Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune"

Transkript

1 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1

2 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Har du en restaurant, ét diskotek, ét spillested, én café, én koncertsal, et pizzeria, ét værtshus eller én bodega i Københavns Kommune? Tænker du på, at når du har åben, så har dine naboer fri eller sover? Det gør vi i Københavns Kommune, og derfor har vi lavet nogle regler, du skal overholde. Det er let at følge reglerne. De fortæller dig, hvordan du kan være sikker på, at din virksomhed ikke støjer og lugter for meget. Husk altid at det er vigtigt, at du har en god dialog med dine naboer. Sådan sikrer du dig, så din restauration ikke støjer for meget Du skal kontakte en professionel lydmand fra et anerkendt støjfirma og bede ham om at komme på besøg. Han kan fortælle dig, hvordan du indregulerer, blokerer og plomberer dit lydanlæg, så det ikke støjer for meget. Center for Miljø skal modtage dokumentation for at lydmanden har været på besøg hos dig. På kan du se navnene på de professionelle støjfirmaer, der kan hjælpe dig. Du skal hænge dine højtalere op i svingningsdæmpere. Her kan du også få den professionelle lydmand til at hjælpe dig. Du skal sikre dig at alle dine tekniske installationer for eksempel dit køleanlæg og dit ventilationssystem - ikke larmer for meget. Spørg også her den professionelle lydmand til råds. Dine døre og vinduer skal altid holdes lukket. Hvis din restauration har udendørs servering, eller hvis du kun spiller dæmpet baggrunds musik gælder denne regel ikke. Hvis din restauration ligger i et boligområde, så skal du have to døre som indgang. Så er vi sikre på, at mindst én af dine døre altid er lukkede. Du skal undgå at støje i perioden kl hvor dine naboer sover, dette gælder også når du rydder op. Lad f.eks. vær med at putte glas i flaskecontaineren om natten. Du må ikke have udendørsservering efter kl Sådan sikrer du dig, din restauration ikke lugter for meget Du må ikke bruge din ejendoms fællesarealer til at opbevare varer eller affald. Tænk dig godt om med hensyn til hvor og hvornår du smider dit affald ud det må ikke genere dine naboer. Dit affald skal håndteres efter Københavns Kommunes regler for erhvervsaffald. Din restauration skal være forsynet med et effektivt ventilationsanlæg. Anlægget skal være ført op over din ejendoms tagryg. Du skal sikre dig at dine vægge og lofter er helt tætte, så der ikke siver luft ind til naboerne. 2 3

3 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, med senere ændringer. Vedtaget af Miljø- og Forsyningsudvalget i Københavns Kommune den 3. februar Stk. 4. Gyldighedsområde Forskriften er gældende i Københavns Kommune. Forskriften er gældende for både nye og eksisterende restaurationer. Center for Miljø kan bestemme, at forskriften ikke er gældende for restaurationer med særlig beliggenhed. Ved restaurationer forstås i denne forskrift følgende virksomheder: Restaurationer, værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer, grillbarer og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Ved faste musikanlæg og TV forstås i denne forskrift: Fastmonterede eller fastplacerede jukebokse, lydforstærkere, højtalere, TV apparater, videoanlæg og lignende. Center for Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer, og hvad der henregnes til fastplacerede musikanlæg, TV apparater og videoanlæg samt baggrundsmusik. Center for Miljø fastsætter i bilag til denne forskrift krav til luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer (bilag 1) og krav til ventilationsanlæg i restaurationer (bilag 2) Stk. 4. Begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer Støjende udendørs og indendørs installationer, fx. køleanlæg og ventilatorer, skal udføres således, at støjbelastningen fra disse ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier. Vægge og etagedæk i restaurationer skal lydisoleres således, at de i bilag 1 anførte krav overholdes. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres således, at den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier. Faste musikanlæg, TV og videoanlæg i restaurationer skal indreguleres, blokeres og plomberes således, at de i bilag 1 anførte krav kan overholdes. Bestemmelsen omfatter ikke spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har baggrundsmusik. Støjende indendørs installationer som køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater og højttalere skal være monteret på svingningsdæmpere. Interne døre skal forsynes med dørpumpe eller anden form for anslagsordning. Stk. 5. Stk l billardrum skal gulvet være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer mv. skal være afskærmede. Indgangspartier til restaurationer beliggende i boligområder skal være udført med vindfang (lydsluse). Døre skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Bestemmelsen omfatter ikke spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har baggrundsmusik. Restaurationer skal forsynes med et velfungerende udsugnings- eller ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Ventilationsanlægget skal udføres i henhold til de i bilag 2 nævnte krav. Vinduesventilatorer må kun benyttes til udluftning af serveringslokaler. Træklemme og vinduesrosetter samt andre åbninger til det fri må i forbindelse med driften af et ventilationsanlæg kun benyttes som luftindtag. Etageadskillelser og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, skal være tætte og fri for revner og lignende. Begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af restaurationer Driften af restaurationer må ikke give anledning til væsentlige støj og lugtgener i omgivelserne. Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt renses og repareres. Restaurationer skal føre 8. Stk driftsjournal med oplysninger om dato og omfang for eftersyn, eventuelle reparationer samt udførende ventilationsfirma. Journalen skal på forlangende forevises Center for Miljø. Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger. Center for Miljø kan tillade, at døre kan holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, såfremt støjgrænserne anført i bilag 1 overholdes. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for spiserestaurationers serveringslokaler, der udelukkende har baggrundsmusik og ingen madtilberedning. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for restaurationslokaler med aktiviteter, der ikke giver anledning til væsentlige støj og lugtgener i omgivelserne. Stærkt lugtende krydderier eller råvarer skal opbevares således, at lugtgener ikke forekommer i omgivelserne. Restaurationer, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til vareopbevaring eller på anden måde lade disse indgå i virksomhedens drift. Fællesarealer med boliger kan dog benyttes til ikke støjende varelevering og lignende. Støjende oprydning, herunder rengøring, i restaurationer beliggende i beboelsesejendomme, må ikke finde sted i tidsrummet kl

4 Udendørsservering må ikke finde sted i tidsrummet kl Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlige gener i omgivelserne. Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende regler for erhvervsaffald i Københavns Kommune. Køkkener skal håndtere og bortskaffe madaffald efter de til enhver tid gældende regler herom i Københavns Kommune. CFC- og HCFC-kølemiddelaffald mv. skal opsamles og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler herom i Københavns Kommune. Dokumentation Såfremt restaurationen anvender faste musikanlæg og TV jf. 4, stk. 3, skal de i bilag 1 anførte krav til lydisolationen for vægge og etagedæk samt de i bilag 1 anførte krav til indstilling, blokering samt plombering af musikanlæg overfor Center for Miljø dokumenteres overholdt. Dokumentationen skal i form af støjmålinger og eventuelt nødvendige beregninger være udført af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger eller godkendt af Miljøstyrelsen til»miljømåling ekstern støj«, jf. bilag 1 punkt 4. Ved etablering af faste musikanlæg eller TV skal restaurationen indgive dokumentation til Center for Miljø straks efter etableringen. Hvis der efter etableringen af et fast musikanlæg eller TV foretages udvidelser eller ændringer, der medfører at den tidligere indgivne dokumentation ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske forhold, skal restaurationen indgive dokumentation straks efter. Dispensation Center for Miljø kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i 4, stk. 1, 2, 5 og 6, 5, stk. 1 og 11 og 12. Påbud og forbud Forskriften er ikke til hinder for, at Center for Miljø efter 42, stk. 1-4, i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, kan meddele påbud om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. 18, stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Afgørelser og klage Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. 19, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter Straffebestemmelser Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der 1. undlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer, som nævnt i 3, 4 og 5, eller 2. undlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj - og lugtgener ved drift af restaurationer, som nævnt i 6, 7, 8, stk. 1, 9, 10, 11 og 12, eller 3. undlader at følge bestemmelserne om dokumentation, som nævnt i 15. Ikrafttrædelsesbestemmelser Forskriften træder i kraft den 1. marts Ved forskriftens ikrafttræden ophæves restaurationsforskriften af den 14. marts

5 Bilag 1 Krav til luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer 1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelser: Vedrørende målepositioner, målebetingelser mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Dage Mandag-fredag Lørdage Mandag-fredag Lørdage Søn- og helligdag Alle dage Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) (Støjbelastningen). Maksimalværdien af støjen må om natten i område med bykerne eller etagebolig ikke overstige 55 db (A). I område med åben/lav bolig må maksimalværdien af støjen ikke overstige 50 db(a). (Maksimalværdien af støjniveauet). 2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum/kontorlokaler: I beboelsesrum: Dag og aften Nat I kontorlokaler: kl kl : : Hele døgnet: Bykerne Etagebolig Åben/lavbolig Faste musikanlæg, TV og video skal indreguleres og blokeres således, at lyden herfra er tilpasset de aktuelle forhold i ejendommen og ikke medfører et støjniveau, der overstiger de i pkt. 2 anførte grænseværdier. Faste musikanlæg, TV og video skal indreguleres med fuld bas og diskant samt loudness slået til. Blokeringen skal foretages således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne, og skal plomberes i forbindelse med støjmålingen. Støjmåling og plombering skal foretages af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger, eller godkendt af Miljøstyrelsen til»miljømålinger ekstern støj«. 5. Dokumentation for måling, blokering og plombering skal i form af en støjmålerapport indgives til Center for Miljø med oplysninger om: 1. Hvor støjmålingen er foretaget med anførelse af adresse på mest støjbelastede beboelse, evt. flere beboelser. 2. Vurdering af efterklangstiden i mest støjbelastede beboelse. 3. Beskrivelse af restaurationens musikanlæg, højtalere og TV med angivelse af placering samt blokeringsmetode. 4. Lydstyrkekontrollens indstillingsværdi ved støjmålingen. 5. Plomberingsmetode med anførelse af type samt placering. Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) (Støjbelastningen). Maksimalværdien må om natten ikke overstige db(a) i beboelsesrum (Maksimalværdien af støjniveauet). 3. Vægge og etagedæk skal have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 nævnte grænseværdier. Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen mellem lydtrykniveauet i restaurationslokalet angivet som det ækvivalente støjniveau i db(a) og det ækvivalente støjniveau i nærmeste beboelser eller kontorlokaler. 8 9

6 Bilag 2 Krav til ventilationsanlæg i restaurationer Links 1. Der skal installeres en emhætte over madtilberedningssteder. Emhætten skal være en selvstændig konstruktion, der er forsynet med aftagelige fedtfiltre, således at disse kan udtages og rengøres i nødvendigt omfang. Kantsuget i emhætten skal være ca. 0,3 meter pr. sekund. Ved fritstående kogeøer skal kantsuget være ca. 0,5 meter pr. sekund. Emhætten skal på frie sider have et udhæng over komfuret eller tilberedningsstedet, der er ca. 0,3 0,4 gange emhættens højde over komfur eller bordkant. 2. Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, således at der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. For så vidt angår indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at det skal godtgøres, at kanalerne er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger inden anlægget igangsættes. 3. Afkastluften skal ledes til det fri over tagryg eller over højereliggende tagryg på naboejendomme. Afkastet skal afsluttes med jethætte eller lignende. 4. Ventilationsanlægget skal sikre luftskifte på ca. 25 gange i timen, når der i køkkenet foretages grill- og/eller friturestegning. Ved almindelig madtilberedning skal luftskiftet være ca gange i timen. l serveringslokaler skal luftskiftet være ca. 5 gange i timen. Godkendte støjmålefirmaer _samlet-oversigt.pdf Byggetilladelse: Alkoholbevilling: Lejlighedstilladelse: Nattilladelse: Brandvæsen: Kulturarvsstyrelsen: Københavns Erhvervscenter: Organisation/KEC.aspx Fødevareregion København: Foedevareregion_Oest/forside.htm Skorstensfejer: Københavns Kommune, Center for Miljø:

7 Yderligere henvendelse hos: Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13 Postboks København V Tlf: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN FOTO KØBENHAVNS KOMMUNE PAPIR COCOON 100% GENRBUGSPAPIR TRYK FORMULA A/S

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere