23. Dansk + OSO 10 klasse (blåt hold) Fagbeskrivelse. Undervisningens indhold og metode: Perspektivering: Evalueringsformer : Antal timer: 120

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. Dansk + OSO 10 klasse (blåt hold) Fagbeskrivelse. Undervisningens indhold og metode: Perspektivering: Evalueringsformer : Antal timer: 120"

Transkript

1 23. Dansk + OSO 10 klasse (blåt hold) Fagbeskrivelse Antal timer: 120 Lærere: MD, HT Formålet med undervisningen er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningens indhold og metode: Eleverne præsenteres for et bredt udvalg at ældre og nyere skøn og faglitterære tekster. Der arbejdes med anden fiktion bl.a. film, billeder og tegneserier. Af sagtekster vægtes artikler, interviews og reklamer. Eleverne træner forskellige mundtlige fremstillingsformer i forskellige situationer og sammenhænge, både individuelt og i grupper. Det vægtes at mundtlige fremstillinger både kan være strukturerede og improviserede. Argumentation og dokumentation fremhæves som meget væsentlige i både mundtlig og skriftlig fremstilling. Eleverne arbejder med forskellige skriftlige udtryksformer hvor genreforståelse og kommunikationsformen er et vigtigt element. Der arbejdes med større og mindre opgaver, hvor fokus er på forskellige områder så som form, indhold og layout. Procesorienteret skrivning, sproglære og grammatik indgår som en vigtig del. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt med analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering. Eleverne læser 2 hovedværker og arbejder med en film som hovedværk. Der læses temaer som striber, fantastiske fortællinger, rødgrød med fløde, ungdomsliv, guf for øjet samt kortfilm. Der arbejdes med små fælles projekter i de to 10. klasser. Eleverne arbejder bl.a. ud fra individuelle læseplaner, tilrettet den enkelte elevs behov. Der eksamineres i henhold til gældende bekendtgørelse. Perspektivering: Perspektiveringsmulighederne er mange. Filosofiske, kulturelle, samfundsmæssige og historiske perspektiver er en nødvendig del af danskundervisningen. Etik og æstetik er naturlige elementer både når eleverne arbejder med deres egne og andres produkter. Evalueringsformer: Der selvevalueres efter hvert tema, så eleverne kan vurdere, om det de har fået med også svarer til deres forventninger og arbejdsindsats. Evalueringsformer : Der selvevalueres efter hvert tema, så eleverne kan vurdere, om det de har fået med også svarer til deres forventninger og arbejdsindsats.

2 23. OSO Antal timer: 6 dage Lærere: KM, MD, DH, AO Formålet med undervisningen: Jf. Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. kl. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givet emne, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og de aktiviteter i form af brobygning eller andet som måtte være indeholdt i denne plan. Undervisningens indhold: Eleven beslutter i samarbejde med dansklæreren og studie- og erhvervsvejledningerne emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen Eleven vælger brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer Eleven vælger kilder og materialer Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer som skolen giver mulighed for. Eleven vælger udtryksform Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Arbejdet med opgaven kan foregå individuelt eller i samarbejde mellem to eller flere elever, hvor der er en umiddelbar sammenhæng med deres uddannelsesplaner. Perspektivering: Ansvar og engagement. Samfundsmæssigt, politisk og kulturelt samt menneskesyn. Evalueringsformer: Eleverne afleverer et konkret produkt og vælger selv om de vil fremlægge. Opgaven vurderes med en udtalelse, og hvis eleven ønsker det, en karakter. At min. 90 % af klassen får afklaret fremtiden i form af beslutning om uddannelse /erhverv.

3 Engelsk blåt hold Antal timer: 81 Nr: 24 Lærere: AO og HT Formålet med undervisningen: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle deres bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at de bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningens indhold: Eleverne skal arbejde med at; Lytte, fx til engelsk brugt som modersmål i forskellige regionale og sociale varianter samt som internationalt kommunikationsmiddel. Referere, fremlægge, holde foredrag, tage del i samtaler, diskussioner og debatter, også om mere abstrakte emner. Læse og bearbejde tekster af stadigt stigende sværhedsgrad og af forskellige typer, såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster mv..

4 Anvende forskelligartede medier og informationskilder, fx internettet, tidsskrifter og opslagsværker selvstændigt. Skrive længere sammenhængende tekster, fx redegørelser, fortællinger og debatindlæg, hvor indhold og stil søges afpasset efter læser og formål, og hvor der sigtes mod den størst mulige grad af sproglig variation og præcision. Fremlægge ved hjælp af forskellige præsentationsformer, som er afpasset efter situationen, fx redegørelser og dramatiseringer eller præsentationer ved hjælp af plancher, lydbånd, video og computer. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Der arbejdes med klasse-, gruppe- og individuel undervisning ud fra kundskabs- og færdighedsområderne; tale, lytte, læse, skrive. Grammatik og viden om sprogtilegnelse tages op løbende, hvor det skønnes relevant, og behandles ud fra teorien om de mange intelligenser. Ret til ændringer forbeholdes. Perspektivering: Personlige Kulturelle Politiske Religiøse Etiske Samfundsmæssige sundhedsmæssige Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt og skriftligt løbende igennem skoleåret. Skoleåret afsluttes med eksamen.

5 Matematik blå 10. klasse Antal timer: 82,5 Nr: 25 Lærere: SR, JS Formålet med undervisningen: Formålet med undervisninger er at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer i faget matematik med henblik på en videre uddannelse. Eleverne skal forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedr. dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleverne skal ligeledes forstå matematikkens rolle i et historisk og samtidsmæssige perspektiv. Alsidigheden i faget skal komme til udtryk i en fremmelse af elevernes erfaring, selvstændighed eller i et fællesskab med matematik som problemløsningsværktøj, samt et værktøj til kreativt arbejde. Deres matematiske indlevelse, fantasi og nysgerrighed skal fremmes. Elevernes evne til at eksperimentere, analysere, argumentere, vurdere og forholde sig til matematikkens mange anvendelsesområder skal styrkes. Undervisningens indhold vil bære præg af følgende hovedområder: Arbejde med tal og algebra Anvende tal i forskellige sammenhænge Arbejde med forskellige skrivemåder for tal Udvikle og benytte regneregler Bestemme størrelser ved måling og beregning Læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem Vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning Arbejde med geometri Benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen Arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser Tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning Undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figuer Anvende Pythagoras og enkel trigonometri

6 Matematik i anvendelse Vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer Bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed Arbejde med grafiske fremstillinger Anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger Forholde sig til sandsynligheder Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller Kommunikation og problemløsning Erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer Argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger Vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning Overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art Benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge Veksle mellem praksis og teori Anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision Bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at arbejde helhedsorienteret omkring de forskellige aspekter, som faget rummer. De skal i dagligdagen erfare, at de er i stand til at løse praktiske opgaver ved brug af deres matematiske færdigheder og tilegnede problemløsningsværktøjer. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Metoder og former vil være af vekslende karakter og afspejle de aktuelle elevers læringsstile og dagligdag. Således vil det i bredest muligt omfang være arbejdsmetoder, som kan relateres til hverdagen i og uden for skolen. Tilrettelæggelsen vil tage hensyn til den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne vil møde undervisningsformer som tavleundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, forskellige faglige oplæg eller undersøgelseslandskaber, hvor nysgerrigheden bliver stillet og guide os frem mod forskellige mål. Forskellige tekniske værktøjer vil være en naturlig del af undervisningen, således at eleverne bliver fortrolige med IT som redskab. Vi underviser efter prøveform B. Perspektiveringen:

7 Undervisningen vil tage afsæt i sundhedsmæssige, samfundsmæssige, miljømæssige, forbrugermæssige, økonomiske, naturvidenskabelige, kreative og matematiske indgangsvinkler. Eleverne styrkes i at forholde sig kritisk til matematiske modeller, som de møder i deres hverdag, fx i forbindelse med mediernes fremstilling af samfundet. Undervejs i skoleåret vil eleverne stifte bekendtskab med afgangsprøvesæt fra 10. klasse. Disse prøver løses som blækregning og vil blive vurderet efter folkeskolens formålsparagraf for 10. klasse. Der gives karakter for mundtligt og skriftligt arbejde. Eleverne vil ligeledes blive testet i de enkelte hovedområder. Testene vil blive evalueret, således at undervisningen vil kunne tilrettelægges med henblik på, at den enkelte elev vil få højest muligt udbytte. Evalueringsformer: Eleverne trænes i at vurdere og give respons til hinanden, klassediskussioner om metoder og udbytte, individuelle samtaler med eleverne, tidligere års afgangsprøvesæt fra 10. klasse gives som afleveringsopgaver og bliver vurderet efter folkeskolens regler, der gives karakter for mundtlig og skriftlig fremstilling, eleverne bliver testet i ovenstående hovedområder, og undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra test og den enkelte elevs forudsætninger, folkeskolens afgangsprøver: FSA eller FS10 prøveform B.

8 Kost og Hjem Blåt hold nr. 26 Lærer: Jette Larsen Antal timer: 111timer Formål: At give eleverne indblik i og viden om de mest almindelige arbejder omkring egen husførelse, så de bliver rustet til at kunne overskue vask, rengøring og sund levevis, når de får egen husholdning på kollegie eller i egen lejlighed. At eleverne får viden om de kemiske stoffer og forskellige tilsætninger, der er tilsat vaskemidler, rengøringsmidler og forskellige fødevare, så de bliver i stand til at vælge hensigtsmæssige produkter i forhold til miljø og sundhed. Indhold: Tøjets gang fra vasketøjskurv til hylde: o Vaskesymboler tøjsortering og vask o Vaskemidler og deres mærkninger o Diverse tøjefterbehandlinger o Vedligehold af fodtøj Rengøring af egen hybel i teori og praksis: o Rengøringsmidler og deres kemi o Arbejdstilrettelæggelse og praktisk udførelse o Allergi og indeklima Køkkenhygiejne og madopbevaring Bevar dit sunde liv: o Fokus på de enengigivende stoffer o Overvægt og undervægt o Teori omkring diverse levnedsmidler o Mærkninger og tilsætninger o Madbudget på SU planlægning og indkøb Praktisk madlavning: o Det grønne køkken vi sætter fokus på årstidens frugt og grønt o Det går i fisk brug af frisk- frossen- og fisk fra dåse o Den sunde fastfood også til at have med i skole/på arbejde. o Mad med inspiration fra andre lande o og lidt fra mors køkken o De dyre halv- og helfabrikerede madprodukter o Mad til diverse højtider

9 Undervisningsmetoder og arbejdsform: Der arbejdes både teoretisk og praktisk. Nogle emner behandles som klasseundervisning, hvor eleverne arbejder med selvselvstændige opgaver og små forsøg. Eleverne søger oplysninger på nettet, planlægger og udfører opgaven i praksis, eller som projektopgave. Vaske og rengøringsopgaver udføres sideløbende med køkkenundervisning, gennem hele skoleåret. I køkkenet arbejdes der i variable grupper, som udvælger - planlægger og fremstiller diverse retter. Hver elev/gruppe er ansvarlig for at tilberede og servere maden omhyggeligt, ligesom de er ansvarlige for hygiejnisk opvask og rengøring af køkkenet. Perspektivering: Kulturelle- æstetiske- og naturvidenskabelige perspektiver. Evaluering: Rengøring af elevernes egne værelser og badeværelser bliver under samtale bedømt og kommenteret. I køkkenet bliver alle retter smagt, kommenteret og evalueret med eleven.

10 10.kl. Studie og erhverv Antal timer: 14,5 + brobygning + praktik Nr. 27,130,135 Lærere: KM Formålet med undervisningen: At eleven får størst mulig grundlag for valg af uddannelse og erhverv. Eleven arbejder med og oplever i praksis egne muligheder i forhold til personlige styrker og svagheder i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Undervisningens indhold: Introduktion - fælles oplæg omkring erhverv, uddannelse og arbejde. Uddannelsesplan er en naturlig fortsættelse af dette. Erhvervspraktik forberedes, - eleven finder et egnet praktiksted, laver aftale om mødetid, påklædning mm. Brobygning: At eleven deltager på en uddannelsesinstitution efter eget valg. Tilbuddene ligger fra Nykøbing F i syd til Næstved i nord. Eleven oplever en uddannelse på det aktuelle uddannelsessted. Hverdagen skal samtidig rumme ændringer som madpakke, stå tidligt op, komme til tiden med offentlig transport, samt have en fritid efter hjemkomst. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: I undervisningen tages udgangspunkt i elevernes ønsker for fremtiden. Det er vigtigt, at eleven vedkender sig, at det er mit liv min fremtid, derfor er der også plads til personlige samtaler, som holdes individuelt på vejlederens kontor. Eleven arbejder individuelt i forhold til uddannelsesplan og erhvervspraktik. I forlængelse af planlægningen af praktik, vil eleven arbejde i sin praktik i en uge 5 dage svarende til ca timer. Eleven vil i brobygning deltage i ca timer pr. uge.

11 Hver elev deltager i udskolingsmøde med følgende aktuelle aktører: UU vejleder, sagsbehandler, forældre / plejeforældre og kærnelærer. Formålet er at forberede / afklare eleven på skiftet fra Vordingborgskolen til fremtidig uddannelse. Perspektivering: Samfundsmæssigt, demokratisk og politisk, vise ansvar og engagement. Evalueringsformer: Eleven evaluerer på praktikugens oplevelser / erfaringer. Systematiseret viden gives videre til alle på klassen. Den vigtigste evaluering ses ved at eleven træffer valg/ beslutning i forhold til fremtiden ved tilmelding til ungdomsuddannelse i det kommende år. Parat til uddannelse / erhverv.

12 Introuge nr. 127 Lærere: HT MD SR DH AW AO TG JL Timer: 33,25 Formål: At give eleverne et optimalt grundlag for et udbytterigt skoleår. At eleverne, inden for de respektive kernegrupper, bliver introduceret for hinanden, kernelærerne og øvrigt personale. At eleverne får etableret starten til et socialt netværk hinanden imellem. At de kommer rundt på skolens areal og i miljøet omkring skolen, og bliver trygge herved. At eleverne bliver indført i skolens faciliteter, muligheder, tilbud, leve- og samværsregler, ugeskema, m.v Indhold: Leve- og samværsregler, øvrige husregler, elevskemaer, vagtplaner m.v. gennemgås og forevises. Der gives introduktion / instruktion i rengøring på områderne. Der laves aktiviteter, der er med til at ryste flokken sammen. Der foretages ture rundt i byen, konkurrencer, smålege og fælles hygge Der laves aktiviteter, der er med til at give eleverne den fornødne tryghed til at færdes på egen hånd på skolen. Der foretages valg til fælles valgfag, idræt og fritidsfag. Mixgrupperne bliver etableret og eleverne mødes i grupperne med deres mixlærere til fælles samvær hygge og opgaveløsninger. Der er en fælles tur til Funpark Falster, hvor alle elever og lærere leger - konkurrerer og har hyggeligt samvær med hinanden. Der er fælles aftenaktiviteter for alle. Undervisningsmetoder i hele ugen: Der vil være information / instruktion på kerneholdene Af sociale initiativer vil der være besøg på hinandens værelser, samarbejdsøvelser, lege og konkurrencer og tid til snak med hinanden. Evalueringsform: Mundtlig i plenum på holdene og på lærermøde.

13 Blåt, Gult og Lilla Temauge om Holland Antal timer: 13,5 Nr: 128 Lærere: DH, AW og HT Formålet med undervisningen: At eleverne får kendskab til kulturelle, geografiske og samfundsmæssige forhold i Holland. At eleverne stifter bekendtskab med det hollandske køkken og lærer at tilberede enkelte traditionelle retter. At eleverne får et forhåndskendskab til steder og begivenheder, de vil komme i kontakt med på turen. Undervisningens indhold: Eleverne får gennem forskellige medier et indblik i Hollands natur og kultur derunder madkultur. De skal ud fra opskrifter fremstille forskellige traditionelle retter/måltider. Eleverne vil stifte bekendtskab med hollandsk kunst og malere især Van Gogh og Hollands rolle under 2. verdenskrig med fokus på Anne Frank og hendes liv i baghuset. Desuden vil eleverne få mulighed for at studere kort og sætte sig yderligere ind i det, de kan opleve på turen. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Der arbejdes med klasse-, gruppe- og individuel undervisning i klasselokaler og værksteder og i køkkenet. Alle elever skal deltage i fremstilling og spisning af hollandsk mad. Der vil blive undervist teoretisk på mindre hold, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i forskellige emner om Holland, så de er forberedte på mødet med den hollandske kultur og befolkning på studieturen i efteråret Perspektivering: Kulturelt, historisk og samfundsmæssigt. Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt

14 Studietur til Amsterdam Antal timer: 1 uge Nr: 129 Lærer: HT, MS, MD, AW, DH, JL & TG Formålet med undervisningen: At eleven får forståelse for at identificere sig med omverdenen, først og fremmest Europa. At eleverne opnår kendskab til Amsterdams ungdomskultur, madkultur samt historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold. At eleverne oplever samværet med kammerater og lærere i et andet land. At eleverne får kendskab til anden møntenhed ved div. indkøb samt gøre sig forståelig på engelsk. Undervisningens indhold: Inden afrejse vil eleverne i en temauge sætte fokus på Amsterdam i et husholdnings- og håndarbejdsmæssigt perspektiv, således at de opbygger et forhåndskendskab til det land og den by, de skal besøge. På selve rejsen skal eleverne besøge Van Gogh og Anna Frank s museum, besøge et diamant sliberi, tage på kanalrundfart og se Ajax Stadion. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Før rejsen vil eleverne deltage i klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, hvor de bliver præsenteret for et udbud af aktuelle emner, herunder valuta, kortlæsning, I køkkenet skal der fremstilles hollandsk mad. Perspektivering: Samfundsmæssig Kulturel Historisk Demokratisk Politisk Ansvar Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt og skriftligt, hvor hver elev giver sin vurdering af turen til Amsterdam.

15 10.kl. Studie og erhverv Antal timer: 14,5 + brobygning + praktik Nr. 27,130,135 Lærere: KM Formålet med undervisningen: At eleven får størst mulig grundlag for valg af uddannelse og erhverv. Eleven arbejder med og oplever i praksis egne muligheder i forhold til personlige styrker og svagheder i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Undervisningens indhold: Introduktion - fælles oplæg omkring erhverv, uddannelse og arbejde. Uddannelsesplan er en naturlig fortsættelse af dette. Erhvervspraktik forberedes, - eleven finder et egnet praktiksted, laver aftale om mødetid, påklædning mm. Brobygning: At eleven deltager på en uddannelsesinstitution efter eget valg. Tilbuddene ligger fra Nykøbing F i syd til Næstved i nord. Eleven oplever en uddannelse på det aktuelle uddannelsessted. Hverdagen skal samtidig rumme ændringer som madpakke, stå tidligt op, komme til tiden med offentlig transport, samt have en fritid efter hjemkomst. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: I undervisningen tages udgangspunkt i elevernes ønsker for fremtiden. Det er vigtigt, at eleven vedkender sig, at det er mit liv min fremtid, derfor er der også plads til personlige samtaler, som holdes individuelt på vejlederens kontor. Eleven arbejder individuelt i forhold til uddannelsesplan og erhvervspraktik. I forlængelse af planlægningen af praktik, vil eleven arbejde i sin praktik i en uge 5 dage svarende til ca timer. Eleven vil i brobygning deltage i ca timer pr. uge.

16 Hver elev deltager i udskolingsmøde med følgende aktuelle aktører: UU vejleder, sagsbehandler, forældre / plejeforældre og kærnelærer. Formålet er at forberede / afklare eleven på skiftet fra Vordingborgskolen til fremtidig uddannelse. Perspektivering: Samfundsmæssigt, demokratisk og politisk, vise ansvar og engagement. Evalueringsformer: Eleven evaluerer på praktikugens oplevelser / erfaringer. Systematiseret viden gives videre til alle på klassen. Den vigtigste evaluering ses ved at eleven træffer valg/ beslutning i forhold til fremtiden ved tilmelding til ungdomsuddannelse i det kommende år. Parat til uddannelse / erhverv.

17 Temauge: Billeder på verden nr. 131 Lærer: JM, MD; DH Antal timer: 13,5 Formålet med undervisningen: At eleverne får et indblik i hvordan billeder påvirker den måde vi opfatter verden på. Samt får et kendskab til skabelsen af forskellige billedformer. Undervisningens indhold: Det være sig: film, kortfilm, levende og frosne reklamer, kunstbilleder, fotografier mv. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Der arbejdets i grupper i forskellige workshops om skabelsen af forskellige billedmæssige udtruyk. Perspektivering: Vi bliver bombarderet med billeder og meget af det vi ser opfatter vi ubevidst, men vi bliver påvirket af det, det er vigtigt at vi bliver bevidste om denne påvirkning og at vi ved hvilke virkemidler der bruges for at påvirke os og vores synspunkter Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt i slutningen af ugen, hvor eleverne fremviser de produkter de har lavet i løbet af ugen

18 PtE mad til mennesker/pte Sosu Studie og erhverv/praktik Antal timer: 28/1 uge Nr. 51, 132 Lærere: AO Formålet med undervisningen: Formålet med undervisningen er, at eleven får størst mulig grundlag for valg af uddannelse og erhverv. Eleven arbejder med og oplever i praksis egne muligheder i forhold til personlige styrker og svagheder i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Undervisningens indhold: Introduktion, - fælles oplæg omkring erhverv, uddannelse og arbejde. Uddannelsesplan er en naturlig fortsættelse af dette. Undervisningen vil i et vist omfang målrettes det konkrete forløb, eleven er tilmeldt på skolen henholdsvis Mad til Mennesker og Sosu, således at eleven opnår kendskab til de forskellige uddannelsesretninger, der findes indenfor området. I praktikken tilstræbes det ligeledes, at eleven finder et praktiksted, der er relevant i forhold til det aktuelle forløb. Erhvervspraktik forberedes, - eleven finder et egnet praktiksted, laver aftale om mødetid, påklædning mm. Eleven oplever arbejdsdagen på den aktuelle arbejdsplads. Eleven skal strukturere dagen i forhold til at smøre madpakke, stå tidligt op, komme af sted og møde til tiden evt. ved hjælp af offentlig transport. Strukturen gælder ligeledes fritid og pligter efter endt arbejdsdag. I praktikugen er der sat en dag af til elevens forberedelse af praktikken sammen med vejlederen, hvorefter eleven er i praktik i op til fire dage. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningen tager udgangspunkt i elevens ønsker for fremtiden. Det er vigtigt, at eleven vedkender sig, at det er mit liv min fremtid, hvorfor er der også plads til individuelle samtaler sammen med skolens vejleder. Eleven arbejder individuelt i forhold til uddannelsesplan og erhvervspraktik. Undervisningen vil desuden foregå fælles på klassen og i grupper. Hver elev deltager i udskolingsmøde med indkaldelse af følgende aktører: UU vejleder, sagsbehandler, forældre/plejeforældre og kontaktlærer.

19 Formålet er at forberede / afklare eleven på skiftet fra Vordingborgskolen til fremtidig uddannelse. Perspektivering: Samfundsmæssigt, demokratisk og politisk, vise ansvar og engagement. Evalueringsformer: Eleven evaluerer på praktikugen egne oplevelser / erfaringer. Systematiseret viden gives videre til alle på klassen. Den vigtigste evaluering ses ved, at eleven træffer valg/ beslutning i forhold til fremtiden ved tilmelding til ungdomsuddannelse i det kommende år.

20 Påsketema på lilla og blåt hold Antal timer: 14 nr. 141 og 143 Lærere: SR, HT, JL, DH, AO, AW Formål med undervisningen: At eleverne får en forståelse for og indsigt i påskens traditioner og betydning i det danske samfund samt får udfoldet deres kreative evner via fremstilling af diverse påskepynt. Eleverne skal opnå viden om en traditionel påskefrokost samt fremstillingen af denne. Undervisningens indhold: Der arbejdes både teoretisk og praktisk. Der vil blive undervist i forskellige traditioner for påskepynt, som eleverne skal fremstille. Eleverne vil blive introduceret for forskellige lege relaterende til påsken. Eleverne fremstiller en traditionel påskefrokost med alt, hvad der dertil hører. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Oplæg og efterfølgende opgaveløsning. Perspektivering: Samfundsmæssigt og kulturelt. Evalueringsformer: Mundtlig evaluering.

21

Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter

Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Alle hold: Kostskoleaktiviteter Weekendaktiviteter inkl. Fællesmøde fredage Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Formålet med undervisningen: At eleverne samles og får en god afslutning på ugen

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2013-14

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2013-14 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2013-14 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

MINA HINDHOLM EFTERSKOLE. Indholdsfortegnelse... 1. Baggrund... 3. Formål... 3. Værdigrundlag... 3. Eleverne... 3

MINA HINDHOLM EFTERSKOLE. Indholdsfortegnelse... 1. Baggrund... 3. Formål... 3. Værdigrundlag... 3. Eleverne... 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Eleverne... 3 Kontaktlærer- og Mentorfunktion... 4 Inklusion... 5 Undervisning... 6 Boglige fag/obligatoriske fag...

Læs mere

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag...

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... 15 8 forbrugerøkonomi... 16 9 Du og samfundet... 17 10 Liv

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2013-2014

INDHOLDSPLAN 2013-2014 INDHOLDSPLAN 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. IDEGRUNDLAG... 3 1.1 Vedtægter... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Værdigrundlag... 3 2. ÅRSPLAN... 4 2.1 Kursus start/slut 2013/2014... 4 2.2 Årskalender 2013/2014...

Læs mere

Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole.

Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole. Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole. Indhold Værdigrundlag... 3 Historisk forankring... 3 Tillid og forventninger... 3 Hovedsigte... 4 Elever med specielle behov/støtteundervisning.... 6 Dansk-

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2015-16 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 6 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2013 14. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2013 14. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2013 14 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2011 12. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2011 12. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2011 12 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2015-16 Kragelund Efterskole

INDHOLDSPLAN 2015-16 Kragelund Efterskole INDHOLDSPLAN 2015-16 Kragelund Efterskole Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011)

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- GENERELT OM VESTERBORG EFTERSKOLE 1.1- SKOLENS FORMÅL 1.2- SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG 1.3- DE FYSISKE RAMMER 1.4- ELEVSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2013-2014)

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2013-2014) VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2013-2014) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- GENERELT OM VESTERBORG EFTERSKOLE 1.1- SKOLENS FORMÅL 1.2- SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG 1.3- DE FYSISKE RAMMER 1.4- ELEVSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Indholdsplan Pr. 1.8. 2015

Indholdsplan Pr. 1.8. 2015 splan Pr. 1.8. 2015 Onsild Idrætsefterskole Præstemarken 7, Sdr. Onsild 9500 Hobro 1 Skolens værdigrundlag og nærmere formål: På Onsild Idrætsefterskole ønsker vi at afspejle livets mangfoldighed og forskellighed.

Læs mere

Hjemly Idrætsefterskole

Hjemly Idrætsefterskole Indholdsplan skoleåret 2014/15 Hjemly Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Det overordnede: Skolens værdigrundlag og formål:... side 4 Idrætsbegrebet... side 5 Skolens elevgruppe:... side 6 Fag:... side

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2010-11

INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2010-11 side 1 INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2010-11 side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DE OVERORDNEDE MÅL FOR SKOLENS VIRKE...3 SAMVÆRETS MULIGHEDER...4 ELEVSAMMENSÆTNINGEN...6 HØREHÆMMEDE ELEVER...6 ELEVOPTAGELSE...7 DEN

Læs mere

Indholdsplan. Fanø Efterskole 2012-2013. Fanø, d.16.04.2012

Indholdsplan. Fanø Efterskole 2012-2013. Fanø, d.16.04.2012 Indholdsplan Fanø Efterskole 2012-2013 Fanø, d.16.04.2012 Fanø Efterskoles formål, værdigrundlag, pædagogiske metoder, arbejds- og evalueringsformer Grundtvig - Kold s. 9 Pædagogiske metoder og arbejdsforme:

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Indholdsplan for Vordingborgskolen 2014-2015

Indholdsplan for Vordingborgskolen 2014-2015 Indholdsplan for Vordingborgskolen 2014-2015 Om skolen... 3 Værdi/formål... 3 Godkendelser Årsplan... 5 Evaluering... 5 Elever... 6 Personale... 6 Undervisning... 6 Linjen PTE... 6 Linjen 10. klasse...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere