Tømningsordning for hustanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømningsordning for hustanke"

Transkript

1 Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v Lovgrundlag Definitioner Tilslutningspligt Tekniske bestemmelser Adgangsforhold Tilmelding og afmelding Tømning af tank Betaling Overtrædelse Regnskab Fælles bestemmelser Ikrafttræden... 6 Kontaktoplysninger: Vesthimmerland Kommune Himmerlandsgade Aars Tlf. nr.: Web:

3 1 Formål m.v. Regulativet har til hensigt, at sikre: 1. en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra hustanke. 2. en bedre kontrol af funktion og tilstand af hustanke. Regulativet gælder for alle ejendomme i Vesthimmerlands Kommune, der leder spildevand til hustanke. Hvor der er mere end 1 hustank på ejendommen, skal samtlige tanke tilsluttes ordningen. Ejendomme med samletanke er ikke omfattet af dette regulativ. Indførslen sker etapevis, således at hele kommunen først er omfattet efter 3 år. - Gl. Løgstør Kommune omfattes fra Gl. Aalestrup Kommune og Gl. Aars Kommune omfattes fra Gl. Farsø Kommune omfattes fra Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. (spildevandsbekendtgørelsen) Lov nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. (inddrivelsesloven) Byrådets afgørelser i medfør af foranstående bekendtgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 3 Definitioner Hustanke: Tanke med tilløb af husspildevand, hvor der sker en mekanisk separering af spildevandet og tilbageholdelse af slam. Den flydende del af spildevandet afledes til f.eks. nedsivning. Hustanke omfatter bl.a. septiktanke, trixtanke og bundfældningstanke, men ikke samletanke. Samletanke Samletanke bruges til opsamling af spildevand og har ingen afløb. Alt spildevandet fra samletanke køres på rensningsanlæg. Side 3

4 4 Tilslutningspligt De ejendomme, der i henhold til 1 er omfattet af ordningen, har pligt til at lade sin hustank kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning efter de fastsatte retningslinier. Grundejeren har pligt til at anvise beliggenheden af hustanke på ejendommen. Overtrædelse kan straffes med bøde iht. Spildevandsbekendtgørelsen. 5 Tekniske bestemmelser Grundejeren skal sørge for at eksisterende tanke fungerer miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, samt at der ikke er fejl og mangler i henhold til retningslinierne i Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440). Deltagelse i ordningen fritager ikke grundejeren for almindelig vedligeholdelse af ejendommens afløbssystem, herunder ekstraordinære tømninger, hvis der er behov herfor. Ved nyetablering eller udskiftning skal anlægget godkendes af Vesthimmerlands Kommune inden arbejdet påbegyndes. Dæksler for hustanke skal være lavet af støbejern, beton eller plast. Dækslet må højst veje 50 kg og skal kunne betjenes af 1 person. Dækslet skal være placeret i niveau med terræn og frit tilgængeligt. Dvs. det må ikke være overdækket med f.eks. jord eller græs. 6 Adgangsforhold Grundejeren er forpligtet til at give adgang for kommunens medarbejdere og antagne entreprenører, når de skal udføre opgaver i forbindelse med ordningen. Grundejeren er forpligtet til at sikre de fornødne adgangsforhold således, at tømningen kan foregå uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v. Adgangsvejen skal være ryddet, så den er mindst 3,5 m bred og der skal være en frihøjde på mindst 4,5 m. Endvidere skal pladsen omkring tanken holdes ryddet, så tømningen kan foregå uhindret. Der skal kunne køres med slamsuger indtil en afstand på 70 m. 7 Tilmelding og afmelding Ved tilladelse til etablering af nye hustanke tilmelder kommunen samtidig tanken til ordningen. Afmelding fra ordningen sker i tilfælde, hvor en hustank nedlægges eller tilsluttes et fælles spildevandsanlæg. Såfremt en ejendom står ubeboet i minimum 6 måneder, kan ejendommen efter ansøgning fritages for den kommunale tømningsordning. Ved fornyet beboelse skal ejendommen tilmeldes. Side 4

5 8 Tømning af tank Tømning af en hustank sker ved kommunens foranstaltning én gang årligt for helårshuse og hvert andet år for sommerhuse. Såfremt det viser sig, at en tanks kapacitet er utilstrækkelig, kan Vesthimmerlands Kommune øge antallet af tømninger. Ligeledes kan kommunen nedsætte antallet af tømninger, hvis en tank har en betydelig overkapacitet. Det påhviler grundejeren at rekvirere tømning i fornødent omfang ud over den obligatoriske tømning. Ekstratømninger skal foretages af en af kommunen godkendt entreprenør. Såfremt en ekstratømning er foretaget lige inden en obligatorisk tømning planlægges, udskydes denne tilsvarende. 9 Betaling Tømningsordningen skal hvile økonomisk i sig selv, og må ikke påvirke øvrige tiltag på spildevandsområdet. Alle ejendomme omfattet af tømningsordningen opkræves et årligt tømningsbidrag over forbrugsafgiftssystemet. For nye ejendomme opkræves afgiften fra førstkommende 1. januar. Bidrag for ekstratømninger opkræves i forbindelse med hver tømning. Tømningsbidraget er fastsat for én årlig tømning pr. hustank med volumen op til 3 m 3. Tankvolumen derudover afregnes efter antal m 3 volumen. Tømningsbidragets størrelse fremgår af Vesthimmerlands Vand A/S s takstblad, der godkendes af byrådet. Endvidere kan der fastsættes gebyr for manglende frigravning af dæksler og anden utilgængelighed eller forgæves kørsel på grund af manglende oplysninger om placeringen af hustanke. 10 Overtrædelse Overtrædelse af de i regulativet anførte bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde i henhold til i spildevandsbekendtgørelsen. Den administrative tilrettelæggelse af tømningsordningen hører under Vesthimmerlands Vand A/S, hvortil henvendelse vedrørende klager og vejledninger m.v. samt til- og afmelding rettes. Den praktiske udførelse udliciteres efter udbud til en entreprenør. Oplysninger herom findes på Vesthimmerlands Vand A/S s hjemmeside Til denne entreprenør rettes aftaler om tømning mv. Side 5

6 11 Regnskab Byrådet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for tømningsordningens udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger det kommunale regnskabsår. Tømningsordningens regnskab omfatter udgifter til drift og administration for tømning af hustanke og slambehandling samt andel af eventuelle udgifter til renseanlæg, som vedrører tømningsordningen. Under tømningsordningen hører udgifter til: 1. Tømning af hustanke 2. Slambehandling 3. Administration 4. Kontrolforanstaltninger Eventuelt mellemværende med kommunen forrentes over driftsregnskabet med en af byrådet vedtaget rentesats. Tømningsordningens kapitalbehov til anlægs- og driftsudgifter dækkes af tømningsafgiften. 12 Fælles bestemmelser Driftsbidrag har i henhold til inddrivelseslovens 11 samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter. Ved manglende rettidig betaling kan driftsbidraget inddrives ved udpantning af den bidragspligtige ejendom, uden hensyn til om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Bidrag, der ikke betales til forfaldsdato, tillægges renter på samme måde som forfaldne kommunale ejendomsskatter. Byrådet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt, dog under de rammer, der er fastsat i lovgivningen. 13 Ikrafttræden Dette regulativ træder i kraft den 1. maj Samtidig med ikrafttrædelsen ophæves eksisterende regulativ; Regulativ for Tømning af hustanke, Vesthimmerlands Kommune, Gældende fra 1. januar Således vedtaget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune den Knud Kristensen Borgmester Mogens Kristensen Kommunaldirektør Side 6

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Evaluering af tømningsordning

Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Rekvirent Rådgiver Viborg Kommune Thomas Møller Schmidt Prinsens Allé 5 8800 Viborg Orbicon A/S Klostermarken 12

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Haderslevvej 25 3000 Helsingør Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

tømningsordning for bundfældningstanke

tømningsordning for bundfældningstanke tømningsordning for bundfældningstanke septiktanke i Norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre se bagsiden 2 3 tømning af tanke Alle bundfældningstanke tømmes én gang årligt ved alle helårsboliger,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Indholdsfortegnelse Vedtægtens område... 4 Budget og regnskab... 4 Indtægter... 4 Tilslutningsret- og pligt... 4 Tilslutningsbidrag... 5 Bidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere