Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke"

Transkript

1 Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013

2 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang Vejen Forsynings organisering Definition og anvendelse Funktionskrav til bundfældningstanken Eksisterende tanke Nye tanke Grundejerens pligt og ansvar Tømningsordning Tilslutningspligt Tømningsordningens omfang Adgangsforhold Krav til placering af tanke og dæksler Eksisterende tanke Nye tanke Tømning Til- og afmelding Takster, opkrævning og betaling Tømningsbidrag Fastsættelse af bidrag Udpantning og renter Tilbagekaldelse af tilladelse Tilsyn Klage Ikrafttræden

3 1. Lovgrundlag, formål og omfang Vejen Kommune har i henhold til 45, 50 og 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 m.v. (spildevandsbekendtgørelsen) udarbejdet tømningsregulativ for samle- og bundfældningstanke. Regulativet er udarbejdet på grundlag af spildevandsbekendtgørelsen, lovbekendtgørelsen nr. 879 af 26. juni 2010, om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) samt lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven) Formålet med regulativet er, at fastsætte regler for tømning af samle- og bundfældningstanke i Vejen Kommune, så tankene tømmes regelmæssigt og slammet håndteres miljømæssigt korrekt. Regulativet er gældende for samtlige ejendomme i Vejen kommune, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, men som har etableret samle- og/eller bundfældningstank. 2. Vejen Forsynings organisering Vejen Forsyning a-s er ejet af Vejen Kommune. Den daglige drift varetages af Vejen Forsyning a-s, mens Vejen Kommune har myndighedsansvaret for tømningsordningen. 3. Definition og anvendelse Ved en bundfældningstank forstås en tank eller en brønd, hvori der sker en mekanisk rensning af det tilførte spildevand. Tankene ligger som regel nedgravet på ejendommen. Andre betegnelser for bundfældningstank kan for eksempel være: septiktank, hustank, trixtank, trekammertank og emscherbrønd. Bundfældningstanken anvendes til forrensning af spildevand (fjerner bundfældige stoffer og flydestoffer) inden det ledes videre til spildevandsanlæg eller recipient. Recipient kan være vandløb, sø eller hav. 2

4 4. Funktionskrav til bundfældningstanken 4.1 Eksisterende tanke Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, der opfylder gældende miljøkrav og hvor tankens funktion er tilfredsstillende, vil fortsat kunne anvendes, dog jf. punkt Nye tanke Jf. 24a i spildevandsbekendtgørelsens skal nye tanke, herunder bundfældningstanke: - kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof - være udført således, at tømning af alle kamre kan foregå fra terræn - være CE-mærket - være udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN Funktionskravene gælder ikke for bundfældningstanke, der er en integreret del af et minirenseanlæg. 5. Grundejerens pligt og ansvar Enhver ejer af en ejendom med samle- og/eller bundfældningstank har pligt til, at lade tanken kontrollere og tømme jf. dette regulativ. Ejer er ligeledes forpligtet til, ikke at lede andet end husspildevand (spildevand fra toilet, gulvafløb, køkken, bad og vaskemaskine) til samle- og/eller bundfældningstank. Enhver ejer af en ejendom med samle- og/eller bundfældningstanke har pligt til, at oplyse Vejen Forsyning a-s, hvis der skal tages særlige hensyn af entreprenøren under tømningen. Herunder aftale om tømning med et specielt rengjort køretøj. Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte ejer for - i henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre at samle- og/eller bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt, og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler. Vedligeholdelse og reparation af tanken påhviler alene ejeren. 3

5 6. Tømningsordning 6.1 Tilslutningspligt Samtlige ejendomme med samle- og/eller bundfældningstanke beliggende i Vejen Kommune er forpligtet til, at deltage i tømningsordningen og betale tømningsbidrag hertil efter reglerne i dette regulativ. 6.2 Tømningsordningens omfang Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra samle- og bundfældningstanke samt bortskaffelse af slam i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem. 6.3 Adgangsforhold Vejen Kommune og Vejen Forsyning a-s eller disses repræsentanter har til enhver tid (mod fremvisning af legitimation) ret til adgang til ejendommen under ordningen for, at tilse og tømme tankene. Grundejeren er forpligtet til, at sørge for fri adgang til samle- og/eller bundfældningstanken. Ved tvivlstilfælde afgør kommunen, hvilke forbedringer ejeren skal foretage i forhold til adgangsforholdene. Tømningen på ejendommen skal kunne foregå med en treakslet lastbil under overholdelse af arbejdsmiljølovgivningens krav. Ejeren skal anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af maksimalt 50 m fra tanken. Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4 m over vejbanens arealer se nedenstående figur: 4

6 Hegn og porte skal være åbne, løse hunde skal holdes væk. Kommunen forbeholder sig ret til, at kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt. I forbindelse med tømning må grundejer tolerere almindelig forsigtig fremføring af slamsugerslange, og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v. 6.4 Krav til placering af tanke og dæksler Tankene skal være: - synlige, beliggende i terrænhøjde, udluftede og forsynet med tætte aftagelige jern-, beton- eller gummidæksler på maksimalt 50 kg - dækslet skal være frilagt (fri for sten også omkring dækslet, pyntegenstande m.v.). Er der noget, der spærrer for tømningen og ejeren ikke umiddelbart (10 minutter) fjerner forhindringen, vil der blive opkrævet for en forgæves kørsel. 6.5 Eksisterende tanke Eksisterende dæksler, som vejer mere end 50 kg på tidspunktet for regulativets ikrafttræden, skal være udskiftet inden udgangen af Nye tanke Ved etablering af nye tanke skal kommunen godkende placering, indretning og udformning. Nye tanke må ikke placeres mere end 50 m fra adgangsvej, og skal være indrettet i overensstemmelse med Bygge- og Miljølovgivningens krav. 5

7 Nye tanke skal endvidere være forsynet med lette dæksler maksimalt 25 kg. 6.7 Tømning Samle- og bundfældningstanke, der er omfattet af ordningen, må kun tømmes af den valgte entreprenør. Vejen Forsyning a-s vælger entreprenøren. Tømningsfrekvensen er minimum en gang om året. For huse, der ikke er helårsbeboelse, er der mulighed for en anden tømningsfrekvens efter aftale med Vejen Forsyning a-s. Er det ikke tilstrækkeligt med tømning af tanken en gang om året, er det ejerens ansvar, at bestille en ekstra tømning. Ekstra tømninger skal bestilles direkte ved entreprenøren. Tømningen foregår på hverdage mellem Tankejer varsles minimum 7 dage før tømningen. Bundfældningstanken tømmes for bund- og flydeslam. Efter tømning efterfylder entreprenøren tanken med returvand. I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Fejl og mangler indberettes elektronisk til Vejen Forsyning a-s. Entreprenøren afleverer tømningsrapport til ejer efter endt tømning. Konstateres der forurening i form af olie, opløsningsmidler eller andre skadelige stoffer vil tanken ikke blive tømt, og der opkræves for en forgæves tømning. 7. Til- og afmelding Når der meddeles tilladelse til etablering af samle- og/eller bundfældningstanke sørger Vejen Kommune for, at disse tanke inddrages i tømningsordningen. Det er dog ejerens ansvar, at samle- og/eller bundfældningstanken er tilmeldt tømningsordningen. Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, hvis samle- og/eller bundfældningstanken nedlægges, ved tilslutning til offentlig kloak, eller hvis der opnås tilladelse til anden løsning af spildevandsforholdene. Det er ejerens ansvar, at samleog/eller bundfældningstanken afmeldes tømningsordningen ved nedlæggelse. 8. Takster, opkrævning og betaling 8.1 Tømningsbidrag For deltagelse i tømningsordning for samle- og/eller bundfældningstanke betales et årligt bidrag for hver tank. 6

8 Bidraget dækker udgifterne til tømning, transport og slambehandling samt administration af ordningen. Bidraget for den obligatoriske tømning opkræves sammen med forbrugsafgifter. Såfremt tømning af samle- og/eller bundfældningstanken på grund af tankstørrelse, antal tanke, placering, udformning og/eller belastning giver anledning til væsentligt øgede omkostninger i forhold til det fastsatte bidrag, opkræver Vejen Forsyning a-s et tillægsbidrag. For dæksler, der ikke ligger i terræn eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen opkræver Vejen Forsyning a-s et tillægsbidrag til dækning af ekstraomkostninger. Entreprenøren dokumenterer med foto. Der opkræves bidrag for forgæves kørsel, hvor tanken ikke kan tømmes. 8.2 Fastsættelse af bidrag Det årlige bidrag fastsættes af Vejen Forsyning a-s og godkendes af Byrådet. 9. Udpantning og renter Bidrag omfattet af dette regulativ kan i henhold til 10 i lov nr af 19. december 2008, om inddrivelse af gæld til det offentlige, inddrives ved lønindeholdelse, ligesom lovens 11 tillægger krav om hjemmel i tømningsregulativet udpantningsret (ret til inddrivelse ved fogedretten uden dom). Tømningsbidrag m.v. som ikke betales inden bidraget forfalder til betaling, tilrettelægges renter efter 5 i lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, om renter ved forsinket betaling m.v. 10. Tilbagekaldelse af tilladelse I henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 kan tilladelser til spildevandsanlæg til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning: - når der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg - ved gennemførelse af ændret spildevandsplanlægning i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan - såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler for det. Det samme gør sig gældende for anlæg, der er udført før den første miljølovs ikrafttræden den 1. oktober

9 Sker tilbagekaldelsen i forbindelse med spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejeren forpligtet til for egen regning, at tilslutte spildevandet til kloakken, og betale tilslutningsbidrag i overensstemmelse med gældende takster. Tilladelse til afledning af spildevand til bundfældningstank vil tillige bortfalde, når den bygning/bolig, der afleder spildevand til tanken, nedlægges. 11. Tilsyn Tankens tilstand og funktion observeres og defekter og lignende registreres af Vejen Forsyning a-s eller dennes repræsentant. Hvis det konstateres, at en tank ikke fungerer tilfredsstillende eller medfører miljømæssige ulemper, videregives dette til Vejen Kommune, der som myndighed meddeler påbud om de nødvendige ændringer af spildevandsforholdene jf. 20 og 30 i miljøbeskyttelsesloven. 12. Klage Jf. 51 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og4 med senere ændringer kan afgørelse, der er truffet i medfør af dette regulativ ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vejen Forsyning a-s afgør eventuelle uenigheder mellem tankejer og den entreprenør, der foretager tømning for Vejen Forsyning a-s. 13. Ikrafttræden Regulativet træder i kraft den 1. marts 2013 og erstatter tidligere gældende regulativ af 1. januar Godkendt af Vejen Byråd den 5. februar

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Evaluering af tømningsordning

Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Rekvirent Rådgiver Viborg Kommune Thomas Møller Schmidt Prinsens Allé 5 8800 Viborg Orbicon A/S Klostermarken 12

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Haderslevvej 25 3000 Helsingør Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Indholdsfortegnelse Vedtægtens område... 4 Budget og regnskab... 4 Indtægter... 4 Tilslutningsret- og pligt... 4 Tilslutningsbidrag... 5 Bidragets

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)"

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere