PRODUKTRESUMÉ. for. Contalgin, depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder. Morphinsulfat 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Contalgin, depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder. Morphinsulfat 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg"

Transkript

1 Produktinformation for Contalgin (Morphinsulfat) Afdelt depotgranulat 20, 30 og 60 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Afdelt depotgranulat 20 mg Afdelt depotgranulat 30 mg Afdelt depotgranulat 60 mg Pakningsstørrelse 30 stk. 30 stk. 30 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: AP4 Tilskud: Klausuleret Godkendt produktresumé: 22. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Contalgin, depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Contalgin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Morphinsulfat 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder Udseende: Lyserøde granulater 4. KLINISKE OPLYSNINGER

2 4.1 Terapeutiske indikationer Til længerevarende lindring af stærke, intraktable smerter. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Til oral administration. 20 mg, 30 mg og 60 mg: Indholdet af en pose blandes med mindst 10 ml vand eller drysses over mad f.eks. yoghurt. 100 mg: Indholdet af en pose blandes med mindst 20 ml vand eller drysses over mad f.eks. yoghurt. 200 mg: Indholdet af en pose blandes med mindst 30 ml vand eller drysses over mad f.eks. yoghurt. Depotgranulaterne skal suspenderes hele og indtages med det samme. De må ikke deles, tygges eller knuses. Indtagelse af delt, tygget eller knust depotgranulat kan medføre for hurtig frigivelse og absorption af en potentiel fatal morphindosis (se pkt. 4.9). Contalgin depotgranulater skal anvendes hver 12. time. Doseringen er afhængig af smerternes sværhedsgrad, patientens alder og tidligere analgetiske behov. Voksne: Patienter med stærke smerter, som ikke kan kontrolleres af svagere opioider (f.eks. dihydrocodein) bør normalt starte med 30 mg hver 12. time. Patienter, som tidligere er behandlet med oral, korttidsvirkende morphin, bør have samme totale daglige dosis Contalgin depotgranulater, men fordelt på doser med 12 timers interval. Stigende smertesværhedsgrad kræver dosis øgning. Hvis det er muligt, bør det ske ved at øge dosis med %. Den korrekte dosis for den enkelte patient skal kunne give tilstrækkelig smertekontrol i en 12 timers periode uden eller med acceptable bivirkninger. Det anbefales, at styrken 200 mg anvendes til patienter, som allerede er indstillet på en stabil analgetisk dosis ved hjælp af lavere styrker eller andre opioider. Patienter, der får Contalgin depotgranulater i stedet for parenteral morphin, skal have tilstrækkeligt høje doser til at kompensere for den nedsatte analgetiske effekt, som er forbundet med oral administration. Normalt bør dosis øges med 100 %. Hos disse patienter er individuel dosisjustering nødvendig. Børn: Erfaringen er begrænset. Til børn med svære cancersmerter anbefales initialdosis på 0,2-0,8 mg/kg/12 timer. Dosis bør herefter justeres som hos voksne. Post-operative smerter: Contalgin depotgranulater anbefales ikke de første 24 timer postoperativt, eller før tarmfunktionen er normaliseret. Herefter kan følgende doseringsvejledning anvendes: a. Contalgin depotgranulat 20 mg/12 timer til patienter <70 kg. b. Contalgin depotgranulat 30 mg/12 timer til patienter >70 kg. c. Ældre - dosisreduktion kan være nødvendig. d. Børn - anbefales ikke. Om nødvendigt kan supplerende parenteral morphin gives, men den totale morphindosis må omhyggeligt følges, og det bør erindres, at Contalgin depotgranulater har lang halveringstid.

3 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Respirationsdepression, kranietraume, paralytisk ileus, akut abdomen, tardiv mavetømning, obstruktiv lungesygdom, kendt morphinoverfølsomhed, akut leversygdom, samtidig indgift af monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller indgift indenfor de seneste to uger. Børn <1 år. Præoperativ administration af Contalgin depotgranulater anbefales ikke. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Som for andre euforiserende lægemidler tilrådes reduceret dosis til ældre, til patienter med hypotyreose og patienter med væsentligt nedsat nyre- eller leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat respirationsfunktion, svær bronkial astma, krampelidelser, akut alkoholmisbrug, delirium tremens, forhøjet intrakranielt tryk, hypotension i forbindelse med hypovolæmi, alvorlig cor pulmonale, lægemiddelmisbrug i anamnesen, galdevejssygdomme og pancreatitis, inflammatoriske tarmsygdomme, prostatahypertrofi, adrenocortical insufficiens, og opioidafhængige patienter. Ved paralytisk ileus eller ved mistanke herom, bør behandling med Contalgin depotgranulat seponeres omgående. Morphin kan nedsætte anfaldstærsklen hos patienter med epilepsi. Den største risiko ved for høj morphindosis er respirationsdepression. Som for andre morphinpræparater, bør patienter, som skal have foretaget cordotomi eller anden smertereducerende kirurgi, ikke indtage Contalgin depotgranulater 24 timer inden operationen. Hvis yderligere behandling med Contalgin depotgranulater er indiceret, bør dosis justeres efter de nye postoperative behov. Contalgin depotgranulater bør anvendes med forsigtighed postoperativt efter abdominalkirurgi, da morphin nedsætter tarmmotiliteten, og bør ikke anvendes før tarmfunktionen er normaliseret. Contalgin depotgranulater bør ikke anvendes preoperativt eller indenfor 24 timer postoperativt. Da det ikke er muligt at sikre bioækvivalens mellem forskellige morphindepotpræparater, er det vigtigt, at patienter, som er indstillet på effektiv dosis af Contalgin depotgranulater, ikke skifter til andet lægemiddel med langsom, forsinket eller kontrolleret frigivelse af morphin eller andre potente narkotiske anelgetika uden en ny justering og klinisk vurdering. Ved kronisk brug af Contalgin kan patienten udvikle tolerance, som nødvendiggør en højere dosis for at bevare smertekontrol. Ved lang tids brug kan patienten udvikle fysisk afhængighed og pludselig seponering af behandlingen kan føre til seponeringssyndrom. Når patienten ikke har brug for morphinbehandling længere, bør dosis aftrappes gradvist for at undgå seponerings symptomer. I meget sjældne tilfælde ses især ved høje doser, patienter med hyperalgesi der ikke reagerer på en øget dosis morphinsulfat. Det kan være nødvendigt med en dosisreduktion eller ændring af opioid.

4 Morphin har en misbrugsprofil der svarer til andre stærke opioidagonister. Morphin kan misbruges af patienter med latent eller manifest afhængighedssygdom. Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed af opioide analgetika, herunder morphin. Contalgin bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere alkohol- eller stofmisbrug. Indholdet af posen (depotgranulatet) skal suspenderes helt og indtages med det samme (se pkt. 4.2). Det må ikke deles, tygges eller knuses. Indtagelse af delt, tygget eller knust depotgranulat kan medføre for hurtig frigivelse og absorption af en potentiel fatal morphindosis (se pkt. 4.9). Misbrug af de orale morphin-lægemiddelformuleringer ved parenteral administration, kan føre til alvorlige bivirkninger, som kan være fatale. Hvis Contalgin tages sammen med alkohol, kan bivirkningerne af Contalgin øges; samtidig brug bør undgås. Contalgin depogranulat indeholder azo-farvestoffet Ponceau 4R (E124), som kan give allergiske reaktioner. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Morphin forstærker virkningen af CNS-depressive lægemidler, herunder beroligende midler, generelle anæstetika, phenothiaziner, hypnotika, sedativa, muskelrelaxantia og antihypertensiva. Samtidig anvendelse af disse stoffer med morphin kan føre til en interagerende virkning, som kan medføre respirationsdepression, hypotension, udtalt sedation eller koma. I et studie med raske frivillige forsøgspersoner (N=12), blev en 60 mg morphin depotkapsel administreret 2 timer før en 600 mg gabapentin kapsel, hvilket medførte at middel AUC for gabapentin blev øget med 44 % i forhold til gabapentin administreret uden morphin. Derfor bør patienter observeres nøje for tegn på CNS-depression, herunder somnolens, og dosis af gabapentin eller morphin bør nedsættes passende. Medicin der blokerer virkningen af acethylcholin, f.eks. antihistaminer, antiparkinsonmedicin og antiemetika kan interagere med morphin og forstærker de antikolinerge bivirkninger. Alkohol kan forstærke de farmakodynamiske virkninger af Contalgin; samtidig brug bør undgås. Samtidig indgift af antacida kan medføre hurtigere frigørelse af morphin end forventet; dosering bør derfor ikke ske samtidig, men forskudt med mindst 2 timer. Cimetidin hæmmer morphinmetabolismen. MAO-hæmmere interagerer med euforiserende analgetika og kan medføre CNS-excitation eller depression med hyper- eller hypotensiv krise. Morphin bør ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere eller indenfor 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere. Rifampicin reducerer plasmamorphinkoncentrationen. Der findes ikke tilgængelige farmakokinetiske data for samtidig brug af ritonavir og morphin, men ritonavir inducerede leverenzymer, som er ansvarlig for glucuronidering af morphin, og kan muligvis nedsætte plasmamorphinkoncentrationen.

5 Kombinationen morphinagonister/-antagonister (buprenorfin, nalbufin, pentazocin) bør ikke administreres til patienter, som har fået behandling med ren opoid-agonist-analgetika. 4.6 Graviditet og amning Contalgin depotgranulat bør ikke anvendes under graviditet og fødsel p.g.a risiko for neonatal respirationsdepression. Bør ikke anvendes af ammende kvinder, da morphin udskilles i modermælken. Abstinenser kan observeres hos nyfødte, hvis mødre er i kronisk behandling. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Mærkning. Morphin kan ændre patientens reaktionsevne i forskelligt omfang afhængigt af doseringen og modtageligheden. Patienten bør ikke føre bil eller betjene maskiner, hvis han/hun er påvirket. 4.8 Bivirkninger Ved normale doser er de almindeligste bivirkninger kvalme, opkastning, obstipation og døsighed. Ved kronisk behandling er kvalme og opkastning ikke almindeligt forekommende, men forekommer disse bivirkninger, kan behandlingen kombineres med antiemetika. Obstipation, kan behandles med passende laksantia. Følgende frekvenser er basis for de vurderede bivirkningerne: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til 1/1.000); meget sjældne (<1/10.000)), hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Meget almindelige Almindelige Ikke almindelige Hyppighed ikke kendt Immunsystemet Allergisk reaktion Anafylaktiske reaktioner Anafylaktoide reaktioner Psykiske forstyrrelser Konfusion Søvnløshed Agitation Eufori Hallucinationer Humørsvingninger Afhængighed Dysfori Tankeforstyrrelser Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine Ufrivillige muskelkontrakti oner Søvnighed Kramper Hypertoni Myoclonus Paræstesi Synkope Hyperalgesi (se pkt. 4.4) Øjne Synsforstyrrelser Miosis Øre og labyrint Vertigo Hjerte Palpitationer Bradykardi Takykardi Vaskulære sygdomme Ansigtsrødmen Hypotension Hypertension

6 Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasmer Pulmonal ødem Respiratorisk depression Nedsat hosterefleks Mavetarmkanalen Obstipation Kvalme Abdominalsmer te Appetitløshed Mundtørhed Opkastning Dyspepsi Paralytisk ileus Smagsforstyrrelser Lever og galdeveje Forhøjede levertal Galdevejssmerter Forværring af pancreatitis Hud og subkutane væv Perspiration Udslæt Urticaria Nyrer og urinveje Det reproduktive system og mammae Urinretention Urinvejskramper Amenorré Nedsat libido Erektil dysfunktion Almene symptomer og reaktioner på administrationss tedet Asteni-tilstande Pruritus Perifert ødem Tolerans Abstinenssympto mer Virkningen af morphin har ført til misbrug, og afhængighed kan udvikles ved et regelmæssigt, men uhensigtmæssigt brug. Dette er ikke af større betydning ved behandling af patienter med stærke smerter. 4.9 Overdosering Symptomer på overdosis af morphin er søvnighed, knappenålspupiller, muskelslaphed, bradykardi, respirationsdepression, hypotension, somnolens og CNS-depression, som kan udvikle sig til stupor eller koma. Kredsløbssvigt og tiltagende koma i mere alvorlige tilfælde. Overdosis kan resultere i dødsfald. Rhabdomyolyse progredierende til nyresvigt er set ved opioidoverdosis. Hvis Contalgin depotgranulater bliver knust før indtagelse, frigives morphinen for hurtigt, hvilket kan fører til en fatal overdosis. Behandling af morphin overdosis Etablering af frie luftveje og hjælp til vejrtrækning. Oral aktivt kul (50 g til voksne, 1 g/kg til børn) bør overvejes, hvis en betydelig mængde er blevet indtaget inden for en time, forudsat at luftvejene kan beskyttes.

7 De rene opioidantagonister er specifikke antidoter mod virkningen af opioidoverdosis. Andre understøttende forholdsregler bør overvejes, hvis det er nødvendigt. Ved massiv overdosis gives naloxon 0,8 mg intravenøst. Gentag med 2-3 minutters intervaller om nødvendigt eller infundér 2 mg i 500 ml isotonisk natriumchlorid eller 5% glucose (0,004 mg/ml). Infusionshastigheden skal tilpasses den indgivne bolusdosis og patientens reaktion. Da virkningstiden af naloxon er relativ kort, skal patienten observeres nøje til spontan respiration er forsvarligt genetableret. Det bør erindres, at Contalgin depotgranulater vil fortsætte med at frigive morphin i op til 12 timer efter administration. Ved mindre alvorlig overdosering gives naloxon 0,2 mg intravenøst fulgt af dosisøgning på 0,1 mg hvert 2. minut om nødvendigt. Naxolon bør ikke administreres ved manglende klinisk signifikant respirationsdepression eller hypotension efter morphinoverdosering. Naloxon bør administreres med forsigtighed til personer, som er eller mistænkes at være fysisk afhængige af morphin. I sådanne tilfælde kan en brat eller fuldstændig ophævelse af opioidvirkningen forårsage akutte abstinenser Udlevering A 4 (kopieringspligtig) 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC kode: N 02 AA 01 Farmakoterapeutisk gruppe: Naturlig opiumalkaloid. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Morphin virker agonistisk på opioidreceptorerne i centralnervesystemet, især på μ- og i mindre grad kappa-receptorerne. μ -receptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, og kappa-receptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morphin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerve-plexus med obstipation til følge. Centralnervesystemet Morphin udviser dosisafhængig analgetisk virkning og sedation (dvs. søvnighed og anxiolyse). Morphin forårsager respirationsdepression ved direkte påvirkning af respirationscenteret i hjernen. Morphin nedsætter hosterefleksen ved direkte påvirkning af hostecenteret i medulla. Antitussiv virkning kan forekomme ved lavere doser end dem, der normalt anvendes ved analgesi. Morphin forårsager miosis, selv i total mørke. Knappenålspupiller er tegn på narkotisk overdosis, men er ikke patognomonisk (f.eks. kan pontine læsioner af hæmoragisk eller iskæmisk oprindelse forårsage lignende hændelser). Mydriasis med hypoksi er set hyppigere end miosis i forbindelse med morphin overdosis. Mave-tarmkanalen og glat muskulatur Morphin forårsager reduceret motilitet associeret til øget tonus i den glatte muskulatur i antrum i maven og tolvfingertarmen. Fordøjelsen af føde i tyndtarmen bliver forsinket og de propulsive kontraktioner formindskes. De propulsive peristaltiske bevægelser i tarmen formindskes, mens tonus forøges til en grad af spasmer, der resulterer i forstoppelse.

8 Morphin øger generelt tonus i glat muskulatur; især sphinkter i mave-tarmknalen og galdeveje. Morphin kan give spasme i sphincter Oddi, således at det intrabiliære tryk stiger. Hjerte Morphin kan forårsage frigivelse af histamin med eller uden associeret perifer vasodilation. Manifestation af histaminfrigivelse og/eller perifer vasodilation kan omfatte pruritus, rødmen, røde øjne, svedtendens og/eller ortostatisk hypotension. Endokrine system Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre-eller gonadal-aksen. Dette kan medføre ændringer, der inkludere en stigning i serumprolactin, samt formindsket plasmakortisol, østrogen og testosteron i forbindelse med for lave eller normale ACTH-, LHeller FSH- niveauer. Disse hormonelle ændringer kan give manifest kliniske symptomer. Andre farmakologiske virkninger In vitro- og dyreforsøg indikerer forskellige virkninger for naturlig opioider, herunder morphin, på dele af immunsystemet. Den kliniske betydning af disse fund kendes ikke. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Morphin er bundet til en kationbytterharpiks, og frigørelse sker, når morphin erstattes af ioner i mavetarmkanalen. Morphinen absorberes godt, og der opnås tilstrækkelige plasmamorphinkoncentrationer, når den rekommanderede dosis følges. Der finder dog firstpass metabolisme sted i leveren. I enkeltdosis forsøg med raske frivillige forsøgspersoner var den systemiske biotilgængelighed af morphin fra et Contalgin depotgranulat 30 mg ækvivalent med den for en 30 mg's opløsning af korttidsvirkende morphin (gennemsnit 91 %, 95 % CI %) og en Contalgin depottablet 30 mg (gennemsnit 101 %, 95 % CI %). Depotgranulat gav en forsinket plasmaprofil, som var sammenlignelig med profilen for depottabletten. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Der er ikke andre relevante prækliniske data end de, der er nævnt i andre afsnit af produktresuméet. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Dowex 50 WX "mesh" kationbytterharpiks. Xylitol Xanthangummi Hindbærsmag Ponceau 4R (E 124) 6.2 Uforligeligheder Ingen kendte. 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold

9 Må ikke opbevares over 25 o C 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Poser bestående af lamineret aluminiumfolie beklædt med polyethylen og hvidt papir. Poserne leveres i æsker med 10, 20, 30 eller 60 stk. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Indholdet i en pose blandes med vand eller drysses på mad, f.eks. yoghurt jf. pkt INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 20 mg: mg: mg: mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 20. november DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 22. november 2012

10 Produktinformation for Contalgin (Morphinsulfat) 5, 10, 30, 60, 100 og 200 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Depottabletter 5 mg Depottabletter 10 mg Depottabletter 10 mg Depottabletter 30 mg Depottabletter 30 mg Depottabletter 60 mg Depottabletter 60 mg Depottabletter 100 mg Depottabletter 100 mg Depottabletter 200 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 25 stk. 100 stk. 25 stk. 100 stk. 25 stk. 100 stk. 25 stk. 100 stk. 90 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: AP4 Tilskud: Generelt tilskud Godkendt produktresumé: 17. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Contalgin, depottabletter 4. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Contalgin 6. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Morphinsulfat 5, 10, 30, 60, 100 og 200 mg Hjælpestof: Lactose, vandfri. Lactoseindhold pr. tablet: 5 mg: 95,0 mg, 10 mg: 90,0 mg, 30 mg: 70,0 mg, 60 mg: 40,0 mg Lactosemonohydrat pr. tablet i filmovertrækket: 30, 60, 100 mg: 1,44 mg Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

11 7. LÆGEMIDDELFORM Depottabletter. Depottabletterne er filmovertrukne, runde og biokonvekse. 5 mg: Olivengrønne depottabletter, mærket med DM på den ene side. 10 mg: Hvide depottabletter, mærket med DO på den ene side. 30 mg: Gule depottabletter, mærket med DL på den ene side. 60 mg: Lyserøde depottabletter, mærket med DZ på den ene side. 100 mg: Rødbrune depottabletter, mærket med DU på den ene side. 200 mg: Turkis depottabletter, mærket med 200 mg på den ene side. 8. KLINISKE OPLYSNINGER 8.1 Terapeutiske indikationer Stærke smerter. 8.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: mg hver 12. time eventuelt øget efter behov. Børn: Initialt 1 mg/kg, herefter individuelt. Tabletterne skal synkes hele. 8.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Respirationsdepression, kranietraume, paralytisk ileus, akut abdomen, tardiv mavetømning, obstruktiv lungesygdom, kendt morphinoverfølsomhed, akut leversygdom, samtidig indgift af monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller indgift indenfor de seneste 2 uger. Børn under 1 år. Præoperativ administration af Contalgin depottabletter anbefales ikke. 8.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Som for andre euforiserende lægemidler tilrådes reduceret dosis til ældre, til patienter med hypotyreose og patienter med væsentligt nedsat nyre- eller leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat respirationsfunktion, svær bronkial astma, krampelidelser, akut alkoholmisbrug, delirium tremens, forhøjet intrakranielt tryk, hypotension i forbindelse med hypovolæmi, alvorlig cor pulmonale, lægemiddelmisbrug i anamnesen, galdevejssygdomme og pancreatitis, inflammatoriske tarmsygdomme, prostatahypertrofi, adrenocortical insufficiens, og opioidafhængige patienter. Ved paralytisk ileus eller ved mistanke herom, bør behandling med Contalgin depottabletter seponeres omgående. Morphin kan nedsætte anfaldstærsklen hos patienter med epilepsi. Den største risiko ved for høj morphindosis er respirationsdepression. Som for andre morphinpræparater, bør patienter, som skal have foretaget cordotomi eller anden smertereducerende kirurgi, ikke indtage Contalgin depottabletter 24 timer inden operationen. Hvis yderligere behandling med Contalgin depottabletter er indiceret, bør dosis justeres efter de nye postoperative behov.

12 Contalgin depottabletter bør anvendes med forsigtighed postoperativt efter abdominalkirurgi, da morphin nedsætter tarmmotiliteten, og bør ikke anvendes før tarmfunktionen er normaliseret. Contalgin depottabletter bør ikke anvendes preoperativt eller indenfor 24 timer postoperativt. Da det ikke er muligt at sikre bioækvivalens mellem forskellige morphindepotpræparater, er det vigtigt, at patienter, som er indstillet på effektiv dosis af Contalgin depottabletter, ikke skifter til andet lægemiddel med langsom, forsinket eller kontrolleret frigivelse af morphin eller andre potente narkotiske anelgetika uden en ny justering og klinisk vurdering. Ved kronisk brug af Contalgin kan patienten udvikle tolerance, som nødvendiggør en højere dosis for at bevare smertekontrol. Ved lang tids brug kan patienten udvikle fysisk afhængighed og pludselig seponering af behandlingen kan føre til seponeringssyndrom. Når patienten ikke har brug for morphinbehandling længere, bør dosis aftrappes gradvist for at undgå seponerings symptomer. I meget sjældne tilfælde ses især ved høje doser, patienter med hyperalgesi der ikke reagerer på en øget dosis morphinsulfat. Det kan være nødvendigt med en dosisreduktion eller ændring af opioid. Morphin har en misbrugsprofil der svarer til andre stærke opioidagonister. Morphin kan misbruges af patienter med latent eller manifest afhængighedssygdom. Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed af opioide analgetika, herunder morphin. Contalgin bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere alkohol- eller stofmisbrug. Misbrug af de orale morphin-lægemiddelformuleringer ved parenteral administration, kan føre til alvorlige bivirkninger, som kan være fatale. Hvis Contalgin tages sammen med alkohol, kan bivirkningerne af Contalgin øges; samtidig brug bør undgås. Contalgin depottabletter 5, 10, 30, 60, 100 mg indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 8.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Morphin forstærker virkningen af CNS-depressive lægemidler, herunder beroligende midler, generelle anæstetika, phenothiaziner, hypnotika, sedativa, muskelrelaxantia og antihypertensiva. Samtidig anvendelse af disse stoffer med morphin kan føre til en interagerende virkning, som kan medføre respirationsdepression, hypotension, udtalt sedation eller koma. I et studie med raske frivillige forsøgspersoner (N=12), blev en 60 mg morphin depotkapsel administreret 2 timer før en 600 mg gabapentin kapsel, hvilket medførte at middel AUC for gabapentin blev øget med 44% i forhold til gabapentin administreret uden morphin. Derfor bør patienter observeres nøje for tegn på CNS-depression, herunder somnolens, og dosis af gabapentin eller morphin bør nedsættes passende. Medicin der blokerer virkningen af acethylcholin, f.eks. antihistaminer, antiparkinsonmedicin og antiemetika kan interagere med morphin og forstærker de antikolinerge bivirkninger. Alkohol kan forstærke de farmakodynamiske virkninger af Contalgin; samtidig brug bør undgås.

13 Samtidig indgift af antacida kan medføre hurtigere frigørelse af morphin end forventet; dosering bør derfor ikke ske samtidig, men forskudt med mindst 2 timer. Cimetidin hæmmer morphinmetabolismen. MAO-hæmmere interagerer med euforiserende analgetika og kan medføre CNS-excitation eller depression med hyper- eller hypotensiv krise. Morphin bør ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere eller indenfor 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere. Rifampicin reducerer plasmamorphinkoncentrationen. Der findes ikke tilgængelige farmakokinetiske data for samtidig brug af ritonavir og morphin, men ritonavir inducerede leverenzymer, som er ansvarlig for glucuronidering af morphin, og kan muligvis nedsætte plasmamorphinkoncentrationen. Kombinationen morphinagonister/-antagonister (buprenorfin, nalbufin, pentazocin) bør ikke administreres til patienter, som har fået behandling med ren opoid-agonist-analgetika. 8.6 Graviditet og amning Contalgin depottabletter bør ikke anvendes under graviditet og fødsel p.g.a risiko for neonatal respirationsdepression. Bør ikke anvendes af ammende kvinder, da morphin udskilles i modermælken. Abstinenser kan observeres hos nyfødte, hvis mødre er i kronisk behandling. 8.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Mærkning Morphin kan ændre patientens reaktionsevne i forskelligt omfang afhængigt af doseringen og modtageligheden. Patienten bør ikke føre bil eller betjene maskiner, hvis han/hun er påvirket. 8.8 Bivirkninger Ved normale doser er de almindeligste bivirkninger kvalme, opkastning, obstipation og døsighed. Ved kronisk behandling er kvalme og opkastning ikke almindeligt forekommende, men forekommer disse bivirkninger, kan behandlingen kombineres med antiemetika. Obstipation, kan behandles med passende laksantia. Følgende frekvenser er basis for de vurderede bivirkningerne: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til 1/1.000); meget sjældne (<1/10.000), hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Meget almindelige Almindelige Ikke almindelige Hyppighed ikke kendt Immunsystemet Allergisk reaktion Anafylaktiske reaktioner Anafylaktoide reaktioner Psykiske forstyrrelser Konfusion Søvnløshed Agitation Eufori Hallucinationer Humørsvingninger Afhængighed Dysfori Tankeforstyrrelser Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine Kramper Hypertoni Hyperalgesi (se pkt. 4.4)

14 Ufrivillige muskelkontrakti oner Søvnighed Myoclonus Paræstesi Synkope Øjne Synsforstyrrelser Miosis Øre og labyrint Vertigo Hjerte Palpitationer Bradykardi Takykardi Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Ansigtsrødmen Hypotension Bronkospasmer Pulmonal ødem Respiratorisk depression Hypertension Nedsat hosterefleks Mavetarmkanalen Obstipation Kvalme Abdominalsmer te Appetitløshed Mundtørhed Opkastning Dyspepsi Paralytisk ileus Smagsforstyrrelser Lever og galdeveje Forhøjede levertal Galdevejssmerter Forværring af pancreatitis Hud og subkutane væv Perspiration Udslæt Urticaria Nyrer og urinveje Det reproduktive system og mammae Almene symptomer og reaktioner på administrationss tedet Asteni-tilstande Pruritus Urinretention Perifert ødem Urinvejskramper Amenorré Nedsat libido Erektil dysfunktion Tolerans Abstinenssympto mer Virkningen af morphin har ført til misbrug, og afhængighed kan udvikles ved et regelmæssigt, men uhensigtmæssigt brug. Dette er ikke af større betydning ved behandling af patienter med stærke smerter. 8.9 Overdosering Forgiftningsdosis: 5-10 gange terapeutisk dosis.

15 Symptomer på overdosis af morphin er søvnighed, knappenålspupiller, muskelslaphed, bradykardi, respirationsdepression, hypotension, somnolens og CNS-depression som kan udvikle sig til stupor eller koma. Kredsløbssvigt og tiltagende koma i mere alvorlige tilfælde. Overdosis kan resultere i dødsfald. Rhabdomyolyse progredierende til nyresvigt er set ved opioidoverdosis. Hvis Contalgin depottabletter bliver knust før indtagelse, frigives morphinen for hurtigt, hvilket kan fører til en fatal overdosis. Behandling af morphin overdosis Etablering af frie luftveje og hjælp til vejrtrækning. Oral aktivt kul (50 g til voksne, 1 g/kg til børn) bør overvejes, hvis en betydelig mængde er blevet indtaget inden for en time, forudsat at luftvejene kan beskyttes. De rene opioidantagonister er specifikke antidoter mod virkningen af opioidoverdosis. Andre understøttende forholdsregler bør overvejes, hvis det er nødvendigt. Ved massiv overdosis gives naloxon 0,8 mg intravenøst. Gentag med 2-3 minutters intervaller om nødvendigt eller infundér 2 mg i 500 ml isotonisk natriumchlorid eller 5% glucose (0,004 mg/ml). Infusionshastigheden skal tilpasses den indgivne bolusdosis og patientens reaktion. Da virkningstiden af naloxon er relativ kort, skal patienten observeres nøje til spontan respiration er forsvarligt genetableret. Det bør erindres, at Contalgin depottabletter vil fortsætte med at frigive morphin i op til 12 timer efter administration. Ved mindre alvorlig overdosering gives naloxon 0,2 mg intravenøst fulgt af dosisøgning på 0,1 mg hvert 2. minut om nødvendigt. Naxolon bør ikke administreres ved manglende klinisk signifikant respirationsdepression eller hypotension efter morphinoverdosering. Naloxon bør administreres med forsigtighed til personer, som er eller mistænkes at være fysisk afhængige af morphin. I sådanne tilfælde kan en brat eller fuldstændig ophævelse af opioidvirkningen forårsage akutte abstinenser Udlevering A 4 9. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC kode: N 02 AA 01 Farmakoterapeutisk gruppe: Naturlig opiumalkaloid. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Morphin virker agonistisk på opioidreceptorerne i centralnervesystemet, især på μ- og i mindre grad kappa-receptorerne. μ -receptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, og kappa-receptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morphin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerve-plexus med obstipation til følge. Centralnervesystemet Morphin udviser dosisafhængig analgetisk virkning og sedation (dvs. søvnighed og anxiolyse).

16 Morphin forårsager respirationsdepression ved direkte påvirkning af respirationscenteret i hjernen. Morphin nedsætter hosterefleksen ved direkte påvirkning af hostecenteret i medulla. Antitussiv virkning kan forekomme ved lavere doser end dem, der normalt anvendes ved analgesi. Morphin forårsager miosis, selv i total mørke. Knappenålspupiller er tegn på narkotisk overdosis, men er ikke patognomonisk (f.eks. kan pontine læsioner af hæmoragisk eller iskæmisk oprindelse forårsage lignende hændelser). Mydriasis med hypoksi er set hyppigere end miosis i forbindelse med morphin overdosis. Mave-tarmkanalen og glat muskulatur Morphin forårsager reduceret motilitet associeret til øget tonus i den glatte muskulatur i antrum i maven og tolvfingertarmen. Fordøjelsen af føde i tyndtarmen bliver forsinket og de propulsive kontraktioner formindskes. De propulsive peristaltiske bevægelser i tarmen formindskes, mens tonus forøges til en grad af spasmer, der resulterer i forstoppelse. Morphin øger generelt tonus i glat muskulatur; især sphinkter i mave-tarmknalen og galdeveje. Morphin kan give spasme i sphincter Oddi, således at det intrabiliære tryk stiger. Hjerte Morphin kan forårsage frigivelse af histamin med eller uden associeret perifer vasodilation. Manifestation af histaminfrigivelse og/eller perifer vasodilation kan omfatte pruritus, rødmen, røde øjne, svedtendens og/eller ortostatisk hypotension. Endokrine system Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre-eller gonadal-aksen. Dette kan medføre ændringer, der inkludere en stigning i serumprolactin, samt formindsket plasmakortisol, østrogen og testosteron i forbindelse med for lave eller normale ACTH-, LHeller FSH- niveauer. Disse hormonelle ændringer kan give manifest kliniske symptomer. Andre farmakologiske virkninger In vitro- og dyreforsøg indikerer forskellige virkninger for naturlig opioider, herunder morphin, på dele af immunsystemet. Den kliniske betydning af disse fund kendes ikke. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Morphin er bundet til en kationbytterharpiks, og frigørelse sker, når morphin erstattes af ioner i mavetarmkanalen. Morphinen absorberes godt, og der opnås maksimal plasmakoncentration 2-6 timer efter administration. Morphins farmakokinetik er lineær over et meget bredt dosisområde. Der finder en signifikant første-passage metabolisme sted i leveren, som medfører en lavere biotilgængelighed sammenlignet med en ækvivalent intravenøs eller intramuskulær dosis. Morphin metaboliseres hovedsageligt via glucoronidation til morphin-3-glucoronid og morphin-6-glucoronid. Metabolitterne udskilles i galden og kan hydrolyseres og derefter reabsorberes. Pga. den store interindividuelle variation i morphins farmakokinetik og de analgetiske behov må den daglige dosis justeres for den enkelte patient for at opnå tilstrækkelig smertekontrol. Døgndoser op til 11,2 g er set for Contalgin depottabletter, der indtages hver 12. time. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

17 Der er ikke andre relevante prækliniske data end de, der er nævnt i andre afsnit af produktresuméet. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.2 Hjælpestoffer 5 mg: Tabletkerne: Hydroxyethylcellulose; cetostearylalkohol; lactose, vandfri; talcum; magnesiumstearat. Filmovertræk: Opadry OY-8850 grøn: Hypromellose; titandioxid (E171); macrogol 400 gul jernoxid (E172); sort jernoxid (E172). 10 mg: Tabletkerne: Hydroxyethylcellulose; cetostearylalkohol; lactose, vandfri; talcum; magnesiumstearat. Filmovertræk: Opadry Y hvid: Hypromellose; titandioxid (E171); macrogol mg: Tabletkerne: Hydroxyethylcellulose; cetostearylalkohol; lactose, vandfri; talcum; magnesiumstearat. Filmovertræk: Opadry OY-L-22926gul: Lactosemonohydrat; hypromellose; titandioxid (E171), macrogol 4000, gul jernoxid (E172) 60 mg: Tabletkerne: Hydroxyethylcellulose; cetostearylalkohol; lactose, vandfri; talcum; magnesiumstearat Filmovertræk Opadry OY-L lyserød: Lactosemonohydrat; hypromellose; titandioxid (E171); macrogol 4000; gul jernoxid (E172); rød jernoxid (E172); sort jernoxid (E172). 100 mg: Tabletkerne Hydroxyethylcellulose; cetostearylalkohol; talcum; magnesiumstearat. Filmovertræk Opadry OY-L brun: Lactosemonohydrat; hypromellose; titandioxid (E171); macrogol 4000; gul jernoxid (E172); rød jernoxid (E172); sort jernoxid (E172). 200 mg: Tabletkerne Hydroxyethylcellulose; cetostearylalkohol; talcum; magnesiumstearat Filmovertræk Opadry 06B21168: hypromellose; titandioxid (E171); macrogol 400; brilliant Blue FCF (E133); quinolingult (E104) 6.3 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.4 Opbevaringstid 3 år

18 6.5 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.6 Emballagetyper og pakningsstørrelser Plastbeholder. Blister. 5 mg findes i blisterpakning med 100 stk. depottabletter. 10, 30, 60 og 100 mg findes i blisterpakning med 25 eller 100 stk. 200 mg findes i pakning med 30 eller 90 stk. Plastbeholder med pakningsstørrelse: 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.7 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 5 mg: mg: mg: mg: mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 26. oktober DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 17. januar 2013

19 Produktinformation for Contalgin Uno (Morphinsulfat) Depotkapsler 30, 90 og 150 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Depotkapsler 30 mg Depotkapsler 90 mg Depotkapsler 150 mg Pakningsstørrelse 28 stk. 28 stk. 28 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: AP4 Tilskud: Nej Godkendt produktresumé: 5. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Contalgin Uno, depotkapsler, hårde 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Contalgin Uno 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Morphinsulfat 30, 60, 90, 120, 150 og 200 mg. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Depotkapsler, hårde. Hårde gelantine depotkaplser, der indeholder hvide til grålighvide granulater. 30 mg: lyseblå depotkapsler, kapselstørrelse 4, mærket med MS OD30 60 mg: brune depotkapsler, kapselstørrelse 3, mærket med MS OD 60

20 90 mg: pink depotkapsler, kapselstørrelse 2, mærket med MS OD mg: oliven depotkapsler, kapselstørrelse 1, mærket med MS OD mg: blå depotkapsler, kapselstørrelse 1, mærket med MS OD mg: brune depotkapsler, kapselstørrelse 0, mærket med MS OD KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Stærke smerter. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Contalgin Uno skal anvendes hver 24. time. Doseringen er individuel, afhængig af smerternes sværhedsgrad, patientens alder og tidligere analgetiske behov. Til oral administration. Kapslerne skal enten synkes hele eller åbnes, og indholdet (granulater) drysses over mad. Contalgin UNO må ikke deles, tygges eller knuses. Indtagelse af delt, tygget eller knust granulat kan medføre for hurtig frigivelse og absorption af en potentiel fatal morphindosis (se pkt. 4.9). Børn: En initialdosis på 0,4-1,6 mg/kg/døgn. Ældre: Dosisreduktion kan være tilrådelig. Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Postoperative smerter: Patienter < 70 kg: Patienter > 70 kg: Ældre: Børn: 30 mg 1 gang dagligt. 60 mg 1 gang dagligt. Dosisreduktion kan være tilrådelig. Anbefales ikke. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Respirationsdepression, kranietraume, paralytisk ileus, akut abdomen, tardiv mavetømning, obstruktiv lungesygdom, kendt morphinoverfølsomhed, akut leversygdom, samtidig indgift af monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller indgift indenfor de seneste 2 uger. Børn under 1 år. Præoperativ administration af Contalgin Uno anbefales ikke. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Som for andre euforiserende lægemidler tilrådes reduceret dosis til ældre, til patienter med hypotyreose og patienter med væsentligt nedsat nyre- eller leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat respirationsfunktion, svær bronkial astma, krampelidelser, akut alkoholmisbrug, delirium tremens, forhøjet intrakranielt tryk, hypotension i forbindelse med hypovolæmi, alvorlig cor pulmonale, lægemiddelmisbrug i anamnesen, galdevejssygdomme og pancreatitis, inflammatoriske tarmsygdomme, prostatahypertrofi, adrenocortical insufficiens, og opioidafhængige patienter. Ved paralytisk ileus eller ved mistanke herom, bør behandling med Contalgin Uno seponeres omgående.

21 Morphin kan nedsætte anfaldstærsklen hos patienter med epilepsi. Den største risiko ved for høj morphindosis er respirationsdepression. Som for andre morphinpræparater, bør patienter, som skal have foretaget cordotomi eller anden smertereducerende kirurgi, ikke indtage Contalgin Uno 24 timer inden operationen. Hvis yderligere behandling med Contalgin Uno er indiceret, bør dosis justeres efter de nye postoperative behov. Contalgin Uno bør anvendes med forsigtighed postoperativt efter abdominalkirurgi, da morphin nedsætter tarmmotiliteten, og bør ikke anvendes før tarmfunktionen er normaliseret. Contalgin Uno bør ikke anvendes preoperativt eller indenfor 24 timer postoperativt. Da det ikke er muligt at sikre bioækvivalens mellem forskellige morphindepotpræparater, er det vigtigt, at patienter, som er indstillet på effektiv dosis af Contalgin Uno, ikke skifter til andet lægemiddel med langsom, forsinket eller kontrolleret frigivelse af morphin eller andre potente narkotiske anelgetika uden en ny justering og klinisk vurdering. Ved kronisk brug af Contalgin kan patienten udvikle tolerance, som nødvendiggør en højere dosis for at bevare smertekontrol. Ved lang tids brug kan patienten udvikle fysisk afhængighed og pludselig seponering af behandlingen kan føre til seponeringssyndrom. Når patienten ikke har brug for morphinbehandling længere, bør dosis aftrappes gradvist for at undgå seponerings symptomer. I meget sjældne tilfælde ses især ved høje doser, patienter med hyperalgesi der ikke reagerer på en øget dosis morphinsulfat. Det kan være nødvendigt med en dosisreduktion eller ændring af opioid. Morphin har en misbrugsprofil der svarer til andre stærke opioidagonister. Morphin kan misbruges af patienter med latent eller manifest afhængighedssygdom. Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed af opioide analgetika, herunder morphin. Contalgin bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere alkohol- eller stofmisbrug. Misbrug af de orale morphin-lægemiddelformuleringer ved parenteral administration, kan føre til alvorlige bivirkninger, som kan være fatale. Hvis Contalgin tages sammen med alkohol, kan bivirkningerne af Contalgin øges; samtidig brug bør undgås. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Morphin forstærker virkningen af CNS-depressive lægemidler, herunder beroligende midler, generel anæstetika, phenothiaziner, hypnotika, sedativa, muskelrelaxantia og antihypertensiva. Samtidig anvendelse af disse stoffer med morphin kan føre til en interagerende virkning, som kan medføre respirationsdepression, hypotension, udtalt sedation eller koma. I et studie med raske frivillige forsøgspersoner (N=12), blev en 60 mg morphin depotkapsel administreret 2 timer før en 600 mg gabapentin kapsel, hvilket medførte at middel AUC for gabapentin blev øget med 44% i forhold til gabapentin administreret uden morphin. Derfor bør patienter observeres nøje for tegn på CNS-depression, herunder somnolens, og dosis af gabapentin eller morphin bør nedsættes passende.

22 Medicin der blokerer virkningen af acethylcholin, f.eks. antihistaminer, antiparkinsonmedicin og antiemetika kan interagere med morphin og forstærker de antikolinerge bivirkninger. Alkohol kan forstærke de farmakodynamiske virkninger af Contalgin; samtidig brug bør undgås. Samtidig indgift af antacida kan medføre hurtigere frigørelse af morphin end forventet; dosering bør derfor ikke ske samtidig, men forskudt med mindst 2 timer. Cimetidin hæmmer morphinmetabolismen. MAO-hæmmere interagerer med euforiserende analgetika og kan medføre CNS-excitation eller depression med hyper- eller hypotensiv krise. Morphin bør ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere eller indenfor 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere. Rifampicin reducerer plasmamorphinkoncentrationen. Der findes ikke tilgængelige farmakokinetiske data for samtidig brug af ritonavir og morphin, men ritonavir inducerede leverenzymer, som er ansvarlig for glucuronidering af morphin, og kan muligvis nedsætte plasmamorphinkoncentrationen. Kombinationen morphinagonister/-antagonister (buprenorfin, nalbufin, pentazocin) bør ikke administreres til patienter, som har fået behandling med ren opoid-agonist-analgetika. 4.6 Graviditet og amning Contalgin UNO bør ikke anvendes under graviditet og fødsel p.g.a risiko for neonatal respirationsdepression. Bør ikke anvendes af ammende kvinder, da morphin udskilles i modermælken. Abstinenser kan observeres hos nyfødte, hvis mødre er i kronisk behandling. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Mærkning. Morphin kan ændre patientens reaktionsevne i forskelligt omfang afhængigt af doseringen og modtageligheden. Patienten bør ikke føre bil eller betjene maskiner, hvis han/hun er påvirket. 4.8 Bivirkninger Ved normale doser er de almindeligste bivirkninger kvalme, opkastning, obstipation og døsighed. Ved kronisk behandling er kvalme og opkastning ikke almindeligt forekommende, men forekommer disse bivirkninger, kan behandlingen kombineres med antiemetika. Obstipation, kan behandles med passende laksantia. Følgende frekvenser er basis for de vurderede bivirkningerne: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til 1/1.000); meget sjældne (<1/10.000)), hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Meget almindelig e Almindelige Ikke almindelige Hyppighed ikke kendt Immunsystemet Allergisk reaktion Anafylaktiske reaktioner Anafylaktoide reaktioner

23 Psykiske forstyrrelser Konfusion Søvnløshed Agitation Eufori Hallucinationer Humørsvingninge r Afhængighed Dysfori Tankeforstyrrelser Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine Ufrivillige muskelkontraktione r Søvnighed Kramper Hypertoni Myoclonus Paræstesi Synkope Hyperalgesi (se pkt. 4.4) Øjne Synsforstyrrelser Miosis Øre og labyrint Vertigo Hjerte Palpitationer Bradykardi Takykardi Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Ansigtsrødmen Hypotension Bronkospasmer Pulmonal ødem Respiratorisk depression Hypertension Nedsat hosterefleks Mave-tarmkanalen Obstipation Kvalme Abdominalsmerte Appetitløshed Mundtørhed Opkastning Dyspepsi Paralytisk ileus Smagsforstyrrelser Lever og galdeveje Forhøjede levertal Galdevejssmerter Forværring af pancreatitis Hud og subkutane væv Perspiration Udslæt Urticaria Nyrer og urinveje Det reproduktive system og mammae Almene symptomer og reaktioner på administrationsstede t Asteni-tilstande Pruritus Urinretention Perifert ødem Urinvejskramper Amenorré Nedsat libido Erektil dysfunktion Tolerans Abstinenssymptom r

24 Virkningen af morphin har ført til misbrug, og afhængighed kan udvikles ved et regelmæssigt, men uhensigtmæssigt brug. Dette er ikke af større betydning ved behandling af patienter med stærke smerter. 4.9 Overdosering Forgiftningsdosis: 5-10 gange terapeutisk dosis. Symptomer på overdosis af morphin er søvnighed, knappenålspupiller, muskelslaphed, bradykardi, respirationsdepression, hypotension, somnolens og CNS-depression, som kan udvikle sig til stupor eller koma. Kredsløbssvigt og tiltagende koma i mere alvorlige tilfælde. Overdosis kan resultere i dødsfald. Rhabdomyolyse progredierende til nyresvigt er set ved opioidoverdosis. Hvis Contalgin Uno bliver tygget eller knust eller før indtagelse, frigives morphinen for hurtigt, hvilket kan fører til en fatal overdosis. Behandling af morphin overdosis Etablering af frie luftveje og hjælp til vejrtrækning. Oral aktivt kul (50 g til voksne, 1 g/kg til børn) bør overvejes, hvis en betydelig mængde er blevet indtaget inden for en time, forudsat at luftvejene kan beskyttes. De rene opioidantagonister er specifikke antidoter mod virkningen af opioidoverdosis. Andre understøttende forholdsregler bør overvejes, hvis det er nødvendigt. Ved massiv overdosis gives naloxon 0,8 mg intravenøst. Gentag med 2-3 minutters intervaller om nødvendigt eller infundér 2 mg i 500 ml isotonisk natriumchlorid eller 5% glucose (0,004 mg/ml). Infusionshastigheden skal tilpasses den indgivne bolusdosis og patientens reaktion. Da virkningstiden af naloxon er relativ kort, skal patienten observeres nøje til spontan respiration er forsvarligt genetableret. Det bør erindres, at Contalgin Uno vil fortsætte med at frigive morphin i op til 12 timer efter administration. Ved mindre alvorlig overdosering gives naloxon 0,2 mg intravenøst fulgt af dosisøgning på 0,1 mg hvert 2. minut om nødvendigt. Naxolon bør ikke administreres ved manglende klinisk signifikant respirationsdepression eller hypotension efter morphinoverdosering. Naloxon bør administreres med forsigtighed til personer, som er eller mistænkes at være fysisk afhængige af morphin. I sådanne tilfælde kan en brat eller fuldstændig ophævelse af opioidvirkningen forårsage akutte abstinenser Udlevering A 4 (Kopieringspligtig). 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC kode: N 02 AA 01 Farmakoterapeutisk gruppe: Naturlig opiumalkaloid. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Morphin virker agonistisk på opioidreceptorerne i centralnervesystemet, især på μ- og i mindre grad kappa-receptorerne. μ-receptorerne menes at formidle supraspinal analgesi,

25 respirationsdepression og eufori, og kappa-receptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morphin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerve-plexus med obstipation til følge. Centralnervesystemet Morphin udviser dosisafhængig analgetisk virkning og sedation (dvs. søvnighed og anxiolyse). Morphin forårsager respirationsdepression ved direkte påvirkning af respirationscenteret i hjernen. Morphin nedsætter hosterefleksen ved direkte påvirkning af hostecenteret i medulla. Antitussiv virkning kan forekomme ved lavere doser end dem, der normalt anvendes ved analgesi. Morphin forårsager miosis, selv i total mørke. Knappenålspupiller er tegn på narkotisk overdosis, men er ikke patognomonisk (f.eks. kan pontine læsioner af hæmoragisk eller iskæmisk oprindelse forårsage lignende hændelser). Mydriasis med hypoksi er set hyppigere end miosis i forbindelse med morphin overdosis. Mave-tarmkanalen og glat muskulatur Morphin forårsager reduceret motilitet associeret til øget tonus i den glatte muskulatur i antrum i maven og tolvfingertarmen. Fordøjelsen af føde i tyndtarmen bliver forsinket og de propulsive kontraktioner formindskes. De propulsive peristaltiske bevægelser i tarmen formindskes, mens tonus forøges til en grad af spasmer, der resulterer i forstoppelse. Morphin øger generelt tonus i glat muskulatur; især sphinkter i mave-tarmknalen og galdeveje. Morphin kan give spasme i sphincter Oddi, således at det intrabiliære tryk stiger. Hjerte Morphin kan forårsage frigivelse af histamin med eller uden associeret perifer vasodilation. Manifestation af histaminfrigivelse og/eller perifer vasodilation kan omfatte pruritus, rødmen, røde øjne, svedtendens og/eller ortostatisk hypotension. Endokrine system Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre-eller gonadal-aksen. Dette kan medføre ændringer, der inkludere en stigning i serumprolactin, samt formindsket plasmakortisol, østrogen og testosteron i forbindelse med for lave eller normale ACTH-, LHeller FSH- niveauer. Disse hormonelle ændringer kan give manifest kliniske symptomer. Andre farmakologiske virkninger In vitro- og dyreforsøg indikerer forskellige virkninger for naturlig opioider, herunder morphin, på dele af immunsystemet. Den kliniske betydning af disse fund kendes ikke. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Morphin er bundet til en kationbytterharpiks, og frigørelse sker, når morphin erstattes af ioner i mavetarmkanalen. Morphinet absorberes godt fra kapslerne og normalt opnås maksimal plasmakoncentration 2-6 timer efter administration. Tilgængeligheden er fuldstændig ved sammenligning med korttidsvirkende peroral morphinopløsning eller Contalgin depottabletter. Morphins farmakokinetik er lineær over et meget bredt dosisområde. Der finder en signifikant første-passage metabolisme sted i leveren, som medfører en lavere biotilgængelighed sammenlignet med en ækvivalent intravenøs eller intramuskulær dosis. Morphin metaboliseres hovedsageligt via glucoronidation til morphin-3-glucoronid og

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter 6. juni 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jurnista, depottabletter 0. D.SP.NR. 20886 1. LÆGEMIDLETS NAVN Jurnista 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver Jurnista 4 mg depottablet indeholder 4,36 mg og frigiver

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil Retard, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil Retard, depottabletter Produktinformation for Tafil Retard (Alprazolam) Depottabletter 0,5, 1, 2 og 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 06 21 17 Depottabletter 0,5 mg 06 27 29 Depottabletter 0,5 mg 06 39

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carduran Retard, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carduran Retard, depottabletter Produktinformation for Carduran Retard (Doxazosin) Depottabletter 4 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 05 06 60 Depottabletter 4 mg 100 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Efexor Depot, hårde depotkapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Efexor Depot, hårde depotkapsler Produktinformation for Efexor Depot (venlafaxinhydrochlorid) Depotkapsler, 37,5 mg, 75 mg, 150 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 09 74 98 09 75 31 09 75 77 Depotkapsler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter Produktinformation for Arthrotec og Arthrotec Forte (Diclofenac, kombinationer) Tabletter 50 + 0,2 mg og 75 + 0,2 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 45 91 Tabletter 50 + 0,2 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alnok, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Alnok, filmovertrukne tabletter 17. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alnok, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 21230 1. LÆGEMIDLETS NAVN Alnok 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En filmovertrukken tablet indeholder 10 mg cetirizindihydrochlorid.

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Olanzapine Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, tabletter 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, tabletter 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 2 mg, 5 mg eller 20 mg haloperidol. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter Produktinformation for Zok-zid (Metoprolol og thiazideer) Depottabletter 100 + 12,5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 26 27 Depottabletter 100 + 12,5 mg Pakningsstørrelse 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ziprasidon Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Ziprasidon Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Ziprasidon (Ziprasidon) Kapsler 20, 40, 60 og 80 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 03 62 25 Kapsler 20 mg 55 28 41 Kapsler 40 mg 18 40 62 Kapsler 60 mg 48 65

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Olanzapin Apotex 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder 50 mg levodopa,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cabaser, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Cabaser, tabletter Produktinformation for Cabaser (Cabergolin) Tabletter 1 mg, 2 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 26 93 Tabletter 1 mg 30 stk. 01 27 18 Tabletter 2 mg 30 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Reminyl, hårde depotkapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Reminyl, hårde depotkapsler 11. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Reminyl, hårde depotkapsler 0. D.SP.NR. 20581 1. LÆGEMIDLETS NAVN Reminyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver 8 mg kapsel indeholder galantaminhydrobromid svarende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/47 1. LÆGEMIDLETS NAVN Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletter, sublinguale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver resoriblet indeholder 2 mg buprenorphin (som buprenorphinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Inovelon 100 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg rufinamid. Hjælpestof, som

Læs mere