Arbejdspladsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering"

Transkript

1 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010

2 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets arbejde med systematisk opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV) og koordinationen med sikkerhedsudvalget i dette arbejde. Samarbejdsudvalget skal ifølge Samarbejdsaftalen drøfte systematisk opfølgning på den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Eventuelle initiativer eller indsatser koordineres med sikkerhedsudvalget. Vejledningen skal give inspiration og gode råd til retningslinjer om gennemførelse og opfølgning, som samarbejdsudvalget kan indgå i et samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Opfølgningen på en APV skal være forberedt allerede under tilrettelæggelsen. Derfor beskrives alle faser i arbejdet, lige fra planlægning til opfølgning og evaluering og samarbejdsudvalgets involvering heri. De forskellige roller i APV-arbejdet bliver karakteriseret og de lovmæssige krav til en APV beskrevet. Også APVs psykiske del og sammenhængen til trivselsmålinger indgår i vejledningen. 1

3 Baggrund Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 implementerede Personalestyrelsen og CFU en række initiativer i den statslige samarbejdsaftale, som regeringen, LO, FTF og AC havde aftalt i de såkaldte treparteaftaler. I forbindelse med implementeringen blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en fælles vejledning, som behandlede opfølgning på APV, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel til støtte for arbejdspladsernes indsats for et godt arbejdsmiljø og samarbejdsudvalgets drøftelser herom. Samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøet Samarbejdsudvalget skal ud over opfølgning på APV også beskæftige sig med følgende emner inden for arbejdsmiljøområdet: 1. Det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress 2. Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed 3. Opfølgning på sygefravær mv. 4. Chikane og vold (Samarbejdsaftalen 2008, 5) Opgaverne skal gennemføres i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Arbejdsmiljøloven stiller en række krav til sikkerhedsarbejdet og dettes organisering. Når samarbejdsudvalget skal koordinere sit arbejde med sikkerhedsudvalget, skal samarbejdsudvalget være opmærksom på disse regler. 2

4 Roller i APV-arbejdet På arbejdspladsen er det vigtigt at alle både ledelse og medarbejdere medvirker til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiveren, der har det ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsgiveren har også ansvaret for, at en APV bliver gennemført. Arbejdsmiljøarbejdet skal ifølge lovgivningen foregå i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og sikkerhedsorganisationen skal inddrages i hele processen. Sikkerhedsorganisationen består typisk af en eller flere sikkerhedsgrupper og et sikkerhedsudvalg samt en daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerhedsgruppen arbejder lokalt. Her varetager lederen sammen med sikkerhedsrepræsentanten aktiviteter til beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed og til forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Sikkerhedsudvalget har den samlende funktion for hele institutionen, og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal holde sikkerhedsudvalget orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet og varetage arbejdet mellem udvalgenes møder. Sikkerhedsudvalget bør have et helikopterblik på APV-indsatsen, fordi det kan være vanskeligt for den enkelte sikkerhedsgruppe eller afdeling at holde et samlet overblik. Samarbejdsudvalget bør have et tilsvarende overblik. Samarbejdsudvalgets drøftelser og fastlagte retningslinjer om sygefravær, trivselsmålinger, chikane og vold, arbejdsrelateret stress og psykisk arbejdsmiljø bør indgå i udvalgets drøftelser om systematisk APVopfølgning. Også omstillingsprojekter, som har indvirkning på institutionens arbejdsmiljø, samt et eventuelt uforudset ressourceforbrug i forbindelse med opfølgning på en APV, skal drøftes i samarbejdsudvalget. Derudover er det vigtigt, at alle medarbejdere inddrages i kortlægningen af problemer og opfordres til at komme med forslag til løsninger. Vær opmærksom på, at Arbejdsmiljøloven bliver ændret i løbet af Det får sandsynligvis betydning for terminologien og organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 3

5 Lovmæssige krav til en APV De væsentligste lovkrev til en APV for samarbejdsudvalget er: Alle arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig APV-handlingsplan, men der er ingen krav til, hvordan planen ellers skal se ud. Ved tilrettelæggelse og gennemførelse af APV er der metodefrihed. En APV skal være tilgængelig på arbejdspladsen og være tilgængelig for ledere, medarbejdere og Arbejdstilsynet. En APV skal komme rundt om alle relevante dele af arbejdsmiljøet, for eksempel fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske forhold, risiko for ulykke, arbejdsprocesser og arbejdsstedets indretning under hensyn til arbejdspladsens størrelse og organisering. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i alle dele af en APV. Hvis arbejdspladsen ikke har tilstrækkelig indsigt til at gennemføre en APV, skal den hente hjælp fra eksterne rådgivere. Sikkerhedsorganisationen skal høres, inden arbejdspladsen henvender sig eksternt for at få hjælp. APVen skal indeholde en prioritering af de problemer, der dukkede op ved kortlægningen af arbejdsmiljøet. Det skal fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre APVhandlingsplanen i praksis. Det skal også fremgå, hvornår og hvordan det afgøres, om de valgte løsninger virker, og om APV skal revideres. Hvis en APV viser, at der er arbejdsmiljøproblemer, der rummer en akut fare for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal arbejdspladsen umiddelbart træffe foranstaltninger, der fjerner faren elle reducerer den til et acceptabelt niveau. Arbejdspladsen skal vurdere med henblik på at ændre forholdene - om der er forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker sygefraværet negativt. Der stilles i øvrigt ikke krav til, hvordan sygefraværet inddrages i APV-processen. Enkeltpersoners sygefravær skal ikke inddrages i en APV. En APV skal revideres, hvis arbejdsmiljøet ændrer sig for eksempel i forbindelse med, at der indføres ny teknologi eller nye arbejdsgange, for eksempel hvis der indføres hjemmearbejdspladser, nye maskiner eller hjælpemidler. APV-arbejdet skal foregå løbende, og en APV skal revideres mindst hvert tredje år. Arbejdstilsynet har udarbejdet brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der informerer om, hvad Arbejdstilsynet ser som de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i den givne branche. 4

6 Når I skal i gang med en ny APV Når arbejdspladsen skal planlægge en ny APV, kan samarbejdsudvalget med fordel overveje en række forhold. Hvilken viden og praksis findes aktuelt i sikkerhedsorganisationen? Hvad kan sikkerhedsudvalget fortælle om styrker og svagheder i den aktuelle indsats på området? Der kan være store forskelle på arbejdsmiljøproblemstillinger i forskellige arbejdsfunktioner, for eksempel mellem kontorassistenter, akademikere og pedeller. Inddrag de forskellige synsvinkler i overvejelserne. Hvordan undgås dobbeltarbejde? Tænk forskellige indsatser sammen, hvor det giver mening, for eksempel trivselsmålinger og APV. Hvornår skal samarbejdsudvalget på banen i forhold til sikkerhedsorganisationen? Er der forskel på samarbejdsudvalget rolle i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø? Hvordan skal samarbejdsudvalgets APV-indsats evalueres? Hvilke fordele og ulemper er der for eksempel ved de valgte metoder? Blev medarbejderne og ledelsen inddraget tilstrækkeligt, og viste de engagement i APV-arbejdet? Og blev de kortlagte problemer løst tilfredsstillende? Hvordan kan samarbejdsudvalget helt praktisk sikre koordinationen med sikkerhedsudvalget? Er der udarbejdet en fælles mødeplan og aftale om udveksling af referater? 5

7 8 faser i arbejdet med APV Når samarbejdsudvalget drøfter APV, er det desuden vigtigt, at udvalget er opmærksom på, at der er forskellige faser i en APV. I lovgivningen er anført fem faser for gennemførelse af en APV. Når samarbejdsudvalget systematisk skal følge op på APVen kan det være hensigtsmæssigt at folde faserne mere ud end i lovgivningen og Arbejdstilsynets vejledninger. Planlægning, opfølgning og evaluering er således ikke medtaget i de lovgivningsmæssige krav. 1. Planlægning af APV-forløbet 2. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøet 3. Beskrivelse og vurdering 4. Inddragelse af sygefravær 5. Prioritering og handlingsplan 6. Gennemførelse af handlingsplan 7. Opfølgning 8. Evaluering 1. Planlægning af hele APV-forløbet Før man går i gang med at kortlægge arbejdsmiljøproblemerne, er det vigtigt at hele forløbet fra identifikation til evaluering planlægges. Det er vigtigt at sikre ledelsesmæssig forankring i samtlige forløbets faser. I planlægningsfasen kan det overvejes, hvilke ressourcer der er behov for til den praktiske gennemførelse af en APV, fra planlægning til udarbejdelse af handleplan. Hvem skal udføre arbejdet, og hvor meget tid kræver det? Er der brug for at udpege en projektleder, skal der anvendes ekstern bistand, og er der behov for uddannelse af medarbejderne i arbejdspladsvurdering? Der skal også tages stilling til, om der er enheder eller arbejdsfunktioner, som der er behov for at sætte særligt fokus på. Der skal tillige være opmærksomhed på, at der i et APV-arbejde kan være tendens til, at medarbejdergrupper med kerneopgaver er mest i fokus, mens andre ofte få personer bliver overset. Skab ejerskab og sammenhæng Derudover bør man overveje, hvordan en APV bliver forankret på arbejdspladsen. Arbejdet med at skabe ejerskab blandt medarbejdere og ledere er centralt og bør indgå i samarbejdsudvalgets drøftelser. Det er også vigtigt at overveje, hvordan APVen hænger sammen med arbejdspladsens andre aktiviteter som trivsels-, klima-, eller sygefraværsprojekter. Under hele planlægningsfasen skal sikkerhedsudvalget desuden være opmærksom på de retningslinjer, som eventuelt er fastlagt i samarbejdsudvalget om de arbejdsmiljøområder, som samarbejdsudvalget skal beskæftige sig med. I koordineringen mellem sikkerhedsudvalg og samarbejdsudvalg bør man drøfte, om en APV skal hænge sammen med andre personalepolitiske initiativer. Tilrettelæggelsen af den psykiske del af APV kan ligeledes med fordel drøftes med samarbejdsudvalget. 6

8 2. Identifikation og kortlægning Man kan kortlægge arbejdsmiljøforhold på mange måder og med forskellige metoder og redskaber. Målet er at skabe overblik over arbejdsmiljøforholdene. Alle metoder har styrker og svagheder og det er vigtigt at tage stilling til, hvordan man tager hånd om svaghederne og udnytter styrkerne. Spørgeskemametoden er for eksempel specifikt udviklet til kortlægning, men hjælper ikke altid i de andre faser. Dialogmetoder kan dække flere APV-faser, men hovedvægten ligger på fase 2 og fase 3. Hvis sikkerhedsudvalg og samarbejdsudvalg beslutter at besvarelserne i APVs psykiske del skal være anonyme, bør udvalgene også drøfte, hvordan der kan følges op på besvarelserne. 3. Beskrivelse og vurdering Beskrivelsen og vurderingen af de kortlagte arbejdsmiljøproblemer er centrale for en god APV. Afhængig af problemernes karakter kan kortlægningen anvendes til konkrete løsninger af konstaterede arbejdsmiljøproblemer, eller give anledning til mere forebyggende og strategiske indsatser. Her er det væsentligt at overveje, om indsatsen er afbalanceret mellem på den ene side håndtering og afhjælpning af aktuelle og påtrængende problemstillinger og på den anden side forebyggende indsatser, der på længere sigt kan modvirke nedslidning, sygdom og ulykker. 4. Sygefravær Virksomheden skal vurdere med henblik på at finde løsninger om der er forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker sygefraværet negativt. Der stilles dog ikke krav til, hvordan sygefraværet inddrages i APV-processen. Statistiske undersøgelser viser, at ca. 1/3 af sygefraværet stammer fra forhold på arbejdspladsen, så der kan være god grund til at behandle sygefravær i forbindelse med en APV og især under kortlægningen og vurderingen. (Viden om sygefravær, Beskæftigelsesregionerne i Danmark, november 2008) Samarbejdsudvalgets drøftelser om arbejdspladsens sygefravær, fastlæggelse af en sygefraværspolitik samt eventuelle initiativer til opfølgning bør indgå i APV-behandlingen af sygefravær. 5. Prioritering og handlingsplan Handlingsplanen er både en aktivitets- og en tidsplan, og det skal fremgå i hvilken rækkefølge, de konstaterede problemer skal løses. Handlingsplanen skal også vise, hvem der er ansvarlig for at gennemføre aktiviteterne, og hvornår de skal være afsluttet. Handlingsplanen bør være omhyggeligt gennemarbejdet, og realistiske mål og tidsplaner skal være afstemt i en drøftelse mellem topledelsen og sikkerhedsorganisationen. 7

9 Det er også under udarbejdelse af handlingsplanen, at en APV kan koordineres med for eksempel opfølgning på trivselsmålinger, sygefravær, ledervurderinger og andre projekter på arbejdspladsen. Det er vigtigt at sammentænke de forskellige indsatser, så løsningerne arbejder i samme retning. Denne sammentænkning kan med fordel ske i et samarbejde mellem sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget. 6. Gennemførelse Gennemførelse af handlingsplanens elementer er helt central i APVforløbet. Når planen er udarbejdet, overgår den praktiske udførelse ofte til forskellige dele af virksomheden, for eksempel til ledelsen på forskellige niveauer, sikkerhedsrepræsentanterne, HR og andre. Gennemførelsen af handlingsplanen følges af sikker-hedsudvalget. Erfaring viser, at APV-arbejdet nemt taber pusten undervejs, hvis medarbejderne kun er med under kortlægningen. Arbejdet med at forankre en APV og skabe ejerskab blandt medarbejdere og ledere er så centralt, at SU bør forholde sig helt konkret til kommunikation og information undervejs i det lange forløb. Som led i samarbejdsudvalgets systematiske opfølgning på APVen må udvalget se på, om handlingsplanens indsatser bliver gennemført som planlagt inden for de tidsrammer, som handlingsplanen lagde op til. 7. Opfølgning på gennemførelse Opfølgning skal ikke blot vise, om initiativerne er gennemført, men også om de har den forventede effekt, og har givet et bedre arbejdsmiljø. Der kan være forskellige årsager, hvis initiativerne ikke virker efter hensigten. Måske har de virket i for kort tid eller har ikke været gennemført ordentligt. Ydre faktorer kan også påvirke situationen. Eller måske var initiativerne ikke de rigtige. Hvis samarbejdsudvalget skal leve op til sin forpligtelse om systematisk at følge op på APV, skal udvalget jævnligt drøfte, om handlingsplanen bliver gennemført, og om det gør en forskel. 8. Evaluering APV en bør være den samlende ramme for arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde. Handlingsplanen skal være det dokument, man styrer sin arbejdsmiljøindsats efter. Samarbejdsudvalget bør derfor drøfte følgende: Har kortlægningen, beskrivelsen og handlingsplanen opfanget alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer? Er handlingsplanen løbende blev justeret, når der skete ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller -processer, som havde betydning for arbejdsmiljøet? Er arbejdsskadesanmeldelser, evt. påbud fra Arbejdstilsynet og særlige indsatser for eksempelvis trivsel, stress eller mobning, blev indarbejdet i planen? Var der tale om en god proces, der inddrog SU efter de fastlagte retningslinjer? 8

10 Samarbejdsudvalgets opfølgning på vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø er det område inden for arbejdsmiljøet set under et, hvor et samarbejde mellem sikkerheds- og samarbejdsudvalg er særligt påtrængende for at få de bedste resultater ud af arbejdsmiljøarbejdet. I planlægningsfasen kan samarbejdsudvalget i samarbejde med sikkerhedsudvalget med fordel drøfte om kortlægningen skal være anonym. Der er både fordele og ulemper forbundet med en anonym undersøgelse, især når det drejer sig om opfølgning på spørgsmål omkring mobning, chikane og ledelse. For anonymitet kan bl.a. anføres, at den psykiske del af en APV som udgangspunkt er en undersøgelse af arbejdspladsen og ikke af den enkelte medarbejder. Samtidig kan anonymitet give større tryghed og ærligere svar, hvilket kan være af særlig betydning på arbejdspladser med problemer. Mod anonymitet kan påpeges, at det kan være sværere at følge op på undersøgelsen og løse konstaterede problemer. Hvis APVen kan gennemføres i en åben og tillidsfuld dialog, er der mulighed for at finde løsninger på dilemmaet med opfølgning på anonyme besvarelser. Det kan f.eks. i planlægning af undersøgelsen aftales, at en sikkerhedsrepræsentant som den eneste har mulighed for at identificere hvilke medarbejdere/ledere, der har udfyldt spørgeskemaerne. Det kan også være hensigtsmæssigt, at drøfte sammenhænge i resultater fra den psykiske del af APVen og andre indsatser, som retter sig mod f.eks. tilfredshed, stress, mobning, chikane, trivsel og sygefravær. 9

11 Samarbejdsudvalget skal inddrages Når sikkerhedsudvalget skal opstille en handlingsplan på baggrund af en psykisk APV, er det vigtigt at inddrage samarbejdsudvalget. Udvalget skal medvirke til en række initiativer som forebyggelse af arbejdsrelateret stress, mobning og chikane. På disse områder kan udvalget fastlægge retningslinjer om forebyggelse og om, hvordan konkrete problemer skal håndteres i praksis. Hvis handlingsplanen for den psykiske del af en APV indeholder projekter som skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø kan man læne sig op ad de gode råd i publikationen 9 gode råd til at få succes med et projekt om psykisk arbejdsmiljø (udg. af SCKK og Samarbejdssekretariatet, juni 2009). 1. Skab bred forståelse for ideen med projektet 2. Skab opbakning i de formelle samarbejdsorganer 3. Få ledelsen til at bakke projektet op 4. Vær klar til at ændre projektet undervejs 5. Involver så mange som muligt 6. Metoden skal passe til arbejdspladsen 7. Brug eksterne konsulenter helt frem til målstregen 8. Lær gennem refleksion og dialog 9. Spred resultaterne 10

12 Trivselsmålinger Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne, der skal foretages mindst hvert 3. år, kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Samarbejdsaftalen 2008, 5 Trivselmeter er et elektronisk værktøj, som kan bruges til både at gennemføre en trivselsmåling og en kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Værktøjet, der er udviklet af parterne på det offentlige arbejdsmarked, stilles gratis til rådighed for alle offentlige arbejdspladser. (www.trivselmeter.dk). Trivselsmålinger fokuserer på emner, som har betydning for medarbejdernes motivation og jobtilfredshed f.eks. samarbejde med kolleger og ledere, egen indflydelse og meningsfuldhed i arbejdet. Resultaterne fra en trivselsmåling kan komplettere det billede, som APVens fysiske og psykiske del giver af arbejdspladsen. Men trivselsmålinger kan ikke erstatte en APV af det psykiske arbejdsmiljø. Det er en god ide at gennemføre trivselsmålingen og APV samlet, men det stiller krav om god koordination mellem arbejdet i samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 11

13 Litteratur 9 gode råd til at få succes med et projekt om psykisk arbejdsmiljø, SCKK og Samarbejdssekretariatet, juni 2009 Håndbog om psykisk arbejdsmiljø i praksis, Personalestyrelsen og CFU, september 2005 Cirkulære om aftale af 8. maj 2008 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø At-vejledning D.1.1. Arbejdspladsvurdering (www.at.dk/sw7139.asp) At-vejledning D.4.1. Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, november 2009 At-branchevejledninger (http://www.at.dk/sw5451.asp) 12

14 Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K T Centralorganisationernes Fællesudvalg Staunings Plads 1-3, København V Tlf Fotograf: Stig Stasig

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø

Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Workshop nr. 221 Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Birgit Aust, NFA Indhold 1. Kort om projektet 2. Resultater

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred og trivsel. Vi er allesammen forskellige. Vi

Læs mere