Arbejdspladsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering"

Transkript

1 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010

2 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets arbejde med systematisk opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV) og koordinationen med sikkerhedsudvalget i dette arbejde. Samarbejdsudvalget skal ifølge Samarbejdsaftalen drøfte systematisk opfølgning på den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Eventuelle initiativer eller indsatser koordineres med sikkerhedsudvalget. Vejledningen skal give inspiration og gode råd til retningslinjer om gennemførelse og opfølgning, som samarbejdsudvalget kan indgå i et samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Opfølgningen på en APV skal være forberedt allerede under tilrettelæggelsen. Derfor beskrives alle faser i arbejdet, lige fra planlægning til opfølgning og evaluering og samarbejdsudvalgets involvering heri. De forskellige roller i APV-arbejdet bliver karakteriseret og de lovmæssige krav til en APV beskrevet. Også APVs psykiske del og sammenhængen til trivselsmålinger indgår i vejledningen. 1

3 Baggrund Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 implementerede Personalestyrelsen og CFU en række initiativer i den statslige samarbejdsaftale, som regeringen, LO, FTF og AC havde aftalt i de såkaldte treparteaftaler. I forbindelse med implementeringen blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en fælles vejledning, som behandlede opfølgning på APV, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel til støtte for arbejdspladsernes indsats for et godt arbejdsmiljø og samarbejdsudvalgets drøftelser herom. Samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøet Samarbejdsudvalget skal ud over opfølgning på APV også beskæftige sig med følgende emner inden for arbejdsmiljøområdet: 1. Det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress 2. Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed 3. Opfølgning på sygefravær mv. 4. Chikane og vold (Samarbejdsaftalen 2008, 5) Opgaverne skal gennemføres i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Arbejdsmiljøloven stiller en række krav til sikkerhedsarbejdet og dettes organisering. Når samarbejdsudvalget skal koordinere sit arbejde med sikkerhedsudvalget, skal samarbejdsudvalget være opmærksom på disse regler. 2

4 Roller i APV-arbejdet På arbejdspladsen er det vigtigt at alle både ledelse og medarbejdere medvirker til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiveren, der har det ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsgiveren har også ansvaret for, at en APV bliver gennemført. Arbejdsmiljøarbejdet skal ifølge lovgivningen foregå i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og sikkerhedsorganisationen skal inddrages i hele processen. Sikkerhedsorganisationen består typisk af en eller flere sikkerhedsgrupper og et sikkerhedsudvalg samt en daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerhedsgruppen arbejder lokalt. Her varetager lederen sammen med sikkerhedsrepræsentanten aktiviteter til beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed og til forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Sikkerhedsudvalget har den samlende funktion for hele institutionen, og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal holde sikkerhedsudvalget orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet og varetage arbejdet mellem udvalgenes møder. Sikkerhedsudvalget bør have et helikopterblik på APV-indsatsen, fordi det kan være vanskeligt for den enkelte sikkerhedsgruppe eller afdeling at holde et samlet overblik. Samarbejdsudvalget bør have et tilsvarende overblik. Samarbejdsudvalgets drøftelser og fastlagte retningslinjer om sygefravær, trivselsmålinger, chikane og vold, arbejdsrelateret stress og psykisk arbejdsmiljø bør indgå i udvalgets drøftelser om systematisk APVopfølgning. Også omstillingsprojekter, som har indvirkning på institutionens arbejdsmiljø, samt et eventuelt uforudset ressourceforbrug i forbindelse med opfølgning på en APV, skal drøftes i samarbejdsudvalget. Derudover er det vigtigt, at alle medarbejdere inddrages i kortlægningen af problemer og opfordres til at komme med forslag til løsninger. Vær opmærksom på, at Arbejdsmiljøloven bliver ændret i løbet af Det får sandsynligvis betydning for terminologien og organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 3

5 Lovmæssige krav til en APV De væsentligste lovkrev til en APV for samarbejdsudvalget er: Alle arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig APV-handlingsplan, men der er ingen krav til, hvordan planen ellers skal se ud. Ved tilrettelæggelse og gennemførelse af APV er der metodefrihed. En APV skal være tilgængelig på arbejdspladsen og være tilgængelig for ledere, medarbejdere og Arbejdstilsynet. En APV skal komme rundt om alle relevante dele af arbejdsmiljøet, for eksempel fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske forhold, risiko for ulykke, arbejdsprocesser og arbejdsstedets indretning under hensyn til arbejdspladsens størrelse og organisering. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i alle dele af en APV. Hvis arbejdspladsen ikke har tilstrækkelig indsigt til at gennemføre en APV, skal den hente hjælp fra eksterne rådgivere. Sikkerhedsorganisationen skal høres, inden arbejdspladsen henvender sig eksternt for at få hjælp. APVen skal indeholde en prioritering af de problemer, der dukkede op ved kortlægningen af arbejdsmiljøet. Det skal fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre APVhandlingsplanen i praksis. Det skal også fremgå, hvornår og hvordan det afgøres, om de valgte løsninger virker, og om APV skal revideres. Hvis en APV viser, at der er arbejdsmiljøproblemer, der rummer en akut fare for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal arbejdspladsen umiddelbart træffe foranstaltninger, der fjerner faren elle reducerer den til et acceptabelt niveau. Arbejdspladsen skal vurdere med henblik på at ændre forholdene - om der er forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker sygefraværet negativt. Der stilles i øvrigt ikke krav til, hvordan sygefraværet inddrages i APV-processen. Enkeltpersoners sygefravær skal ikke inddrages i en APV. En APV skal revideres, hvis arbejdsmiljøet ændrer sig for eksempel i forbindelse med, at der indføres ny teknologi eller nye arbejdsgange, for eksempel hvis der indføres hjemmearbejdspladser, nye maskiner eller hjælpemidler. APV-arbejdet skal foregå løbende, og en APV skal revideres mindst hvert tredje år. Arbejdstilsynet har udarbejdet brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der informerer om, hvad Arbejdstilsynet ser som de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i den givne branche. 4

6 Når I skal i gang med en ny APV Når arbejdspladsen skal planlægge en ny APV, kan samarbejdsudvalget med fordel overveje en række forhold. Hvilken viden og praksis findes aktuelt i sikkerhedsorganisationen? Hvad kan sikkerhedsudvalget fortælle om styrker og svagheder i den aktuelle indsats på området? Der kan være store forskelle på arbejdsmiljøproblemstillinger i forskellige arbejdsfunktioner, for eksempel mellem kontorassistenter, akademikere og pedeller. Inddrag de forskellige synsvinkler i overvejelserne. Hvordan undgås dobbeltarbejde? Tænk forskellige indsatser sammen, hvor det giver mening, for eksempel trivselsmålinger og APV. Hvornår skal samarbejdsudvalget på banen i forhold til sikkerhedsorganisationen? Er der forskel på samarbejdsudvalget rolle i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø? Hvordan skal samarbejdsudvalgets APV-indsats evalueres? Hvilke fordele og ulemper er der for eksempel ved de valgte metoder? Blev medarbejderne og ledelsen inddraget tilstrækkeligt, og viste de engagement i APV-arbejdet? Og blev de kortlagte problemer løst tilfredsstillende? Hvordan kan samarbejdsudvalget helt praktisk sikre koordinationen med sikkerhedsudvalget? Er der udarbejdet en fælles mødeplan og aftale om udveksling af referater? 5

7 8 faser i arbejdet med APV Når samarbejdsudvalget drøfter APV, er det desuden vigtigt, at udvalget er opmærksom på, at der er forskellige faser i en APV. I lovgivningen er anført fem faser for gennemførelse af en APV. Når samarbejdsudvalget systematisk skal følge op på APVen kan det være hensigtsmæssigt at folde faserne mere ud end i lovgivningen og Arbejdstilsynets vejledninger. Planlægning, opfølgning og evaluering er således ikke medtaget i de lovgivningsmæssige krav. 1. Planlægning af APV-forløbet 2. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøet 3. Beskrivelse og vurdering 4. Inddragelse af sygefravær 5. Prioritering og handlingsplan 6. Gennemførelse af handlingsplan 7. Opfølgning 8. Evaluering 1. Planlægning af hele APV-forløbet Før man går i gang med at kortlægge arbejdsmiljøproblemerne, er det vigtigt at hele forløbet fra identifikation til evaluering planlægges. Det er vigtigt at sikre ledelsesmæssig forankring i samtlige forløbets faser. I planlægningsfasen kan det overvejes, hvilke ressourcer der er behov for til den praktiske gennemførelse af en APV, fra planlægning til udarbejdelse af handleplan. Hvem skal udføre arbejdet, og hvor meget tid kræver det? Er der brug for at udpege en projektleder, skal der anvendes ekstern bistand, og er der behov for uddannelse af medarbejderne i arbejdspladsvurdering? Der skal også tages stilling til, om der er enheder eller arbejdsfunktioner, som der er behov for at sætte særligt fokus på. Der skal tillige være opmærksomhed på, at der i et APV-arbejde kan være tendens til, at medarbejdergrupper med kerneopgaver er mest i fokus, mens andre ofte få personer bliver overset. Skab ejerskab og sammenhæng Derudover bør man overveje, hvordan en APV bliver forankret på arbejdspladsen. Arbejdet med at skabe ejerskab blandt medarbejdere og ledere er centralt og bør indgå i samarbejdsudvalgets drøftelser. Det er også vigtigt at overveje, hvordan APVen hænger sammen med arbejdspladsens andre aktiviteter som trivsels-, klima-, eller sygefraværsprojekter. Under hele planlægningsfasen skal sikkerhedsudvalget desuden være opmærksom på de retningslinjer, som eventuelt er fastlagt i samarbejdsudvalget om de arbejdsmiljøområder, som samarbejdsudvalget skal beskæftige sig med. I koordineringen mellem sikkerhedsudvalg og samarbejdsudvalg bør man drøfte, om en APV skal hænge sammen med andre personalepolitiske initiativer. Tilrettelæggelsen af den psykiske del af APV kan ligeledes med fordel drøftes med samarbejdsudvalget. 6

8 2. Identifikation og kortlægning Man kan kortlægge arbejdsmiljøforhold på mange måder og med forskellige metoder og redskaber. Målet er at skabe overblik over arbejdsmiljøforholdene. Alle metoder har styrker og svagheder og det er vigtigt at tage stilling til, hvordan man tager hånd om svaghederne og udnytter styrkerne. Spørgeskemametoden er for eksempel specifikt udviklet til kortlægning, men hjælper ikke altid i de andre faser. Dialogmetoder kan dække flere APV-faser, men hovedvægten ligger på fase 2 og fase 3. Hvis sikkerhedsudvalg og samarbejdsudvalg beslutter at besvarelserne i APVs psykiske del skal være anonyme, bør udvalgene også drøfte, hvordan der kan følges op på besvarelserne. 3. Beskrivelse og vurdering Beskrivelsen og vurderingen af de kortlagte arbejdsmiljøproblemer er centrale for en god APV. Afhængig af problemernes karakter kan kortlægningen anvendes til konkrete løsninger af konstaterede arbejdsmiljøproblemer, eller give anledning til mere forebyggende og strategiske indsatser. Her er det væsentligt at overveje, om indsatsen er afbalanceret mellem på den ene side håndtering og afhjælpning af aktuelle og påtrængende problemstillinger og på den anden side forebyggende indsatser, der på længere sigt kan modvirke nedslidning, sygdom og ulykker. 4. Sygefravær Virksomheden skal vurdere med henblik på at finde løsninger om der er forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker sygefraværet negativt. Der stilles dog ikke krav til, hvordan sygefraværet inddrages i APV-processen. Statistiske undersøgelser viser, at ca. 1/3 af sygefraværet stammer fra forhold på arbejdspladsen, så der kan være god grund til at behandle sygefravær i forbindelse med en APV og især under kortlægningen og vurderingen. (Viden om sygefravær, Beskæftigelsesregionerne i Danmark, november 2008) Samarbejdsudvalgets drøftelser om arbejdspladsens sygefravær, fastlæggelse af en sygefraværspolitik samt eventuelle initiativer til opfølgning bør indgå i APV-behandlingen af sygefravær. 5. Prioritering og handlingsplan Handlingsplanen er både en aktivitets- og en tidsplan, og det skal fremgå i hvilken rækkefølge, de konstaterede problemer skal løses. Handlingsplanen skal også vise, hvem der er ansvarlig for at gennemføre aktiviteterne, og hvornår de skal være afsluttet. Handlingsplanen bør være omhyggeligt gennemarbejdet, og realistiske mål og tidsplaner skal være afstemt i en drøftelse mellem topledelsen og sikkerhedsorganisationen. 7

9 Det er også under udarbejdelse af handlingsplanen, at en APV kan koordineres med for eksempel opfølgning på trivselsmålinger, sygefravær, ledervurderinger og andre projekter på arbejdspladsen. Det er vigtigt at sammentænke de forskellige indsatser, så løsningerne arbejder i samme retning. Denne sammentænkning kan med fordel ske i et samarbejde mellem sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget. 6. Gennemførelse Gennemførelse af handlingsplanens elementer er helt central i APVforløbet. Når planen er udarbejdet, overgår den praktiske udførelse ofte til forskellige dele af virksomheden, for eksempel til ledelsen på forskellige niveauer, sikkerhedsrepræsentanterne, HR og andre. Gennemførelsen af handlingsplanen følges af sikker-hedsudvalget. Erfaring viser, at APV-arbejdet nemt taber pusten undervejs, hvis medarbejderne kun er med under kortlægningen. Arbejdet med at forankre en APV og skabe ejerskab blandt medarbejdere og ledere er så centralt, at SU bør forholde sig helt konkret til kommunikation og information undervejs i det lange forløb. Som led i samarbejdsudvalgets systematiske opfølgning på APVen må udvalget se på, om handlingsplanens indsatser bliver gennemført som planlagt inden for de tidsrammer, som handlingsplanen lagde op til. 7. Opfølgning på gennemførelse Opfølgning skal ikke blot vise, om initiativerne er gennemført, men også om de har den forventede effekt, og har givet et bedre arbejdsmiljø. Der kan være forskellige årsager, hvis initiativerne ikke virker efter hensigten. Måske har de virket i for kort tid eller har ikke været gennemført ordentligt. Ydre faktorer kan også påvirke situationen. Eller måske var initiativerne ikke de rigtige. Hvis samarbejdsudvalget skal leve op til sin forpligtelse om systematisk at følge op på APV, skal udvalget jævnligt drøfte, om handlingsplanen bliver gennemført, og om det gør en forskel. 8. Evaluering APV en bør være den samlende ramme for arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde. Handlingsplanen skal være det dokument, man styrer sin arbejdsmiljøindsats efter. Samarbejdsudvalget bør derfor drøfte følgende: Har kortlægningen, beskrivelsen og handlingsplanen opfanget alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer? Er handlingsplanen løbende blev justeret, når der skete ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller -processer, som havde betydning for arbejdsmiljøet? Er arbejdsskadesanmeldelser, evt. påbud fra Arbejdstilsynet og særlige indsatser for eksempelvis trivsel, stress eller mobning, blev indarbejdet i planen? Var der tale om en god proces, der inddrog SU efter de fastlagte retningslinjer? 8

10 Samarbejdsudvalgets opfølgning på vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø er det område inden for arbejdsmiljøet set under et, hvor et samarbejde mellem sikkerheds- og samarbejdsudvalg er særligt påtrængende for at få de bedste resultater ud af arbejdsmiljøarbejdet. I planlægningsfasen kan samarbejdsudvalget i samarbejde med sikkerhedsudvalget med fordel drøfte om kortlægningen skal være anonym. Der er både fordele og ulemper forbundet med en anonym undersøgelse, især når det drejer sig om opfølgning på spørgsmål omkring mobning, chikane og ledelse. For anonymitet kan bl.a. anføres, at den psykiske del af en APV som udgangspunkt er en undersøgelse af arbejdspladsen og ikke af den enkelte medarbejder. Samtidig kan anonymitet give større tryghed og ærligere svar, hvilket kan være af særlig betydning på arbejdspladser med problemer. Mod anonymitet kan påpeges, at det kan være sværere at følge op på undersøgelsen og løse konstaterede problemer. Hvis APVen kan gennemføres i en åben og tillidsfuld dialog, er der mulighed for at finde løsninger på dilemmaet med opfølgning på anonyme besvarelser. Det kan f.eks. i planlægning af undersøgelsen aftales, at en sikkerhedsrepræsentant som den eneste har mulighed for at identificere hvilke medarbejdere/ledere, der har udfyldt spørgeskemaerne. Det kan også være hensigtsmæssigt, at drøfte sammenhænge i resultater fra den psykiske del af APVen og andre indsatser, som retter sig mod f.eks. tilfredshed, stress, mobning, chikane, trivsel og sygefravær. 9

11 Samarbejdsudvalget skal inddrages Når sikkerhedsudvalget skal opstille en handlingsplan på baggrund af en psykisk APV, er det vigtigt at inddrage samarbejdsudvalget. Udvalget skal medvirke til en række initiativer som forebyggelse af arbejdsrelateret stress, mobning og chikane. På disse områder kan udvalget fastlægge retningslinjer om forebyggelse og om, hvordan konkrete problemer skal håndteres i praksis. Hvis handlingsplanen for den psykiske del af en APV indeholder projekter som skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø kan man læne sig op ad de gode råd i publikationen 9 gode råd til at få succes med et projekt om psykisk arbejdsmiljø (udg. af SCKK og Samarbejdssekretariatet, juni 2009). 1. Skab bred forståelse for ideen med projektet 2. Skab opbakning i de formelle samarbejdsorganer 3. Få ledelsen til at bakke projektet op 4. Vær klar til at ændre projektet undervejs 5. Involver så mange som muligt 6. Metoden skal passe til arbejdspladsen 7. Brug eksterne konsulenter helt frem til målstregen 8. Lær gennem refleksion og dialog 9. Spred resultaterne 10

12 Trivselsmålinger Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne, der skal foretages mindst hvert 3. år, kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Samarbejdsaftalen 2008, 5 Trivselmeter er et elektronisk værktøj, som kan bruges til både at gennemføre en trivselsmåling og en kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Værktøjet, der er udviklet af parterne på det offentlige arbejdsmarked, stilles gratis til rådighed for alle offentlige arbejdspladser. (www.trivselmeter.dk). Trivselsmålinger fokuserer på emner, som har betydning for medarbejdernes motivation og jobtilfredshed f.eks. samarbejde med kolleger og ledere, egen indflydelse og meningsfuldhed i arbejdet. Resultaterne fra en trivselsmåling kan komplettere det billede, som APVens fysiske og psykiske del giver af arbejdspladsen. Men trivselsmålinger kan ikke erstatte en APV af det psykiske arbejdsmiljø. Det er en god ide at gennemføre trivselsmålingen og APV samlet, men det stiller krav om god koordination mellem arbejdet i samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 11

13 Litteratur 9 gode råd til at få succes med et projekt om psykisk arbejdsmiljø, SCKK og Samarbejdssekretariatet, juni 2009 Håndbog om psykisk arbejdsmiljø i praksis, Personalestyrelsen og CFU, september 2005 Cirkulære om aftale af 8. maj 2008 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø At-vejledning D.1.1. Arbejdspladsvurdering (www.at.dk/sw7139.asp) At-vejledning D.4.1. Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, november 2009 At-branchevejledninger (http://www.at.dk/sw5451.asp) 12

14 Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K T Centralorganisationernes Fællesudvalg Staunings Plads 1-3, København V Tlf Fotograf: Stig Stasig

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere