Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor"

Transkript

1 Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17

2 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 898 af. 7. november 2002 (Bekendtgørelse om den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor) Uddannelsen er tilknyttet. Uddannelsen hører under censorkorps for Erhvervsøkonomi. Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastlagt af universitetet. Relevant uddrag af bekendtgørelserne er i studieordningen gengivet med kursiv og med reference til de respektive bekendtgørelsers paragraffer, men det anbefales også at læse bekendtgørelserne i deres fulde ordlyd. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor den 1. februar 2011 og frem. Studieordningen er godkendt den 15. oktober 2010 af, og den 4. januar 2011 af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studieordningen indeholder som specielle bilag: Bilag 1: Profilbeskrivelse af den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor, Kolding Bilag 2: Profilbeskrivelse af den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor, Odense Fra feb. 2 af 17

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSENS OVERORDNEDE FORMÅL KOMPETENCEBESKRIVELSE FOR DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL REGISTRERET REVISOR TILRETTELÆGGELSE M.V TIDSFRIST FOR STUDIET Regler om studieaktivitet UDDANNELSENS OPBYGNING Moduler, fagelementer og valgfag Fagbeskrivelser og prøveformer ADGANGSKRAV M.V UDDANNELSER MED DIREKTE ADGANG ANDEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE UDDANNELSEN NORMERING BETEGNELSE UDDANNELSENS SAMMENSÆTNING Fagtitler, ECTS-værdi, eksamensvægt samt censur/bedømmelse Skriftlig afhandling Projektorienterede forløb BESTÅKRAV M.V EKSAMEN M.V PENSUMBESKRIVELSER ORDINÆR EKSAMEN EKSAMENSBETINGELSER EKSAMENSSPROGET ANTAL EKSAMENSFORSØG EKSAMENS TIL- OG AFMELDING SYGE- OG OMPRØVE INTERNE ELLER EKSTERNE PRØVER KARAKTER ELLER BEDØMMELSEN BESTÅET/IKKE BESTÅET STAVE- OG FORMULERINGSEVNE KLAGER OVER EKSAMEN ANDRE BESTEMMELSER REGLER OM MERIT KLAGE OVERFLYTNING TIL REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (CAND.MERC.AUD. ) OVERGANGSREGLER Fra feb. 3 af 17

4 1. Uddannelsens overordnede formål Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 1.: Formålet med uddannelsen er at give den studerende den nødvendige teoretiske viden om de forhold, der er relevante for udøvelsen af den lovpligtige revision af de i art. 1, stk. 1, i direktiv 84/253/EØF omhandlede dokumenter. Uddannelsen omfatter den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor. 1.1 Kompetencebeskrivelse for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Viden og forståelse Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor giver en generel erhvervsøkonomisk viden, som inden for fagområderne revision, internt regnskab og økonomstyring, eksternt regnskab, skatteret samt udvalgte emneområder indenfor erhvervsret, er baseret på den højeste nationale og internationale forskning. Den færdiguddannede kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger. Færdigheder En færdiguddannet på den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor kan anvende videnskabelige metoder til og har færdigheder i at beskrive, analysere og løse problemer af revisionsmæssig, regnskabsmæssig, erhvervsretligt og skatteretligt art, der opstår i en virksomhed eller organisation. Den færdiguddannede kan anvende de enkelte fagområders metoder på en etisk forsvarlig måde. Den færdiguddannede kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for uddannelsens fagområde samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmetoder. Disse kan den færdiguddannede formidle til interessenter og de personer, der skal anvende resultatet, samt diskutere faglige problemstillinger med de nævnte personer. Den færdiguddannede kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger, metodeovervejelser, analyseredskaber og disses rækkevidde både til specialister og de personer, der skal anvende resultatet. Kompetencer Den færdiguddannede indenfor den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i tilknytning til revisors arbejdsområde indenfor uddannelsens konstituerende fagområder, revision, internt regnskab og økonomistyring, eksternt regnskab samt skatteret og udvalgte områder indenfor erhvervsret. Den færdiguddannede kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til vurdering og løsning af en virksomheds eller organisations problemstillinger. Den færdiguddannede kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Den færdiguddannede kan yde selvstændig rådgivning inden for eksternt regnskab, internt regnskab og økonomistyring samt yde bidrag til rådgivning inden for skatteret samt udvalgte områder af erhvervsret. Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor giver udover beskæftigelse som revisor kompetence til beskæftigelse indenfor den private eller offentlige sektor som f.eks. intern revisor, regnskabsmedarbejder eller controller. Fra feb. 4 af 17

5 2. Tilrettelæggelse m.v. 2.1 Tidsfrist for studiet Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 2, stk. 2 skal uddannelsen skal være afsluttet senest 3 ½ år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra. Fakultetets udfyldende bestemmelser: Regler om studieaktivitet Udover ovennævnte tidsfrist for afslutning af uddannelsen gælder følgende regel om studieaktivitet: Indskrivningen bringes til ophør, når en studerende inden for de seneste to år ikke har været studieaktiv, medmindre der indgås en skriftlig aftale om andet mellem den studerende og studienævnet/studielederen. Orlovsperioder medregnes ikke i perioden. Ved manglende studieaktivitet forstås, at den studerende ikke har bestået minimum 60 ECTS i en sammenhængende periode på 2 år. Hvis der konstateres manglende studieaktivitet, kontaktes den studerende med tilbud om vejledning og eventuelle støtteforanstaltninger med henblik på genoptagelse af studieaktiviteten. Hvis det efter den sammenhængende periode på 2 år besluttes at bringe indskrivningen til ophør, adviseres vedkommende herom med angivelse af dato for ophør af indskrivning. Hvis den studerende ikke reagerer på henvendelserne, eller hvis den studerende udebliver fra vejledningstilbuddet, bringes indskrivningen til ophør. 2.2 Uddannelsens opbygning Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 2: Uddannelsen har et omfang, der svarer til mindst 70 og højst 85 ECTS-point. Et års heltidsstudier svarer til 60 ECTS-point. Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 5: Uddannelsen omfatter efter regler fastsat i studieordningen: 1) De obligatoriske fag på revisorkandidatuddannelsen, svarende mindst til 60 ECTS og højest 75 ECTS 2) En skriftlig afhandling svarende til 10 ECTS. Fra feb. 5 af 17

6 2.2.1 Moduler, fagelementer og valgfag Uddannelsen sammensættes som følger: 75 ECTS af de udbudte fag o Fagene består af de konstituerende fag på revisorkandidatuddannelsen 10 ECTS afhandling Fagbeskrivelser og prøveformer Fagbeskrivelser og prøveformer opdateres to gange årligt. Fagbeskrivelserne er den del af studieordningen, der beskriver det enkelte fag. Fagbeskrivelserne indeholder oplysning om: Fagets danske og engelske titel. Hvilken campusby faget udbydes i. Fagets niveau (bachelor- eller kandidatfag). Det ansvarlige studienævn. Studienævnets godkendelsesdato. Fagansvarlig lærer. Instituttilknytning. ECTS-point / årsværksværdi. De faglige forudsætninger (anbefalede, ikke påkrævede). Fagets formål og sigte. Fagets indhold (centrale områder). Målbeskrivelse. Litteratur. Undervisningstidspunkt (efterår eller forår). Undervisningsform og -sprog. Eksamenstidspunkt. Eksamensbetingelser (opfyldes for at deltage i eksamen). Prøveform, intern eller ekstern bedømmelse samt 7-trinsskala eller bestået/ikke bestået. Der eksamineres maksimalt 3 gange efter et fags afvikling, med mindre faget udbydes igen, og eksamensformen samt pensum er altid den aktuelt gældende. Det er kun tilladt at følge fag, der indgår i det studium, man er indskrevet på, med mindre der er opnået forhåndsgodkendelse af merit fra studienævnet for fag, som ikke udbydes på eget studium. Hvis den studerende ønsker at følge et fag ved en anden uddannelsesinstitution, der udbyder den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor, skal der søges om tilladelse hertil ved Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding eller Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense. Fra feb. 6 af 17

7 3. Adgangskrav m.v. Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 3 Følgende uddannelser giver adgang til at blive optaget på den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor: 1) Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA). 2) Den økonomiske kandidatuddannelse. 3) Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) med speciale i regnskab, i økonomistyring eller i finansiering. Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 4, stk. 1 Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i 3, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Stk. 2. Tilladelsen kan betinges af, at ansøgeren består én eller flere supplerende prøver. Studienævnets udfyldende bestemmelser: 3.1 Uddannelser med direkte adgang Jf. bekendtgørelse nr. 898 af ovenfor omkring uddannelser, der giver adgang til den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor. 3.2 Anden videregående uddannelse Adgang til den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor har endvidere den, som har bestået den økonomiske bacheloruddannelse, (BA oecon) med specialisering i eller linje indenfor driftsøkonomi, hvor de erhvervsøkonomiske fag udgør mindst 75 ECTS. Nærmere retningslinjer for fag indenfor den driftsøkonomiske linje kan fås ved henvendelse til de respektive studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding eller Odense Ansøgere, som ikke har det krævede adgangsgrundlag jf. ovenfor, men som på grundlag af anden videregående uddannelse skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, kan ansøge eller Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense om optagelse, hvorefter der tages stilling i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse kan betinges af, at én eller flere supplerende prøver bestås. Fra feb. 7 af 17

8 4. Uddannelsen 4.1 Normering Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 2, stk. 1. Uddannelsen har et omfang, der svarer til mindst 70 og højest 85 ECTS-point. Studienævnets udfyldende bestemmelser: Ved Syddansk Universitet er uddannelsen normeret til 85 ECTS svarende til ca. 1 ½ års fuldtidsstudium. 4.2 Betegnelse Uddannelsen giver ret til betegnelsen den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor. Uddannelsens engelske betegnelse er The theoretical study for Registered Public Accountant. 4.3 Uddannelsens sammensætning Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 6, stk. 1. Uddannelsen omfatter følgende fag: 1) Revision og regnskab, svarende til mindst 30 ECTS-point: a. Økonomiinformationssystemer b. Revisionsteori c. Revisionsprincipper og revisionsmetoder d. Revisionserklæringer e. Revisionsret, revisionsregulering og revisionsteknik f. Årsregnskabsteori g. Årsregnskabsregulering. 2) Skatte- og erhvervsret, svarende til mindst 25 ECTS-point: a. Direkte skatter, herunder indkomstskatteret b. Indirekte skatter, herunder merværdiafgift og grønne afgifter c. Skatteprocessen d. Selskabsret e. Finansierings- og insolvensret Studienævnets udfyldende bestemmelser Her henvises til punkt 2.1 og samt bilag 1 og 2 vedr. profiler for uddannelsen om uddannelsens opbygning og fagsammensætning. Fra feb. 8 af 17

9 For fag indenfor samme fagområde, der udbydes med forskellig fagtitel, gives fuld merit og karakteroverførsel ved skift af uddannelsessted mellem Kolding og Odense Fagtitler, ECTS-værdi, eksamensvægt samt censur/bedømmelse Der henvises til specielle bilag for de enkelte profiler under studieordningen: Bilag 1: Profilbeskrivelse af den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor, Kolding Bilag 2: Profilbeskrivelse af den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor, Odense Skriftlig afhandling Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 6, stk. 2. Den skriftlige afhandling består af en større selvstændig opgave af revisionsfaglig relevans, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder. Emnet for afhandlingen skal godkendes af institutionen. Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 8, stk. 4. Hvis en studerende for anden eller tredje gang ønsker at indlevere en afhandling, kan institutionen bestemme, at den studerende skal vælge nyt emne. Studienævnets udfyldende bestemmelser: Indhold og formalia fremgår af fagbeskrivelsen for afhandlingen. De(n) studerende indgår en vejlederaftale med en vejleder. I vejlederaftalen indgår opgaveformulering og afleveringsfrist. Vejlederaftalen skal godkendes af den lokale uddannelsesansvarlige. De(n) studerende arbejder på egen hånd. Den tildelte vejleder yder vejledning efter aftale. Især i forbindelse med opstarten af afhandlingen vil vejledningen være med til at sikre, at en hensigtsmæssig og relevant problemstilling og opgavestruktur udarbejdes. Behandling af skriftlig afhandling Senest 5 måneder efter, at aftalen om vejledning vedrørende afhandlingen er indgået, afleverer den studerende en skriftligt afhandling der præsenterer arbejdet. Afhandlingen afleveres i 3 eksemplarer samt som fil på CD-rom, USB-stik eller lign. Den mundtlige eksamen i afhandlingen sker senest 8 uger efter aflevering. Juli måned medregnes ikke i de to nævnte frister. Studienævnet kan dispensere herfra. Eksamenstidspunktet meddeles af studieadministrationen. Hvis den studerende ikke afleverer afhandlingen inden for den fastsatte frist, tæller det som et eksamensforsøg. Den lokale uddannelsesansvarlige skal i så fald godkende en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidigt en ny afleveringsfrist på tre måneder. Hvis den studerende ikke afleverer afhandlingen inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg, efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg. Tidspunkt og sted for behandling af afhandlingen meddeles ved opslag senest 7 dage før behandlingen finder sted. Fra feb. 9 af 17

10 Behandling af afhandlingen er offentlig, medmindre andet meddeles. Behandling af afhandlingen foregår på Syddansk Universitet. Tilmelding Efter emnevalg skal en vejlederaftale udfyldes og afleveres på studiesekretariatet. I aftalen angives opgavens emne samt afleveringsfrist. Aftalen skal være underskrevet af studerende, uddannelsesansvarlige og vejleder(e) før aflevering på studiesekretariatet Projektorienterede forløb Jf. uddannelsesbekendtgørelsens 22 Universitetet kan fastsætte i studieordningen, at den enkelte kandidatuddannelse inden for den normerede studietid indeholder projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder uden for universitetet i Danmark eller i udlandet. Studienævnets udfyldende bestemmelser: Vedr. udlandsophold: Det er muligt at indlægge udlandsophold i uddannelsen. Det anbefales at kontakte studienævnet i relation til en hensigtsmæssig placering af udlandsopholdet i forhold til uddannelsens fag og semestre. Ansøgning om merit for praktik- og udlandsophold skal stiles til det lokale studienævn. Vedr. studiekreds: En studiekreds, der oprettes ud over det normale fagudbud, består af et mindre antal studerende, der i samarbejde med en underviser tilrettelægger et undervisnings-/studieforløb, der i omfang og niveau ækvivalerer et fag på uddannelsen. Studiekredse kan oprettes på initiativ af en gruppe studerende eller et institut. Der skal minimum fire studerende til for, at der kan oprettes en studiekreds. De studerende aftaler emne og pensum med en underviser og søger med underviserens underskrift og navnene på de studerende studienævnet om tilladelse til at etablere studiekredsen. Studienævnet kan behandle ansøgninger herom på et hvilket som helst tidspunkt af året. Studiekredse kan gennemføres og afsluttes uafhængigt af semesteropdelingen. Studiekredse kan alene afsluttes i form af afløsningsopgaver. Studienævn, den uddannelsesansvarlige samt den fagansvarlige fastlægger i samarbejde kravene til det enkelte fag. Omfanget er nogenlunde som et seminar. Der skal ikke ske tilmelding til eksamen. En studiekreds, der på grund af et for lille hold oprettes til erstatning for et udbudt fag, afvikles på alle punkter, på nær undervisningsformen, i overensstemmelse med den oprindelige fagbeskrivelse. 4.4 Beståkrav m.v. Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 8, stk. 2 Ved alle prøver skal den studerende have opnået karakteren 2 eller derover. Jf. Karakterbekendtgørelsen En prøve er bestået, når der er opnået mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. En bestået prøve kan ikke tages om. Fra feb. 10 af 17

11 Består en prøve af flere delprøver, skal karakteren for den samlede prøve være mindst 02. Hvis den samlede prøve er bestået, kan delprøver med karakteren 00 eller 3 ikke tages om. Selv om den samlede prøve ikke er bestået, kan delprøver med karakteren 02 eller derover ikke tages om. Det kan fastsættes, at to eller flere prøver skal bestås i samme eksamenstermin. Det kan fastsættes, at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit. I så fald skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden oprunding. Det fastsættes, hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat. Det kan fastsættes, at det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages én decimal. En eksamen er bestået, når gennemsnitskvotienten er mindst 2,0 uden oprunding, og når alle prøver, der bedømmes med Bestået/ikke bestået, er bestået. Hvis der ikke beregnes gennemsnit, skal alle prøver, der indgår i eksamen, være bestået. Studienævnets udfyldende bestemmelser: Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor er bestået, når der for hvert enkelt fag er opnået en karakter på 2 eller derover eller bedømmelsen bestået. Fagenes vægt ved gennemsnitsberegning afhænger af fagets ECTS-værdi og indregnes som her beskrevet: 10 ECTS indregnes i eksamensgennemsnittet med vægten 1,0. 20 ECTS indregnes i eksamensgennemsnittet med vægten 2,0. Fra feb. 11 af 17

12 5. Eksamen m.v. Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 8: For eksamen og udstedelse af eksamensbeviser gælder: 1) Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) * 2) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen) * 3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen). (*) for 1 og 2 nu gældende: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (nu erstattet af eksamensbekendtgørelsen, nr. 857 af ) 5.1 Pensumbeskrivelser Eksamenspensum udgives på internettet hvert semester. Eksamenspensum er en del af studieordningen. Der eksamineres altid i nyeste pensum. 5.2 Ordinær eksamen Der afholdes som hovedregel ordinære eksamener ved afslutningen af et undervisningsforløb, hhv. januar og juni. Dette vil fremgå af de respektive fagbeskrivelser. 5.3 Eksamensbetingelser Eksamensbetingelser, der er opfyldt før 1. ordinære eksamen, skal ikke gentages ved et evt. nyt eksamensforsøg Eksamenssproget Jf. Eksamensbekendtgørelsen 6 I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk, med mindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Prøverne kan dog aflægges på svensk og norsk i stedet for dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. Universitetet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Det gælder dog ikke, hvis det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk eller i et bestemt andet fremmedsprog. Har undervisningen i et fag været gennemført på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et andet sprog. Universitetet kan fravige den regel. I uddannelser, der udbydes på engelsk eller et andet fremmedsprog, aflægges prøverne på det udbudte sprog, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et andet sprog. Universitetet kan fravige denne regel. Fra feb. 12 af 17

13 5.5 Antal eksamensforsøg Jf. Eksamensbekendtgørelsen 13 En bestået prøve kan ikke tages om, jf. karakterbekendtgørelsen. Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve m.v. Universitetet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et udsædvanligt forhold. 5.6 Eksamens til- og afmelding Jf. Eksamensbekendtgørelsen 14 Ved tilmelding af den studerende til et fagelement m.v., hvortil der er tilknyttet en eller flere prøver, er den studerende automatisk tilmeldt til prøven eller prøverne. Universitetet fastsætter samtidig en frist for rettidig afmelding fra prøven. Hvis rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven med hensyn til antal prøveforsøg som påbegyndt. Universitetet kan dispensere fra de fastsatte frister, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Studienævnets udfyldende bestemmelser: Eksamenstilmelding sker automatisk, når den studerende er tilmeldt faget fra fagets begyndelse eller har tilmeldt sig undervisning i faget. Tilmelding til fagets undervisning via selvbetjening kan foretages i perioden maj og nov. Endvidere kan eksamenstilmelding foretages inden for perioden oktober og marts medmindre andet er angivet i fagbeskrivelsen. Frister for tilmelding til reeksamen i februar/august måned for studerende, der i samme eksamenstermin har deltaget i den ordinære eksamen i januar/juni, meddeles ved opslag på web under den pågældende uddannelse. Eksamenstidspunkterne offentliggøres på eksamenssiderne for uddannelsen på Det er den studerendes egen opgave at holde sig orienteret om eksamen via dette link. Tilmeldingsfrister til omprøve- og sygeeksamen offentliggøres ved opslag. Fristen for rettidig afmelding er 2 uger før en eksamen finder sted (skriftlige eksamener), en opgave udleveres (hjemmeopgaver) eller en eksamen påbegyndes (mundtlige eksameners 1. eksamensdag), dvs. hvis en eksamen eksempelvis afholdes en mandag, er sidste afmeldingsfrist mandagen 2 uger før. 5.7 Syge- og omprøve Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18 På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i februar. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse Fra feb. 13 af 17

14 heraf, dog senest i august. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom. Det kan fastsættes i studieordningen, at omprøven eller sygeprøven har en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve. Det gælder dog ikke for bachelorprojektet. Studienævnets udfyldende bestemmelser: Omprøve (fornyet eksamen i samme termin) afholdes for efterårsfagene i februar og for forårsfagene i august. Studienævnene kan beslutte at afholde yderligere omprøver i næstfølgende eksamenstermin. Dette vil fremgå af de respektive fagbeskrivelser. Deltagelse i omprøven kræver, at man har deltaget i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Studienævnet kan beslutte at ændre prøveform- og bedømmelsesform til reeksamen. Dette vil i givet fald blive offentliggjort efter tilmeldingsfristens udløb. Sygeeksamen bevilges på grundlag af ansøgning til Eksamenskontoret, vedlagt dokumentation for sygdommen, og eksamensforsøget for den ordinære eksamen annulleres. Sygeeksamen afholdes på samme tidspunkter som reeksamenerne, hhv. februar og august. Studienævnet kan beslutte at ændre prøveform- og bedømmelsesform til sygeeksamen. Dette vil i givet fald blive offentliggjort efter tilmeldingsfristens udløb. 5.8 Interne eller eksterne prøver Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 8, stk. 3 Afhandlingen og mindst 1/2 af uddannelsens obligatoriske fags ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver 5.9 Karakter eller bedømmelsen Bestået/ikke bestået Jf. Eksamensbekendtgørelsen 23. Bedømmelsen Bestået/ikke bestået eller Godkendt/ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver Stave- og formuleringsevne Jf. Eksamensbekendtgørelsen 24 Ved bedømmelse af bachelorprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Universitetet kan dispensere fra reglerne for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål. Studienævnets udfyldende bestemmelser: Bedømmelsen af skriftlige arbejder angår primært det faglige indhold. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Dette vil særlig gøre sig gældende ved større skriftlige arbejder. Fra feb. 14 af 17

15 Større skriftlige opgaver defineres som opgaver, der afleveres i rapportform, og hvor den enkelte studerendes bidrag udgør 10 sider eller derover. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse Klager over eksamen Jf. Eksamensbekendtgørelsen 32 og 35 Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den studerende til universitetet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Universitetet kan dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelse, klagerens kommentarer og universitetets afgørelse. Bedømmelsen ved ombedømmelse og omprøve, som kan resultere i en lavere karakter, meddeles til universitetet af bedømmerne. Ved ombedømmelse af skriftlige prøver vedlægger bedømmerne en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Bedømmelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Fra feb. 15 af 17

16 6. Andre bestemmelser 6.1 Regler om merit Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 11 Beståede uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de andre institutioner, der udbyder uddannelsen. Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 12 Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af institutionen træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Universitetets afgørelser, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for et meritankenævn efter reglerne i bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen). Universitetets afgørelser, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for Kvalifikationsnævnet efter reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Studienævnets udfyldende bestemmelser Ansøgning om merit fremsendes til eller Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense. Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved Syddansk Universitet. Beståede uddannelseselementer ved en anden institution, der udbyder uddannelsen, overføres til Syddansk Universitet med det antal ECTS point, som de har ved den institution, hvor de er bestået. En afhandling fra en anden videregående uddannelse kan ikke meritoverføres. 6.2 Klage Jf. Bekendtgørelse nr. 898 af , 14 Institutionens afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren Fra feb. 16 af 17

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere