SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0"

Transkript

1 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0

2 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med deres daglige arbejde. Det kan eksempelvis være Elektroniske PatientJournaler (EPJ), Elektroniske OmsorgsJournaler (EOJ) og LægePraksisSystemer (LPS). I det følgende vil disse systemer blive betegnet som klientsystemer. Da mange af disse klientsystemer beskæftiger sig med samme problemområde, er det naturligt at data kan deles mellem disse. Hidtil er denne system-system integration ofte sket via meddelelsesbaseret EDIFACTkommunikation, eksempelvis med MedComs Den gode -EDIFACT meddelelse -standarder. Derudover sker der fra mange af klientsystemerne en indberetning af data til centrale registre. Den meddelelsesbaserede integration har det problem, at data typisk kun er udvekslet mellem to aktører. Der sker således ingen central registrering af oplysningerne, og nye eller ændrede data er ikke umiddelbart tilgængelige for øvrige relevante aktører (andre læger, sygehuse, hjemmepleje m.m.). I de senere år er der dog opstået løsninger, der baserer sig på central registrering af data. Eksempler på dette er f.eks. Receptserveren og Fælles Medicinkort. I dette tilfælde tilgår klientsystemer data via en central server. Denne type af systemer vil i det følgende blive benævnt nationale services. Grænseflader De nationale services stiller typisk flere grænseflader til rådighed: En webbaseret brugergrænseflade, der kan tilgås med en standard internet browser En webservice-snitflade, som klientsystemerne kan benytte til decideret system-system integration. Figur 1 skitserer disse to muligheder: Adgang via browser, hvor den nationale services egen brugergrænseflade præsenteres for brugeren og tilgang til den nationale service via webservicesnitfladen, hvor resultatet præsenteres for brugeren af dennes klientsystem. En eksponering af en national services funktionalitet via en webbaseret brugergrænseflade giver i princippet mulighed for den bredest mulige udbredelse, da det blot forudsætter adgang til en standard internet browser. Ofte vil det dog ikke være en hensigtsmæssig anvendelsesmåde, da det kan give anledning til en besværlig arbejdsgang: Brugeren skal åbne en browser, finde servicens websted, logge på og vil først herefter kunne tilgå den ønskede funktionalitet. Et andet aspekt er, at der ikke er nogen integration mellem Figur 1: Kommunikationen mellem de nationale services og det sundhedsfaglige personale browseren og den normale klientapplikation, hvorfor klientapplikationen ikke umiddelbart har adgang til de data der er behandlet i webapplikationen. Et eksempel kan være registrering af oplysninger i en lægepraksis, hvor registrering ofte sker med to formål for øje: Dels med kliniske formål, dels med henblik

3 på økonomisk afregning. Antages det nu at et centralt system har eksponeret en webservicebaseret brugergrænseflade til registrering af en borgers medicinering, vil lægen så efterfølgende i sit eget klientsystem skulle generere oplysninger til økonomisk afregning. Endelig kan der være tekniske eller organisatoriske begrænsninger, f.eks. at man har valgt ikke at give brugerne adgang til en internet browser. En væsentlig fordel ved at tilgå den nationale service via den webbaserede brugergrænseflade er den hastighed, hvormed ny funktionalitet kan udrulles. I princippet er ny funktionalitet tilgængelig for brugerne så snart den er implementeret og sat i drift på det centrale system. I praksis kan der være begrænsninger i form af krav til undervisning af brugere m.m. Tilgås den nationale service i stedet som en indlejret del af klientsystemet giver det andre muligheder, men også andre udfordringer: Ved at benytte webservicesnitfladen til integration med den nationale service, kan funktionaliteten indlejres som en del af det normale klientsystem. Dette giver optimal mulighed for at tilrette systemet med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige arbejdsgang. Data vil umiddelbart være til rådighed i klientsystemet, og vil kunne anvendes af andre dele af dette hvis det ønskes. Ligeledes vil login i forhold til den nationale service kunne håndteres af klientsystemet transparent for den enkelte bruger af systemet. Mange forhold taler altså for etablering af system-system integration via webservice-baserede snitflader. Der er imidlertid også væsentlige praktiske udfordringer ved denne model. Det største problem er at udrulningstiden for ny funktionalitet kan blive meget lang. Et typisk udrulningsforløb kan se ud som herunder: 1. Det besluttes at en national service skal tilbyde en ny funktionalitet. 2. Den ny funktionalitet implementeres - og stilles typisk til rådighed både via en webbaseret brugergrænseflade og som webservice(s). 3. Det skal besluttes, at der i et klientsystem skal gøres brug af den nye funktionalitet 4. Klientsystemet skal opgraderes til at integrere mod den nye webservice / den nye version af webservicen. 5. En ny version af klientsystemet skal udrulles til brugerne. 6. Brugerne skal undervises i at benytte den nye funktionalitet. Der benyttes i øjeblikket 15 forskellige EPJ-, 11 LPS- og 4 EOJ-systemer fra et tilsvarende antal leverandører. For hvert af disse klientsystemer skal punkterne 3-5 gennemgås. Det gør det til en langstrakt og ressourcekrævende proces at tilføje ny funktionalitet. Det kan altså både tage meget lang tid men også være meget dyrt, hvis der eksempelvis skal implementeres ny lovgivning. Til sammenligning omfatter udrulning af funktionalitet via en webbaseret brugergrænseflade i princippet kun trin 1, 2 og 6. Der er altså tale om en væsentlig hurtigere udrulningsproces. SmartFraming Som nævnt er der fordele og ulemper ved hver af de to måder, hvorpå de nationale services kan tilgås. Med SmartFraming ønskes fordelene fra hver tilgang samlet i én ny tilgang. Denne nye tilgang til de nationale

4 services er ikke tænkt som en erstatning for de eksisterende tilgange - det vil altså stadig være muligt at tilgå de nationale services gennem eksempelvis webservices, hvis den helt tætte integration er ønsket. En af de væsentligste fordele ved den internet browser baserede tilgang til de nationale services er, at det er billigt at nå ud til det sundhedsfaglige personale. Ønskes en funktionalitet fra en national service implementeret i et klientsystem, er det en ressourcekrævende opgave, da funktionaliteten skal implementeres i en lang række systemer. Med websiden er funktionaliteten tilgængelig uden yderligere omkostninger. Som tidligere beskrevet, er det ikke altid let at lokke det sundhedsfaglige personale ud af klientsystemets vante omgivelser og over i en internet browser. Desuden kan det være tidskrævende, da der ofte skal arbejdes med certifikater, kodeord og digitale signaturer. I fald browseren var indlejret i klientsystemet, ville det sundhedsfaglige personale være i vante omgivelser og al håndtering af sikkerhed, kunne foregå gennem opsætning i klientsystemet. Ved samtidig at give mulighed for at kommunikere mellem websiden og klientsystemet gennem et passende API, ville en række opgaver kunne løses via websiden og det ville dermed ikke være nødvendigt at implementere funktionaliteten direkte i klientsystemet. Denne løsningsmodel, der ligger mellem den fuldstændig websidebaserende og den klientbaserede, kalder vi for SmartFraming. Formål Hovedformålet med SmartFraming er at kunne tilbyde ny funktionalitet til det sundhedsfaglige personale så hurtigt som muligt efter udvikling af denne. Desuden skal SmartFraming gøre det muligt at begrænse ressourceforbruget ved udviklingen af ny funktionalitet i de nationale services. Endelig skal SmartFraming være med til at give den helt rigtige palet af integrationsmuligheder (webservice, SmartFraming eller en kombination af disse), så den bedst mulige brugeroplevelse opnås. Overblik Idéen i SmartFraming er ganske enkel. Det handler om at kombinere det bedste, fra de forskellige måder hvorpå de nationale services kan tilgås. Ved at indsætte en internet browser i et klientsystem og give mulighed for, at websider der hentes via denne browser, kan kommunikere direkte med klientsystemet, kombineres en række af de fordele, der findes for de to eksisterende tilgange. Eksempel Fordelene illustreres nemmest ved et eksempel. Lad os derfor antage, at SmartFraming er implementeret i et LPS, som allerede kan kommunikere direkte med DDV. Det bliver imidlertid vedtaget, at DDV skal give mulighed for at indberette en ny type vaccinationer og afregningen for dette arbejde skal registreres direkte i det anvendte klientsystem. Med SmartFraming vil funktionaliteten være tilgængelig i det omtalte

5 LPS samtidig med, at funktionaliteten bliver offentlig tilgængelig. Når en læge herefter ønsker at gøre brug af den nye funktionalitet, finder han DDV's webside frem i LPS'et og indtaster de nødvendige oplysninger. Efterfølgende sker der det, at afregningen for vaccinationen bliver overført til LPS'et - fuldstændig som det ville være sket, i fald indtastningen var sket i LPS'et. Dette kan kun lade sig gøre, da DDV er indsat i klientsystemet via SmartFraming. Var indtastningen foretaget i en standard internet browser, ville afregningen ikke umiddelbart kunne overføres til klientsystemet. Uden SmartFraming ville den nye funktionalitet skulle implementeres i en lang række klientsystemer, før den ville være tilgængelig for det sundhedsfaglige personale landet over. Kommunikation mellem webside og klientsystem Det er umiddelbart simpelt at integrere en internet browser i et klientsystem. Det komplekse er, at få mere ud af det, end blot at det er hurtigere at komme ind på en given hjemmeside. Først i det øjeblik, hvor websiden kan kommunikere direkte med klientsystemet, kan der opnås øget effektivitet og forretningsværdi. Det er netop her SmartFraming har værdi. For internet browser komponenten i SmartFraming indeholder et mindre API, der gør websiden i stand til at sende beskeder til klientsystemet og klientsystemet i stand til at sende beskeder til websiden. API'et er tænkt som værende et letvægts-api, hvor kun basal funktionalitet er understøttet. Så API'et vil ikke skulle understøtte funktionalitet, som kun er relevant i forbindelse med eksempelvis DDV. Det er altså ikke API'ets opgave at stille de samme muligheder til rådighed, som allerede kan nås via eksempelvis webservices hos DDV. Derimod er det API'et opgave at gøre det muligt at give klientsystemet besked om eksempelvis en afregning for et stykke arbejde, der er udført via websiden. Det er funktionalitet, der ikke kun knytter sig til en enkelt national service, men som giver mening for en lang række services. Sikkerhed Sikkerhed er ikke et uvæsentligt aspekt i forbindelse med kommunikation mellem sundhedssystemer og bør altid være tænkt ind fra starten. I forbindelse med SmartFraming vil det være oplagt at autentificere brugerne ved hjælp af single-signon. Det vil sige, at når eksempelvis en læge er logget på klientsystemet med sin digitale signatur, skal han ikke logge på de enkelte nationale services der kører gennem SmartFraming, da signaturen automatisk overføres ved brug af disse services. Det er altså kun én gang der skal logges på systemet. Udover sikkerhed ved login på en national service, er der naturligvis også en række sikkerhedsaspekter forbundet med brugen af det omtalte API mellem SmartFraming og klientsystemet. Der er dog ikke umiddelbart nogen forskel på, om et klientsystem kommunikerer med en national service gennem en webside via SmartFraming eller, som det sker i dag, gennem eksempelvis en webservice. Uddannelse af det sundhedsfaglige personale Et vigtig del af det at tilføje ny funktionalitet til et system, er uddannelse af de brugere, der skal benytte systemet. Når funktionaliteten sker direkte i et klientsystem, er det forholdsvis enkelt at sørge for, at det sundhedsfaglige personale bliver uddannet i at benytte funktionaliteten, før denne sættes i produktion. Tilføjes ny funktionalitet til en webside hos en national service, er det straks sværere at sikre, at det relevante personale er uddannet i at benytte funktionaliteten, før denne sættes i produktion. Så er

6 funktionaliteten stillet til rådighed gennem SmartFraming, vil den som udgangspunkt være til rådighed hos det sundhedsfaglige personale landet over, så snart den sættes i produktion. Det vil dog være forholdsvis simpelt at sørge for, at funktionalitet kan stilles gradvist til rådighed for det sundhedsfaglige personale, efterhånden som dette bliver nødvendigt og personalet er blevet uddannet i brugen. Med SmartFraming er der nemlig ikke mulighed for, at personalet selv kan indtaste en URL (en adresse på en webside) i internet browseren. Det er derimod op til den ansvarlige for det enkelte klientsystem at konfigurere systemet således, at personalet har adgang til de rette dele af de nødvendige nationale services. Pilotprojekt Der har været afholdt et pilotprojekt vedr. SmartFraming i efteråret Der blev etableret en prototype komponent til SmartFraming i.net, og de primære punkter med usikkerhed og risici blev afprøvet. Prototypen byggede bro mellem A-Datas Læge Praksis System, WinPLC, som værtsapplikation og Vaccinationsregisteret som gæsteapplikation. Aktører I pilotprojektet var følgende aktører involveret: SSI, A-Data og Trifork. Resultat Pilotprojektet nåede en række resultater. Trifork udviklede en prototype SmartFraming-komponent i.net Vaccinationsregisteret blev gjort i stand til at være SmartFraming gæsteapplikation Trifork udviklede en simpel værtsapplikation, der kunne demonstrere principperne i SmartFraming prototypen A-Data integrerede prototype SmartFraming-komponenten i deres LPS, WinPLC Der blev udført teknisk test Det blev påvist, at det rent teknisk er muligt at kommunikere begge veje mellem en klient og en indlejret browserapplikation via integration med JavaScript WinPLC med SmartFraming af Vaccinationsregisteret blev demonstreret for de involverede interessenter Det blev med andre ord afdækket at det faktisk er muligt at få SmartFraming til at fungere i praksis. Hvad nu? Der foregår nu et arbejde med at udvikle og dokumentere den endelige SmartFraming løsning, hvilket i hvert fald involverer følgende punkter. Fastlæggelse af det endelige API og inspireret af tankerne fra arbejdet med SignOn Library vil dette API følge principperne fra HL7-CCOW, som er en standard for kontekst-deling og mellem applikationer. Implementation af SmartFraming komponenter til.net og Java.

7 Implementation af Vaccinationsregisteret som en gæsteapplikation i det endelige SmartFraming koncept. Dokumentation af konceptet og API erne så andre kan levere værtsapplikationer og gæsteapplikationer der kan integreres med SmartFraming komponenterne og dele kontekst gennem API erne. Nyt pilot-forløb med den endelige løsning. Udbrede kendskabet til løsningen, så det forhåbentlig kan vinde accept og udbredelse.

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

ANALYSE AF DIGITALT UNDERSTØTTET GENOPTRÆNING. Bilag 4. Notat om omsorgssystemer og brug af den nationale videoinfrastruktur

ANALYSE AF DIGITALT UNDERSTØTTET GENOPTRÆNING. Bilag 4. Notat om omsorgssystemer og brug af den nationale videoinfrastruktur ANALYSE AF DIGITALT UNDERSTØTTET GENOPTRÆNING Bilag 4. Notat om omsorgssystemer og brug af den nationale videoinfrastruktur 10. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 -

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 - Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen November 2008-1 - Indhold 1. Baggrund og sammenfatning...3 2. Status på EPJ i Danmark og internationalt...5

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem: MIKROBETALING BibPay Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder Projekt udviklet i et samarbejde mellem: Herning Bibliotekerne Silkeborg Bibliotekerne Cordura - med støtte fra Kulturstyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform behovsbeskrivelse. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Baggrund og strategiske overvejelser for anskaffelse

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje

Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje 30. Maj 2003 Informatik Gruppe E4-101: Aalborg Universitet Eva Lund Andersen Jens Møller Lauridsen Joan Marianne Nielsen Lasse Bech Eiler Louise

Læs mere

Hvornår kan jeg komme igang med FMK?

Hvornår kan jeg komme igang med FMK? Som adviseret i seneste MedWin Nyt, bringes hermed en særudgave af MedWin Nyt, omhandlende den forestående implementering af Fælles Medicinkort (FMK) og digital signaturhåndtering hos MedWin kunder i primær

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere