Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse"

Transkript

1 Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11750/02/DA WP 67 Arbejdsdokument om behandling af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning Vedtaget den 25. november 2002 Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, hvis opgaver er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 14 i direktiv 97/66/EF. Gruppens sekretariat varetages af Europa-Kommissionen, GD for det Indre Marked, Direktorat E (Tjenesteydelser, intellektuel og industriel Ejendomsret, Medier og Databeskyttelse), B-1049 Bruxelles, Kontor C100-6/136 Websted:

2 GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF FYSISKE PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober , som henviser til direktivets artikel 29 og artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 30, stk. 3, som henviser til gruppens forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, HAR VEDTAGET FØLGENDE ARBEJDSDOKUMENT: 1. FORORD Offentlige og private foretagender i Europa har i de senere år i stigende grad gjort brug af forskellige systemer til billedoptagelse. Dette har givet anledning til en livlig debat både på fællesskabsniveau og i de enkelte medlemsstater om de betingelser og begrænsninger, der skal gælde for installation af udstyr til videoovervågning, og om den nødvendige beskyttelse af de registrerede. Man har i de seneste år, bl.a. som følge af gennemførelsen af direktiv 95/46/EF i national ret, kunnet opleve en omfattende brug i vidt forskellige sektorer af lukkede kredsløb, kameraer og andre sofistikerede værktøjer. Desuden har den teknologiske udvikling, herunder digitaliseringen og den kraftige reduktion af udstyrets størrelse, på betydelig vis øget anvendelsesmulighederne af udstyr til billed- og lydoptagelse, bl.a. i forbindelse med anvendelsen af intranet og Internet. Borgerne har, ud over den behandling af personoplysninger, der foregår i et ansættelsesforhold, hvilket gruppen allerede har behandlet i et detaljeret dokument (udtalelse nr. 8/2001 om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold) 2, selv kunnet konstatere den omsiggribende anvendelse af videoovervågningsteknikker. Det fremgår af en ikke-udtømmende analyse af de vigtigste anvendelser, at videoovervågning kan anvendes til en lang række forskellige formål 3, der dog kan inddeles i nogle enkelte hovedområder: 1 EFT L 281 af , s. 31, tilgængelig på: 2 WP 48, vedtaget den , tilgængelig på: 3 Der anvendes forskelligt videoovervågningsudstyr: a) i og omkring offentlige og/eller offentligt tilgængelige bygninger, f.eks. museer, kultsteder eller monumenter, med henblik på at forhindre krænkelser og/eller vandalisme, b) på stadioner og idrætsanlæg, særlig i forbindelse med visse begivenheder, c) inden for transportsektoren og i forbindelse med de trafikale forhold med henblik på at regulere trafikken på lande- og motorveje, konstatere overskridelser af hastighedsbegrænsningerne og/eller -2-

3 1) beskyttelse af fysiske personer 2) ejendomsbeskyttelse 3) beskyttelse af offentlige interesser 4) afsløring, forebyggelse og kontrol af lovovertrædelser 5) bevisførelse 6) beskyttelse af andre legitime interesser. Der gælder ligeledes en række forskellige betingelser for installation af videokameraer og lignende udstyr. Det kan i enkelte tilfælde være obligatorisk at anvende et videooptagelsessystem i medfør af specifikke bestemmelser i medlemsstaterne, hvilket f.eks. er tilfældet i en række kasinoer, eller når det tjener et formål, der har særlig betydning for de registreredes pårørende, f.eks. i forbindelse med eftersøgning af savnede børn eller voksne. Der kan på den anden side også nævnes en række urimelige anvendelser af dette udstyr - hovedsagelig i tredjelande - hvor der er blevet gjort brug af ansigtsgenkendelsessystemer for at forebygge bigami, eller hvor de lokale politimyndigheder har besluttet at offentliggøre billeder af de strenge afsoningsforhold, som de mere besværlige fanger er udsat for. Mens videoovervågning under visse omstændigheder synes at være begrundet, er der således også tilfælde, hvor videoovervågning uden videre anvendes til beskyttelsesformål uden på behørig vis at give de nødvendige garantier eller træffe de nødvendige foranstaltninger. Dette skyldes ofte de økonomiske stordriftsfordele, som de offentlige myndigheder kan opnå, og muligheden for mere gunstige forsikringsbetingelser ved anvendelse af videoovervågningsudstyr. Der er derfor tale om en sektor, der er meget varieret og i ustandselig udvikling, og hvor der allerede findes en lang række tilgængelige teknikker. Formålet med nærværende arbejdsdokument er at foretage en indledende analyse med udgangspunkt i de delvis forskellige regler og de overdetaljerede bestemmelser i overtrædelser af færdselsregler i byzoner, eller kontrollere adgangsforholdene til undergrundsbaner, overvåge benzintanke og kabinen i taxaer, d) for at forebygge og/eller afsløre ulovlig adfærd omkring skoler, herunder i forbindelse med opfordring til utugt af de unge, e) på behandlingssteder under operationer og/eller med henblik på f.eks. fjernbehandling eller overvågning af patienter på intensivafdelinger og/eller i afdelinger med alvorligt syge patienter og/eller patienter, der er sat i karantæne, f) i lufthavne, om bord på skibe og i grænseområder med henblik på at overvåge menneskesmugling og fremme eftersøgningen af mindreårige og andre savnede personer, g) af privatdetektiver, h) i og omkring supermarkeder og forretninger, særlig i forbindelse med handel med luksusvarer med henblik på bevisførelse i tilfælde af tyveri samt med henblik på markedsføring og/eller udarbejdelse af kundeprofiler, i) i og omkring private boliger med henblik på sikkerhed og bevisførelse i tilfælde af tyveri, j) til journalistiske eller reklamemæssige anvendelser, der finder sted online ved hjælp af enten webkameraer eller onlinekameraer, der anvendes til fremme af turismen og reklameformål, herunder i forbindelse med badestrande og dansesteder, ved at filme kunder og besøgende med regelmæssige mellemrum og uden varsel. -3-

4 de enkelte nationale lovgivninger, hvilket kræver en mere systematisk og harmoniseret fremgangsmåde. Nærværende arbejdsdokument vedrører distanceovervågning af forskellige begivenheder og situationer, mens der ikke direkte tages højde for andre tilfælde, hvor visse begivenheder offentliggøres lejlighedsvist og/eller på en subjektiv basis i forbindelse med f.eks. gennemsigtigheden af lokale myndigheders og/eller parlamentariske organers aktiviteter. Hver operatør vil således have mulighed for yderligere at specificere de pågældende bestemmelser både i den relevante sektor og med hensyn til den fremtidige teknologiske udvikling, som gruppen agter at undersøge. Hertil kommer, at de principper, som her belyses, finder anvendelse på billedoptagelse, eventuelt i association med lyddata og/eller biometriske data, f.eks. fingeraftryk 4. Ovennævnte principper vil eventuelt også blive taget i betragtning, når de finder konkret anvendelse, i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der ikke udføres med videoudstyr, men ved hjælp af andre overvågningsmidler, herunder distancekontrol, hvilket f.eks. er tilfældet med satellitbaserede GPS-systemer. Hensigten med nærværende arbejdsdokument er for det første at gøre opmærksom på den lange række kriterier for vurderingen af, hvorvidt installationen af videoovervågningssystemer er lovlig og passende. Der er dog også taget højde for følgende aspekter: a) Det er nødvendigt for de relevante myndigheder i medlemsstaterne at foretage en vurdering af videoovervågning ud fra et generelt synspunkt, også med henblik på at fremme en overordnet selektiv og systematisk fremgangsmåde på dette område. Den overdrevne brug af billedoptagelsessystemer i offentlige og private områder må ikke medføre en ubegrundet begrænsning af borgernes rettigheder og grundlæggende friheder, fordi de i så fald vil være udsat for en række uforholdsmæssigt omfattende dataindsamlingsprocedurer, der i stort omfang kan gøre dem identificerbare i en række offentlige og private områder. b) Tendenserne i udviklingen inden for videoovervågningsteknik kan med fordel analyseres for at undgå, at udviklingen af softwareapplikationer, der bygger på både ansigtsgenkendelse og undersøgelsen og forudsigelsen af filmede personers adfærd, i et for stort et omfang fører til dynamisk forebyggende overvågning i modsætning til almindelig statisk overvågning, der hovedsagelig har til formål at dokumentere specifikke begivenheder og de pågældende aktører. Denne nye form for overvågning bygger på den automatiske optagelse af personers ansigtstræk samt af deres "afvigende" adfærd i association med en eventuel automatisk alarm og varsling, hvilket muligvis kan medføre diskrimination. 4 Det mere generelle spørgsmål om, hvorvidt direktiv 95/46/EF finder anvendelse på biometriske data, vil blive behandlet af gruppen i et særskilt dokument. -4-

5 2. INTERNATIONALE RETLIGE INSTRUMENTER a) Den Europæiske Konvention om Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder Beskyttelsen af privatlivets fred er sikret i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. b) Europarådets konvention nr. 108/1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med databehandling af personoplysninger Denne konventions anvendelsesområde er ikke ligesom direktiv 95/46/EF begrænset til aktiviteterne under den første søjle (se nedenfor). Videoovervågningsaktiviteter, der medfører behandling af personoplysninger, er således omfattet af konventionen. Det rådgivende udvalg, som er nedsat i medfør af konventionen, har erklæret, at lyd- (tale) og billeddata skal betragtes som personoplysninger, hvis de indeholder oplysninger om en person ved at gøre vedkommende identificerbar, selv indirekte. Europarådet er i øjeblikket ved at færdiggøre en række vejledende principper for beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til indsamling og behandling af data i forbindelse med videoovervågning. Disse principper skal yderligere specificere de garantier, der gælder registrerede, og som er fastsat i Europarådets retlige instrumenter. c) Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder indeholder i artikel 7 bestemmelser om respekt for privatliv og familieliv, hjemmet samt kommunikation og i artikel 8 om beskyttelse af personoplysninger. 3. OVERVÅGNING I HENHOLD TIL DIREKTIV 95/46/EF Det er udtrykkeligt fremhævet i direktiv 95/46/EF (i det efterfølgende benævnt "direktivet"), at behandlingen af de personoplysninger, der er indeholdt i lyd- og billeddata, er af en særlig art, og der henvises til disse flere steder i direktivet. Direktivet sikrer beskyttelse af privatlivets fred og den mere omfattende beskyttelse af fysiske personers personoplysninger i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder (artikel 1, stk. 1). En betydelig del af de oplysninger, der indsamles ved videoovervågning, vedrører identificerede og/eller identificerbare personer, som er blevet filmet, mens de befandt sig i offentlige og/eller offentligt tilgængelige områder. Personer, der midlertidigt befinder sig i sådanne områder, må forvente en mindre grad af beskyttelse af privatlivets fred, men ikke fuldstændig at miste samtlige rettigheder og frihedsrettigheder, som gælder for deres private sfære. Der skal også tages højde for fysiske personers ret til personlig bevægelsesfrihed i det land, de lovligt opholder sig i, hvilket er sikret i artikel 2 i 4. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen. -5-

6 Denne bevægelsesfrihed kan kun være genstand for de begrænsninger, der er nødvendige i et demokratisk samfund og står i forhold til gennemførelsen af specifikke målsætninger. Registrerede har ret til at udøve deres bevægelsesfrihed uden at være udsat for uforholdsmæssige psykologiske begrænsninger af deres bevægelighed og adfærd samt uden at være genstand for en detaljeret overvågning, der foretages for at følge deres adfærd som følge af flere enheders overdrevne brug af videoovervågning i en række offentlige og/eller offentligt tilgængelige områder. Det er fremhævet i betragtningerne til direktivet, at behandlingen af lyd- og billeddata om fysiske personer er meget specifik og følsom. Disse betragtninger og de relevante artikler i direktivet gør - ud over nedenstående betragtninger med hensyn til anvendelsesområdet - det klart, a) at direktivet i princippet finder anvendelse på dette område ved også at tage hensyn til betydningen af udviklingen inden for de teknikker, der anvendes til at optage, bearbejde eller på anden vis anvende specifikke kategorier af personoplysninger, der indsamles på denne måde (se betragtning 14), b) at principperne for beskyttelse i direktivet finder anvendelse på enhver oplysning - herunder lyd- og billeddata - om en identificeret eller identificerbar person ved at tage højde for alle de midler, som med rimelighed må kunne forventes at blive anvendt af den registeransvarlige eller af en anden person for at identificere den pågældende (se artikel 2, litra a)) og betragtning 26. Ud over ovennævnte specifikke henvisninger har direktivet helt tydeligt sin fulde virkning inden for rammerne af sine individuelle bestemmelser, der især vedrører: 1) Datakvalitet: Billeder skal behandles loyalt og lovligt til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Billeder skal anvendes i overensstemmelse med princippet om, at oplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og proportionelle, og de må ikke yderligere behandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. De må kun opbevares i en begrænset periode osv. (se artikel 6). 2) Kriterier for legitim behandling af oplysninger: Det er med udgangspunkt i disse kriterier nødvendigt, at behandlingen af personoplysninger ved hjælp af videoovervågning foregår på grundlag af mindst én af betingelserne i artikel 7: udtrykkeligt samtykke, opfyldelse af en kontrakt, overholdelse af en retlig forpligtelse, beskyttelse af den registreredes vitale interesser, udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller inden for rammerne af offentlig myndighedsudøvelse, interesseafvejning. 3) Behandlingen af særlige kategorier af oplysninger, der er underlagt de sikkerhedsforanstaltninger, som gælder enten følsomme oplysninger eller oplysninger vedrørende overtrædelser inden for rammerne af videoovervågning (se artikel 8). -6-

7 4) Oplysningspligt over for de registrerede (se artikel 10 og 11). 5) De registreredes rettigheder, især retten til indsigt eller retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af vægtige legitime grunde (se artikel 12 og 14, litra a)). 6) Garantier i forbindelse med edb-behandlede individuelle afgørelser (se artikel 15). 7) Behandlingssikkerhed (se artikel 17). 8) Anmeldelse af behandlinger (se artikel 18 og 19). 9) Forudgående kontrol af behandlinger, som kan indebære særlige risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder (se artikel 20). 10) Overførsel af oplysninger til tredjelande (se artikel 25 ff.). Specificiteten og følsomheden ved behandling af lyd- og billeddata anerkendes endeligt i direktivets sidste artikel, hvor Kommissionen forpligter sig til navnlig at undersøge direktivets anvendelse på dette område og til at forelægge passende forslag, der måtte være nødvendige i betragtning af udviklingen inden for informationsteknologien og informationssamfundet (se artikel 33). 4. NATIONALE BESTEMMELSER OM VIDEOOVERVÅGNING Der er allerede i en række medlemsstater blevet foretaget casestudier vedrørende videoovervågning, der finder sted på grundlag af forfatningsmæssige bestemmelser 5, specifik lovgivning eller til opfyldelse af forskrifter eller andre beslutninger fra de kompetente offentlige myndigheder 6. Enkelte lande har også specifikke bestemmelser, der finder anvendelse, uanset om videoovervågningen medfører behandling af personoplysninger. Installationen og anvendelsen af CCTV-udstyr (lukkede tv-netværk) og lignende overvågningsudstyr skal i henhold til disse bestemmelser forhåndsgodkendes af en offentlig myndighed, der helt eller delvis kan være repræsenteret af den nationale databeskyttelsesmyndighed. Sådanne bestemmelser kan variere afhængig af, om det foretagende, der er ansvarlig for det relevante udstyrs drift, er af offentlig eller privat art. I andre lande er videoovervågning ikke i øjeblikket underlagt særlige lovbestemmelser, men databeskyttelsesmyndighederne har dog bestræbt sig på at sikre en passende anvendelse af de generelle databeskyttelsesbestemmelser, bl.a. ved hjælp af udtalelser, retningslinjer eller adfærdskodekser, som f.eks. allerede er blevet vedtaget i Det Forenede Kongerige, eller som er under udarbejdelse i Italien. 5 6 Se Portugals forfatningsdomstols afgørelse nr. 255/2002. Domstolen fastslog, at "private sikkerhedsselskabers anvendelse af elektroniske overvågningsmidler og overvågning af borgere udgør en begrænsning af privatlivets fred, som er beskyttet i henhold til forfatningens artikel 26". I mindst ét land (Belgien i Gaia-sagen) har den manglende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen ved indsamling af billeder ført til, at en domstol har afvist bevismaterialet. -7-

8 Belgien Danmark Frankrig Databeskyttelsesmyndighedens udtalelser, særlig udtalelse nr. 34/99 af 13. december 1999 om behandling af billeder, herunder ved hjælp af videoovervågningssystemer, og udtalelse nr. 3/2000 af 10. januar 2000 om anvendelse af videoovervågningssystemer i indgangspartiet på lejlighedskomplekser. Lovbekendtgørelse nr. 76 af 1. februar 2000 om forbud mod tv-overvågning mv. Datatilsynets udtalelse af 3. juni 2002 om videoovervågning i et stort indkøbscenter og om liveudsendelse fra en pub på Internet. Lov nr af 6. januar 1978 om behandling, registrering og frihedsrettigheder (CNIL) Databeskyttelsesmyndighedens anbefaling nr af 21. juni 1994 Databeskyttelsesmyndighedens vejledning om videoovervågning på arbejdspladsen: om andre emner (f.eks. webkameraer) 7 Særlov om videoovervågning af offentlige områder til beskyttelse af den offentlige orden: lov nr af 21. januar 1995 om sikkerhed (som ændret ved bekendtgørelse af 19. september 2000) Dekret nr af 17. oktober 1996 og cirkulære af 22. oktober 1996 om gennemførelse af lov nr Grækenland Databeskyttelsesmyndighedens afgørelse af 28. januar 2000 (Athens undergrundsbane) Tyskland Afsnit 6 b i forbundsloven af 2001 Irland Casestudie nr. 14/1996 (anvendelse af CCTV) 7 Se årsrapporterne fra den franske databeskyttelsesmyndighed (Commission Nationale de l Informatique et des Libertés). -8-

9 Italien Afsnit 20 i lovdekret nr. 467 af 28. december 2001 (om vedtagelse af adfærdskodekser) Luxembourg Databeskyttelsesmyndighedens (Garante) afgørelse nr. 2 af 10. april 2002 (om vedtagelse af adfærdskodekser), 28. september 2001 (biometriteknikker og teknikker til ansigtsgenkendelse, der anvendes af banker) og af 29. november 2000 (de såkaldte "ti bud om videoovervågning") Præsidentdekret nr. 250 af 22. juni 1999 (om regulering af køretøjers adgang til bycentre og områder med begrænset kørsel) Dekret nr. 433 af 14. november 1992 og lov nr. 4/1993 (om museer og statens biblioteker og arkiver) Lovdekret nr. 45 af 4. februar 2000 (passagerskibe på nationale ruter) Afsnit 4 i lov nr. 300 af 20. maj 1970 (den såkaldte "vedtægt for arbejdstagere") Artikel 10 og 11 i lov af 2. august 2002 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger Nederlandene Databeskyttelsesmyndighedens rapport af 1997 indeholder retningslinjer for videoovervågning, særlig med hensyn til beskyttelsen af fysiske personer og af ejendom på offentlige områder. Portugal Et lovforslag, der udvider anvendelsesområdet for den lovovertrædelse, der består i at tage billeder af offentligt tilgængelige steder uden på forhånd at underrette de berørte personer, blev for nylig godkendt i underhuset. Et lovforslag, der giver kommunerne udtrykkelig tilladelse til under visse betingelser at anvende videoovervågningssystemer, vil inden længe blive forelagt for parlamentet. Lovdekret nr. 231/98 af 22. juli 1998 (private sikkerhedsforanstaltninger og systemer til egen beskyttelse) Lov nr. 38/98 af 4. august 1998 (foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af vold i forbindelse med sportsbegivenheder) Lovdekret nr. 263/01 af 28. september 2001 (dansesteder) Lovdekret nr. 94/2002 af 12. april 2002 (sportsbegivenheder) -9-

10 Spanien Forfatningslov (ley organica) nr. 4/1997 (videoovervågning foretaget af vagtselskaber i offentlige områder) Sverige Kongeligt dekret (Real Decreto) nr. 596/1999 om gennemførelse af lov nr. 4/1997 Videoovervågning reguleres specifikt i lov nr. 1998:150 om generel videoovervågning og i lov nr. 1995:1506 om hemmelig videoovervågning (i forbindelse med efterforskningen i kriminalsager) 8 Det Forenede Kongerige Kodeks for brug af CCTV af 2000 (CCTV Code of practice 2000) fra den britiske databeskyttelsesmyndighed (Information Commissioner) Der er ligeledes vedtaget vigtige supplerende lovbestemmelser i Island (afsnit 4, lov nr. 77/2000), Norge (afsnit VII i lov nr. 31 af 14. april 2000), Schweiz (henstilling fra den føderale databeskyttelsesmyndighed) og Ungarn (databeskyttelsesmyndighedens henstilling af 20. december 2000). 5. OMRÅDER, HVOR DIREKTIV 95/46/EF IKKE ELLER KUN DELVIST FINDER ANVENDELSE Direktivet finder ikke anvendelse på behandling af lyd- og billeddata til formål, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvaret, statens sikkerhed og statens aktiviteter på det strafferetlige område og/eller i forbindelse med enhver anden aktivitet, der ikke er omfattet af fællesskabsretten 9. En lang række medlemsstater har imidlertid ved gennemførelsen af direktiv 95/46/EF inddraget disse områder på en generel måde, dog sammen med specifikke undtagelser. A) I visse lande er de behandlinger, der udføres til ovennævnte formål, i alle tilfælde underlagt garantier i overensstemmelse med Europarådets konvention nr. 108/1981 og de relevante anbefalinger fra Europarådet samt visse nationale bestemmelser (se artikel 3, stk. 2, og betragtning 16 i 8 9 I Sverige kræver almindelig videoovervågning i princippet en tilladelse fra de kommunale myndigheder, selv om der findes en række undtagelser, f.eks. overvågning af postkontorer, banker og butikker. Hemmelig videoovervågning kræver en dommerkendelse. En afgørelse fra de kommunale myndigheder i henhold til loven om almindelig videoovervågning kan ankes til justitsministeren for at beskytte offentlige interesser. Videoovervågning ved hjælp af digitalkameraer er blevet anset for at udgøre en behandling af personoplysninger i henhold til den svenske lov om personoplysninger, og denne form for overvågning har derfor været omfattet af databeskyttelsesmyndighedens kontrol. Et undersøgelsesudvalg er i øjeblikket ved at undersøge anvendelsen af videoovervågning med henblik på forebyggelse af kriminelle handlinger. Udvalget skal f.eks. foretage en vurdering af loven om almindelig videoovervågning for at se, om eventuelle ændringer er nødvendige. Undersøgelsesudvalget skal ligeledes foretage en vurdering af anvendelsesområdet for den svenske lov om personoplysninger med hensyn til videoovervågning og et eventuelt behov for særlig lovgivning om behandling af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning. Se betragtning

11 direktiv 95/46/EF). Denne kategori af behandlinger vil ikke blive behandlet på detaljeret vis i dette dokument, fordi de er meget specifikke og er underlagt særlige bestemmelser, der også vedrører efterforskningsrelaterede aktiviteter, som udføres af politiet og domstolene af hensyn til statens sikkerhed 10, og som kan omfatte "skjult" videoovervågning, dvs. uden at de berørte personer på stedet informeres om de pågældende overvågning. Gruppen ønsker dog at understrege, at videoovervågning, der udføres i medfør af konkrete krav til den offentlige sikkerhed eller med henblik på afsløring, forebyggelse eller kontrol af kriminelle handlinger, ligesom en række andre behandlinger af personoplysninger, der ligeledes falder uden for direktivets anvendelsesområde, skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og både være omfattet af særlige bestemmelser, som offentligheden har kendskab til, samt vedrøre og stå i forhold til forebyggelsen af konkrete risici og specifikke overtrædelser f.eks. på steder, der er udsat for sådanne risici, eller i forbindelse med offentlige begivenheder, hvor sådanne overtrædelser med rimelighed kan forventes at finde sted 11. Der skal tages højde for virkningerne af videoovervågning - f.eks. at lovovertrædelser begås andre steder - og det skal altid tydeligt angives, hvem der er den registeransvarlige, således at de registrerede har mulighed for at udøve deres rettigheder. Sidstnævnte krav skyldes også den omstændighed, at videoovervågning i stigende grad gennemføres i fællesskab af politi og andre offentlige myndigheder (f.eks. lokale myndigheder) og/eller private foretagender (banker, idrætsforeninger, transportselskaber), således at der kan opstå tvivl om den enkeltes rolle og ansvar med hensyn til de opgaver, der skal udføres 12. B) For det andet finder direktivet ikke anvendelse på behandlinger, der foretages en fysisk person i forbindelse med rent personlige eller familiemæssige aktiviteter (se artikel 3, stk. 2, og betragtning 12). Mens ovennævnte bestemmelser kan være relevante, hvis der f.eks. foretages videoovervågning med henblik på afstandskontrol af, hvad der foregår i ens hjem - f.eks. for at forebygge tyveri eller i forbindelse med Der kan her henvises til de principper, der er fastlagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen Rotaru mod Rumænien, der blev behandlet den Jf. ovenfor. Der henvises f.eks. i en fransk cirkulæreskrivelse af til isolerede steder og forretninger med sene åbningstider. Et godt eksempel på denne risiko er de aktiviteter, der udføres af nogle kommuner i Italien med henblik på ved hjælp af videoudstyr at overvåge offentlige steder, hvor de prostituerede opholder sig om natten. En række kommuner har tidligere gjort gældende, at de havde kompetence - hvilket er tvivlsomt - til at træffe foranstaltninger til at forebygge dette fænomen, mens andre kommuner vedtog vedtægter, der alene forbød de prostitueredes kunder at parkere deres biler og/eller køre i disse områder og truede med at sende billeder til deres hjemmeadresse, hvis de overtrådte denne vedtægt. Den italienske myndighed har vedtaget en beslutning med henblik på at klarlægge de passende foranstaltninger for at rejse tiltale for overtrædelse af de pågældende bestemmelser. -11-

12 styring af den såkaldte e-familie - er dette ikke tilfældet, hvis videoovervågningsudstyret installeres uden for eller i nærheden af den private ejendom med henblik på ejendomsbeskyttelse og/eller for at garantere sikkerheden. Det kan i sidstnævnte tilfælde for det første være, at udstyret ikke er installeret af de enkelte ejere for at overvåge de døre, som giver adgang til deres bolig, men af flere ejere i henhold til en aftale eller af en grundejerforening eller et ejerlejlighedskompleks for at overvåge flere adgange og områder i bebyggelsen, hvormed direktivet finder anvendelse på de relevante aktiviteter. Når udstyret anvendes til fordel for en enkelt familie og til at overvåge en enkelt dør, repos, parkering osv., er den omstændighed, at direktivet ikke finder anvendelse på grund af den udelukkende personlige anvendelse og tredjemands manglende adgang til de pågældende oplysninger, ikke ensbetydende med, at den ansvarlige for udstyret er fritaget fra at overholde naboernes og andre forbipasserende personers legitime rettigheder og interesser. I EU-medlemsstaterne er disse rettigheder og interesser - uanset de gældende databeskyttelsesprincipper - beskyttet i henhold til de generelle (civilretlige) bestemmelser om beskyttelse af personlige rettigheder, billeddata om en selv, familieliv og privatliv, f.eks. hvis vinklen, hvormed et kamera er monteret uden for døren til en lejlighed, gør det muligt på systematisk vis at registrere kunder til en lægekonsultation og/eller et advokatfirma beliggende på samme etage, således at disse firmaers tavshedspligt tilsidesættes. Der skal udvises særlig opmærksomhed omkring videoudstyrets orientering, behovet for at informere og anbringe meddelelser og den rettidige sletning af billeddata - der skal finde sted inden for nogle få timer - hvis der ikke er sket indbrud eller overtrædelser. C) Endelig fastsættes det i direktivets artikel 9, at medlemsstaterne med hensyn til behandlinger, der udelukkende finder sted i journalistisk øjemed eller med henblik på kunstnerisk eller litterær virksomhed, navnlig på det audiovisuelle område, skal fastsætte fritagelser eller undtagelser fra visse af direktivets bestemmelser (se betragtning 17). Der skal kun fastsættes undtagelser, for så vidt som de er nødvendige for at forene retten til privatlivets fred med reglerne for ytringsfrihed 13. Man skal i denne forbindelse være særlig omhyggelig ved installationen af webkameraer og/eller onlinekameraer for at undgå en mangelfuld beskyttelse af fysiske personer, der er genstand for videoovervågning til formål som reklame og/eller fremme af turismen Se gruppens henstilling nr. 1/97 om databeskyttelseslovgivningen og medierne. Et skjult webkamera, der var installeret i nærheden af trapperne til en undergrundsstation i Milano, viste intime billeder af forbipasserende kvinder direkte på Internet til formål, der angiveligt var forbundet med journalistiske aktiviteter. Den nationale databeskyttelsesmyndighed kunne ikke gribe ind, fordi det ikke var muligt at identificere de berørte personer. -12-

13 6. VIDEOOVERVÅGNING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Gruppen finder det i lyset af de forskellige situationer som anført ovenfor nødvendigt at påpege, at direktiv 95/46/EF finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, herunder behandlingen af lyd- og billeddata ved hjælp af CCTV eller andet videoovervågningsudstyr, der helt eller delvis foretages ved hjælp af elektroniske midler, og på en ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Lyd- og billeddata, der vedrører identificerede eller identificerbare fysiske personer, skal betragtes som personoplysninger, a) selv om billederne anvendes i et lukket kredsløb, og selv om de ikke associeres med mere detaljerede oplysninger om de berørte personer, b) selv om de ikke vedrører fysiske personer, hvis ansigter er blevet filmet, til trods for, at de indeholder andre oplysninger, f.eks. nummerplader eller PIN-numre, som kræves i forbindelse med overvågningen af automatiske pengeautomater, c) uanset det medie, der anvendes til behandlingen (f.eks. faste og/eller mobile videosystemer i form af bærbare videomodtagere, farver og/eller sort-hvid billeder), den anvendte teknik (kabel eller fiberoptik), typen af udstyr (stationært, roterende eller mobilt), billedoptagelsesformen (kontinuerligt i modsætning til diskontinuerligt, f.eks. hvis der kun sker billedoptagelse ved overtrædelse af en hastighedsbegrænsning, hvilket adskiller sig fra randomiserede og periodevise videooptagelser), og de anvendte kommunikationsværktøjer (f.eks. tilslutningen til en "central" og/eller videregivelsen af billeder til fjerntliggende terminaler osv.). Identificerbarhed i direktivets betydning kan også være resultatet af, at de pågældende oplysninger sammenholdes med oplysninger, som tredjemand er i besiddelse af, eller i det enkelte tilfælde ved anvendelse af specifikke teknikker og/eller anordninger. En af de første foranstaltninger, som den registeransvarlige skal træffe, er at kontrollere, om videoovervågningen medfører behandling af personoplysninger, hvis den vedrører identificerbare personer. Hvis dette er tilfældet, finder direktivet anvendelse uanset eventuelle nationale bestemmelser, der desuden kræver en tilladelse af hensyn til den offentlige sikkerhed. Dette gælder f.eks. udstyr, der er anbragt ved indgangen til eller i en bank, og som gør det muligt at identificere kunderne. Til gengæld finder direktivet under visse omstændigheder hverken anvendelse på luftovervågningsbilleder, der ikke kan forstørres til noget "brugbart" resultat eller ikke indeholder data om fysiske personer (f.eks. billeder, der indsamles for at identificere vandforekomster eller lossepladser), eller på udstyr, der i fejende bevægelser tager billeder af motorvejstrafikken. -13-

14 7. DEN REGISTERANSVARLIGES PLIGTER, SÆRLIGT PLIGTEN TIL AT TRÆFFE PASSENDE FORANSTALTNINGER A) Behandlingens lovlighed Den registeransvarlige skal - ligeledes med udgangspunkt i kravet om, at behandlingen skal være lovlig (jf. direktivets artikel 6, litra a)) - på forhånd kontrollere, om overvågningen opfylder de generelle og specifikke bestemmelser, der gælder på dette område, herunder love, forordninger og adfærdskodekser af retlig relevans. Disse bestemmelser kan også være blevet fastsat i forbindelse med hensynet til den offentlige sikkerhed og med andre hensyn end beskyttelsen af personoplysninger, f.eks. behovet for at opnå adhoc-tilladelser fra særlige offentlige myndigheder og følge deres instrukser. Alle passende foranstaltninger skal træffes for at sikre, at videoovervågning er i overensstemmelse med databeskyttelsesprincipperne, og der bør ikke på upassende vis henvises til beskyttelsen af privatlivets fred 15. Der skal i denne henseende også tages højde for bedste praksis, som måtte være fastsat i retningslinjer fra tilsynsmyndighederne, samt andre selvreguleringsinstrumenter. Det er ligeledes nødvendigt at gennemgå de resterende nationale lovbestemmelser - herunder forfatningsmæssige principper og lovbestemmelser på det civilretlige og det strafferetlige område - med hensyn til især de bestemmelser, der finder anvendelse på "retten til billeddata" 16 eller beskyttelsen af ens egen bopæl; og der skal tages højde for den relevante retspraksis, hvor det kan være fastslået, at andre lokaliteter end dem, der er omfattet af ens bopæl, herunder hotelværelser, kontorlokaler, toiletter, garderober, indendørs telefonbokse osv., skal betragtes som private lokaliteter. Når udstyret installeres af private firmaer eller offentlige organer, herunder især lokale myndigheder, med henvisning til hensynet til sikkerheden eller for at afsløre, forebygge eller kontrollere lovovertrædelser, skal der ved fastsættelsen af og informeringen om de pågældende formål tages særligt hensyn til de opgaver, som på lovlig vis kan udføres af den registeransvarlige - idet visse offentlige opgaver kun kan udføres på lovlig vis af specifikke ikke-offentlige organer, herunder især retshåndhævende instanser. Dette spørgsmål har været rejst specifikt i forbindelse med en række lokale myndigheder, der ikke har direkte kompetence med hensyn til visse aspekter af den offentlige orden og den offentlige sikkerhed, men som alligevel udfører supplerende overvågningsaktiviteter. På samme måde har overvågning, der ofte foretages med En bank og en lokal politistation gav med henvisning til beskyttelsen af privatlivets fred for nylig afslag til en kunde, der havde anmodet om, at man fra de billeder, som var blevet optaget af et kamera, der også filmede en pengeautomat, udtog billederne af en tyv, som efter at have stjålet kundens bankkort, havde anvendt kortet til på ulovlig vis at hæve penge i pengeautomaten. Denne rettighed kræver i Frankrig og Belgien "forudgående samtykke". -14-

15 henvisning til kriminalitetskontrol, i virkeligheden til formål at indsamle bevismateriale i tilfælde af, at der bliver begået en lovovertrædelse. B) Formålenes specificitet, specifikation og lovlighed Den registeransvarlige skal sikre, at de formål, der søges opfyldt, hverken er uklare eller tvetydige, således at der også kan fastsættes præcise kriterier for vurderingen af, om behandlingens formål er forenelige med de gældende regler (se direktivets artikel 6, litra b)). Disse præciseringer er også nødvendige for at angive formålene både i den information, der gives de registrerede og i den relevante anmeldelse, og i forbindelse med den forudgående kontrol, der om muligt foretages af behandlingen i medfør af direktivets artikel 20. Det skal tydeligt angives, at de billeder, som indsamles, ikke må anvendes til andre formål, særlig med hensyn til de eksisterende reproduktionsteknikker, f.eks. ved udtrykkeligt at forbyde kopiering. De relevante formål skal fremgå af et dokument, hvor der også skal være et resumé af andre vigtige bestemmelser om beskyttelse af privatlivets fred, bl.a. sådanne vigtige aspekter som dokumentation for det tidspunkt, hvor billederne slettes, eventuelle anmodninger om egenaccess fra de registrerede og/eller lovlig anvendelse af oplysningerne. C) Kriterier for, hvornår en behandling kan betragtes som lovlig Den registeransvarlige skal sikre, at videoovervågningen ikke alene overholder de specifikke bestemmelser, hvortil der henvises i afsnit A), men også mindst ét af de kriterier, der gør behandlingen lovlig i henhold til direktivets artikel 7 - hvad specifikt angår beskyttelsen af personoplysninger. Undtagen i de mindre hyppige tilfælde, hvor en retlig forpligtelse skal overholdes (der har været henvist til aktiviteterne på et kasino), eller hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte vitale interesser (f.eks. til distanceovervågning af patienter i genopvågningslokaler), sker det ofte, at den registeransvarlige anmodes om at udføre en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse ved at opfylde visse særlige bestemmelser (f.eks. at konstatere trafikforseelser eller voldelig adfærd i offentlige transportmidler i områder med høj kriminalitet), jf. direktivets artikel 7, litra e); alternativt kan den registeransvarlige forfølge en legitim interesse, der ikke tilsidesættes af den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder (se direktivets artikel 7, litra f)). I begge tilfælde, dog især i sidstnævnte, kræver de pågældende behandlingers følsomme karakter en omhyggelig vurdering af omfanget af den registeransvarliges opgaver, beføjelser og legitime interesser. Denne analyse skal foretages uden at være overfladisk og uden på ubegrundet vis at udvide omfanget af sådanne opgaver og beføjelser. Man skal især med hensyn til afvejningen af de forskellige interesser - også ved at høre de berørte parter på forhånd - være særlig opmærksom på muligheden for, at en -15-

16 interesse, som fortjener at blive beskyttet, kan være uforenelig med enten udstyrets installation eller med visse datalagringsordninger eller andre behandlinger 17. Endelig skal den registreredes samtykke være utvetydigt og baseret på tydelig information. Samtykket skal gives separat og specifikt i forbindelse med overvågningen af de lokaliteter, hvor en person lever sit privatliv 18. Behandlingens lovlighed skal også vurderes i forhold til direktivets bestemmelser om specifikke garantier for oplysninger om lovovertrædelser (direktivets artikel 8, stk. 5) 19. Behandlinger ved hjælp af videoovervågning må kun foretages med hjemmel i udtrykkelige lovbestemmelser, hvis de foretages af offentlige organer. D) Proportionalitet i brugen af videoovervågning Princippet om, at oplysninger skal være egnede og stå i forhold til de formål, der søges opfyldt, betyder for det første, at CCTV og lignende videoovervågningsudstyr kun må anvendes som et supplement. De må således kun anvendes til formål, der virkelig berettiger anvendelsen af sådanne systemer. Man skal bl.a. undgå, at en offentlig myndighed installerer videoovervågningsudstyr i forbindelse med mindre overtrædelser, f.eks. for at håndhæve rygeforbudet i skoler eller på andre offentlige steder eller forbudet mod at smide cigaretskod og andet affald på offentlige steder. Det er med andre ord nødvendigt på en sag-til-sag-basis at anvende princippet om egnethed i forhold til de formål, der søges opfyldt, hvilket medfører en slags dataminimeringspligt for den registeransvarlige. Mens et videoovervågnings- og alarmeringssystem, der står i forhold til de fastsatte mål, kan betragtes som lovlig, hvis der gentagne gange sker overfald i busser i afsidesliggende områder eller i nærheden af stoppesteder, gælder dette ikke et system, der enten har til formål at forebygge verbale overgreb mod buschauffører eller at køretøjerne bliver svinet til - som beskrevet i en anmeldelse til databeskyttelsesmyndigheden - eller til at identificere personer, der er skyldige i mindre administrative overtrædelser, som f.eks. at efterlade skraldeposer ved siden af skraldespande og/eller i områder, hvor der ikke må henkastes affald Det er i henhold til afsnit 6b i den nye tyske databeskyttelseslov, der trådte i kraft den 23. maj 2001, tilladt at overvåge offentligt tilgængelige områder ved hjælp af optiske og elektroniske anordninger, hvis der f.eks. ikke er nogen grund til at tro, at den registreredes interesser, som skal beskyttes, går forud herfor. Man skal i tilfælde af installationen af videoovervågningsudstyr i fællesskab (bofællesskaber osv.) være opmærksom på, om der foreligger en reel mulighed for at give et gyldigt samtykke i den betydning, hvormed dette begreb anvendes i artikel 2, litra h), i direktiv 95/46/EF ("enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling"). Der kan her henvises til afsnit 8 i den portugisiske lov nr. 67/98 med hensyn til oplysninger om personer, der er mistænkt for deltagelse i ulovlige og/eller kriminelle aktiviteter. -16-

17 Vurderingen af, hvorvidt foranstaltningerne er proportionelle, skal foretages efter endnu strengere kriterier, når det gælder steder, der ikke er offentligt tilgængelige. Det kan i denne henseende være nyttigt at udveksle information og erfaring mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater 20. Disse systemer kan desuden indføres, hvis andre beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger, der ikke medfører billedoptagelse (f.eks. anvendelse af armerede døre til at forebygge vandalisme, installation af automatiske porte og adgangstilladelsesanordninger, fælles alarmsystemer, bedre og kraftigere gadebelysning om natten osv.) tydeligt viser sig at være utilstrækkelige og/eller uegnede med hensyn til ovennævnte legitime formål. Ovenstående betragtninger finder i særdeleshed anvendelse på den mere og mere udbredte anvendelse af videoovervågning til selvforsvar og ejendomsbeskyttelse, særligt i nærheden af offentlige bygninger og kontorer og de omkringliggende områder. Denne type anvendelse kræver en mere overordnet vurdering af de indirekte virkninger af en massiv anvendelse af videoovervågning, det vil sige, om installationen af en række anordninger virkeligt virker forebyggende, eller om potentielle lovovertrædere ikke bare vælger andre områder eller aktiviteter. E) Videoovervågningsaktiviteterne skal være proportionelle Princippet om, at oplysningerne skal være egnede, relevante og proportionelle medfører, at der, efter en konstatering af, at behandlingen er lovlig, skal foretages en omhyggelig vurdering af, hvorvidt de foranstaltninger, der gælder databehandlingen, er proportionelle. Der skal først og fremmest tages højde for optagelsesforanstaltningerne, særligt med hensyn til a) kameravinklen i forhold til formålet 21 - hvis f.eks. overvågningen finder sted på et offentligt sted, skal kameraet sidde i en vinkel, der ikke gør det muligt at se detaljer og/eller somatiske træk, som ikke er relevante i forhold til formålene, eller områder af private nærliggende lokaliteter, særligt hvis udstyret gør det muligt at zoome ind, b) typen af udstyr, der anvendes til at filme, f.eks. om det er stationært eller mobilt, Dette ville også give en bedre mulighed for at harmonisere de gældende bestemmelser og de administrative beslutninger, der ofte er meget divergerende, f.eks. i forbindelse med spillehaller. Den italienske databeskyttelsesmyndighed har f.eks. truffet to afgørelser, hvoraf det fremgår, at der skal træffes særlige foranstaltninger med hensyn til kameravinklen. En institution inden for sundhedsvæsenet, der agtede at give de pårørende mulighed for på afstand at observere patienter, der lå i koma, var i karantæne og/eller var alvorligt syge på en akutafdeling, blev gjort opmærksom på, at det var nødvendigt at træffe passende foranstaltninger for at undgå samtidig at vise andre patienter. I en anden sag påpegede myndigheden over for politiet, at det i forbindelse med et system, der skulle afsløre overtrædelser af hastighedsbegrænsningerne, kun måtte filme de relevante nummerplader og ikke samtidig kabinen. -17-

18 c) de aktuelle monteringsforhold, dvs. placering af kameraer, anvendelse af faste og/eller bevægelige kameraer osv. d) muligheden for at forstørre billeder og/eller zoome billeder ind på optagelsestidspunktet eller efterfølgende, dvs. af lagrede billeder, e) billedfastfrysningsfunktioner, f) tilslutning til en central med henblik på afgivelse af akustisk og/eller visuel alarm, g) foranstaltningerne, der træffes som følge af videoovervågningen, dvs. lukning af adgange, alarmering af vagtpersonale osv. For det andet er det nødvendigt at tage højde for den beslutning, der skal træffes vedrørende opbevarelsen af billeder og opbevarelsesperioden - idet sidstnævnte periode skal være begrænset og i overensstemmelse med de særlige forhold, der gør sig gældende i den pågældende situation. Mens det i enkelte tilfælde kan være tilstrækkeligt med et system, der kun tillader visning i et lukket kredsløb af billeder, der ikke optages, f.eks. ved overvågning af kasseapparaterne i et supermarked, kan det i andre tilfælde være berettiget, f.eks. for at beskytte private lokaliteter, at optage billeder, der efterfølgende slettes automatisk efter nogle få timer, senest ved dagens af slutning og under alle omstændigheder ved ugens afslutning. Denne regel vil naturligvis blive fraveget, hvis der er afgivet alarm, eller hvis der er blevet fremsat en anmodning, som kræver særlig opmærksomhed, idet der i sådanne sager vil være en berettiget anledning til i en kortere periode at afvente en eventuel beslutning fra politiet eller en domstol. For at nævne et andet eksempel skulle et system, der havde til formål at afsløre uautoriseret kørsel med biler i bycentrum eller i områder med begrænset kørsel, kun optage billeder i det tilfælde, at der blev begået en overtrædelse. Der skal ligeledes tages behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet, når det anses for nødvendigt at opbevare billederne i en mindre kort periode, der dog ikke må overskride en uge 22, f.eks. i tilfælde af videoovervågningsbilleder, der kan anvendes til at identificere personer, der har opholdt sig i en bank forud for et røveri. Der skal for det tredje tages højde for de tilfælde, hvor identificeringen af en person optimeres ved at associere billeder af den pågældendes ansigt med andre oplysninger om den filmede adfærd og/eller de filmede aktiviteter - f.eks. i tilfælde af associering mellem billeder og aktiviteter, der udføres af kunder i en bank på et nemt identificerbart tidspunkt. Der skal i denne henseende tages højde for den tydelige forskel mellem midlertidig opbevarelse af videoovervågningsbilleder, der opnås ved hjælp af udstyr, som er anbragt ved indgangen til en bank, og den klart mere indgribende 22 Den danske og den svenske databeskyttelsesmyndighed har givet udtryk for, at videoovervågningsbilleder kun må opbevares i en kort periode, og at denne periode ikke må overskride 30 dage. -18-

19 etablering af databaser indeholdende billeder og fingeraftryk, som bankkunderne frivilligt afgiver. Endelig skal der tages højde for de beslutninger, der skal træffes med hensyn til både den eventuelle videregivelse af data til tredjemand - som i princippet ikke skal omfatte enheder, der ikke har nogen tilknytning til de pågældende overvågningsaktiviteter - og deres fuldstændige eller delvise videregivelse til udlandet eller endog online - også i lyset af bestemmelserne vedrørende tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. direktivets artikel 25 ff. Kravet om, at billeder skal være relevante og proportionelle, finder tydeligvis også anvendelse på samkørsel af oplysninger, som forskellige ansvarlige for videoovervågningssystemer er i besiddelse af. Formålet med ovenstående garantier er - også på det operationelle plan - at gennemføre princippet, som de nationale lovbestemmelser i en række lande betegner som princippet om moderation ved anvendelse af personoplysninger, der har til formål i videst muligt omfang at forebygge eller reducere behandlingen af personoplysninger. Dette princip bør gennemføres inden for alle sektorer ved også at tage hensyn til den kendsgerning, at mange formål i virkeligheden godt kan opnås uden at gøre brug af personoplysninger eller ved at bruge anonymiserede oplysninger, selv om de umiddelbart ser ud til at kræve anvendelse af personoplysninger. Ovenstående betragtninger finder også anvendelse, når der er et ellers berettiget behov for at optimere en virksomheds ressourcer 23 eller forbedre de tjenester, der ydes brugerne 24. F) Informering af de registrerede Kravet om åbenhed og egnethed ved anvendelse af videoovervågningsudstyr medfører anvendelse af bestemmelsen om passende informering af de registrerede i henhold til direktivets artikel 10 og 11. De registrerede skal informeres i overensstemmelse med direktivets artikel 10 og 11. De skal være klar over, at der foretages videoovervågning, også selv om denne overvågning vedrører offentlige begivenheder og forestillinger eller reklameaktiviteter (webkameraer), og de skal informeres på detaljeret vis om de steder, der overvåges. Det er ikke nødvendigt at specificere overvågningsudstyrets nøjagtige placering, men der skal være en tydelig angivelse af, hvad der er genstand for overvågning Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der er behov for at beregne antallet af kasseapparater, som det er passende at have åbent samtidig i et supermarked afhængig af antallet af kunder, der går ind, eller hvis det er nødvendigt at optimere kundernes indkøbsrute i et supermarked. For at lette adgangen til arbejdspladser og/eller særlige transportmidler, der kræver identitetskontrol, kan det være tilstrækkeligt med identifikationskort med billede, eventuelt på et edb-baseret medie, uden at gøre brug af et system med ansigtsgenkendelse. -19-

20 Disse informationer skal være anbragt i en passende afstand fra de steder, der overvåges - i modsætning til nogle enkelte sager, hvor placeringen af informationstavler i en afstand på 500 meter fra overvågningsområdet blev accepteret - og der skal også tages hensyn til optagelsesforanstaltningerne. Informationen skal være synlig og kan gives på sammenfattende vis, såfremt den er effektiv. Der kan gøres brug af symboler, som allerede har været anvendt i forbindelse med videoovervågning og information om rygeforbud - som kan variere afhængigt af, om billederne optages eller ej. Formålet med videoovervågningen og den ansvarlige registeransvarlige skal i alle tilfælde specificeres. Informationernes format skal være tilpasset de konkrete placeringsforhold. Der kan kun i specifikke og berettigede tilfælde gøres undtagelser fra kravet om information, jf. direktivets artikel 10, 11 og 13, og en midlertidig undtagelse finder således anvendelse i forbindelse med oplysninger, der indsamles inden for rammerne af undersøgelser, som på lovlig vis foretages af forsvarsadvokater, eller med henblik på at gøre retten til forsvar gældende, når man ved at give den pågældende information risikerer at forhindre opfyldelsen af de specifikke formål. Endelig skal man være særlig opmærksom på, hvorledes denne information på passende vis kan formidles til blinde. G) Supplerende krav Gruppen ønsker med hensyn til sådanne supplerende krav, sikkerhedsforanstaltninger og garantier, som er fastsat i databeskyttelseslovgivningen, og som er sammenfattet i punkt 3) ovenfor - også hvad angår kravet om, at behandlinger af personoplysninger anmeldes til og er underlagt kontrollen af en uvildig myndighed i medfør af direktivets artikel 18, 19 og 28 - at gøre opmærksom på følgende aspekter: a) Et begrænset antal fysiske personer, der skal specificeres, skal have tilladelse til at se eller anvende eventuelle optagede billeder, men udelukkende med henblik på de formål, som søges opnået med den pågældende videoovervågning, eller med henblik på vedligeholdelse af det relevante udstyr for at kontrollere, at det fungerer korrekt. Dette kan alternativt foregå på basis enten af en registrerets anmodning om indsigt eller en afgørelse fra politiet eller en domstol med henblik på bekæmpelse af kriminalitet. Når videoovervågningen kun har til formål at forebygge, afsløre eller kontrollere lovovertrædelser, kan det være en god løsning at anvende to adgangsnøgler, hvoraf den ene opbevares af den registeransvarlige og den anden af politiet, for at sikre, at billederne kun ses af politiet og ikke af uautoriseret personale, uden at dette dog berører den registreredes legitime ret til indsigt, som kan gøres gældende i den korte periode, som billederne opbevares i. -20-

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger 5005/99/endelig udg. WP 18 Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 2/99 om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 10.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 37/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11733/04/DA WP 97 Udtalelse nr. 8/2004 om information til passagerer om overførsel af PNRoplysninger vedrørende flyvninger mellem EU og USA Vedtaget den 30.

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 844/14/DA WP 217 Udtalelse 6/2014 om den registeransvarliges legitime interesser som omhandlet i artikel 7 i direktiv 95/46/EF Vedtaget den 9. april 2014 Artikel

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

1) Artikel 17 i forordningen om oprettelse af Oversættelsescentret lyder:

1) Artikel 17 i forordningen om oprettelse af Oversættelsescentret lyder: CT/CA-027/97-03 Bestemmelser til beskyttelse af visse opgavers fortrolighed (artikel 17, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Baggrundspapirserien Sammenfatning Juli 2005 Nr. 1 Indledning Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4.1. BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 9. MAJ 10 6 EUROPA-PARLAMENTTS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Første beretning om gennemførelsen af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Første beretning om gennemførelsen af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.5.2003 KOM(2003) 265 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Første beretning om gennemførelsen af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

(2007/C 91/03) som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 286,

(2007/C 91/03) som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 286, 26.4.2007 C 91/15 Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr.

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Persondatareguleringen Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Hvorfor? I er så meget i et brændpunkt for persondataretten, at vi er nødt til at stige op i helikopteren. Hvad tænker EU? Hvad tænker

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 12.1.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 8/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE 11118/02/DA/endelig WP 65 Arbejdsdokument om sortlister Vedtaget den 3. oktober 2002 Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere