DLRs generelle lånevilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLRs generelle lånevilkår"

Transkript

1 Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende aktionærpengeinstitutter kontaktes. Navn, telefonnummer og på DLRs sagsbehandler fremgår af lånetilbuddet. Udbetaling af lån Fristen for udbetaling af lånet fremgår af lånetilbuddet. Det tilbudte lån kan udbetales, når DLR modtager tinglyst pantebrev uden retsanmærkninger. Det er en forudsætning, at låntager har tinglyst adkomst på den pantsatte ejendom. Øvrige vilkår angivet i lånetilbuddet skal ligeledes være opfyldt. Lånebeløbet kan dog umiddelbart udbetales, såfremt låntagers pengeinstitut overfor DLR garanterer, at vilkårene for lånets udbetaling efterfølgende opfyldes. DLR er ikke forpligtet til at udbetale lånet i tilfælde af, at låntager kommer under konkurs, eller der indledes rekonstruktion. Det samme gælder, hvis der er restancer på DLRs eksisterende lån eller på foranstående panthaveres lån i ejendommen, eller der er berammet tvangsauktion over ejendommen. Ifølge EU s investeringsdirektiv kaldet MiFID skal DLR inddele sine kunder i 3 kategorier. DLR har valgt at kategorisere alle sine kunder som detailkunder og dermed give dem det højeste beskyttelsesniveau. Obligationslån Obligationslån udbetales ved, at DLR sælger obligationer og fremsender det kontante beløb med fradrag af stiftelsesprovision, kurtage samt vurderings- og ekspeditionsgebyr til den ifølge udbetalingsanmodningen berettigede. Fastforrentede obligationslån Såfremt låntager selv ønsker at forestå obligationssalget, kan obligationerne overføres til en konto i VP Securites (VP). Anmodning om overførsel til en VP-konto skal fremgå af udbetalingsanmodningen. Når lånet udbetales ved overførsel af obligationer, betales stiftelsesprovision samt vurderings- og ekspeditionsgebyr kontant. Renten på fastforrentede obligationslån svarer til den nominelle rente på de obligationer, der udstedes ved lånets etablering. Variabelt forrentede obligationslån For så vidt angår rentefastsættelsen på variabelt forrentede obligationslån, henvises der til DLRs informationsblad vedrørende den pågældende lånetype.

2 Side 2 af 5 Kontantlån Lånet udbetales på grundlag af DLRs salg af obligationer. Såfremt låntager ønsker kontantlån, udbetalt på basis af en obligationsserie med en anden nominel rente end anført i lånetilbuddet, og DLR har mulighed herfor, må dette meddeles DLR på udbetalingsanmodningen. For fastforrentede kontantlån fastlægges rente og ydelse endeligt på grundlag af afregningskursen ved lånets udbetaling. Ved udbetaling af RT-lån afgør DLR, hvilke obligationer, der skal sælges til brug for fremskaffelsen af låneprovenuet. Refinansiering I forbindelse med refinansiering sælger DLR nye obligationer med en løbetid på indtil 10 år afhængig af lånetypen og / eller rentetilpasningsprofilen. Handelsmetoden vælges af DLR ud fra en vurdering af hvilken metode der skønnes at ville give den bedst opnåelige rente. DLR foretager i forbindelse med rentefastsættelsen en kursskæring (fradrag i obligationskursen), hvorom henvises til DLRs til enhver tid gældende prisblad. Refinansieringsrisiko, renteloft m.v. Lån med variabel rente og lån med refinansiering er helt eller delvist omfattet af reglerne i 6 og 32 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., hvilket blandt andet indebærer, at der i en periode kan gælde særlige regler for rentefastsættelsen i tilfælde af, at der indtræffer en væsentlig rentestigning (over 5 procentpoint) i en nærmere fastsat periode forud for en refinansiering eller en rentefastsættelse, at de ikke er aftagere til alle de til brug for en refinansiering nødvendige obligationer eller, at kurator eller rekonstruktør i tilfælde af kreditors konkurs eller rekonstruktion ikke må udstede refinansieringsobligationer. Er der ikke aftagere til alle de obligationer, der skal refinansieres i den pågældende obligationsserie, træffer DLR beslutning om, til hvilke lån de solgte obligationer skal henføres, og hvorledes disse skal fordeles mellem de enkelte lån. I øvrigt henvises til nævnte lov og den til enhver tid i medfør af lovens 6 udstedte bekendtgørelse. Ordreudførelsespolitik Når et realkreditlån optages eller refinansieres, er der tilknyttet en obligationshandel. Med mindre låntager selv ønsker at sælge obligationerne (se afsnittet om Obligationslån), sker obligationshandlen altid med DLR som modpart. I så fald er handelsstedet DLR. DLR vil altid bestræbe sig på, at sikre låntager det bedst mulige resultat og har af samme årsag fastlagt nedenstående regler for afregningskursen. Afregningskurs Lånet afregnes som hovedregel på baggrund af børskursen (gennemsnit af alle handler i den obligationsserie, hvori lånet er tilbudt), der er gældende dagen efter DLRs modtagelse af fyldestgørende udbetalingsgrundlag. I perioder, hvor DLR har et ekstraordinært stort antal lån til udbetaling, forbeholder DLR sig, at der kan gå nogle dage, inden lånet afregnes. Såfremt den pågældende obligation ikke er noteret eller handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på dagen efter modtagelse af fornødent udbetalingsgrundlag, fastsættes kursen under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel på markedet, kursen på eventuelle tilsvarende obligationer samt markedsforhold i øvrigt.

3 Side 3 af 5 DLR foretager en kursskæring (fradrag i obligationskursen), hvorom henvises til DLRs til enhver tid gældende prisblad. Bidrag og stiftelsesprovision Bidrag og stiftelsesprovision fastsættes på grundlag af ejendommens karakter, kundens kreditværdighed, lånets indplacering i ejendommen i forhold til DLRs vurdering og lånets størrelse. Der opkræves et minimumsbidrag på DKK (EUR 136) årligt. Beregningsgrundlaget og satsen for risiko- og administrationsbidraget kan, jf. pantebrevsvilkårene, ændres af DLR. Generelle stigninger i risiko- og administrationsbidraget som følge af markeds- eller forretningsmæssige grunde, jf. pantebrevsvilkårene, kan eksempelvis være begrundet i øgede tab og/eller nedskrivninger, øgede omkostninger, herunder til opretholdelse eller styrkelse af kapitalgrundlaget, til opretholdelse eller forbedring af DLRs rating, stigende skatter og afgifter m.v. Forhåndslån Lån til finansiering af en planlagt eller igangværende bygningsinvestering kan udbetales som forhåndslån, inden investeringen er gennemført. Ved forhåndslån vil DLR normalt stille krav om, at der stilles supplerende sikkerhed i form af håndpant eller pengeinstitutgaranti, indtil investeringen er fuldført og godkendt af DLR. Fastkursaftale Ved optagelse af lån er afregningskursen på udbetalingsdagen afgørende for størrelsen af låneprovenuet, hvis lånet optages som obligationslån, og for rentens størrelse, hvis lånet optages som kontantlån. Usikkerheden om størrelsen af låneprovenuet, respektive lånets rente kan fjernes ved, at låntager indgår en fastkursaftale med DLR. I fastkursaftalen aftales kurs- og udbetalingsdato for lånet, der herefter kan udbetales i henhold til fastkursaftalen, når DLR har modtaget tinglyst anmærkningsfrit pantebrev, og lånevilkårene i øvrigt er opfyldt. Det tilbudte lån kan dog også udbetales i henhold til fastkursaftalen, såfremt låntagers pengeinstitut over for DLR garanterer, at vilkårene for lånets udbetaling efterfølgende opfyldes. Fastkursaftalen afregnes altid til den terminskurs, DLR kan opnå ved et eventuelt salg af obligationer i markedet, med fradrag af kursskæring, hvorom henvises til DLRs til enhver tid gældende prisblad. Hæftelse Lån optaget i DLR er forbundet med personlig hæftelse for låntager. Kaution Såfremt der stilles kaution for lånet, skal såvel låntager som kautionist være opmærksom på, at DLR straks efter at lånet er misligholdt kan rejse krav om betaling af det skyldige beløb hos kautionisten. Kautionisten hæfter for kautionsforpligtelsen med hele sin formue. Ejerskifte/gældsovertagelse DLR-lån forfalder til indfrielse ved ejerskifte. Indestående DLR-lån vil dog normalt efter ansøgning kunne overtages af ejendommens nye ejer. Til brug for afgørelse af, om DLR-lån kan overtages, vil DLR sædvanligvis anmode om økonomiske oplysninger vedrørende køber, for eksempel i form af seneste årsopgørelse eller regnskaber. DLR forbeholder sig altid en ubegrænset adgang til ikke at bevilge gældsovertagelse.

4 Side 4 af 5 Statsgaranterede DLR-lån kan normalt ikke overtages af en ny ejer. Ved ejerskifte skal gældsovertagelseserklæring, underskrevet af den nye ejer, indsendes til DLR. Gældsovertagelsen er ikke berigtiget ved den nye ejers underskrift, men først når DLR har bevilget gældsovertagelsen. Det bemærkes, at gældsovertagelse altid vil være betinget af, at der opnås endelig adkomst på den erhvervede ejendom. Bortset fra ejerskifte og misligholdelse er lån i DLR normalt uopsigelige fra DLRs side. Førtidig indfrielse Der kan altid foretages hel eller delvis førtidig indfrielse af DLR-lån. Reglerne for indfrielse afhænger af, om lånet er baseret på inkonverterbare eller konverterbare obligationer. Lån baseret på inkonverterbare obligationer kan kun helt eller delvist indfries førtidigt med obligationer af samme serie (fondskode) som de, der ligger til grund for det pågældende lån - uanset om obligationskursen på indfrielsestidspunktet er over 100. Såfremt der er under 12 måneder til næste refinansiering kan rentetilpasningslån herudover pari-straksindfries. Lån baseret på konverterbare obligationer kan ligeledes helt eller delvist indfries førtidigt med obligationer i lighed med inkonverterbare lån. Herudover kan der ske hel eller delvis førtidig indfrielse med et kontantbeløb, der svarer til obligationsrestgælden, opgjort til kurs 100 for den del af lånet, der ønskes indfriet. Indfrielsen skal ske med et nærmere fastsat varsel til en obligationstermin. Udbetales lån over 3 mio. kr. til en obligationskurs over 100 eller udbetales lånet ved overførsel af obligationer til en VP-konto på et tidspunkt, hvor den officielle kurs alle handler, eller i mangel heraf en skønnet kurs, 2 børsdage før udbetalingen er over 100 kan lånet dog normalt ikke indfries kontant til kurs 100 til en termin, der ligger tidligere end 12 måneder efter lånets udbetaling, medmindre indfrielsen sker i forbindelse med ejerskifte. De nærmere indfrielsesvilkår i øvrigt fremgår af pantebrevet med eventuelle tillægsaftaler. Legitimation DLR er forpligtet til at forlange legitimation, når der etableres et nyt kundeforhold. For fysiske personer skal der inden lånets udbetaling indsendes kopi af minimum 2 legitimationsdokumenter, heraf minimum 1 med foto. Det kan for eksempel være kørekort og/eller pas og sundhedskort (sygesikringsbevis). For virksomheder afhænger legitimationen af kundens juridiske form. Legitimationen kan bestå af selskabsrapport, der højst er 1 år gammel. Er kunden en virksomhed, skal reelle ejere af virksomheden tillige afgive legitimationsoplysninger. Ved reelle ejere forstås f.eks.: Personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i et selskab. Personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse. Personer, som ifølge en fonds vedtægter eller på anden måde skal modtage 25 pct. eller mere af en fond eller andet lignende retligt arrangements uddelingsmidler eller andre formuegoder, hvis disse personer er kendt. Personer, der udøver kontrol over mindst 25 pct. af en fonds eller et andet lignende retligt arrangements uddelingsmidler eller andre formuegoder. Hvis der stilles kaution for lån optaget i DLR, er DLR forpligtet til at forlange legitimation af kautionisten efter samme regler som for øvrige kundeforhold.

5 Side 5 af 5 Indhentning af kreditoplysninger mv. For bl.a. at sikre entydig identifikation og korrekt engagementsovervågning, indhenter DLR oplysninger fra offentlige registre og modtager løbende kreditoplysninger fra Experian (RKI). Rådgivning DLRs långivning er baseret på et samarbejde med pengeinstitutter, og evt. rådgivningsforpligtelser m.v. vedrørende det valgte lån og om alternative lånemuligheder påhviler det låneformidlende pengeinstitut. Rådgivning kan dog også indhentes hos anden rådgiver eller fravælges. Såfremt lånet ønskes udbetalt til andre end et pengeinstitut, skal der i forbindelse med udbetalingen overfor DLR afgives en erklæring om, at rådgivning er indhentet gennem egen rådgiver eller, at rådgivning er fravalgt. Provision til pengeinstitut Medvirker et pengeinstitut ved optagelse af lån i DLR, betaler DLR visse provisioner til pengeinstituttet.

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Omsætning af fast ejendom

Omsætning af fast ejendom EjendOms2_Realkredit, 2008 1 of 13 Omsætning af fast ejendom 2. Realkredit Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Projektrelevans: Finansiering af ejendoms

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere