PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier"

Transkript

1 Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke Suppositorier mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: AP4 Tilskud: Nej Godkendt produktresumé: 13. juli 2012 PRODUKTRESUMÉ for Ketogan, suppositorier 0. D.sp.nr LÆGEMIDLETS NAVN Ketogan. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketobemidonhydrochlorid 10 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid 50 mg. Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Udseende: Hvid, næsten gennemsigtig, torpedoformet suppositorie. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Stærke smerter. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

2 Voksne: 1-2 suppositorier hver time. Ældre: Da ældre patienter typisk har reduceret clearance, forlænget halveringstid og er mere følsomme overfor Ketogan end yngre patienter, bør dosis til ældre reduceres efter behov. Børn og unge: Der er begrænset klinisk erfaring med behandling af smerter hos børn og unge med Ketogan. Nedsat leverfunktion: Ketobemidon metaboliseres hovedsagelig i leveren (se pkt. 5.2), hvorfor dosis til patienter med nedsat leverfunktion bør reduceres. Nedsat nyrefunktion: Patienter med nedsat nyrefunktion kan få reduceret dosis efter behov. 4.3 Kontraindikationer Ketogan er kontraindiceret ved: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Sekretstagnation. Respirationsdepression. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Bør ikke bruges samtidig med og inden for 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere (se pkt. 4.5). Respirationsdepression Som for andre opioider kan der ses respirationsdepression hos patienter behandlet med ketobemidon. Patienten bør derfor overvåges for bivirkninger. Incidencen af respirationsdepression øges med øget dosis. Når ketobemidon anvendes i kombination med lægemidler, der påvirker CNS kan respirationsdepression forøges (se pkt. 4.5). Asthma Patienter med asthma bronchiale kan opleve flere bivirkninger, da opioider kan reducere respirationspotentialet og derved øge luftmodstanden. Afhængighed Tolerans samt fysisk og psykisk afhængighed kan forekomme. Psykisk afhængighed ses dog sjældent, hvis ketobemidon anvendes på korrekt indikation i samarbejde mellem læge og patient. Hovedtraumer Ketobemidon bør anvendes med forsigtighed til patienter med forhøjet intrakranielt tryk, lavt bevidsthedsniveau eller koma eller hovedlæsion. Hjertepåvirkning Ketobemidon kan forårsage bradykardi (se pkt. 4.8) og skal derfor anvendes med forsigtighed til patienter med bradyarrytmier.

3 Urinveje Ketobemidon kan forårsage urinretention, og bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter med prostatahypertrofi eller uretral striktur. Forstyrrelse af gastrointestinal motilitet Ketobemidon hæmmer gastrointestinal motilitet, og bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter som gennemgår operation i mavetarmkanalen. Ketobemidon bør anvendes med forsigtighed og i reducerede doser til: Patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter med lungesygdom. Ældre og svage patienter. Der kan opstå angst ved samtidig anvendelse af ketobemidon og alkohol og/eller sovemidler. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion MAO-hæmmere kan forårsage CNS-ekscitation, hyperpyreksi, kramper samt hypo- eller hypertension ved samtidig indgift af opioider. Ketobemidon bør derfor ikke anvendes samtidig med eller indenfor 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere. Samtidig behandling med andre lægemidler, der påvirker CNS, f.eks. opioider, barbiturater, hypnotika, psykofarmaka, muskelafslappende midler, sederende antihistaminer samt alkohol kan forstærke den åndedrætssuppressive virkning og føre til hypoventilering, hypotoni og lavt bevidsthedsniveau eller koma (se pkt. 4.4). 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Analgetika af morphin-typen kan forårsage neonatal åndedrætsdepression. Disse præparater bør derfor kun gives på tvingende indikation 2-3 timer før forventet fødsel, og kun hvis de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for spædbarnet. Ved langvarig behandling under graviditet bør risikoen for neonatal seponeringssymptomer tages i betragtning. Amning: Ketobemidon bør ikke anvendes i ammeperioden. Erfaring savnes. Der findes ingen information om hvordan dette påvirker barnet. Forsøg med et begrænset antal patienter, der fik 5-10 mg ketobemidon administreret subkutant som præmedicinering ved kejsersnit eller postpartum udskrabning, har vist, at ketobemidon udskilles i modermælken. Koncentrationen af ketobemidon i modermælken 4-9 timer efter administration var 3-9 gange højere (6,3 36 ng/ml) end i maternelt plasma. Oral biotilgængelighed af ketobemidon er ca. 35 % hos voksne. Selvom oral biotilgængelighed af ketobemidon ikke er undersøgt hos nyfødte, er det kun meget små mængder af ketobemidon, der muligvis vil kunne blive overført til nyfødte via modermælken efter subkutan administration i doser op til 10 mg. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Mærkning. Ketogan påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad.

4 4.8 Bivirkninger Den hyppigste bivirkning er mundtørhed, som opleves af de fleste patienter. Immunsystemet Sjælden meget sjælden (<1/1000) Psykiske forstyrrelser Frekvens ukendt (kan ikke estimeres fra tilgængelige data) Nervesystemet Frekvens ukendt (kan ikke estimeres fra tilgængelige data) Øjne Ikke almindelig ( 1/1000 til 1/100) Hjerte Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarmkanalen Almindelig meget almindelig (>1/100) Hud og subkutane væv Sjælden meget sjælden (<1/1000) Nyrer og urinveje Almindelig meget almindelig (>1/100) Undersøgelser Overfølsomhedsreaktioner. Eufori. Konfusion, afhængighed, seponeringssymptomer. Sedation, svimmelhed. Hovedpine. Sløret syn. Bradykardi. Respirationsdepression. Mundtørhed. Kvalme, opkastning, obstipation. Angioødem, urticaria, udslæt. Urinretention. Blodtryksfald. 4.9 Overdosering Symptomer: Opioiders karakteristiske symptomer med respirationsinsufficiens som den største risiko. Behandling: Overdosering behandles efter standarder for opioidforgiftning. Antidot: Naloxon Udlevering A 4 (kopieringspligtig).

5 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation N 02 AG 02 - Opioider i kombination med antispasmodica 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Ketogan indeholder et analgetikum og et spasmolytikum. Den spasmolytiske komponent kan forstærke og forlænge den analgetiske effekt. Effekten indtræder inden for minutter og varer 3-5 timer. Udover at ketobemidon er en potent μ-opioid-receptor agonist, er den ligeledes en svag non-kompetitiv glutamat-receptor antagonist af undertypen NMDA. Terapeutisk lægemiddelkoncentration Efter intravenøs indgivelse af ketobemidon 10 mg, er der hos nogle patienter, set en maksimal plasmakoncentration på over 500 ng/ml. Ved patientkontrolleret analgesi med ketobemidon (gennemsnitlig 2,3 mg/time) var middelplasmakoncentrationen 28 ng/ml, og den laveste effektive plasmakoncentration var 25 ng/ml. Ved oral enkeltdosis af ketobemidon 10 mg, ligger maksimal plasmakoncentration i intervallet ng/ml, og ses efter 1-3 timer. Betydelige variationer patienter imellem kan dog forekomme i begge parametre. Maksimal koncentration på ca. 18 ng/ml ses inden for gennemsnitlig 4 timer efter en oral dosis af ketobemidon depottabletter. Ved rektal administration af ketobemidon 10 mg, er der rapporteret en maksimal plasmakoncentration på ng/ml med højeste peakværdi observeret efter 2-4 timer. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Biotilgængelighed Tabletter: 34% (17-62%) Depottabletter: 77% Suppositorier: 44 % (34-59%) Fordeling Det intravenøse fordelingsvolumen af ketobemidon er 4-6 l/kg, når det gives under operationen (efter påbegyndt anæstesi) og 2-4 l/kg, når det gives postoperativt. Efter oral administration postoperativt ses et fordelingsvolumen på ca. 5,6 l/kg. Per rektum ses et fordelingsvolumen på 7,9 l/kg. Metabolisme Ketobemidon metaboliseres i leveren via N-demethylering, ring-hydroxylering, O- methylering og O-konjugering. Den dominerende fase I reaktion er N-demethylering. Hovedmetabolitter: Norketobemidon (ukendt aktivitet), 4 -hydroxyketobemidon (ukendt aktivitet). Elimination Ca % af en oral eller intravenøs ketobemidondosis udskilles i urinen uomdannet eller som metabolitter; konjugerede metabolitter udgør op til 60% af en dosis. Mængden af

6 uomdannet stof udskilt i urinen er 17% for den intravenøse dosis og 5% for den orale dosis. For både orale og intravenøse doser genfindes 10-37% som norketobemidon. Udskillelse via urin er hurtig med størst forekommende mængde i urinen inden for 6 timer efter en oral eller intravenøs dosis. Mindre end 2% af en intravenøs dosis af ketobemidon er genfundet i fæces (sandsynligvis som konjugater), hvilket indikerer nogen udskillelse via galden. Total clearance Ketobemidons plasmaclearance er 0,5-0,7 l/kg/time efter intravenøse dosis og 1,6 l/kg/time efter oral administration. Halveringstid Ketobemidons halveringstid efter intravenøs administration hos postoperative patienter er i intervallet 2-2,3 timer. Ved intravenøs administration under en operation (efter påbegyndt anæstesi), er der set en længere halveringstid (ca. 3,8 time), formentlig relateret til lokale hæmodynamiske ændringer. Hvis indgivet postoperativt falder halveringstiden til omkring 2 timer. En halveringstid på 2,54 timer er rapporteret efter oral dosis. Efter rektal administration er ketobemidons halveringstid ca. 3.3 timer. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ketobemidon har været anvendt i smertebehandlingen siden begyndelsen af 1950 erne. Intravenøs administreret ketobemidon medførte ikke et øget arterielt blodtryk hos kaniner. Akut toksicitet i mus var lavere end for metadon, når ketobemidon hydrochlorid (LD mg/kg) blev indgivet subkutant. Den maksimale tolererede subkutane dosis ketobemidon hydrochlorid hos rotter var 4 mg/kg/dag ved gentagen administration. Symptomerne hos mus efter administration af toksiske doser ketobemidon hydrochlorid svarede til dem, der observeres for morfin. 6. FARMACEUTISKE EGENSKABER 6.1 Hjælpestoffer Macrogol 400; macrogol 3000; vand, renset. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Blister.

7 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 15. juni DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 13. juli 2012

8 Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Tabletter mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Tabletter mg Tabletter mg Pakningsstørrelse 20 stk. (blister) 100 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på Udlevering: AP4 Tilskud: Nej Godkendt produktresumé: 13. juli 2012 PRODUKTRESUMÉ for Ketogan, tabletter 6. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Ketogan 8. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketobemidonhydrochlorid 5 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid 25 mg. Hjælpestof: Lactosemonohydrat (Se pkt. 4.4). Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Udseende: Rund, hvid og bikonveks tablet med delekærv, mærket K på hver side af delekærven.

9 10. KLINISKE OPLYSNINGER 10.1 Terapeutiske indikationer Stærke smerter Dosering og indgivelsesmåde Voksne: 1-2 tabletter hver time. Ældre: Da ældre patienter typisk har reduceret clearance, forlænget halveringstid og er mere følsomme overfor Ketogan end yngre patienter, bør dosis til ældre reduceres efter behov. Børn og unge: Der er begrænset klinisk erfaring med behandling af smerter hos børn og unge med Ketogan. Nedsat leverfunktion: Ketobemidon metaboliseres hovedsagelig i leveren (se pkt. 5.2), hvorfor dosis til patienter med nedsat leverfunktion bør reduceres. Nedsat nyrefunktion: Patienter med nedsat nyrefunktion kan få reduceret dosis efter behov Kontraindikationer Ketogan er kontraindiceret ved: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Sekretstagnation. Respirationsdepression Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Bør ikke bruges samtidig med og inden for 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere (se pkt. 4.5). Respirationsdepression Som for andre opioider kan der ses respirationsdepression hos patienter behandlet med ketobemidon. Patienten bør derfor overvåges for bivirkninger. Incidencen af respirationsdepression øges med øget dosis. Når ketobemidon anvendes i kombination med lægemidler, der påvirker CNS kan respirationsdepression forøges (se pkt. 4.5). Asthma Patienter med asthma bronchiale kan opleve flere bivirkninger, da opioider kan reducere respirationspotentialet og derved øge luftmodstanden. Afhængighed Tolerans samt fysisk og psykisk afhængighed kan forekomme. Psykisk afhængighed ses dog sjældent, hvis ketobemidon anvendes på korrekt indikation i samarbejde mellem læge og patient.

10 Hovedtraumer Ketobemidon bør anvendes med forsigtighed til patienter med forhøjet intrakranielt tryk, lavt bevidsthedsniveau eller koma eller hovedlæsion. Hjertepåvirkning Ketobemidon kan forårsage bradykardi (se pkt. 4.8) og skal derfor anvendes med forsigtighed til patienter med bradyarrytmier. Urinveje Ketobemidon kan forårsage urinretention, og bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter med prostatahypertrofi eller uretral striktur. Forstyrrelse af gastrointestinal motilitet Ketobemidon hæmmer gastrointestinal motilitet, og bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter som gennemgår operation i mavetarmkanalen. Ketobemidon bør anvendes med forsigtighed og i reducerede doser til: Patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter med lungesygdom. Ældre og svage patienter. Der kan opstå angst ved samtidig anvendelse af ketobemidon og alkohol og/eller sovemidler. Ketogan indeholder lactose, og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion MAO-hæmmere kan forårsage CNS-ekscitation, hyperpyreksi, kramper samt hypo- eller hypertension ved samtidig indgift af opioider. Ketobemidon bør derfor ikke anvendes samtidig med eller indenfor 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere. Samtidig behandling med andre lægemidler, der påvirker CNS, f.eks. opioider, barbiturater, hypnotika, psykofarmaka, muskelafslappende midler, sederende antihistaminer samt alkohol kan forstærke den åndedrætssuppressive virkning og føre til hypoventilering, hypotoni og lavt bevidsthedsniveau eller koma (se pkt. 4.4) Graviditet og amning Graviditet: Analgetika af morphin-typen kan forårsage neonatal åndedrætsdepression. Disse præparater bør derfor kun gives på tvingende indikation 2-3 timer før forventet fødsel og kun hvis de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for spædbarnet. Ved langvarig behandling under graviditet bør risikoen for neonatal seponeringssymptomer tages i betragtning. Amning: Ketobemidon bør ikke anvendes i ammeperioden. Erfaring savnes. Der findes ingen information om hvordan dette påvirker barnet.

11 Forsøg med et begrænset antal patienter, der fik 5-10 mg ketobemidon administreret subkutant som præmedicinering ved kejsersnit eller postpartum udskrabning, har vist, at ketobemidon udskilles i modermælken. Koncentrationen af ketobemidon i modermælken 4-9 timer efter administration var 3-9 gange højere (6,3 36 ng/ml) end i maternelt plasma. Oral biotilgængelighed af ketobemidon er ca. 35 % hos voksne. Selvom oral biotilgængelighed af ketobemidon ikke er undersøgt hos nyfødte, er det kun meget små mængder af ketobemidon, der muligvis vil kunne blive overført til nyfødte via modermælken efter subkutan administration i doser op til 10 mg Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Mærkning. Ketogan påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad Bivirkninger Den hyppigste bivirkning er mundtørhed, som opleves af de fleste patienter. Immunsystemet Sjælden meget sjælden (<1/1000) Psykiske forstyrrelser Frekvens ukendt (kan ikke estimeres fra tilgængelige data) Nervesystemet Frekvens ukendt (kan ikke estimeres fra tilgængelige data) Øjne Ikke almindelig ( 1/1000 til 1/100) Hjerte Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarmkanalen Almindelig meget almindelig (>1/100) Hud og subkutant væv Sjælden meget sjælden (<1/1000) Nyrer og urinveje Almindelig meget almindelig (>1/100) Overfølsomhedsreaktioner. Eufori. Konfusion, afhængighed, seponeringssymptomer. Sedation, svimmelhed. Hovedpine. Sløret syn. Bradykardi. Respirationsdepression. Mundtørhed. Kvalme, opkastning, obstipation, Angioødem, urticaria, udslæt,. Urinretention.

12 Undersøgelser Blodtryksfald Overdosering Symptomer: Opioiders karakteristiske symptomer med respirationsinsufficiens som den største risiko. Behandling: Overdosering behandles efter standarder for opioidforgiftning. Antidot: Naloxon Udlevering A 4 (kopieringspligtig). 11. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 6.0 Terapeutisk klassifikation N 02 AG 02 - Opioider i kombination med antispasmodica 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Ketogan indeholder et analgetikum og et spasmolytikum. Den spasmolytiske komponent kan forstærke og forlænge den analgetiske effekt. Effekten indtræder inden for minutter og varer 3-5 timer. Udover at ketobemidon er en potent μ-opioid-receptor agonist, er den ligeledes en svag non-kompetitiv glutamat-receptor antagonist af undertypen NMDA. Terapeutisk lægemiddelkoncentration Efter intravenøs indgivelse af ketobemidon 10 mg, er der hos nogle patienter, set en maksimal plasmakoncentration på over 500 ng/ml. Ved patientkontrolleret analgesi med ketobemidon (gennemsnitlig 2,3 mg/time) var middelplasmakoncentrationen 28 ng/ml, og den laveste effektive plasmakoncentration var 25 ng/ml. Ved oral enkeltdosis af ketobemidon 10 mg, ligger maksimal plasmakoncentration i intervallet ng/ml, og ses efter 1-3 timer. Betydelige variationer patienter imellem kan dog forekomme i begge parametre. Maksimal koncentration på ca. 18 ng/ml ses inden for gennemsnitlig 4 timer efter en oral dosis af ketobemidon depottabletter. Ved rektal administration af ketobemidon 10 mg, er der rapporteret en maksimal plasmakoncentration på ng/ml med højeste peakværdi observeret efter 2-4 timer. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Biotilgængelighed Tabletter: 34% (17-62%) Depottabletter: 77% Suppositorier: 44 % (34-59%) Fordeling Det intravenøse fordelingsvolumen af ketobemidon er 4-6 l/kg, når det gives under operationen (efter påbegyndt anæstesi) og 2-4 l/kg, når det gives postoperativt.

13 Efter oral administration postoperativt ses et fordelingsvolumen på ca. 5,6 l/kg. Per rektum ses et fordelingsvolumen på 7,9 l/kg. Metabolisme Ketobemidon metaboliseres i leveren via N-demethylering, ring-hydroxylering, O- methylering og O-konjugering. Den dominerende fase I reaktion er N-demethylering. Hovedmetabolitter: Norketobemidon (ukendt aktivitet), 4 -hydroxyketobemidon (ukendt aktivitet). Elimination Ca % af en oral eller intravenøs ketobemidondosis udskilles i urinen uomdannet eller som metabolitter; konjugerede metabolitter udgør op til 60% af en dosis. Mængden af uomdannet stof udskilt i urinen er 17% for den intravenøse dosis og 5% for den orale dosis. For både orale og intravenøse doser genfindes 10-37% som norketobemidon. Udskillelse via urin er hurtig med størst forekommende mængde i urinen inden for 6 timer efter en oral eller intravenøs dosis. Mindre end 2% af en intravenøs dosis af ketobemidon er genfundet i fæces (sandsynligvis som konjugater), hvilket indikerer nogen udskillelse via galden. Total clearance Ketobemidons plasmaclearance er 0,5-0,7 l/kg/time efter intravenøse dosis og 1,6 l/kg/time efter oral administration. Halveringstid Ketobemidons halveringstid efter intravenøs administration hos postoperative patienter er i intervallet 2-2,3 timer. Ved intravenøs administration under en operation (efter påbegyndt anæstesi), er der set en længere halveringstid (ca. 3,8 time), formentlig relateret til lokale hæmodynamiske ændringer. Hvis indgivet postoperativt falder halveringstiden til omkring 2 timer. En halveringstid på 2,54 timer er rapporteret efter oral dosis. Efter rektal administration er ketobemidons halveringstid ca. 3.3 timer. 5.4 Prækliniske sikkerhedsdata Ketobemidon har været anvendt i smertebehandlingen siden begyndelsen af 1950 erne. Intravenøs administreret ketobemidon medførte ikke et øget arterielt blodtryk hos kaniner. Akut toksicitet i mus var lavere end for metadon, når ketobemidon hydrochlorid (LD mg/kg) blev indgivet subkutant. Den maksimale tolererede subkutane dosis ketobemidon hydrochlorid hos rotter var 4 mg/kg/dag ved gentagen administration. Symptomerne hos mus efter administration af toksiske doser ketobemidon hydrochlorid svarede til dem, der observeres for morfin. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.7 Hjælpestoffer Lactosemonohydrat; povidon; kartoffelstivelse; gelatine; talcum; magnesiumstearat.

14 6.8 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.9 Opbevaringstid 2 år Særlige opbevaringsforhold Ingen Emballagetyper og pakningsstørrelser Blister Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRONGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 15. juni DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 13. juli 2012

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier 13. juli 2012 PRODUKTRESUMÉ for Ketogan, suppositorier 0. D.sp.nr. 0254 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ketogan. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketobemidonhydrochlorid 10 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier 2. oktober 2017 PRODUKTRESUMÉ for Ketogan, suppositorier 0. D.sp.nr. 0254 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ketogan. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketobemidonhydrochlorid 10 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 25. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 0. D.SP.NR. 0071 1. LÆGEMIDLETS NAVN Terramycin-Polymyxin B 2. KVALITATIV OG KAVNTITATIV SAMMENSÆTNING Oxytetracyclin 5 mg/g som oxytetracyclinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning Produktinformation for Isovorin (Levofolinsyre som calciumlevofolin) Injektionsvæske, opl. 10 Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 12 66 Injektionsvæske, opl. 10 09 12 77 Injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27467 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fentadon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Sibelium, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 6544 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sibelium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Flunarizin 10 mg som flunarizinhydrochlorid. Hjælpestof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bupaq Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Bupaq Vet., injektionsvæske, opløsning 24. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Bupaq Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 28940 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Bupaq Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zoletil 50 Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Zoletil 50 Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 15. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Zoletil 50 Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 8552 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Zoletil 50 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 5 mg 150

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 2 mg 150 mg Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter 6. maj 2008 PRODUKTRESUMÉ for Carprodyl F, tabletter 0. D.SP.NR 23253 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Carprodyl F 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Èn tablet indeholder: Aktiv substans: Carprofen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol 19. maj 2016 PRODUKTRESUMÉ for Felden, gel 0. D.SP.NR. 3945 1. LÆGEMIDLETS NAVN Felden 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Piroxicam 0,5% Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coxofen, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Coxofen, injektionsvæske, opløsning 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Coxofen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27784 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coxofen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én ml indeholder: Aktivt stof: Ketoprofen

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK)

PRODUKTRESUMÉ. for. Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK) 14. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK) 0. D.SP.NR. 3040 1. LÆGEMIDLETS NAVN Orfidal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lorazepam 1 mg Hjælpestof: 67,65 mg lactose. 3.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dolagis, tyggetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dolagis, tyggetabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Dolagis, tyggetabletter 0. D.SP.NR 24631 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Dolagis 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: En tablet indeholder: Carprofen 120

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 3. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28727 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kefavet Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Kefavet Vet.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

Hvert medicinsk plaster indeholder 70 mg lidocain og 70 mg tetracain.

Hvert medicinsk plaster indeholder 70 mg lidocain og 70 mg tetracain. PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ralydan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert medicinsk plaster indeholder 70 mg lidocain og 70 mg tetracain. Hjælpestoffer: 0,35 mg metylparahydroxybenzoat

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 12. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 0. D.SP.NR. 8349 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gentamicin 2care4 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gentamicin 1,3 mg/cm 2 som gentamicin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alnok, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Alnok, filmovertrukne tabletter 17. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alnok, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 21230 1. LÆGEMIDLETS NAVN Alnok 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En filmovertrukken tablet indeholder 10 mg cetirizindihydrochlorid.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Natriumbenzoat 1,5 mg (svarer til

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Xeden, tabletter til kat

PRODUKTRESUMÉ. for. Xeden, tabletter til kat 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Xeden, tabletter til kat 0. D.SP.NR 25345 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Xeden 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én tablet indeholder: Enrofloxacin

Læs mere

Det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé vedlægges som bilag til markedsføringstilladelsen ( 16 i ovennævnte bekendtgørelse).

Det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé vedlægges som bilag til markedsføringstilladelsen ( 16 i ovennævnte bekendtgørelse). Vejledning vedrørende udarbejdelse af produktresuméer for farmaceutiske specialiteter til human brug Opdateret 13. juni 2012 24. januar 2003, revideret 19. januar 2006 I henhold til 3, stk. 10, i Sundhedsministeriets

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere