DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008"

Transkript

1 DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008

2 Indhold 05 FORORD 07 Innovation Ringsted Bygningsenterprise Deltagere i projektet 12 Systemleverance Systemleverance 16 Konfigurator Analyse Udbytte Konfiguration 20 Kommunikation Tilbudsbrev Dialog 23 Videndeling Proces Byggetekning Strategi Facilities Management 29 Nye forretningsområder Finansieringmodeller ESCO 34 Links og kilder

3 Forord Af Mikkel A. Thomassen Byggeriets Innovation har i de sidste tre år gennemført en række udviklingsprojekter med fokus på systemleverancer, modularisering og konfigurering. Formålet har været at optimere byggevirksomheders interne produktionsprocesser og samtidig øge kundernes medindflydelse på de færdige produkter. Dette projekt har overordnet set det samme sigte. Men samtidig adskiller projektet sig på en række punkter. Projektet viser mulighederne for at udvikle renoveringsområdet og dermed tage fat på den eksisterende boligmasse, som udgør omkring halvdelen af omsætningen i den danske byggebranche. Dermed anviser projektet veje til at forbedre vores byer og bygninger langt hurtigere end hvis udviklingen alene overlades til nybyggeriet. Mere konkret viser casen, at det kan betale sig at tænke i langsigtet udvikling på tværs af faggrænser og byggeprojekter samt at begreber som modularisering og konfigurering også giver mening indenfor renovering. Sagt anderledes at industrialisering er en produktions- og kundetilgang snarere end det nødvendigvis er et nyt produkt. Et andet markant resultat af denne case er det store fokus på slutbrugerne. Hvor mange af vores andre projekter i højere grad har været business-to-business, viser denne case, at der med forholdsvis små midler kan opnås store effekter ved at sætte sig i kundens sted. I denne caserapport præsenterer vi i kort form nogle af de mest bemærkelsesværdige resultater, der er opnået indtil nu, hvor projektet afsluttes i regi af Byggeriets Innovation. Projektet er som nævnt et af flere beslægtede forløb, som Byggeriets Innovation har været involveret i gennem perioden 2005 til Der findes information om vores arbejdsgrundlag og aktiviteter på buildinglab.dk. Mikkel A. Thomassen Divisionschef, Byggeriets Innovation 5

4 INNOVATION Det handler om tryghed: En let omskrivning af et kendt reklameslogan indrammer ganske dækkende projektet Integreret facaderenovering; systemleverancer på renoveringsområdet som Byggeriets Innovation har gennemført fra maj 2007 til december 2008 i konsortium med Ringsted Bygningsentreprise som systemejer, Cortex Facadeafrensning, malerfirmaet H. Friedmann & Søn og en lang række andre samarbejdsparter, interessenter og eksperter. Projektet dokumenterer nemlig, at en systemløsning til udvendig bygningsrenovering på den ene side skaber større gennemsigtighed i processen og giver brugerne større tryghed, på den anden side udstyrer entreprenøren med et effektivt redskab til at styre arbejdsgangene, sikre at prisen er rigtig og at resultatet i sidste ende bliver godt. Med andre ord: tryghed for alle parter. At Ringsted Bygningsentreprise, RBE, valgte at kaste sig over innovationsprojektet skyldtes ikke, at forretningen gik dårligt. Siden oktober 2006 har RBE i sin nuværende konstellation løst masser af renoveringsopgaver, men direktør Søren Faebo Larsen mente, at der var plads til forbedring og brug for udvikling af såvel produktet, som arbejdsmetoder og hele den proces projektet skal gennemløbe, før et godt resultat foreligger. For RBE lå det lige for at entrere med Byggeriets Innovation, idet de havde erfaringer fra et lignende tidligere innovationsprojekt, nemlig Altan.dk. RBE tog derfor i samarbejde med Byggeriets Innovation initiativ til at arrangere en facadedag den 10. maj Her var en række af byggeriets aktører indenfor facaderenovering inviteret til at debattere, hvordan man kan skabe innovation på renoveringsområdet. Facadedagen udgjorde startskuddet til det såkaldte prejekt, der hen under efteråret 2007 blev kvalificeret gennem tre workshops, med deltagelse af konsortiets parter og særligt inviterede videnspersoner. Den første workshop havde som mål at afdække hvilke processer, aktører og udfordringer, der indgår i værdikæden på facaderenoveringsområdet og på den baggrund gennemføre en idéudviklingsproces. Dagsordenen for den næste workshop var at indkredse kunderne og vurdere markedets størrelse og karakteristika, mens den tredje workshop skulle munde ud i et forslag til en forretningsplan. 6 7

5 Udbyttet af prejektets tre workshops blev derpå omsat i en projektplan og i en ansøgning til Realdania om støtte til at gennemføre projektet Integreret facaderenovering; systemleverancer på renoveringsområdet. Realdania bevilgede støtte til projektets første fase, som nu er afsluttet ved indgangen til december Projektejer og -leder Ringsted Bygningsentreprise a/s Ringsted Bygningsentreprise Ringsted Bygningsentreprise, RBE, blev etableret i 1994 af Peter Knudsen. I 2006 overtog Søren Faebo Larsen og Jacob Printz ledelsen i RBE i forbindelse med, at Peter Knudsen valgte at udskille altandelen af RBE i den selvstændige altanvirksomhed, Altan.dk. RBE beskæftiger i dag godt 100 medarbejdere og omsatte i for 143 millioner kroner, med et overskud før skat på 11,5 millioner kroner. Projektet Altan.dk er beskrevet i case-rapporten Ud i det blå, Byggeriets Innovation, Produktmodellering og konfiguration Solutionsbase Finansiering Nordea, Grubbe & Anderskouv, Boligeksperten Videndeling SBS, S. Vadstrup, GI, Rubow Arkitekter Projektpartnere Cortex Friedmann & Søn Styregruppe RBE, Cortex, Friedmann & Søn, Byggeriets Innovation EU s 7. rammeprogram Capacent, MinAdmin Kommunikation Hatch & Bloom Følgegruppe Brancheorganisationer Konkurrerende konfigurationsrådgivere Arkitekter med erfaring fra facaderenovering Brugeranalyse og test Test af system og prototyper s funktionalitet og appel overfor brugere og 8 9

6 Deltagere i projektet Ringsted Bygningsentreprise Cortex Facadeafrensning H. Friedmann & Søn, malerfirma Solution Space, produktfiguration Hatch & Bloom, idé- og designbureau Center for Bygningsbevaring i Raadvad Rubow Arkitekter SBS, byfornyelse Stark, materialeproducent Nordea IPU, Institut for produktudvikling, DTU MinAdmin, konsulenter Innovayt, konsulenter Byggeriets Innovation Boligeksperten Grubbe & Anderskouv 10 11

7 SYSTEMLEVERANCE Kongstanken i projektet er at udvikle en systemløsning til alle aspekter af udvendig bygningsrenovering, med brugbare modeller for kommunikation, videndeling, nye forretningsområder, finansiering og strategiske partnerskaber. Målet er at lave en it-baseret produktmodel, hvor den totale viden, som systemløsningen kræver, struktureres og samles i en såkaldt konfigurator. Det kan for eksempel være at holde styr på kombinationsmulighederne mellem afrensningsmetoder og overfladebehandling af den enkelte type facade. Overblik: Samspil mellem aktiviteter Finansiering I dag er første fase af projektet gennemført og det har medført en lang række erkendelser, ikke mindst hos RBE. Blandt andet at man, i lighed med at se et produkt som en helhed bestående af sammensatte enkeltdele, også kan betragte facaderenovering som et system af enkeltleverancer, som er indbyrdes afhængige. Systemleverancer rummer store potentialer for at løse alle problemer på én gang og løse dem rigtigt i stedet for etapevise renoveringer, hvor kunden skal hyre én entreprenør til at rense facaden, en anden til at pudse den op og en tredje til at overfladebehandle den, uden at have sikkerhed for at få en holdbar løsning: Videndeling Konfigurator Nye forretningsområder Vi begyndte med at kigge på hvordan man kunne stykke enkeltdelene i et byggeprojekt sammen på en ny måde. I altanprojektet handlede det om at definere de tre dele produktet består af, nemlig bund, rækværk og ophængningsmetode, siger Søren Faebo Larsen og fortsætter: Det samme har vi nu gjort med facaderne. Der er tre grundsten i en facaderenovering og de er altid til stede. Først er der selvfølgelig afrensningen, derpå murerreparation med udbedring af sætningsrevner og så endelig den afsluttende overfladebehandling. Vi har undersøgt hvor mange afrensningsmetoder, murværksreparationer og overfladebehandlingsmetoder der findes, og Kommunikator hvordan kan de kombineres og måske allervæsentligst hvordan de ikke kan kombineres. I 9 ud af 10 tilfælde er en facaderenovering nemlig ikke korrekt stykket sammen. Måske foreskriver rådgiveren at sandblæse og bagefter male facaden og det er to metoder, som teknisk set ikke kan fungere sammen. Vi har blandt andet fundet ud af, at det godt kan betale sig at vælge en relativ dyr afrensningsmetode, fordi man efterfølgende ikke skal bruge ret mange penge på at overfladebehandle. Vi har med andre ord skabt et overblik eller en produktmodel, som viser hvor mange forskellige variationer der findes i vores produktportefølje

8 Produktmodellen betyder, at RBE ikke behøver at starte fra bunden hver gang de påbegynder et nyt projekt, men kan bygge videre på et system, der kan udvides med nye aktiviteter. Denne erfaring vil RBE gerne give videre til branchens rådgivere og bygherrer, for som Søren Faebo Larsen siger: Arkitekterne vil gerne starte på et hvidt stykke papir hver gang og bygherren har måske ikke prøvet at gennemføre en renovering før. I mine øjne er det et problem, at de rådgivende ingeniører og arkitekter, som laver udbudsmaterialerne, ofte ikke har specialiseret sig i at lave udvendig bygningsrenovering. Vi ser en mulighed for at skabe værdi ved at lave nogle værktøjer, som kan understøtte det arbejde de skal udføre og dermed eliminere risikoen for fejl. Dette synspunkt støttes af administrerende direktør i Rubow Arkitekter Lars Bo Lindblad, der siger: Jeg synes faktisk, at det er lidt mærkeligt, at arkitekter projekterer facaderenoveringer, når vi udelukkende er kompetente til at tage stilling til de overordnede arkitektoniske ting. Vi ved ikke nok om pudstyper og vil meget hellere spørge RBE til råds om beskrivelsen. Fase 1: Ideudvikling Fase 2: Marked Fase 3: Forretningsplan Systemleverance Et systemprodukt er en multiteknologisk del af en bygning, der er udviklet som et færdigt modulariseret og varierbart produkt. Det er beregnet på mass customization og kan konfigureres og individualiseres til det enkelte byggeri. Systemleverance betyder at systemleverandøren tilpasser og leverer et systemprodukt til et byggeri. Systemleverandøren tager ansvar for produktets kvalitet ved levering og i tiden derefter, i form af kvalitetsgaranti og service. Systemleverancen foregår i et tilrettelagt industrialiseret forløb fra projekt, over fremstilling og indbygning til drift og service

9 KONFIGURATOR Midlet til at nå dertil er en konfigurator, der fungerer som et internt processtyringsværktøj. Den skal erstatte RBE s eksisterende små og store itsystemer, der kan håndtere kundedatabaser og styre de forskellige arbejdsprocesser, men ikke interagere med hinanden. En konfigurator kan derimod håndtere alle processer samlet og kan ud fra en række indlejrede oplysninger om en bygnings materialer og fysiske tilstand generere et tilbud om hensigtsmæssig afrensning og overfladebehandling og afgive den rigtige pris. Analyse I løbet af projektets analysefase har det vist sig, at RBE ikke har behov for en meget avanceret konfiguratorløsning, men kan klare sig med et mere simpelt system. Det store analysearbejde, som ligger til grund for beslutningen om at lave en mindre ambitiøs løsning, er imidlertid ikke spildt, fordi det har medvirket til at danne et overordnet billede af virksomhedens potentialer og har beskrevet alle produkter og processer. RBE har derfor besluttet at arbejde videre med tre systemer, der skal supplere hinanden, nemlig Excel, Tangora til dokumenthåndtering og endelig konfiguratorsystemet Configit. Søren Faebo Larsen forklarer at det er planen, at firmaets nuværende Excel-baserede kalkulationssystem fortsat vil fungere som fødesystem til de andre systemer, således, at opdateringer kan foregå i Excel: På længere sigt er det muligt, at Configit kan håndtere hele processen, men det vil vi først finde ud af i projektets fase 2-3, der forventes at være afsluttet i midten af Nu har vi fået præsenteret en meget tidlig prototype på Configits konfigureringssystem, og over den næste periode skal den udvikles således, at vi får et bedre beslutningsgrundlag. Lige nu handler det om facader, men vi kan allerede nu se en idé i at få det til at omhandle vores andre forretningsområder, nemlig tag, vinduer og elevatorer. Tangora håndterer vores nuværende Customer Relations Management-system, altså vores kundedatabase og kundehåndteringssystem, web og diverse andre systemer. Planen er, at implementere flere moduler til Tangora, så vi får en optimal generering af tilbudsdokumenter, baseret direkte på data fra kalkulationerne. Vi forventer faktisk, at rækken af data fra første kundehenvendelse gennem tilbudsproces, udførelsesfase og afslutning kun skal tastes ind et sted

10 Forud for selve programmeringsarbejdet har Solutions Space gennemgået alle forretningsgange og produktbeskrivelser og har desuden indhentet oplysninger om afrensningsmetoder, overfladebehandlinger og malingbehandlinger hos RBE s faste samarbejdspartnere Cortex Facadeafrensning og malerfirmaet H. Friedmann & Søn. Kvalificeringen af protypen er foregået i samarbejde med Institut for Produktudvikling, IPU, på Danmarks Tekniske Universitet og har især fokuseret på at integrere konfiguratoren med de tilbudsbreve som sendes ud til kunderne. Der er ingen tvivl om, at vi får en langt mere effektiv måde at styre vores arbejdsflow og forhåbentlig bliver vi dermed mere attraktive for markedet. På en måde forbereder vi os på fremtiden og håber selvfølgelig at kunne skabe vækst ved at introducere disse systemtanker. Man når kun til et vist punkt som håndværksvirksomhed, før man er nødt til at implementere nogle systemer og tænke innovativt. Hvis ikke, bliver man ramt af godt-nok-syndromet. Jeg vil gerne understrege, at denne tankegang også betyder, at man aldrig kan vende tilbage til den gamle måde at arbejde på. Udbytte Konfiguratoren skal spille sammen med tilbudsbrevene på en sådan måde, at vi krydser de ydelser af i konfiguratoren, som skal med i beskrivelsen. Resultatet er tilbudsbrev i et forståeligt sprog med priser og forklaringer, forklarer projektleder hos RBE Kim Thinggaard og suppleres af Søren Faebo Larsen: Betragter man konfiguration gennem rådgiverens optik og spørger hvilke muligheder arkitekterne ser, er det Lars Bo Lindblads vurdering, at der eksisterer visse barrierer blandt arkitekter: Når jeg siger, at arkitekter hader konfiguration er det selvfølgelig ment som en provokation, dog med et vist mål af sandhed. Arkitekter kan godt lide at finde på noget nyt hver gang og vi bryder os ikke særlig meget om systemer. Tanken om at genbruge ideerne fra et projekt til et andet, er svær at få gennemført. Vi har generelt svært ved at strukturere virksomhed og indtjening fordi æstetikken, arkitekturen og den faglige stolthed kommer i vejen og vores udfordring er derfor at være kreative på en effektiv måde. Det er faktisk mit håb, at konfiguration kan medvirke til at branchen arbejder mere tværfagligt i nye virksomhedskonstellationer, som rummer mange forskellige kompetencer in-house, men jeg tror ikke at fornyelsen vil komme fra arkitekter, den vil i højere grad komme fra firmaer som RBE. Konfiguration At konfigurere betyder at tilpasse et systemprodukt til en konkret byggeopgave. De enkelte modulers og komponenters mulige sammensætning kan varieres næsten uendeligt og for at kunne håndtere kompleksiteten anvendes et såkaldt konfigureringssystem, der gør det muligt at kombinere moduler og komponenter ved hjælp af regler, som beskriver hvilke som lovligt kan sættes sammen

11 KOMMUNIKATION Allerede i løbet af prejektets tre workshops viste brugeranalyser, som kommunikationsbureauet Hatch & Bloom i sin egenskab af strategisk sparringspartner gennemførte blandt RBE s kunder, at god kommunikation med kunder, samarbejdsparter og den øvrige branche er et overordentlig væsentligt forretningsparameter. Af analyseresultaterne fremgik det blandt andet, at prisen betyder meget for valget af entreprenør men at tryghed i processen betyder mere; at den bygningsansvarlige er til at få fat i, at han reagerer hurtigt på opståede problemer og at han evner at beskrive og forklare faglige og tekniske aspekter på en forståelig måde. Partner hos Hatch & Bloom Lotte Lyngsted Jepsen fortæller: signalere noget nyt og dynamisk og har desuden bidraget til at finde en tone som beboerne forstår, uden at de føler, at der bliver talt ned til dem. Derfor skriver vi nu således: Opstartsmøde giver overblik Vi ved, at en renoveringsproces kan være irriterende, hvis man som beboer ikke har overblik. Hvor langt er projektet? Hvad mangler der? Derfor afholder vi altid en opstartsmøde, hvor vi inviterer jer, underleverandører, administrator og alle andre relevante parter. På mødet gennemgår vi, hvad der skal laves undervejs, og hvordan det skal gøres, så alle går derfra med fuldt overblik over processen. I to brugerundersøgelser afdækkede vi de forskellige brugerbehov som gør sig gældende i forbindelse med en facaderenovering. Formålet var at finde frem til en måde at gøre processen så smidig som mulig og resultaterne fra prejektets brugerundersøgelse har i høj grad bidraget til det videre arbejde i projektet. Generelt håber og tror jeg, at vores arbejde har resulteret i en større indsigt i brugernes behov og en forståelse af, at en sådan indsigt kan resultere i en større succes-oplevelse for både virksomhed og brugere i forbindelse med de enkelte projekter. Tilbudsbrev En meget stor del af konsortiets arbejde har derfor drejet sig om at udvikle nye tilbudsbreve, fortæller Søren Faebo Larsen: Vi godt kunne tænke os at være de første entreprenører, der taler et sprog som beboerne kan forstå og derfor har vi fået lavet nye tilbudsbreve, hvor ordlyd og opbygning er ændret. Frem til nu har vi benyttet os af rene fagudtryk, for eksempel filtsning af 20 kvadratmeter kvaderpudset sokkel, uden at forklare dem efterfølgende og så er folk hægtet af. Det nye tilbudsbrev er resultatet af et samarbejde mellem Solution Space, kommunikationsbureauet Hatch & Bloom og os. Hatch & Bloom har lavet en ny visuel identitet, stået for opsætningen af tilbudsbrevene, der gerne skal Den bærende idé er at gøre folk trygge, så de ikke er i tvivl om at der er indregnet omkostninger til stillads, bortkørsel af affald og at alt er omfattet af en garanti. Derfor opererer det nye oplæg med forskellige informationsniveauer, således at folk, der udelukkende er interesseret i at få et hurtigt overblik over prisen og omkostninger for den enkelte lejlighed, kan læse det øverste niveau, mens de, der gerne vil vide om der bliver brugt sand i stedet for kemi ved afrensningen, kan gå til fagbeskrivelsen, hvor alle tekniske detaljer bliver forklaret. Her vil rådgiveren eller administratoren også kunne læse om hvornår de enkelte arbejdsprocesser udføres og faktureres og løbende sammenholde det med hvad de kan konstatere faktisk er forgået. På den måde kan rådgiverne også bruge tilbuddet i deres kvalitetssikring. Dialog Kim Thinggaard mener, at kommunikation også handler om forventningsafstemning og at der ligger en meget vigtig opgave i at få forklaret på en god måde, at renoveringen måske imod forventning ikke er færdig i løbet af tre uger, at det ligner en krigsramt by midt i processen, men at det ender med at blive pænt

12 VIDENDELING Et er imidlertid at kommunikere klart og tydeligt når tilbuddet afgives, noget andet er at opretholde samme høje kommunikationsniveau gennem hele processen. Til at støtte dialogen med beboerne har RBE i forbindelse med igangværende renoveringsprojekter derfor oprettet projektsites, hvor beboerne har mulighed for at blogge med den bygningsansvarlige, hvis der opstår problemer. Også indadtil i virksomheden har innovationsprojektet sat sine spor. Det dokumenterer nemlig vigtigheden af, at forankre udviklingsprojektet blandt alle virksomhedens medarbejdere og har desuden stillet krav om intern uddannelse af de medarbejdere som dels skal bruge de nye styringssystemer, dels skal lære at kommunikere mere direkte med bygherre og beboere. Kim Thinggaard forudser, at der ligger en stor og vigtig opgave i at få det hele til at køre efter hensigten: Det er forskellige byggeledere, der kører sagerne fra gang til gang og der er også forskellige sjak i gang ude på byggepladserne, så der bliver behov for meget oplæring og træning. Vi har været med i hele udviklingsprocessen, men det er jo faktisk ikke os, der kommer til at bruge systemerne, det er de andre på kontoret. Derfor ligger der et arbejde i at uddanne dem i at bruge systemerne. Det skal fungere 100 procent første gang folk ser det, for systemerne er ikke bedre end de folk, der skal bruge dem. En anden del af kommunikationsstrategien sigter mod en bredere form for videndeling, til brug for beboere, bestyrelser, rådgivere og branchen i øvrigt. Målet er i første omgang at producere en folder eller såkaldt pixibog, der på et overordnet niveau samler al væsentlig information om facaderenovering. Den skal rumme faglige beskrivelser, gennemgang af procesforløbet, fortælle om bygningshistorie, bygningsmaterialer til ældre huse og korrekte renoveringsmetoder, og endelig skal den beskrive vigtigheden af løbende vedligeholdelse. På længere sigt er det desuden planen at supplere informationen i folderen ved at oprette en portal, facade.dk, hvor rådgivere kan finde opdateret viden om facaderenovering. Konsortiet har derfor bedt arkitekt Lars Bo Lindblad fra Rubow Arkitekter om at gennemgå aspekter af selve renoveringsprocessen, mens arkitekt Søren Vadstrup fra Center for Bygningsbevaring skal beskrive den operationelle, byggetekniske vinkel og endelig skal Anja Kiersgaard fra SBS tage sig af at beskrive hvilke strategiske overvejelser en boligforening bør gøre sig i forhold til langsigtet vedligeholdelse af en bygnings facader. Proces Lars Bo Lindblad mener, at folderens og portalens væsentligste opgave er at tydeliggøre de forskellige aspekter af renoveringen, således at brugerne kan tage stilling til hvert aspekt for sig. Overfor byggebranchen, ser han portalen som en velegnet platform for RBE s ambition om at være førende indenfor udvendig bygningsforbedring: En af ambitionerne i dette projekt er netop at RBE bliver en slags vidensbank, som stiller sin ekspertise til rådighed og gør, at arkitekter bruger RBE når de skal vide noget om facaderenovering, men det er ikke tanken at folderen skal være en reklame for RBE. Den skal derimod fungere som en slags alment teknisk fælleseje og i sidste ende skulle portalen gerne bruges som en slags tovejs videndeling, siger Lars Bo Lindblad

13 Byggeteknik Søren Vadstrup er overbevist om at der vil være god brug for den information, som pixibogen kommer til at rumme, selv om han mener, at det Center for Bygningsbevaring bidrager med, ikke er revolutionerende ny viden, men derimod er ofte gentaget: Center for Bygningsbevaring har arbejdet med restaurering af facader i mange år. For ti år siden herskede der divergerende meninger om materialer og metoder, men i dag har vi fået slået fast, at vi ved hvordan tingene skal udføres. Derfor er der i dag konsensus blandt fagfolk og myndigheder om materialer og metoder, når vi taler om renovering og restaurering. Alligevel er der entreprenører fra nybyggeriet, som laver forkerte løsninger det gjorde RBE også tidligere. De rådgiver forkert, udfører arbejdet forkert og gennemfører den indledende undersøgelse forkert. Det er vigtigt at undersøge huset meget grundigt før man går i gang, men desværre gør mange lige det modsatte. Derfor ender renoveringer ofte med at blive meget dyrere end nødvendigt, for jo mere man river ned, desto mere skal der bygges op igen. Problemerne opstår når firmaer, som er vant til at bygge nye huse bruger de samme materialer til en renoveringsopgave. Det er for eksempel forkert at bruge cement på ældre huse. På nye huse kan man proppe alt det Portlandcement på, man vil, men for et gammelt hus er det gift. En ny oppudset facade, kørt over med farvet tyndpuds ser i boligforeningens øjne fin ud, men rent arkitektonisk, bevaringsmæssigt og i forhold til holdbarhed, er det noget skidt. Entreprenørerne skal altså lære at bruge andre materialer på et ældre hus og er også nødt til at have forstand på at vurdere ældre byggematerialer og afgøre om de skal udskiftes eller kan bevares, mener Søren Vadstrup

14 Strategi Mens den viden som Søren Vadstrup bringer ind i projektet udstyrer entreprenøren med de rette byggetekniske forudsætninger, centrerer Anja Kiersgaards arbejde sig om at tænke fremtiden ind i driften af en bygning. Hun fortæller, at man opererer med tre typer vedligeholdelse, som defineres i forhold til dens varighed. Det forebyggende eller planlagte vedligehold er en del af en vedligeholdelsesplan, der beskriver en forventet levetid og kvalitetsniveau, for hver del af klimaskærmen. Den næste type er oprettende vedligehold, som omfatter det arbejde, der udføres, før kvaliteten af klimaskærmens bygningsdele bliver for ringe, for at bringe bygningsdelen til et niveau, hvor den i princippet er som ny. Endelig er der afhjælpende eller akut vedligeholdelse, som er det arbejde, der skal udføres her og nu, når der eksempelvis er hul i taget efter en storm. Ejeren af en bygning skal fra begyndelsen holde sig for øje hvilken vedligeholdelsesstrategi, der er rigtig at vælge og vurdere, om arbejdet først skal sættes i gang når der er hul i taget eller om det skal sættes i gang fordi der er en plan, som sørger for at bygningen hele tiden lever op til en ønsket høj standard. Ejeren kan så vælge at udfærdige en aftale med en driftspart, for eksempel en facadeentreprenør, som beskriver kvalitetsniveauet og fastlægger en tidsplan og et økonomisk grundlag for vedligeholdelsen. Denne strategiske tilgang er meget lig med tankegangen i facilities management som betyder, at man overvejer husets levetid og totaløkonomi i forhold til sit kommissorium som bestyrelse, når man beslutter sig til at give rådgiveren en pose penge til at projektere og bygge for eller indgår en aftale om drift af bygningen med facadeentreprenøren, forklarer Anja Kiersgaard. Hun mener, at det er oplagt at RBE bruger den oparbejdede viden om facilities management til at produktudvikle og ydelsesudvikle deres forretningsområder, fordi det vil give dem en øget troværdighed når de går ud til bygherrer/driftsherrer. Dette synspunkt støttes af Søren Faebo Larsen, som vurderer at facilities management kan blive et meget stort forretningsområde for RBE, hvor 26 27

15 NYE FORRETNINGSOMRÅDER udfordringen primært drejer sig om at skrue konceptet sammen på en måde, der gør det økonomisk bæredygtigt og til at håndtere organisatorisk. Et eksempel kan være en aftale med en boligforening om over en årrække at varetage vedligeholdelsen af facaden, så boligforeningen slipper for de helt store renoveringer på længere sigt. Facilities Management Begrebet Facilities Management (FM) handler om, hvordan man kan udforme, drive og udvikle bygninger og infrastruktur, så de til stadighed er tilpasset de brugsmæssige behov. FM kan dække over serviceydelser som rengøring, drift af IT-systemer, fordeling af intern post, samt arealforvaltning, bygningsregistrering, drift og vedligehold. Senest tilbydes også energirådgivning og klimaanalyser som en del af FM og tilsammen kan de forskellige ydelser være med til at skabe overblik over en bygnings tilstand, prioriteringer og sikre, at bygningens værdi opretholdes. Facaderenoveringer bliver ofte solgt på argumentet om, at der samtidig sættes altaner op og motivationen for at gennemføre projektet ligger således i den ekstragevinst folk kan få ud af det. Hvis man ikke kan lokke med altaner er det altså nødvendigt at kunne tilbyde andre ting. Derfor har konsortiet brugt meget energi på at generere ideer til mulige nye forretningsområder, som RBE efterfølgende har analyseret og for enkeltes vedkommende truffet beslutning om at sætte i værk. Helt centralt i diskussionerne om nye forretningsområder står det principielle spørgsmål om hvor facaden slutter og dermed hvor grænsen for udvendig bygningsforbedring går; hvis grænsen for facaden så at sige er ved folks indgangsdør, vil det være oplagt også at tage renovering af opgange med i entreprisen og derfra er springet til at tilbyde etablering af elevatorer i forbindelse med facaderenoveringen, ikke langt, mener Søren Faebo Larsen: Vi har det luksusproblem, at vi har genereret alt for mange ideer, og har været nødt til at skære ind til benet. Ud over at arbejde videre med de kerneområder vi har i dag, vil vi derfor tilbyde elevatorer i forbindelse med en renovering, men regner i første omgang ikke med at kaste os over at renovere selve opgangen. Vi kan nemlig se, at elevatorer passer fint ind i den bærende tankegang bag konfiguratorsystemet. Der er tre mulige placeringer; udenpå bygningen, på bagtrappen eller i hovedtrapperummet. På samme måde består selve elevatoren også af grupper af enkeltdele, nemlig bund, løftemekanik, elevatorstol og skakt, som kan kombineres på et antal måder. Derudover har vi valgt at fokusere på nye arbejdsmetoder og har i samarbejde med Maxit undersøgt muligheden for at sprøjtepudse, i stedet for at pudse manuelt. Endelig har vi også brugt ressourcer på at undersøge forskellige metoder til at integrere solvarme i facaden eller taget, eksempelvis de såkaldt usynlige solceller, der lægges under tagbeklædningen. Alle disse mange ideer gør, at vi bliver nødt til at beslutte hvilke funktioner vi skal have in-house og hvilke vi skal gennemføre som samarbejder med andre. I vores øjne handler det ikke kun om at finde nye forretningsområde, men lige 28 29

16 så meget om at finde nye metoder og nye strategiske samarbejdspartnere, således at vi ikke risikerer at udvande vores særlige niche, ved at trække alt for mange nye funktioner ind. FINANSIERINGSMODELLER Behovet for nye Finansieringsmodeller kommer fra reaktionerne på de store beløb, som en facaderenovering koster. I boligforeninger bliver priserne ofte vurderet ud fra beboernes privatøkonomi, og så virker det samlede beløb meget stort. Dette resulterer i, at foreningerne ofte vælger en skrabet og kortsigtet løsning, som brandslukning af udelukkende akutte problemer og det vil projektet gerne forsøge at ændre på. Nye forretningsområder knytter sig tæt til både facilities management og ikke mindst til den del af projektet som har koncentreret sig om at finde frem til eventuelle nye finansieringsmodeller. Denne del af projektet har været lagt i hænderne på RBE s økonomidirektør Jacob Printz, som har gennemført et meget grundigt analysearbejde af mulighederne for at finde alternativer til den etablerede realkreditfinansiering. Konklusionen viser imidlertid, at realkreditsystemet er sundt og meget effektivt. Alligevel mener Søren Faebo Larsen, at det indenfor det etablerede system er muligt at udtænke nye finansielle helheder: Hvis vi ser finansiering, facilities management og nye forretningsområder som en helhed, giver det andre muligheder. Et eksempel kunne være en ejendom, som ikke har råd til at bruge to millioner kroner på at få installeret en elevator. Hvis man udfordrer den gængse tankemåde og forestiller sig, at RBE i stedet køber, installerer og vedligeholder elevatoren, kan boligforeningen så betale en afgift til os for at bruge den. Den tanke underbygges af Lars Bo Lindblad, der fortæller om mulighederne i de såkaldte Esco-projekter: ESCO betyder Energy Service Company og er et relativt nyt begreb. Det er en finansieringsmodel, der betyder at de energibesparelser, der opnås ved en renovering kan bruges til at finansiere udgiften til selve renoveringen. For eksempel kan en kommune lade et Energy Service Company sørge for, at 30 31

17 tekniske installationer i bygninger, som skoler og institutioner bliver renoveret via de opnåede energibesparelser. Men også private kunder kan indgå i et energipartnerskab og jeg kunne godt forestille mig, at det på længere sigt vil være noget RBE kunne tilbyde sine kunder. ESCO ESCO, eller Energy Service Company, er en finansieringsmodel, der betyder at de energibesparelser, der opnås ved en renovering kan bruges til at finansiere udgiften til selve renoveringen. Et Energy Service Company er ansvarlig for entreprise, opfølgning på energibesparelser, finansiering og besparelser på drift og vedligehold

18 Links og kilder Per Anker Jensen: Håndbog i Facilities Management. Dansk Facilities Management Netværk (DFM) Tekst: Arkitekt maa Birgitte Kleis, Arkitekturformidling.dk Design & layout: Lene Sørensen Rose Foto: RBE og Byggeriets Innovation Illustrationer: Tegning.com 34

19 Om Byggeriets Innovation Byggeriets Innovation er et led i Fonden Realdanias strategi for fokusområdet Bygge riets fremtid. Byggeriets Innovation støtter virksomhedsdrevne udviklingsprojekter. Byggeriets Innovation samarbejder med danske og udenlandske virksomheder, der ønsker at medvirke til byggeriets strategiske udvikling. Vi støtter især grupper af virksomheder, der sammen danner innovationskonsortier og udvikler sammenhængende løsninger på tværs af eksisterende fagog virksomhedsgrænser. Vi støtter konsortierne på de første etaper af ruten fra tidlig idé til kommerciel bæredygtighed.

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer er Enemærke & Petersen s univers specielt tilpasset boligforeninger. Boligforeninger, som har brug for en solid håndværksvirksomhed,

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Formål Energirigtige byggeløsninger Industrialisering af bygge-komponenter, produkter og løsninger til energirigtig byggeri Innovation (etablering af højtydende

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s Produktkonfigurering i byggeriet Visuel konfiguration af bygningskomponenter Udvikling af porten Jørn Skauge og David Kjøller Arkitektskolen Aarhus Institut for A rkitektonisk Design www.aarch.dk Opbygning

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Systemleverancer i byggeriet

Systemleverancer i byggeriet CINARK sætter fokus Systemleverancer i byggeriet Af Anne-Mette Manelius, Cand. Arch, forskningsassistent og Rikke-Julie Schaumburg Müller, Cand. Arch, forskningsassistent Artikel, CINARK Januar 2006, bragt

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor INDUSTRIELLE LØSNINGER Den industrialiserede arkitektur udfordrer den klassiske forestilling om det fuldendte arkitekturværk

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere