Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece"

Transkript

1 Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece

2 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige konsekvenser ved optagelse og indfrielse af realkreditlån fastkursaftaler på realkreditlån Reglerne, som er beskrevet i denne pjece, gælder for de erhvervsvirksomheder, der er organiseret som selskaber, fonde og foreninger. Omfattet af reglerne er således: Aktie- og anpartsselskaber. Øvrige selskaber og foreninger omfattet af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. Udenlandske selskaber mv. med fast driftssted i Danmark. Udenlandske selskaber mv., der ejer fast ejendom i Danmark. Reglerne omtalt i pjecen dækker ikke personer eller personligt ejede virksomheder, uanset om de anvender virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. I pjecen anvendes kun begrebet selskaber. Herved forstås de selskaber, foreninger eller fonde, som er nævnt ovenfor. For realkreditinstitutter gælder særlige regler. Disse særregler bliver ikke omtalt. Realkredit Danmark, den 1. juli

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Beskatning af realkreditlån...side Opgørelse af kursgevinster og tab side Beskatningstidspunkt...side Låneomkostninger...side Kurstabsfradrag på gamle kontantlån...side Fastkursaftaler...side 5 2. Lånetyper skattemæssigt 2.1. Obligationslån...side Beskrivelse af obligationslån...side Obligationslån udbetalt/overtaget 1. juli 2007 eller senere...side Obligationslån udbetalt/overtaget før 1. juli side Beregning af kursgevinst og tab på obligationslån...side Kontantlån...side Beskrivelse af kontantlån...side Beregning af kursgevinst og tab på kontantlån...side Lån i euro...side Beskrivelse af lån i euro...side Kontantlån i euro...side Obligationslån i euro...side Beregning af kursgevinst og tab på lån i euro....side 8 Bilag A FlexLån...side 9 Bilag B FlexGaranti...side 9 Bilag C RD Cibor6...side 9 Bilag D RD Euribor3...side 10 Eksempel 1 Obligationslån ordinært afdrag lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Eksempel 2 Obligationslån hel ekstraordinær indfrielse lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Eksempel 3 Obligationslån delvis ekstraordinær indfrielse lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Eksempel 4 Kontantlån selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 5 Kontantlån selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Eksempel 6 Kontantlån selskabet har overtaget lånet ordinært afdrag Eksempel 7 Kontantlån selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 8 Kontantlån selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Eksempel 9 FlexLån - selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 10 FlexLån - selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Eksempel 11 FlexLån - selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) Eksempel 12 FlexLån - selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse uden for refinansieringstidspunktet (umiddelbart efter refinansiering) Eksempel 13 FlexLån - selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse i forbindelse med en refinansiering. Eksempel 14 FlexLån - selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse i forbindelse med en refinansiering. Eksempel 15 Obligationslån i euro ordinært afdrag Eksempel 16 Obligationslån i euro hel ekstraordinær indfrielse Eksempel 17 Beskatning af fastkursaftale ved indfrielse af obligationslån lån optaget 1. Juli 2007 eller senere. 3

4 1.1 Beskatning af realkreditlån Kursgevinster og tab på realkredit lån beskattes efter reglerne i kursgevinstloven*. Selskaber er generelt skattepligtige af kursgevinster og tab på fordringer og gæld. For realkreditlån er der enkelte særregler. 1.2 Opgørelse af kursgevinster og tab For obligationslån opgøres kursgevinster og tab på basis af obligationsrestgælden. Se eksempel 1-3. For kontantlån tager opgørelsen af kursgevinster og tab udgangspunkt i kontantlånsrestgælden. Se eksempel Dette gælder for såvel ordinære afdrag som hel eller delvis ekstraordinær indfrielse før lånets udløb (ekstraordinære indfrielser). Ved ordinære afdrag, hvor selskabet har optaget lånet, har betaling af de ordinære afdrag imidlertid ikke skattemæssige konsekvenser. Det skyldes, at kontantlån pr. definition udbetales og afvikles til kurs 100. Der finder ikke beskatning sted på udbetalingstidspunktet eller overtagelsestidspunktet, uanset kursen på de bagvedliggende obligationer. For overtagne lån sker beskatningen i stedet i takt med de ordinære afdrag eller ved ekstraordinær indfrielse. 1.3 Beskatningstidspunkt Realisationsprincippet Kursgevinster og tab indgår som hovedregel først i selskabers skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor de realiseres (realisationsprincippet). Herved forstås det tidspunkt, hvor kursgevinsten er konstateret, det vil sige når gælden indfris ved ordinære afdrag, ekstraordinære afdrag eller ved overdragelse af ejendommen med gældsovertagelse af indestående lån. Det er værd at bemærke, at kursgevinst eller tab således ikke skattemæssigt konstateres, når realkreditlån udbetales (optages) eller overdrages. På dette tidspunkt konstateres alene den anskaffelsesværdi, der skal lægges til grund ved senere opgørelse af kursgevinster og tab. Lagerprincippet Selskaber har mulighed for at vælge at medregne kursgevinster og tab på børsnoteret gæld efter lagerprincippet, uden at dette princip skal anvendes på selskabets øvrige gæld. Lageprincippet betyder, at selskabet løbende skal medregne urealiserede kursgevinster og tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Opgørelsen sker efter samme opgørelsesmetoder som anvendes ved realisationsprincippet, men opgørelsen sker på baggrund af kursændringer inden for det enkelte indkomstår. 1.4 Låneomkostninger Omkostninger i forbindelse med optagelse, overtagelse og indfrielse af et lån kan ikke fratrækkes direkte, men indgår ved opgørelsen af skattepligtig kursgevinst og tab. Omkostningerne kan f.eks. omfatte gebyrer, kurtage, stiftelsesprovision, stempelafgifter og rådgiverhonorar. Ved delvis indfrielse, herunder løbende afdrag, kan selskabet ved opgørelsen af kursgevinster og tab fratrække stiftelses- og indfrielsesomkostninger, der svarer til den andel, indfrielsen udgør af lånets hovedstol. Ved hel indfrielse kan resterende omkostninger fratrækkes. I begge tilfælde indgår omkostningerne som et fradrag i det udbetalte provenu eller for indfrielsesomkostningernes vedkommende som et tillæg til indfrielsessummen. Omkostninger indgår for overskuelighedens skyld ikke i de viste eksempler. 1.5 Kurstabsfradrag på gamle kontantlån Ved omlægning af kontantlån inden 1. januar 1996 har nogle selskaber opnået skattemæssigt fradrag for kurstab på de omlagte kontantlån i takt med terminerne på det nye lån. Kurstabet er defineret som forskellen mellem obligationsrestgælden og kontantrestgælden på indfrielsestidspunktet. Kurstabet følger ejendommen og fordeles ligeligt over det nye låns samlede antal terminer. For de selskaber, der har dette særlige kurstabsfradrag, gælder, at det resterende kurstabsfradrag bortfalder, hvis det nye lån indfris helt. Indfris det nye lån kun delvist, nedsættes kurstabsfradraget forholdsmæssigt, svarende til forholdet mellem det ekstraordinært indbetalte beløb og restgælden på indfrielsestidspunktet. Er det nye lån et obligationslån, nedsættes fradraget med forholdet mellem det ekstraordinære obligationsafdrag, og obligationsrestgælden på indfrielsestidspunktet. Er det nye 4 * Realkreditlån, der er optaget før 27. december 1990, er ikke omfattet af kursgevinstloven, uanset om der har været ejerskifte, og lånet dermed er optaget senere. Det betyder, at kursgevinster og tab på disse lån ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

5 lån et kontantlån, nedsættes kurstabsfradraget med forholdet mellem det ekstraordinære afdrag og kursværdien af kontantrestgælden på indfrielsestidspunktet. Nedsættelsen af kurstabsfradraget sker med virkning fra og med den termin, der forfalder efter indfrielsestidspunktet. Hvis følgende betingelser er opfyldt, kan kurstabsfradraget dog bevares ved en eller flere genomlægninger foretaget 1. januar 1996 eller senere. indfrielsen sker ved optagelse af et nyt realkreditlån med mindst samme størrelse og løbetid som restløbetiden på det lån der indfris. der går højst 1 år mellem indfrielsen og optagelsen af det nye realkreditlån. løbetiden på det nye svarer mindst til et vejet gennemsnit af restløbetiden på de lån, der indfris. ved FlexLån med variabel løbetid (type T), er løbetidsbetingelsen opfyldt, hvis den aftalte minimumsløbetid på omlægningstidspunktet samt efterfølgende nye minimumsløbetider har en varighed, der mindst svarer til restløbetiden på det lån, der indfris. Ved omlægning til lån i euro vil kurstabsfradraget kunne bevares efter samme regler, som for omlægning til lån i kroner. Kurstabsfradragskontoen skal dog fortsat føres i kroner. 1.6 Fastkursaftaler Fastkursaftaler behandles skattemæssigt som finansielle instrumenter. Kursgevinster på finansielle instrumenter er generelt skattepligtige for selskaber. Det gælder dog ikke, når der er tale om kurssikring i forbindelse med optagelse, refinansiering, rentetilpasning eller indfrielse af realkreditlån eller realkreditlignende lån. Det er dog en betingelse, at fastkursaftalen rent faktisk anvendes til formålet, og at aftalens parter forbliver de samme. Fastkursaftaler sikrer selskabet som låntager en forud fastsat obligationskurs på et givet tidspunkt og finansieringsudgiften låses på den måde fast. 2. Lånetyper skattemæssigt 2.1 Obligationslån Beskrivelse af obligationslån Obligationslån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid. Lånet bliver udbetalt i obligationer. Det kontante låneprovenu vil derfor afhænge af kursen på obligationerne på salgstidspunktet, men kursen vil ikke påvirke obligationslånets ydelse. Selskabet kan vælge at låse kursen fast med en fastkursaftale før hjemtagelsen, så det kontante provenu er kendt Obligationslån udbetalt/overtaget 1. juli 2007 eller senere Obligationslån udbetalt/overtaget 1. juli 2007 eller senere Beskatningstidspunkt Optagelse/overtagelse Ordinære afdrag på udbetalte lån Ordinære afdrag på overtagne lån Ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) Ejerskifte med gældsovertagelse Pr. definition ingen gevinst/intet tab Ingen gevinst 1). Fradrag for tab. Ingen gevinst 1). Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. 1) I praksis vil der dog ikke opstå en gevinst, da lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs under 100 (pari) og lånet afdrages til pari. Indfrier selskabet lånet ekstraordinært (helt eller delvist) til en lavere kurs, end da lånet blev udbetalt/overtaget til, beskattes den realiserede kursgevinst. Er kursen på obligationerne derimod steget, siden lånet blev udbetalt eller overtaget, realiserer selskabet et kurstab, som er fradragsberettiget. Ved løbende afdrag realiseres ligeledes en skattepligtig kursgevinst eller et fradragsberettiget kurstab. Fritagelsen for beskatning som finansiel instrument betyder, at fastkursaftalen skal behandles sammen med det underliggende lån. Dette indebærer, at de i fastkursaftalen aftalte kurser skal anvendes ved opgørelsen af kursgevinst og tab på det pågældende lån. Kursgevinst og tab på en fastkursaftale vil dermed indgå i opgørelsen af gevinst og tab på det lån, der optages, indfris, refinansieres eller rentetilpasses. Se eksempel 17. 5

6 Obligationslån udbetalt/overtaget før 1. juli 2007 Obligationslån udbetalt/overtaget før 1. juli 2007 Beskatningstidspunkt Lånetype Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs under 100 Optagelse/overtagelse Ingen gevinst 1) Ikke fradrag for tab Ordinære afdrag på udbetalte lån Ingen gevinst 1) Ikke fradrag for tab 2) Ordinære afdrag på overtagne lån Ingen gevinst 1) Ikke fradrag for tab 2) Ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) 5) Ejerskifte med gældsovertagelse Skat på gevinst Ikke fradrag for tab 2) Skat på gevinst Ikke fradrag for tab 2) Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs over eller lig med 100 Ikke skat på gevinst 3) Intet tab 4) Skat på gevinst 3) Intet tab 4) Skat på gevinst Intet tab 4) Skat på gevinst Fradrag for tab 6) Skat på gevinst Fradrag for tab 6) Obligationslån baseret på sortstemplede obligationer uanset udbetalings-/overtagelseskurs Ikke skat på gevinst 3) Ikke fradrag for tab 3) 7) Skat på gevinst Fradrag for tab Skat på gevinst Fradrag for tab Skat på gevinst Fradrag for tab Skat på gevinst Fradrag for tab 1) Der vil aldrig være tale om en gevinst, da lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs under 100 (pari), og lånet afdrages til pari. 2) For overtagne obligationslån er der fradragsret for kurstab, hvis lånet oprindeligt er optaget til kurs pari eller derover. 3) Ved realisationsprincippet indtægtsføres overkursen således løbende, i takt med at lånet afdrages. Tilsvarende gælder fradrag for kurstab. 4) Der vil aldrig være tale om et tab, da lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs over 100 (pari) og lånet afdrages til pari. 5) Afhændes ejendommen med indestående finansiering (realkreditlån), svarer dette skattemæssigt til en hel ekstraordinær indfrielse. 6) Hvis lånet oprindeligt er udbetalt til en kurs under 100, er der ikke fradragsret for kurstab. 7) Obligationslån baseret på sortstemplede obligationer vil som hovedregel blive udbetalt til en kurs under 100. Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs under 100 Udbetales et obligationslån baseret på blåstemplede obligationer til en kurs under 100, får selskabet et kurstab, da lånet skal afdrages til kurs 100. Det kurstab, der realiseres i takt med at lånet afdrages, er ikke fradragsberettiget. Tilsvarende gælder, hvis et selskab til en kurs under 100, overtager et obligationslån baseret på blåstemplede obligationer, som oprindeligt er blevet udbetalt til kurs 100. Indfrier selskabet lånet ekstraordinært (helt eller delvist) til en lavere kurs, end lånet blev udbetalt/overtaget til, beskattes den realiserede kursgevinst, er kursen på obligationerne derimod steget, siden lånet blev udbetalt eller overtaget, realiserer selskabet et kurstab, som ikke er fradragsberettiget. I modsætning til kontantlån er kurstab på denne type lån ikke fradragsberettiget. Før 1. juli 2007 var obligationslån derfor generelt mindre interessante for selskaber. Obligationslån baseret på blåstemplede obligationer udbetalt/overtaget til kurs over eller lig med 100. Realkreditinstitutter afgiver ikke lånetilbud på obligationslån, hvor obligationernes kurs er over 100. Et lån som er tilbudt til under kurs 100, kan imidlertid godt udbetales, selv om kursen på udbetalingstidspunktet overstiger 100. Udbetales eller overtages et obligationslån baseret på blåstemplede obligationer til en kurs over 100, opnår selskabet en kursgevinst på forskellen mellem udbetalingskursen og kurs 100. Kursgevinsten realiseres i takt med afdragene, der sker til kurs 100. Ved ekstraordinære indfrielser, f.eks. i forbindelse med konvertering, er der fradrag for kurstab, og kursgevinster er skattepligtige. Det samme gælder ved afståelse af en ejendom med gældsovertagelse. Obligationslån baseret på sortstemplede obligationer uanset udbetalings-/overtagelseskurs Ved obligationslån baseret på sortstemplede obligationer beskattes kursgevinster, og der er fradragsret for kurstab. Udbetaling eller overtagelse af et obligationslån baseret på sortstemplede obligationer har ingen skattemæssige konsekvenser. Ved ordinære afdrag får selskabet derimod fradrag for kurstab, hvis lånet er udbetalt eller overtaget til en kurs 6

7 under 100. Omvendt beskattes selskabet, hvis udbetalingskursen eller overtagelseskursen har været over 100. Helt tilsvarende gælder ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse. Kurstab er fradragsberettiget, og kursgevinster beskattes Beregning af kursgevinst og tab på obligationslån Ved ordinære afdrag beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = afdrag x (se eksempel1) (udbetalingskurs 100) 100 Ved hel ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = nominel obligationsrestgæld (se eksempel 2) (udbetalingskurs-indfrielseskurs) 100 Ved delvis ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = nominel nedsættelse af obligationsrestgæld (se eksempel 3) 2.2 Kontantlån Beskrivelse af kontantlån Konverterbare kontantlån og FlexLån Beskatningstidspunkt Optagelse/overtagelse Ordinære afdrag på udbetalte lån Ordinære afdrag på overtagne lån Ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) x Ejerskifte med gældsovertagelse x (udbetalingskurs-indfrielseskurs) 100 Konverterbare kontantlån FlexLån (uanset udbetalingskurs) Pr. definition ingen gevinst/intet tab Pr. definition ingen gevinst/intet tab Skat på gevinst. Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. Skat på gevinst. Fradrag for tab. Kontantlån er kendetegnet ved, at kursværdien af de solgte obligationer altid skal være lig med lånets hovedstol. Udbetalingskursen på obligationerne vil derfor ikke påvirke lånets hovedstol, men derimod mængden af obligationer, der skal sælges og dermed ydelsen på lånet. Kontantlån udbetales typisk til kurser under 100. Kurstabet ved udbetalingen bliver indregnet i kontantlånsrenten, og kurstabet bliver derved fradragsberettiget som en del af selskabets rentebetaling. Det medfører, at kontantlån skattemæssigt udbetales og afdrages til kurs 100. Der opstår derfor pr. definition ikke kursgevinster eller tab i forbindelse med udbetalingen eller de løbende afdrag Beregning af kursgevinst og tab på kontantlån Når selskabet har optaget kontantlånet Opgørelsen af kursgevinster og tab på kontantlån Ordinære afdrag Der opstår ikke kursgevinst eller tab ved ordinære afdrag, da kontantlånet pr. definition optages og afdrages til kurs 100. Hel ekstraordinær indfrielse en på indfrielsestidspunktet minus indfrielsesbeløbet. (se eksempel 4) Delvis ekstraordinær indfrielse Nedsættelsen af kontantrestgælden minus det ekstraordinære afdrag. (se eksempel 5) Når selskabet har overtaget lånet På tidspunktet for eksempelvis et ejerskifte vil der ofte være en gevinst eller et tab, idet kontantrestgælden og kursværdien af obligationsrestgælden vil være forskellig. Forholdet mellem obligationsrestgældens kursværdi og kontantrestgælden kan udtrykkes ved en beregnet kurs, som i det følgende vil blive omtalt som beregnet kontantkurs. Det er en fiktiv kurs, der kun medtages af beregningstekniske grunde. Den beregnede kontantkurs anvendes i bilagseksemplerne og opgøres som nævnt ved forholdet mellem kursværdien af obligationsrestgælden og kontantrestgælden på overtagelsestidspunktet eller udtrykt som formel Beregnet kontantkurs = (kursværdi af obligationsrestgælden/kontantrestgælden) x 100 7

8 Opgørelsen af kursgevinster og tab på kontantlån Ordinære afdrag Samlet kursgevinst/-tab: Kursværdien af kontantrestgælden kontantrestgælden (se eksempel 6) Kursgevinst/-tab på enkelt afdrag: Afdrag x (samlet kursgevinst eller tab/nominel kontantrestgæld på overtagelsestidspunktet) Hel ekstraordinær indfrielse ( x beregnet kontantkurs) indfrielsesbeløbet (se eksempel 7) Delvis ekstraordinær indfrielse (Nedsættelse af kontantrestgæld x beregnet kontantkurs) ekstraordinært afdrag (se eksempel 8) 2.3 Lån i euro Beskrivelse af lån i euro Lån i euro beskattes principielt på samme måde for selskaber, som lån i danske kroner. På lån i euro kan der opstå skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab som følge af ændringer i såvel obligationskursen som valutakursen mellem danske kroner og euro. Der beregnes dog altid kun én samlet kursgevinst eller ét samlet tab. Kursgevinster og tab på lån i euro beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at der principielt kan realiseres kursgevinster og tab på lån i euro, hver gang der afdrages ekstraordinært på lånet Kontantlån i euro Som anført i afsnit 2.2 opstår der pr. definition ikke kursgevinster eller tab i forbindelse med udbetalingen eller de løbende afdrag. Ved ordinære afdrag vil den skattepligtige kursgevinst/-tab derfor udelukkende bestå af ændringer i valutakursen mellem danske kroner og euro Obligationslån i euro Hvis selskabet har optaget eller overtaget et obligationslån i euro til en kurs under 100, realiseres løbende et fradragsberettiget obligationskurstab i takt med, at lånet afdrages. Er lånet derimod optaget eller overtaget til en kurs over 100, realiseres løbende en skattepligtig kursgevinst i takt med, at lånet afdrages. Ændres valutakursen mellem danske kroner og euro, vil det også give anledning til realisering af skattepligtige kursgevinster eller fradragsberettigede kurstab i forbindelse med, at der betales afdrag på obligationslån i euro. Som vi har nævnt i afsnit 2.3.1vil en udbetalingskurs forskellig fra pari og ændringer i valutakursen kun medføre én skattepligtig kursgevinst eller ét fradragsberettiget kurstab Beregning af kursgevinst og tab på lån i euro Kursgevinst og tab beregnes efter den samme metode, som lån i danske kroner. Obligationslån i euro Ved ordinære afdrag beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = (se eksempel 15) (afdrag i euro x udbetalingskurs x valutakurs på udbetalingstidspunktet) (afdrag i euro x kurs 100 x valutakurs på afdragstidspunktet) Ved hel ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = (nominel obligationsrestgæld i euro x udbetalingskurs x valutakurs på udbetalingstidspunktet) - (indfrielsesbeløb i euro* x valutakurs på indfrielsestidspunktet) (se eksempel 16) * indfrielsesbeløbet i euro beregnes som nominel obligationsrestgæld i euro x indfrielseskursen. Ved delvis ekstraordinær indfrielse beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Kursgevinst/-tab = (nominel nedsættelse af obligationsrestgælden i euro x udbetalingskursen x valutakursen på udbetalingstidspunktet) - (ekstraordinært indfrielsesbeløb i euro* x valutakurs på indfrielsestidspunktet) *det ekstraordinære indfrielsesbeløb i euro beregnes som den nominelle nedsættelse af obligationsrestgælden i euro x indfrielseskursen. Kontantlån i euro Ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af kontantlån beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: Indfrielsesbeløbets andel* af hjemtagelsesprovenuet** obligationsrestgælden omregnet efter kursen på indfrielsestidspunktet = Kursgevinst (+)/Kurstab (-) *andelen beregnes som kontantlånsrestgælden i forhold til kontantlånshovedstolen. **hjemtagelsesprovenuet består af kontantlånshovedstolen omregnet efter kursen på optagelsestidspunktet. 8

9 Ved løbende afdrag på kontantlån i euro beregnes kursgevinst eller tab efter følgende formel: lån. Det beløb, der skal rentetilpasses, kan dog altid indfris til kurs 100 på tidspunktet for rentetilpasning. Afdragets forholdsmæssige andel* af hjemtagelsesprovenuet** afdraget omregnet efter valutakursen på afdragstidspunktet = Kursgevinst (+)/Kurstab (-) *den forholdsmæssige andel beregnes som afdraget i forhold til kontantlånshovedstolen. **hjemtagelsesprovenuet består af kontantlånshovedstolen omregnet efter kursen på optagelsestidspunktet. Bilag A: FlexLån FlexLån er et rentetilpasningslån, hvor renten tilpasses markedsrenten på bestemte tidspunkter efter aftale med låntager. Ligesom ved kontantlån omregnes kurstabet eller kursgevinsten ved udbetalingen til et rentetillæg eller fradrag. Skattemæssigt behandles FlexLån som et kontantlån. For nærmere om de skattemæssige regler henviser vi til afsnit 2.2 om kontantlån. Der er dog nogle særlige karakteristika ved FlexLån, som selskabet skal være opmærksom på, rentetilpasningen udløser ikke beskatning. ekstraordinære indfrielser kan medføre, at der opstår skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab. hvis selskabet har optaget lånet, sidestilles en ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis) af refinansieringsbeløbet skattemæssigt med et udløb, så der ikke er tale om kursgevinst eller tab. Indbetalingen opfattes dog som en indfrielse, hvilket kan få konsekvenser for et eventuelt kurstabsfradrag. hvis selskabet har overtaget lånet, vil der blive realiseret kursgevinst eller tab ved ekstraordinær indfrielse (hel eller delvis), hvis den beregnede kontantkurs ved overtagelsen er forskellig fra 100. FlexLån kan optages både med og uden afdrag, samt i kroner eller euro. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der normalt har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. FlexLån har normalt en lavere ydelse end kontantlån med fast rente, fordi renten på obligationer med kort løbetid typisk er lavere end på obligationer med lang løbetid. At lånet er baseret på inkonverterbare obligationer betyder også, at lånet som hovedregel kun kan indfris ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer. Det gælder også, selv om kursen er over 100. Det er altså ikke muligt at indfri lånet med kontanter til kurs 100, som ved konverterbare FlexLån er oftest lavere forrentet end obligations- og kontantlån. Det betyder, at der på FlexLån afdrages mere i begyndelsen af lånets løbetid end højere forrentede lån med en tilsvarende løbetid. FlexLån tilbydes med enten en procentvis tilpasning af renten hvert år, f.eks. 33 pct., eller med 100 pct. tilpasning, f.eks. hvert år. Bilag B: FlexGaranti FlexGaranti er et variabelt forrentet obligationslån baseret på sortstemplede obligationer. Lånets rente fastsættes to gange årligt 1. April og 1. Oktober på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (CIBOR 6 mdr.). Den pålydende rente på FlexGaranti kan ikke overstige garantirenten. Hvis lånets rente inkl. tillæg når op på, eller overstiger den såkaldte konverteringsrente på 5 eller 6 pct., så bliver lånets pålydende rente lig med garantirenten. I modsætning til FlexLån er FlexGaranti baseret på salg af en enkelt obligationstype. FlexGaranti kan optages i danske kroner, både med og uden afdrag. Skattemæssigt behandles FlexGaranti som et obligationslån. For nærmere om de skattemæssige regler henviser til afsnit 2.1 om obligationslån. Bilag C: RD Cibor 6 RD Cibor6 er et variabelt forrentet obligationslån baseret på sortstemplede obligationer. Lånets rente fastsættes to gange årligt gældende fra 1. Januar henholdsvis 1. Juli på baggrund af 6 måneders CIBOR rentesatsen den 4. sidste bankdag før henholdsvis 1. Januar og 1. Juli. Denne rente multipliceres med brøken 365/360. Der er ikke bund eller loft over renten. For låntager er tidspunktet for lånets udbetaling og størrelsen af mindsterenten på dette tidspunkt afgørende for om lånet i skattemæssig henseende anses for at være baseret på blå- eller sortstemplede obligationer. Hvis lånets pålydende rente på udbetalingstidspunktet eller tidspunktet for indgåelse af en fastkursaftale er mindre ende den gældende mindsterente, er lånet baseret på sortstemplede obligationer hvis ikke, er lånet baseret på blåstemplede obligationer. 9

10 RD Cibor6 kan optages i danske kroner, både med og uden afdrag. Skattemæssigt behandles RD Cibor6 som et obligationslån. For nærmere om de skattemæssige regler henviser til afsnit 2.1 om obligationslån. Bilag D: RD Euribor3 RD Euribor3 er et obligationslån i euro baseret på særligt dækkede obligationer med variabel rente. Lånets rente fastsættes 4 gange om året 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober på baggrund af 3 måneders EURIBOR rentesatsen den 4. sidste bankdag før de anførte datoer. Denne rente multipliceres med brøken 365/360. Der er ikke bund eller loft over renten. RD Euribor3 kan optages både med og uden afdrag. Lånet er inkonverterbart, men kan indfris til kurs 100 i forbindelse med refinansiering. Skattemæssigt behandles lånet efter reglerne for lån i euro. 10

11 Eksempel 1: Obligationslån ordinært afdrag lånet optaget 1. Juli 2007 eller senere Optagelsestidspunktet 5% 20-årigt obligationslån med et provenu på kr. Obligationskurs 98,39 Obligationshovedstol = /0, kr. Selskabet afdrager kontant kr. Kurstab Kurstab = afdrag x (udbetalingskurs-100) 100 Kurstab = x (98,39-100) 100 Kurstabet er fradragsberettiget, da lånet er optaget efter 1. Juli kr. 11

12 Eksempel 2: Obligationslån hel ekstraordinær indfrielse lånet er optaget 1. Juli 2007 eller senere Optagelsestidspunktet 5% 20-årigt obligationslån med et provenu på kr. Obligationskurs (udbetalingskurs) 98,39 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr. Indfrielseskurs 97,85 Kursgevinst Kursgevinst = nominel obligationsrestgæld x (udbetalingskurs indfrielseskurs)/100 Kursgevinst = x (98,39-97,85) kr. Skat, 25% Skat x 0, kr. 12

13 Eksempel 3: Obligationslån delvis ekstraordinær indfrielse lånet er optaget 1. Juli 2007 eller senere Optagelsestidspunktet 5% obligationslån med et kontant provenu på kr. Obligationskurs (udbetalingskurs) 98,39 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr. Indfrielseskurs 97,85 Selskabet ønsker kontant at afdrage kr. Kursgevinst Kursgevinst = nominel nedsættelse af obligationsrestgælden x (udbetalingskurs-indfrielseskurs)/100 Kursgevinst = x (98,39-97,85) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 13

14 Eksempel 4: Kontantlån selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 5% 20 årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 95,00 Kursværdi af obligationsrestgæld = x 0, kr. Kursgevinst Kursgevinst = kontantrestgæld kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 14

15 Eksempel 5: Kontantlån selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 5% 20-årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol = /0, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 95,00 Kursværdi af obligationsrestgæld = x 0, kr. Selskabet ønsker at nedbringe lånet med kontant kr. Kursgevinst Kursgevinst = nedsættelse af kontantrestgælden ekstraordinært afdrag Kursgevinst = ( x ( / )) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr en x ekstraordinært afdrag Nedsættelsen af kontantrestgælden = Kursværdien af hele lånets obligationsrestgæld 15

16 Eksempel 6: Kontantlån selskabet har optaget lånet afdrag Overtagelsestidspunktet kr kr. Obligationskurs 99,88 Beregnet kontantkurs = (( x 0,9988)/ ) x ,43 Kursværdi af kontantrestgæld ( x 1,0043) kr. Kursgevinst på de samlede afdrag Kursgevinst = kursværdien af kontantrestgælden kontantrestgælden Kursgevinst = kr. Selskabet ønsker at afdrage kontant kr. Kursgevinst på enkelt afdrag Kursgevinst = afdrag x (samlet kursgevinst/nominel kontantrestgæld på overtagelsestidspunktet). Kursgevinst = x(39.492/ ) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 16

17 Eksempel 7: Kontantlån selskabet har overtaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunkt for oprindelig låntager 5% 20-årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol = /0, kr. Overtagelsestidspunktet kr kr. Obligationskurs 95,00 Beregnet kontantkurs = (( x 0,95)/ ) x ,53 Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 90,00 Indfrielsesbeløb kr. Kursgevinst Kursgevinst = (kontantrestgæld x beregnet kontantkurs) kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = ( x 0,9553) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 17

18 Eksempel 8: Kontantlån selskabet har overtaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunkt for oprindelig låntager 5% 20-årigt kontantlån på kr. Obligationskurs 99,38 Obligationshovedstol kr. Overtagelsestidspunktet kr kr. Obligationskurs 95,00 Beregnet kontantkurs = ( x 0,95/ ) x ,53 Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 90,00 Kursværdi af obligationsrestgæld x 0, kr. Selskabet ønsker at nedbringe lånet med kontant kr. Kursgevinst Kursgevinst =(nedsættelse af kontant restgæld x beregnet kontantkurs) ekstraordinært afdrag Kursgevinst = ( x (( / ) x 0,9553)) kr Skat, 25% Skat = x 0, kr. 18

19 Eksempel 9: FlexLån - selskabet har optaget lånet hel ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 20-årigt FlexLån type F1 på kr. Obligationskurs 100,92 Obligationshovedstol = /1, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 99,50 Indfrielsesbeløb = kr. x 0, kr. Kursgevinst Kursgevinst = kontantrestgæld kontant indfrielsesbeløb Kursgevinst = kr Skat, 25% Skat = x 0, kr. 19

20 Eksempel 10: FlexLån - selskabet har optaget lånet delvis ekstraordinær indfrielse Optagelsestidspunktet 20-årigt FlexLån type F1 på kr. Obligationskurs 100,92 Obligationshovedstol = /1, kr. Indfrielsestidspunktet kr kr. Indfrielseskurs 99,50 Kursværdi af obligationsrestgæld x 0, kr. Selskabet ønsker at nedbringe lånet med kontant kr. Kursgevinst Kursgevinst = nedsættelse af kontantrestgælden ekstraordinært afdrag Kursgevinst = ( x ( / )) kr. Skat, 25% Skat = x 0, kr. 20

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere