KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER"

Transkript

1 OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission er at opfylde den kommunale og regionale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser, og KommuneKredits formål er at yde billigst mulig finansiering. Det vil normalt være muligt at opnå en 100 pct. belåning, men til enkelte formål kan der kun opnås en lavere belåningsgrad. KommuneKredit betaler ikke udbytte til sine ejere. Ejernes afkast er at kunne låne billigt. KommuneKredits overskud skal i henhold til foreningens vedtægter henlægges til reserverne og sikre foreningens kapitalgrundlag. Låneformål KommuneKredit yder lån til de anlægsudgifter, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse eller i anden lovgivning. Det drejer sig primært om forsyningsvirksomhed, kulturelle, sociale eller energibesparende formål. Der ydes ikke lån til konkurrenceudsatte områder. Kommune- Kredit yder endvidere lån til kommunale, statsstøttede bolig byggerier efter reglerne i Almenboligloven. Lånebekendtgørelsen kan findes enten på Økonomi- og Indenrigsministeriets eller på KommuneKredits hjemmeside. LÅN I Alle lån i KommuneKredit er finansieret ved udstedelse af obligationer. Finansieringen kan tilbydes som en midlertidig byggekredit med variabel rente eller som lån med variabel eller fast rente. Lånene kan i vid udstrækning tilpasses den enkelte låntagers ønsker til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens rammer. KommuneKredit tilbyder også traditionelle obligationslån, hvor KommuneKredit udsteder obligationer, der svarer til lånets hovedstol. Nogle obligationslån har fast rente i hele løbetiden, mens andre har rentetilpasning. Afhængig af lånetypen, vil der være en tæt sammenhæng mellem afdragsprofil og renteterminer på lånet og den obligationsserie, der udstedes i. I forbindelse med store anlægsprojekter kan der være behov for individuelle finansieringsløsninger, hvortil KommuneKredit kan udstede en særlig obligationsserie. KommuneKredit tilbyder også lån til støttede byggerier, som er ejet af kommunerne, og opført i henhold til Almenboligloven. Kommunekredit tilbyder endvidere risiko afdækning via finansielle instrumenter til lån optaget i KommuneKridit, jævnfør lånebekendtgørelsen. Omkostninger Der beregnes for tiden ingen stiftelsesprovision, kurtage eller gebyrer i øvrigt. KommuneKredit kan beregne et administrationsbidrag på alle lån. For tiden opkræves der kun administrationsbidrag på obligationslån. Information om administrationsbidraget kan findes på: Alle lån kan indfries førtidigt fra debitors side. Varsel og indfrielsesvilkår afhænger af den enkelte låntype. Herudover er de fleste lån uopsigelige fra KommuneKredits side. Undtaget herfra er i tilfælde af misligholdelse, konkurs m.m. jævnfør gældsbrevets betingelser.

2 For visse låntyper foretager Kommunekredit en løbende refinansiering af lånet, uagtet at der er aftalt en længere løbetid. På disse lån har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet, hvis ydre forhold gør, at det ikke er muligt at refinansiere lånet. Betaling KommuneKredit foretager elektronisk advisering af låneydelserne til de kunder, der har mulighed for at modtage advisering på denne måde. De kunder, der ikke kan modtage elektronisk advisering via EAN, vil i stedet modtage adviseringen med post. På de fleste lån, kan ydelserne opkræves via pengeinstitutternes elektroniske betalingsservice (NETS). Valuta KommuneKredit tilbyder lån i fremmed valuta, men sluteksponeringen skal jf. lånebekendtgørelsen være i DKK eller EUR. KAN TILBYDE FØLGENDE LÅN Budget sikkerhed Udbetaling til kurs 100 til maksimalt kurs 100 Byggekredit Lav Ja Ja KKvariabel Lav Ja Ja KKreference Lav Ja Nej KKfast Høj Ja Nej KKbasis Medium Ja Nej KKmax Medium Nej Ja Obligationslån fast rente Høj Nej Ja Obligationslån rentetilpasning Lav Ja Nej Vurdering af lånenes budgetsikkerhed er foretaget af KommuneKredit med udgangspunkt i de mest almindelige løbetider og renteaftaler på lån i KommuneKredit. Lån med andre karakteristika vil kunne vurderes at have en anden grad af budgetsikkerhed.

3 Afdragsprofiler Lån i KommuneKredit kan optages som serielån, annuitetslån eller med visse begrænsninger som stående lån. Serielån er karakteriseret ved, at afdragene er lige store gennem lånets løbetid. Restgælden bliver dermed nedskrevet med det samme beløb ved hver termin. beløbet vil imidlertid ændre sig. Hvis lånet f.eks. er med en fast rentesats, vil rentebeløbet falde, fordi restgælden, som renten beregnes af, bliver lavere. ANNUITETSLÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år SERIELÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Afdrag Annuitetslån er karakteriseret ved, at ydelserne er lige store gennem lånets løbetid, men fordelingen mellem rente og afdrag ændrer sig. Annuitetslån forudsætter, at renten er aftalt for hele den beregnede periode. Restgælden nedbringes løbende, og dermed vil rentebeløbet også blive mindre og mindre. Da ydelserne er lige store, vil afdragene tilsvarende blive større og større. Afdrag Såfremt lånet optages som et stående lån, betales der løbende renter for den aftalte periode. Nedenfor ses eksempel på et 10 årigt lån, hvor der først betales afdrag (hele restgælden), når lånet udløber efter 10 år. Lånebekendtgørelsens regler rummer kun i begrænset omfang mulighed for optagelse af stående lån. Den tilladte maksimale løbetid på lånet bliver reduceret, hvis der er en afdragsfri periode på lånet. STÅENDE LÅN år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Afdrag PROCEDURE FOR LÅNTAGNING Beregning af lån kan foretages på KommuneKredits hjemmeside, hvor der også kan bestilles låneforslag. Henvendelse kan ske via mail og telefon, og KommuneKredit rådgiver gerne om, hvilket lån der bedst kan opfylde låntagers aktuelle finansieringsbehov. Specielt for lån til selskaber med garantistillelse I forbindelse med fremsendelse af låneforslag skal Kommune- Kredit være i besiddelse af CVR nummer og nyeste vedtægter og have oplyst låneformålet, så det sikres, at der er hjemmel til lånoptagelsen. Låntager skal tage kontakt til kommunen eller regionen med henblik på anmodning om garantistillelse for det ønskede lån. Beslutning om garantistillelse skal vedtages på et byrådsmøde eller regionsrådsmøde. Efter vedtagelse i kommunen/regionen kan optagelse af det konkrete lån aftales med KommuneKredit. En forudsætning for lånoptagelsen er, at KommuneKredit er i besiddelse af: 1. Kort beskrivelse af låneformålet, som skal være låneberettiget i lånebekendtgørelsen eller anden lovgivning. 2. Dokumentation vedr. garantistillelse og eventuelle forudsætninger. 3. CVR nummer og selskabets seneste vedtægter. 4. Dokumentation for beslutning om lånoptagelse (typisk beslutningsreferat fra bestyrelsen). 5. Oplysninger om bestyrelsens og direktionens sammensætning, og hvem der er underskriftsberettigede. Når der er truffet aftale om den konkrete låneoptagelse, fremsender KommuneKredit lånedokumenterne pr. . Låntager udskriver dokumenterne og foranlediger at underskrifter indhentes fra garanten. Originaldokumenterne returneres med almindelig post, og lånedokumenterne kan supplerende indscannes og sendes pr. til

4 BYGGEKREDIT Kredittens egenskaber Byggekreditter etableres med et aftalt maksimum og er en midlertidig finansiering med variabel rente, som man løbende kan trække på i anlægsfasen. Efter anlægsperioden etableres den endelige finansiering, i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid. Udbetaling fra en byggekredit kan ske i større samlede rater efter skriftlig anmodning. Det ønskede beløb overføres til låntagers konto i et pengeinstitut. Beløbet vil være til rådighed i pengeinstituttet 2-3 bankdage efter anmodningen. Såfremt man ønsker at foretage en rentesikring af den endelige finansiering inden byggeriet er færdigt, kan det ske gennem en delvis omlægning i byggeperioden eller ved aftale om etablering af fastforrentede lån til indfrielse af byggekredit på et senere tidspunkt. n er variabel og fastsættes af KommuneKredit på daglig basis. n beregnes af restgælden på kreditten, og der tilskrives renter kvartårligt, hver den 20. i måneden. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt, 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Kreditten skal indfries senest på det aftalte udløbstidspunkt enten ved en kontant indbetaling eller gennem optagelse af den endelige finansiering. Såfremt byggeriet ikke er færdiggjort på udløbstidspunktet for kreditten, kan kreditten forlænges efter aftale med KommuneKredit og en eventuel garantistiller. Henvendelse bør ske til KommuneKredit i god tid inden udløb. Der er ingen omkostninger ved oprettelse eller udbetaling på byggekreditten. Udbetalinger sker til kurs 100. Restgælden på byggekreditten kan, med tillæg af renter, indfries af låntager til kurs 100 med 5 bankdages varsel. Byggekreditter er en nem og fleksibel finansieringsform, hvor der kan foretages udbetalinger i rater efter ønske. n beregnes alene af det beløb, der aktuelt er trukket på kreditten. n er variabel, og der er derfor en risiko for, at renteudgiften stiger.

5 KKvariabel (Model A) LÅN MED VARIABEL RENTE KKvariabel er et lån med variabel rente som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges af KommuneKredit ved renteperiodens start, typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder. periodens længde kan ændres efter aftale med KommuneKredit. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret. Debitor kan helt eller delvist indfri lånet til kurs 100 med normalt 10 internationale bankdages varsel til en renteperiodes udløb eller omlægge lånet til anden låntype. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i den variable rente medfører, at renteudgiften på KKvariabel vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således ikke noget kurstab ved udbetaling.

6 KKreference (Model C) LÅN MED VARIABEL RENTE KKreference er et lån med variabel rente som har CIBOR som re ferencerente. Lånet kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder af gangen efter aftale. n fastsættes 2 bankdage før renteperiodens start som 3 eller 6 måneders CIBOR + fast tillæg eller fradrag. Tillægget eller fradraget fastsættes ved lånets optagelse og gælder i den aftalte periode. Perioden kan være en del af løbetiden, eller hele lånets løbetid. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente type med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor tillægget er aftalt. Såfremt lånet ønskes indfriet eller omlagt i den periode tillægget er aftalt for, vil indfrielsen ske til en markedsværdi, der beregnes af KommuneKredit. Markedsværdien kan være større eller mindre end lånets restgæld. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at renteudgiften på KKreference vil være lavere end renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Lånet kan med fordel optages, hvis man ønsker et fast tillæg eller fradrag til et officielt renteindeks. Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling.

7 KKfast LÅN MED FAST RENTE KKfast er et lån med fast rente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n fastlægges af KommuneKredit efter aftale ved lånets etablering for en del af eller i hele lånets løbetid. Såfremt renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, aftales renten på ny ved udløbet af den aftalte fastrenteperiode. Hvis man ønsker det, kan lånet også på dette tidspunkt ændres til en anden låntype. tilskrivningsperioderne vil typisk være på 3 eller 6 måneder, men der kan også aftales kortere eller længere renteperioder. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Typisk sker afviklingen som serie- eller annuitetslån. Ydelserne ligger fast i den periode, hvor renten er aftalt. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente type med 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor renten er aftalt. Lånet kan førtidigt indfries til markedskurs med normalt 10 internationale bankdages varsel og kan således ikke opsiges til kurs 100. Som udgangspunkt skal lånet indfries til overkurs, hvis renteniveauet er lavere end på optagelsestidspunktet. Omvendt vil lånet som udgangspunkt kunne indfries til underkurs, hvis renteniveauet er højere end på optagelsestidspunktet for lånet. Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der ligeledes blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag. Ydelsen er kendt i hele den aftalte periode, og renten på lånet er upåvirket af renteændringer i markedet. Der er således høj budgetsikkerhed. Man vil ikke få fordel af en eventuel faldende markedsrente. Hvis man ønsker at indfri lånet før tid, vil det ske til markedskurs. Markedskursen beregnes af KommuneKredit. en er afhængig af renteudviklingen.

8 KKbasis LÅN MED FAST BASISRENTE KKbasis er et lån med fast basisrente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Basisrenten fastlægges af KommuneKredit efter aftale med kunden i forbindelse med lånets etablering. Basisrenten kan fastlægges for en del af eller hele lånets løbetid. Den aftalte basisrente vil ved hver rentetermin blive justeret med et tillæg eller fradrag, som fastsættes af KommuneKredit. Såfremt basis renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, skal renten fastsættes på ny ved udløbet af den aftalte renteperiode. Hvis man ønsker det, kan lånet også på dette tidspunkt ændres til en anden låntype. perioden vil typisk være på 3 eller 6 måneder. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Typisk sker afvikling som serie- eller annuitetslån. Ydelserne ligger fast i den periode, hvor renten er aftalt. Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling. Lånet kan førtidigt indfries til markedskurs med normalt 10 inter nationale bankdages varsel og kan således ikke opsiges til kurs 100. Som udgangspunkt skal lånet indfries til overkurs, hvis renteniveauet er lavere end på optagelsestidspunktet. Omvendt vil lånet som udgangspunkt kunne indfries til underkurs, hvis renteniveauet er højere end på optagelsestidspunktet for lånet. Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der ligeledes blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Basisrenten er upåvirket af løbende renteændringer i markedet. Man vil ikke få fordel af en eventuel faldende markedsrente. Tillæg/fradrag fastsættes af KommuneKredit. Hvis Kommune- Kredit ændrer tillægget eller fradraget opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger. Hvis man ønsker at indfri lånet før tid, vil det ske til markedskurs. Markedskursen beregnes af KommuneKredit. en er afhængig af renteudviklingen. Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rentetype med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor basisrenten er aftalt.

9 KKmax LÅN MED RENTEMAKSIMUM Låntager betaler som udgangspunkt en variabel rente svarende til 6M CIBOR og en renteregulering. 6M CIBOR kan ikke overstige et på forhånd aftalt maksimum. Hvis renten rammer maksimum, og markedsrenten senere falder, følger renten på lånet med ned under maksimum. maksimum kan aftales i intervaller på 0,5 pct. i en del af lånets løbetid eller helt til udløb. Prisen for aftalen om rentemaksimum afregnes ved lånes udbetaling, således at lånet udbetales til en underkurs. Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. n på lånet er variabel (6 måneders CIBOR). Hertil kommer en renteregulering som fastsættes af KommuneKredit. reguleringen kan være et fradrag eller et tillæg. n og rentereguleringen fastsættes to dage før hver rentetermin for den følgende renteperiode. et fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner. Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Lånet har to halvårlige terminer den 10. marts og 10. september. Lånet kan indfries til maksimalt kurs 100 i forbindelse med en rentetermin. n skal varsles senest 10 internationale bankdage før. Såfremt det aftalte rentemaksimum har en værdi, vil beløbet blive fratrukket indfrielsessummen. Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet. Låntypen kombinerer fordelene fra et variabelt og et fastforrentet lån, så man fastholder den lave, variable rente samtidig med, at man har budgetsikkerhed i form af det aftalte rentemaksimum. Låntager skal have en forventning om en periode med lav rente. Perioden skal være tilstrækkelig lang til, at rentebesparelsen (i forhold til et lån med fast rente) overstiger prisen (kurstabet) for det aftalte rentemaksimum. regulering fastsættes af KommuneKredit. Hvis KommuneKredit ændrer renteregulering opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger. Lånet udbetales til en kurs under 100 ud fra prisen på det aftalte rentemaksimum.

10 OBLIGATIONSLÅN LÅN MED FAST RENTE Obligationslån er standardiserede lån med faste terminer. I forbindelse med lånets etablering udsteder KommuneKredit obligationer, der modsvarer lånets hovedstol. Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Hver obligationsserie har en fast nominel rente. Da obligationerne normalt sælges til en kurs under 100, vil den effektive rente være højere end den nominelle rente. Der er pt. fastsat et bidrag på 0,08% på obligationslån. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner. De enkelte obligationsserier har faste løbetider, hvor der typisk erlægges ydelser to eller fire gange årligt. Lånets afvikling vil være afhængig af obligationsseriens vilkår og kan derfor ikke fastlægges helt så individuelt som for de fleste andre lån i KommuneKredit. Førtidig indfrielse kan ske gennem køb af den nødvendige mængde obligationer. Såfremt obligationskursen er over kurs 100, kan man opsige lånet til kurs 100. Varsel om indfrielse af obligationslån afhænger af vilkårene for den enkelte obligationsserie. Obligationslån kan med fordel optages, hvis der ønskes høj budgetsikkerhed for en lang periode, og hvis der er forventning om senere at kunne konvertere til en lavere rente (opnå rentebesparelse) eller konvertere til en højere rente (opnå lavere restgæld). Provenuet afhænger af den kurs obligationerne kan sælges til. I forbindelse med indfrielse kan indfrielseskursen stige, hvis udbuddet af obligationer er lille. Låntager kan ved lånets etablering vælge at sælge obligationerne eller at overføre dem til eget depot. Hvis KommuneKredit skal sælge obligationerne på vegne af låntager, overføres provenuet af KommuneKredit til låntagers bankkonto.

11 OBLIGATIONSLÅN LÅN MED RENTETILPASNING Obligationslån er standardiserede lån med faste terminer. Når låntager optager et rentetilpasningslån, udsteder Kommune- Kredit den mængde obligationer (obligationsrestgæld), der skal til for at opnå det ønskede provenu (kontantrestgæld). Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Lånet rentetilpasses efter aftale, dog med mindst ét år ad gangen. n (kontantlånsrenten) beregnes ud fra salgskursen og kuponrenten på de obligationer, der udstedes. Der er pt. fastsat et bidrag på 0,08% på obligationslån. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner. Lånet ydes som annuitetslignende lån med kvartårlige ydelser. Lånets afvikling vil være afhængig af obligationsseriernes vilkår og kan derfor ikke fastlægges helt så individuelt som på de fleste andre lån i KommuneKredit. Så længe den ordinære afvikling følges, er det kontantrestgælden, der nedskrives med de erlagte afdrag. Ved førtidig indfrielse er det obligationsrestgælden, der skal indfries. Lånet er et kontantlån der udbetales til kurs 100, og de bagvedliggende obligationer afregnes til markedskurs. Førtidig indfrielse kan ske gennem køb af de bagvedliggende obligationer. Det er således obligationsrestgælden og ikke kontantlånsrestgælden, der skal indfries. I forbindelse med refinansieringen (rentetilpasningen) kan lånet indfries til kurs 100. Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i renten medfører, at renteudgiften på rentetilpasningslånet som følge af den løbende rentetilpasning vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid. Lånetager skal have likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten er steget ved en rentetilpasning.

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Peter Wolf von Bülow om optagelse af lån på DKK 54.063.583,48 til finansiering af konvertering

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a,

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, Bavnebjerg 44 6720 Fanø Fanø Byråd Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Borgmesteren MODTAGET Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, 3 O SEP. 2015 FAN«KOMMUNE TIf. 75 16 27 24 SE nr. 16 93 46 90 E-mail nf@fanonet.dk

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.

Læs mere

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig Forslag til finansiering Under henvisning til skrivelse af 15. juni 2015 fra Lars Kristensen om optagelse af lån på DKK 22.600.000,00 til finansiering

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved. Forslag til finansiering

NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved. Forslag til finansiering NKSpildevand A/S Ved Fjorden 18 700 Næstved Forslag til finansiering 27. januar 2017 J.nr. G355/ODJ Under henvisning til aftale med Karina Sommer om optagelse af lån på DKK 5.000.00 (beløbet kan tilrettes

Læs mere

NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved. Forslag til finansiering

NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved. Forslag til finansiering NKSpildevand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Karina Sommer om optagelse af lån på DKK 46.400.000,00 til finansiering af omlægning af kredit nr.

Læs mere

Sindal-Hallerne Islandsgade Sindal. Forslag til finansiering

Sindal-Hallerne Islandsgade Sindal. Forslag til finansiering SindalHallerne Islandsgade 22 9870 Sindal 28. februar 2017 J.nr. G3160/BDB Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Dorte Woldbye om optagelse af lån på DKK 3.000.00 til finansiering af

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Karsten Dam om optagelse af lån på DKK 1.000.000,00 til finansiering af anlægsudgifter

Læs mere

Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens. Forslag til finansiering

Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens. Forslag til finansiering Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Ole Knudsen om optagelse af lån på DKK 2.200.000,00 til finansiering af havneuddybning, fremsendes hermed

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Lemvig Vand og Spildevand A/S Rønbjerghage Lemvig. Forslag til finansiering

Lemvig Vand og Spildevand A/S Rønbjerghage Lemvig. Forslag til finansiering Lemvig Vand og Spildevand A/S Rønbjerghage 31 7620 Lemvig 24. januar 2017 J.nr. G4293/JCS Forslag til finansiering Under henvisning til med Anette Vesterbæk Andersen om optagelse af lån på til finansiering

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Køge Havn Baltic Kaj Køge. Forslag til finansiering

Køge Havn Baltic Kaj Køge. Forslag til finansiering Baltic Kaj 1 4600 Køge 12. oktober 2017 J.nr. G2904/BHP Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Henrik Andersen om optagelse af lån på DKK 100.000.00 til finansiering af havneanlæg, fremsendes

Læs mere

Køge Kommune Torvet Køge. Forslag til finansiering

Køge Kommune Torvet Køge. Forslag til finansiering Torvet 1 4600 Køge 13. februar 2017 J.nr. K259/BHP Forslag til finansiering Under henvisning til med Signe Larsen om optagelse af lån på DKK 9.170.374,00 til finansiering af låneramme 2016, fremsendes

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

2,80% p.a. Halvårligt 30 dage pr. mdr.j360 dage pr. år 30. marts 2010. Ingen 0,00% p.a. af restgælden. 2,82%

2,80% p.a. Halvårligt 30 dage pr. mdr.j360 dage pr. år 30. marts 2010. Ingen 0,00% p.a. af restgælden. 2,82% Roskilde Kommune Fællesforvaltningen Økonomi og analyse Køgevej 80 4000 Roskilde Forslag til finansiering af låneramme 2009 samt lån mod dispensationer. Under henvisning til telefonsamtale med Hans-Jørgen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 3 Lynettefællesskabet I/S 31. januar 2010 Forslag til ny lånepolitik Indstilling Det indstilles til bestyrelsen, at forslag til ny lånepolitik godkendes. Baggrund Den nuværende lånepolitik

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø. Forslag til finansiering

Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø. Forslag til finansiering Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Bent Skovkær Hansen om optagelse af lån på DKK 9.000.000,00 til finansiering af omlægning af lån nr. 201442117, fremsendes

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Øster Hurup Kraftvarmeværk c/o Karsten Jensen Snedkervej Hadsund. Forslag til finansiering

Øster Hurup Kraftvarmeværk c/o Karsten Jensen Snedkervej Hadsund. Forslag til finansiering Øster Hurup Kraftvarmeværk c/o Karsten Jensen Snedkervej 6 9560 Hadsund Forslag til finansiering Under henvisning til telefonsamtale med Tom Pedersen om optagelse af lån på DKK 11.582.000,00 til finansiering

Læs mere