DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK"

Transkript

1 2014 DANSK FORSKNING I 1

2 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 4 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Geografi, Forskergruppen By- og landskabsudvikling samt geoinformatik 5 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning 5 ROSKILDE UNIVERSITET: Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) 6 SYDDANSK UNIVERSITET: Center for Landdistriktsforskning (CLF) 6 SYDDANSK UNIVERSITET: Den regionale forskning ved Institut for grænseregionsforskning 7 SYDDANSK UNIVERSITET: Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse 7 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: Forskning og Innovation, Forskningsprogrammet Regional Udvikling og Velfærdsinnovation 8 AALBORG UNIVERSITET: C-MUS (Center for Mobilitet og Urbane Studier) 8 AALBORG UNIVERSITET: Forskningsgruppen Bæredygtighed, Innovation og Politik 9 AALBORG UNIVERSITET: Institut for Kultur og Globale Studier 9 AALBORG UNIVERSITET: Institut for Planlægning, Forskningsgruppen for Lokal og Regional udvikling 10 AALBORG UNIVERSITET:: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 10 AALBORG UNIVERSITET: Center for Fysisk Planlægning / Danish Centre for Spatial Planning (DCSP) 11 AALBORG UNIVERSITET: Institut for Planlægning, Forskningscenteret Innovative Fisheries Management 12 AARHUS UNIVERSITET: Institut for Agroøkologi Sektion for Jordbrugssystemer og Bæredygtighed 12 2

3 FORORD I Dansk forskning i regionaludvikling 2014 et overblik kastes lys over de mange spændende forhold, der forskes i rundt om i Danmark. Lige fra turismestudier, hverdagslivets transport, erhvervsudvikling, iværksætteri, velfærdsopgaver i kommuner og regioner, by- og regionplanlægning over globaliseringsanalyser til planlægning, design og forvaltning af velfungerende byer og landskaber til cradle-to-cradle og cirkulær økonomi. Fælles for disse felter er, at de handler om det regionale. Hensigten med publikationen er at skabe et overblik over de danske forskningmiljøer inden for regionaludvikling anno En forskning, der foregår på universiteter, institutter og videnscentre. Publikationen kan bruges, hvad enten du søger inspiration til at finde forskere til analyser og undersøgelser, eller hvis du mangler en oplægsholder eller en ekspert inden for regional udvikling. Opbygning - et simpelt overblik Publikationen udgives af REG LAB i samarbejde med Forskernetværket Regional Transformation. Udvælgelsen af de forskellige regionalforskningsmiljøer i Danmark er foretaget i regi af Forskernetværket Regional Transformation. Publikationen er opbygget efter princippet om, at det skal være nemt at finde frem til forskeren. Derfor er den opdelt efter organisation/institut og præsenterer herunder de tilknyttede forskere. For at sikre den rette kvalitet er teksten forfattet af forskerne selv. God læselyst! REG LAB: REG LAB er Danmarks førende netværk og tænketank for regional erhvervs- og innovationsfremme. REG LAB er en 100% medlemsfinansieret og upolitisk forening med over 100 medlemsorganisationer på tværs af stat, regioner, kommuner, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner, klyngeinitiativer og virksomheder med et fælles ønske om at styrke erhvervsudviklingen i Danmark. Forskernetværket Regional Transformation blev etableret i 2010 og har til formål at samle forskere i Danmark, som arbejder med regional udvikling. Netværket mødes én gang om året, og møderne arrangeres på skift af de deltagende institutioner. Møderne har vekslende temaer, men har vidensdeling, teoriudvikling og begrebsafklaring som formål og giver mulighed for faglig diskussion og samarbejde. Netværkets nuværende deltagere har konkretiseret fire centrale temaer, nemlig (1) Institutionel forandring, styringsformer og beslutningsprocesser, (2) Mobilitet, pendling og bosætning, (3) Oplevelsesøkonomi, turisme og branding samt (4) Miljø- og bæredygtighed i et regionalt perspektiv. Netværket er åbent for alle interesserede forskere, som arbejder med regionale udviklingsspørgsmål. 3

4 CRT CENTER FOR REGIONAL- OG TURISMEFORSKNING: CRT er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution, etableret i 1994, der løfter konsulent- og udviklingsopgaver med særligt fokus på yderområder i Danmark og udlandet. CRT har kontor på Bornholm og i København og beskæftiger 16 medarbejdere. Regional udvikling og turisme er de tematiske omdrejningspunkter. Forskningskompetencerne ligger især indenfor 1) regionaløkonomisk modellering, 2) innovation og vidensdynamikker, 3) fødevarer, turisme og oplevelsesøkonomi. Bjarne Madsen, Professor, Dr. Scient. & Cand.Oecon arbejder med regional økonomi, demografi & arbejdsmarked, den offentlige sektors økonomi, turisme- og transportøkonomi, modelbygning og -anvendelse (LINE) samt opstilling af lokale samfundsregnskaber (SAM-K). Han arbejder med den regionale model for erhverv og beskæftigelse, som regioner, VisitDenmark m.fl. abonnerer på. Seniorforsker, Ph.d, Jie Zhang s centrale forskningsfelt er regionaløkonomi med særligt fokus på turisme og transportøkonomi. Hun udvikler regionale turisme-satellit regnskaber og evaluerer regionale effekter af turisme gennem brug af statistiske data, input-output analyser og økonomiske model-tilgange. Seniorforsker, PhD, Jesper Manniche s centrale forskningsfelter er 1) Erhvervsudvikling og iværksætteri i udkantsområder, landdistrikter og øer, 2) Innovation, læring og vidensdynamikker i organisationer, netværker og klynger, 3) Småskalabaseret fødevareproduktion, oplevelsesøkonomi og place-making, 4) Politik for landdistriktsudvikling. Konsulent, PhD, Cand.agro, HD Anders Hedetoft s kompetencefelter er: 1. Regional økonomi, 2. Landdistriktsudvikling, 3. Erhvervsudvikling og erhvervsfremme, 4. Iværksætteri, 5. Virksomhedssamarbejde og virksomhedsnetværk. Tage Petersen, Forsker, cand.comm. er uddannelsesansvarlig for Master i Oplevelsesledelse i Yderområder (MOLLY), Turisme og oplevelsesøkonomi i yderområder, Innovation og vidensdynamikker i lokalområder og i organisationer samt Regionale udviklingsstrategier. Karin Topsø Larsen, Ph.d. studerende arbejder med geografisk ulighed i adgangen til uddannelse og viden og betydningen heraf for lokal og regional udvikling. Hendes ph.d. fokuserer på unge fra danske yderområder og deres valg af uddannelse med fokus på adgangen til erhvervsuddannelse og de mobilitetskrav et sådant valg fordrer. I forbindelse med phd-studiet er hun midlertidigt ansat ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet og tilknyttet forskergruppen Local and Regional Development. KORA - DET NATIONALE INSTITUT FOR KOMMUNERS OG REGIONERS FORSKNING OG ANALYSE: Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse (KORA) forsker i emner inden for den offentlige service og regulering. Hovedvægten er på de velfærdsopgaver, kommuner og regioner beskæftiger sig med. KORA s forskning omfatter design, implementering, organisering og evaluering af offentlig politik og praksis. Målet med KORA s forskning er, at den skal være med til at kvalificere beslutninger og praksis i kommuner og regioner. Forskningsprogramleder, Ph.d. Ulf Hjelmar: er specialist i evalueringsmetode og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Han har gennemført en lang række evalueringer på det offentlige område, herunder evalueringer af borgertilfredshed med offentlig service og effektevalueringer af indsatser på ældreområdet, miljøområdet og sundhedsområdet. KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI (IFRO) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) udfører grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning inden for driftsøkonomi, forbrugeradfærd, erhvervs- og samfundsøkonomi med vægt på den danske og internationale jordbrugs-, fiskeri-, fødevare- og skovbrugssektor, økonomiske og samfundsmæssige aspekter af menneskets brug og beskyttelse af miljøet og naturressourcer, samt tværvidenskabelig forskning omkring økonomisk, politisk, miljømæssig og institutionel dynamik i ulande. Forskningen omfatter f.eks. produktionssammenhænge, organisation, struktur, teknologivurdering, innovation, international handel og handelspolitik samt erhvervs- 4

5 politik i relation til de relevante sektorer. Spørgsmålene undersøges fra samfundsvidenskabelige perspektiver, særligt økonomiske og sociologiske, og som regel i form af tværvidenskabelige forskningsprojekter sammen med danske og udenlandske forskere fra natur- og sundhedsvidenskaberne. Tilgangene inkluderer teoridannelse og teoretisk analyse baseret på aktuelle undersøgelser eller på databaser, der dækker en længere tidsperiode. Lektor, cand.oecon. Jørgen Dejgård Jensen forsker i interaktionen mellem fødevareproduktion og -forbrug, herunder fødevaresektorens betydning i den regionale udvikling. Hans forskning har bl.a. rettet sig imod de markedsmæssige potentialer for høj-værdi fødevarer som fx økologiske eller regionale produkter, men også samspillet mellem fødevareproduktion, -forbrug og sundhed spiller en betydelig rolle i hans forskningsaktiviteter KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING, SEKTION FOR GEOGRAFI, FORSKERGRUPPEN BY- OG LANDSKABSUDVIKLING SAMT GEOINFORMATIK Gruppen har en stærk profil inden for kulturgeografi med fokus på: analyser og forståelsen af de processer, som skaber den geografiske lokalisering og fordeling af socioøkonomisk aktivitet, den ulige geografiske udvikling og dens rumlige konsekvenser for bestemte områder og brugen af geoinformatik. Gruppen arbejder med by- og regional udvikling, arealanvendelse og landskabsudvikling, udviklingen af geoinformatik og integreret planlægning. Læs evt. mere her: research/research_group_/cities_landscapes/ Forskegruppeleder, lektor, ph.d., Lars Winther arbejder bl.a. med vidensøkonomiens geografi med fokus på erhvervslokalisering, omstrukturering og arbejdskraft (human kapital) i både storbyregioner og små og mellem store byer, by- og regional udvikling/økonomi, innovation og industriens regionale udvikling. Lektor, ph.d., Høgni Kalsø Hansen arbejder bl.a. med arbejdskraftens kompetencer, kreativitet og regional udvikling i Danmark og Norden samt vidensøkonomiens geografi i Danmark, arbejdskraftens mobilitet og relationerne mellem human kapital, erhvervsstruktur og vækst. KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING (IGN), SEKTION FOR LANDSKABSARKITEKTUR OG PLANLÆGNING IGN s forskning skaber grundlæggende og anvendelsesorienteret viden om geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og biomasse, landskabsarkitektur og parkforvaltning og by- og landskabsplanlægning. I Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning arbejder vi med byerne, grønne områder og det åbne land. Vores forskning, undervisning, rådgivning og formidling skal danne grundlag for at planlægge, designe og forvalte velfungerende byer og landskaber. Menneskets brug af disse områder spiller en vigtig rolle i arbejdet. Desuden er geografiske informationssystemer (GIS) et væsentligt tværgående arbejdsområde. Seniorforsker Niels Boje Groth arbejder med studier af livsformer i en regional og urban kontekst. Det danske planlægningssystem, principper og praksis. Planlægnings teori og filosofi. Bysystemer, bynetværk og regional udvikling. Lokale og regionale udviklingsstrategier. Seniorforsker, Ph.d. Karina Sehested arbejder med feltet om offentlig forvaltning og policy studier. Forskningsinteressen er offentlige organisationers udvikling og forandring. I de senere år har forskningen koncentreret sig om nye organiserings- og styreformer i kommunerne med særligt fokus på bypolitik og planlægning. Der er arbejdet med en række studier af bypolitik og planlægning i praksis og diskuteret nye udviklingsveje i bl.a. et demokratisk og styringsmæssigt perspektiv. Adjunkt, Ph.d. Christian Fertner arbejder med kvantitative og rumlig analyser i by- or regionalplanlægningen planlægning i Danmark og Europa. Han har tidligere arbejdet med byvækst og byspredning i storbyer, udviklingmulighederne af småbyer samt konkurrencedygtighed af byer. I de kommende år vil han arbejde mest indenfor energi effektive byer (EU-FP7 PLEEC). Han har en MSc i by og regionalplanlægning fra TU Wien, Østrig. Lektor, Ph.d. Lise Herslund arbejder bredt med by- og regionaludvikling både i Danmark, Europa og u-lande. Hun arbejder gerne udfra et hverdagslivsperspektiv hvor fokus er på folks dagligdag og livsvilkår. 5

6 ROSKILDE UNIVERSITET: INSTITUT FOR MILJØ, SAMFUND OG RUMLIG FORANDRING (ENSPAC) Regionalforskningen ved ENSPAC (www.ruc.dk/enspac) indgår både i områderne Mobilitet og By og Klima- og Miljøomstilling, som danner forskningsgrundlag for undervisningen i Geografi; Plan, By og Proces (PBP) og Miljøplanlægning (Tek- Sam). Mobilitet og By (med MOSPUS gruppen) ser på samfundets rumlige forandringer, med et særligt fokus på mobilitet, oplevelser og byudvikling ( enspac/om-instituttet/mobilitet-og-by/). I Klima- og Miljøomstilling (med METRIK gruppen) indgår regional udvikling i forbindelse med bæredygtig udvikling, innovation og clusters (http://www.ruc.dk/institutter/enspac/om-instituttet/ klima-og-energiomstilling/). Professor, Ph.d. John Andersen forsker i social innovation, social mobilisering og empowerment inden for bypolitik, arbejdsmarkedspolitik, integrationspolitik og velfærdspolitik, samt sundhedsfremme. Er især orienteret mod den helhedsorienterede planlægning. Og ekspert i fattigdomsforskning. Institutleder, Professor, Dr. Scient. Soc. Jørgen Ole Bærenholdt forsker i mobilitet, design, turisme, oplevelser, samt bredere med kultur, regional udvikling og politisk geografi. Har bl.a. arbejdet med Nord-Norge, Færøerne, Island og Grønland. Indgår i flere dimensioner af turisme- og oplevelsesforskning i Danmark. Lektor, Ph.d. Thomas Budde Christensen forsker i vedvarende energi, bæredygtige biobrændstoffer, bilindustri, innovation og Cleantech. Arbejder på projekter om regionale strategier for udnyttelse af biomasse til energiformål. Endvidere med miljø-innovation og cleantech inden for energiproduktion, fremstillingsvirksomheder og bilindustri. Lektor, Henrik Toft Jensen forsker i regionalgeografi, byudvikling og mobilitet, samt teknologisk udvikling. Er endvidere specialist i relationen mellem stat og kommuner kommuneforskning. Og har en særlig interesse for universiteters betydning for udviklingen i den region, hvori de er beliggende. Ph.d. Studerende, Thomas Skou Grindsted forsker i campusplanlægning og universitets rolle i vidensøkonomi, lokal- og regional geografi. Dertil bredere interesse for fysisk planlægning, by- og regionaludvikling, særligt i forhold til bæredygtig regional erhvervsudvikling. Har senest fået interesse i ulighed og uddannelsernes urbane og regionale geografi. Akademisk medarbejder, cand. scient. i geografi, Anita Kjølbæk har sin forskningsinteresse i stedsudvikling; især i spændingsfeltet mellem og med kerneområder som kultur, planlægning og design. Arbejder med at skabe og planlægge nye oplevelser som kan være med til at genoplive steder, der har været glemt eller på anden måde har været gemt af vejen. Videnskabelig- og undervisningsassistent, cand.soc. i geografi og virksomhedsstudier, Martin Stryhn Koch har sin forskningsinteresse i regionalgeografi, byudvikling, byplanlægning, erhvervsudvikling, erhvervsfremme. Har bl.a. medvirket til at skrive publikationen Industri, job og krise: Befolkningsudvikling, pendling og industribeskæftigelse i Region Sjælland. Ph.d.studerende, Maja de Neergaard forsker i den rurale urbanisme hos mennesker der flytter ud af storbyen. Er bredt orienteret mod byliv og byudvikling, samt krop, rum, sted og identitet. Skal fra 2014 arbejde med FSE projektet Paradoxical Spaces: Encountering the Other in Public Space om multikulturalismens udfordringer i storbyer. SYDDANSK UNIVERSITET: CENTER FOR LANDDISTRIKTSFORSKNING (CLF) CLF s hovedformål er at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår. Instituttet indgår i en tæt idé- og erfaringsudveksling med interessenter i landdistrikter og landdistrikts-udvikling og samarbejder med eksterne forsknings- og udviklingsmiljøer. CFL har særlig interesse i den rurale og udkantsdimensionen af regionalforskningen. Hjemmeside: Professor, centerleder Anne-Mette Hjalager arbejder med erhverv og innovation i landdistrikter, turisme og fysisk planlægning. 6

7 Lektor, Ph.d. Pia Heike Johansen arbejder med landsbyudvikling og udviklingsprocesser i lokalsamfund, små og mellemstore virksomheder, offentlig service, aktionsforskning, entrepreneurship, innovationsteori, læring og organisationsteori. Adjunkt, Ph.d Annette Aagaard Thuesens aktuelle forskning ligger inden for de empiriske felter: EU s Landdistriktsprogram med specifikt fokus på LEADER delen af programmet, landsbyudvikling, planlægningsprocesser relateret til landdistriktsudvikling. De teoretiske tilgange, der bygges på, er: Demokratisk netværksstyring, partnerskabsorganisering, interaktiv styring/governance, metastyring og institutionel kapacitet. Adjunkt, Ph.d. Jens Fyhn Lykke Sørensen: arbejder bl.a. regionale livstilfredshedsstudier og determinanter bag regional udvikling. SYDDANSK UNIVERSITET: DEN REGIONALE FORSKNING VED INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING Den regionale forskning ved Institut for grænseregionsforskning, SDU Sønderborg er organiseret I forskningsgruppen Regionaløkonomi og udvikling Gruppen fokuserer på teoretisk, metodologisk og empirisk og empirisk forskning. Bland emnerne er: Betydningen af regionale spill-overs den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling grænseoverskridende interaktion, Institutioners betydning for regional udvikling, økonomiske integrationsprocesser etc. Forskningsgruppen omfatter ca. 12 medarbejdere (heraf 4 Ph.d. studerende). Nedenfor findes oplysninger om de fleste dansksprogede medlemmer af forskningsgruppe. For øvrige profiler henvises til hjemmesiden. Læs evt. mere om gruppen her: I_Graenseforskning/Forskningsgrupper/RG+Regional+ Economics Forskningsleder, professor Andreas P. Cornett arbejder med implikationer af økonomisk integration, herunder konvergensog divergensprocesser og deres indflydelse på den regionale vækst og lokalisering. Et andet forskningsområde vedr. EU regional politik samt innovation og entrepreneørskabs betydning for regional udvikling med udgangspunkt i ny økonomisk vækstteori. Ph.d. studerende Rannveig Edda Hjaltadóttir arbejder med innovation og regionernes muligheder til at skabe vilkår som kan fremme innovation specielt ved at styrke innovation samarbejde og offentlig indkøb af innovation. Ph.d. studerene Nino Javakhishvili Larsen arbejder dels med grænseregional forskning med særligt fokus på rollen af humankapital i udvikling og økonomisk vækst af grænseoverskrivende regioner, den dansk-tyske grænseregion som et case studie. Dels med en række forskellige aspekter af arbejdsmarkedsintegration og arbejdsmobilitet, samt institutionel samarbejde i grænseregioner. Lektor Hans Martens har igennem mange år arbejdet indenfor regional udvikling og med udvikling af globale forsyningskæder. Arbejdet har givet indsigt i hvordan man i praksis driver tværfaglige samarbejder og udvikler netværk mellem virksomheder, myndigheder og universiteter til gavn for udviklingen i en given region. Udvikling af specielt grønne netværk indenfor cradle to cradle og cirkulær økonomi har i de seneste år været fokusområder. Prof. Torben Dall Schmidt fokuserer på regionaløkonomi og forskningen i dette område. Dette gælder specielt for emner relateret til modellering af regional heterogenitet og rummelige afhængigheder. Dette kan være i forbindelse med eksempelvis: Regionale arbejdsmarkeder eller udviklingsstudier. GIS baserede analyser samt analyser af lokal offentlig økonomi og de underliggende rummelige afhængigheder. sdu.dk Lektor Nils Karl Sørensen forsker i problemstillinger relateret til økonomisk konvergens, innovation og dannelse af clusters i et europæisk perspektiv samt impactanalyser i et regionalt perspektiv. Endvidere beskæftiger han sig med forhold omkring sæsonforhold især relateret til turisme i et regionalt perspektiv. SYDDANSK UNIVERSITET: INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) har rod i den erhvervsøkonomiske tradition. Metodisk bygger det på læringskredsløb med virksomheder og erhvervsfremmeinstitutioner. Samspillet med erhvervslivet omkring os, kommer både til udtryk i samarbejder omkring forskningsprojekter og i undervisningen, hvor teori og praktisk forståelse og kendskab, følges ad. Læs mere her: 7

8 Professor Poul Rind Christensen, har siden 1970 erne forsket i lokal og regional erhvervsudvikling, hvor spændingsfeltet mellem lokal forandring og global arbejdsdeling har været et centralt omdrejningspunkt. Studierne har blandt andet omfattet industriel dynamik, iværksætteri, brancheudvikling, netværksdannelse og klynger. Han har desuden gennemført flere analyser af det danske erhvervsfremmesystem. Post.doc Susanne Jensen har igennem mange år arbejdet med regional erhvervsudvikling og især forsket i betydningen af regionale erhvervssamarbejder og andre netværksdannelser. Omdrejningspunktet er, hvordan innovation og entreprenørskab kan spille en rolle i udviklingen af erhverv såsom tekstil og beklædning, møbel og træ, design samt turisme. Adjunkt Pia Schou Nielsen forsker i erhvervspolitik og offentlig organisering med særligt fokus på iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Erhvervspolitik er i høj grad et regionalt anliggende, og den regionale kontekst påvirker organiseringen, implementeringen og effektiviteten af erhvervspolitiske initiativer. Prodekan for business og vidensudveksling, Torben Munk Damgaard har de sidste 15 år forsket i virksomhedssamarbejde og erhvervsudvikling. Det har været med fokus på regional erhvervsudvikling, blandt andet leverandørsamarbejde og netværksdannelse i den rustfri stålindustri i Trekantområdet, og i de senere år med fokus på klyngeudvikling i en international kontekst. Omdrejningspunktet i hans forskning er, hvordan den ændrede globale arbejdsdeling hænger sammen med teknologiske, økonomiske og organisatoriske forandringer som er grundlæggende i skabelsen af regional udvikling. Adjunkt Mads Bruun Ingstrup forsker i faciliteringen og ledelsen af regionale erhvervsspecialiseringer såsom klynger og netværk med det formål at belyse hvordan deres innovation, konkurrenceevne og udvikling kan styrkes. Desuden beskæftiger han sig med, hvorledes erhvervspolitik kan fremme og hæmme klyngedannelse samt hvad der forårsager klyngers eventuelle nedgang og revitalisering. Ph.d.-studerende Tue Avbæk Larsen forsker i organiseringen og effekten af inkubatorer (udviklingsparker m.m.) i forskellige kontekster. Inkubatorer ses i mange sammenhænge som en effektiv metode til at initiere en regional vækst blandt nystartede virksomheder. Ph.d.-projektets formål er at belyse, hvilke forskellige typer af inkubatorer der performer bedst i forskellige regionale kontekster. UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: FORSKNING OG INNOVATION, FORSKNINGSPROGRAMMET REGIONAL UDVIKLING OG VELFÆRDSINNOVATION Forskningsprogrammet Regional Udvikling og Velfærdsinnovation skaber viden og handlingsrum med udgangspunkt i disse spørgsmål og de særlige udfordringer og muligheder, som karakteriserer Region Sjælland. I samspil med en bred palet af aktører og interessenter internt og eksternt medvirker forskningsprogrammet således til at skabe viden via udvikling af nye løsningsmodeller og tilgange, der kan skabe social, kulturel og økonomisk værdi for den enkelte borger og i samfundet. Samtidig forholder programmet sig til både de udviklede løsningsmodeller og processerne relateret til udviklingen heraf som forskningsmæssigt genstandsfelt. Læs evt. mere her: -udvikling-og-velfaerdsinnovation/ Adjunkt, Ph.d. Lene Ekholm Petersen arbejder med klyngeudvikling og netværksdannelse indenfor det velfærdsteknologiske område. Herunder forskning, innovation og udvikling af samspillet mellem professionshøjskole, erhvervsliv og det omkringliggende samfund. Specialområder: Regional udvikling, velfærdsinnovation og velfærdsteknologiklynge. AALBORG UNIVERSITET: C-MUS (CENTER FOR MOBILITET OG URBANE STUDIER) C-MUS (Center for Mobilitet og Urbane Studier) er et forskningscenter, der går på tværs af samfundsvidenskab, humaniora og de teknisk-naturvidenskabelige områder. Centeret samler alle AAU forskere, der på forskellig vis arbejder med mobilitetsforskning. Det vil med andre ord sige forskning, der forsøger at kaste lys over en lang række forhold fra turismestudier, hverdagslivets transport, by- og regionplanlægning og globaliseringsanalyser. Fælles for disse felter er, at det handler om mennesker i bevægelse. Centeret er med andre ord interesseret i, hvordan de aktuelle strømme af mennesker, varer, kapital og information radikalt forandrer det lokale såvel som det globale samfund. I forhold til det regionale planlægningsperspektiv fokuserer C-MUS på at forstå den mobilitet, der sker både i forhold til migration, hvor der ses på hvorledes regioner, byer, byområder og landsbyer oplever henholdsvis vækst eller tilbagegang, samt 8

9 de udfordringer der ligger i både hverdagslivets og turistens mobilitet i de danske yderområder. På kan man finde yderlige informationer om C- MUS. Lea Holst Laursen (ph.d., M. Sc.eng. i urban design) er lektor ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet. Hendes forskning er placeret indenfor områderne differentieret udvikling og fysisk omstrukturering, og arbejder bl.a. med at forklare årsagerne til fysisk tilbagegang, samt undersøge mulige handlingsinitiativer i forbindelse med rumlige omstruktureringer. Forskningsfeltet dækker regional udvikling, turisme, landskabsdesign, mobilitet og planlægning. Ph.d. studerende Maria Vestergaard: arbejder med mobilitet i yderområder. Herunder er der både fokus på fysisk transport af beboere og turister, virtuel kommunikation og oplevet mobilitet. Hun undersøger mere specifikt, hvilke mobilitetsudfordringer og potentialer, der eksisterer i danske yderområder og anvender i denne analyse Nationalpark Thy som caseområde. AALBORG UNIVERSITET: FORSKNINGSGRUPPEN BÆREDYGTIGHED, INNOVATION OG POLITIK Forskningsgruppen Bæredygtighed, Innovation og Politik, har fokus på udvikling af bæredygtighed gennem innovation og politik. Gruppen arbejder med bæredygtig udvikling i et multi-dimensionelt perspektiv, hvor der lægges vægt på bæredygtig udvikling som et samspil mellem forskellige interessenter, netværk og institutioner i et rumligt perspektiv. Inden for de senere år har forskningsgruppen i stigende været involveret i projekter, hvor lokalitet og by spiller en central rolle i udvikling og omstilling til mere bæredygtige produktions, forbrugs og reguleringsformer. Forskningsgruppen har bl.a. arbejdet med design og udvikling af miljø og virksomhedsnetværk, CSR initiativer, eco-design og cirkulærøkonomi, offentlig og privat samarbejde, samt energi og miljøplanlægning. Arne Remmen, professor og leder af forskningsgruppen, arbejder med udvikling af eco-design, clean-tech og bæredygtige produktions og forbrugssystemer. Arne har stor erfaring med design og udvikling af regionale miljø og virksomhedsudviklingsinitiativer, regionale og lokale stof og materiale strømme, proaktiv regional miljø og energiplanlægning. Martin Lehman, lektor, arbejder med bæredygtig udvikling og CSR i et innovations og planlægningsperspektiv. Martin har stor erfaring med udvikling og design af miljø netværk på regionalt og lokalt niveau, kapacitetsopbygning, bæredygtig innovationer, samt miljøplanlægning som løfte stang for udvikling af by og lokalområde. Carla Smink, lektor, arbejder med udvikling af regionale og lokale miljøinitiativer med særlig vægt på betydningen af governance, herunder offentlige og private partnerskaber. Carla har senest været leder af en række EU interreg. projekter omkring udvikling vugge til vugge strategier på mindre øer, udvikling af miljøstrategier indenfor shipping, samt projekter omkring governance, offentlige og private partnerskaber. Søren Kerndrup, lektor, arbejder med udvikling af miljø og innovationsnetværk i regionale områder med særlig vægt på design og udvikling af strategiske innovationer og omstillinger, samt interaktive metoder til innovation og samarbejde på tværs organisatoriske og institutionelle barrierer. Søren været involveret i projekter om udvikling af grønne netværk, udvikling af interaktive metoder til inddragelse af interessenter i miljø og energi innovationer, samt udvikling af interaktive metoder til innovation og planlægning. AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR KULTUR OG GLOBALE STUDIER I regi af forskningsgruppen Tourism Research Unit spiller forskning om regional udvikling en væsentlig rolle, med særligt fokus på udvikling af turismedestinationer og samspillet mellem turisme- og regionaludvikling. Forskning og formidling/ dialog med praktikere inden for området foregår bl.a. i regi af AAUs CRU - Center for Regional Udvikling. cgs.aau.dk/ 9

10 Professor Henrik Halkier arbejder med destinationsudvikling, turismepolitik, innovation og vidensprocesser inden for turisme, og synergi mellem turisme og fødevarer, herunder place branding og produktion af fødevareoplevelser for turister. AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR PLANLÆGNING, FORSKNINGSGRUPPEN FOR LOKAL OG Forskningsgruppen for Lokal og Regional udvikling blev etableret i august 2012 som knudepunkt for forskning, som beskæftiger sig med udviklingsmæssige udfordringer i et integreret perspektiv mellem økonomi, planlægning og rumlige processer. Forskningsgruppen for Lokal og Regional Udvikling bestræber sig først og fremmest på at generere ny viden om udviklingsmæssige problemer, muligheder og strategier i udfordrede lokaliteter og regioner i et globalt perspektiv. Forskningsgruppens aktuelle sammensætning er tværdisciplinær med solide rødder i den geografiske fagtradition. Hver enkelt medarbejder rummer således tværfaglige kompetencer, og forskningsgruppen er altid åben overfor dialog og samarbejde. Læs evt. mere på Anne Lorentzen, Professor beskæftiger sig med, hvordan lokaliteters udviklingsbetingelser og muligheder forstås og formes af globalisering, institutioner, netværk og innovation. I de senere år har hun især undersøgt oplevelsesbaseret planlægning og erhvervsstrategier i en dansk kontekst i relation til emner som den stigende betydning af kultur og fritid som vækstparamentre, små byers og yderområders muligheder i oplevelsesøkonomien, og kommunale erhvervsstrategier og projekter. Michael T. Pedersen, PhD studerende arbejder med kultur og oplevelser i et lokalt og regionalt udviklingsperspektiv. Hans PhD-projekt omhandler kulturelle oplevelsesrum i et mulitilevel governance perspektiv, med Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd fungerende som empirisk rammeværk i en dansk kontekst. Hans teoretiske fokus er cirkulerende omkring hovedelementerne i projektet, nemlig kultur, oplevelser, governance og rum, da dette er et solidt grundlag for at undersøge et kulturelt, rumligt samarbejde mellem kommuner. Han har yderligere interesser indenfor turisme som lokaludviklings faktor, samt entrepreneurship og kreative løsninger i forhold til udfordrede, perifere områder. Jens Kaae Fisker, Phd studerende er samfundsgeograf og beskæftiger sig hovedsageligt med udfordrede lokaliteters udviklingsmuligheder, herunder især lokale governanceprocesser, kreativitet og samfundsiværksætteri. Han er præget af en relationel rumopfattelse og interesserer sig desuden for turisme, oplevelsesøkonomi og bygeografi i et bredere perspektiv. I øjeblikket arbejder Jens på et PhD projekt om kreative rum og community entrepreneurship som elementer i udviklingen af lokalsamfund, der gennemgår post-industrielle transitionsprocesser. Det primære empiriske felt er i denne sammenhæng Frederikshavn. Jens Christensen, Lektor emeritus, har I mange år beskæftiget sig med forskellige aspekter af natursyn og naturforvaltning, herunder i en kontekst der rummer samspillet mellem praksis og betydning, og bl.a. med videnskabsteoretiske perspektiver. I relation til forskningsgruppen retter Jens faglige interesse sig mod menneskelige handlemuligheder i bred forstand, knyttet til stedlige vilkår og udfordringer fra den åbne og grænsebrydende kreativitet til den værdiorienterede indsats med sigte på bl.a. social og miljømæssig ansvarlighed. Karin Topsø Larsen, PhD studerende arbejder med geografisk ulighed i adgangen til uddannelse og viden og betydningen heraf for lokal og regional udvikling. Hendes igangværende Ph.D projekt fokuserer på unge fra danske yderområder og deres valg af uddannelse med fokus på adgangen til erhvervsuddannelse og de mobilitetskrav et sådant valg fordrer. Dertil interesserer Karin sig for stedstilknytning og stedets betydning i forhold til mobile livsvalg f.eks. forestillinger om uddannelse, fremtidigt arbejdsliv og bopæl. I forbindelse med Ph.D projektet er Karin ansat ved Aalborg Universitet, LRD-gruppen, og samtidig tilknyttet Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholm. AALBORG UNIVERSITET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT (SBI) Forskergruppen regional udvikling og bosætning er en del af afdelingen By, Bolig og Ejendom på SBi. Gruppen har tværfagligt grundlag og arbejder med bolig, bosætning og flytninger i et regionalt perspektiv. Gruppen arbejder også med sammenhænge mellem befolknings- og erhvervsmæssig udvikling, fysisk planlægning, serviceforsyning og lokal udvikling med særligt fokus på yderområderne i Danmark. Gruppens arbejde har et relationelt perspektiv, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem funktion/aktivitet og geografisk skala samt de enkelte aktørers råderum og virkemidler. 10

11 Forskningschef. Dr. scient. Hans Thor Andersen arbejder med byudvikling, dens planlægning og erhvervsmæssige grundlag med afsæt i reskalering af samfundsmæssige processer, regionale rammebetingelser og lokalpolitisk handlerum som grundlag for forståelse af relationer mellem storby/ centerregioner og udkant/ periferi. Seniorforsker, Ph.d. Helle Nørgaard arbejder med bolig- og bosætningspræferencer, flytte- og bosætningsmønstre samt de faktorer, der påvirker denne udvikling. bl.a. i relation til yderområderne. Centrale forskningstemaer er regionale udviklingsvilkår, lokale rammebetingelser, virkemidler og strategier herunder kommunale bosætningsstrategier. Seniorforsker, Ph.d. Jesper Ole Jensen arbejder med byfornyelse og byudvikling bl.a. i relation til mindre byer og landområder. Særlige fokusområder er offentlige-private samarbejdsformer, forankring og netværksstyring i byfornyelsen samt mulighederne for at inddrage bæredygtighedshensyn i områdefornyelsen. AALBORG UNIVERSITET: CENTER FOR FYSISK PLANLÆGNING / DANISH CENTRE FOR SPATIAL PLANNING (DCSP) Samfundets udvikling kommer hele tiden til udtryk i forandringer i de fysiske omgivelser. Det ses i ændringer i det bebyggede miljø i større og mindre byer såvel som i anvendelsen af arealer i landområder. Fysisk planlægning handler om at forstå og analysere disse ændringer, og især at diskutere aktiviteter og handlinger som har til hensigt at påvirke ændringer i det fysiske miljø. Center for Fysisk planlægning har til hensigt at forstå fysisk-rumlige forandringsprocesser og -udfordringer samt hvordan disse håndteres særligt hvordan disse koordineres, organiseres, faciliteres, reguleres og administreres. Web: og Carsten Jahn Hansen, er leder af centret og fokuserer i sin forskning på fysisk planlægning, stedsudvikling og potentialer, byudvikling, byplanlægning, regional udvikling og planlægning, plan- og udviklingsprocesser, governance, plankulturer, roller, institutioner, diskurser, magt, tillidsrelationer, bæredygtighed, smarte processer, mobilitet, oplevelser. Christian Aunsborg, arbejder med fysisk planlægning ift. fast ejendoms retsforhold, forvaltningsret, planjura, arealreguleringslovgivning og processedurer, byggerettigheder og muligheder, ABC-modellen, lokalplanlægning. Lars Bodum, er leder af Institut for Planlægning, hvor DCSP administrativt er lokaliseret. Lars arbejder med geografiske og planlægningsmæssige problemstillinger ift. 3D geovisualisering, virtual reality, geoinformatik, infrastruktur for rumlige data og geovisualisering. Stig Enemark, fokuserer på land management i både dansk og især international sammenhæng. Arealforvaltning og administration, fysisk planlægning, ejendomsret og jura, ejendomsregistrering, PBL. Har i en årrække være global præsident for FIG. Daniel Galland, arbejder med spatiale policies og praksisser. Han ser nærmere på deres historik, evolution og reorientering på både nationalt, regionalt og lokalt niveau. Daniel er desuden involveret i en række internationale samarbejder og netværk, også på centrets vegne. Henrik Harder, fokuserer i sin forskning på arkitektur og fysisk planlægning, herunder mobilitet, transport og trafik, pendling, design og innovation, bygeografi, regional erhvervsudvikling og politik. Henrik er desuden studieleder for Arkitektur & Design uddannelsen. Line Træholt Hvingel, arbejder med fysisk planlægning ift. fast ejendoms retsforhold, matrikulære ændringer og registreringer, forvaltningsret, planjura/ lokalplanlægning, geodata og datainfrastruktur, spatial data infrastructure (SDI) samt land administration systems (LAS). Ole B. Jensen, fokuserer på mobilitet, særligt mobilitetens sociologi, byteori, byens og rummets kultursociologi, byudvikling, byplanlægning, by- og regional politik, transport, mobilitetens teknologier, cyklisme, videnskabsteori. Claus Lassen, arbejder med mobilitet, mobilitetens sociologi, aeromobilitet og lufthavne, regional og lokal udvikling, stedsudvikling og -analyser, transport, byplanlægning, oplevelsesplanlægning. Claus er desuden leder af uddannelsen til civilingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning. Lea Louise Holst Laursen, fokuserer i sin forskning på stedsanalyser og udvikling af stedspotentialer, regional og lokal udvikling, shrinking cities, landskabsarkitektur og design, byudvikling og planlægning samt mobilitet og transport. Jørgen Møller, har i sit arbejde fokus på kommune- og lokalplanlægning, byudvikling, landsbyers og landområders udvikling og tilpasning, planlovgivning, plan- 11

12 strategier, slow city, planprocesser og involvering, mobility management i små byer. Lise Schrøder, arbejder med fysisk planlægning ift. byudvikling og byplanlægning, lokalplanlægning, kulturmiljø og kulturarv, geodata og datainfrastruktur, spatial data infrastructure (SDI) land administration systems (LAS), GIS. Michael Tophøj Sørensen, fokuserer på planlægning og management af arealanvendelse, planjura, lokalplanlægning, byudvikling og byplanlægning, policy og planprocesser, implementeringsprocesser, planlægningsredskaber. Michael er desuden leder af School of Architecture, Design & Planning. AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR PLANLÆGNING, FORSKNINGSCENTERET INNOVATIVE FISHERIES MANAGEMENT Innovative Fisheries Management arbejder med social og økonomisk forskning indenfor fiskeri- og marin forvaltning samt udvikling af kystsamfund og regioner, både nationalt og internationalt. IFM fokuserer på de store samfundsmæssige udfordringer kystsamfundene står i, herunder hvordan deres ressourcebase (fiskeri, maritime industrier, service og turisme) kan bidrage til at de kan tilpasse sig den globale økonomi og samtidig sikre en bæredygtig lokal udvikling. IFM arbejder tværdisciplinært indenfor universitetet og eksternt. Søren Qvist Eliasen, lektor. Arbejder primært med kystsamfund og regioner, hvor maritime erhverv er central for den lokale økonomi og kultur, både ud fra et virksomheds- og regionalt perspektiv og interaktionen mellem virksomhederne og kystsamfund. Regionale betingelser for innovation, regional erhvervsudvikling, klynger, co-management, marin spatial planlægning. AARHUS UNIVERSITET: INSTITUT FOR AGROØKOLOGI SEKTION FOR JORDBRUGS- SYSTEMER OG BÆREDYGTIGHED Sektionen forsker i hvordan forskellige jordbrugs- og fødevaresystemer kan udvikles i en bæredygtig retning. Fokus omfatter balancen mellem produktionens konkurrencedygtighed, natur- og miljøpåvirkningen samt bidraget til landdistrikternes udvikling. Vigtige elementer omfatter hvad organiseringen af landbrugs- og fødevare produktionen betyder, samt hvordan en hensigtsmæssig regulering kan bidrage til en bæredygtig arealforvaltning. Redskaber til beslutningstagen på såvel bedrifts- og landskabs-, som fødevarekæde- og samfundsniveau er centrale i arbejdet. Links: & sektioner/jordbrugssystemer-og-baeredygtighed/ Chris Kjeldsen: Forskningsområder omfatter rural humangeografi, herunder producent-forbruger netværk, landdistriktsudvikling, udvikling af økologiske fødevaresystemer, samt studier af produktkæder. Egon Noe: Forskningsområder omfatter landbrugets bedriftsledelse, herunder betydningen af værdier, regulering, rådgivning samt samfundsdebatter. Andre områder omfatter kvalitetsudvikling, økologiske fødevarenetværk, samt landdistriktsforhold. Tommy Dalgaard: Arbejdsområder omfatter landbrugs- og landdistriktsgeografi, med særligt fokus på fødevareproduktion og energi på regional og landskabsskala. 12

13 Hvis du vil vide mere om Forskernetværket Regional Transformation så kontakt Helle Nørgaard på Hvis du vil vide mere om regional udvikling i REG LAB så kontakt Kaspar Nielsen på 13

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK 2013 DANSK FORSKNING I 1 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 3 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse: 3 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare-

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv

plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv plan(e) speaking: en mulitplanær teori om rumlig planlægning Planlægning i teori og praksis et tværfagligt perspektiv Bogens forfattere Annika Agger, cand. techn.soc., har en samfundsvidenskabelig ph.d,

Læs mere

Turismeudvikling i Nordjylland

Turismeudvikling i Nordjylland Turismeudvikling i Nordjylland - Dialogbaseret vidensudvikling Ved: Adjunkt Lea Holst Laursen Event: Udflugt i forbindelse med Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Dato: 7. oktober 2011 Sted: Toldboden, Aalborg

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Indledning. Regeringens overordnede bypolitiske målsætninger. at understøtte en udvikling, der sætter velfærden, levevilkårene og livskvaliteten

Indledning. Regeringens overordnede bypolitiske målsætninger. at understøtte en udvikling, der sætter velfærden, levevilkårene og livskvaliteten Indledning Den kreative og levende by Det er et velfærdsmål at byerne skal være kreative steder at leve og udvikle sig i. Byerne skal have uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Der skal være plads

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Hanne W. Tanvig Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet hwt@life.ku.dk 3533 1710 Baggrund

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Menu Investeringer i byomdannelse Hvorfor samarbejde Virksomheders stedstilknytning og ansvar

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning

Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning København 10.07.2012 Lise Lyck E mail: ll.tcmbs.dk Baggrund Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning Advisory board for cand.soc studiet i service management bad på mødet den 22.06 om udarbejdelse

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Forsknings- og formidlingsstrategi 2012-14. for. Center for Landdistriktsforskning (CLF) Danish Centre for Rural Research (CLF)

Forsknings- og formidlingsstrategi 2012-14. for. Center for Landdistriktsforskning (CLF) Danish Centre for Rural Research (CLF) Forsknings- og formidlingsstrategi 2012-14 for Center for Landdistriktsforskning (CLF) Danish Centre for Rural Research (CLF) Syddansk Universitet November 2011 side 1 1. Baggrund Center for Landdistriktsforskning

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere