Aldersintegreret indskoling. Rønbækskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aldersintegreret indskoling. Rønbækskolen 2013-14"

Transkript

1 Aldersintegreret indskoling Rønbækskolen

2

3 Indholdsfortegnelse Hvorfor? Vision for AI undervisning/læring på Rønbækskolen 1 Begrundelser for AI 1 Teoretisk grundlag 2 Dannelsesideal - værdigrundlag 3 Formål med AI fagligt og socialt 5 Hvordan? Struktur og skema 6 Skole/hjem samarbejde 6 Stamhold 7 Årsplaner forløb på 3 år 9 Faghold 11 Ressourcecentret 11 SFO 14 Skolestartere 16 Overgang til 3. klasse 17 Indskolingsleder 19 Personale 19 Foto: Richard Skovby Layout: Rikke Daugaard

4 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen Hvorfor? Vision for AI undervisning/læring på Rønbækskolen På Rønbækskolen vil vi skabe og udvikle rammer og strukturer, der giver vores elever de bedste muligheder for at udvikle sig til livsduelige mennesker i sociale fællesskaber, hvor læringsmiljøet er tilpasset den enkelte elevs kompetencer og udvikling. Begrundelser for AI Vores samfund udvikler sig med stor hastighed. Vi kan i dag ikke med sikkerhed sige, hvad der vil være det rigtige at lære i forhold til i morgen. Med udviklingen af den aldersintegrerede indskoling ønsker vi at ændre ved den traditionelle enhedsskoles struktur og lave en mere nutidig og fremtidsorienteret skole. 1

5 Eg Ask Bøg Skoven Teoretisk grundlag I arbejdet med at grundlægge AI på Rønbækskolen har vi taget udgangspunkt i Jan Tønnesvangs teori om selvet og den psykologiske ilt. Hvad er vigtigst for folkeskolen at koncentrere sig om: at give eleverne en god faglig baggrund eller robuste tilværelseskompetencer? Begge dele er vigtige, mener Jan Tønnesvang. Elever skal kvalificeres til at begå sig i samfundet, men de skal også lære at begå sig i livet (Tønnesvang; 2002). Dog fastslår han, at den sidste skal ses som baggrund for den første: Det er nødvendigt for mennesket at udvikle et modent selv, hvis det skal kunne tilegne sig de faglige kompetencer, som kræves i uddannelsessystemet. Denne proces kan ikke ske af sig selv. Elevernes selvdannelse og faglige kompetenceudvikling kræver psykologisk ilt fra omgivelserne. Selvet og den psykologiske ilt Jan Tønnesvang Udfordres på det man kan til det man næsten kan Selvmestring og kompetenceudvikling Mennesker hævder sig selv......og mening Anerkendelse & empati Del af noget større. Forbilleder og kulturel visualisering...søger identitet og fællesskab Oplevelse af tilhør og vi-hed 2

6 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen Skolens dannelsesideal værdigrundlag Rønbækskolen er et arbejds-, lærings og udviklingsmiljø for børn og voksne: hvor forståelse og gensidig respekt fra og for alle er en selvfølgelig del af dagligdagen hvor voksne, såvel som elever er engagerede og udviser begejstring hvor elevernes og de voksnes udvikling og potentialer er i fokus Skolens værdigrundlag bygger på selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Selvbestemmelse er evnen til at kunne forstå, handle og tage beslutninger i sit eget liv, for herigennem at udvikle sin identitet. Derfor: støtter vi den enkelte elevs selvværd og evne til at se egne muligheder og potentialer og i at træffe gode valg for sit liv styrker vi elevernes evne og vilje til at lade sig begejstre og deres lyst til at lære arbejder vi med en undervisning, der har valgmuligheder og tilgode ser projektarbejde i hele skoleforløbet Medbestemmelse er evnen til at kunne forholde sig til, indgå i og begå sig i forskellige sammenhænge og relationer. Derfor: er samarbejde og det at se og respektere egne og andres ressourer centralt i skolen sætter vi fokus på at indgå venskaber og faglige fællesskaber udvikler vi et miljø, der gør det muligt at træffe fælles beslutninger og at indgå kompromiser, der er til fælles bedste 3

7 Eg Ask Bøg Skoven Solidaritet er at kunne og ville forstå, forholde sig til og handle i forhold til sine medmennesker på en nysgerrig, åben, nuanceret og accepterende måde. Derfor: vægter vi, at eleverne er bevidste om egne og andres historiske og kulturelle baggrund skaber vi åbenhed om vores styrker og svagheder skaber vi traditioner, men også muligheder for nye tiltag, der styrker vores tilhørsforhold til skole/sfo 4

8 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen Formål med AI fagligt og socialt Det er et faktum, at børn lærer af hinanden og fungerer som rollemodeller for hinanden, men også, at børn på samme alderstrin udvikler sig forskelligt, og at de ikke har de samme kompetencer på samme tidspunkt. AI understøtter undervisningsdifferentiering og giver den enkelte elev mulighed for at arbejde ud fra egne forudsætninger. AI undervisning/læring giver flere muligheder for at støtte barnet i forhold til dets nærmeste udviklingszone. Det betyder, at flere elever kan rummes i den almene undervisning, og AI er derfor i tråd med folkeskolens målsætning om at være en rummelig og inkluderende skole. AI grupper giver bedre muligheder for udvikling af sociale kompetencer, begrundet i de fleksible grupperinger, der medfører, at det enkelte barn skal interagere med andre børn og voksne med forskellige personligheder, baggrunde, evner og interesser. 5

9 Eg Ask Bøg Skoven Hvordan? Struktur og skema Den aldersintegrerede indskoling består af 8 stamhold med hver ca. 26 børn. Stamholdene er aldersintegrerede, hvilket betyder, at eleverne er en blanding af nystartede elever og elever, der traditionelt ville have gået på 1. og 2. årgang. I en del af undervisningstiden er børnene på stamhold, og en del af tiden er de på faghold. På faghold er børnene delt op efter deres faglige og sociale kompetencer og fordelt på 11 hold, således at holdene varierer i størrelse. Et eksempel på ugens skema: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag morgenbånd morgenbånd morgenbånd morgenbånd morgenbånd dansk matematik dansk matematik dansk dansk matematik dansk matematik dansk pause pause pause pause pause stamhold stamhold dansk stamhold dansk stamhold stamhold stamhold stamhold pause pause pause matematik stamhold stamhold stamhold stamhold Skole/hjem samarbejde Samarbejdet mellem skole og hjem har høj prioritet, da det er en forudsætning for barnets faglige, sociale og personlige trivsel. Vi vægter et samarbejde, der er præget af en positiv og konstruktiv tone. Børnene har brug for at have en ligeværdig og positiv relation til de voksne, som de møder i skolen, og derfor må samarbejdet mellem skole og hjem være præget af de samme værdier. Forældrerådet dannes på første forældremøde på stamholdet. Det tilstræbes, at der er forældre til skolestartere og til børn, som har gået et og to år i skole. 6

10 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen Forældrerådet arrangerer, i samarbejde med lærere og pædagoger, forskellige arrangementer i løbet af skoleåret. Desuden kan forældrerådet inddrages ved særlige tiltag i forbindelse med stamholdets trivsel. Forældremøder Der afholdes et forældremøde på stamholdet i aug/sep. Her fortæller skolebestyrelsen om deres arbejde og lærerne/pædagogerne fremlægger planer for skoleåret. Desuden kan der være forskellige indslag om undervisningsformer og samarbejdet mellem skole undervisnings- og fritidsdel og hjem. I foråret afholdes sædvanligvis et forældremøde eller arrangement, hvor indholdet er forskelligt fra år til år. Skole/hjem samtaler I efteråret afholdes samtaler med stamholdslærer og stamholdspædagog, hvor der er fokus på barnets trivsel og faglige niveau på stamholdet. Inden samtalen udsendes elevplanen. I foråret afholdes samtaler med fagholdslærerne, hvor der er fokus på barnets faglige udvikling på fagholdene. Desuden holdes der samtale med stamholdspædagogen. Kontakt e og pædagoger kan kontaktes personligt på skolen, pr. mail via forældreintra eller telefonisk. Der kan være særlige aftaler om tidspunkter for kontakten på de enkelte hold. Det er altid vigtigt at være opmærksom på, at al kommunikation foregår i en konstruktiv og god tone. Stamhold Stamholdene har navne efter træer. De 8 stamhold er delt i 3 storgrupper, som kaldes Skoven, Søen og Engen. 7

11 Eg Ask Bøg Skoven Skoven 3 stamhold: Eg, Bøg, Ask Søen 2 stamhold: Birk, Pil Engen 3 stamhold: Røn, Hyld, El Fag På stamholdene undervises i idræt, billedkunst, musik, natur/teknik, kristendomskundskab, og der holdes stamholds-tid. Undervisningen er dels organiseret i tværfaglige emneforløb, dels i faglige forløb i forhold til det enkelte fag. I alle fag arbejdes i forhold til fælles mål for det enkelte fag. Kontaktlærer/-pædagog En kontaktlærer er en lærer, der følger barnet særlig tæt og følger med i barnets udvikling både fagligt og socialt. Kontaktlæreren er barnets ambassadør og drager omsorg for barnet i undervisningsdelen. Kontaktlæreren er med til at danne en rød tråd for barnet, så der bliver sam- 8

12 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen menhæng mellem hjemmet, undervisnings- og fritidsdelen. Det sker løbende gennem samtaler og gennem samværet på stamholdende. Hvert stamhold har en pædagog og 1-2 lærere tilknyttet. En af lærerne vil være kontaktlærer for barnet og pædagogen vil være kontaktpædagog for alle børnene på stamholdet. Kontaktlæreren samler information og dokumentation omkring barnet gennem hele indskolingen. Der er et tæt samarbejde mellem kontaktlæreren /pædagogen og teamet samt afdelingens øvrige voksne. Samarbejdet sikrer, at der er flere øjne på det enkelte barns udvikling. Når barnet skal i 3. klasse, er det kontaktlæreren/pædagogen, der overdrager informationerne om barnet til den nye klasselærer og klassepædagog. Her overleveres viden om barnet, samt de evalueringer og erfaringer, der har været i årenes løb for på den måde at sikre den røde tråd. Makker På stamholdet får alle skolestartere ved skoleårets start 1 eller flere makkere. Det er makkerne, der viser rundt og fortæller om stort og småt på skolen i den første tid. Inden sommerferien får skolestarteren et lille brev med en tegning fra sine makkere. Pædagoger i skoletiden Den pædagog, som er tilknyttet det enkelte stamhold, er med i undervisningen i 5-7 timer pr. uge. Det betyder, at pædagogen får indsigt i det enkelte barns faglige niveau, arbejdsindsats og arbejdsmåde samt sociale trivsel. Dette er med til, at pædagog og lærer kan arbejde tæt sammen om at skabe gode rammer for det enkelte barns trivsel. Årsplaner Der arbejdes med 3 årige årsplaner således, at det enkelte barn gennem sine 3 år i AI kommer gennem de emner, som er relevante for indskolingen. Nogle emner, som fx trafik, vil dog indgå hvert år, da det er en obligatorisk del af skolestarternes fælles mål. Emnet vil således blive differentieret i forhold til 9

13 Eg Ask Bøg Skoven 10

14 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen alder. På stamholdene vil der året igennem være forskellige emner, hvor der arbejdes i enkelte fag eller tværfagligt. Årsplanerne vil ligge på skolens hjemmeside og vil løbende blive revideret. Faghold Ved aldersintegreret undervisning på Rønbækskolen arbejdes der med begrebet Faghold. På fagholdene undervises der i dansk og matematik. Placering på faghold På fagholdene opdeles eleverne efter faglige og sociale kompetencer. Derfor bliver deres kompetencer vurderet mindst 3 gange i løbet af et skoleår november, marts og august, hvorefter eleverne ruller. Eleverne vil således have optimale muligheder for at udvikle sig fagligt. Når elevernes faglige kompetencer skal vurderes op til et rul, vil det foregå på baggrund af målcirkler og test. Desuden vil elevernes personlige og sociale udvikling blive taget i betragtning. Hold Fagholdene spænder over 9 niveauer, som betegnes med forskellige farver. Alle skolestartere begynder på niveau 1, hvor undervisningen også vil omfatte, det at gå i skole og blive en del af et nyt og stort fællesskab. På niveau 9 vil de fagligt meget stærke elever fortsat kunne finde udfordringer. Ressourcecentret I indskolingen er den specialpædagogiske bistand samlet i ressourcecenteret. Formålet med vores ressourcecenter er at sikre, at alle børn inkluderes i AI ved at koordinere og igangsætte initiativer og processer omkring det enkelte barn. Vi ønsker at optimere læringsmiljøet for børn med faglige, kognitive eller følelsesmæssige vanskeligheder, da vores vision er, at alle børn har potentiale 11

15 Eg Ask Bøg Skoven til at lære at udvikle sig, og at alle skal have mulighed for at udnytte deres potentialer. Vores ressourcecenter tilbyder: faglig specialundervisning i dansk og matematik læsevejledning AKT- arbejde - også forbyggende (arbejde med børnenes sociale kompetencer) undervisning i dansk som andetsprog Ved en konkret specialpædagogisk indsats er strukturen i arbejdsgangen følgende: Teamet iværksætter forskellige tiltag bl.a. skal teamet have arbejdet med LP-modellen (systematisk, forskningsbaseret arbejde med elevens udvikling, trivsel, motivation og læring) i forhold til problemstillingen, inden de henvender sig til ressourcecenteret. Koordinatorerne i ressourcecenteret vurderer henvendelsen, og hvis ressourcecentret skal iværksætte tiltag udpeges en tovholder på opgaven i gruppen af personale i ressourcecenteret. Tovholderen iværksætter de nødvendige tiltag i samarbejde med team, forældre og øvrige ressourcepersoner efter behov. Tovholderen udarbejder 12

16 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen en handlingsplan for opgaven og sørger for både opfølgning/-justering og slutevaluering. Læse- og matematikkonferencer i AI Ressourcecentret tilrettelægger faste læse- og matematikkonferencer for indskolingen efter følgende plan: Oktober: Februar: Maj: læse- og matematikkonference for elever fra 0. årgang læse- og matematikkonference for elever fra 1. årgang læse- og matematikkonference for elever på 2. årgang På konferencerne gennemgås elevernes prøveresultater i henholdsvis dansk og matematik. På baggrund af disse, og lærernes oplevelse af eleverne i dagligdagen, besluttes om der skal sættes særlige tiltag i gang for grupper af elever på holdet eller for enkeltelever. Læsevejlederen er tovholder på læseog matematikkonferencerne i AI. Udover læse- og matematikkonferencerne deltager læsevejleder og specialundervisningsansvarlig i et teammøde på stamholdet i starten af skoleåret (midtvejsevaluering). Her samles op fra læse- og matematematikkonferencen fra sidste skoleår, og der aftales tiltag frem mod næste konference. 13

17 Eg Ask Bøg Skoven SFO Struktur Med indførelse af Aldersintegreret Undervisning i skoledelen er en del af SFOén ligeledes blevet aldersintegreret. SFO en er således delt op i: Skoven Søen Engen 3. årgang Der er ansat 13 pædagoger og et varierende antal pædagogmedhjælpere i SFO en. Pædagogik Det er værdifuldt for os, at vi bevarer en dynamisk, fleksibel og levende SFO med et godt miljø for trivsel. Vi arbejder i SFO en ud fra følgende udsagn: trivsel for alle at der er plads til alle børn i fællesskabet at vi tager udgangspunkt i barnets behov, ønsker og udvikling at vi arbejder med det hele barn i forhold til at fremme selvværd, selvtillid og evnen til at indgå i sociale fællesskaber at vi bibeholder de arbejdsgange og traditioner, der giver mening at der er flow i arbejdsopgaverne, og at de løses i et meningsfyldt fællesskab at SFO, i samarbejdet med undervisningsdelen, er opmærksomme på, at vi indgår i samarbejdet med de kompetencer, der ligger i vores uddannelse og er til barnets bedste 14

18 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen Funktionsopdeling Alle børn er tilknyttet det samme stamhold og storhold som i undervisningsdelen, hvilket er med til at bevare trygheden ved de kendte voksne. Pædagoger og pædagogmedhjælpere vil ligeledes være tilknyttet de samme hold. Børnene vil blive krydset ind på disse hold af deres voksne, når undervisningsdelen er slut. Der vil flere dage om ugen være mulighed for at vælge aktiviteter på tværs af alle hold samt på tværs af alder. Nogle aktiviteter vil være af længere varighed: Kreative værksteder, sansemotorikhold, sproghold, musik og svømning, for at nævne nogle af aktiviteterne. Andre aktiviteter vil være forskellige fra dag til dag: Hal, rundbold, bålaktiviteter, madhold osv. Der vil også være dage, hvor alle er på deres storhold hele dagen. 15

19 Eg Ask Bøg Skoven Aktiviteter : Udedag: En dag om ugen, hvor SFO en er ude. Der vil enten være et årstidsbestemt tema eller udeaktiviteter på kryds og tværs. Lektiecafe: Der vil være lektiecafe mindst 1 gang ugentligt. Dette er et tilbud til alle. Åbne uger: SFO har 1-2 gange årligt en åben uge, hvor alle har mulighed for at melde sig på skiftende aktiviteter i løbet af ugen. Sansemotorik: Vi tilbyder arbejde med sanseintegration og motorik på små hold. Der starter nyt hold ca. 2 gange årligt. Traditioner: Der er Kræmmermarked, Fastelavn, Diskofest, Halloween og Julegaveværksted Svømning: Tilbud om svømning til de ældste børn i AI samt, i dette år, også til 3. årgang. Udstilling i Uhresalen på biblioteket i efterårsferien: Vi vurderer hvert år, om vi vil deltage. Skolestartere Det år barnet fylder 6 år, skal det som udgangspunkt starte i skole. I december måned året før forventet skolestart vil der blive afholdt et intromøde, hvor skolen vil fortælle om opstart, AI og andre relevante emner. Besøg på skolen før skolestart I foråret før skolestart holder indskolingen en uge, hvor skolestarterne bliver inviteret til at besøge skolen sammen med deres pædagoger fra børnehaven. I denne uge vil skolestarterne møde deres nye kammerater på stamholdet. Deres kommende lærer og pædagog vil deltage i ugen, i det omfang det er muligt. 16

20 El Røn Hyld Birk Pil Engen Søen Placering på hold stamhold og faghold Skolestarterne placeres på stamholdene i et samarbejde mellem pædagoger fra børnehaven, lærerne og pædagogerne fra skolen og indskolingslederen. Dette sker under hensyntagen til det enkelte barns forudsætninger og sammensætningen på det eksisterende stamhold. Der vil også, i det omfang det er muligt, blive taget hensyn til kønsfordeling og tryghed i det at kende nogen fra børnehaven. Alle skolestartere begynder på blå hold i dansk og matematik, som er det første niveau. Første skoledag Skolestarterne vil modtage et brev med indbydelse til første skoledag. På dagen vil der være modtagelse af skolens ledelse og en lærer fra hvert stamhold. Der vil være sange og velkomsttale. Derefter går skolestarterne ud på deres stamhold, hvor de vil blive modtaget af de andre børn på stamholdet. Dagen er naturligvis præget af flag og fest, da det jo er en vigtig dag for både børn og voksne. Overgang til 3. klasse Som udgangspunkt går det enkelte barn i AI i tre år. Derefter dannes der et antal 3. klasser alt efter antallet af børn. Kriterier for dannelse af 3. klasser Dannelse af 3. klasserne sker i tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og indskolingslederen samt under hensyntagen til børnenes og forældrenes udsagn. Sammensætningen af klasser sker ud fra kriterier som faglige og sociale kompetencer og relationer, køn og en overordnet vurdering af den nye klasses sammensætning. 17

21 Eg Ask Bøg Skoven Udmelding om nye 3. klasser Udmeldingen om sammensætningen af 3. klasserne og deres lærere vil blive meldt ud medio maj, således at børn og forældre kender klasserne før den åbne uge i foråret. Udmeldingen vil ske skriftligt. Åben uge i foråret I en uge i foråret vil skemaet være brudt op, og de børn som skal gå i 3. klasse efter sommerferien er sammen med deres klassekammerater i denne uge. Der vil blive arbejdet med forskellige samarbejdsøvelser, som har til hensigt at skabe et godt sammenhold i denne nye gruppe børn. Dette arbejde fortsætter naturligvis efter sommerferien i de nye klasser. 18

22 Indskolingsleder Der er pr. 1/ ansat en indskolingsleder på skolen. Lena Frank Andersen har ansvaret for AI undervisningsdel og hele SFO med AI og 3. årg. Indskolingslederen er en del af skolens ledelsesteam, som også består af skoleleder Svend Bergland og viceskoleleder Bodil Lildholdt. Personale Skoven: Kirsten Henrichsen Jette Pagaard Waldstrøm Theresa Knudsen Maria Eirby Olesen Lene Søndergaard Nielsen Søen: Pia Mikkelsen Simon Olesen Louisa Steen Holmboe Randi Thorsen Morten Tropp Pædagog Engen: Anja Stendevad Caroline Kibsgaard Karen Vishof Paulsen Lotte Harrit Simon Overby Skovgaard 19

23 Lena Frank Andersen Indskolingsleder Eg Ask Bøg Trine Carøe Tjørnelund Pædagog Ulrik Lilholt Pedersen Pædagog Carina Jensen Pædagog Heidi Lystorp Johansen Pædagog Birk Pil Susanne Kjøge Abildgaard Pædagog El Røn Hyld Laila Lundager Lise Lotte Nielsen Pædagog Anastassia Løwe Pædagog Jan Poulsen Pædagog Trine Agger Madsen Pædagog 20

24 ...en rummelig indskoling med fokus på fællesskab og individ Rønbækskolen Ådalsvej Hinnerup Tel

Rønbækskolen. Aldersintegreret Indskoling 0.-2. årg. 2012-13

Rønbækskolen. Aldersintegreret Indskoling 0.-2. årg. 2012-13 Rønbækskolen Aldersintegreret Indskoling 0.-2. årg. 2012-13 1 Strukturen i AI Storgrupper, stamhold og faghold Lokaler og indretning Primærvoksne Skema Faghold - niveauer og rul Fordeling af skolestartere,

Læs mere

Rønbækskolen. Aldersintegreret Indskoling 0.-2. årg. 2012-13

Rønbækskolen. Aldersintegreret Indskoling 0.-2. årg. 2012-13 Rønbækskolen Aldersintegreret Indskoling 0.-2. årg. 2012-13 1 Forældremøde 31/1 2012 2 Dagsorden: Kort status på planlægningen af AI 30 min. I grupper drøftes forventninger i forhold til skole/hjem samarbejdet

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen Derfor samordnet indskoling På Sønderlandsskolen i Holstebro har vi samordnet indskoling. Det betyder, at børnene, i det der svarer til 0., 1. og 2. klasse, arbejder

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj 1 Indskoling aug. 2014 Dagsorden & velkomst kl.17.00 Fællessang (5 min.) Præsentation en tak, lidt historik og forventninger til i dag (15 min.) Folkeskolereformen, det kommunale grundlag (5 min.) Den

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Skolestart. Grønvangskolen - årgang 2007

Skolestart. Grønvangskolen - årgang 2007 Skolestart Grønvangskolen - årgang 2007 Dagsorden 1. Velkommen på Grønvangskolen 3. Generel information om rullende skolestart 3. Overgang fra institution til skole Information om rullende start / Indskrivning

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING KRAI, skoleåret 2016-17 En ny skolestart i Nim Skole og Børnehus, udarbejdet april 2016 KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING Øget faglighed, øget trivsel og større sammenhæng i

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Nye Fællesskaber. Buskelundskolen

Nye Fællesskaber. Buskelundskolen Nye Fællesskaber Buskelundskolen Hvem er vi? Og hvad vil vi? Buskelundskolen Buskelundskolen bygger på Kvalificeret selvbestemmelse. Vitaliserende læringsmiljøer. Forståelse for børnenes rettetheder. Se

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014 ALSØNDERUPMODELLEN Den 29. april 2014 PROGRAM Præsentation af elevernes opfattelse: Hvad er god læring? Input fra forældremødet i efteråret: Hvad er vigtigt at tage med i overvejelserne? Ledelsen præsenterer

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Skolestart marts Grønvangskolen

Skolestart marts Grønvangskolen Skolestart marts 2013 Grønvangskolen Velkommen i ALFA indskolingen 1. Velkommen Præsentation 2. Overlevering fra børnehaven Kompetenceprofiler Placering på stamspor 3. Konkretisering af indskolingsmodel

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Handleplan for inklusion 2014

Handleplan for inklusion 2014 Handleplan for inklusion 2014 Højboskolens vision: Alle børn skal opleve at være del af værdifulde fællesskaber, hvor de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Hvert barn skal mødes, hvor det er

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om:

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: Egtved Skoles læringssyn - udpluk Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: sine læringsmål og de giver mening egne stærke og svage sider, og om hvordan han/hun lærer bedst Elevens

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

sundskolen karis kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskoling

sundskolen karis kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskoling sundskolen karis kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskoling 1 karis SUNDskolen ønsker at indføre et indskolingsforløb, som bygger på børnenes kompetencer, og hvor børnene kan begynde i skole

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse

Mål- og Indholdsbeskrivelse Mål- og Indholdsbeskrivelse Søndermarkskolens SFO Søndermarkskolen SFO Skanderborggade 65 8940 Randers SV. 89154980/89154981 Indledning I 2009 blev lov om udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelser for

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere