KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER"

Transkript

1 OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission er at opfylde den kommunale og regionale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser, og KommuneKredits formål er at yde billigst mulig finansiering. Det vil normalt være muligt at opnå en 100 pct. belåning, men til enkelte formål kan der kun opnås en lavere belåningsgrad. KommuneKredit betaler ikke udbytte til sine ejere. Ejernes afkast er at kunne låne billigt. KommuneKredits overskud skal i henhold til foreningens vedtægter henlægges til reserverne og sikre foreningens kapitalgrundlag. Låneformål KommuneKredit yder lån til de anlægsudgifter, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse eller i anden lovgivning. Det drejer sig primært om forsyningsvirksomhed, kulturelle, sociale eller energibesparende formål. Der ydes ikke lån til konkurrenceudsatte områder. Kommune- Kredit yder endvidere lån til kommunale, statsstøttede bolig byggerier efter reglerne i Almenboligloven. Lånebekendtgørelsen kan findes enten på Økonomi- og Indenrigsministeriets eller på KommuneKredits hjemmeside. LÅN I Alle lån i KommuneKredit er finansieret ved udstedelse af obligationer. Finansieringen kan tilbydes som en midlertidig byggekredit med variabel rente eller som lån med variabel eller fast rente. Lånene kan i vid udstrækning tilpasses den enkelte låntagers ønsker til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens rammer. KommuneKredit tilbyder også traditionelle obligationslån, hvor KommuneKredit udsteder obligationer, der svarer til lånets hovedstol. Nogle obligationslån har fast rente i hele løbetiden, mens andre har rentetilpasning. Afhængig af lånetypen, vil der være en tæt sammenhæng mellem afdragsprofil og renteterminer på lånet og den obligationsserie, der udstedes i. I forbindelse med store anlægsprojekter kan der være behov for individuelle finansieringsløsninger, hvortil KommuneKredit kan udstede en særlig obligationsserie. KommuneKredit tilbyder også lån til støttede byggerier, som er ejet af kommunerne, og opført i henhold til Almenboligloven. Kommunekredit tilbyder endvidere risiko afdækning via finansielle instrumenter til lån optaget i KommuneKridit, jævnfør lånebekendtgørelsen. Omkostninger Der beregnes for tiden ingen stiftelsesprovision, kurtage eller gebyrer i øvrigt. KommuneKredit kan beregne et administrationsbidrag på alle lån. For tiden opkræves der kun administrationsbidrag på obligationslån. Information om administrationsbidraget kan findes på: Alle lån kan indfries førtidigt fra debitors side. Varsel og indfrielsesvilkår afhænger af den enkelte låntype. Herudover er de fleste lån uopsigelige fra KommuneKredits side. Undtaget herfra er i tilfælde af misligholdelse, konkurs m.m. jævnfør gældsbrevets betingelser.

2 For visse låntyper foretager Kommunekredit en løbende refinansiering af lånet, uagtet at der er aftalt en længere løbetid. På disse lån har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet, hvis ydre forhold gør, at det ikke er muligt at refinansiere lånet. Betaling KommuneKredit foretager elektronisk advisering af låneydelserne til de kunder, der har mulighed for at modtage advisering på denne måde. De kunder, der ikke kan modtage elektronisk advisering via EAN, vil i stedet modtage adviseringen med post. På de fleste lån, kan ydelserne opkræves via pengeinstitutternes elektroniske betalingsservice (NETS). Valuta KommuneKredit tilbyder lån i fremmed valuta, men sluteksponeringen skal jf. lånebekendtgørelsen være i DKK eller EUR. KAN TILBYDE FØLGENDE LÅN Budget sikkerhed Udbetaling til kurs 100 til maksimalt kurs 100 Byggekredit Lav Ja Ja KKvariabel Lav Ja Ja KKreference Lav Ja Nej KKfast Høj Ja Nej KKbasis Medium Ja Nej KKmax Medium Nej Ja Obligationslån fast rente Høj Nej Ja Obligationslån rentetilpasning Lav Ja Nej Vurdering af lånenes budgetsikkerhed er foretaget af KommuneKredit med udgangspunkt i de mest almindelige løbetider og renteaftaler på lån i KommuneKredit. Lån med andre karakteristika vil kunne vurderes at have en anden grad af budgetsikkerhed.

3 Afdragsprofiler Lån i KommuneKredit kan optages som serielån, annuitetslån eller med visse begrænsninger som stående lån. Serielån er karakteriseret ved, at afdragene er lige store gennem lånets løbetid. Restgælden bliver dermed nedskrevet med det samme beløb ved hver termin. beløbet vil imidlertid ændre sig. Hvis lånet f.eks. er med en fast rentesats, vil rentebeløbet falde, fordi restgælden, som renten beregnes af, bliver lavere. ANNUITETSLÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år SERIELÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Afdrag Annuitetslån er karakteriseret ved, at ydelserne er lige store gennem lånets løbetid, men fordelingen mellem rente og afdrag ændrer sig. Annuitetslån forudsætter, at renten er aftalt for hele den beregnede periode. Restgælden nedbringes løbende, og dermed vil rentebeløbet også blive mindre og mindre. Da ydelserne er lige store, vil afdragene tilsvarende blive større og større. Afdrag Såfremt lånet optages som et stående lån, betales der løbende renter for den aftalte periode. Nedenfor ses eksempel på et 10 årigt lån, hvor der først betales afdrag (hele restgælden), når lånet udløber efter 10 år. Lånebekendtgørelsens regler rummer kun i begrænset omfang mulighed for optagelse af stående lån. Den tilladte maksimale løbetid på lånet bliver reduceret, hvis der er en afdragsfri periode på lånet. STÅENDE LÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Afdrag PROCEDURE FOR LÅNTAGNING Beregning af lån kan foretages på KommuneKredits hjemmeside, hvor der også kan bestilles låneforslag. Henvendelse kan ske via mail og telefon, og KommuneKredit rådgiver gerne om, hvilket lån der bedst kan opfylde låntagers aktuelle finansieringsbehov. Specielt for lån til selskaber med garantistillelse I forbindelse med fremsendelse af låneforslag skal Kommune- Kredit være i besiddelse af CVR nummer og nyeste vedtægter og have oplyst låneformålet, så det sikres, at der er hjemmel til lånoptagelsen. Låntager skal tage kontakt til kommunen eller regionen med henblik på anmodning om garantistillelse for det ønskede lån. Beslutning om garantistillelse skal vedtages på et byrådsmøde eller regionsrådsmøde. Efter vedtagelse i kommunen/regionen kan optagelse af det konkrete lån aftales med KommuneKredit. En forudsætning for lånoptagelsen er, at KommuneKredit er i besiddelse af: 1. Kort beskrivelse af låneformålet, som skal være låneberettiget i lånebekendtgørelsen eller anden lovgivning. 2. Dokumentation vedr. garantistillelse og eventuelle forudsætninger. 3. CVR nummer og selskabets seneste vedtægter. 4. Dokumentation for beslutning om lånoptagelse (typisk beslutningsreferat fra bestyrelsen). 5. Oplysninger om bestyrelsens og direktionens sammensætning, og hvem der er underskriftsberettigede. Når der er truffet aftale om den konkrete låneoptagelse, fremsender KommuneKredit lånedokumenterne pr. . Låntager udskriver dokumenterne og foranlediger at underskrifter indhentes fra garanten. Originaldokumenterne returneres med almindelig post, og lånedokumenterne kan supplerende indscannes og sendes pr. til

4 BYGGEKREDIT Kredittens egenskaber Byggekreditter etableres med et aftalt maksimum og er en midlertidig finansiering med variabel rente, som man løbende kan trække på i anlægsfasen. Efter anlægsperioden etableres den endelige finansiering, i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid. Udbetaling fra en byggekredit kan ske i større samlede rater efter skriftlig anmodning. Det ønskede beløb overføres til låntagers konto i et pengeinstitut. Beløbet vil være til rådighed i pengeinstituttet 2-3 bankdage efter anmodningen. Såfremt man ønsker at foretage en rentesikring af den endelige finansiering inden byggeriet er færdigt, kan det ske gennem en delvis omlægning i byggeperioden eller ved aftale om etablering af fastforrentede lån til indfrielse af byggekredit på et senere tidspunkt. n er variabel og fastsættes af KommuneKredit på daglig basis. n beregnes af restgælden på kreditten, og der tilskrives renter kvartårligt, hver den 20. i måneden. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt, 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Kreditten skal indfries senest på det aftalte udløbstidspunkt enten ved en kontant indbetaling eller gennem optagelse af den endelige finansiering. Såfremt byggeriet ikke er færdiggjort på udløbstidspunktet for kreditten, kan kreditten forlænges efter aftale med KommuneKredit og en eventuel garantistiller. Henvendelse bør ske til KommuneKredit i god tid inden udløb. Der er ingen omkostninger ved oprettelse eller udbetaling på byggekreditten. Udbetalinger sker til kurs 100. Restgælden på byggekreditten kan, med tillæg af renter, indfries af låntager til kurs 100 med 5 bankdages varsel. Byggekreditter er en nem og fleksibel finansieringsform, hvor der kan foretages udbetalinger i rater efter ønske. n beregnes alene af det beløb, der aktuelt er trukket på kreditten. n er variabel, og der er derfor en risiko for, at renteudgiften stiger.

5 KKvariabel (Model A) LÅN MED VARIABEL RENTE KKvariabel er et lån med variabel rente som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges af KommuneKredit ved renteperiodens start, typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder. periodens længde kan ændres efter aftale med KommuneKredit. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret. Debitor kan helt eller delvist indfri lånet til kurs 100 med normalt 10 internationale bankdages varsel til en renteperiodes udløb eller omlægge lånet til anden låntype. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i den variable rente medfører, at renteudgiften på KKvariabel vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således ikke noget kurstab ved udbetaling.

6 KKreference (Model C) LÅN MED VARIABEL RENTE KKreference er et lån med variabel rente som har CIBOR som re ferencerente. Lånet kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder af gangen efter aftale. n fastsættes 2 bankdage før renteperiodens start som 3 eller 6 måneders CIBOR + fast tillæg eller fradrag. Tillægget eller fradraget fastsættes ved lånets optagelse og gælder i den aftalte periode. Perioden kan være en del af løbetiden, eller hele lånets løbetid. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente type med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor tillægget er aftalt. Såfremt lånet ønskes indfriet eller omlagt i den periode tillægget er aftalt for, vil indfrielsen ske til en markedsværdi, der beregnes af KommuneKredit. Markedsværdien kan være større eller mindre end lånets restgæld. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at renteudgiften på KKreference vil være lavere end renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Lånet kan med fordel optages, hvis man ønsker et fast tillæg eller fradrag til et officielt renteindeks. Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling.

7 KKfast LÅN MED FAST RENTE KKfast er et lån med fast rente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges af KommuneKredit efter aftale ved lånets etablering for en del af eller i hele lånets løbetid. Såfremt renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, aftales renten på ny ved udløbet af den aftalte fastrenteperiode. Hvis man ønsker det, kan lånet også på dette tidspunkt ændres til en anden låntype. tilskrivningsperioderne vil typisk være på 3 eller 6 måneder, men der kan også aftales kortere eller længere renteperioder. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Typisk sker afviklingen som serie- eller annuitetslån. Ydelserne ligger fast i den periode, hvor renten er aftalt. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente type med 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor renten er aftalt. Lånet kan førtidigt indfries til markedskurs med normalt 10 internationale bankdages varsel og kan således ikke opsiges til kurs 100. Som udgangspunkt skal lånet indfries til overkurs, hvis renteniveauet er lavere end på optagelsestidspunktet. Omvendt vil lånet som udgangspunkt kunne indfries til underkurs, hvis renteniveauet er højere end på optagelsestidspunktet for lånet. Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der ligeledes blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag. Ydelsen er kendt i hele den aftalte periode, og renten på lånet er upåvirket af renteændringer i markedet. Der er således høj budgetsikkerhed. Man vil ikke få fordel af en eventuel faldende markedsrente. Hvis man ønsker at indfri lånet før tid, vil det ske til markedskurs. Markedskursen beregnes af KommuneKredit. en er afhængig af renteudviklingen.

8 KKbasis LÅN MED FAST BASISRENTE KKbasis er et lån med fast basisrente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Basisrenten fastlægges af KommuneKredit efter aftale med kunden i forbindelse med lånets etablering. Basisrenten kan fastlægges for en del af eller hele lånets løbetid. Den aftalte basisrente vil ved hver rentetermin blive justeret med et tillæg eller fradrag, som fastsættes af KommuneKredit. Såfremt basis renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, skal renten fastsættes på ny ved udløbet af den aftalte renteperiode. Hvis man ønsker det, kan lånet også på dette tidspunkt ændres til en anden låntype. perioden vil typisk være på 3 eller 6 måneder. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Typisk sker afvikling som serie- eller annuitetslån. Ydelserne ligger fast i den periode, hvor renten er aftalt. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling. Lånet kan førtidigt indfries til markedskurs med normalt 10 inter nationale bankdages varsel og kan således ikke opsiges til kurs 100. Som udgangspunkt skal lånet indfries til overkurs, hvis renteniveauet er lavere end på optagelsestidspunktet. Omvendt vil lånet som udgangspunkt kunne indfries til underkurs, hvis renteniveauet er højere end på optagelsestidspunktet for lånet. Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der ligeledes blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Basisrenten er upåvirket af løbende renteændringer i markedet. Man vil ikke få fordel af en eventuel faldende markedsrente. Tillæg/fradrag fastsættes af KommuneKredit. Hvis Kommune- Kredit ændrer tillægget eller fradraget opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger. Hvis man ønsker at indfri lånet før tid, vil det ske til markedskurs. Markedskursen beregnes af KommuneKredit. en er afhængig af renteudviklingen. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rentetype med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor basisrenten er aftalt.

9 KKmax LÅN MED RENTEMAKSIMUM Låntager betaler som udgangspunkt en variabel rente svarende til 6M CIBOR og en renteregulering. 6M CIBOR kan ikke overstige et på forhånd aftalt maksimum. Hvis renten rammer maksimum, og markedsrenten senere falder, følger renten på lånet med ned under maksimum. maksimum kan aftales i intervaller på 0,5 pct. i en del af lånets løbetid eller helt til udløb. Prisen for aftalen om rentemaksimum afregnes ved lånes udbetaling, således at lånet udbetales til en underkurs. Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n på lånet er variabel (6 måneders CIBOR). Hertil kommer en renteregulering som fastsættes af KommuneKredit. reguleringen kan være et fradrag eller et tillæg. n og rentereguleringen fastsættes to dage før hver rentetermin for den følgende renteperiode. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Lånet har to halvårlige terminer den 10. marts og 10. september. Lånet kan indfries til maksimalt kurs 100 i forbindelse med en rentetermin. n skal varsles senest 10 internationale bankdage før. Såfremt det aftalte rentemaksimum har en værdi, vil beløbet blive fratrukket indfrielsessummen. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Låntypen kombinerer fordelene fra et variabelt og et fastforrentet lån, så man fastholder den lave, variable rente samtidig med, at man har budgetsikkerhed i form af det aftalte rentemaksimum. Låntager skal have en forventning om en periode med lav rente. Perioden skal være tilstrækkelig lang til, at rentebesparelsen (i forhold til et lån med fast rente) overstiger prisen (kurstabet) for det aftalte rentemaksimum. regulering fastsættes af KommuneKredit. Hvis KommuneKredit ændrer renteregulering opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger. Lånet udbetales til en kurs under 100 ud fra prisen på det aftalte rentemaksimum.

10 OBLIGATIONSLÅN LÅN MED FAST RENTE Obligationslån er standardiserede lån med faste terminer. I forbindelse med lånets etablering udsteder KommuneKredit obligationer, der modsvarer lånets hovedstol. Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Hver obligationsserie har en fast nominel rente. Da obligationerne normalt sælges til en kurs under 100, vil den effektive rente være højere end den nominelle rente. Der er pt. fastsat et bidrag på 0,08% på obligationslån. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. De enkelte obligationsserier har faste løbetider, hvor der typisk erlægges ydelser to eller fire gange årligt. Lånets afvikling vil være afhængig af obligationsseriens vilkår og kan derfor ikke fastlægges helt så individuelt som for de fleste andre lån i KommuneKredit. Førtidig indfrielse kan ske gennem køb af den nødvendige mængde obligationer. Såfremt obligationskursen er over kurs 100, kan man opsige lånet til kurs 100. Varsel om indfrielse af obligationslån afhænger af vilkårene for den enkelte obligationsserie. Obligationslån kan med fordel optages, hvis der ønskes høj budgetsikkerhed for en lang periode, og hvis der er forventning om senere at kunne konvertere til en lavere rente (opnå rentebesparelse) eller konvertere til en højere rente (opnå lavere restgæld). Provenuet afhænger af den kurs obligationerne kan sælges til. I forbindelse med indfrielse kan indfrielseskursen stige, hvis udbuddet af obligationer er lille. Låntager kan ved lånets etablering vælge at sælge obligationerne eller at overføre dem til eget depot. Hvis KommuneKredit skal sælge obligationerne på vegne af låntager, overføres provenuet af KommuneKredit til låntagers bankkonto.

11 OBLIGATIONSLÅN LÅN MED RENTETILPASNING Obligationslån er standardiserede lån med faste terminer. Når låntager optager et rentetilpasningslån, udsteder Kommune- Kredit den mængde obligationer (obligationsrestgæld), der skal til for at opnå det ønskede provenu (kontantrestgæld). Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Lånet rentetilpasses efter aftale, dog med mindst ét år ad gangen. n (kontantlånsrenten) beregnes ud fra salgskursen og kuponrenten på de obligationer, der udstedes. Der er pt. fastsat et bidrag på 0,08% på obligationslån. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner. Lånet ydes som annuitetslignende lån med kvartårlige ydelser. Lånets afvikling vil være afhængig af obligationsseriernes vilkår og kan derfor ikke fastlægges helt så individuelt som på de fleste andre lån i KommuneKredit. Så længe den ordinære afvikling følges, er det kontantrestgælden, der nedskrives med de erlagte afdrag. Ved førtidig indfrielse er det obligationsrestgælden, der skal indfries. Lånet er et kontantlån der udbetales til kurs 100, og de bagvedliggende obligationer afregnes til markedskurs. Førtidig indfrielse kan ske gennem køb af de bagvedliggende obligationer. Det er således obligationsrestgælden og ikke kontantlånsrestgælden, der skal indfries. I forbindelse med refinansieringen (rentetilpasningen) kan lånet indfries til kurs 100. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i renten medfører, at renteudgiften på rentetilpasningslånet som følge af den løbende rentetilpasning vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Lånetager skal have likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten er steget ved en rentetilpasning.

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere