Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/ april 2014 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL GER-nr GrønlandsBANKEN 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/2014 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1."

Transkript

1 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 07/ april 2014 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 GER-nr GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

2 1. KVARTALSRAPPORT 2014 I OVERSKRIFTER GrønlandsBANKEN er kommet godt fra start i første kvartal Starten af 2014 har været præget af flere forhold. Udlånsfaldet igennem hele 2013 betyder, at renteindtægterne i begyndelsen af 2014 er lavere end i starten af Til gengæld er det positivt at se stigning i udlånsaktiviteten i løbet af kvartalet, samtidig med at kundernes investering i værdipapirer øges støt. Sammen med øget obligationsbeholdning er det medvirkende til, at banken kommer godt ud af første kvartal og samtidig forventer moderat øgede basisindtægter i den resterende del af Første kvartal har desuden været præget af travlhed i forbindelse med klargøring af bankens nye filialbygning i Aasiaat. I Ilulissat har der ligeledes været arbejdet på at få bankens ny-renoverede bankbygning klar til indflytning ultimo marts. Første kvartal har også budt på et omfattende uddannelsesprogram for alle bankens ekspederende medarbejdere. Tiltagene skal ses som investeringer i fremtidens indtjening, hvilket til gengæld har løftet omkostningerne ekstraordinært meget i første kvartal. Det er ikke bankens forventning, at det er en stigning der vil fortsætte i 2014, hvorfor vi fortsat forventer en solid drift. Det meget omtalte salg af Nets er hovedårsagen til en markant stigning i kursreguleringer og da nedskrivninger på udlån og garantier fortsat er beskedne ender kvartalets resultat lidt højere end i 2013 og på et fuldt tilfredsstillende niveau. Fremgang i resultat før skat på 2,4 mio. kr. til 34,6 mio. kr., sammenlignet med samme periode Resultatet forrenter primo-egenkapitalen efter udbytte med 17 % p.a. Uændrede netto rente og gebyrindtægter på 68,5 mio. kr. Nedskrivninger og hensættelser i 1. kvartal på kun 0,1 %. Stigning i omkostninger på 3,8 mio. kr., primært grundet IT-omkostninger, engangsomkostninger og fremrykkede omkostninger i forbindelse med filialetablering og uddannelsesprogram. Stigning i kursreguleringer på 7,2 mio. kr. Uændret forventning om årsresultat mellem 125 og 145 mio. kr. før kursreguleringer og nedskrivninger, mod 135 mio. kr. i Stigning i både indlån og udlån Solvensprocent på 20,2 og solvensbehov på 10,8 Officiel åbning af den nye filial i Aasiaat. GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal... 4 Ledelsesberetning Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 9 Balance Egenkapitalopgørelse Noter, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Ledelsespåtegning GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

4 HOVED- OG NØGLETAL FOR 1. KVARTAL 2014 (1.000 kr.) 1. kvt. 1. kvt. Helår 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. Hovedtal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale- og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte regnskabsposter: Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Eventualforpligtelser Nøgletal: Solvensprocent 20,2 19,7 21,0 19,4 20,1 19,2 Kernekapitalprocent 19,7 19,2 20,6 18,8 19,4 18,5 Periodens egenkapitalforrentning før skat 4,1 3,9 14,3 4,1 2,3 3,4 Periodens egenkapitalforrentning efter skat 2,8 2,6 9,8 2,8 1,6 2,3 Indtjening pr. omkostningskrone 1,82 1,84 1,77 1,85 1,47 1,62 Renterisiko 1,0 1,3 0,6 1,3 0,7 0,8 Valutaposition 6,1 7,5 4,2 3,7 0,0 0,8 Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 72,7 89,3 73,6 85,6 85,7 90,6 Udlån i forhold til egenkapital 3,5 3,7 3,3 3,9 3,8 4,1 Periodens udlånsvækst 1,3-2,5-5,6 0,7-1,7 2,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 178,5 144,9 219,5 167,4 248,0 152,1 Summen af store engagementer 58,9 76,5 58,7 115,4 117,7 145,5 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,1 1,7 2,0 1,6 1,5 1,9 Periodens resultat pr. aktie efter skat 13,1 12,2 46,8 12,4 6,7 8,9 Indre værdi pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,1 GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

5 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2014 Resultatopgørelsen Nettorenteindtægterne er faldet i første kvartal til tkr mod tkr i samme periode i 2013, hvilket skyldes at bankens udlån faldt støt gennem hele 2013 og udlånsmængden er dermed lavere i 1. kvartal 2014 end i samme periode Udlånene forventes at stabilisere sig og sammen med investering i flere obligationer og lidt lavere fundingomkostninger forventes forbedrede netto-renteindtægter i de sidste tre kvartaler af Gebyr- og provisionsindtægter er steget med tkr til tkr i forhold til samme periode i Stigningen ses bl.a. på lånesagsgebyrer, som står for mere end halvdelen af stigningen, samt på indtægter ved kunders handel med værdipapirer. Kursreguleringer udgør en samlet kursgevinst på tkr mod en kursgevinst på tkr. 572 i 1. kvartal Den store kursregulering skyldes primært salg af Nets, hvor banken har indtægtsført tkr i første kvartal De samlede omkostninger og afskrivninger er steget betydeligt med tkr i forhold til samme periode 2013 og udgør i 1. kvartal 2014 tkr På personaleomkostninger ses en samlet stigning på omkring 1,6 mio. kr., samt stigning i øvrige administrationsudgifter med 2,0 mio. kr., hvoraf IT-omkostninger alene udgør 1 mio. kr. Stigningen på personaleomkostninger skal ses i lyset af et stort uddannelsesprogram, som er igangsat i 1. kvartal, samt nyansatte i bankens nye filial i Aasiaat. Derudover har der i 1. kvartal 2014 været udgifter til øvrige personaleomkostninger på 0,6 mio. kr. mere end samme periode i Øvrige personaleomkostninger er bl.a. drift og vedligehold af personaleboliger, samt flytte- og frirejseforpligtelser. En del af omkostningerne i 1. kvartal har engangskarakter eller er fremrykket i forhold til sædvane, hvorfor stigningen i omkostninger ikke forventes på tilsvarende niveau resten af året. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør tkr mod tkr i samme periode sidste år. Nedskrivninger og hensættelser på bankens udlån og garantier er fortsat af begrænset omfang og afspejler dermed en fortsat generelt stærk kreditbonitet hos bankens privat- og erhvervskunder i Grønland. Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger udgør således tkr mod tkr i samme periode sidste år. Resultat før skat blev tkr mod tkr i samme periode i Resultatet forrenter primoegenkapitalen efter udbytte med 17,0 % p.a. Udvalgte Hoved- og nøgletal (ej revideret) (1.000 kr.) 1. kvt. 4.kvt. 3. kvt. 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt Nettorente- og gebyrindtægter Omkostninger og afskrivninger Andre driftsindtægter Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger Kursreguleringer Nedskrivning på udlån m.v Resultat før skat GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

6 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2014 Balance og egenkapital Bankens udlån er steget tilfredsstillende med tkr siden ultimo 2013 og udgør ultimo marts 2014 tkr Stigningen kommer efter to år med faldende udlån. Obligationsbeholdningen er øget med tkr til tkr ved køb af erhvervs- og realkreditobligationer. Bankens indlån, hvoraf den altovervejende del er anfordringsmidler, er med tkr ved udgangen af 1. kvartal 2014, steget med tkr i forhold til ultimo Stigningen ses primært på indlån på anfordring. Den samlede balance er steget med tkr til tkr Egenkapitalen udgør ved udgangen af 1. kvartal 2014 tkr Kapitalforhold GrønlandsBANKEN anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici, samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. GrønlandsBANKENs solvensprocent, hvori periodens resultat ikke er indregnet og med fradrag for skatteaktiv pga. udbyttebetaling, er opgjort til 20,2. Opgørelsen er foretaget efter de nye regler i CRR forordningen. Bankens individuelle solvensbehov er ved udgangen af 1. kvartal 2014 beregnet til 10,8 % efter 8+ modellen. GrønlandsBANKENs opgjorte kapital- og solvensbehov efter 8+ model I kr. 1. kvt Ultimo Kapitalbehov Solvensbehov Kapitalbehov Solvensbehov Kreditrisiko ,51 % ,35 % Markedsrisiko ,85 % ,60 % Operationel risiko ,28 % ,30 % Øvrige forhold ,18 % ,17 % Kapital- og solvensbehov ,82 % ,42 % 8+ modellen er endnu ikke gældende i Grønland og banken opgør derfor solvensbehovet efter både 8+ modellen og Sandsynlighedsmodellen. Solvensbehovet efter Sandsynlighedsmodellen er lavere end ovenstående. GrønlandsBANKEN har offentliggjort yderligere oplysninger, herunder det opgjorte solvensbehov, i en redegørelse på hjemmesiden Likviditet GrønlandsBANKEN har i mange år haft et komfortabelt indlånsoverskud og med en likviditetsoverdækning på 178,5 % ved udgangen af 1. kvartal 2014, har banken fortsat en solid fundingstruktur. Liquidity Coverage Ratio (LCR) er beregnet til 162,0 ved udgangen af 1. kvartal Aktionærer og udbytte GrønlandsBANKENs overordnede finansielle mål er at realisere et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne. Kursen på GrønlandsBANKENs aktier er med kurs 663 ved udgangen af 1. kvartal 2014, stort set uændret i forhold til ultimo 2013 hvor kursen var 662. Banken har i 1. kvartal 2014 udbetalt udbytte til bankens aktionærer på i alt 99 mio. kr., eller kr. 55 pr. aktie. GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

7 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2014 Fem aktionærer har meddelt aktiebesiddelser på over 5 % i henhold til aktieselskabsloven 28a. Det er bankens mål at holde en lav egenbeholdning på mellem 0 og 3 % af aktiekapitalen. Banken kan derfor i åbne handelsvinduer vælge at købe og sælge egne aktier indenfor dette mål. Tilsynsdiamanten GrønlandsBANKEN har forholdt sig til pejlemærkerne i Finanstilsynet tilsynsdiamant. Diamanten angiver fem pejlemærker for pengeinstitutvirksomhed. Vedrørende summen af store engagementer har banken en politik om, at summen af engagementer ikke må overstige 100 %. Ved udgangen af 1. kvartal 2014 udgør summen 58,9 %, hvoraf 12,8 % er engagementer med offentligt ejede selskaber og 46,1 % med øvrige kunder. GrønlandsBANKEN har ejendomsrelaterede eksponeringer med offentligt ejede selskaber (indgår i offentlige myndigheder i branchefordelingen af bankens udlån). Disse engagementer indgår ikke i opgørelsen af ejendomseksponeringer i Tilsynsdiamanten. Sum af store engagementer (under 125% af basiskapital) GrønlandsBANKEN 58,9 % Udlånsvækst (mindre end 20% om året ) GrønlandsBANKEN 1,3 % Ejendomsekspo nering (mindre end 25% af de samlede udlån) GrønlandsBANKEN 14,2 % Likviditets overdækning (større end 50%) GrønlandsBANKEN 178,5% Stabil funding (udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år) Grænseværdi: mindre end 1 GrønlandsBANKEN 0,6 GrønlandsBANKENs mission, værdier og corporate governance GrønlandsBANKEN driver bankvirksomhed i Grønland under fri konkurrence med inden- og udenlandske pengeinstitutter og leverer rådgivning og ydelser på det finansielle område til alle borgere i Grønland. Bankens mission skal ses i et bredere perspektiv, hvor GrønlandsBANKEN kan opfattes som hele Grønlands Bank. Det medfører et udvidet ansvar for at deltage positivt og aktivt i samfundsudviklingen og bidrage til at skabe muligheder i det grønlandske samfund og samtidig sikre en solid finansiel virksomhed. Denne væsentlige rolle er GrønlandsBANKEN yderst bevidst om. GrønlandsBANKENs værdier er fast forankrede i banken og hos medarbejderne. Værdierne er Engagerede, Rummelige, Ordentlige og Kompetente. Værdierne virker som rettesnor for, hvorledes vi agerer og ønsker at GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

8 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2014 blive opfattet i og udenfor banken. GrønlandsBANKEN forholder sig til samtlige Corporate governance anbefalinger og det er bankens mål, til enhver tid og i videst muligt omfang, at følge anbefalingerne. Bankens Corporate governance redegørelse kan findes på bankens hjemmeside I 2013 tilsluttede GrønlandsBANKEN sig UN Global Compact, som har 10 principper for etisk adfærd. GrønlandsBANKEN har i 1. kvartal 2014 offentliggjort sin første rapport, som kan findes på bankens hjemmeside. Forventninger til hele 2014 Efter negativ vækst i 2012 og 2013, forventes i 2014 en svag vækst i den grønlandske økonomi, men dog med stor usikkerhed. I forventning om, at priser og mængder på fisk holder niveauet, at der ikke igangsættes råstofprojekter, men at der kommer gang i større byggerier i andet halvår af 2014, forventer banken en stigning i aktiviteten i Sammen med en række offensive tiltag forventes dette at øge indtægterne i banken i den resterende del af året. De samlede omkostninger inkl. afskrivninger forventes at stige med omkring 3 % i forhold til Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger forventes fortsat i niveauet kr mio., mod kr. 135 mio. i Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Værdiregulering af udlån forventes derfor fortsat på et beskedent niveau i I 2. kvartal 2014 indtægtsføres en positiv kursregulering i størrelsesordenen 7,6 mio. kr. på bankens aktiebeholdning i Sparinvest Holding. Den 23. april 2014 Bestyrelsen GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

9 (1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal hele året 1. kvartal Noter Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Opskrivning af domicilejendomme Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Skat af anden totalindkomst Årets totalindkomst GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

10 (1.000 kr.) BALANCE 31. marts 31. december 31. marts Noter AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital 13 Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Regnskabspraksis 02 Regnskabsmæssige skøn 14 Eventualforpligtelser 15 Solvensopgørelse og kapital GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

11 (1.000 kr.) EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat I alt Egenkapital 01. januar Udbetalt udbytte Skatteværdi af udbetalt udbytte Køb og salg af egne aktier, netto Opskrivning af domicilejendomme Periodens resultat overført til egenkapitalen Egenkapital 31. marts Køb og salg af egne aktier, netto Opskrivning af domicilejendomme Tilbageført opskrivning af domicilejendomme Periodens resultat overført til egenkapitalen Egenkapital 31. december Foreslået udbytte Heraf skatteværdi af foreslået udbytte Egenkapital 01. januar Udbetalt udbytte Skatteværdi af udbetalt udbytte Køb og salg af egne aktier, netto Opskrivning af domicilejendomme Periodens resultat overført til egenkapitalen Egenkapital 30. marts GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

12 NOTER Note 1 Regnskabspraksis m.v. Kvartalsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Kvartalsregnskabet er aflagt efter princip om going concern ud fra nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. Skat, der består af den aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst er der i Grønland fradragsret for udbytte til det udbyttebetalende selskab. Den skattemæssige værdi heraf tillægges derfor egenkapitalen på tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af udbyttet. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Kvartalsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Note 2 Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dagsværdi for unoterede finansielle instrumenter, værdiansættelse af domicilejendomme, samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivning på udlån er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Endvidere er gruppevise nedskrivninger fortsat behæftet med usikkerhed. Noterede finansielle instrumenter, der kan være prissat på markeder med lav omsætning, hvorved der kan være en vis usikkerhed ved anvendelse af børskurserne ved måling til dagsværdi. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. For hensatte forpligtelser er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderomsætningshastighed, samt fastsættelse af renteforpligtelse på skattebegunstigede opsparingskonti. Værdiansættelse af bankens domicilejendomme er ligeledes forbundet med væsentlige skøn. GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

13 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal hele året 1. kvartal (1.000 kr.) Renteindtægter/terminspræmie af Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter I alt renteindtægter Renteudgifter til Kreditinstitutter og centralbanker Indlån I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter fordelt på Værdipapirer og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af Udlån til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

14 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal hele året 1. kvartal (1.000 kr.) Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter Lønninger Øvrige personaleudgifter Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Heltidsmedarbejdere, gns. antal 115,0 114,0 113,0 8 Skat 30 % Betalt udbytteskat af danske aktier % -tillæg I alt skat af ordinært resultat Betalt udbytteskat I alt skat Udskudt skat Skatteværdi af udbetalt udbytte Skat til betaling Der er ikke betalt selskabsskat i perioden GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

15 NOTER TIL BALANCEN 31. marts 31. december 31. marts (1.000 kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender Udlån Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Udlån Garantier I alt nedskrevet i perioden Heraf tabt ej tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger Primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt (afskr.) tidligere individuelt nedskrevet Andre bevægelser Ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger Primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Ultimo perioden Obligationer Heraf stillet nominelt tkr til sikkerhed for mellemværender med Danmarks Nationalbank 12 Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

16 NOTER TIL BALANCEN 31. marts 31. december 31. marts (1.000 kr.) Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier á kr. 100 Egne kapitalandele Antal egne aktier Nominel beholdning af egne kapitalandele Procent af aktiekapital ultimo 1,01 1,01 1,94 14 Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Uigenkaldelige kredittilsagn Andre eventualforpligtelser i alt Solvensopgørelse i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning: Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger under standardmetode Vægtede poster i alt Basiskapital efter fradrag i pct. af risikovægtede poster 20,2 21,0 19,7 Kernekapital efter fradrag i pct. af risikovægtede poster 19,7 20,6 19,2 Basiskapital efter fradrag Kernekapital efter fradrag GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

17 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014 for GrønlandsBANKEN, aktieselskab. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede pengeinstitutter. Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014, samt af resultatet af bankens aktiviteter for første kvartal i Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som GrønlandsBANKEN står overfor. Kvartalsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. Den 23. april 2014 Direktion Martin Kviesgaard Bestyrelse Gunnar í Liða Kristian Lennert Frank Bagger formand næstformand Anders Brøns Allan Damsgaard Yvonne Kyed Lida Skifte Lennert Jette Radich Vagn T. Raun GrønlandsBANKEN A/S, telefon GrønlandsBANKEN 1. kvartal /17

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 09/2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. halvår 2015 1/18

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 09/2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. halvår 2015 1/18 Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 09/2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. halvår 2015 1/18 1. HALVÅRSSRAPPORT 2015 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2015 KVARTALSRAPPORT 1.- 3. KVARTAL 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. 3.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2015 KVARTALSRAPPORT 1.- 3. KVARTAL 2015. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. 3. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2015 KVARTALSRAPPORT 1.- 3. KVARTAL 2015 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. 3. kvartal 2015 1/18 1. 3. KVARTALSRAPPORT 2015 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende tre

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 24. april 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Forstædernes Bank A/S Basisindtjening fastholdes og forrenter

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

3. kvartalsrapport 2010. Piet Heins Ægget ved Skjern. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2010. Piet Heins Ægget ved Skjern. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2010 Piet Heins Ægget ved Skjern - den... den sunde, lokale lokale og selvstændige og selvstændige bank bank... Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2010-28.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2007. 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2007. 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 1. maj 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.kvartal 2007 i overskrifter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege 8. august Meddelelse nr. 08/ Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk HALVÅRSRAPPORT

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 65746018

Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 65746018 Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank tager gerne på besøg hos kunderne, her filialdirektør Lars Jørgensen hos indehaver af Mogenstrup Genoptræning, Natan Ravn. Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2015

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86 28. oktober 28 Max Bank A/S CVR-nr. 417 2319 Tlf. 55 78 1 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 1 2/21 72 17 86 k v a r t a l s r a p p o r t 1.-3. kvartal 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.-3.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere