Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)"

Transkript

1 Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007

2 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater 7 Sammenfatning af initiativer til justering af kvoteadministrationen 8 Kapitel 1: Kvoteadministrations omfang, opbygning og regelgrundlag Indledning De omfattede Kvotevirksomheder Administrationens opbygning Regelgrundlaget for administrationen 19 Kapitel 2: Erfaringer fra sagsbehandling af kvotesager Indledning Virksomhedernes vurdering af Energistyrelsens sagsbehandling Energistyrelsens sagsbehandleres evaluering af den interne kvoteadministration Sagsbehandling af ændringer hos CO 2 -kvotevirksomheder Overvågningsplaner Kvotetildeling Den årlige rapportering og returnering Resumé af initiativer 33

3 Kapitel 3: Verifikation Indledning Erfaringer med verifikationen Verifikation i EU Resumé af initiativer 38 Kapitel 4: Information og Kommunikation Indledning Information og kommunikation overfor virksomheder Kommunikation mellem Energistyrelsen og Miljøstyrelsen Information og kommunikation i Energistyrelsen Resumé af initiativer 43 BILAG Bilag 1: Virksomhedernes evaluering af Energistyrelsen Bilag 2: Energistyrelsens sagsbehandleres evaluering af kvoteadministrationen www ISBN:

4 Forord Den danske CO 2 -kvotelov blev vedtaget af Folketinget i juni Kvoteloven implementerer EU s kvotedirektiv for ordningens 1. periode den såkaldte demonstrationsperiode der omfatter årene EU-kvoteregistersystemet, og dermed også Danmarks kvotesystem, bliver fra medio 2007 koblet op på et FN-system, som følge af implementeringen af Kyoto-protokollen. Kvotesystemet er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at reducere Danmarks CO 2 - udledning i forhold til vores forpligtelser under Kyoto-protokollen. Danmark er i 2. kvoteperiode fra 1. januar 2008 til 31. december 2012 forpligtet til at reducere udledningen af CO 2 med 21 % i forhold til udledningen i For at samle op på gode erfaringer og lære af de mindre gode er Energistyrelsens administration af kvoteordningen blevet evalueret i løbet af Evalueringen er gennemført på baggrund af de første års erfaringer for at nå at indarbejde erfaringer fra 1. periode i den 2. kvoteperiode. Evalueringen indgår i Energistyrelsens resultatkontrakt for Formålet med evalueringen er at sikre en effektiv gennemførelse af administrationen af CO 2 -kvoteordningen. Ordningen skal løbende udvikles og effektiviseres ved blandt andet at fjerne omgåelsesmuligheder i eksisterende regler, forbedre arbejdsredskaber og kommunikation, optimere arbejdsgange, øge anvendelsen af informationsteknologi og digitalisering. Resultatet af en mere effektiv administration skal både kunne mærkes af vores interessenter og ses i Energistyrelsens egen administration. Evalueringen er formuleret i følgende delmål: Evaluere ordningens implementering Integrere eventuelle tilpasninger i lovgivningen, som opfølgning på evalueringen Indarbejde resultater fra evalueringen i den administrative tilrettelæggelse. Som led i evalueringen er der blandt andet gennemført følgende: En interviewundersøgelse af virksomhedernes holdning til administration (over 1/3 af kvote virksomhederne har deltaget i undersøgelsen) Spørgeskemaundersøgelse af Energistyrelsens sagsbehandleres erfaringer med administrationen Opsamling på erfaringer fra Energistyrelsens daglige administration Møder med øvrige interessenter: Verifikatorer, akkrediteringsorganer og Miljøstyrelsen. Evalueringen er afgrænset til alene at dække Energistyrelsens administration af Kvoteloven. Miljøstyrelsens administration af Kvoteregisteret, udarbejdelse af allo- 4

5 keringsplan, kvotemarkedet og effekten af ordningen er ikke omfattet af evalueringen. Denne evalueringsrapport er udarbejdet af en projektgruppe i Energistyrelsen, der bestod af: Fuldmægtig Anita C. Jakobsen (projektleder, Forsyningsområdet), civilingeniør Dorte Maimann (Forsyningsområdet), civilingeniør Kamilla Kristensen Rai (Forsyningsområdet) og civilingeniør Hans Henrik Svensson (Generel energipolitik og besparelser). Kontorchef Michel Schilling var været projektejer under projektforløbet. Projektgruppen afsluttede sit arbejde ultimo december Rapportens offentliggørelse har afventet fremsættelse af Forslag til Lov om ændring af lov om CO 2 - kvoter. Der er foretaget enkelte ændringer i rapporten i marts 2007 som følge af fremsættelse af lovforslaget. 5

6 Sammenfatning af evalueringens resultater Indledning Formålet med EU s CO 2 -kvoteordning er at fremme en omkostningseffektiv reduktion af CO 2 -udledning gennem et system med omsættelige kvoter. Kvoteordningen er bygget op omkring et administrativt system, som EU s medlemslande skal implementere i deres lovgivning. EU-lovgivningen definerer hvilke virksomheder, der er omfattet af ordningen og indeholder følgende hovedelementer: De kompetente myndigheder i EU-landene udsteder tilladelser til virksomheder til at udlede CO 2 De kompetente myndigheder tildeler gratiskvoter til virksomheder Virksomhederne skal overvåge og rapportere deres CO 2 udledning til de kompetente myndigheder Uvildige selskaber verificerer CO 2 -udledningen Virksomheder returnerer kvoter i Kvoteregisteret svarende til deres CO 2 - udledning. Der er inden for disse rammer enkelte frihedsgrader for medlemslandene til at bestemme opbygningen af administrationen. For at være omfattet af ordningen skal energiproduktion på virksomhedens produktionsenhed (herefter p-enhed) have en indfyret effekt på 20 MW eller derover, eller virksomheden skal have særlige proces aktiviteter 1. I Danmark er i alt 380 produktionsenheder (herefter p-enhed) fordelt på 245 virksomheder omfattet. Ca. 2/3 af p- enhederne (244) er fra el- og varmesektoren, 1/3 (127) fra industrisektoren, og 7 er fra offshore sektoren. Energistyrelsens målsætning er at opbygge og udvikle en administration, der kan administreres effektivt. Samtidig skal der være tillid til kontrollen (verifikationen) af CO 2 -udledningen, og det skal sikres, at der ikke udledes CO 2 uden tilladelse. Energistyrelsen har derfor opbygget en administration, hvor bl.a.: Overvågningen og rapporteringen for bestemte kategorier af virksomheder er systematiseret efter standardløsninger (Hovedparten af de omfattede virksomheder i Danmark har mulighed for at benytte disse standardløsninger. Danmark er et af de eneste lande, der har forenklet administrationen med standardløsninger) Uvildige verifikatorer foretager verifikationen af CO 2 -udledningen Godkendelsen (akkrediteringen) af verifikationselskaber foretages af Danmarks nationale akkrediteringsorgan DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan. 1 Se lovens 5-8 for en udførlig beskrivelse af hvilke virksomheder, der er omfattet. 6

7 For at undgå, at der ulovligt udledes CO 2 er de omfattede virksomheder i ordningen sammenholdt med Energistyrelsens database over energiproducenter. Dette er senest sket i Rapportens kapitel 1 giver en uddybende beskrivelse af administrationen. Den daglige sagsbehandling af henvendelser fra virksomheder er fordelt på 12 sagsbehandlere i Energistyrelsen. Herudover er der en række øvrige medarbejdere (bl.a. kontorpersonale, Energidata medarbejdere og jurister), som er involveret i sagsbehandlingen. I alt anvendes ca. 8 årsværk i Energistyrelsen på den daglige administration af kvoteordningen. Herudover anvendes årsværk på at fastlægge kvoteallokeringen, ændringer til kvoteloven og salg af statslige kvoter. Endelig deltager Energistyrelsen i arbejdsgrupper i EU-Kommissionen under Kvotedirektivet. Evalueringens resultater Energistyrelsen har i 2006 gennemført en første evaluering af Energistyrelsens administration af CO 2 -kvoteordningen. Evalueringen er gennemført fremadrettet, der er derfor fokuseret på evaluering af de elementer i administrationen, som vil være årligt tilbagevendende. Der er gennemført følgende: Analyseinstituttet TNS Gallup har for Energistyrelsen gennemført en interviewundersøgelse af virksomhedernes holdning til administration (Ca. 105 ud af 224 mulige kontaktpersoner er omfattet af interview undersøgelsen. 82 kontaktpersoner har afgivet svar) Intern spørgeskemaundersøgelse af Energistyrelsens sagsbehandleres erfaringer med administrationen Opsamling på erfaringer fra Energistyrelsens daglige administration Møder med øvrige interessenter: Verifikatorer, akkrediteringsorganer og Miljøstyrelsen. TNS Gallups undersøgelse viser, at der generelt er tilfredshed med Energistyrelsens administration af ordningen. Ca. 85 pct. af de adspurgte virksomheder er tilfredse med den hjælp og vejledning, som de har fået af Energistyrelsen. Virksomhederne har haft mulighed for generelt at komme med forslag til forbedringer og kommentarer til Energistyrelsens administration. Ca. halvdelen af virksomhederne har haft kommentarer. Nogle virksomheder har bemærket, at ordningen er administrativ tung, og andre har udtrykt tilfredshed med Energistyrelsens sagsbehandling. TNS Gallups rapport findes i bilag 1 til evalueringsrapporten. Energistyrelsens interne undersøgelse viste, at sagsbehandlerne har en positiv holdning til organiseringen af administrationen og generelt var tilfredse med deres arbejdsområde. Bilag 2 gengiver resultaterne fra Energistyrelsens interne undersøgelse. Erfaringer fra undersøgelserne samt Energistyrelsens løbende sagsbehandling har givet anledning til justeringer af den daglige administration og til en række tilpas- 7

8 ninger, som er blevet integreret i det lovforslag om ændring af kvoteloven, som er fremsat den 14. marts Herudover har Energistyrelsen i 2006 haft to møder med verifikatorerne og akkrediteringsorganer om deres erfaringer med ordningen. De tilbagemeldinger, Energistyrelsen har fået på disse møder, har bl.a. givet anledning til revision af standardløsningerne og af Retningslinier for verifikation og akkreditering (RL 7). Resultaterne fra evalueringen behandles mere udførligt i kapitel 2-4 i evalueringsrapporten. Sammenfatning af initiativer til justering af kvoteadministrationen Energistyrelsens evaluering af kvoteordningen har som ovenfor nævnt resulteret i en række initiativer. Initiativerne er rettet mod: Virksomheders og verifikators administration Energistyrelsens interne administration, herunder styrelsens samarbejde med Miljøstyrelsen. Størstedelen af evalueringens initiativer er implementeret i Andre bliver implementeret i Endelig er der initiativer, der forventes implementeret i 2008, herunder initiativer, der er en del af det kommende forslag til ændring af kvoteloven. Initiativerne er opdelt i følgende hovedkategorier: Forslag til ændringer af regler i kvoteloven Informationsteknologi og digitalisering Bedre ekstern vejledning Bedre hjælpemidler Kommunikation og information Optimering af arbejdsgange Forslag til ændringer af regler i kvoteloven Ved den daglige administration af ordningen er der fremkommet enkelte forhold omkring den årlige tildeling af kvoter og tildeling til nye virksomheder, der kan udnyttes til at opnå kvoter, uden at der er tilsvarende CO 2 -udledning, og som ikke fremmer formålet med at reducere CO 2 -udledningen. Disse omgåelsesmuligheder foreslås ændret ved en lovændring. Herudover er der enkelte forslag til forenklinger af administrationen. Forslag til lovændringer, der berører virksomheder: Justering af kvotetildeling til nye p-enheder, der er idriftsat eller omfattet efter den 31. marts 2004 (datoen for fremsættelse af den oprindelige kvoteloven) Forslag om at nye elproducerende anlæg får tildelt kvoter afhængig af benyttelsestiden. Dvs. anlæg med lav benyttelsestid får tildelt færre eller ingen kvoter. Baggrunden for forslaget er, at kvotelovens nøgletal for kvotetildelingen til nye anlæg er baseret på en benyttelsestid på timer årligt. Det findes ikke rimeligt at tildele kvoter til anlæg med en driftstid væsentligt under den driftstid, der indgår i nøgletallet. 8

9 Forslag om at reducere kvoter til varmeproducerende anlæg væsentligt. Baggrunden er at sådanne anlæg ofte etableres med henblik på spids- og reservelastydelser, og dermed ikke har normal produktion. Forslag om at anlæg, der tidligere har været en del af en p-enhed, der fortsat er omfattet af kvotedirektivet, ikke skal kunne tildeles kvoter som nye anlæg. Baggrunden for forslaget er, at kvoter tildeles på baggrund af historisk produktion. Hvis en virksomhed får tildelt kvoter til et anlæg, der har været en del af en p- enhed, der fortsat er omfattet af kvotedirektivet, vil samme anlæg udløse kvoter to gange, hvilket ikke er rimeligt. Forslag om at kvoter til nye p-enheder fremover tildeles forholdsmæssigt hver år. Baggrunden er, at den eksisterende regel om, at nye p-enheder tildeles kvoter på en gang, kan give problemer med tilbagelevering af kvoter, hvis p-enheden f.eks. skal lukkes. Justering af kvotetildelingen ved ophør af produktion Forslag om at den årlige kvotetildeling er betinget af, at p-enheden har en reel produktion ved starten af det år, kvoten tildeles for. Formålet er at undgå, at driftsleder i årevis kan modtage kvoter til en produktion, der reelt er ophørt og derfor ikke har haft nogen produktionsbaseret CO 2 -udledning, som virksomheden skal returnere kvoter for. Forenkling af reguleringen af p-enheder med små andele af fossilt brændsel Reguleringen af p-enheder med under 1 pct. af den samlede CO 2 -udledning foreslås ændret, så nye p-enheder med fossil brændsel skal have overvågningsplan og omfattes af reglerne for verifikation, rapportering og returnering. Forenklingen skyldes, at der er administrative problemer med de nuværende regler, da virksomhederne har haft mulighed for at gå ind og ud af ordningen, uden at CO 2 - udledningen er behørigt kontrolleret. Forslag til lovændringer, der forbedrer Energistyrelsens administration Justering af tidsfristen for Energistyrelsens sagsbehandling af virksomhedernes rapportering Energistyrelsen har som følge af tidsfristerne i loven en meget kort tidsperiode på i alt arbejdsdage til at gennemgå udledningsrapporteringer fra samtlige ca. 380 P-enheder. I det kommende lovforslag foreslås, at fristen for Energistyrelsens gennemgang af rapporteringen til Kvoteregisteret den 20. april hvert år - fjernes. Virksomhederne kan så returnere kvoter svarende til den udledning, som de indrapporterer, og eventuelle ændringer som findes ved Energistyrelsens gennemgang, kan blive justeret efterfølgende. 9

10 Informationsteknologi- og Digitalisering Som led i Regeringens visioner om digital forvaltning arbejder Energistyrelsen på at gøre CO 2 -kvoteadministrationen mest muligt digital. Dels for at lette arbejdet med kvoteordningen for virksomheden, dels for at effektivisere administrationen i Energistyrelsen. Energistyrelsen har udviklet en indberetningsløsning, EnergiData Online, som virksomhederne har adgang til via virksomhedsportalen Virk.dk. Energi- Data Online er under løbende udvikling. Udover at være en indberetningsløsning er formålet med EnergiData Online at stille relevante kvotedata til rådighed. Der er følgende initiativer vedrørende digitaliseringen af Energistyrelsens kvoteadministration. Byrdelettelser for virksomheder og verifikator Flere muligheder for digital indberetning. Hidtil har alene virksomheder med standardovervågningsplan kunne rapportere den årlige CO 2 -udledning digitalt. For at gøre indberetningen lettere for virksomheder og verifikatorer arbejder Energistyrelsens EnergiData-enhed der med følgende tiltag: Verifikatorer får fra februar 2007 mulighed for at indberette verifikationsrapport og verifikationserklæring via virksomhedsportalen Virk.dk. Der arbejdes for at give driftsledere med individuelle overvågningsplaner mulighed for digital rapportering via Virk.dk senest i 2. kvotetildelingsperiode Der arbejdes for digital indberetning af visse ændringer til tilladelser mv. formentlig i løbet af Den digitale indberetning vil blive koordineret med Kvoteregisteret. Bedre service ved kvitterings Ved validering af kvotedata i 2006 fik virksomhederne automatisk en kvitterings e- mail og modtog umiddelbart efter en dokumentation for indberettede data og en kvittering. Denne service er blevet modtaget positivt af virksomhederne. Ved den digitale rapportering for 2006 bliver servicen med automatisk kvitterings tilknyttet alle kvoterapporteringer. Reducere dobbeltindberetning af data Virksomheder skal både indberette data til Kvoteregisteret og Energistyrelsen. Rapportering af CO 2 -udledning til begge myndigheder er en følge af EU-lovgivningen, og kan derfor ikke undgås. Energistyrelsen og Kvoteregisteret har dog aftalt, at indsamling af øvrige oplysninger søges koordineret, så virksomhederne ikke skal foretage dobbeltindberetning. Alle energiproducenter skal indrapportere deres produktion og energiforbrug i forbindelse med energiproducenttællingen. Detaljeringsgraden i energiproducenttællingen er højere, men en del af de samme oplysninger skal også indberettes i forbindelse med kvoteordningen. De 2 rapporteringer er særskilte. Energistyrelsen arbejder på at koble rapporteringen til Energiproducenttællingen og den årlige rapportering af CO2-udledningen sammen sådan, at virksomheden kun skal anføre energiforbrugstallene en gang. Udover at være en lettelse for virksomheder vil det forbedre datagrundlaget i Energistyrelsen. 10

11 Adgang til seneste tilladelse og overvågningsplan. Verifikatorerne har givet udtryk for, at det ville lette arbejdet, hvis der var nemmere adgang til virksomhedernes overvågningsmateriale. Seneste udledningstilladelsespakker og overvågningsplaner er lagt ud på virk.dk. Fra 1. februar 2007 etableres mulighed for, at driftsleder kan give verifikator adgang til dokumenterne. Lettelser for Energistyrelsens interne administration Lettere adgang til Energistyrelsens interne administrationsgrundlag for CO 2 - kvoteordningen: Energistyrelsens interne administrationsgrundlag er i 2006 gjort elektronisk tilgængelig for Energistyrelsens sagsbehandlere via en lukket web-løsning. Ændringer kan hurtigere opdateres, og dermed sikres en hurtigere og bedre vidensdeling. Energistyrelsens sagsbehandlere har fået adgang til kvotedata via EnergiData Inline en database indgang til internt brug. Bedre ekstern vejledning De væsentligste redskaber i myndighedernes vejledning af virksomheder og verifikatorer er: Energistyrelsens hjemmeside om CO 2 -kvoter Energistyrelsens vejledning om CO 2 -kvoteordningen DANAKs retningslinier for verifikation og akkreditation (RL7) TNS Gallups undersøgelse viste, at over 80 pct. af de spurgte virksomheder benytter både den eksterne hjemmeside og vejledningen. Vejledningen benyttes desuden internt af Energistyrelsens sagsbehandlere. Statistik fra hjemmesiden viser også, at siderne om CO 2 -kvoter er nogle af de mest benyttede sider på Energistyrelsens hjemmeside. TNS Gallups undersøgelse viser desuden, at 85 pct. i høj grad eller i nogen grad kan finde de oplysninger, som de har haft brug for. 87 pct. af virksomhederne mener, at Energistyrelsens informationsmateriale er skrevet i et forståeligt sprog. DANAKs retningslinier for verifikation og akkreditering, som sikrer en harmonisering af de vilkår, der pålægges de akkrediterede verifikatorer, er i 2006 blevet evalueret på møder med verifikatorerne. Der er i 2. halvår af 2006 foretaget: Forbedringer for virksomheder og verifikatorer Opdatering af Energistyrelsens eksterne vejledning Opdatering af dele af Energistyrelsens vejledning, som følge af ændring af bl.a. standardovervågningsplaner 11

12 Opdatering af Energistyrelsens CO 2 -kvotehjemmeside Reviderede retningslinier ved akkreditation til CO 2 -verifikation. Møder holdt med verifikatorer i maj og november 2006 har bl.a. resulteret i: Revision af retningslinierne for verifikation og akkreditering (RL7). Udført af DANAK i samarbejde med Energistyrelsen Bedre hjælpemidler Energistyrelsen anvender en række hjælpemidler både overfor virksomhederne og internt i Energistyrelsen, som skal lette og effektivisere det administrative arbejde ved CO 2 -kvoteordningen. Der er følgende initiativer til at forbedre de eksterne og interne hjælperedskaber: Byrdelettelser for virksomheder Forenkling og justering af standardløsninger: Nye udgaver af standardovervågningsplan 1 og 2. Standardløsningerne er forbedret for virksomhederne bl.a. ved at flere brændsler er medtaget. Nye udgaver af standard rapporterings skemaer som følge af, at der er medtaget flere brændsler i standardløsningerne Revision af hjælpemidler til individuel overvågning Virksomhederne har i TNS Gallup undersøgelsen påpeget et behov for mere hjælp ved udformning af individuelle overvågningsplaner. Energistyrelser foretager derfor: Revision af checklisten til individuelle overvågningsplaner i 2007 Justering af indberetningsskemaer For at forbedre indberetningen af oplysninger til Energistyrelsen justeres styrelsens indberetningsblanketter: Ny udgave af ansøgningsskema er lagt på Energistyrelsens hjemmeside. Skema til indberetning af ændringer revideres i Forbedringer for Energistyrelsens interne administration Sikre ensartet sagsbehandling og god forvaltningsskik Som følge af erfaringer fra sagsbehandlingen er der i 2006 sket en løbende udvikling af administrationsgrundlaget, herunder eksempler på afgørelser samt udvikling af de interne dokumentationsskemaer. 12

13 Kommunikation og information i øvrigt Energistyrelsen har løbende kontakt til virksomhederne gennem orienterings e- mails og møder. TNS Gallups undersøgelse viser, at 96 pct. af de spurgte virksomheder mener, at Energistyrelsens informations s dækker deres behov for information til at opfylde deres forpligtelser. Endvidere viser TNS Gallups undersøgelse, at størstedelen (84 pct.) af de kvotevirksomheder, der har deltaget i Energistyrelsens informationsmøder, mener at de har fået nyttige informationer på møderne. 26 pct. af virksomhederne, der deltager i Gallup undersøgelsen, mener at der fortsat er behov for informationsmøder f.eks. i forbindelse med den nye kvotetildeling for perioden Udover kontakten til virksomhederne har den interne information i Energistyrelsen også betydning for, at ordningen kan fungere optimalt. Energistyrelsens undersøgelse af den interne administration viser bl.a. et behov for større informationsudveksling om emner, der drøftes og besluttes internt i Energistyrelsens arbejdsgrupper. Der er følgende initiativer til forbedring af kommunikation og information: Byrdelettelser for virksomheder Fremover en direkte indgang til Energistyrelsens kvoteadministration. For at sikre, at henvendelser fra virksomheder når hurtigere frem til relevante sagsbehandlere i Energistyrelsen og medvirke til, at virksomhederne hurtigere kan få svar på deres henvendelser, har: Virksomhederne fået en indgang til kvoteadministration i Energistyrelsen CO2- Generel information til virksomhederne sendes også fra CO2-kvoteService 2. Forbedringer for Energistyrelsens interne administration Skabe større viden om aktuelle emner og arbejdsopgaver Der skabes bedre overblik over hovedarbejdsopgaver for de forskellige interne arbejdsgrupper i Energistyrelsen, og dette videreformidles til sagsbehandler Der arbejdes med at forbedre den løbende information fra Energistyrelsens interne arbejdsgrupper om generelle fortolkninger, beslutninger og tiltag. Der vil løbende blive afholdt flere møder for sagsbehandlere, når der er aktuelle kvoteemner. F.eks. ny lovgivning, kvoteallokering, ændringer i vejledning mv. 2 Administrativ enhed i Energistyrelsen, der organiserer og samler op på administrationen. 13

14 Optimering af arbejdsgange Informationsudveksling og kommunikation om sagsbehandlingen foregår mellem: Virksomheden og Energistyrelsen Sagsbehandlere i Energistyrelsen og CO2-KvoteService CO2-KvoteService og Miljøstyrelsen (der har ansvar for Kvoteregisteret). Optimering af informationsudveksling er væsentlig for, at ordningen fungerer effektivt og tilfredsstillende. Der er følgende initiativer: Forbedringer for Energistyrelsens interne administration Informationsudveksling mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen er nedskrevet på baggrund af erfaringerne fra 1. kvoteforløb. Kommunikation til Kvoteregisteret vedr. p-enheder foregår via én administrativ enhed i Energistyrelsen Kommunikation mellem sagsbehandler og CO2-KvoteService er systematiseret bedre via internt dokumentationsskema. 14

15 Kapitel 1: Kvoteadministrations omfang, opbygning og regelgrundlag 1.1. Indledning Den 1. januar 2005 var startskuddet for det europæiske kvotehandelssystem. Den danske implementering af kvotesystemet fandt sted i 2004, hvor den danske kvotelov blev vedtaget i Folketinget og administrationen blev søsat. Formålet med CO 2 - kvote handelssystemet er at fremme en omkostningseffektiv reduktion af drivhusgassen CO 2 og derigennem bidrage til at opfylde de internationale klimaforpligtelser. Kvoteordningen er bygget op omkring et administrativt system, hvor de omfattede virksomheder får: En tilladelse til at udlede CO 2 Godkendt en plan for virksomhedens overvågning af CO 2 -udledning (overvågningsplan) Tildelt gratis kvoter 3, der sættes ind på en konto i det danske Kvoteregister, der er koblet op til det europæiske register. Hver kvote svarer til retten til at udlede et ton CO 2. Virksomheden skal: I løbet af året følge udviklingen af brændselsforbrug i henhold til godkendt overvågningsplan Efter årsskiftet opgøre årets CO 2 -udledning Have verificeret (godkendt) den årlige udledning af en uvildig part. I det danske system en verifikator, som er akkrediteret af DANAK 4 eller et tilsvarende akkrediteringsorgan Rapportere sin CO 2 -udledning og returnere kvoter i Kvoteregisteret svarende til den opgjorte udledning. Omsætteligheden af kvoterne skal sikre, at det samlede loft for CO 2 -udledningen (den samlede kvotetildeling) gennemføres mest muligt omkostningseffektivt. Hvis virksomheden kender deres omkostninger ved at reducere CO 2 -udledningen og handler økonomisk rationelt, vil virksomheden reducere CO 2 -udledning indtil der, hvor forøgelsen af omkostningerne ved at reducere udledningen med et ton CO 2 overstiger prisen på en kvote. Virksomheden vil foretage en afvejning af, om det kan betale sig at reducere virksomhedens CO 2 -udledning, at anvende gratis kvoter eller købe kvoter til returnering. 3 Kvoterne er fordelt efter en national allokeringsplan, der er godkendt af Europa-Kommissionen. Miljøstyrelsen har ansvar for allokeringsplanen og EU-godkendelsen. 4 DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark. 15

16 1.1. De omfattede Kvotevirksomheder EU s kvoteordning omfatter i alt 25 medlemslande og over produktionsenheder (herefter p-enheder). I Danmark er 380 p-enheder omfattet af ordningen, mens store lande som f.eks. Frankrig og Tyskland har omkring 3 (1075) og 5 (1842) gange som mange p-enheder. Af de 380 p-enheder der er omfattet i Danmark, er 244 p-enheder i el- og varmesektoren, 7 i offshore sektoren og 127 i industrisektoren. Tabel. Antal P-enheder inden for kategorierne el og fjernvarme, industri og offshore fordelt på størrelse efter CO2-udledning i 2005 Kategori < ton CO2 > og < ton CO2 > ton CO2 El og FV Industri Offshore 7 7 Hovedtotal Størstedelen af de omfattede p-enheder er mindre p-enheder med en årlig udledning under ton CO 2, jf. tabellen ovenfor. 3/4 del af alle driftsledere har kun 1 p- enhed, jf. figuren nedenfor. Figur. Antal p-enheder, som driftsledere har ansvar for. I alt 14% 4% 3% 75% 2% 2% 1 p-enh 2 p-enh 3 p-enh 4 p-enh 5 p-enh >5 p-enh Dvs. en stor del af de omfattede virksomheder er mindre virksomheder, som måske ikke i samme omfang som større virksomheder benytter et standardiseret kvalitetsog dokumenthåndteringssystem. 16

17 1.2. Administrationens opbygning I Danmark er hovedparten af administrationen af kvoteordningen underlagt transport- og energiministeren, som har delegeret størstedelen af sin kompetence til Energistyrelsen. Miljøministeren er ansvarlig for Kvoteregisteret, hvor alle kvoter og kreditter er registreret. Ministeren har delegeret sin kompetence til Miljøstyrelsen. Skemaet sidst i dette afsnit viser arbejdsfordelingen mellem Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Den årlige kvoteforløb er som følger: Før rapportering Senest den 28. februar hvert år indsætter Miljøstyrelsen gratis kvoter på p- enhedernes konti i Kvoteregisteret (dog pt. særlige regler for nye virksomheder). I løbet af januar-marts skal virksomhederne have verificeret deres CO 2 - udledning for foregående år af en akkrediteret verifikator Energistyrelsen behandler løbende over året ændringer til tilladelser og overvågningsplaner Rapportering og returnering Senest den 31. marts hvert år skal driftsleder rapportere foregående års CO 2 - udledning til Energistyrelsen og Kvoteregisteret. Driftsleder sender desuden verifikators rapport og verifikationserklæring til Energistyrelsen Energistyrelsen gennemgår de indsendte rapporteringer og giver besked til Miljøstyrelsen senest den 20. april om CO 2 -udledningen for samtlige p- enheder. Herunder behandles evt. negative verifikationserklæringer Senest den 30. april skal virksomheden have returneret kvoter i Kvoteregisteret svarende til den årlige rapporterede CO 2 -udledning. 17

18 Efter rapportering og returnering Energistyrelsen udsteder afgift til virksomheder, der ikke har returneret tilstrækkelige med kvoter Den 15. maj offentliggøres resultatet af produktionsenheders CO 2 -udledning Evt. afgørelser om betaling af afgift offentliggøres også Senest 1. juni sender Energistyrelsen datagrundlag for opkrævning af gebyrer til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen sender på egne og Energistyrelsens vegne gebyropkrævning til virksomheder. Dette er i korte træk det årlige forløb i administrationen af kvoteordningen. Som det vil fremgå af de efterfølgende kapitler omfatter administrationen: Regler, hjælperedskaber, arbejdsprocesser samt kommunikation og samarbejde mellem Energistyrelsen og virksomheder, verifikatorer, DANAK og Miljøstyrelsen. Dette er evalueret i de følgende kapitler. Skema. Oversigt over arbejdsfordeling (hovedopgaver) mellem Energistyrelsen og Miljøstyrelsen Energistyrelsen Miljøstyrelsen Kvotetildeling - ENS sender kontrolleret datagrundlag til MST (fra ENS database) - Senest hvert år indsætter MST gratiskvoter på driftsleders konti Verifikation - Samarbejdspart med DANAK - Medvirke ved revision af retningslinier for selskaber, som ønsker at blive akkrediteret til at foretage verifikation af CO 2 -udledning (RL7) - Kontaktled til verifikatorer (bl.a. arrangerer kontaktmøder) Ændringer til/nye tilladelser - Behandle akkreditering af verifikatorer. Meddele Kvoteregisteret om akkrediterede verifikatorer. - Optage verifikatorer i Kvoteregisteret. - Behandle ændring af eksisterende tilladelser (udvidelser, lukninger, overdragelser) - Udstede nye tilladelser - Sender nye tilladelser, ændringer om lukninger, overdragelser, kontaktoplysninger til Kvoteregisteret. - Registre ændringer hos driftsleder mv., som følge af ENS sagsbehandling Overvågning - Behandle og godkende ændringer af overvågningsplaner - Revidere standardovervågningsplaner. 18

19 Nye kvotetildelinger Energistyrelsen - Udarbejde nye kvotetildelinger efter ansøgning. Sende nye kvotetildelinger til Kvoteregisteret. Rapportering - Tilrettelægge årlig rapporteringsproces (sende s til virksomheder mv) - Revidere standard rapporteringsformater - Behandle årlig rapportering - Behandle sager med negativ verifikationserklæring eller hvor årlig rapportering mangler. Returnering - Frist til 9. maj for at komme med kommentarer til Kvoteregistret vedr. virksomheder, som ikke har returneret tilstrækkeligt med kvoter - Udstede afgift til virksomheder, der ikke har returneret tilstrækkeligt med kvoter. Gebyr - Sende dataudtræk til MST for ENS- gebyr - Opfølgning. Miljøstyrelsen - Oprette konto til driftsleder mv. Indsætte kvoter på konto. - Den 15. maj offentliggøre alle p-enheders årlig udledning af CO 2 på Kvoteregisterets hjemmeside. - Sende udtræk over returnerede kvoter til ENS - Offentliggøre returnering og afgiftsopkrævning på web. - MST udsender fælles gebyropkrævning - Indbetale til ENS - Oplyse status til ENS Regelgrundlaget for administrationen Grundlaget for Energistyrelsens kvoteadministration kan opdeles i EU s regelgrundlag og det danske regelgrundlag. EU s regler: EU s kvotedirektiv 5 Europa-Kommissionens retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner 6 Europa-Kommissionens forordning om et standardiseret og sikkert registersystem 7 (Registerforordningen) 5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (kvotedirektivet). 6 Kommissionens beslutning af 29. januar 2004 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. Energistyrelsen skal, jf. artikel 14, stk. 2 i kvotedirektivet, sørge for at CO 2 -emissionerne overvåges i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer 19

20 Det bemærkes, at Kommissionens retningslinjer for overvågning og rapportering er revideret og Registerforordningen er ved at blive revideret som følge af de første erfaringer med kvotesystemet. Denne rapport omfatter alene erfaringerne fra Energistyrelsens nuværende administration. I evalueringen er ikke analyseret, om Kommissionens nye retningslinier og forventede ændringer i Registerforordningen vil kræve ændringer i administrationen. Dette vil blive analyseret i De danske CO 2 -kvoteregler omfatter: Lov nr. 493 af 9. juni 2004 med senere ændringer 8 (Kvoteloven), der implementer EU s kvotedirektiv Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO 2 -udledning fra produktionsenheder m.v. (Verifikationsbekendtgørelsen) (BEK nr. 478 af 15/06/2005) Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO 2 -kvoter (BEK nr. 571 af 18/06/2004) Bekendtgørelse om modregning i varmeprisen af CO 2 -kvoter tildelt til varmeproduktion (BEK nr. 950 af 11/10/2005). Herudover der følgende vejledning og retningslinier til virksomheder og verifikatorer: Energistyrelsens vejledning om CO 2 -kvoteordningen Pjecen Kort & Godt DANAKs retningslinjer RL7 (retningslinjer for selskaber, der ønsker at blive/er akkrediteret til CO2-verifikation). I de følgende kapitler vil der blive beskrevet forslag til ændringer af det danske regelgrundlag, der berører den danske implementering af kvotedirektivet. En stor del af administrationen er bundet op af EU s regler, og vil derfor ikke kunne ændres, med mindre reglerne også ændres i EU. 7 Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 af 21. december 2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa- Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF. 8 Ændret ved lov nr. 410 af 1. juni 2005 om ændring af lov om CO2 -kvoter, lov nr. 430 af 6. juni , lov nr. 431 af 6. juni og lov nr. 571 af 9. juni

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter Indhold 1. Indledning 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3. Tildeling af kvoter i 2008-12 4. Brug af JI/CDM-kreditter 5. Register for kvoter 6. Køb og salg af kvoter 7. Tilladelse til

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2.

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2. Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved E-mail: info@naestved-varme.dk; hh@naestved-varme.dk 29-08-2013 J.nr. 1605/1120-0096 Ref. ACJ Tilladelsesnr. TCO2-376 Side 1/13 CO 2 kvoteordningen: Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas.

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas. CO2- overvågningsplan for Næstved Varmeværk Åderupvej 22, 4700 Næstved P-nr.: 1003173770 Produktionsenhedens driftsleder: Næstved Varmeværk Status for Overvågningsplan: Signeret version indsendt til Energistyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen. Oktober 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2. - udledningen. Oktober 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO 2 - udledningen Oktober 2012 BERETNING OM DANMARKS REDUKTION AF CO 2 -UDLEDNINGEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Vindkraft og CO2-kvoter

Vindkraft og CO2-kvoter Faktablad M 7 Vindkraft og CO2-kvoter Siden Klimakonventionen blev forhandlet på plads i FN og underskrevet i Rio i 1992, er der gennemført en række internationale forhandlinger for at konkretisere aftalen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere