PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter"

Transkript

1 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol. Hjælpestof: Natriumhydrogencarbonat (Se pkt. 4.4). Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukket tablet Hvid, filmovertrukket, oval tablet med flade kanter, mærket P på den ene side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Svage smerter. Febernedsættende. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde: Voksne og børn over 12 år (40 kg): 1 g 3-4 gange daglig, dog højst 4 g pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 0,5 g 3-4 gange daglig være tilstrækkeligt. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for paracetamol eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Svær leverinsufficiens. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Pga. risiko for overdosering bør man være opmærksom på samtidig anvendelse af andre lægemidler, som også indeholder paracetamol Side 1 af 5

2 Indtagelse af doser højere end det anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade. Behandling med antidot bør gives hurtigst muligt (se pkt. 4.9). Fordele og risici skal overvejes nøje ved brug til patienter med lever- og nyreinsufficiens. I tilfælde af høj feber, tegn på sekundær infektion eller vedvarende symptomer udover 3 dage bør behandlingen reevalueres. Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes, bør hovedpinebehandlingen seponeres i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin. Hos patienter med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for toksiske leverreaktioner. Generelt kan vanemæssig brug af analgetika, specielt i kombination med andre analgetiske lægemiddelstoffer, føre til vedvarende nyrelæsion med risiko for nyresvigt (analgetisk nefropati). Panodil Zapp indeholder 173 mg natrium (7,5 mmol) pr. tablet. Dette skal der tages hensyn til hvis patienten er på natrium- eller saltfattig diæt. Forsigtighed tilrådes ved hjerteinsufficiens. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Metoclopramid og domperidon kan øge absorptionshastigheden af paracetamol (næppe klinisk relevant). Colestyramin nedsætter absorptionen af paracetamol. Panodil Zapp bør administreres mindst 1 time før eller 4-6 timer efter colestyramin. Lægemidler med enzyminducerende effekt (f.eks. fenytoin, carbamazepin) nedsætter biotilgængeligheden af paracetamol gennem en øget glucoronidering og risikoen for levertoksicitet forøges. Ved samtidig behandling med probenecid bør dosisreduktion overvejes, da probenecid næsten halverer paracetamolclearance ved hæmning af konjugeringen med glukuronsyre. Paracetamol øger plasmakoncentrationen af chloramphenicol (ingen klinisk relevans ved lokal administration). Den antikoagulative effekt af warfarin og andre coumariner kan øges ved langvarigt regelmæssigt dagligt indtag af paracetamol. Dette fører til øget risiko for blødninger; lejlighedsvis indtag har ingen signifikant effekt. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Kan anvendes til gravide. Amning: Kan anvendes i ammeperioden Side 2 af 5

3 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Panodil Zapp påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkninger er generelt sjældne. De hyppigst forekomne bivirkninger er urticaria og forøget levertransaminase, som ses hos 0,01% - 0,1 % af de behandlede patienter. Undersøgelser Blod og lymfesystem Immunsystemet Meget sjælden (<1/10.000) Luftveje, thorax og mediastinum Nyrer og urinveje Hud og subkutane væv Lever og galdeveje Meget sjælden (<1/10.000) Forhøjet serum kreatinin. Trombocytopeni, agranulocytose, leukopeni og hæmolytisk anæmi. Anafylaksi, Stevens-Johnson syndrom Bronkospasmer (analgetisk astma) hos prædisponerede patienter. Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes (se pkt. 4.4). Urticaria. Allergisk dermatitis (overfølsomhedsreaktioner inklusiv hududslæt og angioødem). Abnorm leverfunktion Forøget levertransaminase. 4.9 Overdosering Symptomer: Doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, eventuelt også leversvigt og død. Høje doser kan på grund af natriumhydrogenindholdet inducere gastrointestinale symptomer som ræben og kvalme. Endvidere kan hypernatriæmi forekomme og elektrolytterne bør monitoreres Side 3 af 5

4 Behandling: Antidot-behandling med N-acetylcystein er effektiv og bør startes øjeblikkeligt, også ved fravær af akutte symptomer Udlevering HA18: 500 mg. HX18: 500 mg, 10 stk. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation N 02 BE 01 Analgetika og antipyretika, anilider 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypotalamus. Påvirker ikke hemostasen og irriterer ikke gastrointestinal slimhinden. Natriumhydrogenkarbonat er tilsat som et hjælpestof i Panodil Zapp. Natriumhydrogenkarbonat fremmer mavetømningen og udløsningen af tabletten hvorved absorptionen af paracetamol fra Panodil Zapp fremmes. Kliniske data har vist, at Panodil Zapp giver hurtigere smertelindring end almindelige paracetamol tabletter. Kliniske data har vist, at fødeindtag ikke har signifikant indflydelse på indsættelsen af den smertelindrende effekt af Panodil Zapp. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. I et klinisk farmakokinetik-studie viste Panodil Zapp tabletter en statistisk signifikant (p=0.01) øgning i absorptionshastigheden af paracetamol og et statistisk siginifikant (p=0.0002) fald i median tiden til maximal plasmakoncentration i sammenligning med Panodil tabletter. Tmax for Panodil Zapp tabletter blev halveret ved indtag på både tom mave samt i forbindelse med fødeindtag i sammenligning med Panodil tabletter. Den hurtigste absorption opnåes når Panodil Zapp indtages på tom mave. Den hurtigere absorption af Panodil Zapp opnåes både ved indtag af én og to tabletter. Da paracetamol hovedsageligt absorberes gennem tyndtarmen fremfor gennem maven, vil tiden til maximal plasmakoncentration berøres af med hvilken frekvens maven tømmes og dermed være variabel. Et klinisk farmakokinetik studie har vist at den forventede variation i absorptionen af almindelige paracetamol tabletter bliver reduceret med Panodil Zapp tabletter. Absorptionsgraden (AUC) for Panodil Zapp, ved indtag af både én og to tabletter, er ækvivalent med absorptionsgraden for almindelige paracetamol tabletter. Ved indtag af almindelige paracetamol tabletter opnåes maximal plasmakoncentration efter minutter efter oral indgift. Halveringstid 2-3 timer. Metaboliseres i leveren, over 80% konjugeres til sulfat og glukuronat. Metabolitter og uomdannet paracetamol udskilles via nyrerne. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Studier på gravide rotter, mus og kaniner viser ingen påvirkning af fostret Side 4 af 5

5 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Majsstivelse; stivelse, pregelatineret; povidon; kaliumsorbat; natriumhydrogencarbonat; cellulose, mikrokrystallinsk; magnesiumstearat; carnaubavoks. Filmovertræk: Titandioxid (E171); polydextrose; hypromellose; triacetin; macrogol. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares ved over 25 C. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Blister (PVC/aluminium eller polypropylene), 8, 10, 16, 20, 50 og 60 stk. Tabletbeholder (HDPE), 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Nykær Brøndby 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 19. oktober DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 7. januar Side 5 af 5

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3 1. LÆGEMIDLETS NAVN OLANSEK 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver OLANSEK 2,5 mg tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM Overtrukne tabletter til oral anvendelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere