Metadata i dag. - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche. Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadata i dag. - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche. Januar 2012"

Transkript

1 Metadata i dag - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche Januar 2012 UDGIVET AF Producentforeningen & Copenhagen Entertainment med støtte fra Nordisk Film og Det Danske Filminstitut UDARBEJDET AF AMALIE LYNGBO HJORT, PRODUCENTFORENINGEN

2 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING SAMMENFATNING AF FINDINGS OM METADATA: ET FORELØBIGT KIG PÅ METADATAS KOMMERCIELLE POTENTIALE OG DETS BARRIERER I DAG OVERSIGT OVER ANVENDT METADATA I DAG METADATAFELTER INTERNATIONAL REGISTRERING AF FILM FORELØBIG OVERSIGT OVER MULIGE TEKNISKE LEVERANDØRER KONKLUSION ANBEFALINGER TIL DET VIDERE RESEARCH- ARBEJDE BILAG FORSYNINGSKÆDE OG AKTØRER KILDER 54 2

3 1.0 Indledning I denne rapport kan du læse om metadata i den danske filmbranche i dag. Formålet er at kortlægge de data, der knytter sig til film- og tv- produktioner i dag for hermed at rationalisere arbejdsprocesserne forbundet med registrering, opdatering og distribution af film- metadata samt udnytte filmene bedre digitalt via en øget tilgængelighed. Metadata er i denne kontekst data om film. I branchen i dag anvendes ordet metadata ofte i forbindelse med de rent tekniske informationer såsom kortnummer og tidskode, som følger med optagelserne fra kamera til klip. I denne rapport forstås metadata i bredere forstand som deskriptiv information om en film som produkt - det værende marketing- metadata, teknisk metadata eller juridisk metadata som overføres fra aktør til aktør i en forsyningskæde, og som på et digitalt marked kan øge filmprodukternes tilgængelighed og søgbarhed. Konkret skal projektet i henhold til den indledende formålsbeskrivelse i ansøgningen til DFI: 1. Kortlægge situationen for metadata i dag i alle led af forsyningskæden og derved skabe større gennemsigtighed 2. I samspil med branchen definere standarder for branchen der overholder nationale og internationale retningslinier (især ISAN) samt opfylder branchens behov. Disse standarder skal tilgodese såvel kommercielle interesser samt kulturelle krav. 3. Facilitere videndeling i branchen omkring metadata samt digital distribution og de dertil knyttede forretningsmodeller Første trin er rapporten her: Metadata i dag. Herefter følger rapport II, som anbefaler en minimumstandard og en procedure for registrering, opbevaring, vedligeholdelse og distribution af metadata. Desuden vil holdninger til et evt. tværgående brancheinitiativ på metadataområdet samt enkelte foreløbige vurderinger af leverandører og potentialet i eksisterende metadatasystemer blive flettet ind i beskrivelsen af situationen for metadata i dag. 3

4 Fase 1 er af ressourcemæssige hensyn afgrænset til at undersøge metadata- problemstillinger vedr. spillefilm, men det er planen at erfaringerne herfra umiddelbart efter en implementering skal kunne anvendes på alle andre genrer, herunder kort- og dokumentarfilm, tv- produktioner og computerspil. Denne første rapport er iværksat og finansieret af Producentforeningen, Copenhagen Entertainment, DFI og Nordisk Film. I bilaget findes sammenfatninger af de mange interviews med forsyningskædens aktører, som udgør rapportens kildemateriale. 1.1 Udfordringen Danske indholdsproducenter skal både forholde sig til en kommerciel optimal udnyttelse, og til en væsentlig medfinansiering fra det offentlige, med deraf følgende lovmæssige krav om materiale- og metadataaflevering. Derfor ønsker man ud over overnævnte formålsbeskrivelse at undersøge muligheden for at samordne de kommercielle og offentlige interesser i en teknisk løsning, der tilgodeser begge parter og faciliterer deling af metadata på tværs af forsyningskæden. Der er allerede internationale metadatakutymer inden for digital distribution og visning, som danske interesser ikke kan få afgørende indflydelse på (ex.: Itunes kræver Isan nr.). Det er derfor hensigten at tage udgangspunkt i de for dansk film mest potentielle kommercielle udnyttelseskanaler og disses digitale krav, og søge denne facitliste samordnet med de offentlige finansieringskilders lovmæssige og kulturelle krav til en digital, ikke- kommerciel distribution og opbevaring af kulturarven. Digital teknologi har forvandlet film- og tv- industrien på grundlæggende måder. Disse ændringer har bebudet nye spændende muligheder, men har også skabt nogle udfordringer. Der er sket en eksplosion i antallet af aktiver, som kan kommercialiseres, og disse skal pakkes, distribueres og trackes, når de bevæger sig fra produktion til forbrug på tværs af en kompleks forsyningskæde, inden de når de globale mediers markedsplads. 4

5 For at udnytte den digitale revolutions nye muligheder maksimalt kræves blandt andet standardisering og vedtagelse af et universelt entydigt id- system til digitale medie- aktiver samt en søgbar platform for danske film. Formålet med denne undersøgelse af metadata er altså i første omgang at skabe større effektivitet i eksterne transaktioner af metadata mellem aktører, der ikke deler interne databaser. De enkelte virksomheder i forsyningskæden er afhængige af hinanden, og de må samarbejde for at få metadatastrømmen til at glide hurtigt og nemt gennem alle kædens forskellige led. Jo hurtigere og jo lettere metadata og materiale strømmer gennem forsyningskæden, jo større omkostningsbesparelser vil der være tale om i de virksomheder, der indgår i kæden. Det er altså et rationaliseringsudbytte, der eftersøges. Sådanne besparelser forbedrer dog også konkurrenceevnen og vil dermed have en positiv indflydelse på afsætningen hos samtlige virksomheder i forsyningskæden. Endvidere eksisterer et ønske i branchen om at gøre det enklere og mere effektivt at sikre producenter og deres enkelte produkter en sikker og ensartet opbevaring også af materiale, der ikke nødvendigvis er en del af den kommercielle eller offentlige interesse i første omgang (ekstramateriale, stills, tekniske, juridiske og administrative oplysninger o.l.). Endelig vil et B2B udstillingsvindue, hvor internationale filmindkøbere kan få overblik over uudnyttede rettigheder, øge danske films synlighed på et digitalt marked. Disse to markedsmuligheder skal altså ligeledes udforskes. 5

6 2.0 Sammenfatning af findings om metadata: 1. Besparelsespotentiale: Alle de adspurgte aktører kan se værdien af en metadatastandard og et unikt identifikationssystem for det færdige filmprodukt, der effektiviserer transaktioner mellem forskellige interne databaser. En sådan standard vil få håndgribelig værdi ved hjælp af en tværgående digital brancheplatform, hvorpå disse metadata kan deles i en automatiseret proces. Heri ligger et stort besparelsespotentiale. 2. Stam- metadata kan deles: Det er ikke dog ikke hensigtsmæssigt at centralisere registrering af den fulde mængde metadata i en samlet database. Hertil er der for mange modsatrettede interesser og behov for metadatering i forsyningskæden for dansk film. En komplet samkørsel vil derfor fostre yderligere arbejde, da de enkelte aktører vil være nødsaget til at bevare interne databaser. Man skal i stedet finde en kompatibilitet mellem de forskellige databaser via en minimum- standard. Denne minimum mængde metadata vil dække over en række grundlæggende stamdata om filmen og kan sammenlignes med DFI s fact sheets. Der er altså i første omgang kun tale om juridiske og tekniske metadata i begrænset omfang. 3. Automatisk høst og distribution samt søgbart web- interface: Disse stamdata kan med fordel høstes automatisk fra en defineret kilde og deles dels i et søgbart interface dels i en automatisk viderehøstning, dvs. en automatisk overførsel af data fra én database til en anden. Man kan lave sådan en struktur, som høster definerede felter fra databaser ved hjælp af XML et kodningsformat, der blandt andet bruges til at udveksle informationer mellem computere. Data flyder således mellem organisationer og bruges, uden at organisationerne støder på forhindringer i form af for eksempel dataets format. På den måde kan disse fællesfelter tilgås af alle og samtidig videredistribueres automatisk til databaser hos forsyningskædens efterfølgende aktører. Man kan med fordel udnytte det faktum, at DFI allerede modtager metadata fra producenterne, når produktionsstøtten tildeles. Denne metadata kan høstes videre, og vil spare de efterfølgende led for et omfattende arbejde. I en optimal struktur vil der være mulighed for at forskelige aktører kan oprette unikke felter, som kan deles med relevante samarbejdspartnere og ingen andre. 6

7 4. Eksisterende tekniske løsninger: Der er allerede udviklet forskellige digitale XML databasestrukturer, som man kan tilpasse projektets behov, og i næste fase skal en evt. teknisk leverandør vælges. Der er flere konkurrerende udbydere af denne serviceydelse. Det er derfor på dette punkt vigtigt at finde enighed om en metode til at udvælge den for branchen bedste, uafhængige løsning. 5. Forbedret rettighedsforvaltning: Ud over rationalisering i metadatastrømme ønskes forbedret forvaltning af rettigheder især øget mulighed for at licensere direkte til VoD- tjenester. En metadata- standard kan være en effektiv mekanisme for entydig identifikation af det komplette sortiment af audiovisuelle aktiver og dermed forbedre vilkårene for rettighedstransaktioner. Et unikt identifikationsnummer kan ligeledes muliggøre mere præcis rettighedssporing, hvilket er essentielt i digital distribution. 6. Produktions vs. produkt- metadata: Der er i branchen divergerende holdninger omkring mængden af metadata, som er nødvendig for at skabe en brugbar metadatastandard. Nogle interessenter ønsker 1) at metadatere filmens elementer, sekundære rettigheder og klip i dybden, fordi man i fremtiden vil få øget behov for markedsføringsmateriale og genbrug af materiale i nye produktsammenhænge og digitale forretningsmodeller. Denne lejr peger derfor på behovet for produktionsmetadata i dybden. Mens andre interessenter 2) fokuserer på behovet for et internationalt udstillingsvindue for dansk film, hvor potentielle indkøbere kan søge i uudnyttede rettigheder, og anser derfor produkt- metadata, altså information om filmen som fuldstændigt og salgbart produkt, som tilstrækkelig. Praktisk, er det vanskeligt så godt som umuligt - at gennemføre en metadateringsproces, hvor hvert enkelt klip tilknyttes et metadataspor med nr. og tekstinformation i postproduktionen. I hvert fald med det i dag eksisterende software og sådan som script og post- arbejdet fungerer. Desuden er det de færreste producenter, der på nuværende tidspunkt finder det rentabelt at opbevare alt råmateriale, fordi der er stor usikkerhed forbundet med markedsmulighederne, og fordi det stadig er bekosteligt at opbevare materialet. 7

8 7. Opbevaring: Der råder generel bekymring omkring opbevaring af digitale masters, når der i den nærmeste fremtid måske ikke længere er analoge laboratorier. Dog er det vigtigt at pointere, at filmene i meget lang tid fremover vil have en fysisk manifestation i form af bånd eller harddisk. Der er behov for en standardiseret opbevaring af masters, så producenterne let kan genfinde deres materiale, og derfor er det vigtigt at materialets placering registreres som metadata uanset om masters ligger på det ene eller det andet lager. Et af metadatafelterne i strukturen skal altså henvise til rette lager. I et kulturarvsperspektiv efterspørger flere brancheaktører retningsliner i forhold til DFI s digitale pligtopbevaring, og branchen er bekymret for, hvordan danske film vil blive bevaret for eftertiden. 8. Opdatering og drift: Hvis metadata skal være søgbart for eksterne parter, er det vigtigt, at der er et incitament til opdatering af relevant metadata, således at en database drifter sig selv, også efter de første 5 år, hvor oplysningerne om udnyttelsesrettigheder kan høstes hos DFI (herefter er filmen afskrevet). Dette incitament kan være knyttet an til et online B2B filmudstillingsvindue for eksterne indkøbere, hvor producenten kan eksponere sin film og evt. bruge fil og metadata- overførselsfunktion. Et sådan udstillingsvindue er i meget høj grad afhængig af en opdateret rettighedsregistrering. Ellers kan en cirkelmekanisme opstå, hvor manglende opdatering forårsager mindre trafik som så igen fører til ringere opdateringsgrad. 8

9 3.0 Et foreløbigt kig på metadatas kommercielle potentiale og dets barrierer i dag Det er nødvendigt at beskrive metadatas kommercielle potentiale inden den praktiske og organisatoriske udredning iværksættes. Ud fra internationale kilder og branchens egne tilkendegivelser står det klart, at den kommercielle hellige gral for metadata enten ligger i: 1. En øget udnyttelse af filmens delelementer og sekundære rettigheder, som muliggøres med højere grad af metadatering og dermed rettighedssporing. 2. Et digitalt B2B udstillingsvindue der muliggør, at potentielle aftagere af danske filmprodukter kan få overblik over uudnyttede rettigheder og/eller produkternes rettighedshavere, og som i sidste kan medføre at filmene får et bredere publikum uden for Danmark. Der er følgende umiddelbare barrierer for de to scenarier: Ad 1) Det er på nuværende tidspunkt udelukkende en antagelse, at man kan kommercialisere filmens delementer og råmateriale i nye forretningsmodeller. Effekten af at registrere og opbevare filmens elementer er endnu ikke påvist heller ikke på internationalt plan. Derfor er flere producenter skeptiske. Desuden er der både 1) juridiske forhindringer i de nuværende typiske kontraktforhold, hvor rettigheder ikke er klareret til al anvendelse 2) tekniske forhindringer i manglende software, og 3)manglende medarbejderressourcer på et almindeligt filmhold. Sammenlagt gør disse faktorer det yderst vanskeligt at metadatere fragmenteret for hvert enkelt klip på en kosteffektiv måde. Det er dog muligt at registrere de enkelte filmelementer såsom trailer og tekster som en del af filmens stam- metadata. 9

10 Ad2) Skal en sådan platform have maksimal værdi, skal den indeholde opdaterede oplysninger om udnyttelsesrettigheder og uudnyttede territorier, og disse er vanskelige at skabe overblik over. Inden for de første fem år vil DFI i tillæg til producenten - have registreret hvem, der har erhvervet retten til den økonomiske udnyttelse af rettighederne. Så denne information kan høstes herfra, mens ejerskabsforhold, chain of title og territoriesalg ikke er registreret centralt hos DFI. Hvis producenten selv skal sørge for at databasen opdateres, når udnyttelsesrettigheder ændres efter de første fem år, vil der være risiko for at data ikke er fuldstændig. 4.0 Oversigt over anvendt metadata i dag 4.1 Kort over metadatastrømme For at vurdere hvor i forsyningskæden optimering giver udbytte, må man først danne sig et overblik over kæden. I nedenstående illustration synliggøres metadatastrømmene i den danske filmbranche. I bilaget kan man læse meget mere om de forskellige aktørers igangværende metadataprojekter, samt holdninger til et tværgående brancheinitiativ. Bemærk at nedenstående model er færdiggjort inden den endelige Nordisk Film interviewrunde, hvorfor Nordisk Film Digital Production ikke er nævnt under teknisk distributør. 10

11

12 4.2 Oversigt over databaser anvendt i dag I nedenstående illustration synliggøres de forskellige databaser og deres indbyrdes overlap. Der er selvfølgelig flere relevante virksomhedsdatabaser, men de nævnte har betydning for større dele af forsyningskæden. Hermed illustreres de forskelligartede behov for metadata- registrering, som aktørerne i forsyningskæden har. Derfor vil en evt. standard og deling nødvendigvis skulle begrænses til en række stamdata på de danske premierefilm herunder kort og dokumentarfilm. Fanen distributør repræsenterer en lang række aktører - herunder Nordisk Film.

13 5.0 Metadatafelter I nedenstående tabel får man et overblik over de gældende metadata- registreringer i dag. Som man kan se, er der enkelte afvigelser identifikationssystemerne imellem - især i felternes rækkefølge og registreringsniveau. Men grundlæggende er der ret høj grad af overensstemmelse i kategorierne, hvorfor det vil være muligt at vælge en tværgående branchestandard, som kan hente informationer fra de eksisterende identifikationssystemer. De to danske aktører DFI og Nordisk Film er begge åbne for en grad af ensretning, og det forventes at der i februar 2012 vil foreligge en fælles standard til brug i en digital infrastruktur. DFI Danish Films Nordisk Film ISAN Dansk Produktdatabasen Standard/Cen 1. Danish title 1. Original titel 1. Title 2. English title 2. Lokal titel 2. Original 1. Title 3. Danish release 3. Producent languages 2. Series/serial 4. Country of 4. Produktionsår 3. Alternate titles 3. Cast origin 5. Produktions land 4. Year of reference 4. Credits 5. Running length 6. Original sprog 5. Year of first 5. Production 6. Technical data 7. Instruktør publication or company 7. 35mm / 2,35:1 8. Primære communication 6. Contry of (cinemascope) / skuespillere to the public reference Dolby SR Digital 9. Alder censur 6. Full names of 7. Original format 8. Director 10. Filmens længde principal 8. Original length 9. Screenplay ved 24fps og directors 9. Original duration 10. Director of 25fps (minutter) 7. Full names of 10. Original language photography 11. Rettighedsudløb principal cast 11. Year of reference 11. Editor (dato) members or 12. Identifier (ISAN) 12. Sound 12. Synopsis participants 13. Genre 13. Composer 13. Covertekst 8. Other language 14. Relationship 14. Production 14. Aspect Ratio versions 15. Source 13

14 designer 15. Sound 9. Titles of other (kildekode) 15. Appearances 16. Farve / s/h language 16. Producer versions, if 17. Production known. 18. Finance 10. Title and ISAN of 19. Danish all component Distributor parts 20. International 11. Duration sales 12. Type 21. Festivals 13. Live action or 22. Category animation 14. Producer 15. Name of the main production company 16. Country (or countries) of reference 17. Full names of script writers 18. Supplementary information, as desired. 14

15 6.0 International registrering af film Nedenfor gives et overblik over og en vurdering af de mest markante internationale registreringsstandarder. Disse standarder er iværksat for at strømline identifikationen af immaterielle aktiver. Isan er præsenteret yderligere i rapportens bilag. Isan- standarden er den mest oplagte at implementere for den danske branche, idet Isan- identifikationsnummeret bliver mere og mere essentielt i vederlagsfordelingen i forbindelse med europæisk filmsalg. Eksempelvis kræver både franske og spanske collecting agenices et Isan nr., når de distribuerer deres vederlag og itunes gør det ligeledes. Desuden er omkring danske titler allerede registreret med Isan- nr. En proces, som Filmret/Cab har finansieret. Som man kan se ovenfor knyttes en række metadata til hver filmregistrering, og disse er søgbare for alle registrerede brugere i Isans database Comité Européen de Normalisation (CEN) har til formål at udvikle en teknisk harmonisering for Europa og samarbejder med ISO. Hos CEN repræsenteres Danmark af Dansk Standard. CEN besluttede i 2005 at støtte udviklingen af an improved infrastructure for information about cinematographic works. Resultatet blev to sæt metadata- specifikationer, som skal være det fremtidige grundlag for forbedret interoperabilitet mellem filmarkiver, museer, kulturelle organisationer, filmproducenter og i sidste ende forbrugere. Disse specifikationer er nu blevet til to europæiske standarder, hvoraf den mindste version kan ses nedenfor. EIDR er en amerikansk non- profit sammenslutning af de store studier. Formålet er ikke blot øget effektivitet i forsyningskæden, men også at facilitere en mere fintmasket rettigheds- tracking af filmens elementer, idet hver eneste tekniske og indholdsmæssige version får sit eget nr. Flere store virksomheder, såsom Disney, sværger til de interne logistikfordele i en tiltagende kompleks forsyningskæde, og de eksterne fordele i forhold til rettighedsforvaltning. Eksempelvis i forbindelse med - den i USA mere udbredte - cloud- teknologi, hvor forbrugeren forventer at kunne se film hvor som helst, og skifte platform undervejs, er det vigtigt at kunne identificere audiovisuelle produkter nøjagtigt. Hvorimod Isan endnu ikke omfatter metadatering af eksempelvis små klipsekvenser og trailers, gør Eidr det, fordi de amerikanske studier ser et forretningspotentiale heri. Eidr er 15

16 primært amerikansk og endnu ikke udbredt i Europa, hvorfor det er mindre relevant at anvende for den danske filmbranche. Et spirende samarbejde mellem Isan og Eidr betyder dog, at de to systemer snarest vil blive kompatible. Standard Styrke Svaghed Isan International Standard Audiovisual Number Udbredt i Europa. Dansk registreringsagent gør den praktisk anvendelig og kan Kan ikke metadatere på filmens delementer, tung international database medføre synergi på højere niveau pga. integration med Filmret/CAB. Dansk Standard: Identifikation af film. Mindstemængde af metadata EU- bestemt, så den danske branche er i princippet forpligtet til at anvende den. Hverken branche eller institutioner er bevidste om dens eksistens til filmarbejde. Er kompatibel med Isan og EIDR. EIDR Entertainment Identifier Registry Metadaterer på delelementer, som således kan trackes, pakkes og distribueres på nye måder. Amerikansk og ung ( fra okt. 2010). Derfor ikke anvendt i EU. Endeligt bør IMDB nævnes i denne sammenhæng. IMDB er verdens mest benyttede kilde til information om film, tv og berømtheder. IMDb har en søgbar database med 2 millioner film og tv- programmer. Alle registrerede brugere kan oprette eller redigere metadata om film, tv og skuespillere., og nye filmtitler godkendes af IMDb indenfor 2-4 uger, hvorefter de tilføjes databasen. IMDb Pro abonnenter kan desuden tilføje informationer om film, som endnu er i udvikling eller produktion. Import af metadata fra IMDb er muligt på forskellige måder. Det er gratis for ikke- kommerciel brug, men kun mod betaling, hvis data bliver brugt forretningsmæssigt. Eksport af metadata til IMDb er mere kompliceret, fordi det forudsætter godkendelse af virksomhed, processer og indhold. 16

17 7.0 Foreløbig oversigt over mulige tekniske leverandører Ovenstående analyse peger på behovet for en digital infrastruktur, der muliggør metadatadeling og søgbarhed på dansk films metadata. Denne analyse skal uddybes i Rapport 2: Metadata i Morgen, og udvides med en teknisk vurdering og et omkostningsestimat. I nedenstående tabel ses en foreløbig oversigt over de mulige tekniske leverandører. For alle gælder det, at de skal kontraktuelt begrænses til at være service- udbyder, og ikke have ejerskab over data. 17

18 Organisation Eksisterende Ejerskabsforhold Potentiel database/distributions forretningsmodel ved struktur samarbejde Nordisk Film MIO er en XML database Forankret i Nordisk Vil udnytte den afledte VoD/Digital og et digitalt distribu- Film, som er en forretning af storage, Produktion tionssystem, der er stærk spiller med konvertering, og funktionsdygtigt april stort distribution og som forholdsvis rettighedskatalog. let kan tilpasses den samlede branches behov Dicentias DAM Media Uafhængig, teknisk Vil udnytte den afledte Dicentia Cloud er nu delvist virksomhed. Har forretning af storage, funktionsdygtigt og ingen rettigheder konvertering, og tilgængeligt for alle selv. distribution producenter, der ønsker at benytte servicen Isan Isan- database kræver en Foreningen Filmret, Registrering af Isan- del udvikling, og vil som repræsenterer numre aldrig kunne integreres danske audiovisuelle med filkonvertering og rettighedshavere har distribution. udliciteret den praktiske opgave til en privat aktør, der dog ikke har ejerskab til data. Chaos Digitalt indholds- arkiv Skal kontraktuelt Ingen med decentral adgang, forhandles, hvordan der fungerer for filmbranchen kan broadcasters ultimo videreudvikle 2012, men systemet skal strukturen, og videreudvikles specifikt hvordan ejerskabet i til filmbranchen. så fald må være. 18

19 8.0 Konklusion I nedenstående skema præsenteres projektets fire hovedområder, og deres realiserbarhed vurderes. Produktionsmetadata Det er ikke realistisk at udarbejde en digital registrering af produktions- metadata i dybden inden for rammerne af dette projekt. Det kan ikke lade sig gøre, sådan som post-, script- og filkonverteringsarbejdet fungerer i dag. Selv hvis man udviklede det nødvendige software, er det tvivlsomt om det vil være kompatibelt med alle de forskellige internationale fil-, udstyrs, og opbevarings- formater, der i dag findes på internationalt plan. Ligeledes vil en sådan metadatering ikke have værdi, hvis råmaterialet ikke opbevares, og rettighederne ikke er klarerede til alle udnyttelsesformer. Metadata- deling på tværs af værdikæden Der er et klart besparelsespotentiale i at udvikle et system, der gør forsyningskædens interaktion mere effektiv. Det er muligt at opbygge en digital infrastruktur en database der høster metadata automatisk hos DFI og videredistribuerer den i forsyningskæden. Det er nødvendigt at alle nye film får et isan- nr. således at databasen rent IT- teknisk kan identificere filmene. Et sådan nr. er også nyttigt i internationalt VoD- salg. Filmene bør desuden tagges med en række keywords, der gør dem yderligere digitalt søgbare. 19

20 Opbevaring Det er stadig meget omkostningstungt at opbevare masters og råmateriale, og det bliver ikke billigere, idet materialet fylder mere i takt med at prisen for opbevaring falder. Desuden er der i opbevaringen af digitalt materiale en omfattende driftsopgave, idet udviklingen er så hastig, at masteren kontinuerligt og ofte skal konverteres. Derfor må opbevaring af masters være en opgave for kommercielle service- udbydere med den fornødne ekspertise men det afgørende er at, de opbevarede masters er arkiveret med unikt identifikations- nr. og registreret i et fælles metadataskab. B2B udstillingsvindue Det er muligt at lave et internetbaseret søgeværktøj, der bygger oven på databasen, og hvor en ekstern indkøber kan få overblik over rettighedshavere og evt. uudnyttede rettigheder. Det vil være lettest, hvis det er op til den enkelte rettighedshaver om denne vil gøre sine uudnyttede rettigheder søgbare. Denne platform vil evt. kunne integreres med filkonvertering og filoverførsel direkte til VoD- udbydere såfremt den rette service- udbyder vælges. Det vurderes, at projektet må afgrænses til udviklingen af en standard for metadata, en digital infrastruktur til deling af denne metadata, og endeligt et internetbaseret, søgbart udstillingsvindue for danske film med henvisning til rette rettighedshaver og evt. overblik over uudnyttede rettigheder. 20

21 En sådan digital infrastruktur et metadataskab - skal IT- teknisk høste informationer fra eksisterende databaser, primært i DFI s database og videredistribuere dem, således at producenterne så vidt muligt ikke skal indtaste stam- metadata i endnu et register. Det er altså en applikation, der får flere databaser til at tale sammen via et Isan- nummer. Formålet er at rationalisere metadata- arbejdet på tværs af forsyningskæden. Det står klart at metadata får en øget betydning for det digitale salg i fremtiden. I en række internationale artikler slås det fast at metadata er nøglen til den digitale fremtid. Men denne digitale fremtid har især betydning i salgsledet, og så længe danske producenter ikke har et direkte VoD- salg, vil metadata- indsatsen begrænse sig til at tagge hver film med en række key- words i et metadata- felt. Dog vil man kunne lave et website, hvor man som VoD- udbyder ét centralt sted kan søge i udbuddet af danske film. I filmens fem første år vil man kunne høste information om rettighedshaver hos DFI, og dernæst vil det være rettighedshavers eget ansvar at opdatere informationen, ligesom det må være dennes eget valg om information om uudnyttede rettigheder skal offentliggøres. Et sådan website vil langt hen af vejen være overlappende med IMDb, men hvis strukturen bygger på en service- udbyders infrastruktur, der muliggør filoverførsel, konvertering og opbevaring, vil det i tillæg til metadata- visningen, vil være let at distribuere filmene ud til de forskellige VoD- udbydere. Egentlig omfatter projektet således tre mulige elementer 1) metadatadeling via digital infrastruktur (et metadataskab) 2) eksternt søgbart web- interface og 3) underliggende opbevarings, konverterings og distributionsstruktur. Isan- nummeret samt keywords, der optimerer digitalt salg kan med fordel være en fast del af danske films budget. Det vil være fordelagtigt, at DFI inkluderer Isan- nr. i støttevilkår. 9.0 Anbefalinger til det videre research- arbejde 21

22 Næste skridt er at lave en handlingsplan, der peger mod realiseringen af en digital infrastruktur til deling af metadata på tværs af forsyningskæden samt et søgbart web interface. Den internetbaserede struktur skal høste information fra især DFI s database via XML og samtidigt have et outflow af information, som evt. kan defineres via forskellige log- in nøgler. Det er oplagt at pege på en eksisterende digital infrastruktur, og dermed udnytte det store udviklingsarbejde, som allerede er foregået hos DR med Chaos, Isan, Nordisk Film VoD/DP eller Dicentia. 1. Man skal derfor igangsætte en undersøgelsesproces, der resulterer i en dybdegående vurdering af de ovennævnte eksisterende løsningers tekniske kapacitet og funktioner, for hermed at afdække hvilken vil kunne agere platform for registrering og deling af en tværgående branchestandard for filmbranchen. Det er samtidigt nødvendigt at afklare, hvilke leverandører, som er attraktive for branchen i et konkurrencemæssigt perspektiv, og hvordan man kontraktmæssigt sikrer, at metadata ikke fastlåses i et monopol. 2. Desuden skal de forskellige aktører i forsyningskæden mødes og søge at nå til enighed om én fælles metadata- standard. Et B2B- udstillingsvindue vil medføre lettere rettighedsclearing og dermed mulighed for en øget udnyttelse af bagkataloget, men her findes adskillige barrierer. Der er derfor behov for en udredning af disse barrierer og deres præcise art. 3. Det anbefales at de juridiske og organisatoriske udfordringer for udvidet tilgængelighed til oplysninger om udnyttelsesrettigheder for internationale indkøbere undersøges. Det skal altså afklares, hvor fintmasket et rettighedsbillede, det er er muligt at fremvise. 4. Endeligt skal organisation, finansiering, jura og markedsføring for de tre elementer 1) metadataskab 2) eksternt søgbart web- interface og 3) underliggende opbevarings, konverterings og distributionsstruktur afklares. 22

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 retningslinjer [dk] 2013 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET Af hensyn til en sikker registrering af alt programmateriale, skal en række gældende tekniske normer og

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER.

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. 1. FORMÅL 1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film - og tv- produktioner til Fondens medlemskommuner, med

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere