Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors i Anmelder: Akt: Skab nr. 338S (udfyldes af ommerkontoret) bopæl: Vestenbæk Stensved. LA N DSRETSSAGFØRER N: B. B.;.(.RSEN ADVOKAT JAN OLIVARIUS B AN SEN ALGADE VORDINGBORG --- TELEFON (3) * j.nr. 31/7 Betinget skøde _-V_385 A129682A Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, ubetinget skøde til gårdejer BørgeAnderse Bestillingsformular Vest~k, Stensved, den mig iflg. tinglyst skifteretsattest tilhørende ejendom matr.nr. 1-a og lo-c Vestenbæk by, Kalvehave sogn på følgende nærmere vilkår: Under handelen er indbefattet ejendommen med rette grund og tilliggende, arealet udgøtflg. tingbogen 12 ha. 134 m 2, hegn og plantninger og påstående bygninger med disses mur- og nagelfaste tilbehør, herunder de elektriske installationer, alt således som det er og forefindes og er køberen bekendt og uden garanti fra sælgerens side for eventuelle fe:di og mangler. 1. I handelen medfølger ikke løsøret. Ejendommen overdrages køberen med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, i hvilken henseende bemærkes: at ejendommen er noteret som-landbrug, at der den 17/ er lyst deklaration angående bygelinie i h.t. lov nr. 275 af 28/ vedr. 1-a at der den 29/1 55 er lyst do. - vedr. 1-a og. at der den 13/5 64 er lyst dokument i h.t. vejbestyrelseslovens 35 angående regulerende foranstaltninger m.h.t. adgang til Jensen & Kjeldskov A/S, København 2.

2 Præstø Amts Landevej - vedr. 1-a, '3. Køberen Er bekendt med, at 2.5oo m 2 af arealet på matr.nr. 1-a Vestenbæk er vej, der vil blive udlagt som offentlig vej og noteret som sådan. 4. Køberen overtager den solgte ejendom den 15/3 d.å. fra hvilken dato e.endommen henligger for hans regning og risiko i enhver henseende, navnlig også således, at han i ildsvådetilfælde oppeber bygningsbrandforsikringssummen iflg. fuldværdiforsikringspolice nr. 721 med Østifternes Brandforsikring med et beregningsgrundlag pr. 3o/9 66 på kr. 22o.,, dog kun til anordningsmæssig anvendelse og mod forinden at berigtige den nedenfor fastsatte købesum. 5. Den 11. juni 197o er skæringsdag med hensyn til skatter og afgifter, og der udarbejdes pr: denne dato -sædvanlig refusionsopgørelse. 6. Sælgerinden er berettiget til vederlagsfri brug og benyttelse af stuehuset og haven indtil 1/8 197o. 7. Købesummen andrager kr. 18., hvilke ethundredeotteti tusinde kroner berigtiges ved at køberen: A: Overtager samt fra 11/6 d.å. forrenter det i ejendommen indestående lån til Sparekassen Sjælland, stort til rest pr. 11/ kr ,35 iflg. pantebogen kr ,32 - variabel rente. B: Betaler kontant 11/6 d.å _1,U.955,65 Ialt kr. 18., 8. Køberen betaler samtlige omkostninger ved udfærdigelsen og stemplingen af dette skøde og ved låneovertagelsen. 9. Sælgerinden, der er ugift, erklærer på tro og love, at der på den solgte ejendom ikke findes skov eller.frwdsskovspligtig grund. I henhold til lov nr. 291 af 31. marts 1949 erklærer køberen herved på tro og love, at Fans og hans i nævnte lovs '9 stk. 1 nævnte pårørende efter købet af nærværende ejendom hverken direkte eller gennem nogen af de i lovens 9 stk. 3 omhandlede institutioner vil være ejer af tilsammen mere end een landbrugsejendom. lo.

3 Således vedtaget, Vordingborg, den 11. februar 197o som sælger: Marie Henriksen som køber: Børge P.Andersen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringensrigtighed og underskrivernes fuldmyndighed: N.H.Brorsen, L.R.Sagfører, Vordingborg Forannævnte ejendom er under løbe nr. 594 pr. 1/ vurderet til ejendomsværdi kr. 22o., heraf grundværdi Ejendommen udgær en landbrugsejendom. Matr. nr. 1-a Vestenbæk er i matriklen noteret som landbrug. Konto NWI'VED AMTSTUE, den 12. feb. 197o. Ib Hansen E.Drejgaard fm. ass. ENDELIGT SKØDE Da køberen nu har berigtiget den akkorderede købesum, så skøder og endeligt overdrager jeg herved til denne den iflg. det betingede skøde afhændede ejendom matr. nr. 1-a og lo-c Vestenbæk by, Kalvehave sogn, alt på de i det betingede skøde anførte vilkår og betingelser. Vordingborg, den 25. juni 197o. Marie Henriksen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens riftighed og underskriverens fuldmyndighed: N.H.Beousen, L.R.Sagf Ører, Vordingborg dfimrt dagbogen for retten Yordingborg d, 2 6 JUMI 197 i LYS Nat tkmet er endeligt -7 ø gni. 4,rtefis Y bkraittligi Dornrnem Verifing «41'2 6 JUNI 197

4 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Justitsministeriets genpartpapir. Matr. Nr. la' m. fl. Ejerlav: Ireeenbak By. Anmelderens Navn og Bopæl: Præstø Amtsraad, Næstved Sogn: Zahrehava. Stem pelfri. Deklaration. I Henhold til Reglerne i Lov Nr. 275 af 28. November 1928 om Fastsættelse af Byggelinier ved Veje og Gader har Præstø Amtsraad besluttet, at der paa Grunde, som er beliggende ved Landevej Nr. 19 mellem Vejstationerne 6.aao,,,6.7214, ikke maa opføres Bygninger eller udføres andre faste Anlæg af nogen Art, jfr. Lovens 1, i en Afstand fra Vejens Midtlinie af mindre end 15 Meter. Denne Beslutning bliver i Overensstemmelse med nævnte Lovs 4, 2. Stk., at tinglyse paa de i omstaaende Fortegnelse anførte til Vejen grænsende Ejendomme. Bestllitngsforroular Jensen & Kjeldakov, AIS, København.

5 Ejerlav: Veatenblek Sogn: Kalvehave. Matr. Nr. Matr. Nr. Matr. Nr. Matr. Nr. k

6 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) rt-e, A, 'r,s13 lander \loszks:nlve-,aoc-. w;;642a5i-a5-34,mer ) E E c cp c a) (ri (:5 c Eto (i) z NORMALBYGGELINRE 15 m ci; g) tø -714, t.n tn tn) N.B. Byggelinierne kan ikkatsættes,ntied optaget på nærva>rende kort. Ø O a) (`,5 Q) Ø Q) (1) Lf O 44) 4) b't t. a. d. 4.. c E". Bestillings. formular Y- i fiøj 'D 1 Jensen & Kjeldskov, AIS nr.: 4 c? St. G% c) o G:7RA V ESMENSFE,K Sogn KiNt.VEHAVE. Herred: tsaar5e. Amt: græstø Udfærdiget tilbrug ved thaltlyaning af byggeli nr. 275 af 28. november tnt af Målforhold i :1. efter bestemmelserne i lov Landinspektør. S _-V_385 A129682A

7 Endvidere har, Præstø Amtsraad i Overensstemmelse med Lovens 1, 3. Stk. besluttet, at de ovenfor omtalte Byggelinier langs Landevejen brydes, hvor nedennævnte Landeveje, offentlige Biveje og private Fællesveje indmunder i Landevejen, saaledes: I Hvor den tilstødende Vej er en offentlig Bivej eller en privat Fællesvej, brydes Byggelinien saaledes, at den forløber langs en Linie, som forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 9 m langs Landevejen og 25 m langs den tilstødende Vej fra,vedkommende Kørebanekanters Skæringspunkt. II. Hvor en tilstødende Vej er Landevej, brydes Byggelinierne langs de 2 Landeveje og forløber saavel langs 2 Linier, der hver for sig er bestemt som ovenfor under I af Punkter i den nærmeste Kørebanekant i Afstande henholdsvis 9 m og 25 m fra Vejkrydset, som langs en Linie, der forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 4 m til hver Side for Krydset. De saaledes bestemte Hjørnebyggelinier anga'ar Ejendomme beliggende ved Indmundingen af nedennævnte tilstødende Veje, og Beslutningen bliver i Overensstemmelse med Lovens, 4, 2. Stk. at tinglyse paa de nedenfor anførte Matr. Nre. af By: Vestenbæk Station Indmunding af Sogn: livehave Matr: Nr v 8.81 h off. bivej ' off. bivej. nr. 18 Anvendelse af de anførte mindste Afstande for Bebyggelsen forudsætter, jvf. Lovens 1, 4. Stk., at Bygningen opføres med sin Jordlinie i fremtidig Vejhøjde efter Vejbestyrelsens nærmere Anvisning. Er dette ikke Tilfældet, skal Bygningen rykkes saa meget længere tilbage, som svarer til 1,5 Gange Højdeforskellen foruden den fornødne Bredde til Passage foran Bygningen, mindst 1 m. Kort over de i Medfør af fornævnte Beslutninger gældende Byggelinier er vedhæftet nærværende Deklaration. Paataleretten tilkommer Præstø Amtsraad. Præstø Amtsraad, den 2 8 OKT 1955 Wechselmann

8 in dført I Deglingo fer Re!t,kreds Nr. 22. iordingborg Købstad og søndre birk, o 2 9 KT, i Bl. /?4, Akt Genpartens Rigtighed bekrseffes. olm:luren i Vodingborg m. v., den 2 9 KT

9 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr (udfyldes af dommerkontoret) (I København kvarter) eller (1 de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 11.2g' 1.!.2.g a Anmelder; - O '43 ø ii i Vesten/mk - ` -:,.: Næstved Præstø amts vejvæsen, Kalvehave -- Stempel- og gebyr-fri... ;' d es jfr. lov nr. 95 af 29. marts t. ' 'E 36, stk t' 7., --: :, :". 15 " ' `d., z.... c : E '. ;, - I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 (vejbestyrelsesloven), 35, har ministeriet for offentlige arbejder ved kundgørelse af 29. januar 1964 fastsat regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til Præstø amts landevej nr 19. Vordingborg - Kalvehave på strækningen fra Vordingborg by til anlægsbroen ved Kalvehave Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene vil kunne fås på amtsvejvæsenets kontor, Ringstedgade 73, Næstved. Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme af Vestenbask by, Kalvehave sogn, som berøres af adgangsbegrænsningen: Matr. nr a 1 k Matr. nr. Matr. nr Måtr. nr. Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov Al, København

10 Matr. nr. Matr. nr. Matr. nr Matr. nr Ministeriet for offentlige arbejder og Præstø amtsråd er hver for sig påtaleberettiget. Præstø amtsråd, den lo. maj 1964, Kr, 14' 14' ;klit kr, Indført I dagbogen for retten 1 Vordingborg d. 1 3 MAJ 1964 LYST AKT: Genp artens rigtighed bekræfte: Dommeren i V ordingborg den 3 uj 1964

11 O Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. la Vestenbæk Kalvehave sogn Stempel: kr. øre Stempelfri Købers bopæl: Akt: Skab f? nr.k,ç --- (udfyld«af tmromerkontoret) O ø 3 gma Gade og hus nr.: Anmelder: F2. R o 7 ^ ø ^ 5g 4 E a 4, Undertegnede Gårdejer Stensved DEKLARATION.T?Yørgq. Årid,qs:.e_R POST- OG TELEGRAFVÆSENET INGENIØRDISTRIKT 11TA NGADE 913 I V KØBENHAVN N meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne post- og telegrafvæsenet ret til på den mig tilhørende ejendom matr.nr. la, Vestenbæk, Kalvehave sogn at have kabler liggende i jorden i tracå som vist på vedhæftede kopi af matrikelkortet. Post- og telegrafvæsenet har endvidere ret til senere eventuelt at lægge flere kabler i ovennævnte tracå. Uden forudgående anmeldelse til post- og telegrafvæsenet må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablerne, f. eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablerne, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til post- og telegrafvæsenet, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Post- og telegrafvæsenets eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og uhindret adgang til kablerne med værktøj og materiel. Ejerens anvisninger vedrørende færdslen på ejendommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Post- og telegrafvæsenet kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på- den fornævnte mig tilhørende ejendom. Erstatning for eventuelle markskader i forbindelse med fremføring af kablerne, herunder udgifterne ved retablering af ledningsanlæg og hegn, godtgøres af post- og telegrafvæsenet. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved kablernes etablering. Skaderne skal forud anmeldes til post- og telegrafvæsenet. Påtaleberettiget er post- og telegrafvæsenet. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Stensved den 16/ Børge p.andersen ElertiMnesformular H BEJL,- Jensen & Kjeldskov A/S, København. (sign.) (Underskrift)

12 fridftz-trl 4 dagbogen for 1, ',Vordingborg d,?a ,3s1 Ncv Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Vordiyborgr den ;la

13 ^ Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) N I. ø cø ø E p Vcircli,9,33oly ATEenebyte / 4) 74 ) Q 74 1 (4 D- 4) ) ) 4) (4 - tidilmrdt.43dd i n7a7' Z ved 51) 4Z3 1 ; - c cv Bestillingsformular, k 4, Z27.7(7,277,5/~. 11(cgiorold /...4 y_ '1 fløj Jensen & Kjeldskov AIS _-V_385 A129682A iu

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel : kr. Akt: Skab nr.5;81'(ç (udfyldes af dommerkontoret) (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Købers } 'dele) bd. og bl. i tingbogen, Kreditors bopæl: art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Anmelder: LANDINSPEKTØR P. FLØE JENSEN»GOLDSHP11)15` sur ALGADE VORDINGBORG Deklaration TELEFON (3) 775 1* 4. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 5. Påtaleret tilkommer alene Langebæk kommunalbestyrelse. Som ejer af matr. nr. 1-a og 1-g: Stensved, den. / 4ty.. Børge Plougmann Andersen For Langebæk kommune gmester I henhold til kendelse afsagt af landvæsenskommissionen for Storstrøms amt, 1. område den 3. januar 1976 vedrørende spildevandsledning fra kulsbjerg øvelsesplads begæres nedenstående servitutbestemmelser tinglyst forud for al pantegæld i medfør af vandløbslovens 73 c og 89 på matr. nre. 1-a og 1-g Vestenbæk by, Kalvehave sogn. 1. De på vedhæftede planer viste spildevands- og trykledninger samt brønde må ikke beskadiges, og det er uden forud indhentet tilladelse forbudt at bygge nærmere ledningerne end 2 m eller tilsvarende iværksætte noget, der er til væsentlig hinder for adgangen til ledningsanlægget. 2. Ejeren af matr. nr. 1-a skal tåle tilstedeværelsen af den i henhold til projektet etablerede pumpestation med tilbehør. 3. Der må mod erstatning tåles de ulemper, der kan være forbundet med fremtidige eftersyn, oprensning og reparationer af såvel ledninger som pumpestation. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen af landvæsenskommissionen. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

15 Indført I dagbogen for retten Vordingborg den 6 SEP, 1977 Lyst:-Akt:: skab "enpartens rigtighed bekræftes en i Vordingborg 6 SEP fijef&--14

16 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) E Bestillingsformular / :1 J. nr. 72/25 Jensen & Kjeldskov A/S.1,and-7;72spelctOr P. FIO.e,Je-nseri /91gazie /33, 476 Vordz.r2g borg Til' (3) 775/

17 Matr.nr. 2a m.fl. Vestenbæk by, Kalvehave UDI Stempelfri i h.t. lov om varmeforsyning 25 stk. 2 jvf, lov om off. veje 67. s3' Anmelder: Langebæk kommune, 4772 Langebæk LANDINSPEKTØRGRUPPEN NØRREVEJ SORØ - TLF DEKLARATION om NATURGASLEDNING (distributionsledning) På følgende ejendomme under Vestenbæk by, Kalvehave: matr.nre. 2a la la, V" "t Røstofte by, ø. Egesborg: matr.nre. 5, 6a, 9a, 9b, V V Stårby by, ø. Egesborg: matr.nre. 5a, 6a, 4a, 41, 7 7 F 4/ Ø.Egesborg by, Ø. Egesborg: matr.nr. 4a, 7 Sdr. Mern by, Mern: matr.nr. 12a, 4f, Ir tinglyses bestemmelser om naturgasledning med tilbehør, således: For den på vedlagte rids viste ledning er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. at der inden for et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger: a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 6 cm. Form. 367 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

18 b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter WR4Jaf nye, påfyldning eller afgravning af jord 1,:i.'3>4.t eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. 2. Ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift. 3. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for de nævnte 4 m brede bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v. 4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut. 5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt Naturgas Sjælland I/S. Ovennævnte bestemmelser begæres tinglyst forud for al pantegæld i h.t. kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutninger af hhv og lyst på ejendomme hhv og

19 Med hensyn til de ejendommene påhvilende Øvrige servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Godkendelse i h.t. kommunalplanlovens 36 er unødig jvf. samme lovs 38. Dato for Langebæk kommunalbestyrelse: INDFØRT I.'4.:1=,BOE.S VORDINGBORG F,2TSKREDS LYST LSP95-Deklarationer, D-net (A)

20 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ø = -- GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF I \ nigborgkommune * * _ BAKKEBØLLE, V ORDNGBORG JORDER. 519.,K KOMMUNE V ESTENBK BY, KALVEHAVE ; O B VORDINGBORG KOMMUNE LANGEBÆK KOMMUNE HRISTIAN FOGED HANSEN I OLE FOGED OLSEN _. O c E E O -c, c (1) ) FREDSKOV (1) > ) o Tz) co co 29 ø tts L rn J) 65 L aa ffl ci) tn 5) cr) Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledning Matr. nr. 2 a Vest n bæk B, Kalvehave S f--- 'j, Landinspektør if9,/ ") O N c Blanketnr c N :> Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinsnektorer Telefon Riddergade 7 47 Næstved Den Danske Landinspektørforening

21 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) --- GASLEDNING Oplysning cm ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3,418 SORØ - TLF N A 99 E 5 E E -c) z rj Hovedlandevej nr OLE TWORSEN ØRSIEVVEJ -F r - 63 ca OLE TH256N 9 k OLE 7/.352M LLt ") O ) a 'D a) (; (Y) 9374 eces,6, ko L1a,,,,./ 9 k O 71) 1:1.r Q O (7) N 4-) cy) (1-4 y O) o as 4-) > o (1) 4-) Ø l) z a -c2 ) ^ M Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger matr. mre. 9a, 9b Røstofte By, Ø. Egesborg Udfærdiget i marts 199 c s Blanketnr. 296 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt %4.55' Landinspektører \ / Telefon Riddergade 7 47 Næstved Den Danske Landinspektørforening

22 . Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 17, - GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ -TLF , z ) ) , 31;$-1Alt 1.1*Iri314 thc pitlil r/ Avet LM< 3, c<i 4 ir N II ^ R3-1- a 2x1-te-3:: > AALl.~1 f Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 4 a, 4 g Stårby By, Ø. Egesborg Matr. nr. 12 a cp (J) -41>g Blanketnr. 296 ") Sdr. Mern By, Mern Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører Telefon Riddergade 7 47 Næstved ir Den Danske Landinspektørforening

23 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) `fft c E GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF Q) s5 1) E E O y cq)._ D Q) f113 "l Lr c a).. o w lo m o tal) > fr..] O ts; a.) ru._ ccl.. «,= o 13 (Q ) cr) co I RSIEvvEJ el NELS ARL POULSEN Movedi andevej nr 651 ERSLEVVE Z NELS ARL PAUSER 11-56nder Mern ørslev 8 tl OLE TWORSEN (175 L Q) )) J) fil D U >>) 'E.. c.,,_ ocd Q)..- +) cr) 'cis.. c Wi m co cs) cl I o In c c o 13 Q.1" ) 113 z -c rn (7) ) 715 Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 5 a, 6 a Stårby By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør OffigE.Efiksen&LarsEkAt Landinspektører 416. Telefon Riddergade 7 47 Næstved Blanketnr 296 Den Danske Landinspektørforening

24 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) GASLEDNING plysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF. 3' O c E E O c (1) t JeRIVI PV. (1) c tv 21[ /1133/4 -o ti) ro c) O di (171 _ c (o c a) ro (1) c (12, /) fs _c (1) c c (3.) ) -cs,j D Wanketrir. 295 Rids i ca 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr Sdr. Mern By, Mern Udfærdiget i marts 199 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører >T; ' \y/ Telefon Riddergacie 7 47 Næstved Den Danske Landinspektorforening

25 GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning : NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ -TLF. 3 63,15 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) åå Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr. 4 a Ø. Egesborg By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør Den Danske Landinspektorforening Otto E. Eriksen & Lars Holt ÇA Landinspektører \,7./ Telefon Riddergade 7 47 Næstved

26 At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) ltr. nr. 6 a Røstofte Ry, ø. Eges- hong attesteres herved. Næstved d Navn Justitsministeriets genpartpapir. Til kort. 7:i 1-3 t9 P) H. W ct Æt '-i IR a c ct (fg D '1 ti) ct td`.< rn fq c) GASLEDNING Oplysning cm ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3,418 SORØ-TLF fv cot -tzi Ul crq ct co aq (. Qg (1) N O - N , D --- Sender Mare RSLS.VVE1 ss JENS KUA ALBREIITSEN 6 g 2.2.5,1 - so, ALB.t:STS- X45 PET-' -1- Y I/ 4) Otto E. Eriksen & Lars Holt Lanclinspektorer Telefon Riddergade 7 47 Næstved

27 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF KLIL.S9J,:;vEJ 4- ( flt OIRSE PLOVDNANN ANDERSEN IQ eewx PLOUGMANN ANDERSEN 31 c" a) E E D /: ) -5 G) /2 4.5 ccl O rh ro / ro c "E5r) is -13 (13 'U _ ) ) r) ccl el a) ) ffi c ta ca I 4", Blanketnr. 295 O co c. Den Danske Landinspektorforening Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 1- a, 1- g Vestenbæk By, Kalvehave Udfærdiget marts 199 '?"-LfS Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt W.s' Landinspektører \:-/ Telefon Riddergade 7 47 Næstved

28 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ao O O GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF ro E th et i- --= TI- Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr. 5 Røstofte By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 L-F i Landinspektør 295 Den Danske Landinspektorforening Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører Telefon Ricidergacle 7 47 Næstved

29 Ejerlav: Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: l a Vestenbæk By, Kalvehave Stempel: kr. 7 5 Akt: skab nr. 38,5- (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: Navn: SEAS A/S Adr.: Tingvej 7, 469 Haslev Tlf.nr.: kv jordkabel - liniebetegnelse. K2 D Lavspændingsjordkabel - st. nr Deklaration Undertegnede meddeler herved omstående SEAS A/S eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nedennævnte ejendomme at etablere elanlæg, som vist på vedhæftede plan. Form. 67G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

30 Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet omkring anlægget, som lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver, herunder den nødvendige tilkørselsmulighed til transformerstation. Fremdeles giver jeg/vi SEAS A/S ret til eftersyn af ledningsanlægget i det omfang, som driften kræver. Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m.m. Uden forudgående anmeldelse til SEAS A/S må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet, f.eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til SEAS A/S, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablet. SEAS A/S yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning &I gang for alle i henhold til udleveret prisblad. Erstatningen udbetales, når anlægget er færdigbygget. Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS A/S, erstattes efter skadens størrelse. SEAS A/S er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS A/S er berettiget til at lade deklarationen tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og servitutter henvises til ejendomsbladet. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering. Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl - Sagsbehandler for el-selskabet a l Børge P. Andersen :mert Møller Jen-: Vestenbæk By Kalvehave

31 Akt: Skab nr. (udfyldes ef dommerkontoret) E ø z Terrom Ve&tenbcek 2) J / Kalvehave c5torz5trerin, Amt cliccarcee Januar 19i, MF 1:47',DD Bestillings, formular Y- 1 fløj Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K S11961s 29_-V_385 A129682A

32 Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl Sagsbehandler for el-selskabet

33 Nærværende deklaration udløser ikke lokalplanpligt, hvorfor den godkendes efter lov om planlægning 42 stk. 1 og 2. Langebæk den 11. januar Annette hristiansen afd. leder Matr: 1 A. Vestenbæk By. Kalvehave Retten i : Vordingborg Indført den : Lyst under nr.: 14.25

34 Matr. nr. 1 a m.fl., Vestenbæk by, Kalvehave Stempel: kr. 1.4,-I 38,5 Anmelder Naturgas Sjælland I/S Energivej Sorø V7 RENT M. NIELSEN ARNE 1-11ORTSFIØJ LANDINSPEKTØRER NØRREVEJ SORØ - TLF DEKLARATION om NATURGASLEDNING (distributionsledning) På følgende ejendom under Vestenbæk by, Kalvehave: matr. nr. 1 a tinglyses bestemmelser om naturgasledning med tilbehør, således: For den på vedlagte rids viste ledning er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. at der inden for et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 6 cm. b) drænledning, fjemvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. 2. Ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne af uvildige mænd udmeldt af retten. ø 1 Form_ 267 (: Otto R. Wrnhlewckl. Nvinry Kahenhavn K

35 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut. 4. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt Naturgas Sjælland I/S. Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende. Med, hensyn til de ejendommen påhvilende øvrige servitutter og hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dato som ejer af matr. nr. 1 a : sign. Børge P. Andersen Børge Plougmand Andersen I medfør af planlovens 42 godkender undertegnede kommunalbestyrelse herved nærværende deklaration. Samtidig bemærkes, at tilvejebringelse af lokalplan ikke. er påkrævet. Dato 19. marts 21 for Langebæk byråd: sign. Ejler Hansen byggetekniker deklaration, D-net - land, frivillig aftale 2

36 ^ OPLYSNINGER OM LEDNINGENS NØJAGTIGE PLAERING OG EVT. PÅVISNING: DONG, ENERGIVEJ 3, 418.SORØ TLF SIGNATUR:. - Gasledning med servitutbælte (2 x 2 m) \\ Rids i ca. 1 : 4 vedr. TINGLYSNING AF NATURGASLEDNING på matr. nr. 1 a, VESTENBÆK BY, KALVEHAVE Udf rdiget i marts 21 ( l/ Ian inspektør BENT M. NIELSEN ARNE HJORTSHØJ LANDINSPEKTØRER NØRREVEJ SORØ - TLF Form. 267 Otto B. Wrohlewski. Nytorv Kohenhavn K

37 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Vordingborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Akt.nr.: 385 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Vestenbæk By, Kalvehave Ejendomsejer: Børge Plougmand Andersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Rids forevist * Lyst på 1A Vestenbæk by, Kalvehave Retten i Vordingborg den Bodil Jacobsen

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

GIS. Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010. Signaturforklaring. KMS, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010. Signaturforklaring. KMS, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010 Signaturforklaring KMS, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/33097 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde De kommunale byggegrunde

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere