KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER"

Transkript

1 OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission er at opfylde den kommunale og regionale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser, og KommuneKredits formål er at yde billigst mulig finansiering. Det vil normalt være muligt at opnå en 100 pct. belåning, men til enkelte formål kan der kun opnås en lavere belåningsgrad. KommuneKredit betaler ikke udbytte til sine ejere. Ejernes afkast er at kunne låne billigt. KommuneKredits overskud skal i henhold til foreningens vedtægter henlægges til reserverne og sikre foreningens kapitalgrundlag. Låneformål KommuneKredit yder lån til de anlægsudgifter, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse eller i anden lovgivning. Det drejer sig primært om forsyningsvirksomhed, kulturelle, sociale eller energibesparende formål. Der ydes ikke lån til konkurrenceudsatte områder. Kommune- Kredit yder endvidere lån til kommunale, statsstøttede bolig byggerier efter reglerne i Almenboligloven. Lånebekendtgørelsen kan findes enten på Økonomi- og Indenrigsministeriets eller på KommuneKredits hjemmeside. LÅN I Alle lån i KommuneKredit er finansieret ved udstedelse af obligationer. Finansieringen kan tilbydes som en midlertidig byggekredit med variabel rente eller som lån med variabel eller fast rente. Lånene kan i vid udstrækning tilpasses den enkelte låntagers ønsker til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens rammer. KommuneKredit tilbyder også traditionelle obligationslån, hvor KommuneKredit udsteder obligationer, der svarer til lånets hovedstol. Nogle obligationslån har fast rente i hele løbetiden, mens andre har rentetilpasning. Afhængig af lånetypen, vil der være en tæt sammenhæng mellem afdragsprofil og renteterminer på lånet og den obligationsserie, der udstedes i. I forbindelse med store anlægsprojekter kan der være behov for individuelle finansieringsløsninger, hvortil KommuneKredit kan udstede en særlig obligationsserie. KommuneKredit tilbyder også lån til støttede byggerier, som er ejet af kommunerne, og opført i henhold til Almenboligloven. Kommunekredit tilbyder endvidere risiko afdækning via finansielle instrumenter til lån optaget i KommuneKridit, jævnfør lånebekendtgørelsen. Omkostninger Der beregnes for tiden ingen stiftelsesprovision, kurtage eller gebyrer i øvrigt. KommuneKredit kan beregne et administrationsbidrag på alle lån. For tiden opkræves der kun administrationsbidrag på obligationslån. Information om administrationsbidraget kan findes på: Alle lån kan indfries førtidigt fra debitors side. Varsel og indfrielsesvilkår afhænger af den enkelte låntype. Herudover er de fleste lån uopsigelige fra KommuneKredits side. Undtaget herfra er i tilfælde af misligholdelse, konkurs m.m. jævnfør gældsbrevets betingelser.

2 For visse låntyper foretager Kommunekredit en løbende refinansiering af lånet, uagtet at der er aftalt en længere løbetid. På disse lån har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet, hvis ydre forhold gør, at det ikke er muligt at refinansiere lånet. Betaling KommuneKredit foretager elektronisk advisering af låneydelserne til de kunder, der har mulighed for at modtage advisering på denne måde. De kunder, der ikke kan modtage elektronisk advisering via EAN, vil i stedet modtage adviseringen med post. På de fleste lån, kan ydelserne opkræves via pengeinstitutternes elektroniske betalingsservice (NETS). Valuta KommuneKredit tilbyder lån i fremmed valuta, men sluteksponeringen skal jf. lånebekendtgørelsen være i DKK eller EUR. KAN TILBYDE FØLGENDE LÅN Budget sikkerhed Udbetaling til kurs 100 til maksimalt kurs 100 Byggekredit Lav Ja Ja KKvariabel Lav Ja Ja KKreference Lav Ja Nej KKfast Høj Ja Nej KKbasis Medium Ja Nej KKmax Medium Nej Ja Obligationslån fast rente Høj Nej Ja Obligationslån rentetilpasning Lav Ja Nej Vurdering af lånenes budgetsikkerhed er foretaget af KommuneKredit med udgangspunkt i de mest almindelige løbetider og renteaftaler på lån i KommuneKredit. Lån med andre karakteristika vil kunne vurderes at have en anden grad af budgetsikkerhed.

3 Afdragsprofiler Lån i KommuneKredit kan optages som serielån, annuitetslån eller med visse begrænsninger som stående lån. Serielån er karakteriseret ved, at afdragene er lige store gennem lånets løbetid. Restgælden bliver dermed nedskrevet med det samme beløb ved hver termin. beløbet vil imidlertid ændre sig. Hvis lånet f.eks. er med en fast rentesats, vil rentebeløbet falde, fordi restgælden, som renten beregnes af, bliver lavere. ANNUITETSLÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år SERIELÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Afdrag Annuitetslån er karakteriseret ved, at ydelserne er lige store gennem lånets løbetid, men fordelingen mellem rente og afdrag ændrer sig. Annuitetslån forudsætter, at renten er aftalt for hele den beregnede periode. Restgælden nedbringes løbende, og dermed vil rentebeløbet også blive mindre og mindre. Da ydelserne er lige store, vil afdragene tilsvarende blive større og større. Afdrag Såfremt lånet optages som et stående lån, betales der løbende renter for den aftalte periode. Nedenfor ses eksempel på et 10 årigt lån, hvor der først betales afdrag (hele restgælden), når lånet udløber efter 10 år. Lånebekendtgørelsens regler rummer kun i begrænset omfang mulighed for optagelse af stående lån. Den tilladte maksimale løbetid på lånet bliver reduceret, hvis der er en afdragsfri periode på lånet. STÅENDE LÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Afdrag PROCEDURE FOR LÅNTAGNING Beregning af lån kan foretages på KommuneKredits hjemmeside, hvor der også kan bestilles låneforslag. Henvendelse kan ske via mail og telefon, og KommuneKredit rådgiver gerne om, hvilket lån der bedst kan opfylde låntagers aktuelle finansieringsbehov. Specielt for lån til selskaber med garantistillelse I forbindelse med fremsendelse af låneforslag skal Kommune- Kredit være i besiddelse af CVR nummer og nyeste vedtægter og have oplyst låneformålet, så det sikres, at der er hjemmel til lånoptagelsen. Låntager skal tage kontakt til kommunen eller regionen med henblik på anmodning om garantistillelse for det ønskede lån. Beslutning om garantistillelse skal vedtages på et byrådsmøde eller regionsrådsmøde. Efter vedtagelse i kommunen/regionen kan optagelse af det konkrete lån aftales med KommuneKredit. En forudsætning for lånoptagelsen er, at KommuneKredit er i besiddelse af: 1. Kort beskrivelse af låneformålet, som skal være låneberettiget i lånebekendtgørelsen eller anden lovgivning. 2. Dokumentation vedr. garantistillelse og eventuelle forudsætninger. 3. CVR nummer og selskabets seneste vedtægter. 4. Dokumentation for beslutning om lånoptagelse (typisk beslutningsreferat fra bestyrelsen). 5. Oplysninger om bestyrelsens og direktionens sammensætning, og hvem der er underskriftsberettigede. Når der er truffet aftale om den konkrete låneoptagelse, fremsender KommuneKredit lånedokumenterne pr. . Låntager udskriver dokumenterne og foranlediger at underskrifter indhentes fra garanten. Originaldokumenterne returneres med almindelig post, og lånedokumenterne kan supplerende indscannes og sendes pr. til

4 BYGGEKREDIT Kredittens egenskaber Byggekreditter etableres med et aftalt maksimum og er en midlertidig finansiering med variabel rente, som man løbende kan trække på i anlægsfasen. Efter anlægsperioden etableres den endelige finansiering, i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid. Udbetaling fra en byggekredit kan ske i større samlede rater efter skriftlig anmodning. Det ønskede beløb overføres til låntagers konto i et pengeinstitut. Beløbet vil være til rådighed i pengeinstituttet 2-3 bankdage efter anmodningen. Såfremt man ønsker at foretage en rentesikring af den endelige finansiering inden byggeriet er færdigt, kan det ske gennem en delvis omlægning i byggeperioden eller ved aftale om etablering af fastforrentede lån til indfrielse af byggekredit på et senere tidspunkt. n er variabel og fastsættes af KommuneKredit på daglig basis. n beregnes af restgælden på kreditten, og der tilskrives renter kvartårligt, hver den 20. i måneden. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt, 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Kreditten skal indfries senest på det aftalte udløbstidspunkt enten ved en kontant indbetaling eller gennem optagelse af den endelige finansiering. Såfremt byggeriet ikke er færdiggjort på udløbstidspunktet for kreditten, kan kreditten forlænges efter aftale med KommuneKredit og en eventuel garantistiller. Henvendelse bør ske til KommuneKredit i god tid inden udløb. Der er ingen omkostninger ved oprettelse eller udbetaling på byggekreditten. Udbetalinger sker til kurs 100. Restgælden på byggekreditten kan, med tillæg af renter, indfries af låntager til kurs 100 med 5 bankdages varsel. Byggekreditter er en nem og fleksibel finansieringsform, hvor der kan foretages udbetalinger i rater efter ønske. n beregnes alene af det beløb, der aktuelt er trukket på kreditten. n er variabel, og der er derfor en risiko for, at renteudgiften stiger.

5 KKvariabel (Model A) LÅN MED VARIABEL RENTE KKvariabel er et lån med variabel rente som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges af KommuneKredit ved renteperiodens start, typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder. periodens længde kan ændres efter aftale med KommuneKredit. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret. Debitor kan helt eller delvist indfri lånet til kurs 100 med normalt 10 internationale bankdages varsel til en renteperiodes udløb eller omlægge lånet til anden låntype. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i den variable rente medfører, at renteudgiften på KKvariabel vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således ikke noget kurstab ved udbetaling.

6 KKreference (Model C) LÅN MED VARIABEL RENTE KKreference er et lån med variabel rente som har CIBOR som re ferencerente. Lånet kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder af gangen efter aftale. n fastsættes 2 bankdage før renteperiodens start som 3 eller 6 måneders CIBOR + fast tillæg eller fradrag. Tillægget eller fradraget fastsættes ved lånets optagelse og gælder i den aftalte periode. Perioden kan være en del af løbetiden, eller hele lånets løbetid. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente type med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor tillægget er aftalt. Såfremt lånet ønskes indfriet eller omlagt i den periode tillægget er aftalt for, vil indfrielsen ske til en markedsværdi, der beregnes af KommuneKredit. Markedsværdien kan være større eller mindre end lånets restgæld. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at renteudgiften på KKreference vil være lavere end renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Lånet kan med fordel optages, hvis man ønsker et fast tillæg eller fradrag til et officielt renteindeks. Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling.

7 KKfast LÅN MED FAST RENTE KKfast er et lån med fast rente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges af KommuneKredit efter aftale ved lånets etablering for en del af eller i hele lånets løbetid. Såfremt renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, aftales renten på ny ved udløbet af den aftalte fastrenteperiode. Hvis man ønsker det, kan lånet også på dette tidspunkt ændres til en anden låntype. tilskrivningsperioderne vil typisk være på 3 eller 6 måneder, men der kan også aftales kortere eller længere renteperioder. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Typisk sker afviklingen som serie- eller annuitetslån. Ydelserne ligger fast i den periode, hvor renten er aftalt. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente type med 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor renten er aftalt. Lånet kan førtidigt indfries til markedskurs med normalt 10 internationale bankdages varsel og kan således ikke opsiges til kurs 100. Som udgangspunkt skal lånet indfries til overkurs, hvis renteniveauet er lavere end på optagelsestidspunktet. Omvendt vil lånet som udgangspunkt kunne indfries til underkurs, hvis renteniveauet er højere end på optagelsestidspunktet for lånet. Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der ligeledes blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag. Ydelsen er kendt i hele den aftalte periode, og renten på lånet er upåvirket af renteændringer i markedet. Der er således høj budgetsikkerhed. Man vil ikke få fordel af en eventuel faldende markedsrente. Hvis man ønsker at indfri lånet før tid, vil det ske til markedskurs. Markedskursen beregnes af KommuneKredit. en er afhængig af renteudviklingen.

8 KKbasis LÅN MED FAST BASISRENTE KKbasis er et lån med fast basisrente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Basisrenten fastlægges af KommuneKredit efter aftale med kunden i forbindelse med lånets etablering. Basisrenten kan fastlægges for en del af eller hele lånets løbetid. Den aftalte basisrente vil ved hver rentetermin blive justeret med et tillæg eller fradrag, som fastsættes af KommuneKredit. Såfremt basis renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, skal renten fastsættes på ny ved udløbet af den aftalte renteperiode. Hvis man ønsker det, kan lånet også på dette tidspunkt ændres til en anden låntype. perioden vil typisk være på 3 eller 6 måneder. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Typisk sker afvikling som serie- eller annuitetslån. Ydelserne ligger fast i den periode, hvor renten er aftalt. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling. Lånet kan førtidigt indfries til markedskurs med normalt 10 inter nationale bankdages varsel og kan således ikke opsiges til kurs 100. Som udgangspunkt skal lånet indfries til overkurs, hvis renteniveauet er lavere end på optagelsestidspunktet. Omvendt vil lånet som udgangspunkt kunne indfries til underkurs, hvis renteniveauet er højere end på optagelsestidspunktet for lånet. Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der ligeledes blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Basisrenten er upåvirket af løbende renteændringer i markedet. Man vil ikke få fordel af en eventuel faldende markedsrente. Tillæg/fradrag fastsættes af KommuneKredit. Hvis Kommune- Kredit ændrer tillægget eller fradraget opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger. Hvis man ønsker at indfri lånet før tid, vil det ske til markedskurs. Markedskursen beregnes af KommuneKredit. en er afhængig af renteudviklingen. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rentetype med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor basisrenten er aftalt.

9 KKmax LÅN MED RENTEMAKSIMUM Låntager betaler som udgangspunkt en variabel rente svarende til 6M CIBOR og en renteregulering. 6M CIBOR kan ikke overstige et på forhånd aftalt maksimum. Hvis renten rammer maksimum, og markedsrenten senere falder, følger renten på lånet med ned under maksimum. maksimum kan aftales i intervaller på 0,5 pct. i en del af lånets løbetid eller helt til udløb. Prisen for aftalen om rentemaksimum afregnes ved lånes udbetaling, således at lånet udbetales til en underkurs. Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n på lånet er variabel (6 måneders CIBOR). Hertil kommer en renteregulering som fastsættes af KommuneKredit. reguleringen kan være et fradrag eller et tillæg. n og rentereguleringen fastsættes to dage før hver rentetermin for den følgende renteperiode. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Lånet har to halvårlige terminer den 10. marts og 10. september. Lånet kan indfries til maksimalt kurs 100 i forbindelse med en rentetermin. n skal varsles senest 10 internationale bankdage før. Såfremt det aftalte rentemaksimum har en værdi, vil beløbet blive fratrukket indfrielsessummen. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Låntypen kombinerer fordelene fra et variabelt og et fastforrentet lån, så man fastholder den lave, variable rente samtidig med, at man har budgetsikkerhed i form af det aftalte rentemaksimum. Låntager skal have en forventning om en periode med lav rente. Perioden skal være tilstrækkelig lang til, at rentebesparelsen (i forhold til et lån med fast rente) overstiger prisen (kurstabet) for det aftalte rentemaksimum. regulering fastsættes af KommuneKredit. Hvis KommuneKredit ændrer renteregulering opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger. Lånet udbetales til en kurs under 100 ud fra prisen på det aftalte rentemaksimum.

10 OBLIGATIONSLÅN LÅN MED FAST RENTE Obligationslån er standardiserede lån med faste terminer. I forbindelse med lånets etablering udsteder KommuneKredit obligationer, der modsvarer lånets hovedstol. Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Hver obligationsserie har en fast nominel rente. Da obligationerne normalt sælges til en kurs under 100, vil den effektive rente være højere end den nominelle rente. Der er pt. fastsat et bidrag på 0,08% på obligationslån. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. De enkelte obligationsserier har faste løbetider, hvor der typisk erlægges ydelser to eller fire gange årligt. Lånets afvikling vil være afhængig af obligationsseriens vilkår og kan derfor ikke fastlægges helt så individuelt som for de fleste andre lån i KommuneKredit. Førtidig indfrielse kan ske gennem køb af den nødvendige mængde obligationer. Såfremt obligationskursen er over kurs 100, kan man opsige lånet til kurs 100. Varsel om indfrielse af obligationslån afhænger af vilkårene for den enkelte obligationsserie. Obligationslån kan med fordel optages, hvis der ønskes høj budgetsikkerhed for en lang periode, og hvis der er forventning om senere at kunne konvertere til en lavere rente (opnå rentebesparelse) eller konvertere til en højere rente (opnå lavere restgæld). Provenuet afhænger af den kurs obligationerne kan sælges til. I forbindelse med indfrielse kan indfrielseskursen stige, hvis udbuddet af obligationer er lille. Låntager kan ved lånets etablering vælge at sælge obligationerne eller at overføre dem til eget depot. Hvis KommuneKredit skal sælge obligationerne på vegne af låntager, overføres provenuet af KommuneKredit til låntagers bankkonto.

11 OBLIGATIONSLÅN LÅN MED RENTETILPASNING Obligationslån er standardiserede lån med faste terminer. Når låntager optager et rentetilpasningslån, udsteder Kommune- Kredit den mængde obligationer (obligationsrestgæld), der skal til for at opnå det ønskede provenu (kontantrestgæld). Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Lånet rentetilpasses efter aftale, dog med mindst ét år ad gangen. n (kontantlånsrenten) beregnes ud fra salgskursen og kuponrenten på de obligationer, der udstedes. Der er pt. fastsat et bidrag på 0,08% på obligationslån. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner. Lånet ydes som annuitetslignende lån med kvartårlige ydelser. Lånets afvikling vil være afhængig af obligationsseriernes vilkår og kan derfor ikke fastlægges helt så individuelt som på de fleste andre lån i KommuneKredit. Så længe den ordinære afvikling følges, er det kontantrestgælden, der nedskrives med de erlagte afdrag. Ved førtidig indfrielse er det obligationsrestgælden, der skal indfries. Lånet er et kontantlån der udbetales til kurs 100, og de bagvedliggende obligationer afregnes til markedskurs. Førtidig indfrielse kan ske gennem køb af de bagvedliggende obligationer. Det er således obligationsrestgælden og ikke kontantlånsrestgælden, der skal indfries. I forbindelse med refinansieringen (rentetilpasningen) kan lånet indfries til kurs 100. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i renten medfører, at renteudgiften på rentetilpasningslånet som følge af den løbende rentetilpasning vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Lånetager skal have likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten er steget ved en rentetilpasning.

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Karsten Dam om optagelse af lån på DKK 1.000.000,00 til finansiering af anlægsudgifter

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens. Forslag til finansiering

Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens. Forslag til finansiering Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Ole Knudsen om optagelse af lån på DKK 2.200.000,00 til finansiering af havneuddybning, fremsendes hermed

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

2,80% p.a. Halvårligt 30 dage pr. mdr.j360 dage pr. år 30. marts 2010. Ingen 0,00% p.a. af restgælden. 2,82%

2,80% p.a. Halvårligt 30 dage pr. mdr.j360 dage pr. år 30. marts 2010. Ingen 0,00% p.a. af restgælden. 2,82% Roskilde Kommune Fællesforvaltningen Økonomi og analyse Køgevej 80 4000 Roskilde Forslag til finansiering af låneramme 2009 samt lån mod dispensationer. Under henvisning til telefonsamtale med Hans-Jørgen

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø. Forslag til finansiering

Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø. Forslag til finansiering Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Bent Skovkær Hansen om optagelse af lån på DKK 9.000.000,00 til finansiering af omlægning af lån nr. 201442117, fremsendes

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Direktionscenter Økonomi

Direktionscenter Økonomi Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af Biogasinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Kommuners Låntagning Kommuner kan som udgangspunkt ikke lånefinansiere kommunens udgifter, alt skal skattefinansieres.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere