Forvaltningsretlige aspekter i personalesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningsretlige aspekter i personalesager"

Transkript

1 Forvaltningsretlige aspekter i personalesager

2 - 2 -

3 - 3 - Indholdsfortegnelse Indledning Forvaltningslovens afgørelsesbegreb Forvaltningslovens partsbegreb Undersøgelsesprincippet Introduktion af undersøgelsesprincippet Retsvirkning af tilsidesættelse af undersøgelsesprincippet Undersøgelsesprincippets anvendelse i afskedigelsessager Partshøringspligten Introduktion af partshøringspligten Den ulovbestemte udvidede partshøringspligt Retsvirkning af tilsidesættelse af partshøringspligten Partshøringspligtens anvendelse i afskedigelsessager Begrundelsespligten Retsvirkning af tilsidesættelse af begrundelsespligten Begrundelseskravets anvendelse i afskedigelsessager Underretning Introduktion af underretningspligten Retsvirkning af tilsidesættelse af underretningspligten Underretningspligtens anvendelse i afskedigelsessager God forvaltningsskik Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Retsvirkning af tilsidesættelse af god forvaltningsskik God forvaltningsskik i afskedigelsessager Indholdsmæssige krav til afgørelserne (hjemmelskrav) Introduktion af hjemmelskrav Legalitetsprincippet, proportionalitetsprincippet og andre hjemmelskrav Legalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet Saglighedskravet Særligt om saglighedskrav vedr. afskedigelser begrundet i samarbejdsvanskeligheder Retsvirkning af tilsidesættelse af hjemmelskrav Relevans for faser i en afskedigelsessag Hørings- og orienteringsforpligtelse i forbindelse med afsked (KTO-forliget 1999 bilag 14.2.)... 34

4 Overenskomstkrav Tavshedsbelagte oplysninger Hvor kan en konkret afgørelse efterprøves, og hvilke sanktioner kan idømmes? Litteratur Bilag: 1. Praksis fra ombudsmanden vedrørende forvaltningslovens afgørelsesbegreb Praksis fra ombudsmanden og fra afskedigelsesnævn vedrørende forvaltningslovens undersøgelsesprincip Praksis fra domstolene, ombudsmanden og voldgift vedrørende forvaltningslovens krav om partshøring Praksis fra domstolene og fra ombudsmanden vedrørende forvaltningslovens begrundelseskrav Praksis fra domstolene og fra ombudsmanden vedrørende forvaltningslovens krav om undersøgelsespligten Praksis fra domstolene, ombudsmanden og afskedigelsesnævn om det forvaltningsretlige princip om god forvaltningsskik... 85

5 - 5 - Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de vigtigste forvaltningsretlige regler, som skal påses ved behandlingen af personalesager i det offentlige. De (amts)kommunale arbejdsgivere er forpligtede til at følge aftaler og overenskomster, der er indgået med organisationerne om løn- og ansættelsesvilkår. Den (amts)kommunale virksomhed hviler på et offentligretligt grundlag. De (amts)kommunale arbejdsgivere er derfor som forvaltningsmyndighed også forpligtede til at følge de forvaltningsretlige regler. En række regler i forvaltningsloven og en række uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger og -principper har særlig betydning for (amts)- kommunerne i rollen som arbejdsgiver. Vejledningen er opdelt i 10 afsnit, hvor der gives en overordnet gennemgang af centrale forvaltningsretlige problemstillinger og i mindre omfang de offentligretlige regler. I afsnit 1 7 gennemgås de forvaltningsretlige regler, som forvaltningen skal følge, når der træffes en afgørelse. I afsnit 8 sættes der fokus på de mest almindelige hjemmelskrav, altså de indholdsmæssige krav, der stilles til de afgørelser som forvaltningen træffer. I afsnit 9 gives en beskrivelse af hørings- og orienteringsforpligtelsen i forbindelse med afskedigelse jf. KTO-forliget 1999, bilag 14.2 med fokus på tavshedsbelagte oplysninger, mens der i afsnit 10 gives en kort introduktion af de retlige og forvaltningsmæssige muligheder for at få prøvet en forvaltningsafgørelse. Formateret Vejledningen indeholder i bilag 1-6 resumeer af nyere, central kendt praksis (ombudsmandsudtalelser, kendelser fra faglige voldgiftsretter og domstolsafgørelser) fra perioden 1989 til medio I forhold til størrelsen af en godtgørelse eller en erstatning til en ansat, hvor de forvaltningsretlige regler er tilsidesat, vil der kunne søges vejledning i disse bilag.

6 - 6 - Der er ikke tale om en udtømmende gennemgang af de forvaltningsretlige regler m.v. Formålet er alene at give læseren et overblik. Tjenestemandsretlige spørgsmål behandles ikke særskilt, og praksis fra dette område er kun inddraget i det omfang, sagerne belyser en forvaltningsretlig problemstilling, som har relevans for personalet generelt. Målgruppen er medarbejdere i organisationerne, der ønsker at orientere sig i regelsættet. Vejledningen er udarbejdet af KTO s juridiske gruppe og er opdateret til oktober Behovet for revision vurderes løbende, og KTO modtager gerne bemærkninger og idéer til forbedring af vejledningen.

7 - 7 - Notater 1. Forvaltningslovens afgørelsesbegreb Forvaltningsloven er en minimumslov, som regulerer de mest grundlæggende rettigheder, der tilkommer parterne i en sag. Forvaltningsmyndigheden kan godt give en part rettigheder og beføjelser, som er mere vidtgående end loven foreskriver. Gennem praksis er der udviklet nogle uskrevne grundsætninger, som giver en part mere vidtgående rettigheder end forvaltningslovens minimumsregler. Disse grundsætninger er forvaltningen forpligtet til at følge. Forvaltningsloven gælder som udgangspunkt for hele den offentlige forvaltning, når der er tale om en sag, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. I teorien er der uenighed om, hvordan afgørelsesbegrebet skal forstås. Generelt er der imidlertid enighed om, at alle sager om ansættelse i det offentliges tjeneste som udgangspunkt er omfattet af forvaltningsloven. Det samme gælder sager om afskedigelse, disciplinærsager og andre personalesager (eksempelvis advarsler og almindeligvis også ansøgninger om tjenestefrihed), hvor myndigheden kan siges at træffe en afgørelse i forhold til den ansatte. En beslutning om uansøgt afskedigelse af (amts)kommunalt ansatte er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og er dermed omfattet af forvaltningsloven. Alle de forvaltningsretlige regler skrevne som uskrevne - som fastlægger, hvordan sagsbehandlingen skal gennemføres, finder således anvendelse, både i forhold til hvordan en sag startes, hvordan den oplyses, undersøges, afgøres, begrundes, meddeles samt hvilken virkning en eventuel fejl i sagsbehandlingen får. Beslutninger, der har karakter af konkrete tjenestebefalinger til underordnede myndigheder, og andre beslutninger, der træffes i forbindelse med myndighedens ledelse og fordeling af de opgaver, som myndigheden skal have varetaget, falder udenfor forvaltningslovens område.

8 Notater Det samme gælder konkrete tjenestebefalinger til ansatte. Det er ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand. Arbejdsgiverens beslutninger eller udøvelse af ledelsesretten i relation til, hvor en medarbejder skal gøre tjeneste, fastlæggelse af vagtskemaer, ferie, fridage, deltagelse i efteruddannelse og pålæg om overarbejde falder således uden for forvaltningslovens område. Ombudsmanden har traditionelt fortolket afgørelsesbegrebet udvidende. Se eksempelvis FOB (refereret i bilag 1), som drejer sig om tildeling af lokallønsmidler til et medlem af en ikke-forhandlingsberettiget organisation. Ombudsmanden tilkendegiver i sagen, at en beslutning om ikke at tildele den pågældende lokalløn under de foreliggende omstændigheder måtte anses som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. I modsætning hertil mente Indenrigsministeriet, jf. nærmere sagen, at lokallønsmidler fordeles blandt ansatte på grundlag af aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Her er der tale om, at kommunen kan fastlægge, hvad der skal være gældende, og Indenrigsministeriet finder således ikke, at der er tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Fra ombudsmandens praksis vedrørende afgørelsesbegrebet henviser der i øvrigt til bilag 1 til vejledningen. For en nærmere definition af afgørelsesbegrebet henvises der til den kommenterede forvaltningslov.

9 - 9 - Notater 2. Forvaltningslovens partsbegreb I forhold til sager om afskedigelse volder det almindeligvis ikke problemer at fastslå, hvem der er part i sagen - det er den person, som afgørelsen er rettet til, altså den, der afskediges. Det er vigtigt, at den, der er part i en sag, får mulighed for at varetage sine interesser under sagens behandling, jf. nærmere i afsnit 4 om partshøringspligten. For en nærmere definition af partsbegrebet henvises i øvrigt til den kommenterede forvaltningslov.

10 Notater Undersøgelsesprincippet 3.1 Introduktion af undersøgelsesprincippet Den myndighed, der træffer en afgørelse, har som hovedregel ansvaret for, at de nødvendige oplysninger foreligger, inden afgørelsen træffes. Myndigheden må derfor på forhånd foretage den fornødne undersøgelse af, hvad der er den faktiske situation mv. Dette grundprincip kaldes undersøgelsesprincippet. Der er hverken i forvaltningsloven eller i andre love optaget udtrykkelige lovregler om princippet; som alene er forudsat gældende i en række lovregler. Retspraksis viser, at forvaltningsafgørelser flere gange er blevet tilsidesat netop med henvisning til mangelfuld undersøgelse af de faktiske forhold. Princippet indebærer, at en forvaltning, som vil afskedige en medarbejder, må undersøge og underbygge de forhold, der er baggrunden herfor, før der kan træffes en afgørelse. Selvom forvaltningen har ansvaret for, at sagsforberedelsen er forsvarlig, indebærer dette ikke nødvendigvis, at myndigheden selv skal fremskaffe alle oplysningerne. Myndigheden kan eksempelvis opfordre den, der er part i sagen, til at tilvejebringe relevant materiale, som parten råder over eller lettere kan fremskaffe end forvaltningsmyndigheden; herunder dokumentation for vigtige data. Under myndighedens undersøgelse af en sags nærmere omstændigheder kan det forekomme, at nogle oplysninger modtages mundtligt fx i en sag om samarbejdsvanskeligheder. I sådanne tilfælde har myndigheden pligt til at gøre notat om de mundtligt modtagne oplysninger (forvaltningslovens 6 om notatpligten). Notatpligten er et udslag af en almindelig grundsætning om, at offentlige myndigheder har pligt til at gøre notat om alle væsentlige sagsekspeditioner, der ikke på anden vis fremgår af sagens øvrige dokumenter.

11 Notater Særligt i relation til afskedigelsessager som er begrundet i samarbejdsvanskeligheder, hvori der indgår mundtlige oplysninger fra kollegaer, underordnede eller chefer af betydning for sagens afgørelse, vil der være pligt til for myndigheden at gøre notater herom, med henblik på at også dette materiale kan indgå i en partshøring. Pligten til at gøre notat omfatter såvel oplysningernes indhold og identiteten på de personer, som har afgivet oplysningerne. 3.2 Retsvirkning af tilsidesættelse af undersøgelsesprincippet Formålet med undersøgelsesprincippet er at yde garanti - og dermed øge sikkerheden for - at der træffes indholdsmæssigt rigtige afgørelser. Tilsidesættelse af princippet er derfor generelt egnet til at fremkalde ugyldighed. Det vil ofte være rimeligt enkelt ud fra en konkret vurdering af sagen at konstatere, om de fornødne oplysninger er indhentet i sagen, inden der træffes afgørelse. Hvis princippet er tilsidesat, vil domstolene som udgangspunkt foretage en konkret vurdering af, om fejlen har påvirket afgørelsen i væsentlig grad og på den baggrund tage stilling til, om der skal statueres ugyldighed. Praksis vedrørende undersøgelsesprincippet er refereret i bilag Undersøgelsesprincippets anvendelse i afskedigelsessager Undersøgelsesprincippet har naturligt nok sin største betydning forud for den endelige beslutning om afskedigelse af en medarbejder. Hvis forvaltningen vil afskedige en medarbejder på baggrund af indberetninger om samarbejdsvanskeligheder, må forvaltningen undersøge karakteren og omfanget af disse. Forvaltningen skal sikre sig, at der er en klar forbindelse

12 Notater mellem samarbejdsproblemerne og den, der ønskes afskediget. Samtidigt skal det være klart, at hovedårsagen til problemerne ikke kan tilskrives andre. Det skal også undersøges, om samarbejdsproblemerne kan løses, eller er blevet søgt løst, ved mindre vidtgående foranstaltninger end afskedigelse. (Der henvises nærmere til afsnit særligt om saglighedskrav vedrørende afskedigelser begrundet i samarbejdsvanskeligheder ). Hvis afskedigelse kommer på tale på grund af nedlæggelse af en bestemt stilling, vil det i mange tilfælde være nødvendigt at undersøge, om medarbejderens arbejdskraft kan anvendes i en anden funktion og/eller andetsteds på arbejdspladsen. Der kan også senere i afskedigelsessagens forløb dukke oplysninger op, som kræver yderligere undersøgelse. Hvis forvaltningen vil afskedige en medarbejder, fordi denne har forladt tjenestestedet i utide, vil en senere oplysning om, at medarbejderen var blevet syg, stille krav om en nærmere undersøgelse. Der skal tages stilling til om fraværet i lyset af den nye oplysning alligevel var retmæssig. En mindre indgribende sanktion end afsked kunne i sådanne tilfælde være, fx at henstille, at medarbejderen skal sørge for korrekt orientering af foresatte, når arbejdet forlades pga. sygdom. Undersøgelsesprincippet har relevans i alle afskedigelsessagens faser. Princippet finder således anvendelse, uanset hvornår i forløbet der fremkommer oplysninger, som kan have betydning for den afgørelse, der skal træffes.

13 Notater 4. Partshøringspligten 4.1 Introduktion af partshøringspligten Forvaltningslovens 19 indeholder bestemmelser om pligten til at høre en part, inden der træffes afgørelse i en sag. Herudover gælder der i visse sager et grundprincip - en ulovreguleret udvidet parthøringspligt (se nærmere afsnit 4.1.1). Partshøringspligten skal blandt andet medvirke til at sikre, at forvaltningens afgørelser hviler på det bedst muligt oplyste faktiske grundlag. Forvaltningslovens 19 indebærer, at der er pligt til at høre den ansatte og at give den ansatte mulighed for at udtale sig i sagen, inden der træffes afgørelse om afskedigelse. Princippet finder anvendelse, vedrørende oplysninger om sagens faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagen og til ugunst for den ansatte, når det må antages, at den ansatte ikke er bekendt med, at ansættelsesmyndigheden ligger inde med disse oplysninger eller ikke ved, at oplysningerne vil blive brugt, når der træffes afgørelse i sagen. Dette gælder uanset om afskedigelsen er begrundet i sygdom, nedskæringer eller andet. Pligten til at partshøre efter forvaltningsloven relaterer sig altså til de situationer, hvor parten ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af de oplysninger, der indgår, når der træffes afgørelse i sagen. Forvaltningsloven regulerer de tilfælde, hvor en myndighed har pligt til at foretage partshøring. Loven er imidlertid ikke til hinder for, at der gennemføres partshøring i videre omfang. I Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven anføres om dette spørgsmål, s. 54, bl.a.:

14 Notater Partshøring bør derfor foretages også i tilfælde, hvor parten skønnes at kunne have nogen interesse i at få lejlighed til at se og eventuelt kommentere afgørelsesgrundlaget, medmindre hensynet til offentlige eller andre privates interesser taler imod det. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af partsudtalelsen. Når fristen fastsættes, bør det sikres, at den ansatte får tid til at sætte sig ind i oplysningerne og overveje udtalelsens indhold og form. Der kan endvidere tages hensyn til, om den ansatte har interesse i at lade en sagkyndig - fx en repræsentant fra den faglige organisation eller en advokat - vurdere sagen og medvirke til udformningen af udtalelsen. Det bemærkes i denne forbindelse, at KL for så vidt angår tjenestemænd hidtil har anbefalet, at fristen normalt ikke fastsættes til kortere end 3 uger. Det er KTO s opfattelse, at det samme udgangspunkt bør gælde i relation til overenskomstansatte. Hvis den ansatte anmoder om forlængelse af fristen, bør anmodningen normalt imødekommes, medmindre en fristforlængelse vil være i væsentligt modstrid med de hensyn, der ligger til grund for fastsættelsen af fristen. Forvaltningslovens 19 stiller ikke krav om, at partshøringen sker på et skriftligt grundlag. Ud fra et retssikkerhedsmæssigt hensyn vil der dog typisk kunne stilles krav om, at der gennemføres skriftlig høring i forbindelse med visse bebyrdende personaleafgørelser, som bygger på et grundlag, der indeholder bebrejdelser eller kritik imod den ansatte, herunder tilfælde hvor en afskedigelse er begrundet med uegnethed. Hvis myndigheden gennemfører mundtlig partshøring, fx telefonisk, gælder der en notatpligt efter offentlighedslovens 6.

15 Notater Notatpligten indebærer, at forvaltningen har pligt til at notere partens svar i sagen, såfremt der herved fremkommer nye oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder. Notatpligten omfatter også indholdet af en eventuel udtalelse, som den ansatte måtte ønske at afgive i sagen. Den ansatte har dog altid ret til at fremkomme med en skriftlig udtalelse, medmindre andet følger af undtagelserne til partshøringspligten. I afskedigelsessager vil der som hovedregel altid skulle gennemføres partshøring, men forvaltningslovens 19, stk. 2, nr. 1-6, indeholder dog en række undtagelser fra partshøringspligten. Herefter kan partshøring undlades, hvis det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, parten ikke har ret til aktindsigt med hensyn til de pågældende oplysninger, den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder mv., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Normalt vil oplysninger om en ansat i forbindelse med en afskedigelse have en sådan karakter, at den ansatte vil have en ret til at udtale sig, idet undtagelsernes karakter gør, at de kun sjældent vil kunne finde anvendelse.

16 Notater Den ulovbestemte udvidede partshøringspligt På grundlag af ombudsmandens praksis har der udviklet sig en grundsætning om udvidet partshøringspligt. Den ulovbestemte udvidede partshøringspligt finder anvendelse i sager om afskedigelse af disciplinære grunde, eller hvor der i grundlaget for en påtænkt afskedigelse indgår samarbejdsvanskeligheder, uegnethed m.v. Hertil kommer tilfælde, hvor myndigheden i øvrigt i kraft af ledelsesretten træffer afgørelser med virkning for den ansatte, som har sanktionslignende præg. Grundsætningen, som ikke er lovbestemt, er mere vidtgående end høringspligten i forvaltningslovens 19. Den udvidede partshøringspligt indebærer i almindelighed en pligt til at give den ansatte en redegørelse, som efter omstændighederne bør være skriftlig, inden forvaltningen træffer afgørelse i sagen. Redegørelsen skal indeholde myndighedens egen (foreløbige) opfattelse af sagen, en angivelse af, hvilke regler man gør brug af, samt myndighedens bevismæssige vurderinger, for så vidt der i sagen har været bevismæssige spørgsmål. 4.2 Retsvirkning af tilsidesættelse af partshøringspligten Der er en sammenhæng mellem undersøgelsesprincippet og partshøringspligten: visse oplysninger må undersøges via partens eventuelle bemærkninger, og visse oplysninger kan kun tilvejebringes ved partens medvirken. Som det er tilfældet med undersøgelsesprincippet, er formålet med partshøringspligten blandt andet at yde en vis garanti for afgørelsens indholdsmæssige rigtighed og lovlighed. Partshøringspligten skal endvidere tilgodese det retssikkerhedsmæssige hensyn: at parten under sagen får mulighed for at varetage sine interesser bedst muligt.

17 Notater Hvis partshøring ikke foretages i en afskedigelsessag, er dette derfor som udgangspunkt også egnet til at medføre afgørelsens ugyldighed, medmindre (en domstol finder, at) den manglende iagttagelse af pligten i det konkrete tilfælde har været uvæsentlig. Det er anerkendt i retspraksis, at en afgørelse kan opretholdes som gyldig, hvis det påvises, at fejlen i det konkrete tilfælde ikke har haft indflydelse på afgørelsen. Retspraksis med hensyn til vurderingen af væsentlighedsbetingelserne er ikke entydig. Om der statueres ugyldighed beror i praksis på afgørelsens karakter, fejlens karakter, om der er begået flere fejl, om det er gjort gældende, at afgørelsen er uberettiget osv. Praksis vedrørende partshøring er refereret i bilag Partshøringspligtens anvendelse i afskedigelsessager Ansættelsesmyndigheden skal foretage partshøring vedrørende oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som man er blevet bekendt, når disse er til ugunst for den ansatte. Det kan eksempelvis være nye oplysninger indhentet via særlige erklæringer eller udtalelser om den ansattes forhold, såsom lægeerklæringer og udtalelser fra Nævnet for Helbredsbedømmelse, eller nye oplysninger modtaget ad anden vej om sagens faktiske omstændigheder. Det er i princippet ligegyldigt, hvornår i forløbet disse oplysninger fremkommer. Hvis den ansatte ikke kan antages at være bekendt med, at ansættelsesmyndigheden ligger inde med bestemte oplysninger af relevans for sagen, eller at disse vil blive anvendt i denne forbindelse, skal der foretages partshøring. Ligesom undersøgelsesprincippet er partshøringspligten dog nok vigtigst i de indledende faser af fx en afskedigelsessag.

18 Notater Den, der er part i en sag, kan desuden som udgangspunkt på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagen udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse i sagen, jf. forvaltningslovens 21. Der gælder visse undtagelser for retten til at afgive en udtalelse, som dog normalt ikke finder anvendelse i afskedigelsessager.

19 Notater 5. Begrundelsespligten Forvaltningslovens kapitel 6 indeholder bestemmelser om begrundelse af forvaltningsakter. Hvis den ansatte ikke får fuldt medhold i afgørelsen, skal denne begrundes. En skriftlig bebyrdende afgørelse skal altid være ledsaget af en begrundelse, mens en mundtlig bebyrdende afgørelse skal begrundes skriftligt, hvis den, som afgørelsen retter sig til, inden 14 dage fra modtagelsen forlanger det. Dette følger af forvaltningslovens 22 og 23. Kravene til begrundelsens indhold er anført i forvaltningslovens 24. De enkelte krav til begrundelsen og den praksis, der har udviklet sig i forbindelse hermed, oplistes i det følgende: Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet i henhold til. Hvis der er tale om love med en entydig, almindelig betegnelse som fx funktionærloven, vil det være tilstrækkeligt at henvise til loven ved denne betegnelse. Med hensyn til øvrige love bør lovens titel og eventuelt dens nummer angives. Bygger afgørelsen på administrativ praksis, skal begrundelsen indeholde myndighedens vurdering af indholdet af den administrative praksis. Beror afgørelsen på et skøn, skal begrundelsen angive de hovedhensyn, der har været udslagsgivende for skønnet. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Hvorvidt og i hvilket omfang en sådan redegørelse er nødvendig, beror bl.a. på, hvorvidt den,

20 Notater afgørelsen vedrører, er bekendt med myndighedens vurdering af omstændighederne. Det kan her være af betydning, om der tidligere er foretaget partshøring, jf. ovenfor under afsnit 4. Hvis en part ikke af myndigheden kan antages at vide, hvilke oplysninger der er tillagt betydning, er en redegørelse nødvendig. Det følger i øvrigt af lovens 36, at bestemmelser i andre love, eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, der stiller mere omfattende krav til begrundelsens indhold end de, der følger af 24, opretholdes. Begrundelsen skal være rigtig på den måde, at de retsregler, hovedhensyn, faktiske omstændigheder mv., som den henviser til, skal være grundlaget for - og reelt være tillagt vægt ved afgørelsen. Der må altså ikke være tale om en skinbegrundelse, hvor fx momenter, som ikke har haft betydning, men som kunne have ført til afgørelsen, angives, mens andre forhold (som reelt var udslagsgivende) forties. Desuden skal begrundelsen være rigtig i den forstand, at den angiver lovregler, hovedhensyn, faktiske omstændigheder mv., som efter gældende ret skal lægges til grund for afgørelsen. Det bemærkes i denne forbindelse, at en manglende eller utilstrækkelig begrundelse, fx i en såkaldt sindetskrivelse, kan gøre en iværksat partshøring (se afsnit 4), illusorisk. 5.2 Retsvirkning af tilsidesættelse af begrundelsespligten Forvaltningslovens begrundelsesregler tjener flere formål, herunder: 1 at lette forståelsen af de trufne afgørelser, og dermed generelt øge tilliden til forvaltningen, 2 at den, en afgørelse retter sig til, får bedst muligt oplyst grundlag for en stillingtagen til, om afgørelsen skal påklages eller indbringes eksempelvis for en domstol,

21 Notater 3 at øge garantien for afgørelsers rigtighed, fordi begrundelseskravet antages at tvinge til større grundighed i forbindelse med undersøgelser og overvejelser mv. Hvis begrundelsen er urigtig - er en skinbegrundelse - kan dette ved en senere prøvelse bevirke, at afgørelsen bliver ugyldig. Afskediger en forvaltning eksempelvis en tjenestemand/reglementsansat diskretionært (skønsmæssigt), for at undgå afholdelse af tjenstligt forhør i et tilfælde, hvor man reelt har lagt vægt på en (antaget) begået tjenesteforseelse, foreligger der såkaldt procedurefordrejning, se afsnit Procedurefordrejning kan medføre, at afgørelsen af denne grund bliver ugyldig. Det samme gælder naturligvis, hvis der kun er givet en halv begrundelse eller slet ingen begrundelse. En bebyrdende afgørelse inklusiv begrundelse, som skal meddeles skriftligt, er i øvrigt ugyldig, hvis skriftlighedskravet ikke er overholdt. Praksis vedrørende begrundelseskravet er refereret i bilag Begrundelseskravets anvendelse i afskedigelsessager Begrundelseskravet er relevant på det tidspunkt, hvor den ansatte modtager meddelelse om afskedigelsen.

22 Notater Underretning 6.1 Introduktion af underretningspligten Forvaltningens pligt til at meddele en part begrundelsen for en bebyrdende afgørelse, forudsætter som udgangspunkt, at parten har krav på individuel underretning om afgørelsen. Underretningen skal gives af den myndighed, som har truffet afgørelsen, eller som i øvrigt i henhold til særlige regler er beføjet til at meddele afgørelsen. Underretningen om afgørelsen og begrundelsen skal endvidere være formuleret så klart og præcist, at modtageren ikke kommer i tvivl om rækkevidden af afgørelsen. 6.2 Retsvirkning af tilsidesættelse af underretningspligten En forvaltningsmyndigheds afgørelse er ikke retlig virksom, før den bekendtgøres for/meddeles til den, som afgørelsen vedrører. En meddelelse om afskedigelse skal være kommet frem rettidigt til modtageren, før den får virkning. Om hvornår en opsigelse er rettidig afgivet henvises der til Lars Svenning Andersen, Funktionærret, 2. udgave 1998, s. 430 ff. Praksis vedrørende underretningspligten er refereret i bilag Underretningspligtens anvendelse i afskedigelsessager Underretningspligten, der også er aktuel i forbindelse med nye indhentede faktiske oplysninger i en sag har - ligesom begrundelsespligten - sin største praktiske betydning på det tidspunkt, hvor medarbejderen skal orienteres om, at vedkommende ønskes afskediget. Ombudsmanden har, navnlig under henvisning til det

23 Notater begreb, som ombudsmandsinstitutionen har introduceret under betegnelsen god forvaltningsskik, jf. nedenfor under 7.1, beskæftiget sig en del med den måde, hvorpå underretningen gives. Således har han fx i forbindelse med undersøgelsen af en række personalesager ved DSB og P&T, gengivet i 1990-beretningen, kritiseret, at afgørelser om afskedigelser og andre meddelelser til de ansatte ikke blev meddelt medarbejderne direkte og før tjenestestedet. Meddelelserne blev givet via arbejdspladsen ( ad tjenstlig vej ), og ikke sendt til de ansatte på disses privatadresser. Ombudsmandens synspunkter på dette område står imidlertid ikke uimodsagt. Således anføres det i den kommenterede forvaltningslov, s. 270, at det synes oplagt, at det lokale tjenestested skal have underretning før den ansatte, således at man kan tage de fornødne skridt til at sikre, at den pågældende om fornødent ikke får adgang til arbejdspladsen, udøver offentlig tjeneste uden fuldmagt er i orden, får adgang til fortrolige oplysninger eller følsomme installationer mv.

24 Notater God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der har til hensigt at yde garanti for rigtige og lovlige afgørelser og at inddrage parter mest muligt forud for afgørelserne, anvendes i videre omfang end foreskrevet. En forvaltningsmyndighed kan eksempelvis foretage partshøring vedrørende oplysninger, som der ikke er pligt til at gennemføre partshøring om, eller give en mere udførlig begrundelse for en afgørelse end det, som loven forpligter til. Forvaltningsloven suppleres herudover blandt andet af begrebet god forvaltningsskik. Begrebet dækker en række uskrevne grundsætninger, som er udviklet af ombudsmanden, men som også i en vis udstrækning er beskrevet i afsnit XII i Justitsministeriets vejledning til forvaltningsloven. De uskrevne grundsætninger om god forvaltningsskik er også udtryk for god personalepolitik. Ombudsmandens udtalelser vedrørende god forvaltningsskik har navnlig præget partshøringsprincipperne. Ombudsmanden har eksempelvis udtalt, at det er bedst stemmende med god forvaltningsskik, at en myndighed, der uden en parts vidende modtager oplysninger af ikke uvæsentlig betydning for en sag, på eget initiativ forelægger oplysningerne for parten, og giver vedkommende lejlighed til at udtale sig herom i hvert fald, når der er rimelig grund til at regne med muligheden for, at parten kan supplere oplysningerne, og oplysningerne ikke er undtaget fra en parts ret til aktindsigt. Der er således efter omstændighederne en pligt til at foretage partshøring vedrørende vurderinger og lignende, der ikke indgår i sagen som en faktisk omstændighed.

25 Notater Begrebet god forvaltningsskik, har også betydning i forhold til myndigheders vejledningspligt, jf. forvaltningsloven. Efter loven gælder pligten kun afgørelsessager og i forhold til personer, der retter henvendelse om spørgsmål indenfor myndighedens sagsområde. Af god forvaltningsskik følger imidlertid, at der også i andre tilfælde skal gives vejledning, fx hvis en part ønsker oplysning om fortolkning og udfyldning af et givent retsgrundlag eller praksis og formalia, der har betydning for partens muligheder for at varetage sine interesser under sagen. Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der ikke er tale om en afgørelsessag skal sørge for, at der gøres skriftlige notater om ekspeditioner af væsentlig betydning for en sag, hvis de ikke fremgår af sagens akter i øvrigt. Endvidere kan en videregående orienteringspligt i forhold til parten end det, der fremgår af forvaltningsloven, følge af de uskrevne grundsætninger om god forvaltningsskik. Eksempelvis vil det være bedst stemmene med principperne om god forvaltningskik, at den ansatte gives selvstændig underretning, hvis forvaltningen finder sagen tilstrækkeligt oplyst, og således undlader at imødekomme en anmodning fra den ansatte om at afvente resultatet af en bestemt undersøgelse - fx lægeundersøgelse i forbindelse med en sag om afskedigelse pga. sygdom. 7.2 Retsvirkning af tilsidesættelse af god forvaltningsskik Som det vil være fremgået af ovennævnte overordnede beskrivelse af princippet om god forvaltningsskik, påses dets overholdelse navnlig af ombudsmanden.

26 Notater Kontrollen retter sig mod sagsbehandlingen, og kan give grundlag for kritik, uden at sagsbehandlingen som sådan anses som retsstridig. Praksis vedrørende princippet om god forvaltningsskik er refereret i bilag God forvaltningsskik i afskedigelsessager Principperne om god forvaltningsskik har særlig betydning for afskedigelsessager for så vidt angår partshøring, se afsnit 4.

27 Notater 8. Indholdsmæssige krav til afgørelserne (hjemmelskrav) 8.1 Introduktion af hjemmelskrav De afgørelser, som forvaltningsmyndighederne træffer i rollen som arbejdsgiver over for personalet, skal have hjemmel i lovgivning, retsgrundsætninger og/eller aftale/overenskomst mv. Jo mere byrdefuld en afgørelse er i forhold til en ansat, jo større krav stilles der til hjemlen for afgørelsen. I de tilfælde, hvor der er klare utvetydige regler for, hvad en forvaltningsmyndighed skal gøre, og hvordan der skal ageres, er det normalt enkelt at konstatere, om der har været fornøden hjemmel for afgørelsen. I andre tilfælde er regelgrundlaget mindre klart og præcist, eksempelvis regler, hvor der er overladt forvaltningsmyndigheden et skøn. Der er tale om en skønsmæssig afgørelse, når afgørelsen træffes på grundlag af regler, som ikke - eller kun i begrænset omfang - angiver, hvilke kriterier, forvaltningen skal/kan lægge til grund herfor. De bestemmelser i regulativer, overenskomster mv., i henhold til hvilke, forvaltningen kan foretage afskedigelser, er formuleret på en sådan måde, at der er overladt forvaltningen et vist skøn ved udøvelsen af afskedigelseskompetencen. Som eksempler kan nævnes tjenestemandsregulativernes bestemmelser henholdsvis om almindelig uansøgt afskedigelse (diskretionær afskedigelse) og afskedigelse på grund af en tjenesteforseelse (disciplinær afskedigelse), og reglen i funktionærlovens 2b, hvorefter der ikke må foretages afskedigelser, som ikke er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. At afgørelser om afskedigelse er skønsprægede betyder dog ikke, at forvaltningen er fuldstændig frit stillet med hensyn

28 Notater til, på hvilken baggrund og hvordan man kan vælge at træffe dem. Der gælder nemlig visse indholdsmæssige krav til det skøn, som forvaltningen i denne forbindelse udøver, fx krav om forholdsmæssighed/proportionalitet, om saglighed mv. Sådanne krav kaldes også: hjemmelskrav, fordi de stiller krav til den hjemmel/begrundelse, man (lovligt) kan angive som bevæggrund for afskedigelsen. I afsnittet nedenfor gives en kort beskrivelse af nogle af de væsentlige hjemmelskrav. Disse krav opstiller samlet en ramme for forvaltningens skøn, og er derfor hensigtsmæssige at kende. Der er ikke tale om en udtømmende beskrivelse af alle de hjemmelskrav, som kan være relevante i sammenhæng med afskedigelser mv. Beskrivelserne er ikke heller i sig selv 100 % dækkende for enhver tænkelig situation; de skal snarere læses som en introduktion i en måde at tænke på. En måde, som forvaltningen er forpligtet til at tænke på Legalitetsprincippet, proportionalitetsprincippet og andre hjemmelskrav Legalitetsprincippet Forvaltningen er generelt underlagt et såkaldt almindeligt legalitetsprincip. Princippet indebærer, at forvaltningens virksomhed ikke må stride imod lovgivningen, og at denne virksomhed skal have hjemmel i lov eller dertil svarende retskilde. Det følger af almindelige aftaleretlige regler, at forvaltningen er bundet af de aftaler og overenskomster, fx indgået af de (amts)kommunale arbejdsgivere og organisationerne, som regulerer medarbejdernes ansættelsesforhold. Hvis sådanne aftaler eller overenskomster er i strid med lovregler, retsgrundsætninger mv., følger det af legalitetsprincippet, at forvaltningen ikke må følge de pågældende aftaler og overenskomster.

29 Notater Som eksempel kan nævnes Arbejdsrettens dom af 9. august 2000 (sag nr ), hvor Københavns Kommune havde indgået en lokalaftale med Forbundet for Træ-Industri-Byg i Danmark om at følge et anciennitetsprincip ved genansættelse af håndværkere, der tidligere var blevet afskediget på grund af arbejdsmangel. Arbejdsretten udtalte, at aftalen var ugyldig, som følge af en forvaltningsretlig pligt til at søge ledige stillinger besat med de bedst kvalificerede ansøgere. Endvidere kan det nævnes, at der i den offentlige forvaltning gælder en almindelig lighedsgrundsætning, som bevirker, at en offentlig arbejdsgiver ikke må indgå eksklusivaftaler med enkelte organisationer. Det almindelige arbejdsretlige princip om arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet (ledelsesretten) må i et vist omfang antages at kunne legitimere forvaltningens virksomhed, hvor der ikke findes lovhjemmel eller aftalemæssigt grundlag for forvaltningens dispositioner som ansættelsesmyndighed. Det er dog usikkert, i hvilket omfang ledelsesretten på uregulerede områder i sig selv kan skabe hjemmel for regulering af ansattes forhold. Ombudsmandens praksis peger i retning af, at mere byrdefulde indgreb overfor ansatte forudsætter sædvanlig hjemmel i lovgivning, overenskomst eller aftale se nærmere om (se eksempelvis FOB refereret i bilag 2 og DSB- 1 refereret i bilag 3) Proportionalitetsprincippet Det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip gælder også afgørelser, der træffes i sager om afskedigelse. Proportionalitet betyder: forholdsmæssighed, og princippet indebærer, sagt med et gammelt ordsprog, at man ikke må skyde gråspurve med kanoner. Proportonalitetsprincippet indebærer således for det første et

30 Notater krav om, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål, fx at få et samarbejde på en arbejdsplads til at fungere, og middel, fx afskedigelse af en medarbejder, som ansættelsesmyndigheden mener, har gjort sig ud til bens. Princippet indebærer for det andet, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, såfremt mindre indgribende foranstaltninger må antages at kunne føre til samme resultat. I eksemplet fra før vil proportionalitetsprincippet fx kunne betyde, at forvaltningen i første omgang må forsøge at løse de konkrete problemer på arbejdspladsen ad mere lempelig vej end afskedigelse - fx via en drøftelse, fastsættelse eller præcisering af retningslinjer i personalepolitikken, og hvis en egentligt sanktion er proportional ved tildeling af en advarsel eller omplacering mv Saglighedskravet Det almindelige forvaltningsretlige saglighedskrav gælder også forvaltningens virksomhed som arbejdsgiver. Saglighedskravet indebærer, at forvaltningen udelukkende må varetage (lovlige og) saglige hensyn. Begrundelsen skal altså i sig selv være rigtig, således at den sagligt og reelt kan bære afgørelsen. Kriterier som egnethed, helbred og alder, som forvaltningen lovligt kan anvende i forbindelse med afgørelser om ansættelse, er som hovedregel også lovlige og saglige for så vidt angår afgørelser om afskedigelse. Kriterier, som det ikke er lovligt at lægge vægt på i forbindelse med ansættelse, er heller ikke lovlige som grundlag for afskedigelse. Eksempelvis at det som altovervejende hovedregel ikke er lovligt at tage hensyn til ansattes køn, jf. ligebehandlingsloven, race, tro, hudfarve, seksualitet mv., jf. racediskrimina-

31 Notater tionsloven, og afstamning, jf. grundlovens 70. Det er heller ikke lovligt at afskedige en person, fordi denne har fremsat krav om ligeløn, jf. ligelønsloven. Saglighedskravet medfører endvidere, at det fx ikke er lovligt ved afskedigelse at tage hensyn til partipolitiske tilhørsforhold eller til ytringer, den ansatte som privatperson har fremsat indenfor rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. Forvaltningen må ikke springe over hvor gærdet er lavest. Forekommer der en mulighed for at vælge flere forskellige procedurer, må forvaltningen ikke vælge den enkleste for derved at slippe for den mere besværlige procedure. Dette kaldes: procedurefordrejning. Problemstillingen er navnlig relevant i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd. Afskedigelse af tjenestemænd kan ske disciplinært på grund af en tjenesteforseelse, hvilket kræver iagttagelse af særlige procedureregler. Hvis forvaltningen ved afskedigelsen reelt lægger vægt på noget, der kan karakteriseres som en tjenstlig forseelse, må den ikke - for at undgå at følge denne procedure - vælge at foretage afskedigelsen efter den almindelige afskedigelsesprocedure. Se som eksempel på en afgørelse om dette spørgsmål U V, der er refereret i bilag Særligt om saglighedskrav vedr. afskedigelser begrundet i samarbejdsvanskeligheder Manglende evne eller vilje til samarbejde er saglige (afskedigelses-) kriterier. Manglende evne til samarbejde kan ikke anses som en tjenesteforseelse, som kan begrunde disciplinær afskedigelse af en tjenestemand efter de særlige regler, der gælder herfor, idet manglende evne ikke kan bebrejdes medarbejderen. Det kan derimod være tilfældet for så vidt angår manglende vilje til eller nægtelse af nødvendigt samarbejde. Ombudsmanden har i flere sager udtalt, at samarbejds-

32 Notater vanskeligheder ikke uden nærmere kvalificering kan påberåbes som grundlag for en afskedigelsesbeslutning. I denne forbindelse har han opstillet følgende krav, som skal være opfyldt, før en beslutning om afskedigelse med denne begrundelse kan sættes i værk: 1. Samarbejdsproblemerne skal have en betydelig negativ indflydelse på udførelsen af opgaverne det pågældende ansættelsessted. 2. Der skal foreligge en klar forbindelse mellem samarbejdsproblemerne og den person, der søges afskediget. 3. Hovedårsagen for problemernes opståen må ikke kunne tilskrives andre end den, der søges afskediget. 4. Der skal fra ansættelsesmyndighedens side være udfoldet bestræbelser på at løse samarbejdsproblemerne ved mindre vidtgående skridt end afskedigelse, jf. ovenfor om proportionalitetsprincippet. 5. Afskedigelsesbeslutningens alvorlige karakter tilsiger endelig, at det bevismæssige grundlag for tilstedeværelsen af afskedigelsebegrundende samarbejdsproblemer er særlig sikkert. 8.3 Retsvirkning af tilsidesættelse af hjemmelskrav Hjemmelsmangler ved forvaltningsafgørelser er normalt i sig selv væsentlige, og vil derfor ved domstolsprøvelse som udgangspunkt føre til, at afgørelserne annulleres som ugyldige. Hvis der i forbindelse med skønsudøvelsen har været inddraget både lovlige og ulovlige kriterier, er udgangspunktet ugyldighed, medmindre det godtgøres, at der oprindeligt har været inddraget lovlige kriterier, og at de

33 Notater lovlige kriterier i sig selv kunne begrunde resultatet. Prøvelsen af en afskedigelse, der er behæftet med hjemmelsmangler, vil som altovervejende hovedregel ikke kunne medføre, at den afskedigede kan forblive i eller skal genindsættes i stillingen. Der vil i stedet kunne blive tale om kompensation, erstatning eller godtgørelse for en uberettiget afskedigelse. Der foreligger en ret omfattende praksis vedrørende forvaltningsmyndigheders udøvelse af skøn. Der henvises nærmere til bilag 2 og 3 for så vidt angår afgørelser, hvor der i overskriften er anført skøn. 8.4 Relevans for faser i en afskedigelsessag Hjemmelskravene har størst betydning, når beslutningen om at foretage afskedigelse træffes, men en række af de elementer, som indgår i kravene, har også betydning, før afskedigelsesbeslutningen effektueres. Som eksempler herpå kan der henvises til proportionalitetsprincippet, og til de undersøgelser mv., som ombudsmanden har angivet som nødvendige forudsætninger for retmæssig afskedigelse med begrundelsen: samarbejdsvanskeligheder i bilag 3.

34 Notater Hørings- og orienteringsforpligtelse i forbindelse med afsked (KTO-forliget 1999 bilag 14.2.) 9.1 Overenskomstkrav Ved OK-99 blev der aftalt ensartede regler for høring og orientering af organisationerne i forbindelse med afskedigelse. Bestemmelserne om forudgående høring, er indarbejdet i de overenskomster, som i forvejen har en ret til at blive hørt forud for en afskedigelse/hørt i forbindelse med afskedigelsen. I forhold til forudgående høring, gælder således: Stk. 1. Samtidig med, at der i henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om påtænkt uansøgt afsked, vedlægges kopi til brug ved organisationernes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 2. Meddelelse til organisationen om påtænkt uansøgt afskedigelse skal være skriftlig. Meddelelsen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, medmindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige oplysninger. Tilbageholder den afskedigende myndighed sådanne oplysninger, skal organisationen orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Stk. 3. Såfremt organisationen ikke finder, at afskedigelse bør finde sted eller såfremt organisationen ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst, kan organisationen kræve sagen

35 Notater forhandlet med den afskedigende myndighed, forinden afskedigelse finder sted. Den afskedigende myndighed kan kræve, at forhandlingen afholdes inden for en frist af 3 uger efter afsendelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse. Fristen forlænges med eventuelle søgnehelligdage. I forhold til orienteringspligten gælder: Stk. 1. Samtidig med fremsendelse af meddelelsen til den ansatte om afsked vedlægges kopi til brug ved organisationens eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 2. Meddelelse til organisationen om uansøgt afskedigelse skal være skriftlig. Meddelelsen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, medmindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed sådanne oplysninger, skal organisationen orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Stk. 3. Organisationen kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse. Hovedreglen efter bestemmelserne om høring/orientering af organisationerne i forbindelse med afskedigelse er, at forvaltningen skal udlevere sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Fra hovedreglen gælder der én undtagelse, nemlig at oplysninger ikke kan udleveres, hvis dette strider mod den tavshedspligt som følger af henholdsvis forvaltningsloven eller straffeloven, herunder oplysninger om personlige

36 Notater forhold. Denne begrænsning er i princippet blot udtryk for en præcisering af det gældende regelgrundlag, idet offentlige arbejdsgivere også forud for overenskomstforhandlingerne i 1999 var forpligtet til at overholde forvaltnings- og straffelovens bestemmelser om tavshedspligt. Dette indebærer, at alle oplysninger med betydning for vurderingen af afskedigelsens saglighed skal udleveres til organisationen, medmindre disse er tavshedsbelagte. Indeholder en sag om afskedigelse oplysninger af såvel fortrolig karakter som ikke fortrolig karakter, er forvaltningsmyndigheden efter bestemmelserne forpligtet til at udlevere de oplysninger, der ikke er fortrolige, til organisationen eksempelvis oplysninger om rent tjenstlige forhold. I forhold til de tavbshedsbelagte oplysninger i en sag, - eksempelvis om, hvad en syg medarbejder fejler - skal organisationen underrettes om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om (påtænkt) afsked med henblik på eventuel inddragelse af organisationen Tavshedsbelagte oplysninger Formålet med høringen og orienteringen af organisationerne i forbindelse med en afskedigelse er, at organisationerne skal have mulighed for at vurdere, hvorvidt en afskedigelse er saglig. Arbejdsgiveren skal derfor underrette organisationen om afskedigelsen/den påtænkte afskedigelse. Underretningen skal være skriftligt og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede. Pligten til at udlevere sådanne oplysninger er begrænset af forvaltningslovens og straffelovens bestemmelser om tavshedspligt.

37 Notater En organisation kan i almindelighed ikke anses for at være part i forhold til forvaltningsloven i en konkret sag, der angår et af organisationens medlemmer. Fortrolige oplysninger kan derfor ikke uden videre udleveres til organisationen, medmindre der foreligger et samtykke fra den ansatte. For at sikre, at sagsgangen ikke forsinkes unødigt, hvis der også foreligger fortrolige oplysninger, som er nødvendige for at vurdere grundlaget for afskedigelsen, er det aftalt, at den ansatte i forbindelse med partshøringen/ i forbindelse med at afskedigelsen meddeles, modtager en ekstra kopi, hvoraf de tavshedsbelagte oplysninger fremgår med henblik på eventuel inddragelse af organisationen. Herved er det sikret, at organisationen modtager alle relevante oplysninger om afskedigelsen, som ikke er af fortrolig karakter, og i øvrigt er underrettet om, at sagen verserer. Organisationen er videre gjort bekendt med, at der foreligger tavshedsbelagte oplysninger i sagen, som i kopi er tilsendt den, som påtænkes afskediget/er afskediget med henblik på, at organisationen hurtigt kan informeres om de eventuelle manglende fortrolige oplysninger som grundlag for en vurdering af sagen. Ved afgræsningen af, hvilke oplysninger, der kan betragtes som fortrolige, må der tages udgangspunkt i offentlighedslovens 2, stk. 3 som efter lovændringen i 1998, nu er begrænset til at vedrøre offentlighedens adgang til aktindsigt i oplysninger om den ansattes, navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Oplysninger om disciplinære sanktioner i form af advarsler og derover for ansatte i chefstillinger er der også adgang til aktindsigt i, dog således at der ikke må være forløbet mere end 2 år, fra den endelige afgørelse herom blev truffet. Adgang til at give aktindsigt i andre oplysninger i

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 RAPPORT Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 1. Indledning... 3 2. Undersøgelsens resultater... 5 3. Retsgrundlaget... 6 3.a Generelt

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere