Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) VEU. Møde den 16. september Mødemateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) VEU. Møde den 16. september Mødemateriale"

Transkript

1 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) VEU Møde den 16. september 2020 Mødemateriale Sekretariatet

2 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Materiale: Dagsorden med mødemateriale til den 16. september Bemærkninger: Ingen Behandling: Til drøftelse og godkendelse. Sekretariatet

3 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 9. september 2020 Dagsorden til VEU-mødet nr. 59 tirsdag den 16. september 2020 kl Mødet afholdes via Skype ved anvendelse af link i indkaldelse fra sekretariatet 1 Godkendelse af dagsorden Side 2 Godkendelse af referat fra VEU-rådsmødet den 24. juni Punkter til drøftelse 3 Meddelelser fra Formanden 9 4 Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 26 Punkter til drøftelse og beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren 5 Status for arbejdet med coronakrisens konsekvenser for VEU 27 6 Seminar om VEU-rådets langsigtede strategiske fokusområder planlægges 28 7 Branchepakker - Oplæg ved STAR om VEU-koordinatorernes erfaringer med Job VEU-modellen 29 8 VEU-rådets møder for 2021 planlægges 30 Punkter til orientering og eventuel drøftelse 9 Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 1. halvår Indhold i FFL for Evt.

4 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 2: Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 24. juni 2020 Materiale: Udkast til referat af VEU-rådets møde den 24. juni 2020 udsendt til rådets medlemmer den 25.august. Bemærkninger: Referatet forelægges rådet til godkendelse. Behandling: Til drøftelse og godkendelse. Sekretariatet 1

5 Referat af VEU-Rådsmødet nr. 58 den 24. juni 2020 kl Mødet blev afholdt via Skype. Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Kasper Palm, Susan Clausen, Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert Jacobsen, Jannik Bay, Lone Folmer Berthelsen, Jakob Krohn-Rasmissen, Casper Burlin, Christine Bernt Henriksen, Louise Seidler Johansen, Mette Baltzer Knudsen, Mette Berg, Morten Emborg, Hanne Pontoppidan, Henrik Saxtorph (sekretær). Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang Thorsen, Mette Holm Simonsen, Anne Mette Vang-Rydall, Marianne Guerry Larsen, Maj Nistrup og Maja Munk Birch. Formanden bød rådet velkommen til rådsmødet, som denne gang blev afholdt via Skype pga. coronakrisen. Børne- og Undervisningsministeren har indstillet kontorchef Katrine Bagge Thorball fra Erhvervsministeriet som tilforordnet til VEU-rådet for perioden frem til 31. maj 2023 i stedet for kontorchef Helle Osmer Clausen. Endvidere er Rasmus Enemark fratrådt sin stilling i DA og dermed også udtrådt af rådet og forretningsudvalget (FU). Jannik Bay (DA) vil fungere indtil videre som repræsentant for arbejdsgiversiden i FU, jf. rådets forretningsorden 9. Dagsordenens pkt. 7 omfatter aktiviteten på AMU under COVID-19 nedlukning i marts og april Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Godkendelse af referat fra forrige rådsmøde Referat fra rådsmødet den 26. februar 2020 blev behandlet på sidste FU. Der har ikke været afholdt rådsmøde herefter og derfor udgår punktet. 3 Meddelelser fra Formanden Formanden henviste til det udsendte materiale og indledte med at redegøre for det vedlagte årshjul, som omfattede møderne frem til sommer 2021, således at de temaer, rådet tidligere har foreslået behandlet, nu fremgår af årshjulet. Især blev den omfattende dagsorden på novembermødet fremhævet, idet mødet evt. udvides tidsmæssigt i forbindelse med rådets invitation af Børne- og Undervisningsministeren. FH fandt, at årshjulet var meget informativt og foreslog, at rådet også afsatte tid til at drøfte individuel kompetencevurdering, hvor aktiviteten er faldende. Endvidere blev det foreslået i forbindelse med status på test og prøver på decembermødet, at der også blev givet en status for udvikling af fælles prøveplatform. 2 1

6 Formanden udtrykte en forventning om, at den foreslåede status ville indgå i status for test og prøver, og at en drøftelse om individuel kompetencevurdering kommer med i Årshjulet. Herefter orienterede formanden om Børne- og Undervisningsministeriets evaluering af Netværkslokomotivet. Evalueringen er udarbejdet af Rambøll. Såfremt rådet måtte ønske at få evalueringen tilsendt, kan det ske ved henvendelse til rådets sekretariat. Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne påpegede, at der er forskel på at lave opsøgende arbejde og planlægge aktivitet, men der bevilges kun penge til aktivitetsplanlægning. Det bør derfor overvejes også at indføre et opsøgende taxameter, altså bevillige penge til opsøgende arbejde. Repræsentanten for Danske HF og VUC var enig i pointen om et opsøgende taxameter. Herefter drøftedes hjælpepakkerne til AMU. FH fandt, at de økonomiske hjælpepakker til AMU har været et vigtigt politisk og nødvendigt tiltag for at sikre AMU-tilbuddet. VEU-rådet skal i det næste halve år følge anvendelsen af disse hjælpepakker tæt. Endvidere skal en kommende statistisk og økonomisk sammenligning mellem 2020 og 2019 tage forbehold for perioden under corona krisen, måske skal sammenligningen især fokusere på efterårsperioderne. En vigtig opgave for VEU-rådet er at følge op på aktiviteten i efter- og videreuddannelsessystemet i efteråret og se på, om de nødvendige tilbud forefindes og anvendes. Repræsentanten for Uddannelsesforbundet påpegede, at en sammenligning mellem og 2019-aktiviteten kan medføre, at den samlede aktivitet i 2020 kan synes at være på niveau med 2019 pga. hjælpepakkerne, selv om der har været lukket i et kvartal. Men det kan vise sig at være nødvendigt at ansætte flere lærere i 2020, netop fordi der skal udbydes mere undervisning end normalt i efteråret for at kunne klare behovet. Derfor kan der også være behov for at justere hjælpepakkerne. DA var enig i, at der var udført et kæmpe arbejde af alle aktører for at komme igennem denne situation, som skal følges meget tæt, herunder også om hjælpeforanstaltningerne er sammensat på den mest hensigtsmæssige måde. Der skal ligeledes tages forbehold for, hvordan vi anvender statistikken. Formanden forespurgte i fortsættelse heraf ministeriet, om der var overvejelser om en justering, hvortil Signe Tychsen Philip oplyste, at det var der ikke for indeværende, men at pointerne var noteret. 4 Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet Formanden gav ordet til Børne- og Undervisningsministeriet. 2 3

7 Signe Tychsen Philip oplyste om de nye corona relaterede retningslinjer for undervisning, der gælder fra efterårssemestret. Forventningen er, at der kan undervises efter de ordinære regler. Men nødundervisningsreglerne kan anvendes, hvis det viser sig, at der er er behov, eksempelvis ved hjemsendelse af et helt hold pga. coronasmitte. Bekendtgørelsen er under udarbejdelse. Endvidere er der indgået to aftaler om uddannelse og opkvalificering. Der er tre initiativer på BUVMs område: 1) Grundlæggende IT og engelsk (FVU) åbnes for alle. Træder i kraft 1. september Initiativet udløber ved udgangen ) Lige adgang for alle til certifikatkurser på AMU. Træder i kraft 1. september Initiativet udløber ved udgangen ) Kompetenceløft til corona-jobs. Man skal undersøge, om der skal udbydes formel efteruddannelse inden for forskellige områder, særligt i forbindelse med behov opstået pga. corona situationen. Arbejdet i gangsættes umiddelbart efter sommerferien arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget. DA pointerede, at det er afgørende at sikre, at tiltagene er arbejdsrettede og at der bliver lige adgang til certificatkurserne. FH bemærkede, at det er godt at fjerne karensen ift. 6-ugers selvvalgt, men karensen skal fjernes for alle kurser for at sikre aktiviteten. Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne spurgte om, hvorvidt de 110 % dagpengekompensation også kunne gælde FVU-fag? Signe Tychsen Philip svarede, at det henhører under Beskæftigelsesministeriets område, men at bemærkningerne vil blive bragt videre hertil. Repræsentanten for Danske HF og VUC opfordrede til, at VEU-rådet drøfter, hvorvidt initiativerne skal forlænges efter Det er de basale kompetencer, der er afgørende, og derfor burde disse fag også være omfattet af initiativerne. Repræsentanten for Uddannelsesforbundet støttede synspunktet og tilføjede, at også uddannelse, som understøtter omkvalificering, er væsentlig. Lisbeth Bang Thorsen orienterede om, at der var udsendt information om proces og tidsplan for behandling af løbende ansøgninger om AMU-udbud Grundlæggende er det den samme proces, som blev anvendt i udbudsrunden Når ansøgningerne er modtaget, inddrages efteruddannelsesudvalgene, hvorefter VEU-rådet anmodes om en indstilling. For indeværende er der kun modtaget få henvendelser ift. ansøgningsskemaet. 3 4

8 FH spurgte til undersøgelsen af basale færdigheder. Signe Tychsen Philip svarede, at tidsplanen følges. DA udtrykte tilfredshed hermed og bemærkede til ansøgningsprocessen, at det kunne skyldes, at det ikke er langt tid siden, at den sidste udbudsrunde kørte kombineret med nedlukningen pga. coronasituationen. Men det ville være rart med en løbende orientering om aktivitetsforløbet på samme måde som orientering om praktiktal foreligger. Lisbeth Bang Thorsen lovede at være opmærksom på dette ønske om efterspørgsel af nyere statistisk på området. Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne spurgte til kompensation for aflyste virksomhedshold. Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at spørgsmålet varetages af Økonomisk Administrativt Center (STIL), og at centret ville blive orienteret om, at spørgsmålet var blevet rejst på ny. Punkter til drøftelse og beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren 5 Planlægning af det fælles møde for VEU og REP Formanden orienterede om, at Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelsers (REP) nye konstitutionsperiode påbegyndte den 1. maj, men pga. coronasituationen er konstitutionen ikke tilendebragt. Derfor forventes det, at det kommende fællesmøde tidligst kan afholdes i oktober, men måske først til næste år i FH gjorde opmærksom på, at selv om rådene var velkomne til at afholde fællesmødet igen i år i FH s lokaler på Islands Brygge, så vil det ikke være muligt i efteråret pga. ombygning. DA pointerede, at FU skulle være opmærksom på rådets tidligere bemærkninger om fællesmødets emner og mødeform for at få mere dialog. Formanden afsluttede herefter punktet. Punkter til orientering og eventuel drøftelse 6 Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 2020 Formanden henviste til det udsendte notat, som er både fyldestgørende og informativ, og hvor rådets ønsker til tilføjelser er efterkommet på bedste vis, hvilket fx gælder graferne med de længere tidsserier. Men det er dyster læsning pga. coronavirusen i marts måned. FH og DA kvitterede for det nye design. Herefter drøftede rådet de faldende tendenser, og den indflydelse omplaceringen af FGU kun- 4 5

9 ne have herpå, men her er også tale om en generel tendens, der er bekymrende. Repræsentanten for Uddannelsesforbundet bemærkede det markante fald på VUC, uanset omplaceringen af FGU. Det bør VEU-rådet følge nærmere. DA tilføjede, at selv om tendensen viser et klart fald, skal udviklingen ses i et længere perspektiv, inden rådet konkluderer, for at undgå forhastede konklusioner. Formanden afsluttede herefter punktet med en bemærkning om, at den næste kvartalsrapport også må forventes at være præget af coronasituationen. 7 Status ifm. COVID (AMU under COVID-19 nedlukning i marts og april 2020) Formanden indledte punktet med at henvise til det udsendte notat udarbejdet af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG), som blev præsenteret af Morten Emborg, tilforordnet i VEU-rådet. Morten Emborg foretog sin præsentation ved brug af to Power Points, som der henvises til (vedlagt referatet). Notatet er baseret på stikprøver blandt AMU-udbydere, hvor den relative udvikling af afholdte AMU- kurser i 1. kvartal af 2020 sammenlignes med samme periode i 2019, ligesom kursisternes baggrund sammenholdes for disse to perioder. Herefter blev nye tal fra månederne april og maj for antallet af kurser og kursister præsenteret. Fra de efterfølgende bemærkninger og kommentarer kan følgende nævnes: Det er bekymrende tal, som vel ikke kunne forventes at være anderledes, men det er meget alvorligt Stigningen i fjernundervisning er positiv, men opvejer ikke faldet i tilstedeværelseskurser Det vil være godt, hvis skolerne vil være med til at indsamle viden om fjernundervisning. På den måde kan vi bruge de allerede etablerede erfaringer i fremtidens undervisning DEA har lavet en undersøgelse om nødundervisning på erhvervsskolerne, som kan findes her: De foreliggende resultater kalder på overvejelser om den fremtidige indsats. Morten Emborg tilføjede, at man på skolerne ville igangsætte en proces med Covid19- Lessons Learned, hvor man bl.a. vil se på, hvilken betydning erfaringerne fra fjernundervisningen kan få for kvaliteten i det fremtidige udbud for at få den rigtige blanding af forskellige undervisningsformer. På formandens forespørgsel oplyste Morten Emborg, at erfaringerne ville blive delt med VEU-rådet. Formanden afsluttede punktet med en tak til DEG for notat og de uddybende bemærkninger. 8 Status på initiativet Èn indgang og efteruddannelse.dk Formanden gav ordet til Mette Holm Simonsen og Marianne Guerry Larsen, STIL, hvis præsentation skete ved brug af Power Point, som der henvises til (PP vedlagt). Præsentationen omfattede en samlet status på En indgang, Idriftssættelsestidspunkt for ny tilmelding til 5 6

10 AMU på voksenuddannelse.dk samt en demo af efteruddannelse.dk. Der har været en omfattende brugerinddragelse i processen, og der planlægges i forbindelse med tilmeldingsflowet for videregående VEU en workshop i begyndelsen af efteråret Brugerpanelerne optager løbende nye medlemmer, og hvis medlemmer af VEU-rådet kunne have ønske om at deltage, så vil det også være muligt. Den foreviste demo er stadig under udarbejdelse, og derfor kun et eksempel på hvordan den endelige løsning vil komme til at se ud. Fra den efterfølgende drøftelser blev der stillet følgende spørgsmål: 1. Tilmeldingsproces 2. Regningsudsendelse 3. Tildeling af en anden plads end den tilbudte. Ad 1. Tilmeldingsprocessen er som udgangspunkt den samme for både korte og lange kurser. Processen er opdelt og dermed overskuelig for kursisterne. Men det vil blive undersøgt, om der er trin, som kan springes over ved 1-dags kurser, fjernundervisning og fx i forbindelse med VEUgodtgørelse. Ad. 2. Hvis medarbejderen tilmelder sig et kursus, udsendes regningen til medarbejderen. I den forbindelse oplyses det, at hvis arbejdsgiveren skal betale for kurset, så skal medarbejderen på forhånd aftale tilmeldingen med arbejdsgiveren. Alternativt kan arbejdsgiveren tilmelde medarbejderen. Ad. 3. Hvis en tilmeldt kursist skal på et kursus, førend det tilbydes på det valgte kursussted, så vil kursisten kunne se alle de andre steder kurset udbydes, så tilmelding kan ske til et andet kursussted i stedet. Formanden afsluttede punktet med at kvittere for den udstrakte brugerinddragelse. 9 Status for VisKvalitet Formanden indledte med at bemærke, at man ved læsningen af dette notat med fordel kunne se på, hvordan evalueringsresultaterne fordelte sig på de 10 bedst placerede og de 10 dårligst placerede AMU-udbydere, og om det er de samme som i sidste notat. Herefter fik ministeriet ordet. Lisbeth Bang Thorsen bemærkede, at man kunne se, at AMU-udbyderne forholder sig til deres placering ved at reagere på en evt. dårlig placering. Repræsentanten for uddannelsesforbundet oplyste, at der fra AMU-sektoren var en forun- 6 7

11 dring over, hvor meget tid, man skulle bruge for at evaluere noget, der ikke kan bruges i undervisningen, samtidig med at det kan få konsekvenser i form af tilsynsbesøg, hvis besvarelsen boner dårligt ud. Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at VisKvalitet er en brugervurdering af undervisningsudbytte. Prøver på AMU bliver endnu en indikator for udbytte af undervisningen. VisKvalitet giver ikke det fulde billede, men har været den bedste og indtil nu eneste indikator for undervisningsudbyttet. 10 Evt. Formanden vurderede, at det virtuelle rådsmøde fungerede godt, selv om drøftelserne kan fungere lettere ved det fysiske møde, netop fordi man er i samme lokale og kan se hinanden. I øvrigt var det ingen bemærkninger Formanden afsluttede herefter mødet med at takke for god ro og orden og et ønske om god sommerferie. Næste møde afholdes onsdag den 16. september 2020 kl til

12 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 3: Meddelelser fra formanden Materiale: Oversigt over høringssvar og udtalelser 2020 VEU-rådets udtalelse om OBU Svar fra Ministeren vedr. OBU VEU-rådets udtalelse fjernundervisning Svar fra Ministeren vedr. Fjernundervisning Høringssvar vedr. AUB Høringssvar vedr. FVU EPOS og PASS ønsker at fusionere til FEVU Anmodning om indstilling af bestyrelsesmedlem til EVA VEU-rådets indstilling til EVA 2018 Årshjul 2020 revision Bemærkninger: Ingen Behandling: Til drøftelse og godkendelse Sekretariatet 9

13 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet. Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. I perioden fra 1. januar september 2020 Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr VEU-rådets høringssvar til høring over ny FVU-bekendtgørelse med dertil hørende nye læreplaner og ny OBU-bekendtgørelse Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 20/ VEU-rådets udtalelse om OBU Børne- og Undervisningsministeren Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse Udlændinge- og Integrationsmilændinge om danskuddannelse til voksne udnisteriet, Integrationskontoret m.fl VEU-rådets udtalelse om Fjernundervisning Børne- og Undervisningsministeren Høring - Ændring af FVU-bekendtgørelsen - Børne- og Undervisningsmini- 20/ Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre...) - høringsfrist onsdag den 19. august 2020, kl / / / / steren, STUK BUVM, Nanna Hvass Jacobsen 20/

14 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Til Børne- og Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariat: Undervisningsministeriet Fr. Holms Kanal København K Tlf VEU-rådets udtalelse om OBU Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) havde på sit rådsmøde den 26. februar 2020 en temadrøftelse om OBU (den ordblindeundervisning, der er reguleret i Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne). 1. maj 2020 Udgangspunktet for drøftelsen var, at det anslås, at ca. 7 pct. af voksne danskere er ordblinde og dermed har store udfordringer med at tilegne sig og anvende skriftsproget uden kompenserende ordblindeundervisning med læse- og skriveteknologi. Ringe læse- og skrivefærdigheder er et stigende problem i mange jobs. Det gælder både i forhold til motivation for og evne til at deltage i kompetenceudvikling, samt i forhold til at varetage nye arbejdsopgaver i takt med virksomhedens udvikling. Tilsvarende hæmmer begrænsede læse- og skrivefærdigheder også den enkeltes deltagelse i andre dele af samfundslivet. I det lys er det overraskende, at aktiviteten på OBU siden 2013 er blevet halveret. Ved trepartsaftalen om VEU i 2017 var der fokus på styrkelse af basale færdigheder blandt andet gennem OBU. Ministeriets årlige statusrapport til rådet om forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde for 2019 viser imidlertid, at aktiviteten på OBU er faldet med 13 pct. i forhold til Rådet hæfter sig imidlertid ved, at afgrænsningen af OBU-holdenes størrelse og den sammenhængende taxameterfinansiering, de ofte forekommende elevfrafald efter holdets start, samt fravær af en tælleregel som på f.eks. AVU gør, at udbydernes råderum for økonomisk rentable OBUhold er ret begrænset. Dette kan have indflydelse på både markedsføring og det konkrete udbud af OBU. Der er samtidig meldinger om, at det er praksis, at allerede oprettede OBU-hold lukkes, hvis der er for stort frafald blandt kursisterne. Aflys- 11

15 ning af kurser, efter at undervisningsforløbet er startet, stiller tilbageværende kursister og deres arbejdsgivere i en urimelig situation. 2 VEU-rådet opfordrer derfor Børne- og Undervisningsministeren til at tage initiativ til etablering af mere hensigtsmæssige rammer for drift og finansiering af OBU. Blandt ordblinde i målgruppen for OBU er der mange kortuddannede med blandede erfaringer fra tidligere skolegang. Ofte skjuler de deres handicap for deres omgivelser. Skal vi for alvor nå disse mennesker med undervisningstilbud, er det vigtigt at fjerne unødige barrierer og gøre det overskueligt at komme i gang med og attraktivt at tilbyde ordblindeundervisning. Derfor vurderer rådet, at der ved siden af det eksisterende OBU-tilbud er behov for et kortere undervisningsforløb, hvor fokus i højere grad end på kursisternes ordblindehandicap er lagt på læse- og skriveteknologi, som kursisterne fx kan tilgå via deres smartphones. Forløbet skal alle kunne tilmelde sig uden forudgående visitation, da visitationen for mange er en barriere, for at komme i gang. Det skal også indeholde en introduktion til den egentlige OBU, som fortsat vil forudsætte visitation. Det kortere forløb kan således både give den enkelte redskaber til at håndtere daglige udfordringer og motivere til deltagelse i et egentligt OBU-forløb. Det er væsentligt, at det kortere forløb kan tilrettelægges fleksibelt, så en virksomhed eksempelvis kan efterspørge et forløb på 4 gange 2 timer. VEU-rådet opfordrer derfor Børne- og Undervisningsministeren til at tage initiativ til, at der bliver skabt rammer for et sådant kortere undervisningstilbud målrettet mennesker med ordblinde- og læseudfordringer. Med venlig hilsen Kjeld Møller Pedersen Formand 12

16 Ministeren Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: Kære Kjeld Møller Petersen 25. august 2020 Sags nr.: 20/09193 Tak for VEU-rådets udtalelse om ordblindeundervisning (OBU). Det fremgår af udtalelsen, at der er "meldinger om, at det er praksis, at allerede oprettede OBU-hold lukkes, hvis der er for stort frafald blandt kursisterne". En sådan praksis er i strid med gældende regler. Der er hverken i lov eller bekendtgørelse hjemmel til at nedlægge hold pga. frafald, og ordblinde voksne skal selvfølgelig have den undervisning og støtte, de har brug for og krav på. Jeg har bedt ministeriet gå i dialog med sektoren herom. Derudover vil jeg gøre rådet opmærksom på, at der ikke er et fast minimumstimetal på OBU, og at det derfor allerede er muligt at tilrettelægge og tilbyde korte OBU-forløb. Det er også inden for de nuværende rammer muligt at arbejde med læse-/skriveteknologi, som er relevant for den enkelte. Regeringen ser generelt med alvor på de problemstillinger på OBU-området, som rådet peger på. Regeringen har med ordblindeudspillet i efteråret 2019 taget de første skridt mod en styrket ordblindeindsats, men det er netop kun de første skridt, og det er afgørende for regeringen, at også voksne ordblinde får den støtte og opkvalificering, de har brug for. Rådets forslag vil indgå i de videre overvejelser på området. Med venlig hilsen Pernille Rosenkrantz-Theil 13

17 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariat: Undervisningsministeriet Fr. Holms Kanal København K Tlf VEU-rådets udtalelse om rammerne for fjernundervisning Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) afholdt den 6. november 2019 rådsmøde samt seminar om digital læring. 17. juli juni 2018 Fem forskellige udbydere og to kontorchefer fra Børne- og Undervisningsministeriet holdt oplæg om bl.a. rammer og begrebsafklaring samt perspektiver og udfordringer, som de hver især havde identificeret i forbindelse med udvikling og afvikling af digital undervisning. Desuden har rådet i 2019 modtaget tre rapporter, der er udarbejdet som resultat af trepartsinitiativet En national strategisk indsats for digitalisering af VEU. Rådet vurderer, at fjernundervisning er et fleksibelt supplement til fysisk tilstedeværelsesundervisning, som man gerne så udbredt i langt større skala end den marginale andel, som digitale undervisningsformer udgør i dag trods det øgede fokus på digital læring under Corona-nedlukningen. Digitale tilrettelæggelsesformer imødekommer virksomheders samt ledige og beskæftigede deltageres forskellige behov for læring uafhængigt af tid og geografi. Samtidig giver digital læring særlige didaktiske muligheder, f.eks. for at lære i sit eget tempo. Det appellerer til nogle af de borgere, der er mindst tilbøjelige til at opsøge traditionelle uddannelsestilbud. Fjernundervisning er kendetegnet ved en række forhold, som er forskellige fra den traditionelle måde at udbyde VEU. En anden omkostningsstruktur med større opstartsomkostninger til udstyr og undervisningskoncept. Mindre afhængighed af holdstørrelser. Udbud kan mere fleksibelt dække en bredere geografi. Større negative konsekvenser af et ukoordineret dobbeltudbud. De økonomiske rammer for fjernundervisning er desuden ringere end for ordinær undervisning. For både de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser gælder, at fjernundervisning p.t. udløser et reduceret undervisningstaxameter. Der ydes ikke bygningstaxameter til fjernundervis- 14

18 2 ning, og desuden blev undervisningstaxameteret for fjernundervisning justeret som led i finansieringen af FGU i finansloven 2019, således at: Undervisningstaxameteret på de almene voksenuddannelser blev nedsat fra 80 til 75 pct. på de ordinære takster. Undervisningstaxameteret på AMU blev nedsat fra 100 til 75 pct. på de ordinære takster. Der tegnede sig på VEU-rådets seminar og i forbindelse med rådets opfølgende drøftelse på det næste møde d. 11. december et billede af, at det ikke er velbegrundet med et generelt lavere taxameter ved denne undervisningsform. Der er således behov for at genvurdere taksameterstrukturen på området, så digital læring ikke stilles ringere end andre læringsformer. En oversigt over aktivitet afholdt som fjernundervisning, som tidligere er fremsendt til rådet (mødet d. 18. december 2019), viser, at fjernundervisning på AMU i perioden udgjorde marginale 0,2-0,6 pct. af aktiviteten. På det almene VEU-område udgjorde aktiviteten i perioden mellem 0,1-1,5 pct. af aktiviteten på FVU og OBU og 8-9 pct. på avu. Rådet vurderer, at der mangler analytisk belæg for, at fjernundervisning skulle være mindre omkostningsbehæftet end tilstedeværelsesundervisning. Samtidig peger udbyderne samtykkende og meget tydeligt på, at de reducerede taxametre til fjernundervisning udgør en betydelig barriere for at udvikle og udbrede de digitale læringsformer og dermed også udnytte de særlige didaktiske muligheder, der ligger i anvendelse af ny teknologi, som sikrer uddannelsestilbud af høj kvalitet. Dette skal også ses i lyset af omkostningsstrukturen for udvikling og drift af digital læring, jf. ovenfor. I forbindelse med den aktuelle Coronavirus-epidemi er nødundervisningen på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde blevet afviklet som fjernundervisning. I den forbindelse er det vedtaget, at når nødundervisningen på AMU, FVU og OBU afvikles som fjernundervisning, så registreres og indrapporteres den som almindelig undervisning, dvs. til fuld takst og inkl. bygningstaxameter. Den beslutning vil VEU-rådet gerne kvittere for. Imidlertid gælder denne praksis kun, så længe der er behov for nødundervisning. På denne baggrund opfordrer VEU-rådet Børne- og Undervisningsministeren til når vi er på den anden side af Coronavirus-epidemien at etablere en finansieringsmodel for fjernundervisning, som afspejler omkostningsstrukturen, så fjernundervisning ikke stilles økonomisk ringere end andre læringsformer. For at skabe et godt beslutningsgrundlag for en ny finansieringsmodel for fjernundervisning foreslår VEU-rådet, at fjernundervisning bliver et 15

19 3 særskilt tema i det taksteftersyn, der skal gennemføres jf. Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. VEU-rådet opfordrer endvidere ministeren til at tage initiativ til et arbejde med at skabe rammer for fjernundervisning og digital læring, som gør, at tilrettelæggelsesformen på sigt anvendes på de områder, hvor det giver praktisk og didaktisk mening. Dette kan indbefatte rammer for fælles platforme, for udbud og modeller for samarbejde, som bidrager til at de rette kompetencer kommer i spil og dobbeltinvesteringer undgås. Sådanne tiltag vil understøtte udviklingen på området og give et vigtigt signal om et politisk ønske om at følge med tiden og skabe større fleksibilitet i afviklingen af kurser og uddannelse, som kan appellere til brugerne af VEU og øge tilgængeligheden af tilbuddene for voksen-, efterog videreuddannelse i hele Danmark. Med venlig hilsen Kjeld Møller Pedersen Formand 16

20 Ministeren Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: Kære Kjeld Møller Petersen Tak for VEU-rådets udtalelse om rammerne for fjernundervisning, hvor rådet opfordrer til nærmere overvejelser om en finansieringsmodel for fjernundervisning samt til at skabe rammer for, at undervisningsformen på sigt anvendes på flere områder. 1. september 2020 Sags nr.: 20/14502 Regeringen er generelt optaget af at skabe de bedst mulige rammer for undervisningen. Det er i den forbindelse vigtigt, at der samles op på erfaringer med digitale undervisningsformer fra nedlukningen. Jeg har bedt ministeriet videreformidle rådets udtalelse til EVA, som gennemfører en erfaringsopsamling vedr. læring fra Covid-19-perioden på grundskole-, ungdoms- og voksenuddannelsesområdet, hvor emnet også indgår. Herudover blev der i regi af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse igangsat en styrket indsats for digitalisering af VEU. Puljen til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området ( ) har, med 35 AMUudbydere fordelt på seks projekter, til formål at understøtte udviklingen af nye samarbejdsmodeller omkring digital læring. Projekterne evalueres løbende mhp. at vurdere deres levedygtighed efter projekternes afslutning. Sidst på året udmeldes puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, og denne gang er et af temaerne netop digital læring. Her vil være fokus på opsamling og omsætning af viden om best practice i relation til digital læring herunder synkron og asynkron fjernundervisning og prøveafholdelse som fjernundervisning. Puljen, der kan søges af efteruddannelsesudvalgene, er på i alt ca. 21 mio. kr. Det fremgår af udtalelsen, at rådet ikke finder det velbegrundet med et generelt lavere taxametertilskud ved fjernundervisning, og rådet foreslår i 17

21 den forbindelse, at fjernundervisning bliver et særskilt tema i det forestående taksteftersyn af AMU. Ministeriet vil overveje, hvordan fjernundervisning kan indgå i taksteftersynet. Med venlig hilsen Pernille Rosenkrantz-Theil 18 2

22 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Til Børne- og Undervisningsministeriet ved Specialkonsulent Nanna Hvass Jacobsen sendt med til: VEU-rådets høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2021, justering af merbidragssats og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2021 m.v.). Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådssekretær Henrik Saxtorph Fr. Holms Kanal København K Tlf august 2020 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 22. juni 2020 modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist onsdag den 19. august 2020 kl VEU-rådet har ingen bemærkninger, men henviser til organisationernes eventuelle selvstændige høringssvar. Med venlig hilsen Kjeld Møller Pedersen Formand 19

23 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Til Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved Fuldmægtig Sidra Jabin Aslam og Fuldmægtig Andrea Allin sendt med til: og Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådssekretær Henrik Saxtorph Fr. Holms Kanal København K Tlf VEU-rådets høringssvar til udkast til ændring af FVUbekendtgørelsen inkl. reviderede læreplaner og samtaleguider. 7. august 2020 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 29. juni 2020 modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist fredag den 7. august 2020 kl VEU-rådet har ingen bemærkninger, men henviser til organisationernes selvstændige høringssvar. Med venlig hilsen Kjeld Møller Pedersen Formand 20

24 PASS og EPOS fusionerer. Parterne samler ressourcerne for at stå stærkere til at løse rekrutteringsudfordringerne til social- og sundhedsområdet og skabe øget kvalitet i efteruddannelsestilbuddene. Flere plejekrævende ældre, færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension betyder, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet bliver større i de kommende år. Rekruttering til ældre- og sundhedsområdet er én af de væsentligste velfærdsdagsordener for KL, Danske Regioner og FOA, som er aftaleparter på området. Det kræver, at søgningen til social- og sundhedsuddannelserne øges og flere fastholdes ligesom der er brug for at optimere mulighederne i AMU-programmet og lette adgangen for ufaglærte og voksne til uddannelserne. Parterne ønsker desuden at sikre, at den eksisterende arbejdsstyrke på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område fastholdes og har de rette kompetencer. For at samle kræfter om disse udfordringer har parterne i PASS og EPOS besluttet, at de to udvalg skal fusioneres til et nyt udvalg, Fællesudvalget for de Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU). Parterne har længe arbejdet strategisk for at øge rekrutteringen i mange spor, og sammenslutningen skal ses som et led i at skabe større sammenhæng og synergi mellem erhvervsuddannelserne og AMU på udvalgets område. Oprettelsen af et fællesudvalg er et vigtigt skridt i retning af at sikre den fremtidige arbejdsstyrke de nødvendige kompetencer. Ursula Dybmose, KL, formand for det nye udvalg udtaler: KLs ønske om en sammenlægning af de centrale uddannelsesudvalg er en optimering af det arbejde vi allerede gør og ligger i naturlig forlængelse af det vedholdende og strategiske fokus der er nødvendigt for at lykkedes med den store og brede rekrutteringsdagsorden. KL ser også det nye udvalg som et stærkt afsæt til at løse en del af de opgaver, som ligger i forlængelse af den netop udkomne rapport fra taskforcen Veje til flere hænder. Vinni Jakobsen, FOA, næstformand for det nye udvalg supplerer: FOA ønsker med det nye udvalg at sikre høj kvalitet i de uddannelsesmæssige løsninger, som parterne ser kan medvirke til at rekruttere og kvalificere medarbejdere til kommunale og regionale arbejdspladser. Vesterbrogade 6D, 4., 1620 København V

25 For FOA er et vigtigt fokus i udvalgsarbejdet at sikre uddannelser, som både skaber mening for eleverne og giver dem det bedste afsæt for at løse de mange opgaver, de bliver mødt med hos børn, voksne og ældre borgere. Arbejdsmarkedets parter har allerede tidligere besluttet en sammenlægning af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelser med de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne for at styrke samarbejdet og koordinationen mellem aktørerne. Parterne ser denne intention for det lokale samarbejde styrket med et nyt fællesudvalg for et tilsvarende samarbejde på centralt plan. Parterne ser frem til et godt samarbejde mellem udvalget og de relevante aktører omkring uddannelserne. Spørgsmål vedr. sammenlægningen kan ske til Sekretariatschef Sixten Wie Bang, tlf.:

26 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse Anmodning om indstilling af medlem til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse for Danmarks Evalueringsinstitut udløber med udgangen af december måned 2020, og der skal dermed beskikkes en ny bestyrelse pr. 1. januar Bestyrelsen beskikkes for en 3-årig periode, og der er mulighed for genbeskikkelse. Departementet Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: august 2020 Sags nr.:20/03524 I henhold til 5, stk. 2, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut er det børne- og undervisningsministeren, der beskikker medlemmerne til bestyrelsen efter indstilling fra de i loven angivne råd og myndigheder. Ét medlem med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse skal beskikkes efter indstilling fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. På denne baggrund skal Børne- og Undervisningsministeriet anmode om en indstilling af et medlem med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut. Bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut er omfattet af lov om ligestilling af kvinder og mænd og bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Der anmodes derfor om en prioriteret indstilling af både en kvinde og en mand. Indstillingen bedes sendt via mail til senest fredag den 16. september Hvis der er spørgsmål mv., er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf. nr , eller Mette Ploug Krølner på tlf. nr Med venlig hilsen Karina Burcharth Specialkonsulent Direkte tlf

27 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Att. Chefkonsulent Lise Hjort Elmquist Sendt pr. til Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariat: Undervisningsministeriet Fr. Holms Kanal København K Tlf VEU-rådets indstilling af et medlem til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 25. juni 2018 modtaget ministeriets anmodning om indstilling af ét medlem til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut med indstillingsfrist onsdag den 15. august 2018, da Anders Vind, der er beskikket efter indstilling af rådet, har meddelt, at han går på pension og i den forbindelse ønsker at udtræde af instituttets bestyrelse. 14. august 2018 VEU-Rådet indstiller derfor som 1. prioritet i stedet for Anders Vind Uddannelseskonsulent Thomas Felland (LO) Af hensyn til lov om ligestilling af mænd og kvinder indstilles endvidere som 2. prioritet: Konsulent Lise Johansen (LO) Med venlig hilsen Kjeld Møller Pedersen Formand 24

28 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) 9. september 2020 Sekretariatet Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet juni 2020 december 2020 Faste dagsordenspunkter for alle møder Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde Meddelelser fra formanden Meddelelser fra ministeriet Evt. September 1. september 2020: Møde i VEU-FU kl september 2020: Møde i VEU-rådet kl VEU-rådets møder for 2021 planlægges. Status for arbejdet med coronakrisens konsekvenser for VEU Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår 2020 samt FVU- screeninger Branchepakker - oplæg ved STAR om VEU-koordinatorernes erfaringer med Job VEU-modellen Indhold i FFL for 2021 Oktober / November November / December 21. oktober 2020: Møde i VEU-FU kl november 2020: Møde i VEU-rådet kl Trepartsaftalens effekter mht. aftalens fleksibilitet og nye muligheder. Herunder den geografiske uddannelsesdækning efter den gennemførte udbudsrunde i 2019 samt nødvendigheden af, at motivation indgår i undervisningen Drøftelse af taksteftersynet I trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse ( ) i pkt. 35 er det anført, at der gennemføres et taksteftersyn på AMU. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2020 samt FVU - screeninger 2. december 2020: Møde i VEU-FU kl december 2020: Møde i VEU-rådet kl Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2021 BUVM s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. (UUL) Orientering om vedtagelsen af Finansloven 2021 Status på AMU-tilsyn Statusrapport vedr. fjernundervisning Status for test og prøver samt løbende orientering om udvikling af prøver Status for VUC tilsyn Status for gennemgang af AVU/hf-enkeltfag i regi af VUC 25

29 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet Materiale: Bemærkninger: Intet Ministeriet forventes bl.a. at orientere om status for undersøgelsen af voksnes dansk- og regnefærdigheder, kommissoriet for eftersyn af enkeltfag, Udbudsrunden og FVU digital og engelsk Behandling: Til drøftelse. Sekretariatet 26

30 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 5: Status for arbejdet med coronakrisens konsekvenser for VEU. Materiale: Intet Bemærkninger: Ministeriet vil kort orientere om den aktuelle status. Behandling: Til drøftelse og godkendelse Sekretariatet 27

31 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 6: Seminar om VEU-rådets langsigtede strategiske fokusområder planlægges Materiale: Bemærkninger: Intet Seminar om VEU-rådets fremtidige strategi planlægges til afholdelse på et kommende VEU-rådsmøde. Den nuværende rapport er fra 2014, som kan findes på VEU-rådets hjemmeside (nederst): uvm.dk/ministeriet/organisationen-i-ministeriet/raad-- naevn-og-udvalg/veu-raadet/om-veu-raadet Behandling: Til orientering, drøftelse og beslutning. Sekretariatet 28

32 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 7: Branchepakker - Oplæg ved STAR om VEU-koordinatorernes erfaringer med Job VEU-modellen Materiale: Bemærkninger: Intet STAR har i samarbejde med VEU-koordinatorerne udarbejdet en model for VEU-koordinatorernes arbejde med at matche udbud og efterspørgsel inden for særlige indsatsområder de kalder modellen for Job-VEU-modellen. VEU-koordinatorer udspringer som bekendt af Trepartsaftale III fra 2017 om styrket og mere fleksibel VEUindsats. [ Se mere på BMs hjemmeside: ] Behandling: Til orientering, drøftelse og beslutning. Sekretariatet 29

33 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 8: VEU-rådets møder for 2021 planlægges Materiale: Forslag til mødeoversigt Bemærkninger: Behandling: Til orientering, drøftelse og beslutning. Sekretariatet 30

34 VEU Råds- og forretningsudvalgsmøder i 2021 Ugenr Dag Dato FU Rådsmøde Uger siden sidste møde 5 Onsdag X 8 Onsdag X Onsdag X 17 Onsdag X 9 23 Onsdag X 25 Onsdag X 8 35 Onsdag X 37 Onsdag X Onsdag X 44 Onsdag X 7 48 Onsdag X 50 Onsdag X 6 Kl kl

35 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 9: Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksenog efteruddannelsesområde i 1. halvår 2020 Materiale: Forbrugsrapport for 1. halvår 2020 Bemærkninger: Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 1. halvår For alle opgørelser i rapporten tages der forbehold for, at alle udbydere af VEU blev lukket for fysisk tilstedeværelsesundervisning fra den 13. marts 2020 til den 18. maj 2020 som følge af Covid-19 Forkortelsen EVE-grupper i anmærkningen til Tabel 1 står for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse. EVE-grupper var den anvendte inddeling i tabellerne, før inddelingen blev lavet om til efteruddannelsesudvalg. Rent teknisk er EVE-grupper den kategorisering, som bruges til at inddele deltagerbetalingen på AMU. Behandling: Til orientering og drøftelse. Sekretariatet 32

36 Børne- og Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde for 1. halvår 2020 August 2020 Resume Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 1. halvår Forbehold for Covid-19 For alle opgørelser i rapporten tages der forbehold for, at alle udbydere af VEU blev lukket for fysisk tilstedeværelsesundervisning fra den 13. marts 2020 til den 18. maj 2020 som følge af Covid-19. Ved gennemlæsning af alle opgørelser i rapporten skal der derfor tages forbehold for Covid-19-nedlukningernes betydning for aktiviteten i 1. halvår af Særligt for AMU-aktiviteten gælder det, at en mindre del af den opgjorte aktivitet stammer fra ikke-afholdt aktivitet. Ved nedlukningen blev det muligt for AMUudbyderne at få udbetalt tilskud for aflyste AMU-kurser planlagt inden den 13. marts Den ikke-afholdte aktivitet er en delmængde af rapportens datagrundlag, da den bygger på tilskudsdata. Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse I 1. halvår af 2020 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) målt i årselever faldet med 31 pct. i forhold til aktiviteten i 1. halvår Forbruget på AMU er i 1. halvår 2020 faldet med 26 pct. i forhold til 1. halvår Aktiviteten på AMU for ledige er også faldet i forhold til aktiviteten i 1. halvår Der er tale om et generelt fald, hvor aktiviteten for 6 ugers jobrettet uddannelse er faldet med 29 pct. og den øvrige rekvirerede aktivitet er faldet med 52 pct. Den samlede AMU-aktivitet for både beskæftigede og ledige er faldet med 34 pct. i forhold til 1. halvår Der tages i opgørelsen af AMU-aktiviteten for 1 halvår 2020 forbehold for, at 8 AMU-udbydere har fået udskudt deres frist for indberetning af aktivitet for 2. kvartal Det skyldes, at skolerne har oplevet problemer med deres indberetningssystemer i forbindelse med overgangen til nye studieadministrative systemer. De omfattede AMU-udbyderes aktivitet indgår dermed ikke i rapporten for 1 halvår 2020, mens deres indberettede aktivitet for 1. halvår 2019 indgår. Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 1. halvår ,1 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 39 pct. ift. 1. halvår Faldet i forbruget af VEU-godtgørelse skyldes formentligt Covid-19-nedlukningerne. 33

37 Side 2 af 13 Almen voksenuddannelse På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet faldet med 20 pct. i 1. halvår af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Ser vi bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten faldet med 16 pct. Det samlede aktivitetsfald på FVU skyldes især et større fald på FVU-matematik. Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) faldet med 24 pct. i 1. halvår af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) udgør i alt ca. 56 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20. I 1. halvår af 2020 blev der foretaget screeninger på FVU, hvilket er et fald på 43 pct. i forhold til 1. halvår af Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet med 41 pct., mens aktiviteten på OBU er faldet med 23 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet i aktiviteten på avu kan muligvis ses i sammenhæng med FGU en, der blev etableret pr. 1. august Aktiviteten for kursister under 25 år indgår således i opgørelsen for 1. halvår 2019, mens aktiviteten ikke indgår for 1. halvår af Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 11 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet i 1. halvår af OBU- og avu-aktiviteten i 1. halvår af 2020 udgør hhv. 57 pct. og 77 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20. Aktivitet på erhvervsrettet VEU Den samlede ordinære aktivitet på AMU dvs. aktivitet inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB) udgør i 1. halvår årselever. Samlet set er der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på årselever i 2020, hvormed aktiviteten i 1. halvår 2020 udgør 34 pct. af det budgetterede på FL20. Dette svarer til et aktivitetsfald på 31 pct. ift. 1. halvår Tabel 1: Aktivitet i 1. halvår inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE Aktivitet 1 halvår 2020 Budgetteret aktivitet FL 2020 Andel af budgetteret aktivitet på FL 2020 Aktivitetsændring ift. 1. halvår 2019, i pct.* Kolonne1 AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg % -55% AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse AE Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg AF Bygge-/Anlægsområdet og -Industri % -38% % 7% % -40% 34

38 Side 3 af 13 AG Tekniske Installationer og Energi % -54% AH Træets Efteruddannelser % 20% AI Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg % -22% AJ Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen % 66% AK Transporterhvervets Uddannelser % -21% AL Pædagogiske Område og Social og % -48% Sundhedsområdet AP Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser % -24% AQ IF & MI - Svejsning og fyringsteknik % -25% AT Individuel kompetencevurdering AA Industriens Fællesudvalg % -31% % -32% I alt % -31% Anm: Der tages forbehold for evt. upræcisheder i sammenligningen af 2020 aktivitet med 2019 aktivitet som følge af den nye opgørelsesmetode, hvor aktiviteten fordeles på efteruddannelsesudvalg frem for EVEgrupper. *Aktivitetsændringen ift. 1. halvår 2019 i pct. er fundet ved at sammenligne aktiviteten for første halvår 2019, sådan som aktiviteten så ud lige efter halvårets afslutning. Dvs. de tal som indgår i forbrugsrapporten for 1. halvår 2019, hvor de blot er fordelt på Eve-grupper og ikke efteruddannelsesudvalg. Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. rekvireret aktivitet) udgør årselever i 1. halvår 2020, hvilket svarer til et fald på 34 pct. sammenlignet med samme periode af 2019, jf. tabel 2. Ud over den ordinære aktivitet, der udgør årselever i 1. halvår 2020, består den samlede aktivitet på AMU af 366 årselever på 6 ugers selvvalgt uddannelse, 71 årselever for personer med videregående uddannelse samt 286 årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse. Tabel 2: Rekvireret AMU-aktivitet i 1. halvår 2020, ÅE 35

39 Side 4 af 13 Kolonne1 AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse AE Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg AF Bygge- /Anlægsområdet og -Industri AG Tekniske Installationer og Energi AH Træets Efteruddannelser AI Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg AJ Køkken- Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen AK Transporterhvervets Uddannelser AL Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet AP Tværgående kurser & flygtninge- /indvandrerkurser 6 ugers selvvalgt uddannelse Aktivitetsændring i pct. ift. 1. halvår 2019 Personer med en videregående uddannelse Aktivitetsændring i pct. ift. 1. halvår 2019 Øvrigt rekvireret aktivitet Aktivitetsændring i pct. ift. 1. halvår 2019 Aktivitet i alt, inkl. tabel 1 Aktivitetsændring i pct. ift. 1. halvår % 1-68% 1-95% 70-62% 66-51% 20-49% 22-69% % 9-44% 1-44% 27 9% 97-2% 11-38% 4-32% 22-58% % 1,7 5% 1,2-56% 4-74% 30-57% 0 25% 0 0% 0-100% 1-31% 19-28% 5 37% 9-68% % 3 71% 2 90% 17 11% 54 45% % 15-28% % % 10 49% 15-41% 18-49% % 1-75% 1 379% 3-89% 21-57% 36

40 Side 5 af 13 AQ IF & MI - Svejsning og fyringsteknik AT Individuel kompetencevurdering AA Industriens Fællesudvalg 19-26% 0-48% 6-78% 82-37% 0-87% 0-76% 1-57% 6-38% 11 15% 5-43% 19-45% % I alt % 71-38% % % Anm.: Heraf personer med en videregående uddannelse dækker over personer med en videregående uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling. Derudover tages der forbehold for evt. upræcisheder i sammenligningen af 2020 aktivitet med 2019 aktivitet som følge af den nye opgørelsesmetode, hvor aktiviteten fordeles på efteruddannelsesudvalg frem for EVE-grupper. Figur 1 viser, som supplement til forbrugsrapportens fokus på indeværende år en længere tidsserie over udviklingen i aktiviteten inden for den fælles kompetencebeskrivelse i perioden fra Figur 1: Aktivitet fra inden for de fælles kompetencebeskrivelser FKB, ÅE Årselever Anm: Figuren er baseret på data fra datavarehuset. 37

41 Side 6 af 13 Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU Inden for FKB er forbruget faldet med 26 pct. sammenlignet med forbruget i 1. halvår 2019, og forbrugsprocenten er på 37 pct. af det budgetterede på FL20, jf. tabel 3. Tabel 3: Forbrug af undervisningstaxameter i mio. kr. - inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE Andel af budgetteret forændring ift. Forbrugs- Budgetteret Forbrug 1. forbrug FL halvår 2020 brug på FL 1. halvår 2020 Kolonne AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg 5,3 24,2 22% -54% AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 9,0 59,5 15% -29% AE Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg 3,4 14,7 23% 9% AF Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 17,7 57,6 31% -42% AG Tekniske Installationer og Energi 2,1 10,2 20% -47% AH Træets Efteruddannelser 0,0 0,1 50% 21% AI Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 8,0 24,9 32% -19% AJ Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2,0 5,8 34% 84% AK Transporterhvervets Uddannelser 113,4 207,1 55% -19% AL Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 14,4 67,1 22% -46% AP Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser 1,3 4,8 26% -8% AQ IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 8,6 14,9 58% -21% AT Individuel kompetencevurdering 0,4 1,4 31% -26% AA Industriens Fællesudvalg 9,3 40,8 23% -26% I alt 194,8 533,2 37% -26% Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem forbrug i 1. halvår 2020 og forbrug 1. halvår Der tages i sammenligningen forbehold for evt. upræcisheder i sammenligningen af

42 Side 7 af 13 forbrug med 2019 forbrug som følge af den nye opgørelsesmetode, hvor aktiviteten fordeles på efteruddannelsesudvalg frem for EVE-grupper. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet. Forbrug af VEU-godtgørelse Forbruget af VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt kost & logi er faldet med 39 pct. i forhold til 1. halvår 2019, jf. tabel 4. Forbruget af godtgørelse alene er faldet med 43 pct. i 1. halvår 2020 sammenlignet med samme periode sidste år, mens forbruget af befordringstilskud er faldet med 42 pct. Forbruget af kost og logi er steget med 108 pct. Stigning i forbrug af kost og logi skyldes, at skolerne i 2019 ikke kunne ansøge om refusion af tilskud til kost og logi ved AUB i 1. kvartal 2019 pga. flytningen af administrationen af VEU-godtgørelsen til AUB. Da administrationen af VEU-godtgørelsen er overgået til AUB er tallene i tabel 4 opgjort af AUB og BUVM. Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. eksklusiv hensættelser Kolonne1 Forbrug 1. halvår 2020 Forbrugsændring ift. 1. halvår 2019 Godtgørelse 222,2-43% Befordring 12,4-42% Kost og logi 22,5 108% I alt 257,1-39% Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) Ovenstående data for forbruget af VEU-godtgørelse er opgjort eksklusiv hensættelser. I forbrugsrapporten for 1. kvartal 2020 var det angivet, at BUVM ville undersøge, hvorvidt hensættelser skulle indgå i opgørelsen af forbruget af VEUgodtgørelse. BUVM har fundet, at hvis forbruget og trækprocenten for VEUgodtgørelsen skal kunne sammenlignes med forbrugstal fra før overflytningen til AUB, skal VEU-godtgørelsen opgøres uden hensættelser. Denne metode vil dog være afvigende fra den metode, som AUB anvender ifm regnskabsaflæggelse mv. På sigt vil det være hensigtsmæssigt, at der anvendes samme metode. 39

43 Side 8 af 13 Trækprocenten for VEU-godtgørelsen er i første halvår af 2020 opgjort til 69 pct., hvilket er et fald på 8 procentpoint ift. trækprocenten i hele 2019 jf., figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 2. VEU-trækprocent 79% 73% 74% 77% 67% 58% 58% 60% 66% 69% 61% 62% VEU-trækprocent VEU-trækprocent, Fremskrivning Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og BUVM På grund af Covid-19 forventes det, at det årlige forbrug af VEU-godtgørelse eksklusiv befordring og kost og logi vil falde i 2020 sammenlignet med 2019, jf. figur 3. På baggrund af forbruget i 1. halvår af 2020 estimeres forbruget for hele 2020 at blive 564 mio. kr. I skønnet er indlagt en forventning om, at en del af den aktivitet, som ikke blev afholdt i 1. halvår 2020 pga. Covid-19-nedlukningerne, vil blive afholdt i 2. halvår af Figur 3. Årligt forbrug af VEU-godtgørelse, mio. kr., 2020 priser Årligt forbrug af VEU-godtgørelse Årligt forbrug af VEU-godtgørelse, Fremskrivning 40

44 Side 9 af 13 Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til befordring og kost & logi. Fremskrivningen for 2020 er foretaget pba. foreløbigt forbrug i 1. halvår 2020 samt forventet forbrug i 3-4 kvartal Aktivitet på FVU I tabel 5-8 ses aktiviteten på FVU i 1. halvår af 2020 sammenlignet med aktiviteten samme periode sidste år. For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 1. halvår på årselever. Det svarer til et fald på 20 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet skyldes et fald i aktiviteten på FVU-læsning og særligt FVU-matematik. Her er aktiviteten (inkl. rekvireret aktivitet) faldet med hhv. 21 pct. og 32 pct. i 1. første halvår af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. I 1. halvår af 2020 udgør aktiviteten på FVU-engelsk 26 årselever, mens den på FVU-digital udgør 40 årselever. Sammenlignet med samme periode sidste år er der sket en markant stigning i antallet af årselever på både FVU-engelsk og FVU-digital. I 1. halvår af 2020 er årseleverne derudover fordelt med årselever på FVU læsning (hvoraf 203 er årselever på FVU-Start) og 222 årselever på FVU-matematik. Tabel 5: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU 1. halvår halvår 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år FVU-læsning (-21%) - heraf FVU-Start (-32%) FVU-matematik (-32%) FVU-engelsk (420%) FVU-digital (86%) I alt FVU (-20%) I 1. halvår af 2020 står driftsoverenskomstparterne for 72 pct. af den samlede aktivitet på FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står sprogcentre og erhvervsskoler for størstedelen af aktiviteten, jf. tabel 6. Både på VUC er og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet af årselever på FVU faldet sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst er antallet af årselever faldet med 15 pct. På VUC er er antallet af årselever faldet med 24 pct. 41

45 Side 10 af 13 Tabel 6: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU 1. halvår halvår 2020 Ændring ift. sidste år VUC (-24%) Driftsoverenskomstparter (-15%) - heraf sprogcentre (-20%) - heraf folkeoplysning og daghøjskoler (-3%) - heraf erhvervsskoler mv (-26%) - heraf specialskoler for voksne (-26%) I alt (-17%) Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør årselever i 1. halvår af I forhold til sidste år svarer det til et fald på 16 pct., jf. tabel 7. Faldet i aktivitet skyldes også her et fald på især FVU-matematik, som sammenlignet med 1. halvår af 2019 er faldet med 24 pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. halvår 2020 udgør ca. 56 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20. Tabel 7: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU 1. halvår halvår 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år FVU-læsning (-18%) - heraf FVU-Start (-31%) FVU-matematik (-24%) FVU-engelsk (420%) FVU-digital (86%) I alt FVU (-16%) 72 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) er i 1. halvår af 2020 afviklet af institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre samt folkeoplysningsforbund og daghøjskoler står for størstedelen af driftsoverenskomstparternes aktivitet. På institutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten faldet med 14 pct. i forhold til samme periode i På VUC er er aktiviteten faldet med 22 pct. 42

46 Side 11 af 13 Tabel 8: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU 1. halvår halvår 2020 Ændring ift. sidste år VUC (-22%) Driftsoverenskomstparter (-14%) - heraf sprogcentre (22%) - heraf folkeoplysning og daghøjskoler (3%) - heraf erhvervsskoler mv (-28%) - heraf specialskoler for voksne (-26%) I alt (-16%) Antal FVU-screeninger Tabel 9 viser alle FVU-screeninger indberettet til Børne- og Undervisningsministeriet i 1. halvår i årene I 1. halvår af 2020 gennemførte institutionerne i alt screeninger i forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på 43 pct. i forhold til samme periode i Tabel 9: Antal FVU-screeninger 1. halvår halvår halvår halvår 2020 Ændring fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 I alt (-43%) Heraf individuelle screeninger Heraf fællesscreeninger (-36%) (-58%) Fra 2019 er screeningerne i forbindelse med FVU blevet opdelt på to forskellige takster, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i antallet af hhv. individuelle og fælles FVU-screeninger. En fællesscreening er her defineret ved, at den sker som led i en kompetenceafklaring foranlediget af en virksomhed. En individuel screening er defineret ved, at den gennemføres på den enkelte borgers initiativ. Sammenholdt med samme periode sidste år er der sket et fald i antallet af individuelle og fællesscreeninger i 1. halvår af Faldet skal henføres til det generelle fald i aktiviteten på FVU-fagene FVU-læsning og FVU-matematik. Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne I tabel ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 1. halvår af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. 43

47 Side 12 af 13 Den samlede aktivitet ligger i 1. halvår af 2020 på 203 årselever. Sammenlignet med samme periode sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 23 pct. jf. tabel 10. Virksomhedsrettet OBU udgør 23 årselever svarende til ca. 11 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet. Aktiviteten på OBU i alt i 1. halvår af 2020 udgør ca. 57 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20. Tabel 10: Aktivitet i årselever - Ordblindeundervisning for voksne 1. halvår halvår 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år OBU i alt (-23%) -heraf virksomhedsrettet OBU (-37%) På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 47 pct. af den samlede aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene og daghøjskolerne for størstedelen af aktiviteten. Både VUC er og driftsoverenskomstparter har oplevet et fald i aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 27 pct., mens den er faldet med 20 pct. på VUC er, jf. tabel 11. Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, i årselever 1. halvår halvår 2020 Ændring ift. sidste år VUC (-20%) Driftsoverenskomstparter (-27%) - heraf sprogcentre heraf folkeoplysning og daghøjskoler (-28%) - heraf erhvervsskoler mv (-56%) - heraf specialskoler for voksne (-16%) I alt (-32%) Aktivitet på almen voksenuddannelse På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret aktivitet i 1. halvår af årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i aktiviteten på 41 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på avu-området (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. halvår af 2020 udgør ca. 77 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20. 44

48 Side 13 af 13 Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever Almen voksenuddannelse (avu) 1. halvår halvår 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år I alt (-41%) Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 1. halvår af årselever, jf. tabel 13. Det svarer til et fald i aktiviteten på 41 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Tabel 13: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever Almen voksenuddannelse (avu) 1. halvår halvår 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år I alt (-41%) Aktiviteten på kernefag udgør i alt 97,6 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens aktiviteten på tilbudsfag udgør 2,4 pct., jf. tabel 14. Tabel 14: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen voksenuddannelse (avu) Antal årselever på kernefag Antal årselever på tilbudsfag Kernefag andel af avu-aktivitet (%) Tilbudsfag andel af avu-aktivitet 1. halvår ,6% 2,4% 1. halvår ,6% 2,4% 45

49 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde den 16. september 2020 Punkt 10: Indhold i FFl 2021 Materiale: Børne- og Undervisningsministeriets orientering om Finanslovsforslaget for 2021 vedr. Almene voksenuddannelser Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Bemærkninger: Behandling: Til orientering. Sekretariatet 46

50 Institutioner med almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: Orientering om Finanslovforslaget for 2021 Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 31. august Vi forventer, at den endelige finanslov for 2021 vedtages medio december august 2020 Sags.nr: 20/13787 Det elektroniske takstkatalog kan findes her. Finanslovforslaget for 2021 kan læses på Økonomistyrelsens hjemmeside. 1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021 Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,8 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til -0,3 pct. Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside. 2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2021 Statens indkøbsprogram Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. flytteydelser, multifunktionsmaskiner og printere, Microsoft standardsoftware, projektledelseskurser, rengøringsydelser, vagtydelser mv. På finanslovforslaget for 2021 er effektiviseringspotentialet som følge af 47

51 14. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fællesudgiftstaksterne til de almene voksenuddannelser på i alt 0,6 pct. i Forventede initiativer på ændringsforslaget Reduktion i markedsføringsudgifter på gymnasiale uddannelser Regeringen har foreslået, at en ny flerårsaftale om politiet bl.a. finansieres gennem reduktion af markedsføringsudgifter på de gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser. Såfremt der indgås en politisk aftale herom, forventes det, at tiltaget vil blive udmøntet på ændringsforslag til finanslovforslaget for Øvrige initiativer Dispositionsbegrænsning i 2020 som følge af 14. fase af statens indkøbsprogram Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbsprogram. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar Det betyder, at effektiviseringspotentialet i 2020 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. På Børne- og Undervisningsministeriets område udgør dispositionsbegrænsningen i alt 12,4 mio. kr. i Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020, men det forventes at ske i løbet af efteråret 2020, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil blive offentliggjort på Retsinformation.dk. I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så snart den er udmøntet. Investeringsrammer Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministeriets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2021 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til mio. kr. i 2021 og mio. kr. i Yderligere information Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2021 kan rettes til undertegnede. 48 2

52 Med venlig hilsen Olivia Klement Rasmussen Fuldmægtig Direkte tlf

53 Til udbyderne af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: Orientering om Finanslovforslaget for 2021 Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 31. august Vi forventer, at den endelige finanslov for 2021 vedtages medio december august 2020 Sags.nr: 20/13787 Det elektroniske takstkatalog kan findes her. Finanslovforslaget for 2021 kan læses på Økonomistyrelsens hjemmeside. 1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021 Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for Undervisnings- og fællesudgiftstaxameteret er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,8 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til -0,3 pct. Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside. 2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2021 Lige adgang til certifikatkurser i AMU På finanslovforslaget for 2021 er der afsat midler og hjemmel til initiativet Lige adgang til certifikatkurser i AMU, som Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 17. juni 2020 indgik aftale om i Aftale om ekstraordinært løft af ledige. Initiativet betyder, at personer med en videregående uddannelse i 2021 får adgang til certifikatkurser i AMU på samme vilkår som faglærte og ufaglærte. Det medfører, at personer med en videregående uddannelse vil 50

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde i VEU-rådet den 1. marts Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 1.

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde i VEU-rådet den 1. marts Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 1. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Møde i VEU-rådet den 1. marts 2017 Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 1. marts 2017 Materiale: Dagsorden til VEU-rådets møde den 1. marts 2017.

Læs mere

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 1. møde den 26. januar Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 1. møde den 26. januar Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1. møde den 26. januar 2009 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Materiale: Dagsorden til mødet mandag den 26. januar 2009. Bemærkninger: Behandling: Ingen. Til godkendelse. Sekretariatet Rådet for Voksen

Læs mere

AMU trepartsaftale oktober 2017

AMU trepartsaftale oktober 2017 AMU trepartsaftale oktober 2017 Hovedpunkter Side 1 AMU-systemet AMU-systemet er en del af den danske flexicurity-model, og alle brancher bør have adgang til relevante AMU-kurser. Antallet af kurser er

Læs mere

Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 27. februar 2019

Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 27. februar 2019 Referat af Møde nr. 51 i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 12. december 2018 kl. 14.00 16.00 Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Ejner Holst, Thomas Felland, Pia Maul Andersen,

Læs mere

Referat af 50. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 19. september 2018 kl

Referat af 50. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 19. september 2018 kl Referat af 50. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 19. september 2018 kl. 14.00 16.00 Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden 2 Meddelelser fra

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet. Chefkonsulent Susanne Anthony

Nyt fra Undervisningsministeriet. Chefkonsulent Susanne Anthony Nyt fra Undervisningsministeriet Chefkonsulent Susanne Anthony Indhold Aktivitet FGU-aftalen Trepartsaftalen, herunder nye fag og vidensopsamling FVU-start undervisningsvejledning Vejledende læse- og matematiktest

Læs mere

Referat af 38. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 20. april 2016

Referat af 38. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 20. april 2016 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Referat af 38. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 20. april 2016 Den 30. maj 2016 Mødet var indkaldt med følgende

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse Oplæg 14. december 2017 for VEU-rådet Ved afdelingschef Jesper Nielsen, Undervisningsministeriet I Side 1 Forløbet frem mod en aftale 2017 Juni Juli

Læs mere

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) VEU. Rådsmøde den 28. februar Mødemateriale

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) VEU. Rådsmøde den 28. februar Mødemateriale Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) VEU Rådsmøde den 28. februar 2018 Mødemateriale Sekretariatet Møde i VEU-rådet den 28. februar 2018 Punkt 2: Meddelelser fra Formanden Materiale: Bemærkninger:

Læs mere

- belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019

- belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019 RESUMÉ Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019 - belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019 Denne rapport handler om virksomhedernes brug og vurderinger af AMU og hvordan dette har udviklet

Læs mere

Referat af 49. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 20. juni 2018

Referat af 49. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 20. juni 2018 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 23 august 2018 Referat af 49. møde i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 20. juni 2018 Mødet var indkaldt med følgende

Læs mere

FVU-årsmøde 29. November Indsæt note og kildehenvisning via Header Sidehoved and og Footer sidefod Side 1

FVU-årsmøde 29. November Indsæt note og kildehenvisning via Header Sidehoved and og Footer sidefod Side 1 FVU-årsmøde 29. November 2017 05-12-2017 Indsæt note og kildehenvisning via Header Sidehoved and og Footer sidefod Side 1 FVU for tosprogede Trådte i kraft ved årsskiftet Læsning 1-4, målrettet tosprogede

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer TUP 2012 Det er AMU s formål at medvirke til at styrke arbejdsstyrkens kompetenceudvikling på både kort og langt sigt. Godt 1 mio. danskere mellem 20 og 64 år har ikke gennemført en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Campus Bornholms VEU Strategi

Campus Bornholms VEU Strategi Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021 Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. På Campus Bornholm forpligter vi

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

LUU-AMU møde den

LUU-AMU møde den LUU-AMU møde den 21.11.18 Interne råd og udvalg Temadrøftelse 1: Sikring af skolens position som AMU udbyder Forandringer i sundhedsvæsenet der afstedkommer øget behov for VEU Regionalt sundhedsvæsen med

Læs mere

! 14.marts Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl

! 14.marts Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl ! 14.marts 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 22.marts 2016 kl. 15.30 17.00 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Ny repræsentant fra UC Syddanmark: Institutchef

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 25. februar 2014 Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Mødet var indkaldt

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Billede. Efteruddannelse. Temasession på TR-Forum 2018

Billede. Efteruddannelse. Temasession på TR-Forum 2018 Billede Efteruddannelse Temasession på TR-Forum 2018 DAGSORDEN 1 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 2 Voksen- og efteruddannelse med støtte fra kompetencefondene 3 Trepartsaftale om VEU 4 Nyt efteruddannelsessite

Læs mere

Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 24. april 2019

Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 24. april 2019 Referat af Møde nr. 52 i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 27. februar 2019 kl. 14.00 16.00 Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Pia Maul

Læs mere

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap Sekretariatet Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. I perioden fra september december. Dato Høring / Udtalelse Modtager Side 21. september VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om forbud mod

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.:

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet.

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. juni 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. juni 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John

Læs mere

Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet. Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. i 2018

Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet. Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. i 2018 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. i Dato Høring / Udtalelse Modtager Side 29. jan. VEU-rådets høringsvar om STUKs indstillinger

Læs mere

Efteruddannelse. Temasession på TR-Forum 2017

Efteruddannelse. Temasession på TR-Forum 2017 Efteruddannelse Temasession på TR-Forum 2017 DAGSORDEN 1 ET ARBEJDSMARKED I FORANDRING 2 MANGEL PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG FALDENDE EFTERUDDANNELSESAKTIVITET 3 FOKUS PÅ EFTERUDDANNELSE I OK-17 4 EKSPERTGRUPPEN,

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag den 11. december 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 306 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Samråd UDU alm. Del Samrådsspørgsmål Z om Trepartsudvalgets rapport om opkvalificering

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Referat af 37. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 2. marts 2016

Referat af 37. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 2. marts 2016 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Referat af 37. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 2. marts 2016 Den 5. april 2016 Mødet var indkaldt med følgende

Læs mere

Emne: Godkendelse af referat fra mødet den 14. september

Emne: Godkendelse af referat fra mødet den 14. september Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 Emne: Godkendelse af referat fra mødet den 14. september Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Forretningsorden for. De lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden for. De lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for De lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Side 1 af 7 sider Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er godkendt af Undervisningsministeriet

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2017 til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2017 til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 8. september 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 8. september 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen,

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar.

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar. Undervisningsministeriet Den 17. september 2008 Notat om høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsskoler,

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 19-11-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Indledning 2. Forberedende Voksenundervisning - FVU indsatsen i Sønderjylland i Deltagerevaluering af FVU

Indledning 2. Forberedende Voksenundervisning - FVU indsatsen i Sønderjylland i Deltagerevaluering af FVU Indledning 2 Forberedende Voksenundervisning - FVU indsatsen i Sønderjylland i 2016 3 FVU indsatsen i Sønderjylland i 2016 3 FVU aktivitet 2010 til 2016 4 FVU aktiviteten i 2016 sammenlignet med 2015 4

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Referat af 40. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) torsdag den 15. december 2016

Referat af 40. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) torsdag den 15. december 2016 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 23. januar 2017 Referat af 40. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) torsdag den 15. december 2016 Mødet var indkaldt

Læs mere

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen. Dagsordenpunkt Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Beslutning Baggrund Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 13.10.2017

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

PRØVER I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SAMT REVISION AF UDDANNELSERNE Webinar den 11. december

PRØVER I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SAMT REVISION AF UDDANNELSERNE Webinar den 11. december PRØVER I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SAMT REVISION AF UDDANNELSERNE Webinar den 11. december 2018 1 Program for webinaret Trepartsaftalen Status på revision af AMU inden for Industriens Fællesudvalg Undervisningsministeriets

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 7. oktober 2016 Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse Diskussionsoplæg til politisk

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Der er vedlagt tre faktaark, som gengiver samtlige hovedemner i punktform.

Der er vedlagt tre faktaark, som gengiver samtlige hovedemner i punktform. Resume Trepartsaftalerne Regeringen og Arbejdsmarkedets parter har ultimo oktober indgået en trepartsaftale, som skal styrke voksen,- efter- og videreuddannelse i Danmark. Aftalen er den tredje i en række

Læs mere

Referat af 29. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 23. april 2014

Referat af 29. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 23. april 2014 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 4. juni 2014 Referat af 29. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 23. april 2014 Mødet var indkaldt med følgende

Læs mere

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 15.08.00-A00-1-17 312. Orientering om den nye Forberedende Grunduddannelse og stillingtagen til den kommende proces Resumé

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer København d. 9. november 2018 Til Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og læring Vester Voldgade 123 1552 København V Fremsendt som e-post til sager@stil.dk med følgende angivelse i emnefeltet: "Høring

Læs mere

Mandag den 5. maj 2014, kl

Mandag den 5. maj 2014, kl Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland Den 7. maj 2014 Godkendt udkast til Referat af bestyrelsesmøde Mandag den 5. maj 2014, kl. 14-17 Afbud: Anni Stilling Christian Madsen Deloitte, deltog under punkt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø E010 Uddannelsesudvalg for Ernæring

Læs mere

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2019

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i o Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Referat af centerrådsmøde Den 16. maj 2017 kl hos Selandia-CEU

Referat af centerrådsmøde Den 16. maj 2017 kl hos Selandia-CEU Referat af centerrådsmøde Den 16. maj 2017 kl. 09.00-11.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Helle Jürgensen, Selandia CEU Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS Steffen Lund,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Den 27. november 2014 Referat af 31. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) torsdag den 23. oktober 2014

Den 27. november 2014 Referat af 31. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) torsdag den 23. oktober 2014 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 27. november 2014 Referat af 31. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) torsdag den 23. oktober 2014 Mødet var indkaldt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Nordvestsjællands HF og VUC

Referat af bestyrelsesmøde på Nordvestsjællands HF og VUC Holbæk, 29.11.17 Referat af bestyrelsesmøde på Nordvestsjællands HF og VUC 28.11.17 Til stede: Jakob Thykier, Jens Kronborg, Turid Eikeland, Sine Agerholm, Sarah Buskbjerg (personalerepræsentant), Ida

Læs mere

De almene kompetencer

De almene kompetencer De almene kompetencer Kurser for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive eller regne. Også mulighed for at lære engelsk eller blive bedre til at bruge it. www.aof.dk AOF tilbyder kurser,

Læs mere

Den 24. april 2015 Referat af 33. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 25. februar 2015

Den 24. april 2015 Referat af 33. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 25. februar 2015 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 24. april 2015 Referat af 33. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 25. februar 2015 Mødet var indkaldt med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 449 af 10/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018

Læs mere

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser KL har i forbindelse med udpegning, sammensætning og betjening af bestyrelserne for de nye FGU-institutioner bedt Undervisningsministeriet uddybe

Læs mere

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019 Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Referat af 47. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 28. februar 2018

Referat af 47. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 28. februar 2018 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 16. april 2018 Referat af 47. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 28. februar 2018 Mødet var indkaldt med

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 22. maj Referat fra mødet

Referat. Dato: Tirsdag den 22. maj Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 22. maj 2012 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lisbeth Højmark, Danske Regioner Marianne Jensen, Danske

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Forberedende grunduddannelse FGU-reformen - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Dagsorden Baggrund FGUs struktur, formål og målgruppe Kommunens økonomiske ansvar Oprettelse af bestyrelse Oprettelse

Læs mere

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse X Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og

Læs mere