Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises."

Transkript

1 (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Svanemølleværket (EKN j.nr ) og H.C. Ørsted Værket (EKN j.nr. 531-) Formand, dommer Poul K. Egan, Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.eocon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises. Energi E2 A/S har ved e-post og brev af 18. januar 2005 påklaget Energistyrelsens to afgørelser af 21. december 2004, hvorved styrelsen i den ene afgørelse tildelte Svanemølleværket samlet kvoter til udledning af CO2 og i den anden afgørelse tildelte H.C. Ørsted Værket samlet kvoter. Energi E2 A/S påklager datagrundlaget for Energistyrelsens tildeling af CO2- kvoterne til Energiklagenævnet, idet selskabet ønsker, at kvoterne skal tildeles på baggrund af en differentiering mellem kraftvarmeproduktionen og varmeproduktionen på de to værker. De påklagede afgørelser Fra Energistyrelsen afgørelse af 21. december 2004 vedrørende Svanemølleværket citeres: Tildeling af kvoter for perioden Energistyrelsen har truffet afgørelse om, hvor mange kvoter til udledning af CO2, der vil blive tildelt i medfør af kvotelovens kapitel 4, for periode , for produktionsenheden: Svanemølleværket

2 P-nr: Grundlaget for kvotetildelingen fremgår af vedlagte bilag, Grundlag for kvoteberegningen og beregnet kvote Der vil på dette grundlag blive tildelt en samlet kvote på kvoter for perioden Kvoterne tildeles med 40 % i 2005, 30 % i 2006 og 30 % i 2007, således: 2005: kvoter 2006: kvoter 2007: kvoter [ ] Af det i afgørelse omtalte bilag Grundlag for kvoteberegningen og beregnet kvote fremgår det: [ ] Historisk CO2-udledning og produktion for produktionsenheden Side 2 af 11 Udledning af CO2 fra forbrænding af fossile brændsler (ton) Udledning af CO2 fra øvrige processer omfattet af kvotedirektiv (ton) Co2 henregnet til varmeproduktion (ton) jf. lovens 16, stk.7 *1) Netto el-levering (MWh) Netto fossil ellevering (MWh)*2) Beregnet kvote for produktionsenheden Svanemølleværket Basisår for tildeling jf. lovens 16 stk. 2-4 *3) a) Gennemsnitlig årlig kvotetildeling for var kvoter

3 meproduktion i basisperioden jf. 17 stk. 1) *4) b) gennemsnitlig årlig kvotetildeling for fossil el-levering i basisperioden jf. 17 stk. 1. Beregnes som 1,680/3 kvoter/mwh gennemsnitlig fossil el i basisår *4) c) Tildeling for mindsket eller øget CO2- udledning som følge af lovkrav der følger af fællesskabslovgivning (EU)jf. lovens 17 stk.4 d) Tildeling for produktionsenheder, som er sat i drift eller væsentligt udvidet efter den 2. januar 2002 jf. lovens 18 og 19 e) Samlet gennemsnitlig årlig tildelt CO2-kvote Sum af a), b), c), d) f)samlet kvote for de 3 år som til dels med 40% det første år og 30%, hvert af de følgende år. Beregnes som e) x 3 [ ] [note *1) -*4) er udeladt] Kvoter 0 Kvoter 0 Kvoter Kvoter Kvoter Side 3 af 11 Fra Energistyrelsen afgørelse af 21. december 2004 vedrørende H.C. Ørsted Værket citeres: Tildeling af kvoter for perioden Energistyrelsen har truffet afgørelse om, hvor mange kvoter til udledning af CO2, der vil blive tildelt i medfør af kvotelovens kapitel 4, for periode , for produktionsenheden: H.C. Ørstedsværket P-nr: Grundlaget for kvotetildelingen fremgår af vedlagte bilag, Grundlag for kvoteberegningen og beregnet kvote Der vil på dette grundlag blive tildelt en samlet kvote på kvoter for perioden Kvoterne tildeles med 40 % i 2005, 30 % i 2006 og 30 % i 2007, således: 2005: kvoter 2006: kvoter 2007: kvoter [ ] Af det i afgørelsen omtalte bilag Grundlag for kvoteberegningen og beregnet kvote fremgår det:

4 [ ] Historisk CO2-udledning og produktion for produktionsenheden Udledning af CO2 fra forbrænding af fossile brændsler (ton) Udledning af CO2 fra øvrige processer omfattet af kvotedirektiv (ton) CO2 henregnet til varmeproduktion (ton) jf. lovens 16, stk.7 *1) Netto el-levering (MWh) Netto fossil ellevering (MWh)*2) Side 4 af 11 Beregnet kvote for produktionsenheden H.C. Ørsted Værket Basisår for tildeling jf. lovens 16 stk. 2-4 *3) a) Gennemsnitlig årlig kvotetildeling for varmeproduktion kvoter i basisperioden jf. 17 stk. 1 *4) b) gennemsnitlig årlig kvotetildeling for fossil Kvoter el-levering i basisperioden jf. 17 stk. 1. Beregnes som 1,680/3 kvoter/mwh gennemsnitlig fossil el i basisår c) Tildeling for mindsket eller øget CO Kvoter udledning som følge af lovkrav der følger af fællesskabslovgivning (EU)jf. lovens 17 stk.4 d) Tildeling for produktionsenheder, som er sat 0 Kvoter i drift eller væsentligt udvidet efter den 2. januar 2002 jf. lovens 18 og 19 e) Samlet gennemsnitlig årlig tildelt CO2-kvote Kvoter Sum af a), b), c), d)

5 f)samlet kvote for de 3 år som til dels med 40% det første år og 30%, hvert af de følgende år. Beregnes som e) x 3 [ ] [Noterne *1)-*4) er udeladt] Kvoter Klagen til Energiklagenævnet Ved brev af 18. januar 2005 klagede Energi E2 over Energistyrelsens afgørelser af 21. december Af klagen fremgår det: [ ] Klage over tildeling af kvoter. 4. Der klages over tildelingen af C02-kvoter for følgende værker: H. C. Ørsted Værket; P-nr.: Svanemølleværket, P-nr.: I forbindelse med opgørelsen af C02-kvoterne ved varmeproduktion på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket er der konstateret en fejl. Grunden skyldes, at hele varmeproduktionen H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket fejlagtigt er henført som kraftvarmeproduktion. Det er ikke tilfældet, idet en del af varmeproduktionen på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket sker som ren varmeproduktion - dvs. ikke i samproduktion med elproduktion. Det har betydning for kvotetildelingen, da kvotetildelingen ved ren varmeproduktion sker på grundlag af det faktiske brændselsforbrug, i modsætning til kraftvarmeproduktion, hvor der ved opgørelsen af brændselsforbruget anvendes en fast varmevirkningsgrad på 5%. Den rene varmeproduktion på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket sker i form af, at damp fra kedlerne ledes til en reduktionsstation i stedet for til en dampturbine. Reduktionsdrift - og dermed ren varmeproduktion - på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket forekommer, når varmebelastningen i KE's dampsystem er lav, og det ikke er teknisk muligt at producere kraftvarme på dampturbinerne. Desuden anvendes reduktionsdrift også som spids- og reserveeffekt. Reduktionsdrift på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket kan ske på følgende anlæg: HCV 1, 4 og 5 (kedel 3-6 på H. C. Ørsted Værket, sektion 1 og 2), HCV7 (kedel 7 på H. C. Ørsted Værket) samt SMV 1,3 og 5 (Kedel 3-6 på Svanemølleværket). Reduktionsdrift kan også ske med damp fra SMV7, men i opgørelsen af C02-kvoter vil det blive betragtet som kraftvarmeproduktion, da der altid er elproduktion på gasturbinen på SMV7. Side 5 af 11

6 Illustration af produktionsformerne på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket fremgår af vedlagte principdiagram fra H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket, se bilag 1. Opgørelsen af varmeproduktion på reduktionsstationerne sker ved måling af dampleveringen til dampturbinerne henholdsvis reduktionsstationerne. Derved er det muligt at dele brændselsforbruget, mellem det der går til produktion på en reduktionsstation (og dermed ren varmeproduktion), og det som går til produktion på en dampturbine (og dermed kraftvarmeproduktion). Ligeledes er det muligt at opdele varmeleveringen i forhold til om det baseres på reduktionsdrift eller fra en modtryksturbine. I følge vores beregninger medfører ovenstående, at den årlige fjernvarmekvote på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket skal beregnes med tons henholdsvis tons. Det svarer til en forøgelse af fjernvarmekvoten på 3,9% henholdsvis 3,1 %. Elsidens kvoter er uændret. Side 6 af 11 Andelen af fjenvarmeproduktion på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket, der er ren varmeproduktion, i % Anlæg HCV 1,4 og5 HCV 7 SMV 1,3 og 5 SMV 7 14,0 0,9 4,3 0,0 16,7 2,9 9,4 0,0,5 2,1 16,2 0,0,2 0,5 21,37 0,0 21,0 3,8 15,1 0,0 Detaljerede driftsdata samt konsekvensberegninger af ovenstående fremgår af vedlagte bilag 2 4. Energistyrelsens bemærkninger Ved e-post af 4. marts 2005 fremkom Energistyrelsen med følgende bemærkninger til klagen fra Energi E2: [ ] 5. Energi E2 A/S's klage over tildelingen af kvoter for H.C. Ørstedsværket og Svanemølleværket (j. nr.: og 531- ) Energi E2 har i brev af 7. januar 2005 klaget over tildeling af kvote for H.C. Ørstedsværket og Svanemølleværket. Energi E2 A/S påpeger at anlæggene på de to produktionsenheder udover kraftvarmeproduktion producerer damp, der ledes udenom dampturbinen og således anvendes uden samproduktion af el. Energistyrelsen har ved kvotetildelingen lagt vægt på at anlægget er et kraftvarmeanlæg. Beregning af C02 henregnet til varmeprodukti-

7 on foretages iht. lovens 16 stk. 7 hvoraf det fremgår at "Brændselsforbruget til varmeproduktion, jf. 17, for kraft-varme-anlæg beregnes som den nyttiggjorte varmeproduktion delt med en varmevirkningsgrad på 5 pct. og for kedelanlæg som hele brændselsforbruget" Det forhold at Energi E2 A/S delvis driver kraftvarmeanlægget uden samproduktion af el ændrer ikke ved det forhold at anlægget er et kraftvarmeanlæg. Energistyrelsen fastholder således den tildelte kvote. Yderligere bemærkninger fra parterne Den 5. april 2005 fremkom Energi E2 A/S med yderligere bemærkninger i sagen. Fra di sse citeres: [.] Bemærkninger til Energistyrelsens svar på ENERGI E2's klage over tildelingen af C02-kvoter for H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket (-). Anvendelsen af en generel varmevirkningsgrad på 5 % for al varme fra H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket begrundes af Energistyrelsen med, at H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket generelt karakteriseres som kraftvarmeanlæg. Men det gælder jo, at uanset om H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket karakteriseres som kraftvarmeanlæg, så medfører varmeproduktion på anlæggene uden samtidig elproduktion en C02-emission, som svarer til C02-indholdet i en brændselsmængde svarende til ca % af varmeleveringen (virkningsgrad på 85-90%). Dette gælder både historisk og fremadrettet. Hvis der gives en C02-kvote svarende til en varmevirkningsgrad på 5 %, så svarer dette til C02-indholdet i en brændselsmængde svarende til 80 % af varmeleveringen. Der kommer således til at mangle kvote svarende til ca % af C02-indholdet i det brændsel, som anvendes til varmeproduktion uden samtidig elproduktion. E2 er netop nu i en proces, hvor de gamle enheder på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket skrottes og erstattes af selvstændige spidslastenheder. Disse må forventes at blive betragtet som fjernvarmeproduktion med en C02-mæssig virkningsgrad svarende til den faktiske på forventeligt lidt over 90 %. Derfor må der forventes at komme til at mangle C02-varmekvoter for H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket, hvis den ikke tildeles differentieret efter henholdsvis kraftvarmeproduktion og varmeproduktion. Som bekendt producerer H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket til det københavnske dampnet, som er speciel. Bl.a. kan der ikke anvendes varmeakkumulatorer, og der er ikke en række lo- Side 7 af 11

8 kale spidslastenheder som i andre fjernvarmesystemer. Disse to forhold medfører, at det er nødvendigt - af tekniske årsager - at producere varme på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket som på en almindelig kedel. Det skal afslutningsvis nævnes, at det beskrevne forhold vil påvirke det kundeforhold, som E2 har til Københavns Energi, der aftager hovedparten af varmen fra H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket, og de manglende CO2-varmekvoter kan resultere i forøgede omkostninger for varmeforbrugerne. Bl.a. derfor har spørgsmålet ret stor betydning for E2. Retsgrundlaget Af Lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2-kvoter (kvoteloven) med senere ændringer fremgår det: 5. Loven omfatter følgende energirelaterede aktiviteter: 1) Energiproduktion på produktionsenheder med en indfyret effekt på 20 MW eller derover samt afbrænding af kulbrinter (flaring) uden energiudnyttelse på anlæg, som indgår i sådanne enheder. 2). Side 8 af En produktionsenhed, som er omfattet af loven, må kun udlede CO 2, såfremt økonomi- og erhvervsministeren har meddelt produktionsenhedens driftsleder tilladelse hertil. Driftsledere for produktionsenheder, som er sat i drift inden den 31. marts 2004, skal indgive ansøgning om tilladelse til udledning af CO 2 på et af ministeren anvist ansøgningsskema senest den 15. august Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning ved uddeling af kvoter efter bestemmelserne i 17 og 18 for 1. periode, fra 2005 til Stk. 2. [ ] Basisår for tildelingen 16. Kvotetildelingen efter 17 sker på grundlag af den gennemsnitlige historiske CO 2 -udledning og el- og varmeproduktionen i basisårene, jf. stk Stk. 2. [ ] Stk. 6. Afgørelse af, hvilket datagrundlag der skal anvendes ved beregning af kvotetildelingen for en produktionsenhed, træffes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 7. Brændselsforbruget til varmeproduktion, jf. 17, for kraft-varme-anlæg beregnes som den nyttiggjorte varmeproduktion delt med en varmevirkningsgrad på 5 pct. og for kedelan-

9 læg som hele brændselsforbruget. Ved beregning af brændslers CO 2 -indhold benyttes udledningsfaktorerne i bilag For el- og varmeproducerende produktionsenheder omfattet af 5, stk. 1, nr. 1, som primært har til formål at sælge el eller varme til de kollektive net, tildeles for 1. periode 1,680 kvoter for hver MWh fossil elproduktion, der i gennemsnit om året i basisårene netto blev produceret på enheden, samt 3,0 kvoter for hver ton CO 2, der i gennemsnit om året i basisårene blev udledt fra brændsler anvendt til varmeproduktion. Stk. 2. Af forarbejderne til Kvotelovens 16 stk.7 fremgår følgende (lovforslag nr. L 216, Folketinget , Folketingstidende, Tillæg A, 7398:. Stk. 7 fastlægger principperne for beregning af brændselsforbruget til varmeproduktion. Dette beregnes for kedler som hele brændselsforbruget og for kraftvarmeværker som varmeproduktionen divideret med 5 %. CO2 -udledningen beregnes ved at multiplicere brændselsforbruget til varme med den gennemsnitlige CO2 -udledningsfaktor på det anlæg, der anvender brændslet. Beregningen foretages anlæg for anlæg, og CO2 -udledningen fra varmeproduktionen for en produktionsenhed beregnes herefter som summen af CO2 -udledninger fra varme på de enkelte anlæg i produktionsenheden. Den anførte beregningsmetode er en tilnærmelse til beregningen af den afgiftsbelagte brændselsmængde. Som for elproduktionen vil historisk varmeproduktion baseret på CO2 -frie brændsler som f.eks. biomasse ikke medføre kvotetildeling. Side 9 af 11 Af forarbejderne til Kvotelovens 17, stk. 1 står der anført vedrørende varmeproduktion:.. For varmeproduktionen fastlægges det, at der tildeles kvoter på baggrund af historiske udledninger fra brændsel til varmeproduktion. Formålet er at undgå dobbeltregulering i form af både CO2 -afgift på brændslet og kvotebegrænsninger, og tillige for at undgå stigende varmepriser for visse forbrugere. Tildelingen svarer til, at de enkelte varmeproducerende enheder tildeles kvoter svarende til behovet ved uændret produktion. [ ]. Energiklagenævnets bemærkninger Energiklagenævnet forstår klagen fra Energi E2 A/S således, at CO2-kvoterne skal tildeles Svanemølleværket og H.C. Ørsteds Værket differentieret efter

10 henholdsvis kraftvarmeproduktion og varmeproduktion på de enkelte kedler, idet ikke al varmeproduktion på værkerne sker i samdrift med el. Endvidere anfører Energi E2 A/S, at såfremt al varmeproduktionen betragtes som hidrørende fra kraftvarmeproduktion, så vil det betyde en prisstigning for varmeforbrugerne. Endelig anfører Energi E2 A/S, at selskabet påtænker at udskifte de nuværende kedler med fliskedler, der må forventes at blive betragtet som fjernvarmeproduktion. Energistyrelsen fastholder sin afgørelse med henvisning til kvotelovens 16, stk. 7, idet styrelsen mener, at anlæggene er kraftvarmeanlæg. Det forhold, at Energi E2 A/S driver anlæggene uden samproduktion af el, finder styrelsen ikke ændrer herved. Baggrunden for klagen er, at kvotetildelingen ved ren varmeproduktion sker på grundlag af det faktiske brændselsforbrug i modsætning til kraftvarmeproduktion, hvor der ved opgørelsen af brændselsforbruget anvendes en fast varmevirkningsgrad på 5%. Det har således betydning for antallet af tilde l- te kvoter hvilken produktionsform, der anvendes. Side 10 af 11 Energiklagenævnet bemærker, at nævnet ikke kan tage stilling til hypotetiske situationer, såsom hvilken betydning en eventuel fremtidig udskiftning af kedler på værkerne har for tildeling af CO2-kvoter. Sagen vedrører herefter om CO2-kvotelovens 16, stk. 7 åbner for en differentiering mellem kraftvarmeproduktionen og ren varmeproduktionen fra det samme værk ved opgørelse af brændselsforbruget. Det fremgår af 17, stk. 1, at CO2-kvoterne bl.a. tildeles på baggrund af det CO2, der gennemsnitlig blev udledt fra brændslerne om året i basisårene. Beregningen af CO2-udledningen skal foretages fra anlæg til anlæg og opgøres ved at multiplicere brændselsforbruget til varme med den gennemsnitlige CO2-udledningsfaktor. CO2-udledningen fra varmproduktionen for en produktionsenhed skal herefter be regnes som summen af CO2-udledninger fra varme på de enkelte anlæg i produktionsenheden, jf. bemærkningerne til 16, stk. 7. Energistyrelsen skal således ved beregningen af CO2-udledningen foretage en konkret beregning for hvert anlæg i en produktionsenhed. Ved beregningen af brændselsforbruget for et værk skal Energistyrelsen derfor, i det omfang det er muligt, tage udgangspunkt i den faktiske produktionsform for hver enkelt kedel på værket, og ikke alene begrænse sig til en konstatering af, at værket er et kraftvarmværk. Energiklagenævnet finder

11 derfor, at Energistyrelsens afgørelser i nærværende sag mangler en helt afgørende forudsætning. Energiklagenævnet hjemviser derfor sagerne til Energistyrelsen, så styrelsen, som første instans, kan foretage en fornyede beregning af brændselsforbruget for hver af kedlerne på de to værker. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelser af 21. december 2004 vedrørende tildelingen af CO2-kvoter til henholdsvis Svanemølleværket, (j.nr ) og H.C. Ørsteds Værket, (j.nr. 531-) ophæves og hjemvises til fornyet behandling. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 15. juni Afgørelsen er truffet i henhold til 34, stk. 3 i lov om CO2-kvoter, jf., lov nr. 493 af 9. juni 2004 med senere ændringer. Side 11 af 11 Sagen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til Energi E2 A/S og Energistyrelsen. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Birgitta Sander Olsen Fuldmægtig

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk (CO2-kvoter) Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk Nævnsformand, dommer Poul K. Egan. Fhv. direktør,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling.

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling. Vorskla Steel Denmark A/S Havnevej 31 3300 Frederiksværk E-mail: jdp@vorskla.dk 23. februar 2009 J.nr. 1605/1120-0230 Ref. EL Værk-nr.:1870 Side 1/11 CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Codan Gummi A/S over Energistyrelsen af 21. marts 2006 Afslag på ansøgning om udtræden af CO2-kvotelovens kvoteordning.

Codan Gummi A/S over Energistyrelsen af 21. marts 2006 Afslag på ansøgning om udtræden af CO2-kvotelovens kvoteordning. (Lov om CO2-kvoter) Codan Gummi A/S over Energistyrelsen af 21. marts 2006 Afslag på ansøgning om udtræden af CO2-kvotelovens kvoteordning. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket (lov om CO2-kvoter) Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Klage over vilkår i godkendelse af overvågningsplan for Fynsværket Formand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves.

Assens Kommunes afgørelse af 27. september 2012 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund.

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund. Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 3. juli 2007 om godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Troldhede Pladeindustri,

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Vorskla Steel Denmark A/S (nu under konkurs) over Energistyrelsen af 5. marts 2009 Tildeling af CO 2-kvoter

Vorskla Steel Denmark A/S (nu under konkurs) over Energistyrelsen af 5. marts 2009 Tildeling af CO 2-kvoter (CO2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Vorskla Steel Denmark A/S (nu under konkurs) over

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted. TILLæGSAFTALE 1 OM CO 2 -KVOTER. til. Samarbejdsaftale af 1991. September 2004

Bech-Bruun Dragsted. TILLæGSAFTALE 1 OM CO 2 -KVOTER. til. Samarbejdsaftale af 1991. September 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 020680-0022 jho/hsk/hf TILLæGSAFTALE 1 OM CO 2 -KVOTER til Samarbejdsaftale af 1991 September 2004

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand,

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fordeling af CO 2 -udledningstilladelser og CO 2 -opsparing. Høringsudgave.

Fordeling af CO 2 -udledningstilladelser og CO 2 -opsparing. Høringsudgave. NOTAT ENERGISTYRELSEN Til elproducenter, der forventes at modtage CO 2 -udledningstilladelse i medfør af Lov nr. 376 af 2. juni 1999 om CO 2 -kvoter for elproduktion. 6. kontor J.nr. 610-0021 Ref. SLP

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra Royal Unibrew (Albani) 21. oktober 2013 2013 1/27 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning...

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Om brændværdi i affald

Om brændværdi i affald Skatteudvalget L 126 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Notat J..nr. 2008-231-0017 28. april 2009 Om brændværdi i affald affald danmark har i en henvendelse til Skatteudvalget den 17 marts 2009 blandt andet

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt (Varmeforsyning) Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon.

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Lov om CO 2 -kvoter. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lov om CO 2 -kvoter. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Lov om CO 2 -kvoter LOV nr. 493 af 09/06/2004 (Gældende) LBK Nr. 347 af 17/05/2005 LOV Nr. 410 af 01/06/2005 LOV Nr. 430 af 06/06/2005 63 LOV Nr. 431 af 06/06/2005 71 Kapitel 1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S

Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Projektgodkendelse til Steen og Strøm Centerudvikling IV A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra ATES-anlæg hos VIVA Odense DATO 1/49 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket

Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket Formand, dommer Poul Egan Næstformand, professor,

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynets afgørelse af 15. februar 2005 dispensation for TRE-FOR s afkølingstarif Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg.

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg. HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg 1) I medfør af 2, stk. 4, 2 a,

Læs mere

Vejledning om CO 2 -kvoteordningen. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter. December 2008. wwwisbn: 978-87-7844-771-5

Vejledning om CO 2 -kvoteordningen. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter. December 2008. wwwisbn: 978-87-7844-771-5 Vejledning om CO 2 -kvoteordningen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter December 2008 wwwisbn: 978-87-7844-771-5 Vejledning om kvoteordningen Indhold 1. Forord... 1 2. Generelt

Læs mere

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens 20, stk. 6 Nævnsformand,

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Vejledning om CO2-kvoteordningen

Vejledning om CO2-kvoteordningen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

DONG Distribution A/S, Vejen over Haslev Kommune af 18. august 2004 Ændring af varmeforsyning for HHF-kollegiet, Haslev

DONG Distribution A/S, Vejen over Haslev Kommune af 18. august 2004 Ændring af varmeforsyning for HHF-kollegiet, Haslev (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S, Vejen over Haslev Kommune af 18. august 2004 Ændring af varmeforsyning for HHF-kollegiet, Haslev Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Direktør,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

NOTAT 12. marts 2007 J.nr. 030205/30029-0017 Ref. ENS.JBE/MFS/SSJ. Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter.

NOTAT 12. marts 2007 J.nr. 030205/30029-0017 Ref. ENS.JBE/MFS/SSJ. Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter. Det Energipolitiske Udvalg L 183 - Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. marts 2007 J.nr. 030205/30029-0017 Ref. ENS.JBE/MFS/SSJ Side 1/8 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om CO 2 -kvoter.

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere