Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)"

Transkript

1 Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007

2 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater 7 Sammenfatning af initiativer til justering af kvoteadministrationen 8 Kapitel 1: Kvoteadministrations omfang, opbygning og regelgrundlag Indledning De omfattede Kvotevirksomheder Administrationens opbygning Regelgrundlaget for administrationen 19 Kapitel 2: Erfaringer fra sagsbehandling af kvotesager Indledning Virksomhedernes vurdering af Energistyrelsens sagsbehandling Energistyrelsens sagsbehandleres evaluering af den interne kvoteadministration Sagsbehandling af ændringer hos CO 2 -kvotevirksomheder Overvågningsplaner Kvotetildeling Den årlige rapportering og returnering Resumé af initiativer 33

3 Kapitel 3: Verifikation Indledning Erfaringer med verifikationen Verifikation i EU Resumé af initiativer 38 Kapitel 4: Information og Kommunikation Indledning Information og kommunikation overfor virksomheder Kommunikation mellem Energistyrelsen og Miljøstyrelsen Information og kommunikation i Energistyrelsen Resumé af initiativer 43 BILAG Bilag 1: Virksomhedernes evaluering af Energistyrelsen Bilag 2: Energistyrelsens sagsbehandleres evaluering af kvoteadministrationen www ISBN:

4 Forord Den danske CO 2 -kvotelov blev vedtaget af Folketinget i juni Kvoteloven implementerer EU s kvotedirektiv for ordningens 1. periode den såkaldte demonstrationsperiode der omfatter årene EU-kvoteregistersystemet, og dermed også Danmarks kvotesystem, bliver fra medio 2007 koblet op på et FN-system, som følge af implementeringen af Kyoto-protokollen. Kvotesystemet er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at reducere Danmarks CO 2 - udledning i forhold til vores forpligtelser under Kyoto-protokollen. Danmark er i 2. kvoteperiode fra 1. januar 2008 til 31. december 2012 forpligtet til at reducere udledningen af CO 2 med 21 % i forhold til udledningen i For at samle op på gode erfaringer og lære af de mindre gode er Energistyrelsens administration af kvoteordningen blevet evalueret i løbet af Evalueringen er gennemført på baggrund af de første års erfaringer for at nå at indarbejde erfaringer fra 1. periode i den 2. kvoteperiode. Evalueringen indgår i Energistyrelsens resultatkontrakt for Formålet med evalueringen er at sikre en effektiv gennemførelse af administrationen af CO 2 -kvoteordningen. Ordningen skal løbende udvikles og effektiviseres ved blandt andet at fjerne omgåelsesmuligheder i eksisterende regler, forbedre arbejdsredskaber og kommunikation, optimere arbejdsgange, øge anvendelsen af informationsteknologi og digitalisering. Resultatet af en mere effektiv administration skal både kunne mærkes af vores interessenter og ses i Energistyrelsens egen administration. Evalueringen er formuleret i følgende delmål: Evaluere ordningens implementering Integrere eventuelle tilpasninger i lovgivningen, som opfølgning på evalueringen Indarbejde resultater fra evalueringen i den administrative tilrettelæggelse. Som led i evalueringen er der blandt andet gennemført følgende: En interviewundersøgelse af virksomhedernes holdning til administration (over 1/3 af kvote virksomhederne har deltaget i undersøgelsen) Spørgeskemaundersøgelse af Energistyrelsens sagsbehandleres erfaringer med administrationen Opsamling på erfaringer fra Energistyrelsens daglige administration Møder med øvrige interessenter: Verifikatorer, akkrediteringsorganer og Miljøstyrelsen. Evalueringen er afgrænset til alene at dække Energistyrelsens administration af Kvoteloven. Miljøstyrelsens administration af Kvoteregisteret, udarbejdelse af allo- 4

5 keringsplan, kvotemarkedet og effekten af ordningen er ikke omfattet af evalueringen. Denne evalueringsrapport er udarbejdet af en projektgruppe i Energistyrelsen, der bestod af: Fuldmægtig Anita C. Jakobsen (projektleder, Forsyningsområdet), civilingeniør Dorte Maimann (Forsyningsområdet), civilingeniør Kamilla Kristensen Rai (Forsyningsområdet) og civilingeniør Hans Henrik Svensson (Generel energipolitik og besparelser). Kontorchef Michel Schilling var været projektejer under projektforløbet. Projektgruppen afsluttede sit arbejde ultimo december Rapportens offentliggørelse har afventet fremsættelse af Forslag til Lov om ændring af lov om CO 2 - kvoter. Der er foretaget enkelte ændringer i rapporten i marts 2007 som følge af fremsættelse af lovforslaget. 5

6 Sammenfatning af evalueringens resultater Indledning Formålet med EU s CO 2 -kvoteordning er at fremme en omkostningseffektiv reduktion af CO 2 -udledning gennem et system med omsættelige kvoter. Kvoteordningen er bygget op omkring et administrativt system, som EU s medlemslande skal implementere i deres lovgivning. EU-lovgivningen definerer hvilke virksomheder, der er omfattet af ordningen og indeholder følgende hovedelementer: De kompetente myndigheder i EU-landene udsteder tilladelser til virksomheder til at udlede CO 2 De kompetente myndigheder tildeler gratiskvoter til virksomheder Virksomhederne skal overvåge og rapportere deres CO 2 udledning til de kompetente myndigheder Uvildige selskaber verificerer CO 2 -udledningen Virksomheder returnerer kvoter i Kvoteregisteret svarende til deres CO 2 - udledning. Der er inden for disse rammer enkelte frihedsgrader for medlemslandene til at bestemme opbygningen af administrationen. For at være omfattet af ordningen skal energiproduktion på virksomhedens produktionsenhed (herefter p-enhed) have en indfyret effekt på 20 MW eller derover, eller virksomheden skal have særlige proces aktiviteter 1. I Danmark er i alt 380 produktionsenheder (herefter p-enhed) fordelt på 245 virksomheder omfattet. Ca. 2/3 af p- enhederne (244) er fra el- og varmesektoren, 1/3 (127) fra industrisektoren, og 7 er fra offshore sektoren. Energistyrelsens målsætning er at opbygge og udvikle en administration, der kan administreres effektivt. Samtidig skal der være tillid til kontrollen (verifikationen) af CO 2 -udledningen, og det skal sikres, at der ikke udledes CO 2 uden tilladelse. Energistyrelsen har derfor opbygget en administration, hvor bl.a.: Overvågningen og rapporteringen for bestemte kategorier af virksomheder er systematiseret efter standardløsninger (Hovedparten af de omfattede virksomheder i Danmark har mulighed for at benytte disse standardløsninger. Danmark er et af de eneste lande, der har forenklet administrationen med standardløsninger) Uvildige verifikatorer foretager verifikationen af CO 2 -udledningen Godkendelsen (akkrediteringen) af verifikationselskaber foretages af Danmarks nationale akkrediteringsorgan DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan. 1 Se lovens 5-8 for en udførlig beskrivelse af hvilke virksomheder, der er omfattet. 6

7 For at undgå, at der ulovligt udledes CO 2 er de omfattede virksomheder i ordningen sammenholdt med Energistyrelsens database over energiproducenter. Dette er senest sket i Rapportens kapitel 1 giver en uddybende beskrivelse af administrationen. Den daglige sagsbehandling af henvendelser fra virksomheder er fordelt på 12 sagsbehandlere i Energistyrelsen. Herudover er der en række øvrige medarbejdere (bl.a. kontorpersonale, Energidata medarbejdere og jurister), som er involveret i sagsbehandlingen. I alt anvendes ca. 8 årsværk i Energistyrelsen på den daglige administration af kvoteordningen. Herudover anvendes årsværk på at fastlægge kvoteallokeringen, ændringer til kvoteloven og salg af statslige kvoter. Endelig deltager Energistyrelsen i arbejdsgrupper i EU-Kommissionen under Kvotedirektivet. Evalueringens resultater Energistyrelsen har i 2006 gennemført en første evaluering af Energistyrelsens administration af CO 2 -kvoteordningen. Evalueringen er gennemført fremadrettet, der er derfor fokuseret på evaluering af de elementer i administrationen, som vil være årligt tilbagevendende. Der er gennemført følgende: Analyseinstituttet TNS Gallup har for Energistyrelsen gennemført en interviewundersøgelse af virksomhedernes holdning til administration (Ca. 105 ud af 224 mulige kontaktpersoner er omfattet af interview undersøgelsen. 82 kontaktpersoner har afgivet svar) Intern spørgeskemaundersøgelse af Energistyrelsens sagsbehandleres erfaringer med administrationen Opsamling på erfaringer fra Energistyrelsens daglige administration Møder med øvrige interessenter: Verifikatorer, akkrediteringsorganer og Miljøstyrelsen. TNS Gallups undersøgelse viser, at der generelt er tilfredshed med Energistyrelsens administration af ordningen. Ca. 85 pct. af de adspurgte virksomheder er tilfredse med den hjælp og vejledning, som de har fået af Energistyrelsen. Virksomhederne har haft mulighed for generelt at komme med forslag til forbedringer og kommentarer til Energistyrelsens administration. Ca. halvdelen af virksomhederne har haft kommentarer. Nogle virksomheder har bemærket, at ordningen er administrativ tung, og andre har udtrykt tilfredshed med Energistyrelsens sagsbehandling. TNS Gallups rapport findes i bilag 1 til evalueringsrapporten. Energistyrelsens interne undersøgelse viste, at sagsbehandlerne har en positiv holdning til organiseringen af administrationen og generelt var tilfredse med deres arbejdsområde. Bilag 2 gengiver resultaterne fra Energistyrelsens interne undersøgelse. Erfaringer fra undersøgelserne samt Energistyrelsens løbende sagsbehandling har givet anledning til justeringer af den daglige administration og til en række tilpas- 7

8 ninger, som er blevet integreret i det lovforslag om ændring af kvoteloven, som er fremsat den 14. marts Herudover har Energistyrelsen i 2006 haft to møder med verifikatorerne og akkrediteringsorganer om deres erfaringer med ordningen. De tilbagemeldinger, Energistyrelsen har fået på disse møder, har bl.a. givet anledning til revision af standardløsningerne og af Retningslinier for verifikation og akkreditering (RL 7). Resultaterne fra evalueringen behandles mere udførligt i kapitel 2-4 i evalueringsrapporten. Sammenfatning af initiativer til justering af kvoteadministrationen Energistyrelsens evaluering af kvoteordningen har som ovenfor nævnt resulteret i en række initiativer. Initiativerne er rettet mod: Virksomheders og verifikators administration Energistyrelsens interne administration, herunder styrelsens samarbejde med Miljøstyrelsen. Størstedelen af evalueringens initiativer er implementeret i Andre bliver implementeret i Endelig er der initiativer, der forventes implementeret i 2008, herunder initiativer, der er en del af det kommende forslag til ændring af kvoteloven. Initiativerne er opdelt i følgende hovedkategorier: Forslag til ændringer af regler i kvoteloven Informationsteknologi og digitalisering Bedre ekstern vejledning Bedre hjælpemidler Kommunikation og information Optimering af arbejdsgange Forslag til ændringer af regler i kvoteloven Ved den daglige administration af ordningen er der fremkommet enkelte forhold omkring den årlige tildeling af kvoter og tildeling til nye virksomheder, der kan udnyttes til at opnå kvoter, uden at der er tilsvarende CO 2 -udledning, og som ikke fremmer formålet med at reducere CO 2 -udledningen. Disse omgåelsesmuligheder foreslås ændret ved en lovændring. Herudover er der enkelte forslag til forenklinger af administrationen. Forslag til lovændringer, der berører virksomheder: Justering af kvotetildeling til nye p-enheder, der er idriftsat eller omfattet efter den 31. marts 2004 (datoen for fremsættelse af den oprindelige kvoteloven) Forslag om at nye elproducerende anlæg får tildelt kvoter afhængig af benyttelsestiden. Dvs. anlæg med lav benyttelsestid får tildelt færre eller ingen kvoter. Baggrunden for forslaget er, at kvotelovens nøgletal for kvotetildelingen til nye anlæg er baseret på en benyttelsestid på timer årligt. Det findes ikke rimeligt at tildele kvoter til anlæg med en driftstid væsentligt under den driftstid, der indgår i nøgletallet. 8

9 Forslag om at reducere kvoter til varmeproducerende anlæg væsentligt. Baggrunden er at sådanne anlæg ofte etableres med henblik på spids- og reservelastydelser, og dermed ikke har normal produktion. Forslag om at anlæg, der tidligere har været en del af en p-enhed, der fortsat er omfattet af kvotedirektivet, ikke skal kunne tildeles kvoter som nye anlæg. Baggrunden for forslaget er, at kvoter tildeles på baggrund af historisk produktion. Hvis en virksomhed får tildelt kvoter til et anlæg, der har været en del af en p- enhed, der fortsat er omfattet af kvotedirektivet, vil samme anlæg udløse kvoter to gange, hvilket ikke er rimeligt. Forslag om at kvoter til nye p-enheder fremover tildeles forholdsmæssigt hver år. Baggrunden er, at den eksisterende regel om, at nye p-enheder tildeles kvoter på en gang, kan give problemer med tilbagelevering af kvoter, hvis p-enheden f.eks. skal lukkes. Justering af kvotetildelingen ved ophør af produktion Forslag om at den årlige kvotetildeling er betinget af, at p-enheden har en reel produktion ved starten af det år, kvoten tildeles for. Formålet er at undgå, at driftsleder i årevis kan modtage kvoter til en produktion, der reelt er ophørt og derfor ikke har haft nogen produktionsbaseret CO 2 -udledning, som virksomheden skal returnere kvoter for. Forenkling af reguleringen af p-enheder med små andele af fossilt brændsel Reguleringen af p-enheder med under 1 pct. af den samlede CO 2 -udledning foreslås ændret, så nye p-enheder med fossil brændsel skal have overvågningsplan og omfattes af reglerne for verifikation, rapportering og returnering. Forenklingen skyldes, at der er administrative problemer med de nuværende regler, da virksomhederne har haft mulighed for at gå ind og ud af ordningen, uden at CO 2 - udledningen er behørigt kontrolleret. Forslag til lovændringer, der forbedrer Energistyrelsens administration Justering af tidsfristen for Energistyrelsens sagsbehandling af virksomhedernes rapportering Energistyrelsen har som følge af tidsfristerne i loven en meget kort tidsperiode på i alt arbejdsdage til at gennemgå udledningsrapporteringer fra samtlige ca. 380 P-enheder. I det kommende lovforslag foreslås, at fristen for Energistyrelsens gennemgang af rapporteringen til Kvoteregisteret den 20. april hvert år - fjernes. Virksomhederne kan så returnere kvoter svarende til den udledning, som de indrapporterer, og eventuelle ændringer som findes ved Energistyrelsens gennemgang, kan blive justeret efterfølgende. 9

10 Informationsteknologi- og Digitalisering Som led i Regeringens visioner om digital forvaltning arbejder Energistyrelsen på at gøre CO 2 -kvoteadministrationen mest muligt digital. Dels for at lette arbejdet med kvoteordningen for virksomheden, dels for at effektivisere administrationen i Energistyrelsen. Energistyrelsen har udviklet en indberetningsløsning, EnergiData Online, som virksomhederne har adgang til via virksomhedsportalen Virk.dk. Energi- Data Online er under løbende udvikling. Udover at være en indberetningsløsning er formålet med EnergiData Online at stille relevante kvotedata til rådighed. Der er følgende initiativer vedrørende digitaliseringen af Energistyrelsens kvoteadministration. Byrdelettelser for virksomheder og verifikator Flere muligheder for digital indberetning. Hidtil har alene virksomheder med standardovervågningsplan kunne rapportere den årlige CO 2 -udledning digitalt. For at gøre indberetningen lettere for virksomheder og verifikatorer arbejder Energistyrelsens EnergiData-enhed der med følgende tiltag: Verifikatorer får fra februar 2007 mulighed for at indberette verifikationsrapport og verifikationserklæring via virksomhedsportalen Virk.dk. Der arbejdes for at give driftsledere med individuelle overvågningsplaner mulighed for digital rapportering via Virk.dk senest i 2. kvotetildelingsperiode Der arbejdes for digital indberetning af visse ændringer til tilladelser mv. formentlig i løbet af Den digitale indberetning vil blive koordineret med Kvoteregisteret. Bedre service ved kvitterings Ved validering af kvotedata i 2006 fik virksomhederne automatisk en kvitterings e- mail og modtog umiddelbart efter en dokumentation for indberettede data og en kvittering. Denne service er blevet modtaget positivt af virksomhederne. Ved den digitale rapportering for 2006 bliver servicen med automatisk kvitterings tilknyttet alle kvoterapporteringer. Reducere dobbeltindberetning af data Virksomheder skal både indberette data til Kvoteregisteret og Energistyrelsen. Rapportering af CO 2 -udledning til begge myndigheder er en følge af EU-lovgivningen, og kan derfor ikke undgås. Energistyrelsen og Kvoteregisteret har dog aftalt, at indsamling af øvrige oplysninger søges koordineret, så virksomhederne ikke skal foretage dobbeltindberetning. Alle energiproducenter skal indrapportere deres produktion og energiforbrug i forbindelse med energiproducenttællingen. Detaljeringsgraden i energiproducenttællingen er højere, men en del af de samme oplysninger skal også indberettes i forbindelse med kvoteordningen. De 2 rapporteringer er særskilte. Energistyrelsen arbejder på at koble rapporteringen til Energiproducenttællingen og den årlige rapportering af CO2-udledningen sammen sådan, at virksomheden kun skal anføre energiforbrugstallene en gang. Udover at være en lettelse for virksomheder vil det forbedre datagrundlaget i Energistyrelsen. 10

11 Adgang til seneste tilladelse og overvågningsplan. Verifikatorerne har givet udtryk for, at det ville lette arbejdet, hvis der var nemmere adgang til virksomhedernes overvågningsmateriale. Seneste udledningstilladelsespakker og overvågningsplaner er lagt ud på virk.dk. Fra 1. februar 2007 etableres mulighed for, at driftsleder kan give verifikator adgang til dokumenterne. Lettelser for Energistyrelsens interne administration Lettere adgang til Energistyrelsens interne administrationsgrundlag for CO 2 - kvoteordningen: Energistyrelsens interne administrationsgrundlag er i 2006 gjort elektronisk tilgængelig for Energistyrelsens sagsbehandlere via en lukket web-løsning. Ændringer kan hurtigere opdateres, og dermed sikres en hurtigere og bedre vidensdeling. Energistyrelsens sagsbehandlere har fået adgang til kvotedata via EnergiData Inline en database indgang til internt brug. Bedre ekstern vejledning De væsentligste redskaber i myndighedernes vejledning af virksomheder og verifikatorer er: Energistyrelsens hjemmeside om CO 2 -kvoter Energistyrelsens vejledning om CO 2 -kvoteordningen DANAKs retningslinier for verifikation og akkreditation (RL7) TNS Gallups undersøgelse viste, at over 80 pct. af de spurgte virksomheder benytter både den eksterne hjemmeside og vejledningen. Vejledningen benyttes desuden internt af Energistyrelsens sagsbehandlere. Statistik fra hjemmesiden viser også, at siderne om CO 2 -kvoter er nogle af de mest benyttede sider på Energistyrelsens hjemmeside. TNS Gallups undersøgelse viser desuden, at 85 pct. i høj grad eller i nogen grad kan finde de oplysninger, som de har haft brug for. 87 pct. af virksomhederne mener, at Energistyrelsens informationsmateriale er skrevet i et forståeligt sprog. DANAKs retningslinier for verifikation og akkreditering, som sikrer en harmonisering af de vilkår, der pålægges de akkrediterede verifikatorer, er i 2006 blevet evalueret på møder med verifikatorerne. Der er i 2. halvår af 2006 foretaget: Forbedringer for virksomheder og verifikatorer Opdatering af Energistyrelsens eksterne vejledning Opdatering af dele af Energistyrelsens vejledning, som følge af ændring af bl.a. standardovervågningsplaner 11

12 Opdatering af Energistyrelsens CO 2 -kvotehjemmeside Reviderede retningslinier ved akkreditation til CO 2 -verifikation. Møder holdt med verifikatorer i maj og november 2006 har bl.a. resulteret i: Revision af retningslinierne for verifikation og akkreditering (RL7). Udført af DANAK i samarbejde med Energistyrelsen Bedre hjælpemidler Energistyrelsen anvender en række hjælpemidler både overfor virksomhederne og internt i Energistyrelsen, som skal lette og effektivisere det administrative arbejde ved CO 2 -kvoteordningen. Der er følgende initiativer til at forbedre de eksterne og interne hjælperedskaber: Byrdelettelser for virksomheder Forenkling og justering af standardløsninger: Nye udgaver af standardovervågningsplan 1 og 2. Standardløsningerne er forbedret for virksomhederne bl.a. ved at flere brændsler er medtaget. Nye udgaver af standard rapporterings skemaer som følge af, at der er medtaget flere brændsler i standardløsningerne Revision af hjælpemidler til individuel overvågning Virksomhederne har i TNS Gallup undersøgelsen påpeget et behov for mere hjælp ved udformning af individuelle overvågningsplaner. Energistyrelser foretager derfor: Revision af checklisten til individuelle overvågningsplaner i 2007 Justering af indberetningsskemaer For at forbedre indberetningen af oplysninger til Energistyrelsen justeres styrelsens indberetningsblanketter: Ny udgave af ansøgningsskema er lagt på Energistyrelsens hjemmeside. Skema til indberetning af ændringer revideres i Forbedringer for Energistyrelsens interne administration Sikre ensartet sagsbehandling og god forvaltningsskik Som følge af erfaringer fra sagsbehandlingen er der i 2006 sket en løbende udvikling af administrationsgrundlaget, herunder eksempler på afgørelser samt udvikling af de interne dokumentationsskemaer. 12

13 Kommunikation og information i øvrigt Energistyrelsen har løbende kontakt til virksomhederne gennem orienterings e- mails og møder. TNS Gallups undersøgelse viser, at 96 pct. af de spurgte virksomheder mener, at Energistyrelsens informations s dækker deres behov for information til at opfylde deres forpligtelser. Endvidere viser TNS Gallups undersøgelse, at størstedelen (84 pct.) af de kvotevirksomheder, der har deltaget i Energistyrelsens informationsmøder, mener at de har fået nyttige informationer på møderne. 26 pct. af virksomhederne, der deltager i Gallup undersøgelsen, mener at der fortsat er behov for informationsmøder f.eks. i forbindelse med den nye kvotetildeling for perioden Udover kontakten til virksomhederne har den interne information i Energistyrelsen også betydning for, at ordningen kan fungere optimalt. Energistyrelsens undersøgelse af den interne administration viser bl.a. et behov for større informationsudveksling om emner, der drøftes og besluttes internt i Energistyrelsens arbejdsgrupper. Der er følgende initiativer til forbedring af kommunikation og information: Byrdelettelser for virksomheder Fremover en direkte indgang til Energistyrelsens kvoteadministration. For at sikre, at henvendelser fra virksomheder når hurtigere frem til relevante sagsbehandlere i Energistyrelsen og medvirke til, at virksomhederne hurtigere kan få svar på deres henvendelser, har: Virksomhederne fået en indgang til kvoteadministration i Energistyrelsen CO2- Generel information til virksomhederne sendes også fra CO2-kvoteService 2. Forbedringer for Energistyrelsens interne administration Skabe større viden om aktuelle emner og arbejdsopgaver Der skabes bedre overblik over hovedarbejdsopgaver for de forskellige interne arbejdsgrupper i Energistyrelsen, og dette videreformidles til sagsbehandler Der arbejdes med at forbedre den løbende information fra Energistyrelsens interne arbejdsgrupper om generelle fortolkninger, beslutninger og tiltag. Der vil løbende blive afholdt flere møder for sagsbehandlere, når der er aktuelle kvoteemner. F.eks. ny lovgivning, kvoteallokering, ændringer i vejledning mv. 2 Administrativ enhed i Energistyrelsen, der organiserer og samler op på administrationen. 13

14 Optimering af arbejdsgange Informationsudveksling og kommunikation om sagsbehandlingen foregår mellem: Virksomheden og Energistyrelsen Sagsbehandlere i Energistyrelsen og CO2-KvoteService CO2-KvoteService og Miljøstyrelsen (der har ansvar for Kvoteregisteret). Optimering af informationsudveksling er væsentlig for, at ordningen fungerer effektivt og tilfredsstillende. Der er følgende initiativer: Forbedringer for Energistyrelsens interne administration Informationsudveksling mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen er nedskrevet på baggrund af erfaringerne fra 1. kvoteforløb. Kommunikation til Kvoteregisteret vedr. p-enheder foregår via én administrativ enhed i Energistyrelsen Kommunikation mellem sagsbehandler og CO2-KvoteService er systematiseret bedre via internt dokumentationsskema. 14

15 Kapitel 1: Kvoteadministrations omfang, opbygning og regelgrundlag 1.1. Indledning Den 1. januar 2005 var startskuddet for det europæiske kvotehandelssystem. Den danske implementering af kvotesystemet fandt sted i 2004, hvor den danske kvotelov blev vedtaget i Folketinget og administrationen blev søsat. Formålet med CO 2 - kvote handelssystemet er at fremme en omkostningseffektiv reduktion af drivhusgassen CO 2 og derigennem bidrage til at opfylde de internationale klimaforpligtelser. Kvoteordningen er bygget op omkring et administrativt system, hvor de omfattede virksomheder får: En tilladelse til at udlede CO 2 Godkendt en plan for virksomhedens overvågning af CO 2 -udledning (overvågningsplan) Tildelt gratis kvoter 3, der sættes ind på en konto i det danske Kvoteregister, der er koblet op til det europæiske register. Hver kvote svarer til retten til at udlede et ton CO 2. Virksomheden skal: I løbet af året følge udviklingen af brændselsforbrug i henhold til godkendt overvågningsplan Efter årsskiftet opgøre årets CO 2 -udledning Have verificeret (godkendt) den årlige udledning af en uvildig part. I det danske system en verifikator, som er akkrediteret af DANAK 4 eller et tilsvarende akkrediteringsorgan Rapportere sin CO 2 -udledning og returnere kvoter i Kvoteregisteret svarende til den opgjorte udledning. Omsætteligheden af kvoterne skal sikre, at det samlede loft for CO 2 -udledningen (den samlede kvotetildeling) gennemføres mest muligt omkostningseffektivt. Hvis virksomheden kender deres omkostninger ved at reducere CO 2 -udledningen og handler økonomisk rationelt, vil virksomheden reducere CO 2 -udledning indtil der, hvor forøgelsen af omkostningerne ved at reducere udledningen med et ton CO 2 overstiger prisen på en kvote. Virksomheden vil foretage en afvejning af, om det kan betale sig at reducere virksomhedens CO 2 -udledning, at anvende gratis kvoter eller købe kvoter til returnering. 3 Kvoterne er fordelt efter en national allokeringsplan, der er godkendt af Europa-Kommissionen. Miljøstyrelsen har ansvar for allokeringsplanen og EU-godkendelsen. 4 DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark. 15

16 1.1. De omfattede Kvotevirksomheder EU s kvoteordning omfatter i alt 25 medlemslande og over produktionsenheder (herefter p-enheder). I Danmark er 380 p-enheder omfattet af ordningen, mens store lande som f.eks. Frankrig og Tyskland har omkring 3 (1075) og 5 (1842) gange som mange p-enheder. Af de 380 p-enheder der er omfattet i Danmark, er 244 p-enheder i el- og varmesektoren, 7 i offshore sektoren og 127 i industrisektoren. Tabel. Antal P-enheder inden for kategorierne el og fjernvarme, industri og offshore fordelt på størrelse efter CO2-udledning i 2005 Kategori < ton CO2 > og < ton CO2 > ton CO2 El og FV Industri Offshore 7 7 Hovedtotal Størstedelen af de omfattede p-enheder er mindre p-enheder med en årlig udledning under ton CO 2, jf. tabellen ovenfor. 3/4 del af alle driftsledere har kun 1 p- enhed, jf. figuren nedenfor. Figur. Antal p-enheder, som driftsledere har ansvar for. I alt 14% 4% 3% 75% 2% 2% 1 p-enh 2 p-enh 3 p-enh 4 p-enh 5 p-enh >5 p-enh Dvs. en stor del af de omfattede virksomheder er mindre virksomheder, som måske ikke i samme omfang som større virksomheder benytter et standardiseret kvalitetsog dokumenthåndteringssystem. 16

17 1.2. Administrationens opbygning I Danmark er hovedparten af administrationen af kvoteordningen underlagt transport- og energiministeren, som har delegeret størstedelen af sin kompetence til Energistyrelsen. Miljøministeren er ansvarlig for Kvoteregisteret, hvor alle kvoter og kreditter er registreret. Ministeren har delegeret sin kompetence til Miljøstyrelsen. Skemaet sidst i dette afsnit viser arbejdsfordelingen mellem Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Den årlige kvoteforløb er som følger: Før rapportering Senest den 28. februar hvert år indsætter Miljøstyrelsen gratis kvoter på p- enhedernes konti i Kvoteregisteret (dog pt. særlige regler for nye virksomheder). I løbet af januar-marts skal virksomhederne have verificeret deres CO 2 - udledning for foregående år af en akkrediteret verifikator Energistyrelsen behandler løbende over året ændringer til tilladelser og overvågningsplaner Rapportering og returnering Senest den 31. marts hvert år skal driftsleder rapportere foregående års CO 2 - udledning til Energistyrelsen og Kvoteregisteret. Driftsleder sender desuden verifikators rapport og verifikationserklæring til Energistyrelsen Energistyrelsen gennemgår de indsendte rapporteringer og giver besked til Miljøstyrelsen senest den 20. april om CO 2 -udledningen for samtlige p- enheder. Herunder behandles evt. negative verifikationserklæringer Senest den 30. april skal virksomheden have returneret kvoter i Kvoteregisteret svarende til den årlige rapporterede CO 2 -udledning. 17

18 Efter rapportering og returnering Energistyrelsen udsteder afgift til virksomheder, der ikke har returneret tilstrækkelige med kvoter Den 15. maj offentliggøres resultatet af produktionsenheders CO 2 -udledning Evt. afgørelser om betaling af afgift offentliggøres også Senest 1. juni sender Energistyrelsen datagrundlag for opkrævning af gebyrer til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen sender på egne og Energistyrelsens vegne gebyropkrævning til virksomheder. Dette er i korte træk det årlige forløb i administrationen af kvoteordningen. Som det vil fremgå af de efterfølgende kapitler omfatter administrationen: Regler, hjælperedskaber, arbejdsprocesser samt kommunikation og samarbejde mellem Energistyrelsen og virksomheder, verifikatorer, DANAK og Miljøstyrelsen. Dette er evalueret i de følgende kapitler. Skema. Oversigt over arbejdsfordeling (hovedopgaver) mellem Energistyrelsen og Miljøstyrelsen Energistyrelsen Miljøstyrelsen Kvotetildeling - ENS sender kontrolleret datagrundlag til MST (fra ENS database) - Senest hvert år indsætter MST gratiskvoter på driftsleders konti Verifikation - Samarbejdspart med DANAK - Medvirke ved revision af retningslinier for selskaber, som ønsker at blive akkrediteret til at foretage verifikation af CO 2 -udledning (RL7) - Kontaktled til verifikatorer (bl.a. arrangerer kontaktmøder) Ændringer til/nye tilladelser - Behandle akkreditering af verifikatorer. Meddele Kvoteregisteret om akkrediterede verifikatorer. - Optage verifikatorer i Kvoteregisteret. - Behandle ændring af eksisterende tilladelser (udvidelser, lukninger, overdragelser) - Udstede nye tilladelser - Sender nye tilladelser, ændringer om lukninger, overdragelser, kontaktoplysninger til Kvoteregisteret. - Registre ændringer hos driftsleder mv., som følge af ENS sagsbehandling Overvågning - Behandle og godkende ændringer af overvågningsplaner - Revidere standardovervågningsplaner. 18

19 Nye kvotetildelinger Energistyrelsen - Udarbejde nye kvotetildelinger efter ansøgning. Sende nye kvotetildelinger til Kvoteregisteret. Rapportering - Tilrettelægge årlig rapporteringsproces (sende s til virksomheder mv) - Revidere standard rapporteringsformater - Behandle årlig rapportering - Behandle sager med negativ verifikationserklæring eller hvor årlig rapportering mangler. Returnering - Frist til 9. maj for at komme med kommentarer til Kvoteregistret vedr. virksomheder, som ikke har returneret tilstrækkeligt med kvoter - Udstede afgift til virksomheder, der ikke har returneret tilstrækkeligt med kvoter. Gebyr - Sende dataudtræk til MST for ENS- gebyr - Opfølgning. Miljøstyrelsen - Oprette konto til driftsleder mv. Indsætte kvoter på konto. - Den 15. maj offentliggøre alle p-enheders årlig udledning af CO 2 på Kvoteregisterets hjemmeside. - Sende udtræk over returnerede kvoter til ENS - Offentliggøre returnering og afgiftsopkrævning på web. - MST udsender fælles gebyropkrævning - Indbetale til ENS - Oplyse status til ENS Regelgrundlaget for administrationen Grundlaget for Energistyrelsens kvoteadministration kan opdeles i EU s regelgrundlag og det danske regelgrundlag. EU s regler: EU s kvotedirektiv 5 Europa-Kommissionens retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner 6 Europa-Kommissionens forordning om et standardiseret og sikkert registersystem 7 (Registerforordningen) 5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (kvotedirektivet). 6 Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. Energistyrelsen skal, jf. artikel 14, stk. 2 i kvotedirektivet, sørge for at CO 2 -emissionerne overvåges i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer 19

20 Det bemærkes, at Kommissionens retningslinjer for overvågning og rapportering er revideret og Registerforordningen er ved at blive revideret som følge af de første erfaringer med kvotesystemet. Denne rapport omfatter alene erfaringerne fra Energistyrelsens nuværende administration. I evalueringen er ikke analyseret, om Kommissionens nye retningslinier og forventede ændringer i Registerforordningen vil kræve ændringer i administrationen. Dette vil blive analyseret i De danske CO 2 -kvoteregler omfatter: Lov nr. 493 af 9. juni 2004 med senere ændringer 8 (Kvoteloven), der implementer EU s kvotedirektiv Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO 2 -udledning fra produktionsenheder m.v. (Verifikationsbekendtgørelsen) (BEK nr. 478 af 15/06/2005) Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO 2 -kvoter (BEK nr. 571 af 18/06/2004) Bekendtgørelse om modregning i varmeprisen af CO 2 -kvoter tildelt til varmeproduktion (BEK nr. 950 af 11/10/2005). Herudover der følgende vejledning og retningslinier til virksomheder og verifikatorer: Energistyrelsens vejledning om CO 2 -kvoteordningen Pjecen Kort & Godt DANAKs retningslinjer RL7 (retningslinjer for selskaber, der ønsker at blive/er akkrediteret til CO2-verifikation). I de følgende kapitler vil der blive beskrevet forslag til ændringer af det danske regelgrundlag, der berører den danske implementering af kvotedirektivet. En stor del af administrationen er bundet op af EU s regler, og vil derfor ikke kunne ændres, med mindre reglerne også ændres i EU. 7 Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 af 21. december 2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa- Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF. 8 Ændret ved lov nr. 410 af 1. juni 2005 om ændring af lov om CO2 -kvoter, lov nr. 430 af 6. juni , lov nr. 431 af 6. juni og lov nr. 571 af 9. juni

Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema.

Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema. 27. januar 2014 Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema. Energistyrelsen har udarbejdet et specialskema

Læs mere

Vejledning om CO2-kvoteordningen

Vejledning om CO2-kvoteordningen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Vejledning om CO 2 -kvoteordningen. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter. December 2008. wwwisbn: 978-87-7844-771-5

Vejledning om CO 2 -kvoteordningen. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter. December 2008. wwwisbn: 978-87-7844-771-5 Vejledning om CO 2 -kvoteordningen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter December 2008 wwwisbn: 978-87-7844-771-5 Vejledning om kvoteordningen Indhold 1. Forord... 1 2. Generelt

Læs mere

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling.

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling. Vorskla Steel Denmark A/S Havnevej 31 3300 Frederiksværk E-mail: jdp@vorskla.dk 23. februar 2009 J.nr. 1605/1120-0230 Ref. EL Værk-nr.:1870 Side 1/11 CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan

Læs mere

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter Indhold 1. Indledning 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3. Tildeling af kvoter i 2008-12 4. Brug af JI/CDM-kreditter 5. Register for kvoter 6. Køb og salg af kvoter 7. Tilladelse til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter 1

Forslag. Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 114 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af transport- og energiministeren (Flemming Hansen) Høringsudgave 17. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Program. 9.30 10.00: Ankomst

Program. 9.30 10.00: Ankomst 9.30 10.00: Ankomst Program 10.00 10.15: Velkomst og præsentation af dagens program 10.15 10.35: National allokeringsplan for 2008 12 og ny kvotelov Lisbeth Nielsen Pause 10.50 12.00: EU s nye retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter 1)

Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter 1) BEK nr 118 af 27/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 072501/85304-0007 Senere

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted. TILLæG I OM CO 2 -KVOTER. til. overenskomst af 1985 med tillæg af 2001 mellem Rosenholm Kommune og Århus Kommune.

Bech-Bruun Dragsted. TILLæG I OM CO 2 -KVOTER. til. overenskomst af 1985 med tillæg af 2001 mellem Rosenholm Kommune og Århus Kommune. Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 020680-0022 jho/hsk TILLæG I OM CO 2 -KVOTER til overenskomst af 1985 med tillæg af 2001 mellem Rosenholm

Læs mere

Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter LOV nr 1497 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j. nr. 5002/5005-0024

Læs mere

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket (lov om CO2-kvoter) Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket Formand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter 15. juni 2004 Dette netbaserede hæfte har til formål at give korte og præcise svar på spørgsmål om kvoteordningen. Indhold 1. Sådan bruges hæftet 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter 1) Høringsudgave - udkast den 4. juli 2014. Fremsat den 8. oktober 2014 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter 1) (Tilpasning af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om CO 2

Bekendtgørelse af lov om CO 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse til udledning af CO2 Kapitel 3 Generelle bestemmelser om kvoter Kapitel 4 Fastsættelse og tildeling af kvoter Kapitel

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted. TILLæGSAFTALE 1 OM CO 2 -KVOTER. til. Samarbejdsaftale af 1991. September 2004

Bech-Bruun Dragsted. TILLæGSAFTALE 1 OM CO 2 -KVOTER. til. Samarbejdsaftale af 1991. September 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 020680-0022 jho/hsk/hf TILLæGSAFTALE 1 OM CO 2 -KVOTER til Samarbejdsaftale af 1991 September 2004

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2.

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2. Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved E-mail: info@naestved-varme.dk; hh@naestved-varme.dk 29-08-2013 J.nr. 1605/1120-0096 Ref. ACJ Tilladelsesnr. TCO2-376 Side 1/13 CO 2 kvoteordningen: Godkendelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (CO2-Kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Scanenergi A/S OVER Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises.

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises. (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Svanemølleværket (EKN j.nr. 531-10) og H.C. Ørsted Værket (EKN j.nr. 531-)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1619 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10510

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

EU s klima- og energipakke

EU s klima- og energipakke EU s klima- og energipakke Hvilke rammebetingelser sætter klima- og energipakken for EU s CO2-reduktioner, herunder i transporten og landbruget? Stig Kjeldsen, EU og International Energipolitik Klima-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt BILAG 1 Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Læs mere

NOTAT 12. marts 2007 J.nr. 030205/30029-0017 Ref. ENS.JBE/MFS/SSJ. Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter.

NOTAT 12. marts 2007 J.nr. 030205/30029-0017 Ref. ENS.JBE/MFS/SSJ. Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter. Det Energipolitiske Udvalg L 183 - Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. marts 2007 J.nr. 030205/30029-0017 Ref. ENS.JBE/MFS/SSJ Side 1/8 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Bekendtgørelse om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1570 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5002/5005-0036

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager.

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager. Til kommunerne Erhverv Ref. HEFRI Den 20. juni 2016 Statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider vedr. husdyrgodkendelser for første halvår 2016. Det er nu blevet tid til at opgøre sagsbehandlingstiden

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket

Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket Formand, dommer Poul Egan Næstformand, professor,

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Forslag til national allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-12

Greenpeace kommentarer til Forslag til national allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-12 7. februar 2007 Greenpeace kommentarer til Forslag til national allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-12 Indledende bemærkninger Vi skal indledningsvist bemærke, at vi finder en høringsperiode på

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk (CO2-kvoter) Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk Nævnsformand, dommer Poul K. Egan. Fhv. direktør,

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas.

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas. CO2- overvågningsplan for Næstved Varmeværk Åderupvej 22, 4700 Næstved P-nr.: 1003173770 Produktionsenhedens driftsleder: Næstved Varmeværk Status for Overvågningsplan: Signeret version indsendt til Energistyrelsen

Læs mere