9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed"

Transkript

1 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i et fælles udspil udarbejdet en 9 punktsplan, som kan fjerne nogle af de byrder, som gør det tungt og frustrerende at drive en sund forretning. 4. april 2011 Analysens resultater 88 pct. af de adspurgte virksomheder mener i høj grad eller i nogen grad, at det vil lette de administrative byrder, hvis man kun skal indberette en bestemt oplysning til én myndighed. 84 pct. svarer, at færre indgange til det offentlige i høj grad eller i nogen grad vil lette deres byrder. Desuden mener 75 pct., at det i høj grad eller i nogen grad vil lette deres administrative byrder, hvis kommunerne i højere grad har ens regler og praksis. 77 pct. forventer, at en løbende evaluering af lovgivningen i høj grad eller i nogen grad vil føre til en reduktion af de administrative byrder. Endelig tror 64 pct. af de adspurgte virksomheder, at det i høj grad eller i nogen grad ville lette deres byrder, hvis man har en ordning, så der er to fastsatte årlige datoer, hvor ny erhvervslovgivning skal have ikrafttrædelsesdato. 68 pct. mener at øget brug af digitalisering i høj grad eller i nogen grad vil lette de administrative byrder. Kontakt Kathrine Stampe Andersen Chefkonsulent Dansk Byggeri Tlf Mobil Anne Gram Erhvervspolitisk konsulent Dansk Erhverv Tlf Mobil Side 1 af 7

2 9 forslag til at lette de administrative byrder 1. Kommuner og regioner bør indføre ens blanketter og ansøgningsskemaer Ens blanketter og ansøgningsskemaer vil gøre det nemmere for virksomhederne at udfylde ansøgninger korrekt og hurtigt, hvilket i sidste ende vil spare både virksomhederne og de offentlige myndigheder for en masse unødigt bøvl. Ens blanketter vil eksempelvis gøre det nemmere for virksomhederne i nedenstående situationer: 1. Offentlige udbud 2. Tilmelding til kommunale affaldsordninger 3. Ansøgninger på miljøområdet (f. eks. miljøgodkendelse) 2. Kommuner bør fortolke lovgivning og regulativer mere ens Mange kommuner fortolker lovgivningen forskelligt, hvilket er en stor byrde for virksomhederne, når de skal forholde sig til 98 forskellige fortolkninger af samme lovgivning. Uden at gribe ind i kommunernes selvstyre, vil det være en stor fordel for virksomhederne, hvis kommunerne i højere grad koordinerede deres fortolkning af lovgivning. Der kan fx indføres ens fortolkning på følgende områder: 1. affaldsgebyr og regler vedr. deponering af forskelligt affald. 2. brandregulativer, der fortolkes af brandmyndigheder 3. kommunal byggesagsbehandling 3. Der bør indføres faste ændringsintervaller af al lovregulering Det er en stor administrativ byrde for mange virksomheder løbende at følge med i, hvorvidt der er foretaget ændringer i allerede eksisterende erhvervsregulering, eller om der er indført nye regler. Det kan løses, hvis man, hvor det er muligt, kun ændrer i eksisterende erhvervsregulering to gange årligt, og ligeledes kun indfører ny erhvervsregulering på to faste årlige datoer, efter engelsk forbillede. Det vil give virksomhederne langt bedre overblik over, hvornår de skal holde sig orienteret om ændringer i lovgivningen. Lovgivningen bør evalueres løbende, så det dermed sikres, at lovgivningen hele tiden er relevant, opdateret og tjener sit formål. 4. Der bør kun være én indgang til kommunen ved refusionsspørgsmål Virksomhederne skal kun have en elektronisk platform og et indberetningssted i sygedagpengespørgsmål, så man undgår at en virksomhed med 10 ansatte skal kontakte 10 bopælskommuner. Virk.dk er udviklet til, og bør være det eneste medie, der anvendes i sygedagpengesammenhæng. I dag anvender virksomhederne Virk.dk til anmodning om refusion af sygedagpenge og oplysning om, at den lovpligtige sygeopfølgningssamtale efter fire uger er afholdt. Men kommunerne anvender sjældent Virk.dk til formidling af oplysninger om status i sygedagpengesagen, hvilket bør være et krav 5. Udbetaling af sygedagpenge bør overgå til seks udbetalingscentre På den lange bane bør udbetaling af sygedagpenge hurtigst muligt overgå til de seks centrale udbetalingscentre. Derved får virksomhederne kun et sted at henvende sig i Side 2 af 7

3 sygedagpengesager. Indberetningen sker via Virk.dk til udbetalingscenteret i regionen - og den elektroniske anmodning sendes samtidig (automatisk) til den ansatte sygemeldtes bopælskommunen med henblik på sygeopfølgning. Bopælskommunen skal så bruge Virk.dk til statusoplysninger til virksomheden i sygedagpengesagen. 6. Der bør være én indgang til kommunen ved erhvervsforhold Mange virksomheder føler, at de sendes rundt i den kommunale forvaltning, når de henvender sig med erhvervsrelaterede spørgsmål. Der bør være ét enkelt kontor, hvor virksomheder kan henvende sig, så der ikke opstår tvivl herom. 7. Der bør være ensartede CSR-krav fra det offentliges side ved offentlige indkøb I det omfang, der benyttes CSR krav, bør disse i videst muligt ensrettes. Mange virksomheder oplever i dag konsekvensen af, at kommunerne ikke har ens CSR-krav ved indkøb og udbud. Det betyder, at hvad den ene kommune stiller af CSR-krav til leverandørerne kan være vidt forskellige fra, hvad en anden kommune stiller af krav ved samme leverance. 8. Offentlige myndigheder må kun efterspørge samme data hos virksomheder én gang Det er en stor administrativ belastning, når forskellige offentlige myndigheder beder om samme oplysninger flere gange. I stedet bør offentlige myndigheder kun efterspørge samme oplysninger hos virksomhederne én gang, og derefter udveksle oplysningerne myndighederne imellem. Det er også anbefalingen fra EU i Small Business Act. Danmark er et af de eneste EU-lande, der ikke har indført denne løsning, der ellers kan ellers kan lette de administrative byrder for virksomhederne anseeligt. 9. Der bør indføres Code of Conduct for offentlige myndigheders ageren overfor virksomheder Administrative byrder handler ikke blot om lovgivning, men også i høj grad om virksomhedernes opfattelse af de offentlige myndigheders imødekommenhed og hjælpsomhed. Undersøgelser viser, at mange virksomheder oplever mødet med en række offentlige myndigheder meget negativt og omstændigt. Et Code of Conduct for offentlige myndigheders ageren overfor virksomheder vil kunne sikre, at virksomhederne oplever et mere positivt møde med de offentlige myndigheder. Der kunne eksempelvis opstilles retningslinjer for 1. Hvor mange forskellige sagsbehandlere virksomheder kan henvises til, når de henvender sig til offentlige myndigheder 2. Længde på sagsbehandlingstider 3. Mulighed for benchmarke de offentlige myndigheders serviceniveau, så det fremgår tydeligere, hvor der er plads til forbedringer i den offentlige service. Side 3 af 7

4 Erhvervslivets syn på administrative byrder Dansk Byggeri og Dansk Erhverv har i december 2010 samarbejdet om at gennemføre spørgeskemaundersøgelser af deres medlemmers oplevelser med administrative byrder. Der er indsamlet svar fra i alt 373 virksomheder. De samlede resultater for begge erhvervsorganisationers medlemmer præsenteres i notatet. Virksomhedernes oplevelser med administrative byrder Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere, i hvilket omfang en række offentlige krav og regler udgør administrative belastninger for dem. Resultaterne fremgår af figur 1 nedenfor. Figur 1: I hvilket omfang vurderer du, at følgende offentlige krav og regler udgør en administrativ belastning for din virksomhed? N= Der er vist resultater for udvalgte svarkategorier. Den største af disse belastninger er arbejdspladsvurderingen, som tre ud af fire virksomheder i høj eller i nogen grad oplever som en administrativ byrde. Den næststørste er indhentning af vejledninger og rådgivning hos offentlige myndigheder, som 68 pct. af de adspurgte virksomheder i høj eller i nogen grad vurderer, udgør en administrativ byrde. Godt 60 pct. af virksomhederne oplever i høj eller i nogen grad, at sygedagpengerefusion og indberetning af den samme oplysning til forskellige myndigheder som administrative belastninger. Lidt over halvdelen mener, at regler vedrørende ansættelser, multimedieskat samt håndtering af momsregler udgør administrative byrder. Side 4 af 7

5 Endelig mener 46 pct., at kommuner, der har forskellige regler og praksisser i høj eller i nogen grad udgør byrder, og 43 pct. at indberetning af personalegode i høj eller nogen grad er en administrative belastninger for virksomheden. Virksomhederne er blevet spurgt om, i hvilket omfang en række bestemte tiltag vil kunne lette de administrative byrder. Resultatet er vist i figur 2. Figur 2: I hvilket omfang mener du, at følgende tiltag kan lette de administrative byrder for din virksomhed? N= Der er vist resultater for udvalgte svarkategorier. 56 pct. mener i høj grad, at det vil lette de administrative byrder, hvis man kun skulle indberette en bestemt oplysning til én myndighed, og 50 pct. svarer, at færre indgange til det offentlige i høj grad ville lette deres byrder. Desuden mener 49 pct., at det i høj grad ville lette deres administrative byrder, hvis kommunerne i højere grad havde ens regler og praksis, og 44 pct. forventer, at en løbende evaluering af lovgivningen ville føre til en reduktion af de administrative byrder. Endelig tror 31 pct. af de adspurgte virksomheder, at det i høj grad ville lette deres byrder, hvis man havde en ordning så der er to bestemte dage på året, hvor ny erhvervslovgivning skal have ikrafttrædelsesdato, og 24 pct. mener at øget brug af digitalisering i høj grad vil lette de administrative byrder. Forskelle mellem de offentlige myndigheder Over halvdelen af virksomhederne oplever størst administrative byrder hos forskellige statslige myndigheder, og lidt over halvdelen i kommunerne, som vist i figur 3. Derimod oplever kun 2 pct. af virksomhederne de største administrative byrder i regionerne. Side 5 af 7

6 Figur 3: Hos hvilken type offentlige myndigheder oplever din virksomhed de største administrative byrder? n=368 Byrder handler ikke kun om selve lovgrundlaget. Krav og regler er mindre byrdefulde for virksomhederne, hvis myndighederne er gode til at informere og rådgive om dem, og hvis myndighederne i hvert fald i første omgang er imødekommende og hjælpende i mødet med virksomheder, der har vanskelig ved at få overblik over kravene på et område. De adspurgte virksomheder er blevet bedt om at forholde sig til, hvordan de opfatter mødet med de offentlige myndigheder. Resultatet er vist i figur 4 En ting er, hvilke regler og krav det offentlige stiller. Noget andet er, om de offentlige myndigheder er gode til f.eks. at informere om nye krav, og har forståelse for, at det kan være tidskrævende for virksomhederne at få overblik over alle regler. Derfor er de offentlige myndigheders imødekommenhed også vigtig for, hvorvidt virksomhederne oplever mødet med dem, som byrdefuldt. Figur 4: Hvordan oplever din virksomhed mødet med følgende offentlige myndigheder? N= , dog 78 for Udlændingeservice. Der er vist nettotal, dvs. andelen som havde en positiv opfattelse af myndigheden fratrukket andelen, som havde en negativ opfattelse af myndigheden. Der er set bort fra respondenter, som har svaret ved ikke, eller ikke har haft kontakt til den pågældende myndighed Virksomhederne har et meget negativt syn på Danmarks Statistik og Udlændingeservice, og et positivt indtryk af jobcentrene og virk.dk. Indtrykket af Skat, Arbejdstilsynet, kommunerne og arbejdsgiverkontrollen er overordnet set neutralt. Side 6 af 7

7 Belyst ved nettotal (dvs. andelen som har en positiv opfattelse af myndigheden fratrukket andelen, som har en negativ opfattelse) har 32 pct. en negativ opfattelse af Danmarks Statistik, og 19 pct. af Udlændingeservice. 3 pct. har netto en negativ opfattelse af Skat og Arbejdstilsynet, og 1 pct. af kommunerne. Desuden har 3 pct. netto en positiv opfattelse af Arbejdsgiverkontrol, 5 pct. af jobcentrene, og 11. pct. netto har en positiv opfattelse af Virk.dk. Om undersøgelserne Medlemsundersøgelserne er gennemført i december Et spørgeskema er udsendt til et antal tilfældigt udvalgte medlemmer af Dansk Byggeri og Dansk Erhverv, og 373 har besvaret det. Side 7 af 7

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud Indhold 1 5 7 7 8 8 9 9

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Mindre bureaukrati - helt konkret!

Mindre bureaukrati - helt konkret! Mindre bureaukrati - helt konkret! Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog Oktober 2012 Mindre bureaukrati helt konkret! 1 Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog: Snærende regler og unødigt

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere