Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune"

Transkript

1 Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige bestemmelser... s. 3 Tømningsordningen... s. 3 Hustanken beliggenhed, indretning og drift... s. 4 Administration... s. 5 Dispensation... s. 5 Overtrædelse... s. 6 Klage... s. 6 Ikrafttræden... s. 6 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lov nr af 19. december 2008 om iindrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven). Formål Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdeponering af affaldsprodukter fra hustanke sker på miljømæssig forsvarlig vis samt sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af hustanke. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere og for spildevandsforsyningsselskabet Thisted Vand. 2

3 Regulativet 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Regulativets gyldighedsområde m.v Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet Thisted Vand A/S s spildevandsanlæg og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en hustank med afløb (septiktanke, trixtanke, bundfældningstanke eller lignende tanke). Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen Enhver ejer af ejendom med hustank/e har pligt til at deltage i tømningsordningen og betale den fastsatte takst og lade hustanken/e kontrollere og tømme ved Thisted Vand A/S s foranstaltning For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af Thisted Vand A/S efter 7 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. er Thisted Vand A/S ansvarlig for tømning af hustankene. Tømning af hustankene er omfattet af tømningsordningen. 2. Tømningsordningen 2.1. Tømningsordningens omfang Tømningen foregår ved Thisted Vand A/S s foranstaltning Tømningshyppigheden er 1 gang pr. år og sker i perioden 1. marts 1. november. Ejeren kan rekvirere ekstra tømning hos tømningsfirmaet eller øvrige godkendte transportører af spildevand, idet spildevandet da skal afleveres på et af Thisted Vand A/S s renseanlæg inden for normal arbejdstid og efter nærmere aftale med Thisted Vand A/S Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra septiktanke, trixtanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg, afvanding og hygiejnisering samt transport m.v. til slutbehandlingsanlæg. Tankene tømmes efter KSA-systemet (Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem) eller et lignende system, dvs. at tanken efter tømningen efterfyldes med rejektvand. Ligeledes omfatter ordningen administration af området Såfremt grundejeren ikke ønsker, at tanken efterfyldes med rejektvand, skal dette meddeles til Thisted Kommune og Thisted Vand A/S. Ejeren har herefter pligt til selv at fylde tanken med vand til underkant af T- stykket umiddelbart efter tømningen Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem Den enkelte ejer skal sikre, at hustanken fungerer miljømæssigt forsvarligt I forbindelse med tømning kontrolleres T-røret. Ved første tømning måles hustankens volumen. Resultatet meddeles brugeren og Thisted Kommune. 3

4 Tømning, transport og behandling af slammet udliciteres blandt slamsugerfirmaer, og resultatet indarbejdes via driftsbudgettet i tømningsordningen Betaling Tømningsordningen skal hvile økonomisk i sig selv, og må ikke påvirke øvrige tiltag på spildevandsområdet For deltagelse i tømningsordningen betales for hver hustank det af Thisted Vand A/S fastsatte og af Thisted Kommune godkendte bidrag pr. tømning Bidraget pr. tank for den obligatoriske årlige tømning af hustanke fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad, der offentliggøres på Thisted Vand A/S s hjemmeside.bidraget opkræves hvert år af Thisted Vand A/S Såfremt tanken ikke kan tømmes pga. forhold i pkt. 3, opkræves ejendommen for forgæves tømning. Der opkræves et særbidrag for ekstra tømning, når tømning foretages ud over den årlige ordinære tømning Tømningsbidraget er fastsat for én årlig tømning pr. hustank med volumen på op til 3 m 3. Tankvolumen derudover afregnes efter antal m 3 volumen. Tømningsbidraget beregnes på grundlag af driftsbudget for tømningsordningen det pågældende år, tillagt forrentning og afskrivning af anlægsudgifter, der vedrører tømningsordningen samt administrative udgifter Tømningsbidragets størrelse godkendes af Thisted Kommunes Byråd hvert år og fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad Driftsbidrag har i henhold til inddrivelseslovens 11 samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter. Ved manglende rettidig betaling kan driftsbidraget inddrives ved udpantning af den bidragspligtige ejendom, uden hensyn til om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Bidrag, der ikke betales til forfaldsdato, tillægges renter på samme måde som forfaldne kommunale ejendomsskatter. Byrådet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt, dog under de rammer, der er fastsat i lovgivningen. 3. Hustanken beliggenhed, indretning og drift Ejeren er forpligtet til At give adgang for Thisted Vand A/S s repræsentanter herunder entreprenør til at udføre arbejdet At sikre den fornødne adgang for personale og materiel til tømning af husstanken, således at tømningen kan foregå uden risiko for skade på beplantning, hegn, tømningskøretøj m.v. Adgangsvejen skal være ryddet, så den er mindst 3,5 m bred og der skal være en frihøjde på mindst 4,5 meter At sikre at pladsen omkring tanken holdes ryddet så tømning kan foregå uhindret og at afstanden fra bundfældningstank til kørefast vej for slamsuger ikke overstiger 50 m At sikre at hustankene fungerer forsvarligt. 4

5 3.2. Ejeren skal Anmelde ændringer af tanken til Natur- og miljøafdelingen i Thisted Kommune samt Thisted Vand A/S Indhente godkendelse hos Natur- og miljøafdelingen i Thisted Kommune forud for etablering af nye hustanke, nedsivningsanlæg og lignende Foretage almindelig vedligeholdelse og reparation af ejendommens afløbssystem, herunder for egen regning rekvirere tømning i fornødent omfang ud over den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugerfirma Sikre at dækslet skal være placeret således på tanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Hustanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet kan være af beton, plast eller jern, men må vægtmæssig ikke overstige den grænse, der er sat af Arbejdstilsynet, og som pt. er 25 kg. Dækslet skal være placeret i terrænhøjde og skal være synligt på tømningstidspunktet. Grundejeren kan undtagelsesvis frigrave dækslet og afdække midlertidig, så tømningen kan udføres. 4. Administration 4.1. Samtidig med at en ejendom får tilladelse til en ny hustank, vil denne blive tilmeldt tømningsordningen Afmelding fra tømningsordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes Thisted Vand A/S s spildevandsanlæg, eller når boligen nedlægges Thisted Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ Thisted Vand A/S forestår planlægning, administration og tilsyn med tømningsordningen. 5. Dispensation 5.1. Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler Hvis der forekommer helt specielle forhold i forbindelse med eksisterende adgangsforhold til hustanken, kan der dog meddeles dispensation fra tømningsordningen for hustanke Ansøgning om dispensation skal fremsendes skiftlig til Thisted Vand A/S vedlagt begrundelse for ansøgningen. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert enkelt tilfælde for så vidt angår miljømæssig forsvarlig håndtering og deponering af slam og spildevand. Eventuel dispensation meddeles af Thisted Kommune som miljømyndighed. 6. Overtrædelse 6.1. Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jf. 54 stk. 2 i bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og Klage 7.1. Klage i medfør af dette regulativ rettes til Thisted Vand A/S Afgørelser truffet af Thisted Vand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes for Byrådet i Thisted Kommune. 5

6 7.3. Byrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 8. Ikrafttræden 8.1. Regulativet træder i kraft den 1. januar Således vedtaget i Thisted Kommunes Byråd den.. Lene Kjeldgaard Jensen Borgmester Carsten Sand-Nielsen Kommunaldirektør 6

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Evaluering af tømningsordning

Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Rekvirent Rådgiver Viborg Kommune Thomas Møller Schmidt Prinsens Allé 5 8800 Viborg Orbicon A/S Klostermarken 12

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Indholdsfortegnelse Vedtægtens område... 4 Budget og regnskab... 4 Indtægter... 4 Tilslutningsret- og pligt... 4 Tilslutningsbidrag... 5 Bidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere