Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter, side Forældrerådets arbejde Børnemiljøvurdering side Sprogindsatsen,kostpolitik,hygiejne side Sideløbende aktiviteter side Forældresamarbejde side 21 Personalesamarbejde side Uddannelsesinstitution side 22 Lidt om budget side 23 Årskalender udleveres

3 Københavns kommunes institution "Elverhøj" Glommensgade 8, 2300, Kbh. S Telefon: Fax: Hjemmesideadresse: Institutionens åbningstid: mandag-fredag kl Velkommen til Elverhøj ; Vi er en integreret institution der er normeret til 109 børn fra 0-6 år, 21 stk pædagogisk personale, 4 køkken/rengøringsansatte, 1 gårdmand samt støttepædagog, studerende, løntilskudsmedarbejdere og vikarer. Institutionen er fra maj Vores navn til institutionen er inspireret af gadenavnene omkring os (Sæterdalsgade, Østerdalsgade, Glommensgade), som jo alle er norske, så hvad var mere naturligt end Elverhøj,for der eksisterer jo såvel en norsk som dansk udgave af eventyret om Elverhøj. Der har desuden ligget en bondegård af samme navn på Peder Lykkesvej. Navnene til stuerne har vi hentet fra eventyret, på nær en af stuerne, Gislingerne. Nærmiljøet; Kvarteret omkring institutionen er bredt sammensat af familier fra alle samfundslag, samt fra mange forskellige kulturer. Vi er godt placeret i forhold til rekreative områder(fælleden, centralt i forhold til offentlige transportmidler, biblioteker, medborgerhus, svømmehal samt mange andre daginstitutioner). Vi er endvidere så heldige at have både Englandsparken og Bondegården (dyrelegeplads) meget tæt på institutionen. Årsplanen; Årsplanen er blevet til i samarbejde mellem personale, ledelse og forældreråd.. Fokuspunkter og evaluering har taget form på personalemøder og er blevet gennemarbejdet i vores pædagogiske udvalg, som består af 1 repræsentant fra hver stue samt pædagogisk leder. Undervejs i arbejdet præsenteres resultaterne for personalegruppen og godkendes. På forældrerådsmøderne fremlægges først fokuspunkterne og senere hele årsplanen, og forældrerådet udarbejder deres afsnit om forældrerådets arbejde. Årsplanen er godkendt af forældrerådet; På forældrerådets vegne: Gitte Molnit 3

4 Klynge struktur i Københavns kommune. I 2010 vedtog Borgerrepræsentationen at indføre klynge struktur i de københavnske institutioner fra Det betyder at 3 eller flere institutioner(enheder) er sammenlagt i en klynge, med fælles økonomi. For vores vedkommende er vi 7 institutioner(enheder) i klyngen, der hedder A7. Der er skåret et ledelses lag væk, hvilket betyder at der ikke længere er souschefer i de enkelte institutioner, men der er til gengæld ansat en klyngeleder, som har det overordnede ansvar for økonomien i klyngen. Det er meningen at de enkelte institutioner i klyngen skal bevare deres særpræg, men vi har i klyngeledelsen udformet et fælles værdigrundlag, som har taget udgangspunkt i de 7 institutioners særpræg, så vi alle kan genkende o s selv i det fælles grundlag: Velkommen til Klynge A7, som består af syv enheder; Hoppeland, Børnehuset Lygtemagerstien, Vuggestuen Firkløveren, Den Integrerede institution Peder Lykkes Vej 75, Fritidshjemmet Peder Lykke, Elverhøj og Grøftekanten. Klynge A7 er en stor institution, med syv enheder der drives af en Klyngeleder og syv Pædagogiske Ledere. Vi har fælles økonomi, og et respektfuldt samarbejde de syv enheder imellem. Klyngens syv enheder fungerer med hver sin profil eller pædagogiske identitet, samtidig med at Klyngens sammenhængskraft er drevet af et overordnet værdigrundlag. Værdigrundlaget er skabt ud fra allerede eksisterende værdier som de 7 enheder arbejder med og har til fælles, Værdierne er vores arbejdsredskab i det daglige arbejde. De er med, når vi planlægger aktiviteter og tilrettelægger det pædagogiske arbejde, og i måden vi samarbejder på. A7 s Værdigrundlag; Anerkendelse Nærvær Mangfoldighed og udvikling Ægthed og Respekt Anerkendelse. I klynge 7 lægger vi vægt på, at alle børn, personale og forældre føler sig værdsatte og betydningsfulde. Gennem anerkendelse og gensidig respekt skaber vi tillid og selvværd. Vi tilstræber en omgangsform, hvor man lytter til hinanden, anerkender forskellighed, er opmærksom på sig selv og kan interessere sig for andres perspektiv. Nærvær. Vi giver os tid til nærvær, og vi viser ægte interesse for hinanden. Vi lægger vægt på at børn og voksne er harmoniske og kan fordybe sig og hvile sig i nuet. Alle vores børn skal have gode gensidige relationer til kammerater og pædagoger. 4

5 Mangfoldighed og udvikling. Mangfoldighed betyder forskellighed. I klynge 7 ser vi forskellighed både i personalesammensætningen og i enhedskulturen, som en nødvendighed der skaber udvikling. Ifølge rapporten Innovation og mangfoldighed er der for første gang lavet en undersøgelse der viser at de organisationer der er mest mangfoldige, er bedre til at forny sig end andre organisationer. Der er derfor innovative gevinster ved at gøre plads til de syv enhedskulturer i klyngen. Nye tanker og viden deling er en vigtig udviklingsfaktor i institutionskulturen, også set i forhold til god økonomi. En stor gruppe giver god dynamik og et stort videns potentiale, som vi kan og vil udnytte. Ægthed og Respekt Vi skaber tryghed og tillid, ved at være ægte og troværdige. Vi vægter ærlighed, vi skal turde stå ved os selv og vore handlinger. Børn og pædagoger har mod til at kaste sig ud i noget nyt, vores kultur giver plads til både fejl og forbedringer. Ved at gå forrest og vise indlevelse og respekt for hinandens følelser, er vi med til at skabe omsorgsfulde og socialt ansvarlige børn og medarbejdere. Disse værdier skaber grundlaget for at vi kan arbejde mod vores fælles vision for klynge 7. Vision Den Gode Arbejdsplads, er kendetegnet ved; Arbejdsglæde, Gensidig forventning til personlig og faglighed udvikling, Rummelighed, Ansvarlighed for drift og daglighed, Godt humør, og Gode traditioner. Den Gode Pædagogik, er kendetegnet ved; Fokus på kerneværdierne, Anerkendelse, Nærvær i relationen, Omsorg, Overraskelser, Det gode humør, Rummelighed og Udvikling. Den Gode Økonomi, er kendetegnet ved; Ansvarlighed i enhederne overfor den samlede institution, En lav fraværsprocent, Masser af glade børn og tilfredse forældre i vores store institution. Hver enhed skriver sine egen 2 årige årsplan med fokuspunkter/evaluering og hvad der ellers hører til den enkelte enhed(institution). Der skrives også en fælles 2 årig plan med de overordnede principper samt læreplanstemaer. Denne plan kan fås i institutionen, men lægges også på hjemmesiden. Principper for evaluering i Elverhøj; Årsplanen vil løbende blive evalueret, og evalueres endeligt i løbet af foråret De enkelte stuer har på stuemøderne diskuteret, hvorledes de har levet op til vores fælles mål, hvorefter det bliver præsenteret på et personalemøde. Her udfærdiges samtidig en fælles evaluering for såvel vuggestue som børnehave. Dette materiale fremlægges i forældrerådet til godkendelse. Eventuelle ændringer og justeringer indgår i planlægningen for Elverhøjs målsætning: Vi vil i Elverhøj gerne medvirke til de 0-6 årige børns udvikling, ved at tilbyde dem et trygt, varmt og inspirerende miljø, med nærværende og engagerede voksne. Vi ønsker at styrke børnenes individuelle personligheder og selvværd. Vi vil gerne være med til at lære dem at forstå og respektere andres forskelligheder. 5

6 Pædagogiske principper: Pædagogiske principper er ikke regler; men principperne danner rammen, der giver mulighed for forskellige handlinger. De overordnede principper hviler på målsætningen og skal støtte denne. Pædagogik handler om de overvejelser vi gør os omkring handlings- og samværsformer i forbindelse med børn. Pædagogik er et forsøg på at opnå forståelse og sammenhænge imellem det vi gør, og det vi gerne vil gøre. Vi ønsker i "Elverhøj" at støtte og udvikle børnene i deres tid i institutionen, så de når de forlader os, har en "rygsæk" fyldt med brugbare oplevelser. Altså er det ikke ligegyldigt, hvad vi tilbyder børnene. "Rygsækken" skal være til at bære, så barnet bevarer lysten til at opleve og vide mere. Vi tilbyder en overskuelig hverdag, med spændende og aldersvarende udfordringer, såvel planlagte som spontane. På denne måde mener vi at kunne støtte jeres børn i at blive selvstændige, sociale og kreative personer. Vi skaber ligeledes tid og rum til legen, fordi dit barn gennem legen får mulighed for at: bearbejde følelser og oplevelser danne venskaber at prøve grænser lære sociale regler styrke selvopfattelsen lære at give og modtage i samværet med andre. Vi finder det vigtigt at børnene får kendskab til de danske traditioner. Derfor gør vi meget ud af at holde disse i hævd. Det giver tryghed i såvel børns som voksnes liv at have traditioner, og jo bedre man kender sin egen kultur, des større forståelse og nysgerrighed vil man have for andre kulturer. Vi vil tilbyde aktiviteter såvel inde som ude, der er udviklende i forhold til det enkelte barn (legepladsen, ture, tegne, male, klippe, bage, puslespil, rytmik, emnearbejder m.m.) At være nærværende og samtidig stille krav til børnene. Det er vigtigt for såvel børn som voksne at blive lyttet til, men også opleve at blive taget alvorligt. Det være sig i trøste/konflikt situationer, når børnene har noget at fortælle, i de aktiviteter vi laver sammen med børnene etc. At fremme kendskabet til børnenes nærmiljø. Vi vil bruge de muligheder der byder sig i vores område, eks: Fælleden, en naturperle med luft, albuerum og et rigt dyre/blomsterliv, biblioteker, dyre legeplads og andre legepladser, div. film/rytmikarrangementer i medborger/kulturhuse. besøg på andre institutioner, hjemmebesøg hos børnene til eks. Fødselsdag. 6

7 Venskaber. Vi forsøger at styrke børnenes venskaber i kraft af den åbne struktur vi har i huset. Venskaber skabes på kryds og tværs af stuer. Gode legerelationer opstår og børnene har mulighed for efter aftale med de voksne selv at bestemme, hvem de vil spise sammen med, og gerne på en anden stue; hvilken stue de vil lege på osv. Vi tager også på ture sammen på tværs af stuerne. Når børnene når en vis alder er det meget populært at komme hjem til hinanden for at lege. Overordnede krav og forventninger til årsplanen. Lov om pædagogiske læreplaner, er en del af serviceloven, og kan betragtes som et supplement til formålsparagraffen 8. Som en del af lovgivningen er lov om pædagogiske læreplaner overordnet Pædagogisk Perspektivplan, som er speciel for Københavns kommune. Formålet med lov om pædagogiske læreplaner, er at sætte øget fokus på børns læring i dagtilbud. Loven fastlægger seks bindende indholdstemaer for arbejdet med børns læring og stiller krav til det enkelte dagtilbud om at udarbejde en læreplan og gennemføre en årlig evaluering af den. Pædagogisk perspektivplan beskriver værdier, visioner og mål for det pædagogiske arbejde i Københavns kommunes dagtilbud, og er en ramme som det enkelte dagtilbud kan spejle sin egen praksis i. Det er intentionen at der skal være en rød tråd mellem planen og det enkelte dagtilbuds årsplan og praksis. Nedenstående model illustrerer forholdet mellem servicelovens 8 og lov om pædagogiske læreplaner, 8a, pædagogisk perspektivplan, formkrav til læreplaner og dagtilbuddets læreplan og årsplan. Servicelovens 8 Formålsparagraffen Servicelovens 8a Pædagogiske læreplaner Dagtilbudslovens 11A Sprogstimulering Pædagogisk Perspektivplan Formkrav til læreplaner Værdier,visioner, mål for det Pædagogiske arbejde i København Retningslinjer for udarbejdelse af læreplaner i København Dagtilbuddets årsplan Mål og visioner for dagtilbuddets virke Dagtilbudets pædagogiske læreplan(er) 7

8 Læring, som vi ser det. Læring er en proces, hvori barnet aktivt opbygger sin egen viden i et gensidigt forhold mellem sig selv og sin omverden; Læring: Tager udgangspunkt i barnets erfaringer og motivation. Barnet er aktiv i forhold til indhold. Indlæring: Tager udgangspunkt i den viden som den voksne finder vigtig og interessant. Barnet er passiv i forhold til indhold. Det humanistiske menneskesyn. Lære at lære Det behavioristiske(tilpasning) menneskesyn. Videnspåfyldning Reflekterende Refleksion Viden, forståelse, motivation, holdninger,følelser,kommunika-tion og solidaritet er uadskillelige i en helhed. Viden adskilt fra udvikling Hverdagen i huset er det læringsmiljø, børn og voksne udvikler sig i. Børns læring styrkes gennem brug af alle sanser. Læring foregår altid på flere planer samtidig. Børns leg og lege evner danner grundlag for daglige læreprocesser. De voksne skal afstemme deres initiativer i forhold til det børnene kan, ved og vil. Refleksion over egen og fælles praksis er nødvendig i et levende og udviklende læringsmiljø. Der er mange veje til at skabe gode læringsmuligheder til børn. Læring er en livslang tilegnelsesproces; læring, personlig udvikling, kvalificering og socialisering går i et. Citat: Lær mig at leve livet, lev det ikke for mig. 8

9 Dokumentation Den pædagogiske dokumentation skal bygge på hverdagen i Elverhøj. Vi vil dokumentere vores arbejde på følgende måde: at skrive på de enkelte stuers tavler/kalendere, hvad børnene har lavet i løbet af dagen Brug af digitalkamera og/eller video Plancher og udstillinger af børnenes læreprocesser Hele tiden at opdatere barnets bog Børnefortællinger. Bruge de digitale billedrammer der hænger på Torvet. Børne- og Ungdomsforvaltningen kom for et par år siden med et fakta ark med pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud. Pejlemærkerne er: -Sociale relationer-positiv voksenkontakt hver dag, -Inklusion og fællesskab, -Sprogindsatsen-muligheder gennem sprog, -forældresamarbejde-forældrepartnerskab, -sammenhæng-også i overgange, -krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis. Vi har fokus på alle områder, men særligt omkring refleksion og metodisk systematik, mangler vi at få implementeret en konkret metode. Vores metode hedder Aktionslæring og hele personalet skal bruge noget tid på at få indarbejdet metoden, så det kan blive en gevinst for institutionen og børnene. Endeligt er institutionerne i Kbh. Kommune på vej mod mere digitale tider: Dvs. at vi p.t. har fået indlagt trådløs forbindelse i hele huset, er begyndt at anvende tablets i det pædagogiske arbejde etc. Medio 2015, regner kommunen med at der vil komme Intra på samme måde som skolerne allerede har. Evaluering af det pædagogiske arbejde Vi vil evaluere vores praksis på følgende måde: Gennemgang af de enkelte børn på vores stuemøder; beskrivelse af barnets relationer og trivsel i øvrigt. Disse evalueringer ligger også til grund for vores årlige forældesamtaler. Bruge forskellige evalueringsredskaber. Pædagogiske debatter på personalemøderne Pædagogiske debatter på forældrerådsmøder. Evaluering af det pædagogiske arbejde i institutionen Evaluering af fokuspunkter i vuggestue og børnehave 9

10 Indsats overfor børn med særlige behov/inkluderende tilgang. I Elverhøj oplever vi nøjagtigt som andre institutioner at vi indimellem har børn, med særlige behov, som kræver en særlig opmærksomhed fra medarbejdernes side, hvis børnene skal udvikle sig optimalt. De ansatte har et særligt ansvar for at disse børn får den støtte og hjælp, som de har behov for, til at udvikle sig positivt. Børnene kan have medfødte handicaps (fysiske eller mentale), som gør, at vi skal vise særlige hensyn, eller der skal tilbydes særligt tilrettelagte aktiviteter og rammer for, at de skal udvikle sig mest muligt. Nogle børn kan have et verbalt sprog/kropssprog, der frastøder andre børn, når de forsøger at komme i kontakt med dem. Disse børn skal guides/hjælpes af medarbejderne, så disse børn får erfaringer med, at der findes andre måder at kommunikere på, der sikrer dem en bedre kontakt med andre børn. Andre børn er meget nysgerrige og oplevelsessøgende og kan virke ukoncentrerede på deres omgivelser, fordi det kan være svært for dem at fordybe sig i en enkelt aktivitet ad gangen. Her er det igen vigtigt at medarbejderen undersøger, hvorfor børnene agerer som de gør, og finder en løsning der passer til netop de børn. Udgangspunktet er, at det ikke er børnene der er forkerte, men at medarbejderne er stadigt søgende i forhold til at give det rigtige udviklende tilbud. Observationer og fortolkning af disse er udgangspunkt for denne proces. Metoder: På de ugentlige stuemøder drøfter personalet jævnligt børnenes trivsel, og har her mulighed for at tilrettelægge særlige forløb, hvis det skønnes nødvendigt. Er der brug for hjælp fra udefra kommende instanser, så er barnets lokalcenter, læge, Børneklinikken, PPR, etc. også gode samarbejdspartnere, men er der behov for det, sker det altid i et tæt samarbejde med forældrene. Underretningspligt: Hvis vi oplever et barn, der mistrives alvorligt, eller vi får mistanke om misrøgt af et barn, har vi udvidet underretningspligt overfor de sociale myndigheder. I disse tilfælde underretter vi barnets forældres lokalcenter, og forældrene vil få en kopi af underretningen. 10

11 Årsplan delen: Fokuspunkt for vuggestuen og børnehaven, aug.2014-aug For første gang er vi blevet enige om at vi i klynge A7 har et fælles overordnet fokuspunkt for de næste 2 år. Fokuspunktet er krop og bevægelse. Det er et af de 6 læreplans temaer, og giver rig mulighed for at få en masse aktiviteter i spil. Begrundelsen for at vælge netop dette fokuspunkt, hænger sammen med at vi i klyngen har haft et fælles personalemøde, hvor vi havde besøg af en yoga lærer der fortalte og viste os lidt yoga for børn. Vi er efterfølgende blevet så inspirerede, at alle enheder i klyngen er i gang med at uddanne enkelte medarbejdere i børneyoga, som vi vil implementere i hverdagen på stuerne eller i små forløb på tværs af stuerne. I Elverhøj har vi valgt som følger: Kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og dens udfoldelsesmuligheder, lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Målene er: At barnet får mulighed for at opleve glæden ved sin krop, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser; At barnet har betingelser der styrker dets fysiske sundhed, herunder forhold som kost og hygiejne; At barnet har mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser; At barnet har kendskab til kroppens grundlæggende funktioner, og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed og integritet; At møde mangfoldige bevægelsesudfordringer i hverdagen; At bruge og stimulere alle sanser gennem brug af forskellige materialer og redskaber; At få erfaringer ved at koble bevægelseshandlinger og sprog. 11

12 Metoder der understøtter målende: Lave rytmik med børnene, Tale om sammenhæng mellem sund mad og en sund krop, Bruge fri for mobberi kufferten, Tale om kroppen, Yoga Tigertræning/Hurlumhej, Redskabsbane, Sanglege, Danse, Ture i naturen, som skov, strand, Fælleden og lave aktiviteter, hvor kroppen udfordres, Støtte børnene i at kunne mange fysiske ting selv, frem for hele tiden at hjælpe dem; eks, af- /påklædning, vaske hænder, hjælpe ved madlavning etc. Sanseoplevelser Højtidsaktiviteter, Teater Kreative aktiviteter der relaterer til kroppen Ved hjælp af alle disse aktiviteter, som tager udgangspunkt i krop og bevægelse, vil vi også inddrage de øvrige læreplanstemaer, og dermed bidrage til kompetenceudviklingen hos det enkelte barn. Forældrerådets arbejde Være sparringspartnere for opstillede fokuspunkter Støtte og kommentere pædagogiske emner, Aktivt deltage via forældrerådsmøder/klyngebestyrelsesmøder. I større grad være forældrenes talerør til ledelse og personale, være mere synlige for øvrige forældre. Tovholdere på den årlige portrætfotografering 12

13 Øvrige aktiviteter/tiltag i Elverhøj. Børnemiljøvurdering; Den 1/7-2006, vedtog regeringen at indføre en børnemiljølov. Formålet er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Loven skulle være fuldt implementeret i Loven indeholder et krav til dagtilbuddet om at udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som skal revideres minimum hvert 3. år. Børnemiljø vurdering i Elverhøj, Da børnemiljøvurderingen blev lavet i 2012 og gælder til medio 2015, så vil der være ting vi allerede har gjort. Vuggestuen: Vurderingen i vuggestuen tager udgangspunkt i DCUM (Dansk center for undervisning) og deres materiale til indretning af dagplejehjem, da der ikke fandtes en vuggestue version. Personale fra vuggestuegrupperne kortlagde u d fra materialet vuggestuernes fysiske, sikkerhedsmæssige og æstetiske børnemiljø. Den fulde beskrivelse kan ses i institutionen. Konklusion: Pladsforholdende er generelt gode, og stuerne udnytter pladsen bedst muligt, så der også kan blive tid til fordybelse; eks. højtlæsning, små spil m.m. Badeværelser: Der er rent og pænt og godt indrettet, men det store problem er at der mangler vinduer der kan åbnes og give frisk luft. Derfor er lugten ofte slem på badeværelset. Vi har anskaffet de lukkede ble spande(sangenic systemet), hvor poserne kan drejes af efter hvert bleskift, og det hjælper en del, men er langt fra godt nok. Udeliv/legeplads Legepladsen er indrettet så der er udfordringer for børn mellem 0-6 år. I bagende sol om sommeren kan legepladsen være varm at opholde sig på, men her har vi vores solsejl, der spændes hen over den store sandkasse. Efterhånden er træerne ved at være vokset så højt og bredt, at der er flere skyggepladser at opholde sig på, og endelig har vi en dejlig stor overdækket bålhytte, med flytbart bålsted, så hytten også kan bruges til andre aktiviteter. Legepladsen er efterhånden 19 år gammel og meget nedslidt flere steder og i 2013 bliver der af sikkerhedsmæssige årsager fjernet samt repareret enkelte dele på legeredskaberne, så det kan holde 1 år endnu. Legepladsinspektøren i Kbh. har vurderet at legepladsen kan holde i hvert fald 1 år mere med disse tiltag, og vi må så håbe at der i kommunen kan findes penge til en ny legeplads i det ny budgetår. Det er nu en glæde at kunne tilføje at vi har fået bevilget ½ mill. til ny legeplads, som er i fuld gang med at blive bygget, og der bliver plads til både vuggestue- og b.h. aktiviteter, så alle er glade og tilfredse. 13

14 Ønsker/handleplan i vuggestuen: Det fælles soverum for vuggestuen ønsker vi at udnytte bedre; vi vil derfor skille os af med de store køjesenge og indrette rummet med klap op borde på væggene, og hylder, så rummet kan indrettes til værksted, hvor alle materialer er tilstede, så vi hurtigt kan komme i gang med aktiviteterne. Børnene skal så sove på madrasser på gulvet, og de gemmes væk når rummet skal bruges til værksted etc. Børnehavens børnemiljøvurdering. Også her har vi taget udgangspunkt i materiale fra DCUM, men har valgt at lave børneinterviews, med fokus på børnenes trivsel. Interview materialet samt den samlede vurdering kan ses i institutionen. De enkelte børneinterviews blev lavet i foråret 2012, og vi havde sammen sat 3 grupper af børn; de små, de mellemstore og de store børnehavebørn. Alle 3 grupper fik en invitation til te hos dronningen, hvor en kendt pædagogisk personaler var interviewer, og Ella var referent. Der var dækket fint op med dukkestel og saftevand og en enkelt småkage, og således skabt en rar men højtidelig atmosfære, som gav børnene følelsen af at de var inviteret til en særlig begivenhed. Børnene var meget engagerede i det der foregik, og deltog for de flestes vedkommende meget aktivt i besvarelsen af de spørgsmål der blev stillet, ud fra en forberedt interviewguide. Konklusion. Generelt er børnene meget glade for deres børnehave og venner, samt de aktiviteter de laver, både inde og ude. De oplever også at blive godt modtaget af personalet når de kommer i børnehave. Ønsker fra børnene: En lille børnehavepige synes at der mangler nogle flere skovle eller tæpper, eller en hule at gemme sig i; En lille dreng siger at han er glad for Ufoen(legeredskab indenfor), for her er der en hule man kan gemme sig i. Fra de mellemstore b.h. børn ønskede de sig blomster på legepladsen,cykler indenfor, flere køkkenting på stuen, et fjernsyn og flere skovle. -fra de store b.h. børn; et kæmpe legoland med både store og små klodser, et slot, blomsterbuketter, flere spil, gardiner man kan trække for; en båd og en sø, et badebassin, prinsesse tøj og parykker, også armbånd og øreringe. Det var en fantastisk oplevelse for både børn og personale med disse interviews, for børnene var utroligt engagerede og havde meninger og stor lyst til at bidrage med svar på spørgsmålene. Nogle af spørgsmålene handlede også om venskaber, drillerier, personalet og leg og aktiviteter. Børnene har naturligvis fået nogle af deres ønsker opfyldt; eks. flere spil, 14

15 prinsessetøj, dukkestel, etc. På baggrund af de 3 interviews, har vi lavet en handleplan med fokusområder hvor vi vil sætte ekstra ind. Eks: -Støtte mere op om relationerne på tværs af stuerne; det være sig venskaber, søskende; -Kommunikationen; hvordan taler vi til og med hinanden etc; Personalet laver en kommunikationspolitik, samt en plan for hvordan fri for mobberi kufferten implementeres i det daglige på stuerne; -Aktiviteter inde og ude; finde nye udfordringer; - Tænke mere i indretningen på stuerne; Vi skal lave ny børnemiljøvurdering medio 2015, og har tænkt at bruge det samme koncept; blot har vuggestuen et ønske om at udveksle indretnings ideer til stuerne med folk udefra; og det kunne typisk være at besøge hinanden i klyngens institutioner og blive inspirerede. Børnemiljøvurderingen , vil kunne ses i institutionen i løbet af foråret Sprogindsatsen: Ifølge Dagtilbudsloven 11 skal alle børn (et- og tosprogede børn) med et formodet behov sprogvurderes, når de er 3 eller 5 år. Forældrene skal ikke længere tilbydes en sprogvurdering, men det er nu obligatorisk at lade sit barn sprogvurdere og deltage i sprogunderstøttende aktiviteter, hvis der vurderes at være behov herfor. Det pædagogiske personale i institutionen foretager denne vurdering, og forældrene skal også deltage ved at udfylde et afsnit i testmaterialet. Kostpolitik: Vi baserer vores kost på at mælkeprodukterne skal være økologiske. Enkelte andre varer køber vi også økologisk, såsom noget af rugbrødet og mel. Vedrørende økologi og de øvrige råvarer i kosten, så køber vi i øvrigt ind efter kvalitet og gerne dansk. Maden skal serveres så indbydende som muligt, og børnene skal lære at smøre selv, hælde mælk/vand op etc. For at imødekomme religiøse/kulturelle ønsker, har vi valgt kun at anvende svinekød i meget begrænsede mængder; dog har vi valgt ikke at servere halalslagtet kød. Siden 1/ har vi tilbudt fuld forplejning også til børnehavebørnene. Hvis enkelte børn har allergi, tilrettelægger vi kostplanen ud fra en dokumenteret kostvejledning fra børnelæge samt kommunal lægen, for det 15

16 enkelte barn. Fra august 2008, udvidede vi vores kostpolitik, til også at dreje sig om sukkerindtaget, og valgte at lave en folder til alle forældrene. Den bliver nu udleveret til alle der starter i institutionen. Hygiejnen i institutionen. Vi synes selv at vi har en god hygiejne i institutionen. Vi er mange mennesker tilstede i institutionen hver dag, og her er det vigtigt med nogle enkle hygiejne regler, for at sikre mod konstant smittespredning. Vi følger Sundhedsstyrelsen anvisninger om god hygiejne, som kan ses i deres bog, Hygiejne i daginstitutioner, og herfra er 4 hygiejnetemaer behandlet. Uddrag herfra som vi følger: Indeklima: Udluftning; vi lufter ud på stuerne flere gange om dagen; vi har ventilationsanlæg i soverummet; Temperaturforhold;Der er ca grader i gennemsnit i huset, og natsænkning, så temperaturen i sommerperioden ikke hurtigt bliver for høj. Håndhygiejne og andre hygiejniske rutiner: Håndhygiejne; Vi bruger engangshandsker ved bleskift, vasker hænder efter hvert bleskift, vi bruger håndsprit og vi bruger papirhåndklæder. Der er i 2014 blevet opsat håndsprit automater i indgangspartier og på alle stuer, ligesom personaletoiletterne er blevet udstyret med seat cleaner, som er sprit til toiletsædet. Næsepudsning; vi anvender engangsservietter, Små frotte klude i både børnehave og vuggestue til at tørre hænderne i efter håndvask. Kludene bruges kun en gang, hvorefter de bliver vasket. Køkkenhygiejne; Vi har et stort flot køkken, der er godt indrettet, så vi er i stand til lave mad efter vejledningerne. Hvis børnene deltager, foregår det også efter vejledningen; eks. vaske hænder samt at undgå at børnene putter fingre i mund eller næse mens vi bager boller eller skærer frugt/grønt. at Sovemiljø; De børn der skal sove har deres egen seng, madras eller barnevogn, med deres eget sengetøj, som skiftes jævnligt af stuernes personale; 16

17 Sideløbende aktiviteter som vi bevarer fra de andre år: Årstiderne Barnets bog Sprogvurdering/sprogstimulering Skolegruppen Discofest i børnehaven Traditioner Rytmikdag Smør selv dage, Fællessang på Torvet, en gang om ugen, i vinterhalvåret; p.t. holder b.h. en pause. Forskellige kulturelle aktiviteter i det lokale kulturhus; eks.teater, billedkunst og bevægelse. Beskrivelse af de sideløbende aktiviteter. Årstiderne. Hvad sker der i naturen i foråret, sommeren, efteråret og om vinteren? Eks. kommer der grønne blade på træerne om foråret og hvorfor falder de af igen om efteråret? Vi vil forsøge at tage lidt af naturen ind i Elverhøj, og bruge blade, sten, sand, kastanjer og andre af naturens materialer i vores hverdag. Sund mad, fra mange lande. Vi vil inddrage forældrene omkring børnenes spisevaner, ved at børnene, på planlagte dage, tager mad med til et sundt frokostbord. Herunder vil vi inddrage de flerkulturelle forældre, og herigennem få et bredere kendskab til hinandens madkultur, sange og lege. Vi forestiller os eksempelvis at børn og forældre på skift præsenterer os for mad fra deres land. Venskaber. Vi vil endvidere styrke fællesskab og venskaber i huset. Vi kan se at børnene har meget glæde af at gå på besøg på de andre stuer, og herigennem knytte nye venskaber. Det vil vi godt gøre en ekstra indsats for at udbygge. Barnets bog. I børnehavegrupperne får hvert barn en mappe, som forældrene er med til at skrive i. Den kan også indeholde billeder, som barnet selv har taget. Bogen kan ligeledes indeholde en beskrivelse af barnet, familien, hvad barnet er glad for, livretter, bedste legetøj m.m. Der kan så løbende tilføjes nye sider, eventuelle projektbeskrivelser barnet har deltaget i, koloni/overnatningsfortællinger. Sådan at når barnet stopper i børnehaven, er der en mappe som giver et billede af hele børnehavetiden. I vuggestuerne har de ikke en sådan mappe, men har på forskellig vis lavet mapper/huse med billeder af barnets familie. 17

18 Skolegruppen. Skolegruppen består af de børn der skal i skole til sommer. De vil samles 1Xugentlig, a`ca. 1 times varighed. Det foregår fra januar til maj måned. Her vil de bl.a. beskæftige sig med: -Lære at lytte til en kollektiv besked. -Have hver deres mappe med lette opgaver. -Spille spil, lege videreudvikle sociale kompetencer. -være med på forskellige ture; eks: Falckstation, Zoologisk museum, Rundetårn etc. -Være sammen med alle de andre, som også glæder sig til skolestart. Discofest i børnehaven. En fredag aften i løbet af året, afholder vi en hyggelig discofest for børnehavens børn. Børnene bliver i børnehaven efter lukketid, hvor vi spiser varm aftensmad sammen og derefter lave sjove aktiviteter. Det hele slutter med dans og musik på Torvet, og alle børn hentes af deres forældre kl. 20,00 Fælles aktiviteter: Traditioner Traditioner som jul, fastelavn, påske, Elverhøjs fødselsdag, sommerfest m.m. vil vi gerne holde fast i. Både de traditioner som hører vores land til og de traditioner som vi selv har opbygget i Elverhøj. I disse perioder vil børnene lave forskellige ting som retter sig mod traditionen. Påske: Eks. koge, male og trille æg. Gemme æg(chokoladeæg) Plante karse i æggebakker. Sommerfest: Alle familier der deltager, har en madkurv med til eget forbrug, men drikkevarer kan købes i institutionen. Der vil være diverse aktivitets boder, samt underholdning. Elverhøjs fødselsdag: Denne dag markeres sammen med børnene på stuerne, i starten af maj måned. Når institutionen har "runde" fødselsdage, markeres det med et større arrangement, hvor også forældrene er velkomne. Denne dag vil vi også markere som gamle børns dag, hvor alle børn, der har gået i Elverhøj, kan komme på besøg og få en hyggelig eftermiddag. 18

19 Jul: Markeres med diverse juleklip, teaterture, samt julehygge for børn og forældre, og personale. Julefrokost: Den sidste fredag inden jul, spiser børn og personale julefrokost sammen. Vuggestuerne spiser på Torvet, men børnehaverne spiser på stuerne. Fra 2008 indførte vi en smør selv julefrokost i børnehaven, hvor børnene har pålæg med, og der er et par lune retter fra køkkenet. Vuggestuen får smørrebrød, men også med et par lune retter. Rytmik; vi vil styrke børnenes motoriske færdigheder; det vil vi gøre dels ved egne aktiviteter med børnene, dels ved inspiration fra instruktører udefra, eller kurser. Bevægelege. Alle former for bevæge lege er i højsædet i Elverhøj. Hver onsdag har børnehaven Hurlumhej, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig kropsligt. Denne aktivitet foregår enten på Torvet eler ud af huset. Tigertræning, foregår om mandagen. Det er for de største b.h. børn og er fysisk træning med vægt på styrke og balance etc. Vi har efterhånden en del rytmikting, som bliver brugt, både på Torvet og stuerne. Vi har bl.a et legeredskab på Torvet som udfordrer børnenes motorik. Det kan børnene kravle op i, ind i, gemme sig i, rutsje ned ad m.m. Ligeledes har vi et rum indrettet med gummifliser på gulvet, ribber og klatrevægge, net til at klatre i og en masse puder til at tumle i. Dette rum er et sted, hvor børnene nyder at lege vilde lege, og det er et fint rum når man vil lidt væk fra de andre på stuen. Vores nye legeplads er blevet indrettet så den tilgodeser megen motorisk udfoldelse. Status: Alt dette sammenholdt med bevidstheden om at børnene kan utrolig mange ting selv, hvis vi giver dem lov, gør at børnene kommer mindre til skade; de er blevet bedre til at klare de fysiske ting selv. Kyllingeprojekt. Vi har vores egen rugemaskine. Og målet er at vise børnene hvordan en kylling bliver til. Vi får i foråret leveret æg fra en lokal hobbyhønseavler, og ruger dernæst vores egne kyllinger ud. Det er en stor oplevelse for både børn og forældre at følge æggene de 3 uger og se ægget revne og til sidst den lille kylling komme ud. Dernæst er børnene med til at passe og pleje kyllingerne og give dem en masse omsorg ved at sidde med dem. De bliver hentet af samme hønseavler efter en uge, hvor de er blevet så store, at de er ved at hoppe ud af buret. 19

20 Fællessangen om tirsdagen. Målet er at give børnene en følelse af fællesskab, knytte venskaber på tværs ved at gå på besøg hos hinanden. Netop denne dag finder mange af de mindste børn ofte sammen med de større. Der har været for megen uro, når vi sang på Torvet. Nu forbereder vi os til seancen på stuerne inden. Hver stue foreslår 1 sang, ligesom vi begynder med en velkomstsang. Ind i mellem er der børn, der ønsker at optræde for hinanden, synge en sang,danse eller lave teater. Vi har forskellige rytmeinstrumenter med til fællessangen. Bagefter er der åbne stuer, hvor alle kan besøge hinanden. P.T. holder børnehaven en pause fra denne aktivitet, da der foregår rigtigt mange ting i forvejen. Nyt!! Bedsteforældre dag; Vil vi introducere i I erkendelse af at vi ofte bliver alt for mange mennesker ved vores julearrangementer og sommerfester, er dette en mulighed for at give bedsteforældre en særlig stund med børnebørnene i institutionen, uden forældrene. Vi vil tilrettelægge et par eftermiddagstimer i foråret, og I vil høre nærmere når vi har et program klar. Smør selv dage: Begge overskrifter har som mål, at få en sundere levevis i institutionen. Det er et generelt problem at børn får for mange søde sager, og vi vil som institution gerne bidrage med en større bevidsthed om sund og usund mad.. På vores smør selv dage, hvor børnene har pålæg med til et sundt frokostbord, taler vi med børnene om sund og usund mad. De er med til at forberede maden og her er der alle muligheder for en god snak om maden. Dokumentation: Digitale billeder, plancher, beskrivelse af dagens forløb i kalenderen på nogle stuer. Herudover vil der være ture i nærmiljøet/længere ture, alm. hverdagsaktiviteter, højtlæsning/rim og remser og endelig skal der være tid til omsorg. Dette er en lille del af de mange praktiske/kreative hverdagsaktiviteter, som foregår i Elverhøj. 20

Pædagogiske principper og læreplan for klynge A 7

Pædagogiske principper og læreplan for klynge A 7 Pædagogiske principper og læreplan for klynge A 7 De pædagogiske principper og læreplanen for de 7 enheder i Klynge A7, tager udgangspunkt i vores fælles værdigrundlag, og i lovgivningen af 2004 om Pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 LÆREPLANER 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 4. FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER 8 2 af 9 1. INTRODUKTION

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Alsidig personlig udvikling / sociale

Alsidig personlig udvikling / sociale Modul 1 vuggestuen Fokuspunkter Alsidig personlig udvikling / sociale kompetencer Fællesskab./Bevægelse. Periode Januar april 2016 Tovholdere Overordnede mål Kristine, Heidi, Brauer, Emilie ( Marianne)

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

BMV Børnemiljøvudering

BMV Børnemiljøvudering BMV Børnemiljøvudering Daginstitution: Vittrup Gl. Mejeri 2017 Ny lov ang. BMV. Der skal laves en skriftelig BMV, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Sundhed Legepladsen Fysisk

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere