Au pair og menneskehandlet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Au pair og menneskehandlet?"

Transkript

1 Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden trine mygind korsby

2

3 Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden En kvalitativ undersøgelse af forekomsten af og risikoen for menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier Trine Mygind Korsby

4 2010 Servicestyrelsen Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfatter: Trine Mygind Korsby Au pair og menneskehandlet? Rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden En kvalitativ undersøgelse af forekomsten af og risikoen for menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier ISBN (trykt udgave): ISBN (digital udgave): udgave, 1. oplag Trykt i eksemplarer Design: Bysted A/S Tryk: Knudtzon Graphic A/S Pris: Gratis Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf.: Download eller bestil rapporten på eller download den på 2

5 3

6

7 Forord At fænomenet menneskehandel også eksisterer i Danmark, er i de senere år blevet meget tydeligt i forbindelse med kvinder, der handles til prostitution. At der også kunne være mennesker handlet til tvangsarbejde, er mindre åbenbart. Det gennemregulerede danske arbejdsmarked er en væsentlig barriere, der er med til at sikre arbejdstageres rettigheder og forhindre udnyttelse af ikke registreret eller illegal arbejdskraft. Eksempler fra både Norge og Sverige, hvor der inden for de sidste år er sket domfældelse for menneskehandel til tvangsarbejde, samt rapporteringer om forekomst af tvangsarbejde i en række EU-lande, viser dog, at risikoen reelt kan være til stede også i Danmark. Det er derfor Center mod Menneskehandels opgave at se nærmere på de områder, hvor menneskehandel til tvangsarbejde kunne forekomme i Danmark. Drømmen om et bedre liv i en mere privilegeret del af verden gør mennesker sårbare for udnyttelse af formidlere eller bagmænd, som optræder som hjælpere i den vanskelige proces, det ofte er at få adgang til den rigere del af verden. Tvangsarbejde kan foregå på et utal af måder og ses i den vestlige verden hyppigst inden for restaurations branchen, rengøringsbranchen, i landbruget eller som husarbejde i private hjem. Au pair-feltet kan betragtes som beslægtet med husarbejde i private hjem, hvorfor det er relevant at spørge, om menneskehandel til tvangsarbejde kunne forekomme inden for dette felt. Mange af dem, der i dag kommer som au pairs til Danmark, kommer netop fra tredjeverdenslande med ønsket om at kunne forsørge sig selv og deres familie og skabe sig et bedre liv. Det er vigtigt, at menneskehandel ikke sidestilles med dårlige arbejdsbetingelser eller dårlige lønforhold. Menneskehandel er en forbrydelse, hvor den intenderede og planlagte udnyttelse indebærer en handling i form rekruttering, transport ofte over landegrænser eller husning af en person og anvendelse af midler som magt, tvang, bedrag eller udnyttelse af en særlig sårbar position. Undersøgelsen af om der forekommer menneskehandel i forbindelse med den danske au pairordning er den første i en planlagt række af undersøgelser fra Center mod Menneskehandel om forekomsten af menneskehandel til tvangsarbejde i forskellige brancher i Danmark. Gitte Tilia Koordinator Center mod Menneskehandel Januar

8 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 8 Menneskehandel, husarbejde og au pair-feltet Hvad er menneskehandel? Au pair i Danmark Kontrakt, opholdstilladelse, værtsfamilie og au pair Tal og fakta: nationalitet og antal au pair-opholdstilladelser Kapitel 2: Metode Udvælgelse og adgang Informanter Udførelse af interviews Følgegruppe Kapitel 3: Livet i værtsfamilien Au pair forskellige steder på spektret Arbejdstider, kultur og dobbelttydighed Livet på landet og opgaver udover rammerne Forskellige oplevelser Kapitel 4: Rekruttering Au pair-formidlere Rekrutteringsmønstret

9 Udgifter, lån og gæld Personlige, lokale netværk Forventninger og virkelighed Taknemmelighedsgæld Værtsfamiliens rolle Baggrunde og bevæggrunde Sårbarhed og udnyttelse En gråzone Kapitel 5: Drømme om fremtiden Drømmen om Europa Motivationen bag au pair-opholdet varer ved Fremtidig au pair eller ej: drømme om andre lande, uddannelse og job På vej videre Kapitel 6: Indikatorer på menneskehandel Tre kerneelementer Indikatorer Samlet vurdering Kapitel 7: Konklusion Litteratur

10 Kapitel 1 introduktion

11 Introduktion Denne rapport handler om au pairs 1 i Danmark. Udgangspunktet for rapporten er at afdække, hvorvidt der er tale om menneskehandel eller elementer af menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier. Andre forfattere har beskæftiget sig med udnyttelse af au pair-personer andre steder i verden (jævnfør fx Anderson 2000 og Williams & Gavanas 2008), og nogle har peget på risikoen for menneskehandel i forbindelse med au pair-ophold (jævnfør fx Laczko & Gramegna 2003: 187; ILO 2005 og Vermeulen 2007). Denne mulige sammenhæng mellem au pairs og menneskehandel udtrykkes nedenfor af juristen Gert Vermeulen i et forskningsprojekt om bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn, udført for Europakommissionen i 2007: Abuse of au pairs continues to exist and can be linked to the phenomenon of domestic slavery. These modern slaves, like their counterparts of old, are forced to work (through mental or physical threat) with no or little financial reward [ ] Today s slaves are predominantly female and usually work in private households, starting out as migrant domestic workers, au pairs or mail order brides. Most have come voluntarily, seeking to improve their situation or escaping poverty and hardship, but some have even been deceived by their employers, agencies or other intermediaries, have been debt-bonded and even trafficked. Once working, however, they are vulnerable and isolated [ ] Au pairs have been frequently mentioned in cases of economic and even sexual exploitation. When this exploitation goes hand in hand with an abuse of authority or a position of vulnerability, deceit or fraud, then this act is punishable throughout the EU as the offence of trafficking in persons (Vermeulen 2007: ) Ligeså har Europarådets Komité til fremme af lige muligheder mellem kvinder og mænd i sin rapport med efterfølgende anbefalinger fra 2004 om husslaveri 2 beskrevet eksempler på misbrug af au pairs og henledt opmærksomheden på risikoen for menneskehandel af au pairs og andre lignende grupper, hvilket blev fulgt op i Ministerkomiteens svar fra januar I rapportens beskrivelse af udnyttelsen af au pairs, nævnes au pair-formidlernes rolle, som også har et centralt fokus i nærværende undersøgelse: 1 I denne rapport bruges betegnelsen au pair-personer eller au pairs, da der er tale om både kvinder og mænd. 2 Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1663 (2004): Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides. Jævnfør 3 Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Reply from the Committee of Ministers. Recommendation 1663 (2005): Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides. Jævnfør EDOC10399.htm 9

12 Kapitel 1 Introduktion The number of less serious agencies, particularly those operating from the internet, has boomed in recent years. Many of the black sheep charge exorbitant fees (especially of the prospective au pair), leading their clients into debt bondage slavery (Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Report to the Committee on Equal Opportunities for Women and Men 2004, doc , section 2C 24) 4 Ligeså har ngo-netværket La Strada 5, der arbejder med bekæmpelse af menneskehandel, peget på sager om misbrug af au pairs og risikoen for menneskehandel 6. I denne rapport ønsker Center mod Menneskehandel at kaste et blik på situationen i Danmark og den mulige kobling mellem au pair-feltet og menneskehandel. Rapporten fokuserer således på de arenaer, hvori der kan foregå udnyttelse af au pair-personer. Som Vermeulen i det forrige citat peger på, så kan au pair-personen fremstå sårbar på flere niveauer, og au pairen kan udsættes for forskellige former for udnyttelse, hvilket Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, også har pointeret (ILO 2009: 34). Det er denne sårbarhed og udsathed i forhold til rekrutteringen af au pairs, deres ophold og deres videre færd efter et endt ophold i Danmark, som denne rapport vil stille skarpt på. Afsættet er, at au pair-feltet i praksis har ændret sig markant de sidste år, ved at gå fra at være et kulturelt udvekslingsprogram hovedsageligt for europæere, der ønskede at komme til udlandet og lære om landets sprog og kultur, til i dag i høj grad også at benyttes af folk, der ønsker at komme til Vesten for at tjene penge (Anderson 2000: 23; Vermeulen 2007: 126, 130; Stenum 2008: 58; Williams & Gavanas 2008: 19; Øien 2009: 9, 72). Denne nye gruppe har andre bevæggrunde og baggrunde end den traditionelle gruppe au pairs såsom fattigdom og mangel på muligheder i hjemlandet og dette skaber en øget risiko for, at au pairs kan befinde sig i situationer, hvor de udnyttes af andre, heriblandt muligvis af menneskehandelsbagmænd. Ideen bag denne rapport er at afdække nogle af de problemstillinger, der definerer og præger au pair-personernes vilkår, især i forhold til, hvordan de er blevet rekrutteret som au pairs, eftersom det i høj grad er i rekrutteringsfasen, at udnyttelsen kan påbegyndes, og menneskehandlen dermed ville kunne starte. Formålet er ikke at give en udtømmende beskrivelse eller 4 Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Report to the Committee on Equal Opportunities for Women and Men, doc (2004). Jævnfør EDOC10144.htm 5 La Strada International European Network aganist Trafficking in Human Beings er et netværk af ni uafhængige menneskerettighedsorganisationer i Belarus, Bosnien & Herzegovina, Bulgarien, Tjekkiet, Makedonien, Moldova, Holland, Polen og Ukraine. Netværket arbejder for at bekæmpe menneskehandel med fokus på kvinder i Central- og Østeuropa (jævnfør www. lastradainternational.org). 6 Jævnfør og beings 10

13 kvantitativt baseret afdækning af au pair-feltet i Danmark, men at give læseren en indsigt i nogle af de problematikker, der kan opstå for au pair-personer. I rapporten vil læseren komme til at møde 27 au pairs et lille udsnit af de au pairs, der bor og arbejder i Danmark og høre om deres liv og oplevelser. Rapporten handler især om disse menneskers vej mod at blive au pairs og de udfordringer og problemer, som de er stødt på undervejs, men også om deres oplevelser i Danmark. Samtidig handler rapporten om de drømme og forestillinger, som au pair-personerne har om deres fremtid, eftersom au pairopholdet kan betragtes som værende et skridt på deres videre rejse som migranter. Rapporten afsluttes med en gennemgang af indikatorer på menneskehandel og en vurdering af, hvorvidt der er tale om menneskehandel i informanternes situationer og historier. Menneskehandel, husarbejde og au pair-feltet Der har i lang tid været fokus på menneskehandel med henblik på udnyttelse til prostitution i Danmark, netop fordi det er inden for dette felt, at de fleste ofre for menneskehandel bliver fundet. Men internationalt i debatten om menneskehandel er der samtidig en opmærksomhed på vigtigheden i at holde sig for øje, at menneskehandel også foregår i andre arenaer end prostitutionsområdet, fx til tvangsarbejde i private hjem, i landbruget, i byggebranchen, til tiggeri og tyveri. Blandt andet oplever man i Belgien en hel del tilfælde af mandlige ofre for menneskehandel, der udnyttes til tvangsarbejde på restauranter, barer og byggepladser 7. Derfor er det vigtigt at belyse, hvor menneskehandel kan forekomme, også selvom dette ikke nødvendigvis er en realitet i Danmark i øjeblikket og et muligt felt er au pair-feltet. Au pair-ordningen giver blandt andre borgere fra tredjeverdenslande adgang til det Europa, som nogle af dem drømmer om, og ordningen er en chance for dem, der ikke har andre muligheder for at komme til Europa fx via job eller uddannelse. Menneskehandel er således det tema, der undersøges i rapporten, og er på denne måde målestokken i undersøgelsen også selvom menneskehandel ikke nødvendigvis viser sig at forekomme. Au pair-feltet kan på flere måder sidestilles med andre former for husarbejde 8 i private hjem. Begge typer arbejde foregår i familien i den private sfære og handler typisk om rengøring, børnepasning og tøjvask. Endvidere kommer mange au pairs og husarbejdere fra Filippinerne. Der er selvfølgelig den centrale forskel, at au pairs som udgangspunkt har lovligt ophold i det land, de opholder sig i, hvilket i sig selv er en beskyttelse og dette gør sig ikke altid gældende for andre typer husarbejdere, der således ikke oplever at have samme rettigheder. Dette betyder, at husarbejderen lettere kan isoleres og dermed bliver mere udsat (ILO 2005: 18). 7 Jævnfør det amerikanske udenrigsministeriums årlige statusrapport Trafficking in Persons Report 2008, side 69. Se 8 Ordet husarbejde bruges i denne rapport i stedet for det engelske udtryk domestic work. 11

14 Kapitel 1 Introduktion Men de problemstillinger, der omkranser au pairs, minder alligevel på flere måder om de problemstillinger, som husarbejdere skal forholde sig til. Sociologen Bridget Anderson skriver således: Many of the difficulties au pairs encounter [ ] are shared with live-in domestic workers (Anderson 2000: 24) Husarbejdere, der typisk kommer til Vesten fra tredjeverdenslande, er en voksende gruppe i den vestlige verden, og inden for denne sektor opleves der oftere og oftere eksempler på menneskehandel (Vermeulen 2007: 125, 126, 130). Center mod Menneskehandel ønsker med nærværende rapport at belyse, hvorvidt au pair-feltet i Danmark også er et område, hvor der kan forekomme menneskehandel med henblik på udnyttelse til tvangsarbejde. Samtidig ønskes det afdækket, hvad det indbefatter for en række individer at rejse til Danmark for at blive au pairs at give læseren en forståelse for, hvordan og hvorfor au pair-personerne er kommet hertil, og hvor de er på vej hen. Formålet med undersøgelsen har ikke været at gå ud og finde ofre for menneskehandel i au pair-sektoren i Danmark, men at se på, hvordan au pair-personerne er kommet hertil, hvad de oplever under au pair-opholdet, og hvad de drømmer om og således belyse et felt, hvor der kunne være en risiko for udnyttelse. Hvad er menneskehandel? Der findes tre internationale konventioner, protokoller og retsakter om menneskehandel, som Danmark er forpligtet af: Danmark har ratificeret Protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særligt handel med kvinder og børn til supplering af FN s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (oftest refereret til som Palermo-protokollen) og Europarådets konvention om en indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Danmark er endvidere forpligtet af EU s rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel. Menneskehandel defineres på følgende måde i FN-protokollen om menneskehandel: Protokollen til FN s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet (Palermo-protokollen) Ifølge Palermo-protokollens Artikel 3 forstås menneskehandel som a) det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der 12

15 har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer. b) den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den under litra a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de i litra a) nævnte midler. Definitionen på menneskehandel er inkorporeret i den danske straffelovs 262a på baggrund af Palermo-protokollen og EU s rammeafgørelse: Straffelovens 262a For menneskehandel straffes med fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt 1) ulovlig tvang efter 260, 2) frihedsberøvelse efter 261, 3) trusler efter 266, 4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller 5) anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer. Stk. 2: På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer, yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den der modtager sådan betaling eller anden fordel. Menneskehandel kan således ske med henblik på udnyttelse til prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangs- eller pligtmæssigt arbejde, slaveri eller praksis, der kan sidestilles med slaveri eller trældom, samt fjernelse af organer. Tvangsarbejde er alle former for arbejde, som er afpresset under trussel om straf, og som en person ikke selv har meldt sig til og ikke kan forlade frivilligt. Det er irrelevant, hvorvidt personen modtager betaling for sit arbejde. Menneskehandel omfatter tre kerneelementer: der skal foreligge en handling, være anvendt et bestemt middel med henblik på et bestemt formål. Handlingen består af, at en person rekrutterer, overfører, transporterer eller flytter en anden person fra ét sted til et andet enten indenfor et lands grænser eller over grænser og huser eller modtager en person, og midlet er, at handlingen sker ved anvendelse af blandt andet svig, bedrageri, frihedsberøvelse, 13

16 Kapitel 1 Introduktion magtmisbrug, tvang eller trusler herom, eller udnyttelse af en sårbar situation. Formålet med handlingen er, at den sker med henblik på at udnytte den pågældende. Er offeret under 18 år, anses handlingen som menneskehandel, også selv der ikke er tale om tvang eller brug af magt. For at der er tale om menneskehandel, skal alle tre kerneelementer handlingen, midlet og formålet foreligge. Der behøver ikke være en bestemt rækkefølge mellem de tre elementer. Der foreligger stadig menneskehandel, selvom tvangen først opstår efter ankomsten til destinationslandet. Hvis alle tre elementer er til stede, er det irrelevant, hvorvidt den menneskehandlede som udgangspunkt selv har indvilliget i at blive flyttet fra ét sted til et andet. For at kunne vurdere, hvornår og hvorvidt der er tale om menneskehandel, benytter Center mod Menneskehandel sig af en række indikatorer på menneskehandel. Disse dækkes af seks overordnede temaer, som alle er væsentlige i forhold til at identificere et forløb og en situation som menneskehandel: rekruttering, personlige dokumenter og ejendele, bevægelsesfrihed, vold eller trusler om vold, arbejdsbetingelser og livsbetingelser. Indikatorerne vil blive gennemgået i kapitel 6. Menneskehandel kan foregå på et utal af måder og med et utal af nuancer. Derfor skal menneskehandel også ses som et kontinuum, hvor de forskellige elementer tager forskellig form. I den ene ende af kontinuummet er sagen, hvor en person fx kidnappes i sit hjemland og føres til et andet land af bagmænd, voldtages, bankes og fysisk tvinges til at prostituere sig uden at få så meget som en krone selv. Vedkommende har en stor gæld til bagmændene for rejsen, trues til ikke at forlade stedet og overvåges hele døgnet. I den anden ende af kontinuummet er sagen, hvor en person fx godt ved, at han/hun skal arbejde som prostitueret, tigger eller skovarbejder i destinationslandet, men ved ankomsten er arbejdets art meget anderledes, ringere og dårligere betalt end stillet i udsigt, og vedkommende kommer til at bo under ringe forhold. Personen oplever ikke at have et reelt alternativ til at komme ud af situationen 9. Det kan diskuteres, hvad udtrykket en sårbar stilling som nævnes i FN s definition af menneskehandel indebærer, og dette er et kompliceret spørgsmål. Men der kan peges på, at mange menneskehandelsofre kommer fra fattige kår og ofte også en udsat og skrøbelig social/ familiær situation, hvilket gør dem modtagelige overfor løfter om muligheden for en anden og bedre fremtid. Med dette afsæt kan vedkommende godt aktivt vælge og indvillige i at lade sig rekruttere til at arbejde et andet sted og at tage af sted. Hvis vedkommende befinder sig i arbejdsløshed, fattigdom og en udsat social situation kan det betyde, at der reelt ikke eksisterer andre muligheder. Udnyttelsen af en sådan situation kunne være menneskehandel. 9 Jævnfør retssagen om menneskehandel med henblik på udnyttelse til tvangsarbejde fra Norge i juli 2008, som er et eksempel på en situation, hvor vedkommende havde en sårbar position og frivilligt gik ind i arbejdsforholdet, men efterfølgende ikke oplevede at have et reelt alternativ til at forlade situationen. Bagmanden blev dømt efter 224, som er menneskehandelsparagraffen i den norske straffelov (jævnfør dom fra Jæren Tingrett d , sagsnummer MED-JARE). 14

17 Au pair i Danmark De danske rammer for au pairs er nedfældet i en bekendtgørelse fra 1972, baseret på det eneste internationale retlige instrument, som definerer og standardiserer au pair-feltet, nemlig Europarådets au pair konvention af , som blev formaliseret i Strasbourg blandt en gruppe europæiske lande. De regler og rammer, der beskrives i dette afsnit, udspringer af denne bekendtgørelse 11. Det skal nævnes, at au pair-ordningen i Danmark blev åbnet for statsborgere fra tredjeverdenslande midt i 1990 erne 12. En au pair er en ung kvinde eller mand 13 i alderen år, som bor hos en værtsfamilie i udlandet i en periode på op til 18 måneder og hjælper familien med børnepasning og rengøring. Til gengæld får vedkommende kost, logi og lommepenge. Som udgangspunkt er det maksimale ophold for au pairen 18 måneder, men au pair-opholdstilladelsen kan i særlige tilfælde forlænges i yderligere seks måneder 14. Ifølge Udlændingeservices retningslinjer gives opholdstilladelse som au pair med det formål at forbedre au pair-personens sproglige og eventuelt faglige kundskaber samt udvide vedkommendes kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til Danmark 15. Ideen bag et au pair-ophold er således primært kulturel udveksling, og derfor betragtes au pairens pligter i værtsfamilien ikke som et arbejde. Som selve udtrykket au pair der betyder på lige fod henviser til, skal au pairen indgå som en del af værtsfamilien på lige vilkår. Kontrakt, opholdstilladelse, værtsfamilie og au pair For at få opholdstilladelse som au pair i Danmark skal au pair-personen finde en værtsfamilie, og disse to skal sammen søge om opholdstilladelse. Opholdstilladelsen er ikke en arbejdstilladelse. Hvis en au pair vil skifte værtsfamilie, skal vedkommende ansøge om en ny opholdstilladelse, og således er au pair-opholdstilladelsen bundet til én familie. Samtidig med ansøgningen udfyldes en standardkontrakt, udarbejdet af Udlændingeservice, om løn og arbejdsforhold, og denne kan opsiges fra begge parters side med 14 dages varsel 16. Finder au pairen ikke en ny værtsfamilie i denne tidsperiode, kan vedkommende udvises af Danmark. Uanset om kontrakten udløber på det aftalte tidspunkt, eller om den opsiges af den ene eller den anden part, skal værtsfamilien betale au pair-personens returbillet, hvis vedkommende har fast bopæl i et land udenfor Europa. 10 Council of Europe: European Agreement on Au Pair Placement, Strasbourg 24th October Jævnfør 12 Information fra Udlændingeservices Au pair- og praktikantkontor, august Flest au pairs har traditionelt været kvinder, men alligevel ses der en stigende tendens til, at værtsfamilier accepterer mandlige au pairs (Vermeulen 2007: 126). 14 Dette kan fx forekomme, hvis værtsfamiliens barn/børn har en specielt krævende sygdom eller et andet særligt behov for pleje. 15 Tal og fakta på Udlændingeområdet 2007, side 21 (www.nyidanmark.dk). 16 Kontrakten kan desuden annulleres med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse (kontraktbrud) fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder gør det nødvendigt. 15

18 Kapitel 1 Introduktion Selvom au pairen ikke får en arbejdstilladelse, betragtes ansættelsen som au pair i en værtsfamilie alligevel som et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt dansk ferielovgivning og danske skatteregler. Au pairen modtager minimum kr. 17 i lommepenge per måned (brutto) samt gratis kost og logi i værtsfamiliens bolig. Au pairen må ikke tage lønnet eller ulønnet arbejde eller arbejde for andre end værtsfamilien. Værtsfamilien skal sørge for, at au pairen tilmeldes sygesikringen, og at au pairen ved sygdom ydes passende pleje. Au pairen har ret til fem ugers betalt ferie årligt og skal have sit eget værelse i familiens bolig. Au pairen skal relatere sig til den daglige husførelse i værtsfamilien (typisk børnepasning, tøjvask og rengøring). Den daglige arbejdstid er minimum 3 timer og maksimum 5 timer 6 dage om ugen, det vil sige mellem timer per uge. Au pairen skal have mindst én hel ugentlig fridag. Der stilles ikke krav om, at au pairen skal deltage i danskkurser eller andre sprogkurser, og værtsfamilien er ikke forpligtet til at betale for au pairens eventuelle sprogundervisning. Der må maksimum være én au pair i værtsfamilien af gangen. Desuden skal følgende krav opfyldes af au pairen: Au pairen skal være mindst 17 år og ikke være fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet. Au pairen må som hovedregel ikke være gift, da dette ikke ses som foreneligt med opholdet. Au pairen må ikke have medfølgende mindreårige børn. Au pairen skal have en uddannelsesmæssig baggrund svarende til minimum 9. klassetrin. Ansøgeren skal kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Det er normalt et krav, at ansøgeren ikke har haft to eller flere au pair-ophold i andre vesteuropæiske lande. Det er normalt et krav, at ansøgeren ikke har haft opholdstilladelse i Danmark. Der stilles ligeledes krav til værtsfamilien: Værtsfamilien skal bestå af mindst én forælder og mindst ét hjemmeboende barn. Mindst én forælder skal (som hovedregel) have dansk statsborgerskab for, at familien kan formidle dansk sprog og kultur. Værtsfamilien må ikke forsørges af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Værtsfamilien må ikke være omfattet af en tidligere karensperiode som følge af tidligere misbrug af au pair-ordningen. Skulle der opstå en tvist eller andre problemer mellem au pairen og værtsfamilien, kan begge parter henvende sig til Udlændingeservices Au pair- og praktikantkontor for at klage eller få råd og vejledning. Au pairen kan også henvende sig til én af de uafhængige organisationer, der arbejder med au pair-rådgivning. 17 Lommepengesatsen blev hævet fra kr. til kr. per d.1. juli Og i januar 2010 blev lommepengesatsen hævet til kr. Fremover vil minimumsbeløbet for lommepenge blive reguleret per d.1. januar hvert år i forhold til prisudviklingen. 16

19 Der er forskellige konsekvenser for værtsfamilien og au pairen, hvis rammerne for au pairopholdet overskrides, hvilket er beskrevet i Udlændingeloven. Udlændingeservice kan melde værtsfamilien til politiet, hvis nødvendigt, men kan som myndighed ikke selv pålægge denne at ændre en eventuel situation eller praksis. Hvis værtsfamilien har misbrugt au pair-ordningen, fx ved ikke at udbetale nok lommepenge, ved ikke at stille et separat værelse til rådighed for au pairen, ved at au pairen udfører andet end huslige pligter for familien, eller ved at denne udfører pligter i mere end det timemæssige maksimum, så kan værtsfamilien komme i karantæne og ikke have mulighed for at have en au pair i en periode på to år 18. Værtsfamilien kan pålægges en 10-årig karensperiode som følge af vold udøvet mod en au pair-person og en 5-årig karensperiode som følge af ulovlig beskæftigelse af au pairen 19. I tilfælde af sort arbejde straffes au pairen og den arbejdsgivende familie med bøde eller fængsel, og au pairen kan i sidste instans udvises af landet. For au pairen gælder endvidere de generelle straffebestemmelser for udlændinge, som er beskrevet i Udlændingelovens kapitel Tal og fakta: nationalitet og antal au pair-opholdstilladelser Antallet af au pair-opholdstilladelser i Danmark er de sidste år steget meget. I 2003 blev der givet opholdstilladelser, mens der i 2008 blev givet opholdstilladelser det vil sige mere end en fordobling over fem år (se tabel 1, side 18). I 2008 var de største grupper au pairs fordelt på nationalitet henholdsvis fra Filippinerne (2.163 personer), Ukraine (104 personer) og Rusland (75 personer). De udgør henholdsvis 73,6 %, 3,5 % og 2,5 % af det samlede antal au pairs i Danmark i Filippinere repræsenter således markant den største gruppe au pairs i Danmark, og det øgede antal au pairs i Danmark skyldes primært stigningen i antallet af denne gruppe fra 211 i 2003 til i Det svarer til en tidobling af antallet af au pairopholdstilladelser til filippinere i denne årrække. Det skal bemærkes, at Filippinerne har en tradition for eksport af arbejdskraft til udlandet, og i 2004 boede cirka 8 millioner filippinere uden for Filippinerne her er der især tale om kvinder, der arbejder i udlandet som husarbejdere. Mange af de filippinske migranter sender penge retur til Filippinerne; i 2005 blev det fx estimeret, at filippinere, der boede i udlandet, sendte mere end 10 mia. dollars retur til Filippinerne (Stenum 2008: 9-10). Det er ligeså vigtigt at bemærke, at de filippinske myndigheder i 1998 forbød filippinere at være au pairs i Europa, hvilket skete efter en række sager i medierne om misbrug og prostitution i Skandinavien og Holland. Forbuddet er stadig gældende. Men filippinere fortsætter 18 Jævnfør Udlændingelovens 21a og 9c, stk Jævnfør Udlændingelovens 9c, stk Jævnfør Udlændingelovens

20 Kapitel 1 Introduktion Tabel 1: Au pairs fordelt efter nationalitet og årgang Nationalitet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Filippinerne ,1 % ,7 % ,7 % ,2 % ,4 % ,6 % Ukraine ,1 % ,2 % ,0 % 170 9,5 % 105 4,7 % 104 3,5 % Rusland 64 5,2 % 82 5,5 % 87 6,0 % 79 4,4 % 80 3,6 % 75 2,5 % Brasilien 20 1,6 % 34 2,3 % 43 3,0 % 41 2,3 % 49 2,2 % 57 2,0 % Thailand 20 1,6 % 23 1,6 % 23 1,6 % 39 2,2 % 34 1,5 % 40 1,4 % Sri Lanka 0 0 % 5 0,3 % 15 1,0 % 15 1,0 % 29 1,3 % 58 2,0 % Kenya 1 0,1 % 6 0,4 % 7 0,5 % 8 0,4 % 26 1,2 % 44 1,5 % Kina 3 0,2 % 13 0,9 % 7 0,5 % 11 0,6 % 11 0,5 % 33 1,1 % Indonesien 8 0,6 % 8 0,5 % 10 0,7 % 14 0,8 % 19 0,9 % 24 0,8 % Peru 6 0,5 % 9 0,6 % 21 1,4 % 30 1,7 % 21 0,9 % 20 0,7 % Øvrige ,9 % ,1 % ,0 % ,0 % ,6 % ,9 % I alt % % % % % % Kilde: Tal og Fakta på Udlændingeområdet 2008, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integration, juni alligevel med at tage ud som au pairs til Danmark og andre lande og dette betyder, at de er tvunget til at betale bestikkelse i lufthavnen i Filippinerne for i det hele taget at kunne rejse ud, hvilket vil blive belyst i kapitel 4. Udover bestikkelsen kan forbuddet tænkes at have konsekvenser for filippineres adgang til viden om au pair-ordningen i de pågældende lande. I Sverige har man fulgt det filippinske forbud, og filippinere kan således ikke få au pairopholdstilladelse i Sverige. Danmark og Norge har valgt at ignorere forbuddet. Det må skønnes, at der lever en gruppe på cirka au pair-personer i Danmark lige nu. Skønnet bygger på, at en au pair-opholdstilladelse som regel gælder i halvandet år. Det må derfor antages, at antallet af au pair-opholdstilladelser (2.937 styk i 2008) skal ganges med 1,5 for mere præcist at kunne vurdere det antal au pairs, der lige nu bor i Danmark. Dertil skal lægges de (tidligere) au pairs, der opholder sig i landet uden au pair-opholdstilladelse og arbejder sort, og som i sagens natur er umulige at angive antallet af 22 (Williams & Gavanas 2008: 20). 21 Jævnfør 22 Jævnfør interview med ph.d.-stipendiat Helle Stenum fra Aalborg Universitet i bladet Hjemløs, nr. 2, juni 2009 samt interview i Morgenavisen Jyllands-Posten d med lektor Shahamak Rezai fra Roskilde Universitetscenter, der leder den danske del af et EU-projekt om illegal arbejdskraft. 18

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN?

MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN? MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN? - En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark TRINE MYGIND KORSBY 2 MENNESKEHANDEL I RENGØRINGSBRANCHEN?

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Vores forslag er i overskriftsform:

Vores forslag er i overskriftsform: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Antal henvendelser per kvartal

Antal henvendelser per kvartal Statistik for Kirkens Korshær Kompasset andet kvartal 214 Tal trukket den 1.juli 214 Kompasset er nu gået ind i det andet kvartal i Kompassets andet år. Der har været 216 åbningsdage tre dage ugentligt.

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere