd ikke hinanden eller hul i båden Et ladt gevær skal altid pege ud over kanten af båden Læg ikke et ladt gevær i bunden af båden

6 Lovgivning Jagtloven Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Vi skal omkring lovgivningen, som har relevans for strand- og havjagten, hvor det er uddrag fra jagtloven og tilhørende bekendtgørelser bekendtgørelser Her skal vi have set på vildtskader i den næste version af dette foredrag da den bl.a. vedr. skarver og mink

7 Jagtretten 14. Jagtretten på en ejendom tilkommer ejendommens ejer. Jagtretten er måske ikke så interessant i forhold til strand- og havjagten, da jagten jo er fri på vandet, men vil man side på land og skyde ud over vandet skal man naturligvis have jagtretten. Det der er interessant i forhold til jagten fra båd er adgangsforholdene, som er styret af jagtretten, men det vender vi tilbage til.

8 Jagtretten påp fiskeriterritoriet 15. Enhver med fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikkeerhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet som fastlagt ved lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium. Jagtretten gælder fra højeste daglige vandstandslinie. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis jagten fra ældre tid tilkommer den eller de jagtberettigede på de tilgrænsende landarealer. Hvorfor denne regel? Det er kort og godt således, at vi ønsker ikke at landet bliver oversvømmet af udenlandske jægere, og da man i EU ikke må favorisere egne borgere så er loven udformet således. Fastbopæl betyder, at man har en fast adresse her i landet Højeste daglig vandstandslinie, se bl.a. hvor tangen ligger Stk. 2 gælder for lokale forhold, som i øvrigt svær at gennemskue, så her kan det være, at man skal have fat i vildtforvaltningskonsulenten

9 Hold afstand 19. Der må ikke under jagt afgives skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren. Stk. 2. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 m fra arealer, der har status som byzone. Simple regler, vi skal ikke forstyrre folk hvor de bor Husk, at selv om du har ret til at ligge lige uden for et sommerhus område, behøver man ikke gøre det en stille Juledag, og det samme gælder for steder hvor folk ofte færdes. Respekt for andre!

10 Brug af hund 24. Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes. Det er ved dom fastslået at man godt må side i rørskærerne i prammen og kun skyde ud over åben vand, uden at man medbringer hund. Uagtet lovgivningen, så er det trods alt en god ide, at medbringe hund når man ligger i rørskæret. Her er vi på motorbådsjagt og hunden hygger sig øjensynligt men det er ikke nødvendigt den er med.

11 Adgangsforhold med våbenv 31. Uvedkommende må ikke færdes med skydevåben eller fangstredskaber på en anden persons jagtgrund uden for de veje og stier, der er åbne for almindelig færdsel. I skove er færdsel med skydevåben eller fangstredskaber dog kun tilladt på de offentlige veje, der fører gennem skoven. For at strand- og havjægerenkan komme på vandet, kræver det en eller anden form for transport af våbnet fra bilen til prammen eller båden. 31 betyder i al sin enkelthed, at man ikke må færdes på anden mands jord med våben. F.eks. kan man ikke sætte sin pram i vandet ved at slæbe den ned over en tilfældig eng eller å/kanal og efterfølgende eller samtidigt medbringe ens våben. Man skal enten have lov til at færdes på anden mands jord eller sætte i fra offentlige områder. Den der rettelig kan give tilladelse, er den som har jagtretten, da det betragtes som jagt, hvis man færdes på anden mands jord med våben. Når du har sat båden i vandet, så tænk på hvor du stiller bilen.

12 Reservater 33. For at beskytte og ophjælpe landets vildtbestande og sikre raste- og fødesøgningsområder for trækkende fugle kan miljøministeren oprette vildtreservater på landjorden, på ferske vande og på fiskeriterritoriet. Stk. 2. Reglerne for et vildtreservat skal indeholde bestemmelser om jagt, færdsel og ophold samt oplyse om reservatets beliggenhed. Viden om reservater kan søges på nettet, hos den lokale vildtforvaltningskonsulent eller hos DJ Kalø

13 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Jagttiderne på fiskeriterritoriet følger de generelle jagttider, men der er enkelte undtagelser. Januar måned svømmeænder og gæs kan jages til og med 15. januar I februar må edderfuglehan, sortand, fløjlsand og havlit kun jages uden for EF-fuglebeskyttelsesområder 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang Bemærk der på vandet også kan være lokale bestemmelser, f.eks. skalleslugeren der ikke må jages syd for breddegraden 55 gr. 40 N Vær opmærksom på at krager, vadefugle, måger og blishøns ikke må nedlægges før og efter sol-/nedgang

14 Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet 6. Den frie jagtret på fiskeriterritoriet, jf. lovens 15, må kun udøves fra flydende båd eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, og hvor den pågældende har jagtret. Stk. 2. Færdsel med skydevåben under vadning på fiskeriterritoriet er ikke tilladt. Det skal være en båd eller pram der anvendes til jagten, ikke blot en tømmerflåde da det ikke betragtes som en båd. I Vadehavet gælder der lidt andre regler her er vadejagt tilladt, hvilket ikke er fastholdt i jagtloven men derimod i vadehavsbekendtgørelsen!

15 Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må: - lovligt nedlagt vildt indsamles ved vadning på fiskeriterritoriet, - rør- og sivbevoksninger på fiskeriterritoriet afdrives for vildt af den, der har jagtret på det areal, som ligger nærmest den pågældende del af fiskeriterritoriet. Husk hvis man vader i vandet, er det uden gevær!

16 Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 2 er færdsel med skydevåben under vadning tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt: skydevåbnet er uladt, vadning finder sted i forbindelse med færdsel til eller fra et fartøj på fiskeriterritoriet eller en ø eller holm, hvor den pågældende har jagtret, og færdslen finder sted ad den korteste vej mellem fartøjet eller øen og det sted på kyststrækningen, hvor skydevåben lovligt kan medbringes, jf. lovens 31. Det er tilladt at bevæge sig fra A til B ad den korteste vej med sit gevær, når man vader

17 Is 7. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt fra is, og inden for en afstand af 100 meter fra iskant. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for jagt på ræv. Tolkningen hos de administrerende myndigheder har været, at al fast sammenfrosset is, uanset tykkelsen, udløser den jagtfrie zone, mens grødis, tallerkenflage, drivende isskosser o.l. ikke gør det. 1 meter sammenfrosset is ved kysten udløser 100 meter jagtfri zone Loven forbyder det ikke, men det er ikke etisk korrekt at drive jagt i en våge på 250 x 250 meter blot afstanden til isen er mindst 100 meter.

18 Jagt fra bådb Kapitel 4 Jagt fra båd 8. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj i september måned. Stk. 2. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj på søer og andre ferske vande, og på de dele af fiskeriterritoriet, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen og vist på kortbilaget. Stk. 3. Der må ikke sejles med ladt skydevåben på tidspunkter eller i områder, hvor der ikke må drives jagt. Er der motor på båden, er der tale om motorbådsjagt! Motor på trækjagtspramme i områder hvor der ikke må drives motorbådsjagt er ikke lovlig. Motoren må gerne bruges til transport, men skal fjernes fra båden, hvis det ikke er tilladt at drive motorbådsjagt i området.

19 Motorbådsjagt Bilag 1

20 Motorbådsjagt 9. Til jagt må ikke benyttes motordrevet fartøj, der kan fremføres med en hastighed på mere end 18 km/t (ca. 9,7 knob). Under jagtudøvelsen må fartøjet kun fremføres med højst 5 km/t (ca. 2,7 knob). Reglerne er klare, kan ens båd sejle for stærkt, må man godt lave ændringer således den overholder lovgivningen, men man er selv ansvarlig for at kunne forsvare den løsning man har lavet, som i øvrigt skal være af permanent karakter

21 Klovbærende vildt Kapitel 5 Jagtmetoder, hjælpemidler og lokkemidler 10. På fiskeriterritoriet og ferske vande må der ikke jages kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, harer, mufloner og vildsvin. Loven beskriver klart hvad der ikke må jages. Det betyder at f.eks. ræv og mink godt må nedlægges hvis de en dag ved lavvande kommer luskende, neden for højeste vandstandslinie. Selv om minken ikke har jagttid må den gerne reguleres. Ræv må gerne nedlægges på is, og her skal der ikke tages hensyn til 100 meters reglen

22 De jagtetiske regler - uddrag Strand- og havjagt Jagten på fiskeriterritoriet finder altid sted på naturens betingelser, og mange af de fuglearter, der jages er trækfugle, som vi sammen med flere lande har et fælles ansvar for. Derfor stiller strand- og havjagt ganske særlige krav til udøverens ansvarsbevidsthed og selvdisciplin. Det er vigtigt, at fuglene sikres tilstrækkelig ro til at udnytte raste- og fourageringsområderne. Når du driver jagt på fiskeriterritoriet, bør du derfor begrænse den uro, du er skyld i mest muligt. De jagtetiske regler beskriver i overordnede vendinger, hvordan man skal opfører sig som jæger. Her er der også indføjet et afsnit vedr. strand og havjagten. De to punkter omtaler, at vi skal tænke på hvilket jagttryk vi lægger på fuglene. Her er det op til den enkelte, men driver man jagt i et område hvor der kommer mange jægere, bør man overveje hvor tit man kommer i sådan et område.

23 De jagtetiske regler Skudafstande Anbefalede maksimale afstande Gæs ikke over 25 meter (man skal kunne se øjet) Øvrige vandfugle ikke over 30 meter (pas på dykænderne de er skudstærke) Skudafstande er alfa og omega for at undgå anskydninger. Ja, man kan godt skyde med superhurtige (500 ms) og store patroner (1 er), og man kan ramme godt, men det er nu engang afstanden, der er den vigtigste faktor Ude på vande skal i også være opmærksom på, at afstandsbedømmelsen kan være mere vanskelig end på land. Prøv at tage en lokkeand med en snor på 30 meter, så kender i afstanden. Patroner: Husk at kulde og fugt kan påvirke patroner negativt Husk det er en god ide at prøveskyde patroner, så man ved at de passer til ens gevær

24 Jagtbegrænsninger Reservater Byzoner Sommerhusområder Områder med forbud om motorbådsjagt EF-fuglebeskyttelsesområder De fleste svar på om der må drives jagt, kan findes på Internettet, men ellers kontakt den lokale vildtkonsulent eller Danmarks Jægerforbund Kalø Selv om jagten på vandet er frit, så er der en nogen restriktioner, man skal forholde sig til Reservaterne er som udgangspunkt simple at have med at gøre, om end det kortmateriale der findes, til tider kan være lidt svært at gennemskue. Derfor kan det ske, at man skal have fat i selve reservatbekendtgørelserne og de kan være lidt kringlet Byzoner = 500 meter Sommerhusområder = 100 m at der er en lov der siger 100 meter betyder naturligvis ikke at man skal udnytte det maksimalt Motorbådsjagtfrie zoner Fuglebeskyttelsesområder = kun betydning for februar Hos Danmarks Jægerforbund er det Niels Henrik Simonsen man skal have fat i Internetadresser og

25 Jagtformerne Trækjagt Kravlejagt Motorbådsjagt Kutterjagt Blishønsejagt Vil skal nu til at se på de forskellige jagtformer Grundlæggende er der vel kun tale om tre jagtformer, men da kutterjagt og blishønsejagt er så specielle, vil jeg tage dem for sig selv.

26 Trækjagt Jagten kræver blot en pram og nogle lokkeænder Trækjagten er den form for jagt der kræver mest udstyr. Vel også den form for jagt der kræver mest indsigt i fuglenes levevis for hvis man bare tage ud på vandet, og tror at fuglene kommer til en, fordi der er drysset lidt lokkeænder ud på fjorden, så tager man fejl. Arbejdet forud for jagten består derfor i høj grad i at sætte sig ind i hvor fuglene trækker og raster.

27 Trækjagt Lokkerne placerer man strategisk på vandet, således ænderne vil ind til dem og man kan komme til at skyde til ænderne, når de kommer ind til landing. Her er det vigtigt at man ligger med ryggen til vinden, da ænderne oftest kommer ind til lokkerne mod vinden.

28 Prammen til trækjagt Prammen til dybere vand hvor du ikke kan bunde Prammen til lavt vand hvor du kan bunde Til trækjagten findes der et hav af forskellige pramme. Ja, man kan i mange tilfælde blot bruge en jolle, hvis den bliver camoufleret lidt. Men ellers så er der grundlæggende to typer den fladbundede pram, som er egnet til lavt vand og prammen med køl som kan klare lidt dybere vand. En af ulemperne ved boblen er at man ikke så godt kan eftersætte en anskudt fugl fra boblen så det må ofte foregå ved vadning. Dette skal ske uden gevær og derfor skal man helst kunne løbe omkring 100 meter efter en anskudt and

29 Flere trækpramme Her ser vi øverst en Tostrup boble til det lave vand Næst efter en Jokumsen som er en havjagts trækpram, som er lidt større en alm. Trækpram. Jokumsen er meget søstærk og velegnet til brug med motor. Havjagts prammen brugs til trækjagt på åbent vand, og til lettere opsøgende jagt på det åbne vand Nederst en klassisk Jafi, der kan anvendes til det meste

30 Lokkefuglene Lokkefugle findes i mange afskygninger og arter. Her er det bedst, at bruge de arter man ønsker at jage. Til en start vil det være godt med en blanding af lidt gråænder, krikænder, pibeænder, hvinænder og evt. edderfugle hvis de er i det område man ønsker at jage.

31 Kravlejagt Fjordens pürschjagt Vil man ikke vente på fuglene, så er kravlejagten også en mulighed, da man også kan opsøge ænderne i stedet for at ligge og vente på dem, hvilket er en noget mere fysisk krævende jagt. Info: Husene på billedet er omkring meter væk.

32 Kravlejagt Jagten kan grundlæggende udføres på tre måder, enten ved at man placere en gruppe lokkere meter fra prammen, og når der så er ænder der slår sig ned ved lokkerne, så kravler man til dem. Den anden metode er blot at vente på, at der er ænder der slår sig ned i området og så kravle til de chancer der opstår. Denne form kan i øvrigt kombineres med trækjagt, mens man venter. Derudover kan man også bare sejle rundt i området og opsøge ænderne hvor de ligger, men det kræver et stort område hvor der ikke er for mange jægere.

33 Kravleprammen Prammen til kravlejagt er oftest en pram der ikke stikker ret dybt. Plus den er forsynet med en skræm jægeren kan gemme sig bag ved. Prammen er en Skajsepram

34 Flere kravlepramme Her er det en Jaco kravle pram og en Kastruppram

35 Havkajak Havkajakken kan også bruges til kravlejagt Havkajakken er først de senere år populær til jagt i Danmark. Havkajakken bruges til opsøgende jagt og trækjagt m. lokkere. Denne jagt form kræver dog en del erfaringer med sejlads i kajakken, da den er meget ustabil. Ikke mindst ved afgivelse af skud kan man blive overrasket og tippe rundt. Sikkerhed!

36 Motorbådsjagt Havets pürsch Den opsøgende jagt på havet efter havdykkerne drives fra motorbåd, hvor en hvilken som helst motorbåd der ikke kan sejle for stærkt, kan anvendes, om end de specielle havjagtsbåde klart er de mest effektive. Det primære vildt er edderfugl, sortand, fløjlsand og havlit, men gråænder og andre jagtbare arter kan også nedlægges på motorbådsjagt. Båden er en Mopa II

37 Motorbådsjagt Hele teknikken bag havjagten går ud på at finde fuglene på vandet. Her gælder det om, at lade som om man vil sejle forbi fuglene for til sidst at sejle ind til dem således, at fuglene er nød til at lette op mod vinden, og her skal båden så være placeret sådan at de letter op mod båden.

38 Båden til motorbådsjagt Som sagt kan alle både anvendes, men havjagtsbådene er nu de bedste. Barracuda og Akavi

39 Kutterjagt Fællesjagt til havs Kutterjagten er i princippet det samme som motorbådsjagt, her drives jagten bare fra fiskekuttere, hvor flere jægere er af sted sammen. Rundt omkring i landet findes der forskellige kuttere der kan hyres til denne form for jagt. Når en kutter hyres er det en god ide at vælge en skipper, der selv har jagttegn, så man er rimelig sikker på at sipper kender jagtloven.

40 Blishønsejagt Fællesjagt til søs Visse steder i landet opholder der sig store mængder blishøns, og disse kan jages hvor flere jægere i pramme driver fuglene sammen, for så at skyde til dem når de går på vingerne. Jagten afholdes ofte af jagtforeninger, da det kræver en del mennesker for, at kunne organisere sådan en jagt.

41 Det personlig grej Ud over pram eller båd skal der også noget personligt grej til. Vaders, regnjakke, hat og her skal farven på jakke og hat naturligvis passe til båden Flydevest/redningsvest der er CE godkendt Opbevaringskasser til patroner, lommelygte, kompas, madpakke, m.m. alt bliver vådt derude!

42 Vildtet Svømmeænder 7 arter Dykænder 10 arter Gæs 5 arter Øvrige 5 arter + Strand- og havjægerens vildt er mangfoldig. Dels er der meget vildt, da Danmark ligger på en af de vigtigste trækruter fra nord i Europa, samt Danmark også er vinterkvarter for en lang række arter, specielt dykænderne. I alt er der 27 arter, som er mere eller mindre tilknyttet fiskeriterritoriet, så mulighederne er der!

43 Svømme mmeænderne Foto: SNS Den første artsgruppe vi skal omkring er svømmeænderne. Svømmeænderne er primært tilknyttet områderne nær land eller de lavvandede områder, hvor de godt kan træffes langt fra land. De 7 arter der er jagtbare er: Gråand findes i hele landet Knarand - findes primært i den sydlige del af landet Atlingand ikke hyppig og de ænder, der er i landet forlader landet tidligt Krikand Findes ofte nær land Spidsand meget tilknyttet fiskeriterritoriet og strandenge Pibeand som spidsanden meget tilknyttet vandet Skeand ofte i nærheden af land og på standenge

44 Dykænderne Foto: SNS Den ande artsgruppe vi skal omkring er dykænderne. De fleste dykænder er tilknyttet fiskeriterritoriet, men nogle af arterne træffes også inde i land De 10 arter der er jagtbare er: Troldand en af de dykænder der raster på fjorden, men ofte søger føde i ferskvandssøer hvor fødesøgningen foregår om natten Hvinand mest aktiv på fjorden og er meget aktv hele dagen Toppet skallesluger primært en fugl der holder til på fiskeriterritoriet, hvor den er aktiv hele dagen Fløjlsand Havdykker der oftest træffes langt fra land Bjergand Opholder sig mest på fiskeriterritoriet Havlit Havdykker opholder sig ofte langt fra land og på store vandybder Edderfugl Havdykker der primært er på det åbne vand men kommer også i vores fjorde Sortand - Havdykker der oftest træffes langt fra land Stor skallesluger vinterfugl der træffes på vandet men også i vores søer Taffeland meget lig troldanden, men endnu mere aktiv om natten

45 Gæs Foto: SNS Den tredje artsgruppe er gæssene - havets storvildt Grågås efterhånden meget talrig og raster ofte på fjorden Kortnæbbet gås træffes ud på fjorden, men de raster og æder ofte på land Sædgås minder i sin affærd lidt grågåsen Blisgås Ligner meger den kortnæbede gås i sin adfærd Fælles for disse fire arter, er at på vandet oftest opholder sig på lavt vand, og at hovedparten af deres fødesøgning foregår på land Den sidste er canadagåsen som er mere orienteret mod vandet. En del af deres føde søger de på vandet og generelt opholder de sig mere på vandet end de øvrige arter.

46 Øvrige Foto: SNS De sidste fem arter vi skal omkring er dobbeltbekkasinen og blishønen, og de tre mågearter, sildemåge, sølvmåge og svartbag Dobbeltbekkasinen jages primært ved land, hvor den jages når de trækker langs land eller mellem øer Blishønen trækker ikke meget rundt, hvorfor den primært jages på opsøgende jagt, som regulær blishønsejagt eller på motorbådsjagt.

47 Hvordan kommer man i gang? Vælg jagtform ud fra hvor du vil jage og hvad du vil jage Lån eller anskaf dig det nødvendige udstyr Sæt dig ind i området du vil jage i, studer vildtet og sæt dig ind i evt. restriktioner Kast dig ud i det, men forvent det tager nogle gange inden der er succes Når man har besluttet sig for at prøve strand- og/eller havjagten, så skal man som det første beslutte sig for, hvor og hvad man vil jage, for det er temmelig afgørende for hvilket grej man skal have fat i. Kan man låne noget, så gør det, for det er lidt træls at investere i en masse grej bare for at det skal sælges igen. Mange jagtforeninger har grej der kan lånes/lejes. Kan man komme med en erfaren strand- og havjæger er det naturligvis at foretrække, men eller må man sætte sig ind i det område man vil jage i hvad angår restriktioner og vildtet Ellers gælder det bare at kaste sig ud i det, men forvent ikke der er en nogen let vej til de store parader, for det kræver som alt anden jagt at man har visen om hvad man gør. Forvent også, at det er en hård jegtform, hvor der skal tages ved grejet og der skal arbejdes for det vildt man skal have med hjem Men holder man ved, er der uanede muligheder foran en - Jagt hvor friheden og naturen er i højsædet.

48 Vil du vide mere Jagtlitteratur Strandjæger af Kim Worm Håndbog i strand- og havjagt af Kim Worm Strandjagt af Ole Andreasen Ande- og gåsejagt af Michael Sand & Henning Kørvel Kom i gang som strand- og havjæger af Claus Lind Christensen Strand- og havjagtkoordinatorerne i Danmarks Jægerforbund

49 Lokale forhold Reservater By og sommerhusområder Mulighed for motorbådsjagt EF-fuglebeskyttelsområder Jagtforeninger der er rettet mod strandjagten Særlige forhold Her skal der op til foredraget afklares hvad der gælder lokalt! Tag evt. de lokale reservatfoldere og udskrifter fra nettet med. Reservater: By og sommerhusområder : Motorbådsjagt: EF-fuglebeskyttelseområder: Jagtforeninger: Særlige forhold:

50 Tak for jeres tid håber h vi mødes påp vandet en dag

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1)

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Herved bekendtgøres lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning med de ændringer, der følger af lov nr. 12 af 12. januar 1997. Miljø-

Læs mere

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe 3 MiljøBiblioteket Vildt arter og jagttider Red. Thomas Bregnballe Gads Forlag Thomas Bregnballe er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Kalø. Han

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Lektionsoversigt 2012-2013

Lektionsoversigt 2012-2013 Jagttegn Hold I 2012-2013 www.tange-bjerringbro-jagtforening.dk Lektionsoversigt 2012-2013 Side 1 af 7 Jagttegn Hold I 2012-2013 Lektionsoversigten er kun vejledende der kan forekomme ændringer. Der er

Læs mere

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet Udbudsannonce Udleje af jagten Bækkelund Plantage Beskrivelse af lejemålet De ca. 165 ha består af åben granskov, landbrugsarealer, hedearealer samt egeskov. Arealet ligger nord for Herningvej vest for

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 12. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2012 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. Formanden har ordet Efter foreningens generalforsamling i januar skulle bestyrelsen konstituere

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 15. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2015 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette blad rundsendes er der ikke længe til jagtsæsonen går

Læs mere

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana.

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana. Tjekkiet Vi har fornøjelsen at kunne tilbyde jagt på nogle af de gode og velorganiserede revirer i Tjekkiet. Tjekkiet er ofte undervurderet i jagtlig henseende, men er egentlig et fremragende jagtland

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Vildtinformation. Indberetninger efterlyses side 5. Ny jagtetiske regler for kronvildt. Man skyder da ikke rovfugle. Mink og Nilgæs er fredløse

Vildtinformation. Indberetninger efterlyses side 5. Ny jagtetiske regler for kronvildt. Man skyder da ikke rovfugle. Mink og Nilgæs er fredløse Vildtinformation 05 Ny jagtetiske regler for kronvildt side 6 Man skyder da ikke rovfugle side 8 Mink og Nilgæs er fredløse side 11 Skjern Enge et eldorado side 11 1 Vildtinformation 2005 Indberetninger

Læs mere

VILDTSKADER. og regulering af vildt

VILDTSKADER. og regulering af vildt VILDTSKADER og regulering af vildt Her har et krondyr skrællet barken af en rødgran. Men uden for jagttiden efterår og vinter må hjortevildt kun reguleres i almindelige skove med særlig tilladelse fra

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

Gratis grise i Polen 2013 Måneskinsjagt på grise i februar, marts, april på statsrevirer - OHZ Maniszewo, OHZ Racot og OHZ Gola

Gratis grise i Polen 2013 Måneskinsjagt på grise i februar, marts, april på statsrevirer - OHZ Maniszewo, OHZ Racot og OHZ Gola Gratis grise i Polen 2013 Måneskinsjagt på grise i februar, marts, april på statsrevirer - OHZ Maniszewo, OHZ Racot og OHZ Gola Ja, det lyder som en god historie, men ikke desto mindre er det korrekt,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår

Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår Det her er jagt i vildmarken Rusland kaldes også bjørnelandet det har den største bjørne bestand i verden og den gode trofækvalitet sammen med den gode pris

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. September 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Parade efter en dejlig 1 september. PS. Hunden ligger ikke på paraden. Den hygger sig bare

Læs mere

Indkvartering samt ophold ved bjørne jagt

Indkvartering samt ophold ved bjørne jagt Kamchatka Brunbjørn Rusland kaldes for bjørnelandet, da det har den største bjørnebestand i verden. Den gode trofæ kvalitet, sammen med den gode pris, giver en god grund til at jage bjørn her. Der til

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

RASTENDE FUGLE I DET DANSKE RESERVATNETVÆRK 1994-2010

RASTENDE FUGLE I DET DANSKE RESERVATNETVÆRK 1994-2010 RASTENDE FUGLE I DET DANSKE RESERVATNETVÆRK 1994-2010 Del 2: De enkelte reservater Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 132 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med Velkommen i en trækfugls liv! I dag klækkede du som vadefugl af et æg oppe i Arktis. For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med 10 energipoint. Når du spiser vinder du energipoint.

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF KONSORTIEAFTALER Indhold: 1: Jagtlejekontrakten 2: Medkontrahenter og A-, B- og C- medlemmer 3: Jagtområdet 4: Færdsel på terrænet 5: Forhold til udlejer og publikum 6: Jagthytte

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

JAGTTIDSREVISION 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider AARHUS UNIVERSITET

JAGTTIDSREVISION 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider AARHUS UNIVERSITET JAGTTIDSREVISION 214 Vurdering af jagte bæredygtighed i forhold til gældende jagttider Videkabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66 213 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Forår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Vildtinformation 2014

Vildtinformation 2014 Vildtinformation 2014 Vildtinformation 2014 Udgivet af Miljøministeriet, Redaktør: Jacob Friis Redaktion: Jacob Christian Bertram Jens Skovager Østergaard Steffen Ejstrup Redaktionel bistand: Assia Awad,

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen Fiskeri: Mad af fisk: Fang aftensmaden ved at sætte garn, ruser, ålekroge og røgte fiskeredskaberne dagen efter. Udførlig vejledning er udarbejdet. Der findes intet bedre mad end nyfangede fjordrejer.

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttegn 1)

Bekendtgørelse om jagttegn 1) BEK nr 193 af 23/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00044 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

Jagt i Mozambique - Zambezi-floddeltaet

Jagt i Mozambique - Zambezi-floddeltaet Jagt i Mozambique - Zambezi-floddeltaet Beskrivelse: Floddeltaet, hvor Afrikas fjerde største flod Zambezi-floden løber ud i det Indiske Ocean, tæller med som et af de mest vildtrige områder i Afrika.

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

Jagt i Polen Kør-selv-rejser * Busrejser * Fasan- & drivjagter Prislister med ny polsk moms april 2014 til marts 2015

Jagt i Polen Kør-selv-rejser * Busrejser * Fasan- & drivjagter Prislister med ny polsk moms april 2014 til marts 2015 Jagt i Polen Kør-selv-rejser * Busrejser * Fasan- & drivjagter Prislister med ny polsk moms april 2014 til marts 2015 Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dig vores Jagt i Polen. Vi sender ikke gæster

Læs mere

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling Forår 2011 Bestyrelsen Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping tlf: 98391709

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2015 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Tekst og fotos: Torsten Wegener

Tekst og fotos: Torsten Wegener En konge v 48 Tekst og fotos: Torsten Wegener værdig Cortijo Soto Real i Andalusien har tilhørt både det spanske kongehus og en Saudi Arabisk prins. I dag er de 2.500 hektar udlagt som et smukt kulturlandskab

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Natursyn Vedtaget af repræsentantskabet 2010

Natursyn Vedtaget af repræsentantskabet 2010 Natursyn Vedtaget af repræsentantskabet 2010 2 Danmarks Jægerforbunds Natursyn 2010 Indhold Danmarks Jægerforbunds overordnede natursyn Danmarks Jægerforbunds politikker 1 Natur, vildt og jagt 1.1 Jagtret

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Mauritius - Rusahjort - 2015

Mauritius - Rusahjort - 2015 Mauritius - Rusahjort - 2015 Afslappet luksus i eksotiske omgivelser - En jægers tropeparadis På Mauritius kan vi nu arrangere en optimal familieferie, kombineret med jagt på Rusahjort. Der er naturligvis

Læs mere

Gode råd om vildtvenlig høst

Gode råd om vildtvenlig høst Gode råd om vildtvenlig høst Til gavn for både landmænd og dyr Maj 2013 Pas på naturens vilde dyr ved høst Harer, råvildt, agerhøns og andre vilde dyr lever livet farligt, når der skal høstes eller tages

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Kamchatka Elg - Med mulighed for Bjørn

Kamchatka Elg - Med mulighed for Bjørn Kamchatka Elg - Med mulighed for Bjørn Dette er jagt i en fantastisk og uberørt vildmark Den østsibirske storelg (Alces alces Pfizenmayeri) er den stærkeste elg i Euroasien. Den har et stort leveområde

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 Sag.nr. 750-86T89 Jagtdistrikt: Dorchester - Sydengland Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.000 ha. der varierer

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere