1 RD Cibor år Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide"

Transkript

1 Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer Sagsnummer Din rådgiver Lene Thøgersen, tlf Storkunder, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Nybyggeri - Etagelejlighed, lån i DKK Nr. Lånetype Hovedstol Løbetid 1. års ydelse Obligationsrenteprocent før skat 1) Afdragsform 2) 1) 1 RD Cibor år Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer Læs om pris, vilkår og betingelser på følgende sider Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide 3) side 2 Oplysninger om lånet side 4 Øvrige bemærkninger 4) side 7 Kreditoplysninger side 8 Noter til denne side 1) RD Cibor6 er et inkonverterbart obligationslån med rentefastsættelse hvert halve år. 1. års ydelse og obligationsrenteprocenten er således anslåede. Se afsnittet "Oplysninger om lånet/lånene". 2) Med denne lånetype har De mulighed for afdragsfrihed. 3) Oplysninger, vi mener, er særlig vigtige for Dem 4) Oplysninger, som kan være vigtige for Dem A/S reg. nr , København

2 Forudsætning for udbetaling af lånet Før udbetaling skal følgende betingelser være opfyldt, og vi skal godkende de nævnte dokumenters indhold Garantierklæring for forhåndslån, underskrevet af et pengeinstitut. Før garanti for forhåndslån kan frigives, skal følgende betingelser være opfyldt, og vi skal godkende de nævnte dokumenters indhold Eget matr.nr. Ibrugtagningstilladelse. Endelig bygningsbrandpolice til fuld- og nyværdi. Police for svamp- og insektforsikring eller dokumentation for, at en sådan forsikring kan tegnes. Endeligt tinglyst skøde uden retsanmærkninger til de(n) nye ejer(e). Skødet skal berettige til lån af den tilbudte størrelse. Foreningens CVR-nr. til brug for indberetning til SKAT. Hvis foreningen ikke har noget CVR-nr., kan det bestilles på på Erklæring om gældsovertagelse, der er underskrevet af andelsboligforeningens tegningsberettigede. Andelsboligforeningens stiftelsesdokument og vedtægter. Dokumentation for, at andelsboligforeningen har vedtaget et budget, der kan dække ejendommens driftsudgifter, herunder terminsydelser. Alle andele skal være solgt, når andelsboligforeningen overtager ejendommen. Hvis der stadig er usolgte andele på dette tidspunkt, kan lånet alligevel udbetales, hvis andelsboligforeningen har vedtaget et budget med en boligudgift, der dækker foreningens samlede udgifter. Det er desuden en betingelse, at overdragerens pengeinstitut stiller garanti for den løbende betaling af boligafgiften for de usolgte boliger i op til 2 år, og at RD af andelsboligforeningen får transport i betalingerne under garantien. Endelig skal overdrageren give andelsboligforeningen uigenkaldelig fuldmagt til at sælge de usolgte andele bedst muligt, hvis overdrageren ikke har solgt alle andelene til endelige andelshavere inden garantiens udløb og senest 2 år fra afleveringsdatoen. Underskreven erklæring om årlig indsendelse af internt regnskab/ årsregnskab med specifikationer til brug for Realkredit Danmarks engagementsstyring, der er forudsat i EUs kapitaldækningsregler. Prioritetsstilling 1. prioritet: Nyt lån nr DKK Andre lån eller hæftelser i ejendommen skal enten indfries eller rykke for nye lån. Vigtigt at vide Tingbogsattest, der er udstedt for mindre end 6 måneder siden. Realkredit Danmark indhenter denne, og ved udbetaling af lånet modregnes et gebyr for tingbogsoplysningen på 175 kroner. side 2

3 Tidligere tilbud afgivet den kan indtil udbetalingsfristens udløb benyttes som alternativ til dette tilbud. Garantistillelse som alternativ til salg af alle andele kan alene accepteres, hvis der er min. 10 solgte andele og maksimalt 25% af bolig erne er usolgt. Fristen for udbetaling af lånet er den Beregningerne i dette tilbud er foreløbige. Vi foretager nye beregninger, når vi udbetaler lånet. På de fleste lån kan vi tilbyde at fastlåse kursen på både udbetalingen af nye lån og indfrielse af gamle Realkredit Danmark-lån. Betydningen af at indgå en fastkursaftale, kan De læse om i vores information om "Låntyper og forretningsbetingelser". Vedrørende gebyrer se gældende gebyrer. De er også meget velkommen til at kontakte os, hvis De ønsker at høre mere om mulighederne for at indgå fastkursaftale. Vi henviser til medsendte Betingelser for Realkredit Danmarks handel med obligationer og gør opmærksom på, at disse er gældende ved enhver fremtidig handel med værdipapirer, som knytter sig til nærværende lånetilbud. Vær opmærksom på, at alle beregninger bygger på generelle regler og skattesatser. Det betyder blandt andet, at tallene efter skat kan blive påvirket af Deres økonomiske og skattemæssige forhold. side 3

4 Oplysninger om lånet Lånets hovedtal i DKK Nyt lån Hovedstol Kursværdi Omkostninger Provenu af nyt lån års månedlige ydelse før skat års månedlige ydelse efter skat Samlede ydelsers nutidsværdi Tallene i skemaet er anslåede. Vi uddyber tallene i de følgende afsnit. De skal være opmærksom på, at det beregnede provenu kan blive mindre på grund af for eksempel kursudsving, påtegninger ved rykning af pantebrev, udbetaling af lån på garanti og hvis De indgår fastkursaftale. 1. års månedlige ydelse før og efter skat er et beregnet gennemsnit for perioden til Til beregning af nutidsværdien har vi benyttet en diskonteringsrente på 5,27% pr. år. Oplysninger om det nye lån i DKK Nr. Lånetype Hovedstol Tilbudskurs Obligationshovedstol Kursværdi Effektiv renteprocent 1 RD Cibor , ,27 Hovedstolen er det beløb, der fremgår af pantebrevet. Lånets kursværdi og provenu afhænger af kursen på obligationerne. Kursen på udbetalingstidspunktet vil ikke påvirke ydelsen og lånets hovedstol. Hvis mindsterenten ændrer sig, inden lånet bliver udbetalt eller der indgås en fastkursaftale, kan det blive nødvendigt at ændre obligationsrenten på Deres lån. Tilbudskursen er den obligationskurs vi har anvendt ved beregning af det nye lån. Beregningerne er baseret på, at lånet er udbetalt den Indtil udbetalingsfristen kan De selv vælge, hvornår lånet skal udbetales. Lånet har en obligationsrente på 4,89%. Renten og dermed ydelsen fastsættes på baggrund af kuponrenten for obligationen, der fastsættes som beskrevet nedenfor. Den variable kuponrente og dermed lånets rente fastsættes som Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats den fjerde sidste bankdag i henholdsvis juni og december tillagt et for obligationen fastsat rentetillæg på 0,00%. CIBOR rentesatsen den pågældende dag angivet med fire decimaler og tillagt rentetillægget multipliceres med 365/360 og afrundes herefter til to decimaler. Den således beregnede rente er gældende for det efterfølgende halvår startende den førstkommende 1. juli eller 1. januar efter første rentefastsættelse. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats vil Realkredit Danmark beregne renten som anført i det ovenstående på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. side 4

5 Vi forudsætter i beregningerne, at lånets rente er uændret i forhold til i dag. Renten - og dermed ydelsen - kan ændre sig ved hver rentefastsættelse. Rentefastsættelsen sker altid med virkning fra den 1. juli og 1. januar - første gang den Hvis kursen på udbetalingstidspunktet er 99,48 ligesom tilbudskursen, og obligationsrenten er 4,89%, vil den effektive rente før skat blive 5,27% og efter skat 5,27% om året. Obligationsrenten - og dermed ydelsen og de effektive renter - ændrer sig ved hver rentefastsættelse. Tilbudskursen er 0,1 kurspoint under den officielle kurs for "alle handler" på Københavns Fondsbørs den Den endelige kurs bliver reguleret på samme måde, når vi udbetaler lånet. De obligationer, vi skal sælge, er annuitetsobligationer i serie 12S, årgang 2018, Realkredit Danmark A/S, obligationsrente 4,89% med fondskode Lånets restgæld refinansieres første gang Herefter fastsættes refinansieringstidspunkterne altid til den førstkommende 1. juli eller 1. januar efter at den obligation, som refinansieringen er sket på basis af, lukker for udstedelse. Realkredit Danmark fastsætter, hvilke obligationer med løbetider på op til 10 år en refinansiering skal ske på basis af og fastsætter i øvrigt vilkårene for refinansieringen. Realkredit Danmark kan blandt andet fastsætte, at refinansieringen sker ved salg af obligationer til en kurs der er lig eller overstiger kurs pari, og at rentetillægget og/eller obligationsrenteprocenten gældende fra refinansieringen til den førstkommende rentefastsættelse fastsættes under hensyntagen hertil. Lånets rentesats beregnes på grundlag heraf frem til den førstkommende rentefastsættelse. Herefter beregnes rentesatsen frem til næste refinansiering ud fra CIBOR renten med tillæg, jf. ovenstående afsnit. Der er aftalt afdragsfrihed fra til I den periode vil ydelsen alene bestå af renter og bidrag. Efter den afdragsfri periode består ydelsen af renter, afdrag og bidrag, sådan som det fremgår af pantebrevets betalingsbetingelser. Summen af de ikke-betalte afdrag amortiseres over lånets restløbetid, således at der ikke udestår restgæld ved lånets udløb. Førtidigt ophør af den afdragsfri periode kan kun ske i forbindelse med lånets indfrielse, lånets udløb eller en ordinær obligationstermin. Ophør til en obligationstermin skal varsles efter fristerne som fremgår af pantebrevets særlige bestemmelser. Lånet betales over 30 år med 120 kvartårlige ydelser. Ydelsen består af afdrag, rente og bidrag. Ydelserne er beregnet udfra lånets nuværende rente. Det betyder, at ydelserne efter første rentefastsættelse den er estimeret. Hvis der finder en rentefastsættelse sted inden forfald af 1. ydelse og 1. ordinære ydelse, er disse ydelser således også estimeret. Endvidere vil den 1. ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente der vil være gældende efter den første rentefastsættelse. Bidraget beregnes af restgælden hvert kvartal. Bidraget er 0,2400% om året, dog mindst DKK. Alle terminsydelser skal betales senest den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Betaler De for sent, opkræver vi morarenter fra forfaldsdagen. Dette er nærmere beskrevet i pantebrevet. Vi henviser til pantebrevets bestemmelser, hvor De blandt andet kan læse om hæftelse, opsigelse, indfrielse og gældsovertagelse. Når vi udbetaler lånet, sender vi oplysninger om første og anden terminsydelse, de samlede ydelser år for år, kreditoplysninger i hovedtal samt afregningskursen for de obligationer, vi har solgt. side 5

6 Omkostninger ved optagelsen af det nye lån i DKK Lån nr. 1 I alt Kurtage 1) 0 Stiftelsesprovision Rabat på stiftelsesprovision Lånesagsgebyr 0 Omkostninger til os i alt 0 0 Fast tinglysningsafgift Variabel tinglysningsafgift Tinglysningsafgift i alt Omkostninger i alt ved nyt lån Hvis De ønsker andre ydelser fra Realkredit Danmark eller benytter andre rådgivere, for eksempel pengeinstitut, revisor, advokat eller ejendomsmægler, må De regne med yderligere omkostninger. Noter til denne side 1) Kurtage for lån nr. 1 er 0,00% af kursværdien. side 6

7 Øvrige bemærkninger Lånetilbudet bygger på de oplysninger, vi har fået fra Dem. Hvis der er fejl i oplysningerne, som har betydning for vores værdiansættelse af ejendommen, kan det medføre, at vi må opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. Hvis lånet bliver mindre, eller hvis flere nye lån slås sammen, vil bidraget blive ændret. Ved udbetaling af et obligationslån til en kurs over 100, vil låntager være skattepligtig af overkursen. Dette gælder dog ikke, hvis låneudbetalingen sker mindre end 6 måneder efter tilbudsdatoen, og hvis kursen på tilbudsdatoen ikke er over kurs 100, eller hvis lånet har en rente, der svarer til mindsterenten (mindsterentereglen gælder dog ikke for FlexGaranti ). Ved indgåelse af fastkursaftale skal kursgevinsten beregnes ud fra aftalekursen. Der gælder særlige regler for selskaber og lignende. I øvrigt henviser vi til "Låntyper og forretningsbetingelser". side 7

8 Kreditoplysninger Kreditoplysninger for lånet i DKK De følgende kreditoplysninger er lovpligtige. Her kan De sammenligne udgifterne, hvis De har flere lånetilbud. Alle beregningerne er baseret på den tilbudte kurs på obligationerne 99,48. Alle beløb i skemaet er i kroner. Lånet i obligationer (pantebrevets hovedstol) Kurstab Lånet kontant (kursværdi) Kurtage 1) 0 Stiftelsesprovision Rabat på stiftelsesprovision Lånesagsgebyr 0 Omkostninger til os i alt 0 Fast tinglysningsafgift Variabel tinglysningsafgift Tinglysningsafgift i alt Omkostninger i alt på lånet Provenu af nyt lån Kurstab Omkostninger i alt på lånet Renter og bidrag (efter rabat) i lånets løbetid Kreditomkostninger i alt Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid Lånets obligationsrente er 4,89% om året og foreløbigt ansat. Lånet rentefastsættes hver 1. juli og 1. januar, første gang den Med kvartårlige renteberegninger og indregning af kreditomkostninger er de samlede årlige omkostninger 5,4%. Ændringer i obligationsrente, bidrag og eventuelle rabatter vil påvirke de årlige omkostninger i procent. Herudover skal De være opmærksom på omkostningerne ved tinglysning og kursaftaler. Hvis De ønsker andre ydelser fra Realkredit Danmark eller benytter andre rådgivere, for eksempel pengeinstitut, revisor, advokat eller ejendomsmægler, må De regne med yderligere omkostninger. Lånet betales over 30 år efter annuitetsprincippet med 120 kvartårlige ydelser. Ydelsen består af afdrag, rente og bidrag. Bidraget beregnes af restgælden hvert kvartal. Bidraget er 0,2400% om året, dog mindst DKK. Ændringer i bidraget kræver skriftligt varsel som beskrevet i pantebrevet. Terminsydelsen forfalder hver den 1.3., 11.6., 1.9. og Når vi udbetaler lånet, sender vi Dem de nye kreditoplysninger, som er baseret på afregningskursen på obligationerne. Samtidig får De en oversigt over terminsydelserne år for år, som gælder frem til næste rentefastsættelse. På næste side kan De se en oversigt over tilbagebetaling af lånet. Noter til denne side 1) 0,00% af lånets kursværdi, serie 12S, Realkredit Danmark A/S. side 8

9 Tilbagebetaling af lånet i DKK Restgæld ultimo Ydelse før skat 1) Ydelse efter skat Rente og bidrag (efter rabat) Afdrag Juni Sep Hele Beregningerne er baseret på en uændret lånerente i hele lånets løbetid. Det betyder, at ydelserne efter første rentefastsættelse den er estimeret. Hvis der finder en rentefastsættelse sted inden forfald af 1. ydelse og 1. ordinære ydelse, er disse ydelser således også estimeret. Endvidere vil den 1. ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente der vil være gældende efter den første rentefastsættelse. Noter til denne side Første ydelse juni 2008 er på DKK, anden ydelse september 2008 er på DKK. Bidraget beregnes af restgælden og kan efter rabat blive mindre end minimumsbidraget. Der er i alt 120 ydelser. 1) Anvendt skatteprocent: Hele perioden: 0,00% side 9

10 Første ydelse er for perioden til side 10

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF LIG admimstratorerne LÅNEOPLYSNINGER FOR NB Messinagården Långiver Låntype Hovedstol Rente til asnin Afdrag Afdragsfrihed Personlig hæftelse Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej BRF BRF Rentetilpasningslån

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere