Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger"

Transkript

1 Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens arbejdspladser. Denne vejledning indeholder en række anbefalinger til, hvad medlemmer af MED bør være opmærksomme på, når der skal aftales retningslinjer for måling af trivslen. Hvad skal MED? Trivselsaftalen fra overenskomsten 2008 forpligter alle kommuner til at måle medarbejdernes tilfredshed og trivsel mindst hvert tredje år. Alle HovedMED-udvalgene skal aftale retningslinjer for indholdet i målingerne og hvordan de følges op før målingerne sættes i gang. Trivselsaftalen 3 Målingerne skal ske snarest muligt og senest i forbindelse med den næste arbejdspladsvurdering (APV). Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Hvad er en trivselsmåling? En trivselsmåling undersøger om medarbejderne er tilfredse og trives på arbejdspladsen. Målingen kan bl.a. måle hvordan medarbejderne trives, for eksempel hvor motiverede, engagerede og tilfredse medarbejderne er. Den kan også måle de forhold, som kan have betydning for, hvordan medarbejderne trives, for eksempel indflydelse, ledelse og krav i arbejdet. Men måling af trivslen skaber ikke i sig selv forbedringer og forandringer! En trivselsmåling er et vigtigt redskab til at skabe dialog om forandringer på arbejdspladsen, men det er lige så vigtigt at følge op på målingen med en række konkrete initiativer som kan forbedre trivslen. Krav til trivselsmålingen Trivselsaftalen stiller hverken krav til trivselsmålingens form eller indhold. Det er op til kommunernes HovedMED at tage stilling til, hvad målingen skal indeholde, hvordan den gennemføres og følges op på. Det betyder at HovedMED både skal aftale retningslinjer for indholdet i målingen og hvordan der skal følges op på målingerne. Figuren nedenfor kan give et overblik over, hvad I bør drøfte i MED-udvalget, når I skal aftale retnings-linjer for trivselsmålingen:

2 1. Indhold af trivselsmåling: Hvad ønsker I at måle? Skal trivselsmålingen være en del af APV? 4. Evaluering af trivselsmåling: 2. Metode til trivselsmåling: Hvad skal indgå i evalueringen? Hvem, hvornår og hvor- Valg af metode. Fordele og ulemper ved forskellige metoder. 3. Opfølgning på trivselsmåling: Analyse af resultater Handlingsplan med initiativer: Hvem, hvad, hvornår, 1. Indholdet af trivselsmålingerne Retningslinjerne skal blandt andet tage stilling til indholdet af trivselsmålingen. Her kan I tage stilling til om trivselsmålingen også skal undersøge det psykiske arbejdsmiljø eller om det fortsat undersøges i en arbejdspladsvurdering (APV). APVen er lovreguleret og skal, hvert tredje år, undersøge både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Trivselsmålinger og undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i en APV hænger sammen: Hvis det psykiske arbejdsmiljø er godt følger trivslen sandsynligvis med. Men trivselsmålingerne og den psykiske APV er også forskellige og de to undersøgelser kan derfor ikke erstatte hinanden. Hvor APVen fokuserer på risikofaktorer og psykiske belastninger i arbejdet, fokuserer trivselsmålinger typisk på hvad, der motiverer og skaber trivsel på arbejdspladsen. Begge dele kan undersøges i én måling, men det er nødvendigt at målingen tilpasses begge formål. Desuden skal de dele af målingen, som udgør den psykiske APV overholde en række lovmæssige krav. De lokale MED skal ifølge trivselsaftalen fastlægge retningslinjer for APV-handlingsplaner, og OAO og FTF s Vejledning om retningslinjer for APVhandlingsplaner giver en oversigt over de lovmæssige krav der stilles til en APV. Den del af APVen som undersøger fysiske belastninger og risici i arbejdet kan også gennemføres samtidig med trivselsmålingen og den psykiske APV. I så fald skal I sikre, at spørgsmålene dækker hele det fysiske arbejdsmiljø og udføres i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Anbefalinger til indholdet af trivselsmålinger 2

3 Det er en god idé at gennemføre trivselsmålinger og APV samtidig, fordi Målingen skal både undersøge, hvor godt medarbejderne trives og de arbejdsforhold, som kan have betydning for trivslen. Sæt jer grundigt ind i kravene til en APV, så spørgsmålene i målingen dækker både trivslen og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 2. Metoder til at måle trivsel Trivselmeter parternes værktøj til at måle trivsel KTO, CFU, Sundhedskartellet, KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen har udviklet et elektronisk værktøj Trivselmeter til måling af trivsel. Værktøjet er frit tilgængeligt for alle offentlige arbejdspladser, og det er frivilligt om man vil bruge det. Værktøjet benytter spørgeskemametoden og kan bruges til at gennemføre en undersøgelse, udskrive rapporter og udarbejde handlingsplaner. KTO, CFU og Sundhedskartellet har en række anbefalinger til SU og MED-udvalgene om brugen af trivselmeter: er_kto_cfu_shk.pdf. Det skal understreges, at trivselsaftalen ikke stiller krav om, hvilken metode eller hvilket værktøj, der bruges til trivselsmålingen. Det er derfor op til HovedMED at beslutte, hvad der passer bedst til netop jeres arbejdsplads. Der er mange måder at gennemføre en trivselsmåling på, og HovedMED skal tage stilling til, hvilken metode kommunen skal bruge. HovedMED kan også aftale, at valget af metode skal lægges ud til de lokale MED-udvalg. Det lokale MED har måske bedre føling med, hvilken metode der bedst passer til arbejdspladsens behov. På den anden side kan det være svært at sammenligne trivslen på tværs, hvis kommunens institutioner anvender forskellige metoder. Spørgeskemaundersøgelser og dialogmøder er eksempler på nogle af de mest anvendte metoder: I en spørgeskemaundersøgelse besvarer medarbejderne skriftligt og enkeltvis en række spørgsmål, mens et dialogmøde er et åbent møde, hvor medarbejderne i fællesskab sætter ord på deres oplevelser af trivslen på arbejdspladsen. Der er fordele og ulemper ved begge metoder og det vigtigste er, at I vælger den, som passer bedst til jeres arbejdsplads. Det kan også være en fordel at kombinere metoderne. For eksempel ved at starte med en spørge-skemaundersøgelse og efterfølgende følge op på resultaterne med en dialog om forslag til at udvikle arbejdspladsen. På den måde kommer undersøgelsen til at udnytte fordele (styrker) ved både spørgeskema- og dialogmetoden. 3

4 Spørgeskemaundersøgelse Dialogmødet Styrker Styrker + Anonymitet beskytter den enkelte og gør det muligt at undersøge mere følsomme områder som mobning eller konflikter + Med høj svarprocent giver spørgeskemaer et repræsentativt svar + Undersøgelsen kan gentages og vise udviklingen fra gang til gang + Alle får mulighed for at ytre sig om det psykiske arbejdsmiljø. + Giver engagement, fordi medarbejderne med egne ord formulerer deres opfattelser af trivsel + Alle får mulighed for at lytte til kollegernes synspunkter om trivsel + Tegner et fælles og nuanceret billede af arbejdspladsens trivsel + Kan sætte fokus på løsningsforslag frem for problemer, f.eks. ved i fællesskab at prioritere en række indsatsområder. Svagheder Svagheder Tilpasning kan være nødvendigt for at sikre, at spørgeskemaer er meningsfuldt Afhænger af god ledelse i forbindelse med dialogmødet for den enkelte arbejdsplads Giver ikke mulighed for at sammenligne Spørgeskemaer giver ingen forklaring på resultaterne og kommer ikke med løsningsforslag resultater fra år til år Her og nu-situationer kan komme til at fylde undersøgelsen Spørgeskemaer har tendens til at foku-sere på problemer Fare for, at medarbejderne ikke tør være åbne og ærlige. Nogle kan have svært ved at læse og forstå spørgeskemaet Ikke egnet til at afdække krænkende adfærd Undersøgelsen giver et øjebliksbillede, som hurtigt kan ændre sig. Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø Hvis I benytter spørgeskemaer skal I tage stilling til, om svarene skal være anonyme, åbne eller fortrolige: En anonym undersøgelse giver den enkelte mulighed for trygt at give oprigtige svar. Til gengæld gør anonymitet det sværere at følge op og stille uddybende spørgsmål. En fortrolig undersøgelse giver nogen tryghed for medarbejderne og gør det muligt at følge op på helt konkrete problemstillinger, der rejses i svarene. En åben undersøgelse giver fuld mulighed for at følge op og komme til bunds i konkrete problemstillinger ved at gå direkte til kilden, nemlig medarbejderne. Men svarene bliver muligvis ikke helt så åbenhjertige som ved en anonym undersøgelse. Anbefalinger til valg af metode 4

5 Vælg den metode der passer bedst til jeres arbejdsplads og vær opmærksom på, at valget af metode har betydning for, hvordan resultaterne efterfølgende kan bruges. Tilpas undersøgelsen til jeres arbejdsplads, så spørgsmålene giver mening for de medarbejdere som skal besvare dem. Det er især vigtigt hvis I bruger standardspørgeskemaer. Kombiner metoderne, så undersøgelsen udnytter fordelene ved både spørgeskemametoden og dialogmetoden. 3. Opfølgning på trivselsmålingen I retningslinjerne skal I tage stilling til, hvordan I vil følge op på trivselsmålingen. I den forbindelse bør I drøfte, hvordan målingens resultater skal analyseres og hvordan resultaterne skal bruges til at forbedre trivslen på kommunens arbejdspladser. Hvordan skal resultaterne analyseres? Der er mange måder at analysere målingens resultater på. En måde er at sammenligne antallet af medarbejdere, som trives med antallet, der ikke gør. Men sådan en analyse siger ikke noget om, hvad der ligger bag resultaterne. En anden måde kan derfor være også at undersøge, hvilke forhold på arbejdspladsen, der påvirker medarbejdernes trivsel. Et eksempel kan være at undersøge, om det hovedsageligt er medarbejdere der ikke trives, som samtidig savner indflydelse på arbejdet. I kan også tage stilling til, om resultaterne skal sammenlignes med andre kommuner eller om kommunens institutioner skal sammenlignes internt. Det kan være en fordel at lave en intern sammenligning og for eksempel undersøge, hvorfor nogle institutioner har højere trivsel end andre. På den måde er der mulighed for at sprede de gode erfaringer indenfor kommunen. Når man sammenligner kommunens resultater med andre kommuner, er det sværere at vurdere, hvad der ligger bag resultaterne. Det skyldes at der kan være store forskelle på arbejdspladserne indenfor den enkelte kommune - forskelle som ikke afspejles i et gennemsnit. Der er risiko for, at målingerne i stedet bliver brugt til at vise, at man scorer højere end nabokommunerne, frem for at være et internt værktøj til at forbedre trivslen. Hvordan skal resultaterne bruges til at forbedre trivslen? En måling skaber ikke trivsel i sig selv og trivselsmålingen skal følges op med konkrete tiltag, som kan forbedre arbejdspladsen. Eksempler på tiltag kan være ændrede arbejdsmetoder, ny arbejdsorganisering, fokus på anerkendende dialog eller noget helt fjerde. HovedMED skal derfor drøfte, hvordan I sikrer, at der bliver fulgt op på målingen med de rette initiativer. I kan blandt andet drøfte hvem der skal beslutte, hvilke initiativer der skal sættes i gang? Hvordan MED-udvalgene kan finde inspiration til nye metoder? Og hvordan sikrer I, at arbejdspladserne lærer af hinanden? Anbefalinger til opfølgning 5

6 Følg op på målingen med dialog og handling: Målinger skaber ikke i sig selv forbedringer og de er spild af tid og penge, hvis ikke man følger op. Hele arbejdspladsen skal være med: Det er vigtigt medarbejderne kan give deres bud på, hvordan trivslen sikres og forbedres. Lav en handlingsplan: Handlingsplanen bør indeholde beskrivelse, tidsramme og ansvarsfordeling for de konkrete initiativer I vil gennemføre. 4. Evaluering af trivselsmåling HovedMED skal tage stilling til, hvordan trivselsmålingen skal evalueres. En evaluering af trivselsmålingen bør både tage stilling til processen, det vil sige hvem der evaluerer og hvornår, og indholdet i evalueringen. Evaluering handler om at lære af sine erfaringer og I kan for eksempel spørge til, om metoden var den rigtige? Om målingen gav et præcist billede af trivslen og tilfredsheden? Om I fik brugt målingen til at forbedre arbejdspladserne? Om der var tale om en god proces, der inddrog MED-udvalgene, sikkerhedsrepræsentanterne og de øvrige medarbejdere på de rigtige tidspunkter og i det rette omfang? Anbefalinger ved evaluering Sørg for at evaluere både processen og indholdet af trivselsmålingen. Aftal på forhånd en tidsfrist og en ansvarsfordeling for evalueringen. Brug evalueringen til at overveje, hvordan trivselsmålingen kan forbedres i fremtiden og om der er brug for ændrede retningslinjer. Læs mere: Trivselsaftalen : Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Tjekguide til medlemmer af SU og MED om Trivselmeter Anbefalinger om brug af Trivselmeter til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og medlemmer af MED/SU - Kommuner og Regioner OAO og FTF s vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Videncenter for Arbejdsmiljø om dialogmødet som metode: ogmoede.aspx Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Eksempel på spørgeskema Videncenter for Arbejdsmiljø: Pjece om Gode trivselsprocesser kationer/godetrivselsprocesser.ashx 6

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere