23. Dansk + OSO 10 klasse (blåt hold) Fagbeskrivelse. Undervisningens indhold og metode: Perspektivering: Evalueringsformer : Antal timer: 120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. Dansk + OSO 10 klasse (blåt hold) Fagbeskrivelse. Undervisningens indhold og metode: Perspektivering: Evalueringsformer : Antal timer: 120"

Transkript

1 23. Dansk + OSO 10 klasse (blåt hold) Fagbeskrivelse Antal timer: 120 Lærere: MD, HT Formålet med undervisningen er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningens indhold og metode: Eleverne præsenteres for et bredt udvalg at ældre og nyere skøn og faglitterære tekster. Der arbejdes med anden fiktion bl.a. film, billeder og tegneserier. Af sagtekster vægtes artikler, interviews og reklamer. Eleverne træner forskellige mundtlige fremstillingsformer i forskellige situationer og sammenhænge, både individuelt og i grupper. Det vægtes at mundtlige fremstillinger både kan være strukturerede og improviserede. Argumentation og dokumentation fremhæves som meget væsentlige i både mundtlig og skriftlig fremstilling. Eleverne arbejder med forskellige skriftlige udtryksformer hvor genreforståelse og kommunikationsformen er et vigtigt element. Der arbejdes med større og mindre opgaver, hvor fokus er på forskellige områder så som form, indhold og layout. Procesorienteret skrivning, sproglære og grammatik indgår som en vigtig del. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt med analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering. Eleverne læser 2 hovedværker og arbejder med en film som hovedværk. Der læses temaer som striber, fantastiske fortællinger, rødgrød med fløde, ungdomsliv, guf for øjet samt kortfilm. Der arbejdes med små fælles projekter i de to 10. klasser. Eleverne arbejder bl.a. ud fra individuelle læseplaner, tilrettet den enkelte elevs behov. Der eksamineres i henhold til gældende bekendtgørelse. Perspektivering: Perspektiveringsmulighederne er mange. Filosofiske, kulturelle, samfundsmæssige og historiske perspektiver er en nødvendig del af danskundervisningen. Etik og æstetik er naturlige elementer både når eleverne arbejder med deres egne og andres produkter. Evalueringsformer: Der selvevalueres efter hvert tema, så eleverne kan vurdere, om det de har fået med også svarer til deres forventninger og arbejdsindsats. Evalueringsformer : Der selvevalueres efter hvert tema, så eleverne kan vurdere, om det de har fået med også svarer til deres forventninger og arbejdsindsats.

2 23. OSO Antal timer: 6 dage Lærere: KM, MD, DH, AO Formålet med undervisningen: Jf. Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. kl. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givet emne, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og de aktiviteter i form af brobygning eller andet som måtte være indeholdt i denne plan. Undervisningens indhold: Eleven beslutter i samarbejde med dansklæreren og studie- og erhvervsvejledningerne emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen Eleven vælger brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer Eleven vælger kilder og materialer Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer som skolen giver mulighed for. Eleven vælger udtryksform Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Arbejdet med opgaven kan foregå individuelt eller i samarbejde mellem to eller flere elever, hvor der er en umiddelbar sammenhæng med deres uddannelsesplaner. Perspektivering: Ansvar og engagement. Samfundsmæssigt, politisk og kulturelt samt menneskesyn. Evalueringsformer: Eleverne afleverer et konkret produkt og vælger selv om de vil fremlægge. Opgaven vurderes med en udtalelse, og hvis eleven ønsker det, en karakter. At min. 90 % af klassen får afklaret fremtiden i form af beslutning om uddannelse /erhverv.

3 Engelsk blåt hold Antal timer: 81 Nr: 24 Lærere: AO og HT Formålet med undervisningen: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle deres bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at de bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningens indhold: Eleverne skal arbejde med at; Lytte, fx til engelsk brugt som modersmål i forskellige regionale og sociale varianter samt som internationalt kommunikationsmiddel. Referere, fremlægge, holde foredrag, tage del i samtaler, diskussioner og debatter, også om mere abstrakte emner. Læse og bearbejde tekster af stadigt stigende sværhedsgrad og af forskellige typer, såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster mv..

4 Anvende forskelligartede medier og informationskilder, fx internettet, tidsskrifter og opslagsværker selvstændigt. Skrive længere sammenhængende tekster, fx redegørelser, fortællinger og debatindlæg, hvor indhold og stil søges afpasset efter læser og formål, og hvor der sigtes mod den størst mulige grad af sproglig variation og præcision. Fremlægge ved hjælp af forskellige præsentationsformer, som er afpasset efter situationen, fx redegørelser og dramatiseringer eller præsentationer ved hjælp af plancher, lydbånd, video og computer. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Der arbejdes med klasse-, gruppe- og individuel undervisning ud fra kundskabs- og færdighedsområderne; tale, lytte, læse, skrive. Grammatik og viden om sprogtilegnelse tages op løbende, hvor det skønnes relevant, og behandles ud fra teorien om de mange intelligenser. Ret til ændringer forbeholdes. Perspektivering: Personlige Kulturelle Politiske Religiøse Etiske Samfundsmæssige sundhedsmæssige Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt og skriftligt løbende igennem skoleåret. Skoleåret afsluttes med eksamen.

5 Matematik blå 10. klasse Antal timer: 82,5 Nr: 25 Lærere: SR, JS Formålet med undervisningen: Formålet med undervisninger er at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer i faget matematik med henblik på en videre uddannelse. Eleverne skal forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedr. dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleverne skal ligeledes forstå matematikkens rolle i et historisk og samtidsmæssige perspektiv. Alsidigheden i faget skal komme til udtryk i en fremmelse af elevernes erfaring, selvstændighed eller i et fællesskab med matematik som problemløsningsværktøj, samt et værktøj til kreativt arbejde. Deres matematiske indlevelse, fantasi og nysgerrighed skal fremmes. Elevernes evne til at eksperimentere, analysere, argumentere, vurdere og forholde sig til matematikkens mange anvendelsesområder skal styrkes. Undervisningens indhold vil bære præg af følgende hovedområder: Arbejde med tal og algebra Anvende tal i forskellige sammenhænge Arbejde med forskellige skrivemåder for tal Udvikle og benytte regneregler Bestemme størrelser ved måling og beregning Læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem Vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning Arbejde med geometri Benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen Arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser Tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning Undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figuer Anvende Pythagoras og enkel trigonometri

6 Matematik i anvendelse Vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer Bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed Arbejde med grafiske fremstillinger Anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger Forholde sig til sandsynligheder Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller Kommunikation og problemløsning Erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer Argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger Vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning Overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art Benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge Veksle mellem praksis og teori Anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision Bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at arbejde helhedsorienteret omkring de forskellige aspekter, som faget rummer. De skal i dagligdagen erfare, at de er i stand til at løse praktiske opgaver ved brug af deres matematiske færdigheder og tilegnede problemløsningsværktøjer. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Metoder og former vil være af vekslende karakter og afspejle de aktuelle elevers læringsstile og dagligdag. Således vil det i bredest muligt omfang være arbejdsmetoder, som kan relateres til hverdagen i og uden for skolen. Tilrettelæggelsen vil tage hensyn til den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne vil møde undervisningsformer som tavleundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, forskellige faglige oplæg eller undersøgelseslandskaber, hvor nysgerrigheden bliver stillet og guide os frem mod forskellige mål. Forskellige tekniske værktøjer vil være en naturlig del af undervisningen, således at eleverne bliver fortrolige med IT som redskab. Vi underviser efter prøveform B. Perspektiveringen:

7 Undervisningen vil tage afsæt i sundhedsmæssige, samfundsmæssige, miljømæssige, forbrugermæssige, økonomiske, naturvidenskabelige, kreative og matematiske indgangsvinkler. Eleverne styrkes i at forholde sig kritisk til matematiske modeller, som de møder i deres hverdag, fx i forbindelse med mediernes fremstilling af samfundet. Undervejs i skoleåret vil eleverne stifte bekendtskab med afgangsprøvesæt fra 10. klasse. Disse prøver løses som blækregning og vil blive vurderet efter folkeskolens formålsparagraf for 10. klasse. Der gives karakter for mundtligt og skriftligt arbejde. Eleverne vil ligeledes blive testet i de enkelte hovedområder. Testene vil blive evalueret, således at undervisningen vil kunne tilrettelægges med henblik på, at den enkelte elev vil få højest muligt udbytte. Evalueringsformer: Eleverne trænes i at vurdere og give respons til hinanden, klassediskussioner om metoder og udbytte, individuelle samtaler med eleverne, tidligere års afgangsprøvesæt fra 10. klasse gives som afleveringsopgaver og bliver vurderet efter folkeskolens regler, der gives karakter for mundtlig og skriftlig fremstilling, eleverne bliver testet i ovenstående hovedområder, og undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra test og den enkelte elevs forudsætninger, folkeskolens afgangsprøver: FSA eller FS10 prøveform B.

8 Kost og Hjem Blåt hold nr. 26 Lærer: Jette Larsen Antal timer: 111timer Formål: At give eleverne indblik i og viden om de mest almindelige arbejder omkring egen husførelse, så de bliver rustet til at kunne overskue vask, rengøring og sund levevis, når de får egen husholdning på kollegie eller i egen lejlighed. At eleverne får viden om de kemiske stoffer og forskellige tilsætninger, der er tilsat vaskemidler, rengøringsmidler og forskellige fødevare, så de bliver i stand til at vælge hensigtsmæssige produkter i forhold til miljø og sundhed. Indhold: Tøjets gang fra vasketøjskurv til hylde: o Vaskesymboler tøjsortering og vask o Vaskemidler og deres mærkninger o Diverse tøjefterbehandlinger o Vedligehold af fodtøj Rengøring af egen hybel i teori og praksis: o Rengøringsmidler og deres kemi o Arbejdstilrettelæggelse og praktisk udførelse o Allergi og indeklima Køkkenhygiejne og madopbevaring Bevar dit sunde liv: o Fokus på de enengigivende stoffer o Overvægt og undervægt o Teori omkring diverse levnedsmidler o Mærkninger og tilsætninger o Madbudget på SU planlægning og indkøb Praktisk madlavning: o Det grønne køkken vi sætter fokus på årstidens frugt og grønt o Det går i fisk brug af frisk- frossen- og fisk fra dåse o Den sunde fastfood også til at have med i skole/på arbejde. o Mad med inspiration fra andre lande o og lidt fra mors køkken o De dyre halv- og helfabrikerede madprodukter o Mad til diverse højtider

9 Undervisningsmetoder og arbejdsform: Der arbejdes både teoretisk og praktisk. Nogle emner behandles som klasseundervisning, hvor eleverne arbejder med selvselvstændige opgaver og små forsøg. Eleverne søger oplysninger på nettet, planlægger og udfører opgaven i praksis, eller som projektopgave. Vaske og rengøringsopgaver udføres sideløbende med køkkenundervisning, gennem hele skoleåret. I køkkenet arbejdes der i variable grupper, som udvælger - planlægger og fremstiller diverse retter. Hver elev/gruppe er ansvarlig for at tilberede og servere maden omhyggeligt, ligesom de er ansvarlige for hygiejnisk opvask og rengøring af køkkenet. Perspektivering: Kulturelle- æstetiske- og naturvidenskabelige perspektiver. Evaluering: Rengøring af elevernes egne værelser og badeværelser bliver under samtale bedømt og kommenteret. I køkkenet bliver alle retter smagt, kommenteret og evalueret med eleven.

10 10.kl. Studie og erhverv Antal timer: 14,5 + brobygning + praktik Nr. 27,130,135 Lærere: KM Formålet med undervisningen: At eleven får størst mulig grundlag for valg af uddannelse og erhverv. Eleven arbejder med og oplever i praksis egne muligheder i forhold til personlige styrker og svagheder i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Undervisningens indhold: Introduktion - fælles oplæg omkring erhverv, uddannelse og arbejde. Uddannelsesplan er en naturlig fortsættelse af dette. Erhvervspraktik forberedes, - eleven finder et egnet praktiksted, laver aftale om mødetid, påklædning mm. Brobygning: At eleven deltager på en uddannelsesinstitution efter eget valg. Tilbuddene ligger fra Nykøbing F i syd til Næstved i nord. Eleven oplever en uddannelse på det aktuelle uddannelsessted. Hverdagen skal samtidig rumme ændringer som madpakke, stå tidligt op, komme til tiden med offentlig transport, samt have en fritid efter hjemkomst. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: I undervisningen tages udgangspunkt i elevernes ønsker for fremtiden. Det er vigtigt, at eleven vedkender sig, at det er mit liv min fremtid, derfor er der også plads til personlige samtaler, som holdes individuelt på vejlederens kontor. Eleven arbejder individuelt i forhold til uddannelsesplan og erhvervspraktik. I forlængelse af planlægningen af praktik, vil eleven arbejde i sin praktik i en uge 5 dage svarende til ca timer. Eleven vil i brobygning deltage i ca timer pr. uge.

11 Hver elev deltager i udskolingsmøde med følgende aktuelle aktører: UU vejleder, sagsbehandler, forældre / plejeforældre og kærnelærer. Formålet er at forberede / afklare eleven på skiftet fra Vordingborgskolen til fremtidig uddannelse. Perspektivering: Samfundsmæssigt, demokratisk og politisk, vise ansvar og engagement. Evalueringsformer: Eleven evaluerer på praktikugens oplevelser / erfaringer. Systematiseret viden gives videre til alle på klassen. Den vigtigste evaluering ses ved at eleven træffer valg/ beslutning i forhold til fremtiden ved tilmelding til ungdomsuddannelse i det kommende år. Parat til uddannelse / erhverv.

12 Introuge nr. 127 Lærere: HT MD SR DH AW AO TG JL Timer: 33,25 Formål: At give eleverne et optimalt grundlag for et udbytterigt skoleår. At eleverne, inden for de respektive kernegrupper, bliver introduceret for hinanden, kernelærerne og øvrigt personale. At eleverne får etableret starten til et socialt netværk hinanden imellem. At de kommer rundt på skolens areal og i miljøet omkring skolen, og bliver trygge herved. At eleverne bliver indført i skolens faciliteter, muligheder, tilbud, leve- og samværsregler, ugeskema, m.v Indhold: Leve- og samværsregler, øvrige husregler, elevskemaer, vagtplaner m.v. gennemgås og forevises. Der gives introduktion / instruktion i rengøring på områderne. Der laves aktiviteter, der er med til at ryste flokken sammen. Der foretages ture rundt i byen, konkurrencer, smålege og fælles hygge Der laves aktiviteter, der er med til at give eleverne den fornødne tryghed til at færdes på egen hånd på skolen. Der foretages valg til fælles valgfag, idræt og fritidsfag. Mixgrupperne bliver etableret og eleverne mødes i grupperne med deres mixlærere til fælles samvær hygge og opgaveløsninger. Der er en fælles tur til Funpark Falster, hvor alle elever og lærere leger - konkurrerer og har hyggeligt samvær med hinanden. Der er fælles aftenaktiviteter for alle. Undervisningsmetoder i hele ugen: Der vil være information / instruktion på kerneholdene Af sociale initiativer vil der være besøg på hinandens værelser, samarbejdsøvelser, lege og konkurrencer og tid til snak med hinanden. Evalueringsform: Mundtlig i plenum på holdene og på lærermøde.

13 Blåt, Gult og Lilla Temauge om Holland Antal timer: 13,5 Nr: 128 Lærere: DH, AW og HT Formålet med undervisningen: At eleverne får kendskab til kulturelle, geografiske og samfundsmæssige forhold i Holland. At eleverne stifter bekendtskab med det hollandske køkken og lærer at tilberede enkelte traditionelle retter. At eleverne får et forhåndskendskab til steder og begivenheder, de vil komme i kontakt med på turen. Undervisningens indhold: Eleverne får gennem forskellige medier et indblik i Hollands natur og kultur derunder madkultur. De skal ud fra opskrifter fremstille forskellige traditionelle retter/måltider. Eleverne vil stifte bekendtskab med hollandsk kunst og malere især Van Gogh og Hollands rolle under 2. verdenskrig med fokus på Anne Frank og hendes liv i baghuset. Desuden vil eleverne få mulighed for at studere kort og sætte sig yderligere ind i det, de kan opleve på turen. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Der arbejdes med klasse-, gruppe- og individuel undervisning i klasselokaler og værksteder og i køkkenet. Alle elever skal deltage i fremstilling og spisning af hollandsk mad. Der vil blive undervist teoretisk på mindre hold, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i forskellige emner om Holland, så de er forberedte på mødet med den hollandske kultur og befolkning på studieturen i efteråret Perspektivering: Kulturelt, historisk og samfundsmæssigt. Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt

14 Studietur til Amsterdam Antal timer: 1 uge Nr: 129 Lærer: HT, MS, MD, AW, DH, JL & TG Formålet med undervisningen: At eleven får forståelse for at identificere sig med omverdenen, først og fremmest Europa. At eleverne opnår kendskab til Amsterdams ungdomskultur, madkultur samt historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold. At eleverne oplever samværet med kammerater og lærere i et andet land. At eleverne får kendskab til anden møntenhed ved div. indkøb samt gøre sig forståelig på engelsk. Undervisningens indhold: Inden afrejse vil eleverne i en temauge sætte fokus på Amsterdam i et husholdnings- og håndarbejdsmæssigt perspektiv, således at de opbygger et forhåndskendskab til det land og den by, de skal besøge. På selve rejsen skal eleverne besøge Van Gogh og Anna Frank s museum, besøge et diamant sliberi, tage på kanalrundfart og se Ajax Stadion. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Før rejsen vil eleverne deltage i klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, hvor de bliver præsenteret for et udbud af aktuelle emner, herunder valuta, kortlæsning, I køkkenet skal der fremstilles hollandsk mad. Perspektivering: Samfundsmæssig Kulturel Historisk Demokratisk Politisk Ansvar Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt og skriftligt, hvor hver elev giver sin vurdering af turen til Amsterdam.

15 10.kl. Studie og erhverv Antal timer: 14,5 + brobygning + praktik Nr. 27,130,135 Lærere: KM Formålet med undervisningen: At eleven får størst mulig grundlag for valg af uddannelse og erhverv. Eleven arbejder med og oplever i praksis egne muligheder i forhold til personlige styrker og svagheder i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Undervisningens indhold: Introduktion - fælles oplæg omkring erhverv, uddannelse og arbejde. Uddannelsesplan er en naturlig fortsættelse af dette. Erhvervspraktik forberedes, - eleven finder et egnet praktiksted, laver aftale om mødetid, påklædning mm. Brobygning: At eleven deltager på en uddannelsesinstitution efter eget valg. Tilbuddene ligger fra Nykøbing F i syd til Næstved i nord. Eleven oplever en uddannelse på det aktuelle uddannelsessted. Hverdagen skal samtidig rumme ændringer som madpakke, stå tidligt op, komme til tiden med offentlig transport, samt have en fritid efter hjemkomst. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: I undervisningen tages udgangspunkt i elevernes ønsker for fremtiden. Det er vigtigt, at eleven vedkender sig, at det er mit liv min fremtid, derfor er der også plads til personlige samtaler, som holdes individuelt på vejlederens kontor. Eleven arbejder individuelt i forhold til uddannelsesplan og erhvervspraktik. I forlængelse af planlægningen af praktik, vil eleven arbejde i sin praktik i en uge 5 dage svarende til ca timer. Eleven vil i brobygning deltage i ca timer pr. uge.

16 Hver elev deltager i udskolingsmøde med følgende aktuelle aktører: UU vejleder, sagsbehandler, forældre / plejeforældre og kærnelærer. Formålet er at forberede / afklare eleven på skiftet fra Vordingborgskolen til fremtidig uddannelse. Perspektivering: Samfundsmæssigt, demokratisk og politisk, vise ansvar og engagement. Evalueringsformer: Eleven evaluerer på praktikugens oplevelser / erfaringer. Systematiseret viden gives videre til alle på klassen. Den vigtigste evaluering ses ved at eleven træffer valg/ beslutning i forhold til fremtiden ved tilmelding til ungdomsuddannelse i det kommende år. Parat til uddannelse / erhverv.

17 Temauge: Billeder på verden nr. 131 Lærer: JM, MD; DH Antal timer: 13,5 Formålet med undervisningen: At eleverne får et indblik i hvordan billeder påvirker den måde vi opfatter verden på. Samt får et kendskab til skabelsen af forskellige billedformer. Undervisningens indhold: Det være sig: film, kortfilm, levende og frosne reklamer, kunstbilleder, fotografier mv. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Der arbejdets i grupper i forskellige workshops om skabelsen af forskellige billedmæssige udtruyk. Perspektivering: Vi bliver bombarderet med billeder og meget af det vi ser opfatter vi ubevidst, men vi bliver påvirket af det, det er vigtigt at vi bliver bevidste om denne påvirkning og at vi ved hvilke virkemidler der bruges for at påvirke os og vores synspunkter Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt i slutningen af ugen, hvor eleverne fremviser de produkter de har lavet i løbet af ugen

18 PtE mad til mennesker/pte Sosu Studie og erhverv/praktik Antal timer: 28/1 uge Nr. 51, 132 Lærere: AO Formålet med undervisningen: Formålet med undervisningen er, at eleven får størst mulig grundlag for valg af uddannelse og erhverv. Eleven arbejder med og oplever i praksis egne muligheder i forhold til personlige styrker og svagheder i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Undervisningens indhold: Introduktion, - fælles oplæg omkring erhverv, uddannelse og arbejde. Uddannelsesplan er en naturlig fortsættelse af dette. Undervisningen vil i et vist omfang målrettes det konkrete forløb, eleven er tilmeldt på skolen henholdsvis Mad til Mennesker og Sosu, således at eleven opnår kendskab til de forskellige uddannelsesretninger, der findes indenfor området. I praktikken tilstræbes det ligeledes, at eleven finder et praktiksted, der er relevant i forhold til det aktuelle forløb. Erhvervspraktik forberedes, - eleven finder et egnet praktiksted, laver aftale om mødetid, påklædning mm. Eleven oplever arbejdsdagen på den aktuelle arbejdsplads. Eleven skal strukturere dagen i forhold til at smøre madpakke, stå tidligt op, komme af sted og møde til tiden evt. ved hjælp af offentlig transport. Strukturen gælder ligeledes fritid og pligter efter endt arbejdsdag. I praktikugen er der sat en dag af til elevens forberedelse af praktikken sammen med vejlederen, hvorefter eleven er i praktik i op til fire dage. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningen tager udgangspunkt i elevens ønsker for fremtiden. Det er vigtigt, at eleven vedkender sig, at det er mit liv min fremtid, hvorfor er der også plads til individuelle samtaler sammen med skolens vejleder. Eleven arbejder individuelt i forhold til uddannelsesplan og erhvervspraktik. Undervisningen vil desuden foregå fælles på klassen og i grupper. Hver elev deltager i udskolingsmøde med indkaldelse af følgende aktører: UU vejleder, sagsbehandler, forældre/plejeforældre og kontaktlærer.

19 Formålet er at forberede / afklare eleven på skiftet fra Vordingborgskolen til fremtidig uddannelse. Perspektivering: Samfundsmæssigt, demokratisk og politisk, vise ansvar og engagement. Evalueringsformer: Eleven evaluerer på praktikugen egne oplevelser / erfaringer. Systematiseret viden gives videre til alle på klassen. Den vigtigste evaluering ses ved, at eleven træffer valg/ beslutning i forhold til fremtiden ved tilmelding til ungdomsuddannelse i det kommende år.

20 Påsketema på lilla og blåt hold Antal timer: 14 nr. 141 og 143 Lærere: SR, HT, JL, DH, AO, AW Formål med undervisningen: At eleverne får en forståelse for og indsigt i påskens traditioner og betydning i det danske samfund samt får udfoldet deres kreative evner via fremstilling af diverse påskepynt. Eleverne skal opnå viden om en traditionel påskefrokost samt fremstillingen af denne. Undervisningens indhold: Der arbejdes både teoretisk og praktisk. Der vil blive undervist i forskellige traditioner for påskepynt, som eleverne skal fremstille. Eleverne vil blive introduceret for forskellige lege relaterende til påsken. Eleverne fremstiller en traditionel påskefrokost med alt, hvad der dertil hører. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Oplæg og efterfølgende opgaveløsning. Perspektivering: Samfundsmæssigt og kulturelt. Evalueringsformer: Mundtlig evaluering.

21

Ovenstående områder vil alle rette sig mod målgrupperne; børn/unge, ældre og handicappede.

Ovenstående områder vil alle rette sig mod målgrupperne; børn/unge, ældre og handicappede. Parat til Erhvervsuddannelse Sosu/PA Nr. 28, 33, 36, 38 og 39 Antal timer: 150 Lærere: TG, AO Formålet med undervisningen Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver parat til erhvervsgrunduddannelsen

Læs mere

Verden omkring os, 2 & 3. periode, nr. 41. Lærer: DH Antal timer: 36. Formålet med undervisningen

Verden omkring os, 2 & 3. periode, nr. 41. Lærer: DH Antal timer: 36. Formålet med undervisningen Verden omkring os, 2 & 3. periode, nr. 41 Lærer: DH Antal timer: 36 Formålet med undervisningen At eleverne får et udvidet kendskab til verden omkring dem. At eleverne får kendskab til hvordan samfundet

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, som kan forventes(tankegangskompetence) erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Matematik 12/13 Materialer Matematik-Tak for 9. klasse Matematik for

Læs mere

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Årsplan matematik 6.A Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Undervisningen rettelægge jeg med den hensigt på at opfylde formålet for faget Matematik. Det overordnede formål lyder: Formålet med

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere