Vejledning i kildeindtastning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i kildeindtastning"

Transkript

1 Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning i god praksis for kildeindtastning, som en programmanual for programmet KIP 1.0. Vejledningen og de øvrige tiltag, som blev iværksat på samme tidspunkt af foreningen DIS-Danmark, DDA, SAKI-kommiteen og andre interesserede, førte efterhånden til det livskraftige projekt, som kendes som Kildeindtastningsprojektet. I dette projekts første tretten år er der indtastet over elleve millioner personoplysninger især fra danske folketællinger. Den oprindelige vejledning fra 1992 har fået nogle lettere revisioner. Vejledningen har gennem årene gjort god fyldest, men det er ikke alt, som kunne forudses før der var et aktivt projekt. På nogle områder trænger den til revision. Erfaringerne fra ti års arbejde med Kildeindtastning har vist er der er ting som bør defineres klarere end det oprindelig blev gjort, for at gøre arbejdet med indtastningen lettere og for at højne anvendeligheden af resultatet. Det er formålet med dette lille skrift at komme dette behov i møde. Denne vejledning handler alene om indtastning af folketællinger. Vi forudsætter at programmet WinKIP anvendes til indtastningen. Denne vejledning er dog ikke tænkt som en programmanual til WinKIP, en sådan findes under Før indtastningen påbegyndes Inden man går i gang med at indtaste en folketælling, skal man undersøge, om den tælling, man har lyst til at gå i gang med allerede er indtastet eller er på vej til at blive det. Hvis man er på internettet, kan man se i Hvad er reserveret og afleveret under Finder man ikke sin folketælling der, kan man ringe til DDA og forhøre sig. Hvis folketællingen ikke er indtastet eller ved at blive indtastet, kan man rekvirere et indtastningsnummer fra DDA til den og komme i gang. Finder man derimod ud af, at folketællingen allerede er indtastet, kan man finde en endnu ikke indtastet folketælling. Man kan dog også undersøge mulighederne for at komme til at læse korrektur på den ønskede tælling. Når man har valgt sin indtastning er der i nogle tilfælde mulighed for at låne indtastningsforlæg fra DDA. Det er i reglen tilfældet for folketællingerne fra før Disse findes i indbundne protokoller, som man kan låne. Der kan blive tale om nogle forsendelsesomkostninger i forbindelse med lånet. Nogle af folketællingerne fra den senere tid findes på mikrokort, som ligeledes udlånes fra DDA. Det drejer sig om årgangene og 1880 og Fra folketællingen 1880 kan der papirkopier til at indtaste efter. Man henvender sig til DDA herom. Hvis man vil arbejde med tællinger, som ikke kan fås til låns fra DDA og man ikke kan låne dem andetsteds f.eks. på et lokalarkiv, er man nødt til at anskaffe mikrokortene fra Statens Arkivers Filmningscenter i Viborg, Vejledning i kildeindtastning, side 1

2 Hvis man ikke allerede har WinKIP-programmet, skal man også have fat i det. Det kan downloades fra Installationsvejledning til WinKIP findes på Studiebeskrivelse - dokumentation Til enhver kildeindtastning skal udarbejdes en dokumentation det forudsætter WinKIP også, for at man kan komme i gang. Figur 1: Dokumentationsskærm I WinKIP s dokumentationsskærmbillede skal man indtaste baggrundsoplysninger om folketællingen. Vejledning i udfyldning af dokumentationsskærmen findes i Det er vigtigt at enhver indtastning har en fyldestgørende dokumentation for at man kan vide hvad, der faktisk er indtastet, fra hvad og af hvem. Hvis det ved en fejltagelse skulle ske at det samme blev indtastet af flere er det vigtigt at kunne kende forskel på de to indtastninger. Principper for indtastning 2

3 Som hovedregel skal alt indtastes således, som det står skrevet i kilden. Dette betyder, at man ikke må rette fejl. Skriv fejlen af som den stå i kilden og sæt!! i feltet, som måske er forkert, og skriv eventuelt forslag til løsning i bemærkningerne. Ved indtastningen skal der anvendes både store og små bogstaver - og for eksempel ikke udelukkende store. De store og små bogstaver skal som hovedregel være anvendt på samme måde som i den oprindelige folketælling. Der er dog enkelte undtagelser, hvor det af praktiske grunde er tilladt at ændre i forhold til kilden, og det er i følgende tilfælde - og kun da (se også afsnit ): Store og små bogstaver: Hvis der er tale om et udtryk, som i dag ville være stavet i et ord, som i kilden er delt i to, og det andet ord i kilden har stort begyndelsesbogstav, skal begyndelsesbogstavet i det andet ord i kilden rettes til lille. Dvs. Niels Datter indtastes som Nielsdatter og Huus Mand indtastes som Huusmand. Gængse forkortelser: Nogle gange er det nødvendigt at indtaste de samme oplysninger i mange poster (for eksempel kolonneoverskrifter, betydningen af ditto, gentagelsestegn og mængdeklammer (Tuborg-hatte), opløsning af de forskellige felter), fordi hver enkelt post skal kunne forstås, selv om de står alene. Hvis f.eks. stilling i husstanden er udfyldt med do og personen ovenfor er Tienestepige, anføres i det aktuelle felt do [Tienestepige] således at betydningen af do angives bagefter i kantet parentes. Tilsvarende anvendes kantet parentes til at oplyse om betydningen af udtryk, som kun kan forstås i sammenhæng, som f.eks. Her i Sognet under Fødested. Er der tolkningsproblemer eller ord (dele af ord), som er direkte ulæselige skrives?? (to spørgsmålstegn), og årsagen anføres i feltet til bemærkninger (for eksempel blækklat gør læsning umulig). Er der tydeligvis forkerte/usandsynlige oplysninger skrives!! (to udråbstegn), og årsagen anføres ligeledes i feltet til bemærkninger (for eksempel 'moderen kun 9 år ved fødsel', 'denne person er allerede ført én gang tidligere'). Der anvendes altid to udråbstegn eller spørgsmålstegn, da der i kilderne nogle gange kan forekomme? eller!. To!! eller to?? tilkendegiver således, at indtasteren har været i tvivl. Bemærkningsfeltet anvendes til henholdsvis indtasters noter (som for eksempel ovennævnte kommentarer) og til kommentarer i kilden selv. Kildens kommentarer skrives som de står og skal stå først i feltet. Indtasters noter skrives i kantede parenteser [ ]. Hvis et ord er understreget, som f.eks. i Huusmand og Fisker angives dette med Huusmand og _Fisker_. Understregninger kan ikke indskrives i WinKIP og er i øvrigt et problem i mange databaseprogrammer. Vejledning i kildeindtastning, side 3

4 Bolleå findes i enkelte folketællinger. Når det forekommer skrives det naturligvis. Derimod må aa ikke rettes til å. Findes der i kilden overstregninger anføres de i parenteser ( ) og eventuelle bemærkninger skrives i bemærkningsfeltet for den pågældende post. Problemer og spørgsmål under indtastningen Eventuelle problemer med at tyde skriften eller andre tvivlstilfælde markeres konsekvent med?? eller (se forrige afsnit) og problemet beskrives i bemærkningsfeltet til posten. Oplysninger, der ikke vedrører en bestemt person i folketællingen Folketællingerne indeholder i reglen noget tekst, som ikke vedrører en bestemt person. Nederst på hver side stå ofte en delsum (Summa). I slutningen af folketælling er der ofte en lidt længere tekst, der fortæller, hvem der har udført folketællingen, og hvad de samlede folketal for sognet var. Tekster af den type kan enten ignoreres eller placeres i bemærkningsfeltet til den sidste person før teksten forekommer. Folketællingerne indeholder ofte linier, som ikke er personer. F.eks. Et tomt hus. Sådanne linier skal være med i indtastningen. I eksemplet kommer Et tomt hus til at stå i navnefeltet, medens alder, civilstand osv. er tomme. Manglende oplysninger Der kan af og til mangle oplysninger, som kilden burde give (for eksempel fødested i folketællingen). Hvis det er tilfældet efterlades feltet tomt og i bemærkningerne skrives dette. Hvis det er fødestedet, som ikke er angivet, skal der altså i bemærkningsfeltet stå [Fødested mangler]. Opløsning af mængdeklammer (-parenteser eller Tuborg-hatte) Hvor mængdeklammer findes i kilden (for eksempel folketællingerne: "deres børn" eller "tjenestefolk"), skal dette anføres ud for hver person, det vedrører, uanset, at der er tale om en flertalsform. Ditto tegn, 'ligeså', 'ibid', og lignende Hvor der i kilden er anvendt ditto-tegn eller skrevet "ligeså", "ibid", "fornævnte", "bem:te" eller lignende skrives dette også i indtastningen. Hvis det fremgår af sammenhængen hvad ligeså betyder anføres dette bagefter i kantet parantes. F.eks. ligeså [Snedkersvend] I nogle tilfælde kan der være tvivl, for eksempel kan "-" i tabeller eller folketællinger betyde "ditto", eller angive at oplysningen mangler. I tvivlstilfælde sættes?? som anført under afsnit 4

5 Underforståede stednavne, husnumre, familienavne eller lignende Er der i kilden underforstået et stednavn eller lignende skrives det i alle de pågældende felter. I tvivlstilfælde sættes?? som anført under afsnit. Stavefejl, skrivefejl Ved indlysende stave- eller skrivefejl (for eksempel "regnksab", "enten enten") skrives dette i indtastningen, som det står i kilden. I tilfælde af, at det er indlysende, kan man sætte!! og skrive det, man formoder, er det rigtige i postens bemærkningsfelt. Kortere rettelser kan anføres i selve feltet i kantet parantes. F.eks. Niels Sørensdatter [Sørensen] hvor det af posten i øvrigt fremgår, at der er tale om en mand. Forkert placerede oplysninger Oplysninger, som i kilden er placeret forkert (for eksempel en stillingsbetegnelse, der i folketællingen er anført under fødested), indtastes i det rette felt - eventuelt. med en kommentar i bemærkningsfeltet til posten. Kvinders fødenavn, pigenavn eller giftenavn Kvinders navne indtastes således, som de står anført i kilden. Er der anført et 'fødenavn'eller 'pigenavn'skrives det i navnefeltet med et "født" foran (for eksempel "Christine Fuglsang, født Kjærulf"). WinKIP skriver ordet født med små bogstaver. Det vil sige at uanset hvilken formulering kilden har af født anvendes altid formen født. Karen Hansen f. Berg skrives altså også som Karen Hansen født Berg. Manglende efternavn Manglende efternavn i folketællinger (oftest ved børnene) er ofte blot underforstået og indtastes derfor heller ikke. I tilfælde hvor det er indlysende hvad navnet skulle have været kan det anføres i kantet parentes Karen [Hansdatter]. Betegnelser knyttet til navnet "Hr.", "Jomfru", "den unge", "den ældre", "store", "Vester" (for eksempel. i "Vester Hans Pedersen" eller "store Hans Pedersen") er oftest et identifikationstillæg til navnet og skal derfor skrives i navnefeltet. Ideogrammer (for eksempel Xten, Xtensen) Vejledning i kildeindtastning, side 5

6 Ideogrammer som er udtrykt ved almindelige bogstaver f.eks "Xten" for "Christen" skrives som de står i kilden. Hvis man kender opløsningen anføres denne i bemærkningsfeltet. Forkortelser og lignende, som er udtrykt i tegn, som ikke tilhører det almindelige alfabet f.eks. for skilling udskrives i bogstaver. Det samme gælder for navne stavet med tysk dobbelt-s (ß eller'slange-s') skrives med dobbelt-'s'og eventuelt i bemærkningsfeltet med ß. Enkelttegn med streg over ses ofte ved "m" og "n", skrives for eksempel mm eller nn. Egne kommentarer (indtasters noter) Egne kommentarer skrives (som nævnt flere steder ovenfor) i enten bemærkningsfeltet til den enkelte post (når det drejer sig om en bestemt person) eller i dokumentationens bemærkningsfelt, når kommentarer gælder hele eller en stor del af kilden. Sådanne kommentarer skrives ved den enkelte post i kantet parentes. I dokumentationens bemærkningsfelt anvendes almindelig tekst uden parentes. Forklarende eller uddybende tilføjelser i det enkelte felt skrives i kantede parenteser. Kildens bemærkninger I de tilfælde kilden giver supplerende oplysninger om en person, skrives dette i bemærkningsfeltet for den enkelte post. (Se i øvrigt også under afsnit ). Kildens bemærkninger skrives uden kantede parenteser eller " ", for at angive, at det er et citat fra kilden i modsætning til indtasterens noter. Bemærkningsfeltet i dokumentationen anvendes til at notere generelle forhold for hele kilden (for eksempel "fødested ikke angivet i kilden"). Hvis et felt, som ikke er medtaget i WinKIP, undtagelsesvis er udfyldt, indtastes oplysningerne i bemærkningsfeltet for den pågældende person. Som eksempel kan nævnes folketællingen 1845, hvor der er en kolonne, som hedder "Af disse vare Forstanden berøvede..." Forkortelser Ved forkortelser skrives ordet/navnet forkortet på samme måde som i kilden. Hvis man er sikker på fortolkningen kan denne anføres i kantet parentes i selve feltet. Hvad gør man, hvis man stadig er i tvivl? Det er ikke muligt at forudse alle problemer. Hvad der er behandlet i de ovenfor anførte punkter, er eksempler som vi eller andre er stødt på under arbejdet med indtastninger. Er et problem ikke beskrevet ovenfor, må man angive det med?? og notere i postens eller dokumentationens bemærkningsfelt, hvad problemet er. Indtastning af kilden 6

7 Hvordan felterne udfyldes Da indholdet af de forskellige folketællinger varierer, er de nedennævnte felter ikke altid at finde i alle folketællingerne, ligesom der i de senere folketællinger kan være en del flere felter (se eksempler sidst i dette afsnit, side ). Kildehenvisning: Her skrives for eksempel det sidetal eller folio, man indtaster fra, hvis det er synligt angivet på kilden. Såfremt kilden ikke har en synlig paginering, nummererer man selv siderne fortløbende fra 1. Hvis man indtaster en kilde, som strækker sig over flere mikrokort og som ikke har synlig paginering på siderne, angives mikrokortbetegnelsen foran det sidenummer man selv tildeler billederne. Sidenumrene startes forfra fra 1 på hvert kort, der indgår i kilden. F.eks. M-3113, s. 17". Stednavn: (for eksempel landsby). Dette felt bruges til navne inden for sognet. Det kan for eksempel dreje sig om landsbyer, hovedgårde, områder eller lignende. Gårdnavne, husnavne eller lignende skal indskrives i feltet 'Adresse/matr.nr.'. Feltet udfyldes, som det står i kilden. Husstands-/familienr. Svarer til samme felt i folketællingen og udfyldes med et fortløbende nummer indenfor kilden.. Er der i kilden tillige oplyst et familienr. skrives husstandsnr. først, derefter familienr. med F foran (for eksempel 334 F1). Der må ikke stå supplerende oplysninger eller kommentarer i dette felt. Selvom der ikke er en husstandsnummerering i folketællingen nummereres disse fortløbende i indtastningen. Antal familier pr. hus. Svarer til samme felt i folketællingen. Adresse/matr.nr. Her indskrives adresser, matrikelnumre eller specielle gårdnavne og lignende (for eksempel møllen, præstegården). Adressefeltet findes hyppigt i folketællingerne fra byerne, mens matr.nr. tilsvarende hyppigt findes i folketællingerne fra landet. Dette er dog ikke konsekvent gennemført overalt, hvorfor man i tvivlstilfælde må skrive det, man finder mest hensigtsmæssigt. Navn. Det fulde navn skrives nøjagtigt, som det står i kilden. Navnefeltet er et meget langt felt, der giver mulighed for at skrive alle tilnavne eller andet, der er angivet i kilden. Alder. Alderen skrives, som det er skrevet i kilden. Civilstand Man behøver kun at taste første bogstav, hvorefter programmet automatisk udfylder resten. Der er følgende muligheder: ugift gift enke enkemænd fraskilt separeret?? (i tilfælde, hvor man ikke kan læse kildens oplysning)!! (hvor man mener at vide at civilstandsoplysningen er forkert). Vejledning i kildeindtastning, side 7

8 Hvis andre oplysninger i kilden viser at civilstandsoplysningen må være forkert, anføres dette med to udråbstegn!! og forklaringen anføres i bemærkningsfeltet i kantede parenteser [ ]. Ægteskab nr. Udfyldes blot med et tal. Fødested. Her indskrives fødestedet, som det er anført i folketællingen - oftest et sogn. Hvis man mener at vide i hvilket herred og/eller amt, sognet er beliggende, skrives herred og amt i [ ] (kantede parenteser). Men husk, at der ofte kan være mange sogne med ens navne, og det behøver ikke at være det nærmeste, der er tale om. Stilling. I nogle folketællinger er der særskilte felter til 'Stilling i husstanden'og 'Erhverv'. I andre folketællinger er der kun et felt: 'Stilling', hvor både stilling i husstanden og erhverv skrives - sidstnævnte gælder for folketællingerne

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Divisioner i Blåt Medlem

Divisioner i Blåt Medlem Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. 5 3. Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

SLÆGT DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 5. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1991

SLÆGT DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 5. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1991 SLÆGT & DATA 5. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1991 Indholdsfortegnelse Kontingent for 1992...3 Kalender for foråret 1992...3 Pakke programmer...4 Hvem Forsker Hvad...7 Læsekredsen... 8 Sammenligning af slægtsprogrammer...9

Læs mere