Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole"

Transkript

1 Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole

2 Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration og skolens specialister holder til. Damgården i Dystrup 1 km udenfor Ørum, hvor overbygningseleverne ( klasse) går i skole og sfo. På Djursvej og på Damgården går elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. Fjellerup afdelingen: Skole for elever fra 0. klasse til 10. klasse med mere specifikke vanskeligheder og elever, som i særlig grad kan karakteriseres ud fra deres massive behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Vision Alle børn kan udvikle sig ud fra deres egne forudsætninger Djurslandsskolen har som vision at være den bedste skole for de børn, som visiteres hertil. Derfor har skolen som mål i samarbejde med forældrene at yde et helhedsorienteret skole- og fritidstilbud, som opfylder det enkelte barns behov for. forbundethed, det vil sige oplevelsen af at høre til i fællesskabet på egne præmisser. anerkendelse, at blive set, hørt og mødt som den person, man er. bevægelse, at have muligheder for at handle i situationen kontrol, at opnå overblik over opgaver og handle muligheder 2 Bestræbelsen vil altid være at give barnet muligheder for at udvikle sig i værdige relationer.

3 Mål i indskolingen At give eleverne og deres forældre en god og tryg skolestart, der bygger på et højt og gensidigt informationsniveau mellem skole og hjem. At yde en individuelt tilrettelagt undervisning baseret på Folkeskolens fagrække og læseplaner for indskolingen. At indrette et inspirerende og positivt undervisningsog fritidsmiljø, som giver eleverne lyst til og mod på at lære nyt selv og sammen med andre. At medinddrage eleverne, så de oplever at få indblik i egen faglig og social udvikling. At give eleverne gode arbejdsvaner, som kan være dem til hjælp igennem hele deres skoletid. I alle forhold at tage udgangspunkt i barnets stærke sider. At skabe et fællesskab, hvor eleverne oplever at være velkomne, og hvor de kan deltage, bidrage og tage ansvar udfra deres egne præmisser. At udvikle gode sociale færdigheder som at vente på tur, hjælpe hinanden, lytte og svare, når man bliver spurgt. 3

4 Organisation Alle grupper på skolen sammensættes efter principper om alder, klassetrin og/eller social udvikling og funktionsniveau. Elevtallet i grupperne skal give mulighed for at gruppens undervisnings- og fritidstilbud kan planlægges og gennemføres af team, der er sammensat, så faglig- og tværfaglig sparring er mulig. I skolestartergruppen observeres eleverne med henblik på at give dem optimale læringsbetingelser og bedst mulige gruppeplacering. Arbejdet omkring barnet er organiseret sådan, at barnet tilknyttes en klasselærer og eventuelt en kontaktpædagog. Helhed og tværfaglighed 4 Skolen lægger vægt på skole-hjem samarbejdet. Udover møder og konferencer med forældre er der daglig kontakt med hjemmet via elevens kontaktbog. I løbet af indskolingsårene modtager alle elever en screening hos skolens psykolog, talepædagog og fysioterapeuter med henblik på at afklare udviklingsforudsætninger og formidle disse til elevens forældre, lærere og pædagoger. Elevernes undervisnings- og fritidstilbud er organiseret omkring et fælles skema for gruppen. Dette suppleres efter behov af individuelle skemaer. Undervisning og fritid betragtes som et helhedstilbud, hvor lærere, pædagoger og specialister arbejder sammen. Pædagoger er således til stede i dele af undervisningstiden, og der afholdes fælles teammøder om undervisnings- og fritidstilbudene. Der er hver dag overlap mellem lærere og pædagoger i skole- og fritidsdelen, som har fælles lokaler.

5 Undervisningens tilrettelæggelse Den enkelte elevs undervisning er tilrettelagt udfra en individuel elevplan, som i samarbejde med forældrene udarbejdes i efteråret. Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende via elevsamtaler, brug af portefolio, m.v, og sammen med forældrene evalueres på forårskonferencen. Hver dag er bygget op omkring genkendelige kerneelementer, hvor dansk og matematik indgår. De enkelte ugedage har derudover tilknyttet særlige aktiviteter: svømning, bibliotek, m.v. Der arbejdes udfra fælles årsplaner med faglige temaer, emnedage, m.v. Elevernes skemaer ledsages af billeder, boardmaker, ordbilleder, Tegn Til Tale, m.v. når dette vurderes at være nødvendigt for elevens forståelse af situationen og skoledagen. 5

6 Skolefritidsordningen Djurslandsskolens skolefritidsordning vil kendes på, at her har barnet mulighed for at få mange oplevelser sammen med andre børn. Her skal der være mulighed for at indgå i og danne sociale relationer i en atmosfære præget at et inspirerende legemiljø med liv og foretagsomhed også, når man har brug for at trække sig i enerum. Der holdes fast i traditioner omkring årstidsfester (sommer, efterår, jul og påske) som pejlemærker for fælles aktiviteter. Der planlægges og gennemføres fællesaktiviteter på tværs af grupperne. Ture ud af huset til teater, museer, naturoplevelser, m.v. Efter henvisning kan eleverne gå til ridefysioterapi. Det handler i alle forhold om, at barnet oplever sig som deltager. 6 At kunne begå sig i et fællesskab eller at forstå regler for sociale sammenhænge er vigtigt for alle. Fælles aktiviteter og lege er gode til at lære sig spilleregler og omgangsformer på en sjov måde. Der arbejdes med begreber som kammeratskab og venskab, og det tilstræbes, at hvert enkelt barn får positive oplevelser af og erfaringer med at indgå i værdige relationer med andre. Barnets udviklingsmål udarbejdes og evalueres løbende og på konferencerne i samarbejde med forældrene.

7 Modtagelse af nye elever Når en elev er visiteret til Djurslandsskolen, tager skolens fysioterapeut og psykolog på besøg i barnets børnehave. Deres iagttagelser her og samtaler med institutionens personale danner baggrund for den første planlægning af barnets skolestart. Nye forældre indkaldes til et orienterende forældremøde i foråret. Alle skolestartere tilbydes hjemme- og/eller institutionsbesøg før sommerferien af barnets kommende klasselærer og kontaktpædagog. I juni måned inviteres alle skolestartere til en før-skoledag på skolen. Denne dag får børnene mulighed for at hilse på hinanden og opleve en skoledag på Djurslandsskolen. Forældre eller børnehavens personale opfordres til at deltage. 7

8 Visitation Djurslandsskolen er et specialundervisningstilbud. Visitation hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med den kommunale skolemyndighed og forældrene. Yderligere information Djurslandsskolen har lavet foldere med beskrivelse af skolefritidsordningen, indskolingen på Djursvej og Fjellerup afdelingen. Pjecer med yderligere beskrivelser af mellemtrin og udskoling er under udarbejdelse. Kontakt PPR formidler kontakt til skolen, men man kan desuden opsøge informationer på skolens hjemmeside: Ligesom man altid velkommen til at til at kontakte os med henblik på eventuelt besøg m.v.: Djursvej Ørum Djurs Tlf