Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors i Anmelder: Akt: Skab nr. 338S (udfyldes af ommerkontoret) bopæl: Vestenbæk Stensved. LA N DSRETSSAGFØRER N: B. B.;.(.RSEN ADVOKAT JAN OLIVARIUS B AN SEN ALGADE VORDINGBORG --- TELEFON (3) * j.nr. 31/7 Betinget skøde _-V_385 A129682A Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, ubetinget skøde til gårdejer BørgeAnderse Bestillingsformular Vest~k, Stensved, den mig iflg. tinglyst skifteretsattest tilhørende ejendom matr.nr. 1-a og lo-c Vestenbæk by, Kalvehave sogn på følgende nærmere vilkår: Under handelen er indbefattet ejendommen med rette grund og tilliggende, arealet udgøtflg. tingbogen 12 ha. 134 m 2, hegn og plantninger og påstående bygninger med disses mur- og nagelfaste tilbehør, herunder de elektriske installationer, alt således som det er og forefindes og er køberen bekendt og uden garanti fra sælgerens side for eventuelle fe:di og mangler. 1. I handelen medfølger ikke løsøret. Ejendommen overdrages køberen med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, i hvilken henseende bemærkes: at ejendommen er noteret som-landbrug, at der den 17/ er lyst deklaration angående bygelinie i h.t. lov nr. 275 af 28/ vedr. 1-a at der den 29/1 55 er lyst do. - vedr. 1-a og. at der den 13/5 64 er lyst dokument i h.t. vejbestyrelseslovens 35 angående regulerende foranstaltninger m.h.t. adgang til Jensen & Kjeldskov A/S, København 2.

2 Præstø Amts Landevej - vedr. 1-a, '3. Køberen Er bekendt med, at 2.5oo m 2 af arealet på matr.nr. 1-a Vestenbæk er vej, der vil blive udlagt som offentlig vej og noteret som sådan. 4. Køberen overtager den solgte ejendom den 15/3 d.å. fra hvilken dato e.endommen henligger for hans regning og risiko i enhver henseende, navnlig også således, at han i ildsvådetilfælde oppeber bygningsbrandforsikringssummen iflg. fuldværdiforsikringspolice nr. 721 med Østifternes Brandforsikring med et beregningsgrundlag pr. 3o/9 66 på kr. 22o.,, dog kun til anordningsmæssig anvendelse og mod forinden at berigtige den nedenfor fastsatte købesum. 5. Den 11. juni 197o er skæringsdag med hensyn til skatter og afgifter, og der udarbejdes pr: denne dato -sædvanlig refusionsopgørelse. 6. Sælgerinden er berettiget til vederlagsfri brug og benyttelse af stuehuset og haven indtil 1/8 197o. 7. Købesummen andrager kr. 18., hvilke ethundredeotteti tusinde kroner berigtiges ved at køberen: A: Overtager samt fra 11/6 d.å. forrenter det i ejendommen indestående lån til Sparekassen Sjælland, stort til rest pr. 11/ kr ,35 iflg. pantebogen kr ,32 - variabel rente. B: Betaler kontant 11/6 d.å _1,U.955,65 Ialt kr. 18., 8. Køberen betaler samtlige omkostninger ved udfærdigelsen og stemplingen af dette skøde og ved låneovertagelsen. 9. Sælgerinden, der er ugift, erklærer på tro og love, at der på den solgte ejendom ikke findes skov eller.frwdsskovspligtig grund. I henhold til lov nr. 291 af 31. marts 1949 erklærer køberen herved på tro og love, at Fans og hans i nævnte lovs '9 stk. 1 nævnte pårørende efter købet af nærværende ejendom hverken direkte eller gennem nogen af de i lovens 9 stk. 3 omhandlede institutioner vil være ejer af tilsammen mere end een landbrugsejendom. lo.

3 Således vedtaget, Vordingborg, den 11. februar 197o som sælger: Marie Henriksen som køber: Børge P.Andersen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringensrigtighed og underskrivernes fuldmyndighed: N.H.Brorsen, L.R.Sagfører, Vordingborg Forannævnte ejendom er under løbe nr. 594 pr. 1/ vurderet til ejendomsværdi kr. 22o., heraf grundværdi Ejendommen udgær en landbrugsejendom. Matr. nr. 1-a Vestenbæk er i matriklen noteret som landbrug. Konto NWI'VED AMTSTUE, den 12. feb. 197o. Ib Hansen E.Drejgaard fm. ass. ENDELIGT SKØDE Da køberen nu har berigtiget den akkorderede købesum, så skøder og endeligt overdrager jeg herved til denne den iflg. det betingede skøde afhændede ejendom matr. nr. 1-a og lo-c Vestenbæk by, Kalvehave sogn, alt på de i det betingede skøde anførte vilkår og betingelser. Vordingborg, den 25. juni 197o. Marie Henriksen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens riftighed og underskriverens fuldmyndighed: N.H.Beousen, L.R.Sagf Ører, Vordingborg dfimrt dagbogen for retten Yordingborg d, 2 6 JUMI 197 i LYS Nat tkmet er endeligt -7 ø gni. 4,rtefis Y bkraittligi Dornrnem Verifing «41'2 6 JUNI 197

4 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Justitsministeriets genpartpapir. Matr. Nr. la' m. fl. Ejerlav: Ireeenbak By. Anmelderens Navn og Bopæl: Præstø Amtsraad, Næstved Sogn: Zahrehava. Stem pelfri. Deklaration. I Henhold til Reglerne i Lov Nr. 275 af 28. November 1928 om Fastsættelse af Byggelinier ved Veje og Gader har Præstø Amtsraad besluttet, at der paa Grunde, som er beliggende ved Landevej Nr. 19 mellem Vejstationerne 6.aao,,,6.7214, ikke maa opføres Bygninger eller udføres andre faste Anlæg af nogen Art, jfr. Lovens 1, i en Afstand fra Vejens Midtlinie af mindre end 15 Meter. Denne Beslutning bliver i Overensstemmelse med nævnte Lovs 4, 2. Stk., at tinglyse paa de i omstaaende Fortegnelse anførte til Vejen grænsende Ejendomme. Bestllitngsforroular Jensen & Kjeldakov, AIS, København.

5 Ejerlav: Veatenblek Sogn: Kalvehave. Matr. Nr. Matr. Nr. Matr. Nr. Matr. Nr. k

6 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) rt-e, A, 'r,s13 lander \loszks:nlve-,aoc-. w;;642a5i-a5-34,mer ) E E c cp c a) (ri (:5 c Eto (i) z NORMALBYGGELINRE 15 m ci; g) tø -714, t.n tn tn) N.B. Byggelinierne kan ikkatsættes,ntied optaget på nærva>rende kort. Ø O a) (`,5 Q) Ø Q) (1) Lf O 44) 4) b't t. a. d. 4.. c E". Bestillings. formular Y- i fiøj 'D 1 Jensen & Kjeldskov, AIS nr.: 4 c? St. G% c) o G:7RA V ESMENSFE,K Sogn KiNt.VEHAVE. Herred: tsaar5e. Amt: græstø Udfærdiget tilbrug ved thaltlyaning af byggeli nr. 275 af 28. november tnt af Målforhold i :1. efter bestemmelserne i lov Landinspektør. S _-V_385 A129682A

7 Endvidere har, Præstø Amtsraad i Overensstemmelse med Lovens 1, 3. Stk. besluttet, at de ovenfor omtalte Byggelinier langs Landevejen brydes, hvor nedennævnte Landeveje, offentlige Biveje og private Fællesveje indmunder i Landevejen, saaledes: I Hvor den tilstødende Vej er en offentlig Bivej eller en privat Fællesvej, brydes Byggelinien saaledes, at den forløber langs en Linie, som forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 9 m langs Landevejen og 25 m langs den tilstødende Vej fra,vedkommende Kørebanekanters Skæringspunkt. II. Hvor en tilstødende Vej er Landevej, brydes Byggelinierne langs de 2 Landeveje og forløber saavel langs 2 Linier, der hver for sig er bestemt som ovenfor under I af Punkter i den nærmeste Kørebanekant i Afstande henholdsvis 9 m og 25 m fra Vejkrydset, som langs en Linie, der forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 4 m til hver Side for Krydset. De saaledes bestemte Hjørnebyggelinier anga'ar Ejendomme beliggende ved Indmundingen af nedennævnte tilstødende Veje, og Beslutningen bliver i Overensstemmelse med Lovens, 4, 2. Stk. at tinglyse paa de nedenfor anførte Matr. Nre. af By: Vestenbæk Station Indmunding af Sogn: livehave Matr: Nr v 8.81 h off. bivej ' off. bivej. nr. 18 Anvendelse af de anførte mindste Afstande for Bebyggelsen forudsætter, jvf. Lovens 1, 4. Stk., at Bygningen opføres med sin Jordlinie i fremtidig Vejhøjde efter Vejbestyrelsens nærmere Anvisning. Er dette ikke Tilfældet, skal Bygningen rykkes saa meget længere tilbage, som svarer til 1,5 Gange Højdeforskellen foruden den fornødne Bredde til Passage foran Bygningen, mindst 1 m. Kort over de i Medfør af fornævnte Beslutninger gældende Byggelinier er vedhæftet nærværende Deklaration. Paataleretten tilkommer Præstø Amtsraad. Præstø Amtsraad, den 2 8 OKT 1955 Wechselmann

8 in dført I Deglingo fer Re!t,kreds Nr. 22. iordingborg Købstad og søndre birk, o 2 9 KT, i Bl. /?4, Akt Genpartens Rigtighed bekrseffes. olm:luren i Vodingborg m. v., den 2 9 KT

9 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr (udfyldes af dommerkontoret) (I København kvarter) eller (1 de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 11.2g' 1.!.2.g a Anmelder; - O '43 ø ii i Vesten/mk - ` -:,.: Næstved Præstø amts vejvæsen, Kalvehave -- Stempel- og gebyr-fri... ;' d es jfr. lov nr. 95 af 29. marts t. ' 'E 36, stk t' 7., --: :, :". 15 " ' `d., z.... c : E '. ;, - I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 (vejbestyrelsesloven), 35, har ministeriet for offentlige arbejder ved kundgørelse af 29. januar 1964 fastsat regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til Præstø amts landevej nr 19. Vordingborg - Kalvehave på strækningen fra Vordingborg by til anlægsbroen ved Kalvehave Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene vil kunne fås på amtsvejvæsenets kontor, Ringstedgade 73, Næstved. Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme af Vestenbask by, Kalvehave sogn, som berøres af adgangsbegrænsningen: Matr. nr a 1 k Matr. nr. Matr. nr Måtr. nr. Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov Al, København

10 Matr. nr. Matr. nr. Matr. nr Matr. nr Ministeriet for offentlige arbejder og Præstø amtsråd er hver for sig påtaleberettiget. Præstø amtsråd, den lo. maj 1964, Kr, 14' 14' ;klit kr, Indført I dagbogen for retten 1 Vordingborg d. 1 3 MAJ 1964 LYST AKT: Genp artens rigtighed bekræfte: Dommeren i V ordingborg den 3 uj 1964

11 O Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. la Vestenbæk Kalvehave sogn Stempel: kr. øre Stempelfri Købers bopæl: Akt: Skab f? nr.k,ç --- (udfyld«af tmromerkontoret) O ø 3 gma Gade og hus nr.: Anmelder: F2. R o 7 ^ ø ^ 5g 4 E a 4, Undertegnede Gårdejer Stensved DEKLARATION.T?Yørgq. Årid,qs:.e_R POST- OG TELEGRAFVÆSENET INGENIØRDISTRIKT 11TA NGADE 913 I V KØBENHAVN N meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne post- og telegrafvæsenet ret til på den mig tilhørende ejendom matr.nr. la, Vestenbæk, Kalvehave sogn at have kabler liggende i jorden i tracå som vist på vedhæftede kopi af matrikelkortet. Post- og telegrafvæsenet har endvidere ret til senere eventuelt at lægge flere kabler i ovennævnte tracå. Uden forudgående anmeldelse til post- og telegrafvæsenet må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablerne, f. eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablerne, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til post- og telegrafvæsenet, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Post- og telegrafvæsenets eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og uhindret adgang til kablerne med værktøj og materiel. Ejerens anvisninger vedrørende færdslen på ejendommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Post- og telegrafvæsenet kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på- den fornævnte mig tilhørende ejendom. Erstatning for eventuelle markskader i forbindelse med fremføring af kablerne, herunder udgifterne ved retablering af ledningsanlæg og hegn, godtgøres af post- og telegrafvæsenet. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved kablernes etablering. Skaderne skal forud anmeldes til post- og telegrafvæsenet. Påtaleberettiget er post- og telegrafvæsenet. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Stensved den 16/ Børge p.andersen ElertiMnesformular H BEJL,- Jensen & Kjeldskov A/S, København. (sign.) (Underskrift)

12 fridftz-trl 4 dagbogen for 1, ',Vordingborg d,?a ,3s1 Ncv Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Vordiyborgr den ;la

13 ^ Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) N I. ø cø ø E p Vcircli,9,33oly ATEenebyte / 4) 74 ) Q 74 1 (4 D- 4) ) ) 4) (4 - tidilmrdt.43dd i n7a7' Z ved 51) 4Z3 1 ; - c cv Bestillingsformular, k 4, Z27.7(7,277,5/~. 11(cgiorold /...4 y_ '1 fløj Jensen & Kjeldskov AIS _-V_385 A129682A iu

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel : kr. Akt: Skab nr.5;81'(ç (udfyldes af dommerkontoret) (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Købers } 'dele) bd. og bl. i tingbogen, Kreditors bopæl: art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Anmelder: LANDINSPEKTØR P. FLØE JENSEN»GOLDSHP11)15` sur ALGADE VORDINGBORG Deklaration TELEFON (3) 775 1* 4. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 5. Påtaleret tilkommer alene Langebæk kommunalbestyrelse. Som ejer af matr. nr. 1-a og 1-g: Stensved, den. / 4ty.. Børge Plougmann Andersen For Langebæk kommune gmester I henhold til kendelse afsagt af landvæsenskommissionen for Storstrøms amt, 1. område den 3. januar 1976 vedrørende spildevandsledning fra kulsbjerg øvelsesplads begæres nedenstående servitutbestemmelser tinglyst forud for al pantegæld i medfør af vandløbslovens 73 c og 89 på matr. nre. 1-a og 1-g Vestenbæk by, Kalvehave sogn. 1. De på vedhæftede planer viste spildevands- og trykledninger samt brønde må ikke beskadiges, og det er uden forud indhentet tilladelse forbudt at bygge nærmere ledningerne end 2 m eller tilsvarende iværksætte noget, der er til væsentlig hinder for adgangen til ledningsanlægget. 2. Ejeren af matr. nr. 1-a skal tåle tilstedeværelsen af den i henhold til projektet etablerede pumpestation med tilbehør. 3. Der må mod erstatning tåles de ulemper, der kan være forbundet med fremtidige eftersyn, oprensning og reparationer af såvel ledninger som pumpestation. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen af landvæsenskommissionen. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

15 Indført I dagbogen for retten Vordingborg den 6 SEP, 1977 Lyst:-Akt:: skab "enpartens rigtighed bekræftes en i Vordingborg 6 SEP fijef&--14

16 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) E Bestillingsformular / :1 J. nr. 72/25 Jensen & Kjeldskov A/S.1,and-7;72spelctOr P. FIO.e,Je-nseri /91gazie /33, 476 Vordz.r2g borg Til' (3) 775/

17 Matr.nr. 2a m.fl. Vestenbæk by, Kalvehave UDI Stempelfri i h.t. lov om varmeforsyning 25 stk. 2 jvf, lov om off. veje 67. s3' Anmelder: Langebæk kommune, 4772 Langebæk LANDINSPEKTØRGRUPPEN NØRREVEJ SORØ - TLF DEKLARATION om NATURGASLEDNING (distributionsledning) På følgende ejendomme under Vestenbæk by, Kalvehave: matr.nre. 2a la la, V" "t Røstofte by, ø. Egesborg: matr.nre. 5, 6a, 9a, 9b, V V Stårby by, ø. Egesborg: matr.nre. 5a, 6a, 4a, 41, 7 7 F 4/ Ø.Egesborg by, Ø. Egesborg: matr.nr. 4a, 7 Sdr. Mern by, Mern: matr.nr. 12a, 4f, Ir tinglyses bestemmelser om naturgasledning med tilbehør, således: For den på vedlagte rids viste ledning er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. at der inden for et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger: a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 6 cm. Form. 367 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

18 b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter WR4Jaf nye, påfyldning eller afgravning af jord 1,:i.'3>4.t eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. 2. Ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift. 3. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for de nævnte 4 m brede bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v. 4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut. 5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt Naturgas Sjælland I/S. Ovennævnte bestemmelser begæres tinglyst forud for al pantegæld i h.t. kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutninger af hhv og lyst på ejendomme hhv og

19 Med hensyn til de ejendommene påhvilende Øvrige servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Godkendelse i h.t. kommunalplanlovens 36 er unødig jvf. samme lovs 38. Dato for Langebæk kommunalbestyrelse: INDFØRT I.'4.:1=,BOE.S VORDINGBORG F,2TSKREDS LYST LSP95-Deklarationer, D-net (A)

20 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ø = -- GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF I \ nigborgkommune * * _ BAKKEBØLLE, V ORDNGBORG JORDER. 519.,K KOMMUNE V ESTENBK BY, KALVEHAVE ; O B VORDINGBORG KOMMUNE LANGEBÆK KOMMUNE HRISTIAN FOGED HANSEN I OLE FOGED OLSEN _. O c E E O -c, c (1) ) FREDSKOV (1) > ) o Tz) co co 29 ø tts L rn J) 65 L aa ffl ci) tn 5) cr) Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledning Matr. nr. 2 a Vest n bæk B, Kalvehave S f--- 'j, Landinspektør if9,/ ") O N c Blanketnr c N :> Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinsnektorer Telefon Riddergade 7 47 Næstved Den Danske Landinspektørforening

21 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) --- GASLEDNING Oplysning cm ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3,418 SORØ - TLF N A 99 E 5 E E -c) z rj Hovedlandevej nr OLE TWORSEN ØRSIEVVEJ -F r - 63 ca OLE TH256N 9 k OLE 7/.352M LLt ") O ) a 'D a) (; (Y) 9374 eces,6, ko L1a,,,,./ 9 k O 71) 1:1.r Q O (7) N 4-) cy) (1-4 y O) o as 4-) > o (1) 4-) Ø l) z a -c2 ) ^ M Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger matr. mre. 9a, 9b Røstofte By, Ø. Egesborg Udfærdiget i marts 199 c s Blanketnr. 296 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt %4.55' Landinspektører \ / Telefon Riddergade 7 47 Næstved Den Danske Landinspektørforening

22 . Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 17, - GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ -TLF , z ) ) , 31;$-1Alt 1.1*Iri314 thc pitlil r/ Avet LM< 3, c<i 4 ir N II ^ R3-1- a 2x1-te-3:: > AALl.~1 f Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 4 a, 4 g Stårby By, Ø. Egesborg Matr. nr. 12 a cp (J) -41>g Blanketnr. 296 ") Sdr. Mern By, Mern Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører Telefon Riddergade 7 47 Næstved ir Den Danske Landinspektørforening

23 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) `fft c E GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF Q) s5 1) E E O y cq)._ D Q) f113 "l Lr c a).. o w lo m o tal) > fr..] O ts; a.) ru._ ccl.. «,= o 13 (Q ) cr) co I RSIEvvEJ el NELS ARL POULSEN Movedi andevej nr 651 ERSLEVVE Z NELS ARL PAUSER 11-56nder Mern ørslev 8 tl OLE TWORSEN (175 L Q) )) J) fil D U >>) 'E.. c.,,_ ocd Q)..- +) cr) 'cis.. c Wi m co cs) cl I o In c c o 13 Q.1" ) 113 z -c rn (7) ) 715 Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 5 a, 6 a Stårby By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør OffigE.Efiksen&LarsEkAt Landinspektører 416. Telefon Riddergade 7 47 Næstved Blanketnr 296 Den Danske Landinspektørforening

24 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) GASLEDNING plysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF. 3' O c E E O c (1) t JeRIVI PV. (1) c tv 21[ /1133/4 -o ti) ro c) O di (171 _ c (o c a) ro (1) c (12, /) fs _c (1) c c (3.) ) -cs,j D Wanketrir. 295 Rids i ca 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr Sdr. Mern By, Mern Udfærdiget i marts 199 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører >T; ' \y/ Telefon Riddergacie 7 47 Næstved Den Danske Landinspektorforening

25 GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning : NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ -TLF. 3 63,15 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) åå Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr. 4 a Ø. Egesborg By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør Den Danske Landinspektorforening Otto E. Eriksen & Lars Holt ÇA Landinspektører \,7./ Telefon Riddergade 7 47 Næstved

26 At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) ltr. nr. 6 a Røstofte Ry, ø. Eges- hong attesteres herved. Næstved d Navn Justitsministeriets genpartpapir. Til kort. 7:i 1-3 t9 P) H. W ct Æt '-i IR a c ct (fg D '1 ti) ct td`.< rn fq c) GASLEDNING Oplysning cm ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3,418 SORØ-TLF fv cot -tzi Ul crq ct co aq (. Qg (1) N O - N , D --- Sender Mare RSLS.VVE1 ss JENS KUA ALBREIITSEN 6 g 2.2.5,1 - so, ALB.t:STS- X45 PET-' -1- Y I/ 4) Otto E. Eriksen & Lars Holt Lanclinspektorer Telefon Riddergade 7 47 Næstved

27 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF KLIL.S9J,:;vEJ 4- ( flt OIRSE PLOVDNANN ANDERSEN IQ eewx PLOUGMANN ANDERSEN 31 c" a) E E D /: ) -5 G) /2 4.5 ccl O rh ro / ro c "E5r) is -13 (13 'U _ ) ) r) ccl el a) ) ffi c ta ca I 4", Blanketnr. 295 O co c. Den Danske Landinspektorforening Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 1- a, 1- g Vestenbæk By, Kalvehave Udfærdiget marts 199 '?"-LfS Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt W.s' Landinspektører \:-/ Telefon Riddergade 7 47 Næstved

28 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ao O O GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF ro E th et i- --= TI- Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr. 5 Røstofte By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 L-F i Landinspektør 295 Den Danske Landinspektorforening Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører Telefon Ricidergacle 7 47 Næstved

29 Ejerlav: Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: l a Vestenbæk By, Kalvehave Stempel: kr. 7 5 Akt: skab nr. 38,5- (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: Navn: SEAS A/S Adr.: Tingvej 7, 469 Haslev Tlf.nr.: kv jordkabel - liniebetegnelse. K2 D Lavspændingsjordkabel - st. nr Deklaration Undertegnede meddeler herved omstående SEAS A/S eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nedennævnte ejendomme at etablere elanlæg, som vist på vedhæftede plan. Form. 67G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

30 Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet omkring anlægget, som lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver, herunder den nødvendige tilkørselsmulighed til transformerstation. Fremdeles giver jeg/vi SEAS A/S ret til eftersyn af ledningsanlægget i det omfang, som driften kræver. Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m.m. Uden forudgående anmeldelse til SEAS A/S må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet, f.eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til SEAS A/S, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablet. SEAS A/S yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning &I gang for alle i henhold til udleveret prisblad. Erstatningen udbetales, når anlægget er færdigbygget. Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS A/S, erstattes efter skadens størrelse. SEAS A/S er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS A/S er berettiget til at lade deklarationen tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og servitutter henvises til ejendomsbladet. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering. Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl - Sagsbehandler for el-selskabet a l Børge P. Andersen :mert Møller Jen-: Vestenbæk By Kalvehave

31 Akt: Skab nr. (udfyldes ef dommerkontoret) E ø z Terrom Ve&tenbcek 2) J / Kalvehave c5torz5trerin, Amt cliccarcee Januar 19i, MF 1:47',DD Bestillings, formular Y- 1 fløj Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K S11961s 29_-V_385 A129682A

32 Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl Sagsbehandler for el-selskabet

33 Nærværende deklaration udløser ikke lokalplanpligt, hvorfor den godkendes efter lov om planlægning 42 stk. 1 og 2. Langebæk den 11. januar Annette hristiansen afd. leder Matr: 1 A. Vestenbæk By. Kalvehave Retten i : Vordingborg Indført den : Lyst under nr.: 14.25

34 Matr. nr. 1 a m.fl., Vestenbæk by, Kalvehave Stempel: kr. 1.4,-I 38,5 Anmelder Naturgas Sjælland I/S Energivej Sorø V7 RENT M. NIELSEN ARNE 1-11ORTSFIØJ LANDINSPEKTØRER NØRREVEJ SORØ - TLF DEKLARATION om NATURGASLEDNING (distributionsledning) På følgende ejendom under Vestenbæk by, Kalvehave: matr. nr. 1 a tinglyses bestemmelser om naturgasledning med tilbehør, således: For den på vedlagte rids viste ledning er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. at der inden for et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 6 cm. b) drænledning, fjemvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. 2. Ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne af uvildige mænd udmeldt af retten. ø 1 Form_ 267 (: Otto R. Wrnhlewckl. Nvinry Kahenhavn K

35 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut. 4. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt Naturgas Sjælland I/S. Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende. Med, hensyn til de ejendommen påhvilende øvrige servitutter og hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dato som ejer af matr. nr. 1 a : sign. Børge P. Andersen Børge Plougmand Andersen I medfør af planlovens 42 godkender undertegnede kommunalbestyrelse herved nærværende deklaration. Samtidig bemærkes, at tilvejebringelse af lokalplan ikke. er påkrævet. Dato 19. marts 21 for Langebæk byråd: sign. Ejler Hansen byggetekniker deklaration, D-net - land, frivillig aftale 2

36 ^ OPLYSNINGER OM LEDNINGENS NØJAGTIGE PLAERING OG EVT. PÅVISNING: DONG, ENERGIVEJ 3, 418.SORØ TLF SIGNATUR:. - Gasledning med servitutbælte (2 x 2 m) \\ Rids i ca. 1 : 4 vedr. TINGLYSNING AF NATURGASLEDNING på matr. nr. 1 a, VESTENBÆK BY, KALVEHAVE Udf rdiget i marts 21 ( l/ Ian inspektør BENT M. NIELSEN ARNE HJORTSHØJ LANDINSPEKTØRER NØRREVEJ SORØ - TLF Form. 267 Otto B. Wrohlewski. Nytorv Kohenhavn K

37 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Vordingborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Akt.nr.: 385 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Vestenbæk By, Kalvehave Ejendomsejer: Børge Plougmand Andersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Rids forevist * Lyst på 1A Vestenbæk by, Kalvehave Retten i Vordingborg den Bodil Jacobsen

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere