Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece"

Transkript

1 Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece

2 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige konsekvenser ved optagelse og indfrielse af realkreditlån fastkursaftaler på realkreditlån Reglerne, som er beskrevet i denne pjece, gælder for de erhvervsvirksomheder, der er organiseret som selskaber, fonde og foreninger. Omfattet af reglerne er således: Aktie- og anpartsselskaber. Øvrige selskaber og foreninger omfattet af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. Udenlandske selskaber mv. med fast driftssted i Danmark. Udenlandske selskaber mv., der ejer fast ejendom i Danmark. Reglerne omtalt i pjecen dækker ikke personer eller personligt ejede virksomheder, uanset om de anvender virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. I pjecen anvendes kun begrebet selskaber. Herved forstås de selskaber, foreninger eller fonde, som er nævnt ovenfor. For realkreditinstitutter gælder særlige regler. Disse særregler bliver ikke omtalt. Realkredit Danmark, den 1. juli

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Beskatning af realkreditlån...side Opgørelse af kursgevinster og tab side Beskatningstidspunkt...side Låneomkostninger...side Kurstabsfradrag på gamle kontantlån...side Fastkursaftaler...side 5 2. Lånetyper skattemæssigt 2.1. Obligationslån...side Beskrivelse af obligationslån...side Obligationslån udbetalt/overtaget 1. juli 2007 eller senere...side Obligationslån udbetalt/overtaget før 1. juli side Beregning af kursgevinst og tab på obligationslån...side Kontantlån...side Beskrivelse af kontantlån...side Beregning af kursgevinst og tab på kontantlån...side Lån i euro...side Beskrivelse af lån i euro...side Kontantlån i euro...side Obligationslån i euro...side Beregning af kursgevinst og tab på lån i euro....side 8 Bilag A FlexLån...side 9 Bilag B FlexGaranti...side 9 Bilag C RD Cibor6...side 9 Bilag D RD Euribor3...side 10 Eksempel 1 Obligationslån ordinært afdrag lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Eksempel 2 Obligationslån hel ekstraordinær indfrielse lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Eksempel 3 Obligationslån delvis ekstraordinær indfrielse lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Eksempel 4 Kontantlån selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 5 Kontantlån selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Eksempel 6 Kontantlån selskabet har overtaget lånet ordinært afdrag Eksempel 7 Kontantlån selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 8 Kontantlån selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Eksempel 9 FlexLån - selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 10 FlexLån - selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Eksempel 11 FlexLån - selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) Eksempel 12 FlexLån - selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) Eksempel 13 FlexLån - selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse i forbindelse med en refinansiering. Eksempel 14 FlexLån - selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse i forbindelse med en refinansiering. Eksempel 15 Obligationslån i euro ordinært afdrag Eksempel 16 Obligationslån i euro hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 17 Beskatning af fastkursaftale ved indfrielse af obligationslån lån optaget 1. Juli 2007 eller senere. 3

4 1.1 Beskatning af realkreditlån Kursgevinster og tab på realkredit lån beskattes efter reglerne i kursgevinstloven*. Selskaber er generelt skattepligtige af kursgevinster og tab på fordringer og gæld. For realkreditlån er der enkelte særregler. 1.2 Opgørelse af kursgevinster og tab For obligationslån opgøres kursgevinster og tab på basis af obligationsrestgælden. Se eksempel 1-3. For kontantlån tager opgørelsen af kursgevinster og tab udgangspunkt i kontantlånsrestgælden. Se eksempel Dette gælder for såvel ordinære afdrag som hel eller delvis ekstraordinær indfrielse før lånets udløb (ekstraordinære indfrielser). Ved ordinære afdrag, hvor selskabet har optaget lånet, har betaling af de ordinære afdrag imidlertid ikke skattemæssige konsekvenser. Det skyldes, at kontantlån pr. definition udbetales og afvikles til kurs 100. Der finder ikke beskatning sted på udbetalingstidspunktet eller overtagelsestidspunktet, uanset kursen på de bagvedliggende obligationer. For overtagne lån sker beskatningen i stedet i takt med de ordinære afdrag eller ved ekstraordinær indfrielse. 1.3 Beskatningstidspunkt Realisationsprincippet Kursgevinster og tab indgår som hovedregel først i selskabers skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor de realiseres (realisationsprincippet). Herved forstås det tidspunkt, hvor kursgevinsten er konstateret, det vil sige når gælden indfris ved ordinære afdrag, ekstraordinære afdrag eller ved overdragelse af ejendommen med gældsovertagelse af indestående lån. Det er værd at bemærke, at kursgevinst eller tab således ikke skattemæssigt konstateres, når realkreditlån udbetales (optages) eller overdrages. På dette tidspunkt konstateres alene den anskaffelsesværdi, der skal lægges til grund ved senere opgørelse af kursgevinster og tab. Lagerprincippet Selskaber har mulighed for at vælge at medregne kursgevinster og tab på børsnoteret gæld efter lagerprincippet, uden at dette princip skal anvendes på selskabets øvrige gæld. Lageprincippet betyder, at selskabet løbende skal medregne urealiserede kursgevinster og tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Opgørelsen sker efter samme opgørelsesmetoder som anvendes ved realisationsprincippet, men opgørelsen sker på baggrund af kursændringer inden for det enkelte indkomstår. 1.4 Låneomkostninger Omkostninger i forbindelse med optagelse, overtagelse og indfrielse af et lån kan ikke fratrækkes direkte, men indgår ved opgørelsen af skattepligtig kursgevinst og tab. Omkostningerne kan f.eks. omfatte gebyrer, kurtage, stiftelsesprovision, stempelafgifter og rådgiverhonorar. Ved delvis indfrielse, herunder løbende afdrag, kan selskabet ved opgørelsen af kursgevinster og tab fratrække stiftelses- og indfrielsesomkostninger, der svarer til den andel, indfrielsen udgør af lånets hovedstol. Ved hel indfrielse kan resterende omkostninger fratrækkes. I begge tilfælde indgår omkostningerne som et fradrag i det udbetalte provenu eller for indfrielsesomkostningernes vedkommende som et tillæg til indfrielsessummen. Omkostninger indgår for overskuelighedens skyld ikke i de viste eksempler. 1.5 Kurstabsfradrag på gamle kontantlån Ved omlægning af kontantlån inden 1. januar 1996 har nogle selskaber opnået skattemæssigt fradrag for kurstab på de omlagte kontantlån i takt med terminerne på det nye lån. Kurstabet er defineret som forskellen mellem obligationsrestgælden og kontantrestgælden på indfrielsestidspunktet. Kurstabet følger ejendommen og fordeles ligeligt over det nye låns samlede antal terminer. For de selskaber, der har dette særlige kurstabsfradrag, gælder, at det resterende kurstabsfradrag bortfalder, hvis det nye lån indfris helt. Indfris det nye lån kun delvist, nedsættes kurstabsfradraget forholdsmæssigt, svarende til forholdet mellem det ekstraordinært indbetalte beløb og restgælden på indfrielsestidspunktet. Er det nye lån et obligationslån, nedsættes fradraget med forholdet mellem det ekstraordinære obligationsafdrag, og obligationsrestgælden på indfrielsestidspunktet. Er det nye 4 * Realkreditlån, der er optaget før 27. december 1990, er ikke omfattet af kursgevinstloven, uanset om der har været ejerskifte, og lånet dermed er optaget senere. Det betyder, at kursgevinster og tab på disse lån ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

5 lån et kontantlån, nedsættes kurstabsfradraget med forholdet mellem det ekstraordinære afdrag og kursværdien af kontantrestgælden på indfrielsestidspunktet. Nedsættelsen af kurstabsfradraget sker med virkning fra og med den termin, der forfalder efter indfrielsestidspunktet. Hvis følgende betingelser er opfyldt, kan kurstabsfradraget dog bevares ved en eller flere genomlægninger foretaget 1. januar 1996 eller senere. indfrielsen sker ved optagelse af et nyt realkreditlån med mindst samme størrelse og løbetid som restløbetiden på det lån der indfris. der går højst 1 år mellem indfrielsen og optagelsen af det nye realkreditlån. løbetiden på det nye svarer mindst til et vejet gennemsnit af restløbetiden på de lån, der indfris. ved FlexLån med variabel løbetid (type T), er løbetidsbetingelsen opfyldt, hvis den aftalte minimumsløbetid på omlægningstidspunktet samt efterfølgende nye minimumsløbetider har en varighed, der mindst svarer til restløbetiden på det lån, der indfris. Ved omlægning til lån i euro vil kurstabsfradraget kunne bevares efter samme regler, som for omlægning til lån i kroner. Kurstabsfradragskontoen skal dog fortsat føres i kroner. 1.6 Fastkursaftaler Fastkursaftaler behandles skattemæssigt som finansielle instrumenter. Kursgevinster på finansielle instrumenter er generelt skattepligtige for selskaber. Det gælder dog ikke, når der er tale om kurssikring i forbindelse med optagelse, refinansiering, rentetilpasning eller indfrielse af realkreditlån eller realkreditlignende lån. Det er dog en betingelse, at fastkursaftalen rent faktisk anvendes til formålet, og at aftalens parter forbliver de samme. Fastkursaftaler sikrer selskabet som låntager en forud fastsat obligationskurs på et givet tidspunkt og finansieringsudgiften låses på den måde fast. 2. Lånetyper skattemæssigt 2.1 Obligationslån Beskrivelse af obligationslån Obligationslån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid. Lånet bliver udbetalt i obligationer. Det kontante låneprovenu vil derfor afhænge af kursen på obligationerne på salgstidspunktet, men kursen vil ikke påvirke obligationslånets ydelse. Selskabet kan vælge at låse kursen fast med en fastkursaftale før hjemtagelsen, så det kontante provenu er kendt Obligationslån udbetalt/overtaget 1. juli 2007 eller senere Obligationslån udbetalt/overtaget 1. juli 2007 eller senere Beskatningstidspunkt Optagelse/overtagelse Ordinære afdrag på udbetalte lån Ordinære afdrag på overtagne lån Ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) Ejerskifte med gældsovertagelse Pr. definition ingen gevinst/intet tab Ingen gevinst 1). Fradrag for tab. Ingen gevinst 1). Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. 1) I praksis vil der dog ikke opstå en gevinst, da lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs under 100 (pari) og lånet afdrages til pari. Indfrier selskabet lånet ekstraordinært (helt eller delvist) til en lavere kurs, end da lånet blev udbetalt/overtaget til, beskattes den realiserede kursgevinst. Er kursen på obligationerne derimod steget, siden lånet blev udbetalt eller overtaget, realiserer selskabet et kurstab, som er fradragsberettiget. Ved løbende afdrag realiseres ligeledes en skattepligtig kursgevinst eller et fradragsberettiget kurstab. Fritagelsen for beskatning som finansiel instrument betyder, at fastkursaftalen skal behandles sammen med det underliggende lån. Dette indebærer, at de i fastkursaftalen aftalte kurser skal anvendes ved opgørelsen af kursgevinst og tab på det pågældende lån. Kursgevinst og tab på en fastkursaftale vil dermed indgå i opgørelsen af gevinst og tab på det lån, der optages, indfris, refinansieres eller rentetilpasses. Se eksempel 17. 5

6 Obligationslån udbetalt/overtaget før 1. juli 2007 Obligationslån udbetalt/overtaget før 1. juli 2007 Beskatningstidspunkt Lånetype Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs under 100 Optagelse/overtagelse Ingen gevinst 1) Ikke fradrag for tab Ordinære afdrag på udbetalte lån Ingen gevinst 1) Ikke fradrag for tab 2) Ordinære afdrag på overtagne lån Ingen gevinst 1) Ikke fradrag for tab 2) Ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) 5) Ejerskifte med gældsovertagelse Skat på gevinst Ikke fradrag for tab 2) Skat på gevinst Ikke fradrag for tab 2) Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs over eller lig med 100 Ikke skat på gevinst 3) Intet tab 4) Skat på gevinst 3) Intet tab 4) Skat på gevinst Intet tab 4) Skat på gevinst Fradrag for tab 6) Skat på gevinst Fradrag for tab 6) Obligationslån baseret på sortstemplede obligationer uanset udbetalings-/overtagelseskurs Ikke skat på gevinst 3) Ikke fradrag for tab 3) 7) Skat på gevinst Fradrag for tab Skat på gevinst Fradrag for tab Skat på gevinst Fradrag for tab Skat på gevinst Fradrag for tab 1) Der vil aldrig være tale om en gevinst, da lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs under 100 (pari), og lånet afdrages til pari. 2) For overtagne obligationslån er der fradragsret for kurstab, hvis lånet oprindeligt er optaget til kurs pari eller derover. 3) Ved realisationsprincippet indtægtsføres overkursen således løbende, i takt med at lånet afdrages. Tilsvarende gælder fradrag for kurstab. 4) Der vil aldrig være tale om et tab, da lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs over 100 (pari) og lånet afdrages til pari. 5) Afhændes ejendommen med indestående finansiering (realkreditlån), svarer dette skattemæssigt til en hel ekstraordinær indfrielse. 6) Hvis lånet oprindeligt er udbetalt til en kurs under 100, er der ikke fradragsret for kurstab. 7) Obligationslån baseret på sortstemplede obligationer vil som hovedregel blive udbetalt til en kurs under 100. Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs under 100 Udbetales et obligationslån baseret på blåstemplede obligationer til en kurs under 100, får selskabet et kurstab, da lånet skal afdrages til kurs 100. Det kurstab, der realiseres i takt med at lånet afdrages, er ikke fradragsberettiget. Tilsvarende gælder, hvis et selskab til en kurs under 100, overtager et obligationslån baseret på blåstemplede obligationer, som oprindeligt er blevet udbetalt til kurs 100. Indfrier selskabet lånet ekstraordinært (helt eller delvist) til en lavere kurs, end lånet blev udbetalt/overtaget til, beskattes den realiserede kursgevinst, er kursen på obligationerne derimod steget, siden lånet blev udbetalt eller overtaget, realiserer selskabet et kurstab, som ikke er fradragsberettiget. I modsætning til kontantlån er kurstab på denne type lån ikke fradragsberettiget. Før 1. juli 2007 var obligationslån derfor generelt mindre interessante for selskaber. Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs over eller lig med 100. Realkreditinstitutter afgiver ikke lånetilbud på obligationslån, hvor obligationernes kurs er over 100. Et lån som er tilbudt til under kurs 100, kan imidlertid godt udbetales, selv om kursen på udbetalingstidspunktet overstiger 100. Udbetales eller overtages et obligationslån baseret på blåstemplede obligationer til en kurs over 100, opnår selskabet en kursgevinst på forskellen mellem udbetalingskursen og kurs 100. Kursgevinsten realiseres i takt med afdragene, der sker til kurs 100. Ved ekstraordinære indfrielser, f.eks. i forbindelse med konvertering, er der fradrag for kurstab, og kursgevinster er skattepligtige. Det samme gælder ved afståelse af en ejendom med gældsovertagelse. Obligationslån baseret på sortstemplede obligationer uanset udbetalings-/overtagelseskurs Ved obligationslån baseret på sortstemplede obligationer beskattes kursgevinster, og der er fradragsret for kurstab. Udbetaling eller overtagelse af et obligationslån baseret på sortstemplede obligationer har ingen skattemæssige konsekvenser. Ved ordinære afdrag får selskabet derimod fradrag for kurstab, hvis lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs 6

7 under 100. Omvendt beskattes selskabet, hvis udbetalingskursen eller overtagelseskursen har været over 100. Helt tilsvarende gælder ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse. Kurstab er fradragsberettiget, og kursgevinster beskattes Beregning af kursgevinst og tab på obligationslån Ved ordinære afdrag beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = afdrag x (se eksempel1) (udbetalingskurs 100) 100 Ved hel ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = nominel obligationsrestgæld (se eksempel 2) (udbetalingskurs-indfrielseskurs) 100 Ved delvis ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = nominel nedsættelse af obligationsrestgæld (se eksempel 3) 2.2 Kontantlån Beskrivelse af kontantlån Konverterbare kontantlån og FlexLån Beskatningstidspunkt Optagelse/overtagelse Ordinære afdrag på udbetalte lån Ordinære afdrag på overtagne lån Ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) x Ejerskifte med gældsovertagelse x (udbetalingskurs-indfrielseskurs) 100 Konverterbare kontantlån FlexLån (uanset udbetalingskurs) Pr. definition ingen gevinst/intet tab Pr. definition ingen gevinst/intet tab Skat på gevinst. Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. Kontantlån er kendetegnet ved, at kursværdien af de solgte obligationer altid skal være lig med lånets hovedstol. Udbetalingskursen på obligationerne vil derfor ikke påvirke lånets hovedstol, men derimod mængden af obligationer, der skal sælges og dermed ydelsen på lånet. Kontantlån udbetales typisk til kurser under 100. Kurstabet ved udbetalingen bliver indregnet i kontantlånsrenten, og kurstabet bliver derved fradragsberettiget som en del af selskabets rentebetaling. Det medfører, at kontantlån skattemæssigt udbetales og afdrages til kurs 100. Der opstår derfor pr. definition ikke kursgevinster eller tab i forbindelse med udbetalingen eller de løbende afdrag Beregning af kursgevinst og tab på kontantlån Når selskabet har optaget kontantlånet Opgørelsen af kursgevinster og tab på kontantlån Ordinære afdrag Der opstår ikke kursgevinst eller tab ved ordinære afdrag, da kontantlånet pr. definition optages og afdrages til kurs 100. Hel ekstraordinær indfrielse en på indfrielsestidspunktet minus indfrielsesbeløbet. (se eksempel 4) Delvis ekstraordinær indfrielse Nedsættelsen af kontantrestgælden minus det ekstraordinære afdrag. (se eksempel 5) Når selskabet har overtaget lånet På tidspunktet for eksempelvis et ejerskifte vil der ofte være en gevinst eller et tab, idet kontantrestgælden og kursværdien af obligationsrestgælden vil være forskellig. Forholdet mellem obligationsrestgældens kursværdi og kontantrestgælden kan udtrykkes ved en beregnet kurs, som i det følgende vil blive omtalt som beregnet kontantkurs. Det er en fiktiv kurs, der kun medtages af beregningstekniske grunde. Den beregnede kontantkurs anvendes i bilagseksemplerne og opgøres som nævnt ved forholdet mellem kursværdien af obligationsrestgælden og kontantrestgælden på overtagelsestidspunktet eller udtrykt som formel Beregnet kontantkurs = (kursværdi af obligationsrestgælden/kontantrestgælden) x 100 7

8 Opgørelsen af kursgevinster og tab på kontantlån Ordinære afdrag Samlet kursgevinst/-tab: Kursværdien af kontantrestgælden kontantrestgælden (se eksempel 6) Kursgevinst/-tab på enkelt afdrag: Afdrag x (samlet kursgevinst eller tab/nominel kontantrestgæld på overtagelsestidspunktet) Hel ekstraordinær indfrielse ( x beregnet kontantkurs) indfrielsesbeløbet (se eksempel 7) Delvis ekstraordinær indfrielse (Nedsættelse af kontantrestgæld x beregnet kontantkurs) ekstraordinært afdrag (se eksempel 8) 2.3 Lån i euro Beskrivelse af lån i euro Lån i euro beskattes principielt på samme måde for selskaber, som lån i danske kroner. På lån i euro kan der opstå skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab som følge af ændringer i såvel obligationskursen som valutakursen mellem danske kroner og euro. Der beregnes dog altid kun én samlet kursgevinst eller ét samlet tab. Kursgevinster og tab på lån i euro beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at der principielt kan realiseres kursgevinster og tab på lån i euro, hver gang der afdrages ekstraordinært på lånet Kontantlån i euro Som anført i afsnit 2.2 opstår der pr. definition ikke kursgevinster eller tab i forbindelse med udbetalingen eller de løbende afdrag. Ved ordinære afdrag vil den skattepligtige kursgevinst/-tab derfor udelukkende bestå af ændringer i valutakursen mellem danske kroner og euro Obligationslån i euro Hvis selskabet har optaget eller overtaget et obligationslån i euro til en kurs under 100, realiseres løbende et fradragsberettiget obligationskurstab i takt med, at lånet afdrages. Er lånet derimod optaget eller overtaget til en kurs over 100, realiseres løbende en skattepligtig kursgevinst i takt med, at lånet afdrages. Ændres valutakursen mellem danske kroner og euro, vil det også give anledning til realisering af skattepligtige kursgevinster eller fradragsberettigede kurstab i forbindelse med, at der betales afdrag på obligationslån i euro. Som vi har nævnt i afsnit 2.3.1vil en udbetalingskurs forskellig fra pari og ændringer i valutakursen kun medføre én skattepligtig kursgevinst eller ét fradragsberettiget kurstab Beregning af kursgevinst og tab på lån i euro Kursgevinst og tab beregnes efter den samme metode, som lån i danske kroner. Obligationslån i euro Ved ordinære afdrag beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = (se eksempel 15) (afdrag i euro x udbetalingskurs x valutakurs på udbetalingstidspunktet) (afdrag i euro x kurs 100 x valutakurs på afdragstidspunktet) Ved hel ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = (nominel obligationsrestgæld i euro x udbetalingskurs x valutakurs på udbetalingstidspunktet) - (indfrielsesbeløb i euro* x valutakurs på indfrielsestidspunktet) (se eksempel 16) * indfrielsesbeløbet i euro beregnes som nominel obligationsrestgæld i euro x indfrielseskursen. Ved delvis ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = (nominel nedsættelse af obligationsrestgælden i euro x udbetalingskursen x valutakursen på udbetalingstidspunktet) - (ekstraordinært indfrielsesbeløb i euro* x valutakurs på indfrielsestidspunktet) *det ekstraordinære indfrielsesbeløb i euro beregnes som den nominelle nedsættelse af obligationsrestgælden i euro x indfrielseskursen. Kontantlån i euro Ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af kontantlån beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Indfrielsesbeløbets andel* af hjemtagelsesprovenuet** obligationsrestgælden omregnet efter kursen på indfrielsestidspunktet = Kursgevinst (+)/Kurstab (-) *andelen beregnes som kontantlånsrestgælden i forhold til kontantlånshovedstolen. **hjemtagelsesprovenuet består af kontantlånshovedstolen omregnet efter kursen på optagelsestidspunktet. 8

9 Ved løbende afdrag på kontantlån i euro beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: lån. Det beløb, der skal rentetilpasses, kan dog altid indfris til kurs 100 på tidspunktet for rentetilpasning. Afdragets forholdsmæssige andel* af hjemtagelsesprovenuet** afdraget omregnet efter valutakursen på afdragstidspunktet = Kursgevinst (+)/Kurstab (-) *den forholdsmæssige andel beregnes som afdraget i forhold til kontantlånshovedstolen. **hjemtagelsesprovenuet består af kontantlånshovedstolen omregnet efter kursen på optagelsestidspunktet. Bilag A: FlexLån FlexLån er et rentetilpasningslån, hvor renten tilpasses markedsrenten på bestemte tidspunkter efter aftale med låntager. Ligesom ved kontantlån omregnes kurstabet eller kursgevinsten ved udbetalingen til et rentetillæg eller fradrag. Skattemæssigt behandles FlexLån som et kontantlån. For nærmere om de skattemæssige regler henviser vi til afsnit 2.2 om kontantlån. Der er dog nogle særlige karakteristika ved FlexLån, som selskabet skal være opmærksom på, rentetilpasningen udløser ikke beskatning. ekstraordinære indfrielser kan medføre, at der opstår skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab. hvis selskabet har optaget lånet, sidestilles en ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) af refinansieringsbeløbet skattemæssigt med et udløb, så der ikke er tale om kursgevinst eller tab. Indbetalingen opfattes dog som en indfrielse, hvilket kan få konsekvenser for et eventuelt kurstabsfradrag. hvis selskabet har overtaget lånet, vil der blive realiseret kursgevinst eller tab ved ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis), hvis den beregnede kontantkurs ved overtagelsen er forskellig fra 100. FlexLån kan optages både med og uden afdrag, samt i kroner eller euro. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der normalt har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. FlexLån har normalt en lavere ydelse end kontantlån med fast rente, fordi renten på obligationer med kort løbetid typisk er lavere end på obligationer med lang løbetid. At lånet er baseret på inkonverterbare obligationer betyder også, at lånet som hovedregel kun kan indfris ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer. Det gælder også, selv om kursen er over 100. Det er altså ikke muligt at indfri lånet med kontanter til kurs 100, som ved konverterbare FlexLån er oftest lavere forrentet end obligations- og kontantlån. Det betyder, at der på FlexLån afdrages mere i begyndelsen af lånets løbetid end højere forrentede lån med en tilsvarende løbetid. FlexLån tilbydes med enten en procentvis tilpasning af renten hvert år, f.eks. 33 pct., eller med 100 pct. tilpasning, f.eks. hvert år. Bilag B: FlexGaranti FlexGaranti er et variabelt forrentet obligationslån baseret på sortstemplede obligationer. Lånets rente fastsættes to gange årligt 1. April og 1. Oktober på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (CIBOR 6 mdr.). Den pålydende rente på FlexGaranti kan ikke overstige garantirenten. Hvis lånets rente inkl. tillæg når op på, eller overstiger den såkaldte konverteringsrente på 5 eller 6 pct., så bliver lånets pålydende rente lig med garantirenten. I modsætning til FlexLån er FlexGaranti baseret på salg af en enkelt obligationstype. FlexGaranti kan optages i danske kroner, både med og uden afdrag. Skattemæssigt behandles FlexGaranti som et obligationslån. For nærmere om de skattemæssige regler henviser til afsnit 2.1 om obligationslån. Bilag C: RD Cibor 6 RD Cibor6 er et variabelt forrentet obligationslån baseret på sortstemplede obligationer. Lånets rente fastsættes to gange årligt gældende fra 1. Januar henholdsvis 1. Juli på baggrund af 6 måneders CIBOR rentesatsen den 4. sidste bankdag før henholdsvis 1. Januar og 1. Juli. Denne rente multipliceres med brøken 365/360. Der er ikke bund eller loft over renten. For låntager er tidspunktet for lånets udbetaling og størrelsen af mindsterenten på dette tidspunkt afgørende for om lånet i skattemæssig henseende anses for at være baseret på blå- eller sortstemplede obligationer. Hvis lånets pålydende rente på udbetalingstidspunktet eller tidspunktet for indgåelse af en fastkursaftale er mindre ende den gældende mindsterente, er lånet baseret på sortstemplede obligationer hvis ikke, er lånet baseret på blåstemplede obligationer. 9

10 RD Cibor6 kan optages i danske kroner, både med og uden afdrag. Skattemæssigt behandles RD Cibor6 som et obligationslån. For nærmere om de skattemæssige regler henviser til afsnit 2.1 om obligationslån. Bilag D: RD Euribor3 RD Euribor3 er et obligationslån i euro baseret på særligt dækkede obligationer med variabel rente. Lånets rente fastsættes 4 gange om året 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober på baggrund af 3 måneders EURIBOR rentesatsen den 4. sidste bankdag før de anførte datoer. Denne rente multipliceres med brøken 365/360. Der er ikke bund eller loft over renten. RD Euribor3 kan optages både med og uden afdrag. Lånet er inkonverterbart, men kan indfris til kurs 100 i forbindelse med refinansiering. Skattemæssigt behandles lånet efter reglerne for lån i euro. 10

11 Eksempel 1: Obligationslån ordinært afdrag lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Optagelsestidspunktet 5% 20-årigt obligationslån med et provenu på kr. Obligationskurs 98,39 Obligationshovedstol = /0, kr. Selskabet afdrager kontant kr. Kurstab Kurstab = afdrag x (udbetalingskurs-100) 100 Kurstab = x (98,39-100) 100 Kurstabet er fradragsberettiget, da lånet er optaget efter 1. Juli kr. 11

12 Eksempel 2: Obligationslån hel ekstraordinær indfrielse lånet er optaget 1. Juli 2007 eller senere Optagelsestidspunktet 5% 20-årigt obligationslån med et provenu på kr. Obligationskurs (udbetalingskurs) 98,39 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr. Indfrielseskurs 97,85 Kursgevinst Kursgevinst = nominel obligationsrestgæld x (udbetalingskurs indfrielseskurs)/100 Kursgevinst = x (98,39-97,85) kr. Skat, 25% Skat x 0, kr. 12

13 Eksempel 3: Obligationslån delvis ekstraordinær indfrielse lånet er optaget 1. Juli 2007 eller senere Optagelsestidspunktet 5% obligationslån med et kontant provenu på kr. Obligationskurs (udbetalingskurs) 98,39 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr. Indfrielseskurs 97,85 Selskabet ønsker kontant at afdrage kr. Kursgevinst Kursgevinst = nominel nedsættelse af obligationsrestgælden x (udbetalingskurs-indfrielseskurs)/100 Kursgevinst = x (98,39-97,85) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 13

14 Eksempel 4: Kontantlån selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 5% 20 årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 95,00 Kursværdi af obligationsrestgæld = x 0, kr. Kursgevinst Kursgevinst = kontantrestgæld kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 14

15 Eksempel 5: Kontantlån selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 5% 20-årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 95,00 Kursværdi af obligationsrestgæld = x 0, kr. Selskabet ønsker at nedbringe lånet med kontant kr. Kursgevinst Kursgevinst = nedsættelse af kontantrestgælden ekstraordinært afdrag Kursgevinst = ( x ( / )) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr en x ekstraordinært afdrag Nedsættelsen af kontantrestgælden = Kursværdien af hele lånets obligationsrestgæld 15

16 Eksempel 6: Kontantlån selskabet har optaget lånet afdrag Overtagelsestidspunktet kr kr. Obligationskurs 99,88 Beregnet kontantkurs = (( x 0,9988)/ ) x ,43 Kursværdi af kontantrestgæld ( x 1,0043) kr. Kursgevinst på de samlede afdrag Kursgevinst = kursværdien af kontantrestgælden kontantrestgælden Kursgevinst = kr. Selskabet ønsker at afdrage kontant kr. Kursgevinst på enkelt afdrag Kursgevinst = afdrag x (samlet kursgevinst/nominel kontantrestgæld på overtagelsestidspunktet). Kursgevinst = x(39.492/ ) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 16

17 Eksempel 7: Kontantlån selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunkt for oprindelig låntager 5% 20-årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol = /0, kr. Overtagelsestidspunktet kr kr. Obligationskurs 95,00 Beregnet kontantkurs = (( x 0,95)/ ) x ,53 Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 90,00 Indfrielsesbeløb kr. Kursgevinst Kursgevinst = (kontantrestgæld x beregnet kontantkurs) kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = ( x 0,9553) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 17

18 Eksempel 8: Kontantlån selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunkt for oprindelig låntager 5% 20-årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol kr. Overtagelsestidspunktet kr kr. Obligationskurs 95,00 Beregnet kontantkurs = ( x 0,95/ ) x ,53 Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 90,00 Kursværdi af obligationsrestgæld x 0, kr. Selskabet ønsker at nedbringe lånet med kontant kr. Kursgevinst Kursgevinst =(nedsættelse af kontant restgæld x beregnet kontantkurs) ekstraordinært afdrag Kursgevinst = ( x (( / ) x 0,9553)) kr Skat, 25% Skat = x 0, kr. 18

19 Eksempel 9: FlexLån - selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 20-årigt FlexLån type F1 på kr. Obligationskurs 100,92 Obligationshovedstol = /1, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 99,50 Indfrielsesbeløb = kr. x 0, kr. Kursgevinst Kursgevinst = kontantrestgæld kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = kr Skat, 25% Skat = x 0, kr. 19

20 Eksempel 10: FlexLån - selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 20-årigt FlexLån type F1 på kr. Obligationskurs 100,92 Obligationshovedstol = /1, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 99,50 Kursværdi af obligationsrestgæld x 0, kr. Selskabet ønsker at nedbringe lånet med kontant kr. Kursgevinst Kursgevinst = nedsættelse af kontantrestgælden ekstraordinært afdrag Kursgevinst = ( x ( / )) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 20

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 39 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Gevinst og tab på personers fordringer og gæld Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens anvendelsesområde KGL 1 Denne lov omfatter 1) gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Låneomlægning Årsberetning 1994 En stor del af såvel nævnssagerne som sekretariatssagerne i 1994 vedrører låneomlægning. En del af sagerne skyldes forståelsesvanskeligheder

Læs mere

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Peter Wolf von Bülow om optagelse af lån på DKK 54.063.583,48 til finansiering af konvertering

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1 juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 3 Hvad skal der ske? side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen og

Læs mere

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Karsten Dam om optagelse af lån på DKK 1.000.000,00 til finansiering af anlægsudgifter

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... side 3 Hvad skal der ske?... side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF LIG admimstratorerne LÅNEOPLYSNINGER FOR NB Messinagården Långiver Låntype Hovedstol Rente til asnin Afdrag Afdragsfrihed Personlig hæftelse Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej BRF BRF Rentetilpasningslån

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. juli 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. juli 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere