Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/ kl på Business College Syd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd."

Transkript

1 Sønderborg 17/ Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/ kl på Business College Syd. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand for referencegruppen Poul R. Fedders. 2. Valg af Dirigent. 3. Information omkring selve overtagelsen. 4. Stiftelse af Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. i henhold til vedtægterne. 5. Valg af Formand. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 1 år 8. Valg af to suppleanter. 9. Valg af revisor 10. Evt. Ad. pkt. 1. Poul R. Fedders bød velkommen. Mødt var 290 samt 106 ved fuldmagter, i alt 396, ud af 534 mulige inviterede. De mødte var stemmeberettigede da de alle havde tegnet sig for en andel i A.m.b.a. et. Ad. pkt. 2. Advokat Claus Plum blev valgt og konstaterede at forsamlingen var beslutningsdygtig, og at antallet af de tegnede anparter oversteg kravet fastsat fra referencegruppen på 66%. Ad. pkt. 3. Poul R. Fedders gennemgik kort det historiske forløb, medlemmer af referencegruppen incl. forhandlingsgruppen og følgegruppen. Yderligere var der plads til uddybende spørgsmål fra salen.

2 Ad. pkt. 4. Povl Schrøder fra referencegruppen gennemgik de med indkaldelsen udsendte vedtægter og forelagde fra referencegruppen forslag til rettelser i 3.4, 4.3 og ny 4.4, 6.4, 6.6, 6.13, 8.2, 14.4 og Forslagene blev gennemgået og drøftet i med de fremmødte i salen. Ændringerne var opsummeret følgende: Pkt. 3.4: Punktet fjernes. Pkt. 4.3: Omformuleres til: Som andelshavere kan på stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter. Nyt pkt 4.4 indsættes: Som andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter som (i) er medlem af Sønderborg Yacht Club (SYC), Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub (SSM), Sønderborg Fritidssejlerforening (SFF) eller anden af bestyrelsen godkendt søsportsklub med aktiviteter i havnen, og (ii) er bosiddende i Region Syd, Danmark. Pkt. 6.4: Overskrift Udtræden/venteliste for køb af bådplads/andelsbevis placeres som venstreplaceret selvstændig overskrift. Pkt. 6.6: 1. linje ændres til: Bestyrelsen afhænder brugsretten til den pågældende bådplads til det for pladsen fastlagte depositum. Pkt. 6.13: Sætningen - dog max. for 1 kalenderår ad gangen fjernes Pkt. 8.2: Omformuleres til: Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel ved skrivelse til hver enkelt andelshaver og med opslag på havnen og på selskabets hjemmeside. Pkt. 14.4: Omformuleres til: Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således: I ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På den stiftende generalforsamling vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden indtil ordinær generalforsamling 2015 og 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for perioden indtil ordinær generalforsamling Pkt. 22.1: I sidste sætning foretages følgende ændring: A.m.b.a et erstattes med selskabet. Med ovenstående ændringer blev vedtægterne godkendt og selskabet enstemmigt af forsamlingen stiftet i henhold til vedlagte vedtægt ( bilag 1). Generalforsamlingen bemyndigede advokat Claus Plum til at tiltræde de vedtagne vedtægter som dirigent samt anmelde selskabet overfor Erhvervsstyrelsen, herunder foretage enhver rettelse i nærværende protokollat, som af formelle grunde måtte blive fordret af Erhvervsstyrelsen. Ad. pkt. 5. Valg til formand for selskabet. 2 kandidater var opstillet: Søren Hoppe og Hardy Nielsen. - Søren Hoppe fik 146 stemmer - Hardy Nielsen fik 231 stemmer Hardy Nielsen blev valgt som formand

3 Iflg. vedtægterne er han igen på valg foråret Ad. pkt. 6 og 7. Dirigenten valgte at sambehandle punkterne. Valg til bestyrelse: 8 kandidater var opstillet og fik flg. stemmer: - Søren Hoppe stemmer, og dermed valgt for en 2-årig periode - Lars Reugbo stemmer, og dermed valgt for en 2-årig periode - Henning Krüger stemmer, og dermed valgt for en 1-årig periode - Børge F. Iversen stemmer, og dermed valgt for en 1-årig periode - Jørgen J. Møller - 74 stemmer - Jørgen Bøttger stemmer - Michael Ovesen (fraværende) -16 stemmer - Ejnar Runarsson - 85 stemmer Søren Hoppe, Lars Reugbo, Henning Krüger og Børge F. Iversen var herefter valgt til bestyrelsen. Ad.pkt. 8. Valg af suppleanter. 5 kandidater var opstillet og som fik følgende stemmer:. - Kurt Andersen -220 stemmer og dermed valgt til 1. suppleant - Jes Graversen stemmer og dermed valgt til 2. suppleant - Jørgen Bøttger - blev ikke valgt - Ejnar Runarsson - blev ikke valgt - Jørgen J. Møller- blev ikke valgt Kurt Andersen og Jes Graversen var herefter valgt som suppleanter. Ad. pkt. 9. Valg til revisor. Fra salen blev foreslået Deloitte, statsaut. rev. Ole Skovgaard-Simonsen. Han blev enstemmigt valgt.

4 Ad. pkt. 10. Intet. Generalforsamlingen blev hævet ca Som Dirigent: Advokat Claus Plum. Referent. Søren Wrang.

5 Vedtægter for Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. NAVN Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne. FORMÅL Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. har til formål at sikre; At lystbådehavnen ved Østerhage ( havnen ) drives i overensstemmelse med brugernes interesser og de af myndighederne stillede krav, At havnen drives som en attraktiv lystbåde- og søsportshavn og samtidig som et attraktivt og rekreativt område for byens øvrige borgere og gæster At havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgængelig fra landsiden og offentligt tilgængelig inden for rammerne af havnens kapacitet fra vandsiden, At havnen i samarbejde med havnens søsportsklubber kan fungere som uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre søsportsfolk, ANDELSKAPITAL Selskabets andelskapital andrager ved dets stiftelse kr ,00, der opdeles i 403 andele á kr. 500,00 pr. stk. Andelenes værdi reguleres ikke. 3.2 For hver bådplads udstedes et andelsbevis. 3.3 En andelshaver kan kun tegne sig for et andelsbevis. 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån uden pant i ejendom til realisation af formålet i henhold til vedtægternes 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtægter og driftsudgifter. Såfremt lån kræver pant i ejendom, kan dette alene optages med Sønderborg Kommunes skriftlige tilladelse.

6 3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til - det være sig ved salg af yderligere bådpladser, omlægning af bådpladserne i havnen, eller ved en udvidelse af havnen - at forøge antallet af andele mod en tilsvarende regulering af selskabets samlede andelskapital. ANDELSHAVERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER Selskabets overskud forbliver indestående i selskabet og kan alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formål, jfr. 2. Der kan således ikke træffes bestemmelse om udlodning af overskud til andelshaverne. 4.2 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, således at andelshaverne ikke personligt hæfter for selskabets gældsforpligtelser. 4.3 Som andelshavere kan på stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter. 4.4 Som andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter, som (i) er med medlem af Sønderborg Yacht Club (SYC), Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub (SSM), Sønderborg Fritidssejlerforening (SFF), eller anden af bestyrelsen godkendt søsportsklub med aktiviteter i havnen, og (ii) er bosiddende i Region Syd, Danmark. ANDELSBEVISET Andelsbeviset skal lyde på navn, som noteres i selskabets andelshaverfortegnelse. 5.2 Hvert andelsbevis giver på selskabets generalforsamlinger 1 stemme, uanset hvor mange bådpladser der måtte være knyttet til det enkelte andelsbevis. 5.3 Andelsbeviserne er ikke frit omsættelige. 5.4 Ingen andel har særlige rettigheder. 5.5 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist, bortset fra tilfælde af lovlig eksklusion af selskabet eller ved ophør af selskabets drift jfr Såfremt en båd ejes af flere i sameje betragtes dette som ét medlemskab med dertil knyttet én bådplads. Selskabet skal orienteres om samtlige andelshaveres navne og adresser, men de samejende parter skal angive en af parterne, som repræsenterer samtlige andelshavere over for selskabet.

7 BÅDPLADS 6. Almindelige bestemmelser: 6.1 De ved selskabets stiftelse værende brugere i havnen har ret til uanset 6.2. og at forblive i havnen som andelshavere eller lejere på aktuelle bådpladser. Nye bådpladslejere med tidsubegrænset bådpladskontrakt har pligt til at være andelshaver i selskabet. 6.2 Andelshavere, der er borgere i Sønderborg Kommune, har fortrinsret til bådpladser. En andelshaver kan som udgangspunkt kun råde over en bådplads. Ret til op til to bådpladser af forskellig størrelse kan tildeles af bestyrelsen. 6.3 Er der købere til andele med udlejede pladser, går disse forud for lejere, når lejemålene ophører. 6.4 Andelsbevis med dertil hørende bådplads må alene videreoverdrages i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Udtræden/venteliste for køb af bådplads/andelsbevis: 6.5 Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sit andelsbevis/bådplads, skal dette skriftligt oplyses til bestyrelsen, der herefter videresælger andelsbeviset/bådpladsen med rettigheder og forpligtelser til den, der står øverst på den/de dertil oprettede venteliste/r for køb af bådplads/andelsbevis i den pågældende størrelse. Overdragelse af andelsbeviset har først gyldighed når erhververens navn er noteret jfr Bestyrelsen afhænder brugsretten til den pågældende bådplads til det for pladsen fastlagte depositum. Værdien af andelsbeviset afregnes kontant af selskabet inden 30 dage efter overdragelse af bådpladsen. 6.7 Når bestyrelsen fra en andelshaver har modtaget skriftlig henvendelse med tilbud om at afhænde sin bådplads, skal bestyrelsen inden 1 måned skriftligt give den andelshaver, som ønsker at overdrage sin andel, meddelelse om, til hvem selskabet skal afhænde den pågældende bådplads med tilhørende andelsbevis. 6.8 De anførte regler om overdragelse af bådpladser gælder i alle tilfælde også, når andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo eller gennem kreditorers individualforfølgning. 6.9 Overdragelse af bådpladser til ægtefælle og/eller livsarvinger kan ske uden godkendelse af selskabets bestyrelse, når der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse Når bestyrelsen modtager tilbud om formidling af en bådplads, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennævnte tidsfrister straks søge andelsbeviset og bådpladsen formidlet til den, som står øverst på ventelisten. Hvis denne ikke er interesseret, tilbydes den næste på listen og så fremdeles.

8 6.11 Såfremt der ikke forefindes interesserede købere til andelsbeviset, kan selskabet selv købe andelsbeviset. Selskabet er dog i disse situationer ikke forpligtet til at overtage andelsbeviset Det skal tilstræbes, at selskabet ikke på noget tidspunkt ejer mere end 10% af den til enhver tid gældende andelskapital. Der kan dog bortses herfra i de første tre år efter selskabets stiftelse. Venteliste for interesserede lejere: 6.13 Såfremt bådpladsen ikke kan sælges eller overtages af selskabet jf. 6.11, skal selskabet søge pladsen udlejet til den, der står først på den af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Lejen skal af lejeren indbetales til selskabet, der modregner den indbetalte leje i opkrævningen af havneafgift hos andelshaveren. Eventuelt over-skydende beløb tilfalder selskabet. Bytteliste: 6.14 Uanset om der måtte være interesserede købere eller lejere på ventelisterne, har andelshaverne ret til indbyrdes at bytte pladser. Pladsbytte skal dog godkendes af bestyrelsen, der kun kan nægte et pladsbytte, såfremt væsentlige hensyn taler imod. Salg af båd: 6.15 Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til - uanset ventelisten - at benytte pladsen for det kalenderår, hvori overdragelsen finder sted. Det er dog en betingelse, at køber benytter bådpladsen til den købte båd og i øvrigt accepterer de for pladsen og havnen gældende vilkår. Efter udløbet af denne periode har køber ingen fortrinsret til pladsen, medmindre han står først på ventelisten Med bestyrelsens samtykke kan en andelshaver i forbindelse med bådskifte få ret til at have to bådpladser, også i samme kategori, for en periode på maksimalt et år Overdragelse af en bådplads med tilhørende medlemskab kan ske til ægtefælle og/eller livsarvinger uden godkendelse af selskabets bestyrelse, jvf. 6.9.

9 EKSKLUSION Såfremt en andelshaver groft overtræder havnevedtægterne eller ordensreglementet og efter forgæves skriftligt påkrav ikke følger pålægget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse. 7.2 Det samme gælder, såfremt en andelshaver trods minimum 2 skriftlige betalingspåkrav er i restance til selskabet. 7.3 Eksklusion kan ikke finde sted, før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde. 7.4 En ekskluderet andelshavers andelsbevis, med de dertil hørende rettigheder, inddrages i forbindelse med eksklusionen mod betaling af andelsbevisets værdi med fradrag af eventuelle restancer til selskabet. 7.5 Betalingen af værdien af det inddragne andelsbevis skal ske til bevisets værdi ved eksklusionen. GENERALFORSAMLING Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Sønderborg Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. 8.2 Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel ved skrivelse til hver enkelt andelshaver og med opslag på havnen og på selskabets hjemmeside. 8.3 Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. 8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbne år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indeværende år 4. Behandling af indkomne forslag

10 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af en statsautoriseret revisor 7. Eventuelt Stemmeafgivning foregår mundtligt, dog skriftligt ved kampafstemninger om personvalg eller når mindst 10 andelshavere stiller krav herom Hver bådplads med dertil hørende andelsbevis giver én stemme Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst - udover sin egen andel - kan afgive stemme for 3 andelshavere. Denne begrænsning gælder ikke ved selskabets stiftelse På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforsalg, der fremkommer til lovligt stillede forslag De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter kræver særligt stemmeflertal Til ændring af selskabets vedtægter kræves, at vedtagelsen sker med minimum 2/3 flertal af de fremmødte andelshavere. Enhver ændring i disse vedtægter skal endeligt godkendes af Sønder-borg Kommune, førend de kan træde i kraft Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af andelshaverne. Anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling.

11 13.2 Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage. BESTYRELSE Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på selskabets generalforsamling for 2 år ad gangen Suppleanter vælges for 1 år ad gangen Andelshavere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i en af de på havnen hjemmehørende klubber/foreninger, kan ikke vælges som medlem til bestyrelsen eller suppleant i selskabet. Såfremt den pågældende under sin valgperiode i selskabet måtte blive valgt som medlem til en sådan bestyrelse, udtræder denne, og førstesuppleanten indtræder i selskabets bestyrelse Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således: I ulige kalenderår vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige kalenderår vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På den stiftende generalforsamling vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden indtil ordinær generalforsamling 2015 og 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for perioden indtil ordinær generalforsamling Genvalg af formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan finde sted Der vælges 2 suppleanter, en første- og anden suppleant, der deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Generalforsamlingen kan fastsætte et rimeligt vederlag til de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen ansætter en havnemester og kan ansætte anden lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver. Bestyrelsen kan bemyndige havnemesteren til at ansætte lønnet medhjælp.

12 15.6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. I disse udvalg kan optages medlemmer uden for bestyrelsens kreds. Bestyrelsen kan pålægge bådpladslejere i havnen at udføre et antal årlige arbejdstimer til vedligeholdelse eller udbygning af havnen, evt. betaling for samme antal timer, for lejere der trods opfordring ikke udfører pålagt arbejde Bestyrelsen nedsætter et samarbejdsudvalg til sikring af løbende samarbejde med sejlklubberne. Klubberne repræsenteres i dette udvalg med 1 repræsentant for hver påbegyndt 250 medlemmer Formanden for bestyrelsen tilser, at der for hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et protokollat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. HAVNEAFGIFT Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udarbejdelse af drifts- og kapitalbudgettet, jfr. 9.1, nr.3 havneafgifterne for det indeværende budgetår. Denne afgift forfalder - efter endelig godkendelse på selskabets generalforsamling - den 1. maj Ved fastsættelsen af havneafgiften skal der tages hensyn til, at bådpladserne har forskellige størrelser. ORDENSREGLEMENT Bestyrelsen udfærdiger og opdaterer løbende et ordensreglement for havnen med udgangspunkt i Kystinspektoratets til enhver tid gældende standardreglement. Evt. ændringer i andelsselskabets ordensreglement sendes de relevante myndigheder, herunder Kystdirektoratet til orientering Ordensreglementet sendes tillige til Sønderborg Kommune til orientering. TEGNINGSRET Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen Alle væsentlige dispositioner, der rækker udover det på sidste ordinære generalforsamling godkendte drifts- og likviditetsbudget, kræver enighed i bestyrelsen.

13 MORTIFIKATION Såfremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynliggør, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgående indkaldelse i Statstidende med mindst 3 måneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget skøn indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade Såfremt ingen inden indkaldelsesvarslets udløb har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pågældende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklære det pågældende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver Den der begærer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan forlange, at den pågældende andelshaver indbetaler et passende depositum til dækning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v. REGNSKAB/REVISION Selskabets regnskabsår er kalenderåret, dog således, at første regnskabsår er perioden fra stiftelsen til 31/ Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen Revisors revisionsprotokollat og seneste årsregnskab sendes efter den årlige generalforsamling til orientering for byrådet i Sønderborg kommune. AFSTÅELSE/KØBERET/UDLEJE/FREMLEJE Selskabet, subsidiært andelshaverne, kan på intet tidspunkt overdrage havnen, væsentlige driftsaktiviteter eller en væsentlig del af havnens aktiver til tredjemand, uden at overdragelsen forinden er godkendt af Sønderborg Kommune. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at selskabet kan udleje, bortforpagte eller stille dele af havnens bygninger og/eller landarealer til rådighed for tredjemand til formål, der ligger inden for selskabets formål jf. 2 og som Sønderborg Kommune lovligt ville have kunnet varetage. Forinden selskabet indgår nye aftaler (end de der er godkendt på overdragelsestidspunktet) vedr. udlejning, bortforpagtning eller rådighedsstillelse, skal disse forelægges Sønderborg Kommune til godkendelse.

14 VEDTAGELSE OM OPLØSNING Til vedtagelse af forslag om opløsning af selskabet kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved befuldmægtiget - på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende andelshavere Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget om opløsning i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstra-ordinær generalforsamling. OPLØSNING/LIKVIDATION Såfremt det således vedtages at opløse selskabet, vælges en eller flere likvidatorer, der forestår likvidationen Forinden likvidationen iværksættes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til at overtage administrationen i op til 6 måneder med henblik på - i samarbejde med den eller de af general-forsamlingen valgte likvidatorer - at søge en rekonstruktion gennemført Lykkes en rekonstruktion af selskabet ikke, eller ønsker Sønderborg Kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen berettiget til at overtage selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gæld og andelskapital Ønsker Sønderborg Kommune ikke at tilsvare selskabets gældsforpligtelser og andelskapital, skal selskabets aktiver søges afhændet bedst muligt. Før endelig accept af et købstilbud, skal dette med specificerede vilkår forelægges Sønderborg Kommune, der har forkøbsret på samme vilkår. Forkøbsretten skal gøres gældende inden 6 uger efter modtagelsen af købstilbuddet Såfremt ingen ønsker at overtage selskabets aktiver og videreføre havnens drift, kan Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. fjerne havnen. TINGLYSNING Disse vedtægter kan af Sønderborg Kommune som påtaleberettiget begæres tinglyst servitutstiftende på de endeligt udmatrikulerede havneanlæg, henholdsvis landarealer. Tinglysningen skal ske med respekt af alle nuværende og fremtidige byrder, servitutter og pantehæftelser, hvorom henvises til tingbogen.

15 Således vedtaget på Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.'s stiftende generalforsamling den 17. december Som dirigent: Claus Plum Godkendt af Sønderborg Kommune den Navn og titel Navn og titel

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Sønderborg den 27 marts 2014. Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted.

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted. Planetvej 35 DK-4040 Jyllinge Tel. +45 46 78 85 55 www.jyllingehallerne.dk info@jyllingehallerne.dk Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted. Selskabet der er stiftet d. 28.03.1968,

Læs mere

Vedtægter. for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1.

Vedtægter. for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1. Vedtægter for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1. 1.1. Selskabets navn er "Assens Marina A.m.b.a." 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Assens kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn 1 Den selvejende institution Vallensbæk Havn er en selvejende institution. Dens hjemsted er Vallensbæk Kommune. Havnen har ingen oprindelig egenkapital.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Brugergruppen Albatros

Vedtægter for Brugergruppen Albatros Vedtægter for Brugergruppen Albatros 1. Foreningens navn er Brugergruppen Albatros. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. 2. Foreningens formål er: 1. At varetage

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter HF Brandhøj

Vedtægter HF Brandhøj Vedtægter HF Brandhøj For haveforeningen Brandhøj, der er beliggende på matr. nr. 13 q, Reerslev, Reerslev By, som i henhold til Lokalplan 4.19.2 er udlagt til kolonihaveformål. 1. Formål og virke 1.1

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere