Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors i Anmelder: Akt: Skab nr. 338S (udfyldes af ommerkontoret) bopæl: Vestenbæk Stensved. LA N DSRETSSAGFØRER N: B. B.;.(.RSEN ADVOKAT JAN OLIVARIUS B AN SEN ALGADE VORDINGBORG --- TELEFON (3) * j.nr. 31/7 Betinget skøde _-V_385 A129682A Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, ubetinget skøde til gårdejer BørgeAnderse Bestillingsformular Vest~k, Stensved, den mig iflg. tinglyst skifteretsattest tilhørende ejendom matr.nr. 1-a og lo-c Vestenbæk by, Kalvehave sogn på følgende nærmere vilkår: Under handelen er indbefattet ejendommen med rette grund og tilliggende, arealet udgøtflg. tingbogen 12 ha. 134 m 2, hegn og plantninger og påstående bygninger med disses mur- og nagelfaste tilbehør, herunder de elektriske installationer, alt således som det er og forefindes og er køberen bekendt og uden garanti fra sælgerens side for eventuelle fe:di og mangler. 1. I handelen medfølger ikke løsøret. Ejendommen overdrages køberen med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, i hvilken henseende bemærkes: at ejendommen er noteret som-landbrug, at der den 17/ er lyst deklaration angående bygelinie i h.t. lov nr. 275 af 28/ vedr. 1-a at der den 29/1 55 er lyst do. - vedr. 1-a og. at der den 13/5 64 er lyst dokument i h.t. vejbestyrelseslovens 35 angående regulerende foranstaltninger m.h.t. adgang til Jensen & Kjeldskov A/S, København 2.

2 Præstø Amts Landevej - vedr. 1-a, '3. Køberen Er bekendt med, at 2.5oo m 2 af arealet på matr.nr. 1-a Vestenbæk er vej, der vil blive udlagt som offentlig vej og noteret som sådan. 4. Køberen overtager den solgte ejendom den 15/3 d.å. fra hvilken dato e.endommen henligger for hans regning og risiko i enhver henseende, navnlig også således, at han i ildsvådetilfælde oppeber bygningsbrandforsikringssummen iflg. fuldværdiforsikringspolice nr. 721 med Østifternes Brandforsikring med et beregningsgrundlag pr. 3o/9 66 på kr. 22o.,, dog kun til anordningsmæssig anvendelse og mod forinden at berigtige den nedenfor fastsatte købesum. 5. Den 11. juni 197o er skæringsdag med hensyn til skatter og afgifter, og der udarbejdes pr: denne dato -sædvanlig refusionsopgørelse. 6. Sælgerinden er berettiget til vederlagsfri brug og benyttelse af stuehuset og haven indtil 1/8 197o. 7. Købesummen andrager kr. 18., hvilke ethundredeotteti tusinde kroner berigtiges ved at køberen: A: Overtager samt fra 11/6 d.å. forrenter det i ejendommen indestående lån til Sparekassen Sjælland, stort til rest pr. 11/ kr ,35 iflg. pantebogen kr ,32 - variabel rente. B: Betaler kontant 11/6 d.å _1,U.955,65 Ialt kr. 18., 8. Køberen betaler samtlige omkostninger ved udfærdigelsen og stemplingen af dette skøde og ved låneovertagelsen. 9. Sælgerinden, der er ugift, erklærer på tro og love, at der på den solgte ejendom ikke findes skov eller.frwdsskovspligtig grund. I henhold til lov nr. 291 af 31. marts 1949 erklærer køberen herved på tro og love, at Fans og hans i nævnte lovs '9 stk. 1 nævnte pårørende efter købet af nærværende ejendom hverken direkte eller gennem nogen af de i lovens 9 stk. 3 omhandlede institutioner vil være ejer af tilsammen mere end een landbrugsejendom. lo.

3 Således vedtaget, Vordingborg, den 11. februar 197o som sælger: Marie Henriksen som køber: Børge P.Andersen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringensrigtighed og underskrivernes fuldmyndighed: N.H.Brorsen, L.R.Sagfører, Vordingborg Forannævnte ejendom er under løbe nr. 594 pr. 1/ vurderet til ejendomsværdi kr. 22o., heraf grundværdi Ejendommen udgær en landbrugsejendom. Matr. nr. 1-a Vestenbæk er i matriklen noteret som landbrug. Konto NWI'VED AMTSTUE, den 12. feb. 197o. Ib Hansen E.Drejgaard fm. ass. ENDELIGT SKØDE Da køberen nu har berigtiget den akkorderede købesum, så skøder og endeligt overdrager jeg herved til denne den iflg. det betingede skøde afhændede ejendom matr. nr. 1-a og lo-c Vestenbæk by, Kalvehave sogn, alt på de i det betingede skøde anførte vilkår og betingelser. Vordingborg, den 25. juni 197o. Marie Henriksen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens riftighed og underskriverens fuldmyndighed: N.H.Beousen, L.R.Sagf Ører, Vordingborg dfimrt dagbogen for retten Yordingborg d, 2 6 JUMI 197 i LYS Nat tkmet er endeligt -7 ø gni. 4,rtefis Y bkraittligi Dornrnem Verifing «41'2 6 JUNI 197

4 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Justitsministeriets genpartpapir. Matr. Nr. la' m. fl. Ejerlav: Ireeenbak By. Anmelderens Navn og Bopæl: Præstø Amtsraad, Næstved Sogn: Zahrehava. Stem pelfri. Deklaration. I Henhold til Reglerne i Lov Nr. 275 af 28. November 1928 om Fastsættelse af Byggelinier ved Veje og Gader har Præstø Amtsraad besluttet, at der paa Grunde, som er beliggende ved Landevej Nr. 19 mellem Vejstationerne 6.aao,,,6.7214, ikke maa opføres Bygninger eller udføres andre faste Anlæg af nogen Art, jfr. Lovens 1, i en Afstand fra Vejens Midtlinie af mindre end 15 Meter. Denne Beslutning bliver i Overensstemmelse med nævnte Lovs 4, 2. Stk., at tinglyse paa de i omstaaende Fortegnelse anførte til Vejen grænsende Ejendomme. Bestllitngsforroular Jensen & Kjeldakov, AIS, København.

5 Ejerlav: Veatenblek Sogn: Kalvehave. Matr. Nr. Matr. Nr. Matr. Nr. Matr. Nr. k

6 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) rt-e, A, 'r,s13 lander \loszks:nlve-,aoc-. w;;642a5i-a5-34,mer ) E E c cp c a) (ri (:5 c Eto (i) z NORMALBYGGELINRE 15 m ci; g) tø -714, t.n tn tn) N.B. Byggelinierne kan ikkatsættes,ntied optaget på nærva>rende kort. Ø O a) (`,5 Q) Ø Q) (1) Lf O 44) 4) b't t. a. d. 4.. c E". Bestillings. formular Y- i fiøj 'D 1 Jensen & Kjeldskov, AIS nr.: 4 c? St. G% c) o G:7RA V ESMENSFE,K Sogn KiNt.VEHAVE. Herred: tsaar5e. Amt: græstø Udfærdiget tilbrug ved thaltlyaning af byggeli nr. 275 af 28. november tnt af Målforhold i :1. efter bestemmelserne i lov Landinspektør. S _-V_385 A129682A

7 Endvidere har, Præstø Amtsraad i Overensstemmelse med Lovens 1, 3. Stk. besluttet, at de ovenfor omtalte Byggelinier langs Landevejen brydes, hvor nedennævnte Landeveje, offentlige Biveje og private Fællesveje indmunder i Landevejen, saaledes: I Hvor den tilstødende Vej er en offentlig Bivej eller en privat Fællesvej, brydes Byggelinien saaledes, at den forløber langs en Linie, som forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 9 m langs Landevejen og 25 m langs den tilstødende Vej fra,vedkommende Kørebanekanters Skæringspunkt. II. Hvor en tilstødende Vej er Landevej, brydes Byggelinierne langs de 2 Landeveje og forløber saavel langs 2 Linier, der hver for sig er bestemt som ovenfor under I af Punkter i den nærmeste Kørebanekant i Afstande henholdsvis 9 m og 25 m fra Vejkrydset, som langs en Linie, der forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 4 m til hver Side for Krydset. De saaledes bestemte Hjørnebyggelinier anga'ar Ejendomme beliggende ved Indmundingen af nedennævnte tilstødende Veje, og Beslutningen bliver i Overensstemmelse med Lovens, 4, 2. Stk. at tinglyse paa de nedenfor anførte Matr. Nre. af By: Vestenbæk Station Indmunding af Sogn: livehave Matr: Nr v 8.81 h off. bivej ' off. bivej. nr. 18 Anvendelse af de anførte mindste Afstande for Bebyggelsen forudsætter, jvf. Lovens 1, 4. Stk., at Bygningen opføres med sin Jordlinie i fremtidig Vejhøjde efter Vejbestyrelsens nærmere Anvisning. Er dette ikke Tilfældet, skal Bygningen rykkes saa meget længere tilbage, som svarer til 1,5 Gange Højdeforskellen foruden den fornødne Bredde til Passage foran Bygningen, mindst 1 m. Kort over de i Medfør af fornævnte Beslutninger gældende Byggelinier er vedhæftet nærværende Deklaration. Paataleretten tilkommer Præstø Amtsraad. Præstø Amtsraad, den 2 8 OKT 1955 Wechselmann

8 in dført I Deglingo fer Re!t,kreds Nr. 22. iordingborg Købstad og søndre birk, o 2 9 KT, i Bl. /?4, Akt Genpartens Rigtighed bekrseffes. olm:luren i Vodingborg m. v., den 2 9 KT

9 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr (udfyldes af dommerkontoret) (I København kvarter) eller (1 de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 11.2g' 1.!.2.g a Anmelder; - O '43 ø ii i Vesten/mk - ` -:,.: Næstved Præstø amts vejvæsen, Kalvehave -- Stempel- og gebyr-fri... ;' d es jfr. lov nr. 95 af 29. marts t. ' 'E 36, stk t' 7., --: :, :". 15 " ' `d., z.... c : E '. ;, - I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 (vejbestyrelsesloven), 35, har ministeriet for offentlige arbejder ved kundgørelse af 29. januar 1964 fastsat regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til Præstø amts landevej nr 19. Vordingborg - Kalvehave på strækningen fra Vordingborg by til anlægsbroen ved Kalvehave Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene vil kunne fås på amtsvejvæsenets kontor, Ringstedgade 73, Næstved. Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme af Vestenbask by, Kalvehave sogn, som berøres af adgangsbegrænsningen: Matr. nr a 1 k Matr. nr. Matr. nr Måtr. nr. Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov Al, København

10 Matr. nr. Matr. nr. Matr. nr Matr. nr Ministeriet for offentlige arbejder og Præstø amtsråd er hver for sig påtaleberettiget. Præstø amtsråd, den lo. maj 1964, Kr, 14' 14' ;klit kr, Indført I dagbogen for retten 1 Vordingborg d. 1 3 MAJ 1964 LYST AKT: Genp artens rigtighed bekræfte: Dommeren i V ordingborg den 3 uj 1964

11 O Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. la Vestenbæk Kalvehave sogn Stempel: kr. øre Stempelfri Købers bopæl: Akt: Skab f? nr.k,ç --- (udfyld«af tmromerkontoret) O ø 3 gma Gade og hus nr.: Anmelder: F2. R o 7 ^ ø ^ 5g 4 E a 4, Undertegnede Gårdejer Stensved DEKLARATION.T?Yørgq. Årid,qs:.e_R POST- OG TELEGRAFVÆSENET INGENIØRDISTRIKT 11TA NGADE 913 I V KØBENHAVN N meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne post- og telegrafvæsenet ret til på den mig tilhørende ejendom matr.nr. la, Vestenbæk, Kalvehave sogn at have kabler liggende i jorden i tracå som vist på vedhæftede kopi af matrikelkortet. Post- og telegrafvæsenet har endvidere ret til senere eventuelt at lægge flere kabler i ovennævnte tracå. Uden forudgående anmeldelse til post- og telegrafvæsenet må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablerne, f. eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablerne, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til post- og telegrafvæsenet, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablerne. Post- og telegrafvæsenets eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og uhindret adgang til kablerne med værktøj og materiel. Ejerens anvisninger vedrørende færdslen på ejendommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Post- og telegrafvæsenet kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på- den fornævnte mig tilhørende ejendom. Erstatning for eventuelle markskader i forbindelse med fremføring af kablerne, herunder udgifterne ved retablering af ledningsanlæg og hegn, godtgøres af post- og telegrafvæsenet. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved kablernes etablering. Skaderne skal forud anmeldes til post- og telegrafvæsenet. Påtaleberettiget er post- og telegrafvæsenet. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Stensved den 16/ Børge p.andersen ElertiMnesformular H BEJL,- Jensen & Kjeldskov A/S, København. (sign.) (Underskrift)

12 fridftz-trl 4 dagbogen for 1, ',Vordingborg d,?a ,3s1 Ncv Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Vordiyborgr den ;la

13 ^ Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) N I. ø cø ø E p Vcircli,9,33oly ATEenebyte / 4) 74 ) Q 74 1 (4 D- 4) ) ) 4) (4 - tidilmrdt.43dd i n7a7' Z ved 51) 4Z3 1 ; - c cv Bestillingsformular, k 4, Z27.7(7,277,5/~. 11(cgiorold /...4 y_ '1 fløj Jensen & Kjeldskov AIS _-V_385 A129682A iu

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel : kr. Akt: Skab nr.5;81'(ç (udfyldes af dommerkontoret) (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- Købers } 'dele) bd. og bl. i tingbogen, Kreditors bopæl: art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Anmelder: LANDINSPEKTØR P. FLØE JENSEN»GOLDSHP11)15` sur ALGADE VORDINGBORG Deklaration TELEFON (3) 775 1* 4. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 5. Påtaleret tilkommer alene Langebæk kommunalbestyrelse. Som ejer af matr. nr. 1-a og 1-g: Stensved, den. / 4ty.. Børge Plougmann Andersen For Langebæk kommune gmester I henhold til kendelse afsagt af landvæsenskommissionen for Storstrøms amt, 1. område den 3. januar 1976 vedrørende spildevandsledning fra kulsbjerg øvelsesplads begæres nedenstående servitutbestemmelser tinglyst forud for al pantegæld i medfør af vandløbslovens 73 c og 89 på matr. nre. 1-a og 1-g Vestenbæk by, Kalvehave sogn. 1. De på vedhæftede planer viste spildevands- og trykledninger samt brønde må ikke beskadiges, og det er uden forud indhentet tilladelse forbudt at bygge nærmere ledningerne end 2 m eller tilsvarende iværksætte noget, der er til væsentlig hinder for adgangen til ledningsanlægget. 2. Ejeren af matr. nr. 1-a skal tåle tilstedeværelsen af den i henhold til projektet etablerede pumpestation med tilbehør. 3. Der må mod erstatning tåles de ulemper, der kan være forbundet med fremtidige eftersyn, oprensning og reparationer af såvel ledninger som pumpestation. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen af landvæsenskommissionen. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

15 Indført I dagbogen for retten Vordingborg den 6 SEP, 1977 Lyst:-Akt:: skab "enpartens rigtighed bekræftes en i Vordingborg 6 SEP fijef&--14

16 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) E Bestillingsformular / :1 J. nr. 72/25 Jensen & Kjeldskov A/S.1,and-7;72spelctOr P. FIO.e,Je-nseri /91gazie /33, 476 Vordz.r2g borg Til' (3) 775/

17 Matr.nr. 2a m.fl. Vestenbæk by, Kalvehave UDI Stempelfri i h.t. lov om varmeforsyning 25 stk. 2 jvf, lov om off. veje 67. s3' Anmelder: Langebæk kommune, 4772 Langebæk LANDINSPEKTØRGRUPPEN NØRREVEJ SORØ - TLF DEKLARATION om NATURGASLEDNING (distributionsledning) På følgende ejendomme under Vestenbæk by, Kalvehave: matr.nre. 2a la la, V" "t Røstofte by, ø. Egesborg: matr.nre. 5, 6a, 9a, 9b, V V Stårby by, ø. Egesborg: matr.nre. 5a, 6a, 4a, 41, 7 7 F 4/ Ø.Egesborg by, Ø. Egesborg: matr.nr. 4a, 7 Sdr. Mern by, Mern: matr.nr. 12a, 4f, Ir tinglyses bestemmelser om naturgasledning med tilbehør, således: For den på vedlagte rids viste ledning er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. at der inden for et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger: a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 6 cm. Form. 367 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

18 b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter WR4Jaf nye, påfyldning eller afgravning af jord 1,:i.'3>4.t eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. 2. Ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift. 3. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for de nævnte 4 m brede bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v. 4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut. 5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt Naturgas Sjælland I/S. Ovennævnte bestemmelser begæres tinglyst forud for al pantegæld i h.t. kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutninger af hhv og lyst på ejendomme hhv og

19 Med hensyn til de ejendommene påhvilende Øvrige servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Godkendelse i h.t. kommunalplanlovens 36 er unødig jvf. samme lovs 38. Dato for Langebæk kommunalbestyrelse: INDFØRT I.'4.:1=,BOE.S VORDINGBORG F,2TSKREDS LYST LSP95-Deklarationer, D-net (A)

20 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ø = -- GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF I \ nigborgkommune * * _ BAKKEBØLLE, V ORDNGBORG JORDER. 519.,K KOMMUNE V ESTENBK BY, KALVEHAVE ; O B VORDINGBORG KOMMUNE LANGEBÆK KOMMUNE HRISTIAN FOGED HANSEN I OLE FOGED OLSEN _. O c E E O -c, c (1) ) FREDSKOV (1) > ) o Tz) co co 29 ø tts L rn J) 65 L aa ffl ci) tn 5) cr) Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledning Matr. nr. 2 a Vest n bæk B, Kalvehave S f--- 'j, Landinspektør if9,/ ") O N c Blanketnr c N :> Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinsnektorer Telefon Riddergade 7 47 Næstved Den Danske Landinspektørforening

21 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) --- GASLEDNING Oplysning cm ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3,418 SORØ - TLF N A 99 E 5 E E -c) z rj Hovedlandevej nr OLE TWORSEN ØRSIEVVEJ -F r - 63 ca OLE TH256N 9 k OLE 7/.352M LLt ") O ) a 'D a) (; (Y) 9374 eces,6, ko L1a,,,,./ 9 k O 71) 1:1.r Q O (7) N 4-) cy) (1-4 y O) o as 4-) > o (1) 4-) Ø l) z a -c2 ) ^ M Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger matr. mre. 9a, 9b Røstofte By, Ø. Egesborg Udfærdiget i marts 199 c s Blanketnr. 296 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt %4.55' Landinspektører \ / Telefon Riddergade 7 47 Næstved Den Danske Landinspektørforening

22 . Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 17, - GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ -TLF , z ) ) , 31;$-1Alt 1.1*Iri314 thc pitlil r/ Avet LM< 3, c<i 4 ir N II ^ R3-1- a 2x1-te-3:: > AALl.~1 f Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 4 a, 4 g Stårby By, Ø. Egesborg Matr. nr. 12 a cp (J) -41>g Blanketnr. 296 ") Sdr. Mern By, Mern Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører Telefon Riddergade 7 47 Næstved ir Den Danske Landinspektørforening

23 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) `fft c E GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF Q) s5 1) E E O y cq)._ D Q) f113 "l Lr c a).. o w lo m o tal) > fr..] O ts; a.) ru._ ccl.. «,= o 13 (Q ) cr) co I RSIEvvEJ el NELS ARL POULSEN Movedi andevej nr 651 ERSLEVVE Z NELS ARL PAUSER 11-56nder Mern ørslev 8 tl OLE TWORSEN (175 L Q) )) J) fil D U >>) 'E.. c.,,_ ocd Q)..- +) cr) 'cis.. c Wi m co cs) cl I o In c c o 13 Q.1" ) 113 z -c rn (7) ) 715 Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 5 a, 6 a Stårby By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør OffigE.Efiksen&LarsEkAt Landinspektører 416. Telefon Riddergade 7 47 Næstved Blanketnr 296 Den Danske Landinspektørforening

24 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) GASLEDNING plysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF. 3' O c E E O c (1) t JeRIVI PV. (1) c tv 21[ /1133/4 -o ti) ro c) O di (171 _ c (o c a) ro (1) c (12, /) fs _c (1) c c (3.) ) -cs,j D Wanketrir. 295 Rids i ca 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr Sdr. Mern By, Mern Udfærdiget i marts 199 Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører >T; ' \y/ Telefon Riddergacie 7 47 Næstved Den Danske Landinspektorforening

25 GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning : NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ -TLF. 3 63,15 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) åå Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr. 4 a Ø. Egesborg By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 Landinspektør Den Danske Landinspektorforening Otto E. Eriksen & Lars Holt ÇA Landinspektører \,7./ Telefon Riddergade 7 47 Næstved

26 At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) ltr. nr. 6 a Røstofte Ry, ø. Eges- hong attesteres herved. Næstved d Navn Justitsministeriets genpartpapir. Til kort. 7:i 1-3 t9 P) H. W ct Æt '-i IR a c ct (fg D '1 ti) ct td`.< rn fq c) GASLEDNING Oplysning cm ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3,418 SORØ-TLF fv cot -tzi Ul crq ct co aq (. Qg (1) N O - N , D --- Sender Mare RSLS.VVE1 ss JENS KUA ALBREIITSEN 6 g 2.2.5,1 - so, ALB.t:STS- X45 PET-' -1- Y I/ 4) Otto E. Eriksen & Lars Holt Lanclinspektorer Telefon Riddergade 7 47 Næstved

27 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF KLIL.S9J,:;vEJ 4- ( flt OIRSE PLOVDNANN ANDERSEN IQ eewx PLOUGMANN ANDERSEN 31 c" a) E E D /: ) -5 G) /2 4.5 ccl O rh ro / ro c "E5r) is -13 (13 'U _ ) ) r) ccl el a) ) ffi c ta ca I 4", Blanketnr. 295 O co c. Den Danske Landinspektorforening Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nre. 1- a, 1- g Vestenbæk By, Kalvehave Udfærdiget marts 199 '?"-LfS Landinspektør Otto E. Eriksen & Lars Holt W.s' Landinspektører \:-/ Telefon Riddergade 7 47 Næstved

28 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ao O O GASLEDNING Oplysning om ledningens nøjagtige placering og evt. påvisning: NATURGAS SJÆLLAND I/S, ENERGIVEJ 3, 418 SORØ-TLF ro E th et i- --= TI- Rids i ca. 1:2 vedr. Tinglysning af naturgasledninger Matr. nr. 5 Røstofte By, Ø. Egesborg Udfærdiget i Marts 199 L-F i Landinspektør 295 Den Danske Landinspektorforening Otto E. Eriksen & Lars Holt Landinspektører Telefon Ricidergacle 7 47 Næstved

29 Ejerlav: Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: l a Vestenbæk By, Kalvehave Stempel: kr. 7 5 Akt: skab nr. 38,5- (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: Navn: SEAS A/S Adr.: Tingvej 7, 469 Haslev Tlf.nr.: kv jordkabel - liniebetegnelse. K2 D Lavspændingsjordkabel - st. nr Deklaration Undertegnede meddeler herved omstående SEAS A/S eller den, til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nedennævnte ejendomme at etablere elanlæg, som vist på vedhæftede plan. Form. 67G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K

30 Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet omkring anlægget, som lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver, herunder den nødvendige tilkørselsmulighed til transformerstation. Fremdeles giver jeg/vi SEAS A/S ret til eftersyn af ledningsanlægget i det omfang, som driften kræver. Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn, skel m.m. Uden forudgående anmeldelse til SEAS A/S må omhandlede areal udnyttes til dyrkning af afgrøder herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet, f.eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til SEAS A/S, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af kablet. SEAS A/S yder for denne tilladelse de respektive ejere en erstatning &I gang for alle i henhold til udleveret prisblad. Erstatningen udbetales, når anlægget er færdigbygget. Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS A/S, erstattes efter skadens størrelse. SEAS A/S er påtaleberettiget med hensyn til servitutten, og SEAS A/S er berettiget til at lade deklarationen tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser og servitutter henvises til ejendomsbladet. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering. Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl - Sagsbehandler for el-selskabet a l Børge P. Andersen :mert Møller Jen-: Vestenbæk By Kalvehave

31 Akt: Skab nr. (udfyldes ef dommerkontoret) E ø z Terrom Ve&tenbcek 2) J / Kalvehave c5torz5trerin, Amt cliccarcee Januar 19i, MF 1:47',DD Bestillings, formular Y- 1 fløj Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 145 København K S11961s 29_-V_385 A129682A

32 Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl Sagsbehandler for el-selskabet

33 Nærværende deklaration udløser ikke lokalplanpligt, hvorfor den godkendes efter lov om planlægning 42 stk. 1 og 2. Langebæk den 11. januar Annette hristiansen afd. leder Matr: 1 A. Vestenbæk By. Kalvehave Retten i : Vordingborg Indført den : Lyst under nr.: 14.25

34 Matr. nr. 1 a m.fl., Vestenbæk by, Kalvehave Stempel: kr. 1.4,-I 38,5 Anmelder Naturgas Sjælland I/S Energivej Sorø V7 RENT M. NIELSEN ARNE 1-11ORTSFIØJ LANDINSPEKTØRER NØRREVEJ SORØ - TLF DEKLARATION om NATURGASLEDNING (distributionsledning) På følgende ejendom under Vestenbæk by, Kalvehave: matr. nr. 1 a tinglyses bestemmelser om naturgasledning med tilbehør, således: For den på vedlagte rids viste ledning er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. at der inden for et 4 meter bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres tilstedeværelsen af nedgravet energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 6 cm. b) drænledning, fjemvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 cm. c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. 2. Ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne af uvildige mænd udmeldt af retten. ø 1 Form_ 267 (: Otto R. Wrnhlewckl. Nvinry Kahenhavn K

35 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut. 4. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt Naturgas Sjælland I/S. Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende. Med, hensyn til de ejendommen påhvilende øvrige servitutter og hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dato som ejer af matr. nr. 1 a : sign. Børge P. Andersen Børge Plougmand Andersen I medfør af planlovens 42 godkender undertegnede kommunalbestyrelse herved nærværende deklaration. Samtidig bemærkes, at tilvejebringelse af lokalplan ikke. er påkrævet. Dato 19. marts 21 for Langebæk byråd: sign. Ejler Hansen byggetekniker deklaration, D-net - land, frivillig aftale 2

36 ^ OPLYSNINGER OM LEDNINGENS NØJAGTIGE PLAERING OG EVT. PÅVISNING: DONG, ENERGIVEJ 3, 418.SORØ TLF SIGNATUR:. - Gasledning med servitutbælte (2 x 2 m) \\ Rids i ca. 1 : 4 vedr. TINGLYSNING AF NATURGASLEDNING på matr. nr. 1 a, VESTENBÆK BY, KALVEHAVE Udf rdiget i marts 21 ( l/ Ian inspektør BENT M. NIELSEN ARNE HJORTSHØJ LANDINSPEKTØRER NØRREVEJ SORØ - TLF Form. 267 Otto B. Wrohlewski. Nytorv Kohenhavn K

37 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Vordingborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Akt.nr.: 385 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 A m.fl., Vestenbæk By, Kalvehave Ejendomsejer: Børge Plougmand Andersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Rids forevist * Lyst på 1A Vestenbæk by, Kalvehave Retten i Vordingborg den Bodil Jacobsen

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.11.2012-1004109289 TINGLYSNINGSDATO: 29.11.2012 14:56:10 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 0001hk Balle By, Balle 0031q Ø. Kejlstrup, Gødvad

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. 1.250,00 / Ejerlav." Jægerspris Hovedgaard, Dråby. Matr. nr.: 1 s, 1 t, 1 aa, l_ay, ]az, Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) 1 aæ og i bn. Tlf.nr.: 47 31 04 23. Gade og husnr.:

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL vedr. Ekspropriation til rådighedsret over spildevandsledning i Fårup Åstedsforretning afholdt den 21. marts 2017 I anledning af påtænkt ekspropriation vedrørende erhvervelse af

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Anmelder: Geopartner Landinspektører A/S Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf. 9712 5811 CVR-nr. 20014784 J.nr. 1705512 - tgj Deklaration om transformerstation med teknikskabe og underjordisk kabelanlæg

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.03.2013-1004370187 TINGLYSNINGSDATO: 14.03.2013 14:48:46 EJENDOM: Adresse: Klintebjergvej 87 0009æ 0010d 0009a 0009z 0027f 0009m 0029c 0005u 0009c

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794 TINGLYSNINGSDATO: 10.12.2015 13:37:10 EJENDOM: Adresse: Tusindfryd 1 0004a 0004e SERVITUT: MYNDIGHED: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 05.03.2015-1006152099 Senest påtegnet: 05.03.2015 22:18:16 Ejendom: Adresse: Japanvej 17 4200 Slagelse 0006k 0006bk 0006bq 0006br 0006bt : Tekniske

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Til interesserede Den 7. juli 2013 Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for regnvandsbassin ved Gråmøllevej i Lystrup, som er annonceret til salg første gang

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Adresse: Dronningevænget 18 0008af Adresse: Kongevejen 41 0001al Adresse: Kongevejen 51 0016u Adresse: Kongevejen 65 0024a Adresse: Kongevejen 66 0008b

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

SK ØDE. Undertegnede fru GURLI OLSEN, Jyllinge, skøder og overdrager herved eadekigt til medundertegnede.guspsø KOMMUNE,

SK ØDE. Undertegnede fru GURLI OLSEN, Jyllinge, skøder og overdrager herved eadekigt til medundertegnede.guspsø KOMMUNE, Akt: Skab grnr. (udfyldes af dommerkontoret) Wtr-. nr 11-oh Jyllinge Købers bopæl: Sognevej 50, Gundsømagle Gade og hus nr.: Birkeengen 2 Anmelder: ADVOKATERNE KNUD ROULUND MØDERET FOR HØJESTERET PER DAL

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Grædstrupvej 5L 0002aa 0002p 0019f Horsensvej 2 0003a 0003dn 0003do Ring Søpark 53 0003ek Søkildevej 11P 0004ga Søkildevej 11L 0004ka : 09.12.2016 10:28:57

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 12.05.2016-1007272085 TINGLYSNINGSDATO: 12.05.2016 14:08:34 EJENDOM: Adresse: Åtoften 901 0001bs 0001bv 0001aff 0001nh Adresse: Åtoften 153 0001qf Adresse:

Læs mere

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a.

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a. Hobro Varmeværk a.m.b.a. AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme, der vil blive berørt af en ekspropriation, som Mariagerfjord

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T Ejerlav: Matr.nr.: Kommune: Odense Bygrunde 2025a, 2025b, 2025e Odense Anmelder: LIFA A/S Tinglysningsafgift: Østergade 61 1660 kr. 5000 Odense C Tlf. 63136800 J.nr. 20165174 S E R V I T U T om tilbagekøbsret,

Læs mere