Metadata i dag. - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche. Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadata i dag. - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche. Januar 2012"

Transkript

1 Metadata i dag - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche Januar 2012 UDGIVET AF Producentforeningen & Copenhagen Entertainment med støtte fra Nordisk Film og Det Danske Filminstitut UDARBEJDET AF AMALIE LYNGBO HJORT, PRODUCENTFORENINGEN

2 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING SAMMENFATNING AF FINDINGS OM METADATA: ET FORELØBIGT KIG PÅ METADATAS KOMMERCIELLE POTENTIALE OG DETS BARRIERER I DAG OVERSIGT OVER ANVENDT METADATA I DAG METADATAFELTER INTERNATIONAL REGISTRERING AF FILM FORELØBIG OVERSIGT OVER MULIGE TEKNISKE LEVERANDØRER KONKLUSION ANBEFALINGER TIL DET VIDERE RESEARCH- ARBEJDE BILAG FORSYNINGSKÆDE OG AKTØRER KILDER 54 2

3 1.0 Indledning I denne rapport kan du læse om metadata i den danske filmbranche i dag. Formålet er at kortlægge de data, der knytter sig til film- og tv- produktioner i dag for hermed at rationalisere arbejdsprocesserne forbundet med registrering, opdatering og distribution af film- metadata samt udnytte filmene bedre digitalt via en øget tilgængelighed. Metadata er i denne kontekst data om film. I branchen i dag anvendes ordet metadata ofte i forbindelse med de rent tekniske informationer såsom kortnummer og tidskode, som følger med optagelserne fra kamera til klip. I denne rapport forstås metadata i bredere forstand som deskriptiv information om en film som produkt - det værende marketing- metadata, teknisk metadata eller juridisk metadata som overføres fra aktør til aktør i en forsyningskæde, og som på et digitalt marked kan øge filmprodukternes tilgængelighed og søgbarhed. Konkret skal projektet i henhold til den indledende formålsbeskrivelse i ansøgningen til DFI: 1. Kortlægge situationen for metadata i dag i alle led af forsyningskæden og derved skabe større gennemsigtighed 2. I samspil med branchen definere standarder for branchen der overholder nationale og internationale retningslinier (især ISAN) samt opfylder branchens behov. Disse standarder skal tilgodese såvel kommercielle interesser samt kulturelle krav. 3. Facilitere videndeling i branchen omkring metadata samt digital distribution og de dertil knyttede forretningsmodeller Første trin er rapporten her: Metadata i dag. Herefter følger rapport II, som anbefaler en minimumstandard og en procedure for registrering, opbevaring, vedligeholdelse og distribution af metadata. Desuden vil holdninger til et evt. tværgående brancheinitiativ på metadataområdet samt enkelte foreløbige vurderinger af leverandører og potentialet i eksisterende metadatasystemer blive flettet ind i beskrivelsen af situationen for metadata i dag. 3

4 Fase 1 er af ressourcemæssige hensyn afgrænset til at undersøge metadata- problemstillinger vedr. spillefilm, men det er planen at erfaringerne herfra umiddelbart efter en implementering skal kunne anvendes på alle andre genrer, herunder kort- og dokumentarfilm, tv- produktioner og computerspil. Denne første rapport er iværksat og finansieret af Producentforeningen, Copenhagen Entertainment, DFI og Nordisk Film. I bilaget findes sammenfatninger af de mange interviews med forsyningskædens aktører, som udgør rapportens kildemateriale. 1.1 Udfordringen Danske indholdsproducenter skal både forholde sig til en kommerciel optimal udnyttelse, og til en væsentlig medfinansiering fra det offentlige, med deraf følgende lovmæssige krav om materiale- og metadataaflevering. Derfor ønsker man ud over overnævnte formålsbeskrivelse at undersøge muligheden for at samordne de kommercielle og offentlige interesser i en teknisk løsning, der tilgodeser begge parter og faciliterer deling af metadata på tværs af forsyningskæden. Der er allerede internationale metadatakutymer inden for digital distribution og visning, som danske interesser ikke kan få afgørende indflydelse på (ex.: Itunes kræver Isan nr.). Det er derfor hensigten at tage udgangspunkt i de for dansk film mest potentielle kommercielle udnyttelseskanaler og disses digitale krav, og søge denne facitliste samordnet med de offentlige finansieringskilders lovmæssige og kulturelle krav til en digital, ikke- kommerciel distribution og opbevaring af kulturarven. Digital teknologi har forvandlet film- og tv- industrien på grundlæggende måder. Disse ændringer har bebudet nye spændende muligheder, men har også skabt nogle udfordringer. Der er sket en eksplosion i antallet af aktiver, som kan kommercialiseres, og disse skal pakkes, distribueres og trackes, når de bevæger sig fra produktion til forbrug på tværs af en kompleks forsyningskæde, inden de når de globale mediers markedsplads. 4

5 For at udnytte den digitale revolutions nye muligheder maksimalt kræves blandt andet standardisering og vedtagelse af et universelt entydigt id- system til digitale medie- aktiver samt en søgbar platform for danske film. Formålet med denne undersøgelse af metadata er altså i første omgang at skabe større effektivitet i eksterne transaktioner af metadata mellem aktører, der ikke deler interne databaser. De enkelte virksomheder i forsyningskæden er afhængige af hinanden, og de må samarbejde for at få metadatastrømmen til at glide hurtigt og nemt gennem alle kædens forskellige led. Jo hurtigere og jo lettere metadata og materiale strømmer gennem forsyningskæden, jo større omkostningsbesparelser vil der være tale om i de virksomheder, der indgår i kæden. Det er altså et rationaliseringsudbytte, der eftersøges. Sådanne besparelser forbedrer dog også konkurrenceevnen og vil dermed have en positiv indflydelse på afsætningen hos samtlige virksomheder i forsyningskæden. Endvidere eksisterer et ønske i branchen om at gøre det enklere og mere effektivt at sikre producenter og deres enkelte produkter en sikker og ensartet opbevaring også af materiale, der ikke nødvendigvis er en del af den kommercielle eller offentlige interesse i første omgang (ekstramateriale, stills, tekniske, juridiske og administrative oplysninger o.l.). Endelig vil et B2B udstillingsvindue, hvor internationale filmindkøbere kan få overblik over uudnyttede rettigheder, øge danske films synlighed på et digitalt marked. Disse to markedsmuligheder skal altså ligeledes udforskes. 5

6 2.0 Sammenfatning af findings om metadata: 1. Besparelsespotentiale: Alle de adspurgte aktører kan se værdien af en metadatastandard og et unikt identifikationssystem for det færdige filmprodukt, der effektiviserer transaktioner mellem forskellige interne databaser. En sådan standard vil få håndgribelig værdi ved hjælp af en tværgående digital brancheplatform, hvorpå disse metadata kan deles i en automatiseret proces. Heri ligger et stort besparelsespotentiale. 2. Stam- metadata kan deles: Det er ikke dog ikke hensigtsmæssigt at centralisere registrering af den fulde mængde metadata i en samlet database. Hertil er der for mange modsatrettede interesser og behov for metadatering i forsyningskæden for dansk film. En komplet samkørsel vil derfor fostre yderligere arbejde, da de enkelte aktører vil være nødsaget til at bevare interne databaser. Man skal i stedet finde en kompatibilitet mellem de forskellige databaser via en minimum- standard. Denne minimum mængde metadata vil dække over en række grundlæggende stamdata om filmen og kan sammenlignes med DFI s fact sheets. Der er altså i første omgang kun tale om juridiske og tekniske metadata i begrænset omfang. 3. Automatisk høst og distribution samt søgbart web- interface: Disse stamdata kan med fordel høstes automatisk fra en defineret kilde og deles dels i et søgbart interface dels i en automatisk viderehøstning, dvs. en automatisk overførsel af data fra én database til en anden. Man kan lave sådan en struktur, som høster definerede felter fra databaser ved hjælp af XML et kodningsformat, der blandt andet bruges til at udveksle informationer mellem computere. Data flyder således mellem organisationer og bruges, uden at organisationerne støder på forhindringer i form af for eksempel dataets format. På den måde kan disse fællesfelter tilgås af alle og samtidig videredistribueres automatisk til databaser hos forsyningskædens efterfølgende aktører. Man kan med fordel udnytte det faktum, at DFI allerede modtager metadata fra producenterne, når produktionsstøtten tildeles. Denne metadata kan høstes videre, og vil spare de efterfølgende led for et omfattende arbejde. I en optimal struktur vil der være mulighed for at forskelige aktører kan oprette unikke felter, som kan deles med relevante samarbejdspartnere og ingen andre. 6

7 4. Eksisterende tekniske løsninger: Der er allerede udviklet forskellige digitale XML databasestrukturer, som man kan tilpasse projektets behov, og i næste fase skal en evt. teknisk leverandør vælges. Der er flere konkurrerende udbydere af denne serviceydelse. Det er derfor på dette punkt vigtigt at finde enighed om en metode til at udvælge den for branchen bedste, uafhængige løsning. 5. Forbedret rettighedsforvaltning: Ud over rationalisering i metadatastrømme ønskes forbedret forvaltning af rettigheder især øget mulighed for at licensere direkte til VoD- tjenester. En metadata- standard kan være en effektiv mekanisme for entydig identifikation af det komplette sortiment af audiovisuelle aktiver og dermed forbedre vilkårene for rettighedstransaktioner. Et unikt identifikationsnummer kan ligeledes muliggøre mere præcis rettighedssporing, hvilket er essentielt i digital distribution. 6. Produktions vs. produkt- metadata: Der er i branchen divergerende holdninger omkring mængden af metadata, som er nødvendig for at skabe en brugbar metadatastandard. Nogle interessenter ønsker 1) at metadatere filmens elementer, sekundære rettigheder og klip i dybden, fordi man i fremtiden vil få øget behov for markedsføringsmateriale og genbrug af materiale i nye produktsammenhænge og digitale forretningsmodeller. Denne lejr peger derfor på behovet for produktionsmetadata i dybden. Mens andre interessenter 2) fokuserer på behovet for et internationalt udstillingsvindue for dansk film, hvor potentielle indkøbere kan søge i uudnyttede rettigheder, og anser derfor produkt- metadata, altså information om filmen som fuldstændigt og salgbart produkt, som tilstrækkelig. Praktisk, er det vanskeligt så godt som umuligt - at gennemføre en metadateringsproces, hvor hvert enkelt klip tilknyttes et metadataspor med nr. og tekstinformation i postproduktionen. I hvert fald med det i dag eksisterende software og sådan som script og post- arbejdet fungerer. Desuden er det de færreste producenter, der på nuværende tidspunkt finder det rentabelt at opbevare alt råmateriale, fordi der er stor usikkerhed forbundet med markedsmulighederne, og fordi det stadig er bekosteligt at opbevare materialet. 7

8 7. Opbevaring: Der råder generel bekymring omkring opbevaring af digitale masters, når der i den nærmeste fremtid måske ikke længere er analoge laboratorier. Dog er det vigtigt at pointere, at filmene i meget lang tid fremover vil have en fysisk manifestation i form af bånd eller harddisk. Der er behov for en standardiseret opbevaring af masters, så producenterne let kan genfinde deres materiale, og derfor er det vigtigt at materialets placering registreres som metadata uanset om masters ligger på det ene eller det andet lager. Et af metadatafelterne i strukturen skal altså henvise til rette lager. I et kulturarvsperspektiv efterspørger flere brancheaktører retningsliner i forhold til DFI s digitale pligtopbevaring, og branchen er bekymret for, hvordan danske film vil blive bevaret for eftertiden. 8. Opdatering og drift: Hvis metadata skal være søgbart for eksterne parter, er det vigtigt, at der er et incitament til opdatering af relevant metadata, således at en database drifter sig selv, også efter de første 5 år, hvor oplysningerne om udnyttelsesrettigheder kan høstes hos DFI (herefter er filmen afskrevet). Dette incitament kan være knyttet an til et online B2B filmudstillingsvindue for eksterne indkøbere, hvor producenten kan eksponere sin film og evt. bruge fil og metadata- overførselsfunktion. Et sådan udstillingsvindue er i meget høj grad afhængig af en opdateret rettighedsregistrering. Ellers kan en cirkelmekanisme opstå, hvor manglende opdatering forårsager mindre trafik som så igen fører til ringere opdateringsgrad. 8

9 3.0 Et foreløbigt kig på metadatas kommercielle potentiale og dets barrierer i dag Det er nødvendigt at beskrive metadatas kommercielle potentiale inden den praktiske og organisatoriske udredning iværksættes. Ud fra internationale kilder og branchens egne tilkendegivelser står det klart, at den kommercielle hellige gral for metadata enten ligger i: 1. En øget udnyttelse af filmens delelementer og sekundære rettigheder, som muliggøres med højere grad af metadatering og dermed rettighedssporing. 2. Et digitalt B2B udstillingsvindue der muliggør, at potentielle aftagere af danske filmprodukter kan få overblik over uudnyttede rettigheder og/eller produkternes rettighedshavere, og som i sidste kan medføre at filmene får et bredere publikum uden for Danmark. Der er følgende umiddelbare barrierer for de to scenarier: Ad 1) Det er på nuværende tidspunkt udelukkende en antagelse, at man kan kommercialisere filmens delementer og råmateriale i nye forretningsmodeller. Effekten af at registrere og opbevare filmens elementer er endnu ikke påvist heller ikke på internationalt plan. Derfor er flere producenter skeptiske. Desuden er der både 1) juridiske forhindringer i de nuværende typiske kontraktforhold, hvor rettigheder ikke er klareret til al anvendelse 2) tekniske forhindringer i manglende software, og 3)manglende medarbejderressourcer på et almindeligt filmhold. Sammenlagt gør disse faktorer det yderst vanskeligt at metadatere fragmenteret for hvert enkelt klip på en kosteffektiv måde. Det er dog muligt at registrere de enkelte filmelementer såsom trailer og tekster som en del af filmens stam- metadata. 9

10 Ad2) Skal en sådan platform have maksimal værdi, skal den indeholde opdaterede oplysninger om udnyttelsesrettigheder og uudnyttede territorier, og disse er vanskelige at skabe overblik over. Inden for de første fem år vil DFI i tillæg til producenten - have registreret hvem, der har erhvervet retten til den økonomiske udnyttelse af rettighederne. Så denne information kan høstes herfra, mens ejerskabsforhold, chain of title og territoriesalg ikke er registreret centralt hos DFI. Hvis producenten selv skal sørge for at databasen opdateres, når udnyttelsesrettigheder ændres efter de første fem år, vil der være risiko for at data ikke er fuldstændig. 4.0 Oversigt over anvendt metadata i dag 4.1 Kort over metadatastrømme For at vurdere hvor i forsyningskæden optimering giver udbytte, må man først danne sig et overblik over kæden. I nedenstående illustration synliggøres metadatastrømmene i den danske filmbranche. I bilaget kan man læse meget mere om de forskellige aktørers igangværende metadataprojekter, samt holdninger til et tværgående brancheinitiativ. Bemærk at nedenstående model er færdiggjort inden den endelige Nordisk Film interviewrunde, hvorfor Nordisk Film Digital Production ikke er nævnt under teknisk distributør. 10

11

12 4.2 Oversigt over databaser anvendt i dag I nedenstående illustration synliggøres de forskellige databaser og deres indbyrdes overlap. Der er selvfølgelig flere relevante virksomhedsdatabaser, men de nævnte har betydning for større dele af forsyningskæden. Hermed illustreres de forskelligartede behov for metadata- registrering, som aktørerne i forsyningskæden har. Derfor vil en evt. standard og deling nødvendigvis skulle begrænses til en række stamdata på de danske premierefilm herunder kort og dokumentarfilm. Fanen distributør repræsenterer en lang række aktører - herunder Nordisk Film.

13 5.0 Metadatafelter I nedenstående tabel får man et overblik over de gældende metadata- registreringer i dag. Som man kan se, er der enkelte afvigelser identifikationssystemerne imellem - især i felternes rækkefølge og registreringsniveau. Men grundlæggende er der ret høj grad af overensstemmelse i kategorierne, hvorfor det vil være muligt at vælge en tværgående branchestandard, som kan hente informationer fra de eksisterende identifikationssystemer. De to danske aktører DFI og Nordisk Film er begge åbne for en grad af ensretning, og det forventes at der i februar 2012 vil foreligge en fælles standard til brug i en digital infrastruktur. DFI Danish Films Nordisk Film ISAN Dansk Produktdatabasen Standard/Cen 1. Danish title 1. Original titel 1. Title 2. English title 2. Lokal titel 2. Original 1. Title 3. Danish release 3. Producent languages 2. Series/serial 4. Country of 4. Produktionsår 3. Alternate titles 3. Cast origin 5. Produktions land 4. Year of reference 4. Credits 5. Running length 6. Original sprog 5. Year of first 5. Production 6. Technical data 7. Instruktør publication or company 7. 35mm / 2,35:1 8. Primære communication 6. Contry of (cinemascope) / skuespillere to the public reference Dolby SR Digital 9. Alder censur 6. Full names of 7. Original format 8. Director 10. Filmens længde principal 8. Original length 9. Screenplay ved 24fps og directors 9. Original duration 10. Director of 25fps (minutter) 7. Full names of 10. Original language photography 11. Rettighedsudløb principal cast 11. Year of reference 11. Editor (dato) members or 12. Identifier (ISAN) 12. Sound 12. Synopsis participants 13. Genre 13. Composer 13. Covertekst 8. Other language 14. Relationship 14. Production 14. Aspect Ratio versions 15. Source 13

14 designer 15. Sound 9. Titles of other (kildekode) 15. Appearances 16. Farve / s/h language 16. Producer versions, if 17. Production known. 18. Finance 10. Title and ISAN of 19. Danish all component Distributor parts 20. International 11. Duration sales 12. Type 21. Festivals 13. Live action or 22. Category animation 14. Producer 15. Name of the main production company 16. Country (or countries) of reference 17. Full names of script writers 18. Supplementary information, as desired. 14

15 6.0 International registrering af film Nedenfor gives et overblik over og en vurdering af de mest markante internationale registreringsstandarder. Disse standarder er iværksat for at strømline identifikationen af immaterielle aktiver. Isan er præsenteret yderligere i rapportens bilag. Isan- standarden er den mest oplagte at implementere for den danske branche, idet Isan- identifikationsnummeret bliver mere og mere essentielt i vederlagsfordelingen i forbindelse med europæisk filmsalg. Eksempelvis kræver både franske og spanske collecting agenices et Isan nr., når de distribuerer deres vederlag og itunes gør det ligeledes. Desuden er omkring danske titler allerede registreret med Isan- nr. En proces, som Filmret/Cab har finansieret. Som man kan se ovenfor knyttes en række metadata til hver filmregistrering, og disse er søgbare for alle registrerede brugere i Isans database Comité Européen de Normalisation (CEN) har til formål at udvikle en teknisk harmonisering for Europa og samarbejder med ISO. Hos CEN repræsenteres Danmark af Dansk Standard. CEN besluttede i 2005 at støtte udviklingen af an improved infrastructure for information about cinematographic works. Resultatet blev to sæt metadata- specifikationer, som skal være det fremtidige grundlag for forbedret interoperabilitet mellem filmarkiver, museer, kulturelle organisationer, filmproducenter og i sidste ende forbrugere. Disse specifikationer er nu blevet til to europæiske standarder, hvoraf den mindste version kan ses nedenfor. EIDR er en amerikansk non- profit sammenslutning af de store studier. Formålet er ikke blot øget effektivitet i forsyningskæden, men også at facilitere en mere fintmasket rettigheds- tracking af filmens elementer, idet hver eneste tekniske og indholdsmæssige version får sit eget nr. Flere store virksomheder, såsom Disney, sværger til de interne logistikfordele i en tiltagende kompleks forsyningskæde, og de eksterne fordele i forhold til rettighedsforvaltning. Eksempelvis i forbindelse med - den i USA mere udbredte - cloud- teknologi, hvor forbrugeren forventer at kunne se film hvor som helst, og skifte platform undervejs, er det vigtigt at kunne identificere audiovisuelle produkter nøjagtigt. Hvorimod Isan endnu ikke omfatter metadatering af eksempelvis små klipsekvenser og trailers, gør Eidr det, fordi de amerikanske studier ser et forretningspotentiale heri. Eidr er 15

16 primært amerikansk og endnu ikke udbredt i Europa, hvorfor det er mindre relevant at anvende for den danske filmbranche. Et spirende samarbejde mellem Isan og Eidr betyder dog, at de to systemer snarest vil blive kompatible. Standard Styrke Svaghed Isan International Standard Audiovisual Number Udbredt i Europa. Dansk registreringsagent gør den praktisk anvendelig og kan Kan ikke metadatere på filmens delementer, tung international database medføre synergi på højere niveau pga. integration med Filmret/CAB. Dansk Standard: Identifikation af film. Mindstemængde af metadata EU- bestemt, så den danske branche er i princippet forpligtet til at anvende den. Hverken branche eller institutioner er bevidste om dens eksistens til filmarbejde. Er kompatibel med Isan og EIDR. EIDR Entertainment Identifier Registry Metadaterer på delelementer, som således kan trackes, pakkes og distribueres på nye måder. Amerikansk og ung ( fra okt. 2010). Derfor ikke anvendt i EU. Endeligt bør IMDB nævnes i denne sammenhæng. IMDB er verdens mest benyttede kilde til information om film, tv og berømtheder. IMDb har en søgbar database med 2 millioner film og tv- programmer. Alle registrerede brugere kan oprette eller redigere metadata om film, tv og skuespillere., og nye filmtitler godkendes af IMDb indenfor 2-4 uger, hvorefter de tilføjes databasen. IMDb Pro abonnenter kan desuden tilføje informationer om film, som endnu er i udvikling eller produktion. Import af metadata fra IMDb er muligt på forskellige måder. Det er gratis for ikke- kommerciel brug, men kun mod betaling, hvis data bliver brugt forretningsmæssigt. Eksport af metadata til IMDb er mere kompliceret, fordi det forudsætter godkendelse af virksomhed, processer og indhold. 16

17 7.0 Foreløbig oversigt over mulige tekniske leverandører Ovenstående analyse peger på behovet for en digital infrastruktur, der muliggør metadatadeling og søgbarhed på dansk films metadata. Denne analyse skal uddybes i Rapport 2: Metadata i Morgen, og udvides med en teknisk vurdering og et omkostningsestimat. I nedenstående tabel ses en foreløbig oversigt over de mulige tekniske leverandører. For alle gælder det, at de skal kontraktuelt begrænses til at være service- udbyder, og ikke have ejerskab over data. 17

18 Organisation Eksisterende Ejerskabsforhold Potentiel database/distributions forretningsmodel ved struktur samarbejde Nordisk Film MIO er en XML database Forankret i Nordisk Vil udnytte den afledte VoD/Digital og et digitalt distribu- Film, som er en forretning af storage, Produktion tionssystem, der er stærk spiller med konvertering, og funktionsdygtigt april stort distribution og som forholdsvis rettighedskatalog. let kan tilpasses den samlede branches behov Dicentias DAM Media Uafhængig, teknisk Vil udnytte den afledte Dicentia Cloud er nu delvist virksomhed. Har forretning af storage, funktionsdygtigt og ingen rettigheder konvertering, og tilgængeligt for alle selv. distribution producenter, der ønsker at benytte servicen Isan Isan- database kræver en Foreningen Filmret, Registrering af Isan- del udvikling, og vil som repræsenterer numre aldrig kunne integreres danske audiovisuelle med filkonvertering og rettighedshavere har distribution. udliciteret den praktiske opgave til en privat aktør, der dog ikke har ejerskab til data. Chaos Digitalt indholds- arkiv Skal kontraktuelt Ingen med decentral adgang, forhandles, hvordan der fungerer for filmbranchen kan broadcasters ultimo videreudvikle 2012, men systemet skal strukturen, og videreudvikles specifikt hvordan ejerskabet i til filmbranchen. så fald må være. 18

19 8.0 Konklusion I nedenstående skema præsenteres projektets fire hovedområder, og deres realiserbarhed vurderes. Produktionsmetadata Det er ikke realistisk at udarbejde en digital registrering af produktions- metadata i dybden inden for rammerne af dette projekt. Det kan ikke lade sig gøre, sådan som post-, script- og filkonverteringsarbejdet fungerer i dag. Selv hvis man udviklede det nødvendige software, er det tvivlsomt om det vil være kompatibelt med alle de forskellige internationale fil-, udstyrs, og opbevarings- formater, der i dag findes på internationalt plan. Ligeledes vil en sådan metadatering ikke have værdi, hvis råmaterialet ikke opbevares, og rettighederne ikke er klarerede til alle udnyttelsesformer. Metadata- deling på tværs af værdikæden Der er et klart besparelsespotentiale i at udvikle et system, der gør forsyningskædens interaktion mere effektiv. Det er muligt at opbygge en digital infrastruktur en database der høster metadata automatisk hos DFI og videredistribuerer den i forsyningskæden. Det er nødvendigt at alle nye film får et isan- nr. således at databasen rent IT- teknisk kan identificere filmene. Et sådan nr. er også nyttigt i internationalt VoD- salg. Filmene bør desuden tagges med en række keywords, der gør dem yderligere digitalt søgbare. 19

20 Opbevaring Det er stadig meget omkostningstungt at opbevare masters og råmateriale, og det bliver ikke billigere, idet materialet fylder mere i takt med at prisen for opbevaring falder. Desuden er der i opbevaringen af digitalt materiale en omfattende driftsopgave, idet udviklingen er så hastig, at masteren kontinuerligt og ofte skal konverteres. Derfor må opbevaring af masters være en opgave for kommercielle service- udbydere med den fornødne ekspertise men det afgørende er at, de opbevarede masters er arkiveret med unikt identifikations- nr. og registreret i et fælles metadataskab. B2B udstillingsvindue Det er muligt at lave et internetbaseret søgeværktøj, der bygger oven på databasen, og hvor en ekstern indkøber kan få overblik over rettighedshavere og evt. uudnyttede rettigheder. Det vil være lettest, hvis det er op til den enkelte rettighedshaver om denne vil gøre sine uudnyttede rettigheder søgbare. Denne platform vil evt. kunne integreres med filkonvertering og filoverførsel direkte til VoD- udbydere såfremt den rette service- udbyder vælges. Det vurderes, at projektet må afgrænses til udviklingen af en standard for metadata, en digital infrastruktur til deling af denne metadata, og endeligt et internetbaseret, søgbart udstillingsvindue for danske film med henvisning til rette rettighedshaver og evt. overblik over uudnyttede rettigheder. 20

21 En sådan digital infrastruktur et metadataskab - skal IT- teknisk høste informationer fra eksisterende databaser, primært i DFI s database og videredistribuere dem, således at producenterne så vidt muligt ikke skal indtaste stam- metadata i endnu et register. Det er altså en applikation, der får flere databaser til at tale sammen via et Isan- nummer. Formålet er at rationalisere metadata- arbejdet på tværs af forsyningskæden. Det står klart at metadata får en øget betydning for det digitale salg i fremtiden. I en række internationale artikler slås det fast at metadata er nøglen til den digitale fremtid. Men denne digitale fremtid har især betydning i salgsledet, og så længe danske producenter ikke har et direkte VoD- salg, vil metadata- indsatsen begrænse sig til at tagge hver film med en række key- words i et metadata- felt. Dog vil man kunne lave et website, hvor man som VoD- udbyder ét centralt sted kan søge i udbuddet af danske film. I filmens fem første år vil man kunne høste information om rettighedshaver hos DFI, og dernæst vil det være rettighedshavers eget ansvar at opdatere informationen, ligesom det må være dennes eget valg om information om uudnyttede rettigheder skal offentliggøres. Et sådan website vil langt hen af vejen være overlappende med IMDb, men hvis strukturen bygger på en service- udbyders infrastruktur, der muliggør filoverførsel, konvertering og opbevaring, vil det i tillæg til metadata- visningen, vil være let at distribuere filmene ud til de forskellige VoD- udbydere. Egentlig omfatter projektet således tre mulige elementer 1) metadatadeling via digital infrastruktur (et metadataskab) 2) eksternt søgbart web- interface og 3) underliggende opbevarings, konverterings og distributionsstruktur. Isan- nummeret samt keywords, der optimerer digitalt salg kan med fordel være en fast del af danske films budget. Det vil være fordelagtigt, at DFI inkluderer Isan- nr. i støttevilkår. 9.0 Anbefalinger til det videre research- arbejde 21

22 Næste skridt er at lave en handlingsplan, der peger mod realiseringen af en digital infrastruktur til deling af metadata på tværs af forsyningskæden samt et søgbart web interface. Den internetbaserede struktur skal høste information fra især DFI s database via XML og samtidigt have et outflow af information, som evt. kan defineres via forskellige log- in nøgler. Det er oplagt at pege på en eksisterende digital infrastruktur, og dermed udnytte det store udviklingsarbejde, som allerede er foregået hos DR med Chaos, Isan, Nordisk Film VoD/DP eller Dicentia. 1. Man skal derfor igangsætte en undersøgelsesproces, der resulterer i en dybdegående vurdering af de ovennævnte eksisterende løsningers tekniske kapacitet og funktioner, for hermed at afdække hvilken vil kunne agere platform for registrering og deling af en tværgående branchestandard for filmbranchen. Det er samtidigt nødvendigt at afklare, hvilke leverandører, som er attraktive for branchen i et konkurrencemæssigt perspektiv, og hvordan man kontraktmæssigt sikrer, at metadata ikke fastlåses i et monopol. 2. Desuden skal de forskellige aktører i forsyningskæden mødes og søge at nå til enighed om én fælles metadata- standard. Et B2B- udstillingsvindue vil medføre lettere rettighedsclearing og dermed mulighed for en øget udnyttelse af bagkataloget, men her findes adskillige barrierer. Der er derfor behov for en udredning af disse barrierer og deres præcise art. 3. Det anbefales at de juridiske og organisatoriske udfordringer for udvidet tilgængelighed til oplysninger om udnyttelsesrettigheder for internationale indkøbere undersøges. Det skal altså afklares, hvor fintmasket et rettighedsbillede, det er er muligt at fremvise. 4. Endeligt skal organisation, finansiering, jura og markedsføring for de tre elementer 1) metadataskab 2) eksternt søgbart web- interface og 3) underliggende opbevarings, konverterings og distributionsstruktur afklares. 22

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. AnaMo. Fremtidens ledelsesværktøj. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. AnaMo. Fremtidens ledelsesværktøj. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Fremtidens ledelsesværktøj (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Fremtidens ledelsesværktøj til forsyningsbranchen fra 3. parts systemer som f.eks.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DATO KONTAKTPERSON MAIL VERSION 22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DET DIGITALE ANLÆG SAMARBEJDE I ANLÆGSBRANCHEN STYRINGSDOKUMENT INDLEDNING Styringsdokumentet er et supplement til handlingsplanen

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 9. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Making digital life simple on this small planet

Making digital life simple on this small planet Making digital life simple on this small planet The Mission Verden er som altid i bevægelse, Onscope ser det som sin mission at skabe eller integrere det digitale workflow med den fysiske verden. Digitalisering

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket DIGITAL KULTURARV Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket 1 Agenda Digital kulturarv Hvad gemmer vi? Radio/TV Netarkivet.dk Aviser Rippede CD ere og DVD ere Andre samlinger Digital

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Filmværkstedets vilkår 2016

Filmværkstedets vilkår 2016 Filmværkstedets vilkår 2016 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder støtte til driften af Filmværkstedet / København (Filmværkstedet), som er en fond

Læs mere

Filmværkstedets støttevilkår 2017

Filmværkstedets støttevilkår 2017 Filmværkstedets støttevilkår 2017 6 måneders støtte 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder via Filmtalent støtte til driften af Filmværkstedet / København

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted Introduktion Hvordan får tv stationerne programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 Peter Mølsted 21.10.2009 DIGI-TV 1 workshop er den Elektroniske Program Guide på digital tv - DTT, hvor man

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere