Rapport maj Region Hovedstaden. Region Hovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur. Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport maj 2010. Region Hovedstaden. Region Hovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Rapport maj 2010 Region Hovedstaden Region Hovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur Region Hovedstaden

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Beslutninger 3 Psykiatrien 4 Proces 4 Definition af begreberne 5 Arkitektur generelt 6 Helende Arkitektur 6 Evidensbaseret design 6 Patientsikkerhed 7 De 9 anbefalinger 8 Prioritering 8 Sammenstød mellem begreberne 8 Anbefalinger 9 Eksempler 10 Kunst 18 Kilder 22 BILAG 1: Arbejdsgruppen 23 Deltagere og projektorganisation 23 Notehenvisninger 24 2

4 Indledning Region Hovedstadens målsætning vedrørende nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger, er at få etableret moderne, effektive og indbydende rammer for behandling af patienter, samtidig med at de ansatte har bedst mulige rammer for udøvelse af deres opgaver. Målet forfølges blandt andet ved at anvende den nyeste viden om de fysiske rammers påvirkning af helingsprocessen. Bevidstheden om de fysiske rammers påvirkning af helingsprocessen er øget markant gennem de seneste år. Forskningsresultater peger på, at arkitekturen kan understøtte lindring og helbredelse. Der er mange eksempler på at nye hospitalsafdelinger, hvor helende arkitektur er vægtet højt, understøtter helbredelse. Flere undersøgelser peger på, at patienter indlagt på sådanne afdelinger har færre liggedage og bedre behandlingsresultater sammenlignet med patienter med samme symptomer og samme behandlingsform på en traditionel afdeling. Færre liggedage på moderne hospitaler nedbringer omkostningerne markant i forbindelse med en indlæggelse. 1 En række faktorer påvirker helbredelsen; lys, lyd/støj, udsigt/udsyn, farver og kunst. Når disse elementer bruges fremadrettet i planlægningen og udførelsen, vil det påvirke patienternes sindstilstand og dermed deres helbredstilstand, hvilket forandrer både patienter og personalets fysiske adfærd i positiv retning. Begge parter oplever mindre stress og mere kontrol over egen situation, hvilket fører til større arbejdsglæde for personalet og til hurtigere helbredelse for patienterne. Beslutninger Regionsrådet har i Statusrapport for implementering af Hospitals- og psykiatriplanen i december 2009 godkendt en rapport om arealstandarder, som angiver at alt nybyggeri udelukkende må bygges med ensengsstuer. Regionsrådet har i april 2008 vedtaget et notat om "Kvalitet i Region Hovedstadens Byggeprojekter" I notatet er beskrevet, hvordan Region Hovedstaden forholder sig til politiske hensigtserklæringer, til kvalitet i bredere forstand, til æstetik, arkitektur og kunst og til bæredygtige projekter vedrørende energi og miljø. Under æstetik, arkitektur og kunst er det besluttet, at der "afsættes op til 1 % af den skønnede anlægssum til kunstnerisk udsmykning." 3

5 Psykiatrien De ni anbefalinger for helende arkitektur gennemgås særskilt for deres anvendelighed for psykiatriske patienter og personale. I psykiatrien skal der tages yderligere hensyn til blandt andet personale- og patientsikkerhed. De ni anbefalinger for helende arkitektur kan derfor ikke antages at være dækkende for psykiatrien. Proces Arbejdsgruppen har deltaget i to seminarer med amerikanske oplægsholdere og fire workshops, hvilket ligger til grund for rapporten. Rapporten skal ses som et dynamisk dokument. Det er tanken, at ny viden og erfaring skal drøftes løbende i arbejdsgruppen og dokumentet revideres eller tilføjes bilag, når det er relevant. 4

6 Definition af begreberne Region Hovedstadens figur om sammenhæng mellem sikkerhed og kvalitet i behandlingen, arkitektur, helende arkitektur og evidens-baseret design (de hvide ord er eksempler og ikke en udtømmende liste) Grundlæggende skal der være sikkerhed og kvalitet i den behandling patienten modtager. Helende arkitektur og evidens-baseret design understøtter muligheden for at give patienten sikkerhed og kvalitet i behandlingen. Begreberne griber ind i hinanden som vist på ovenstående figur. 5

7 Arkitektur generelt Arkitektur omfatter begreberne rumlighed, form, funktionalitet, konstruktion og teknik, både i den overordnede helhed og detaljen. Helende Arkitektur Helende arkitektur er idéen om, at arkitekturen påvirker menneskers velvære, og at arkitekturen kan medvirke til at fremme en helingsproces hos det enkelte menneske. Både patientens, personalets og de pårørendes oplevelse af rum og arkitektur er en del af begrebet. Den grundlæggende tanke er, at den arkitektoniske udformning udtrykt i dagslysets kvalitet, rummets stemning, farver, lyd og muligheden for at være privat og tryg kan understøtte den fysiske og psykiske heling. Certosa di Pavia kloster i Lombardia, Italien Forestillingen om, at de fysiske omgivelser påvirker patienters heling, er langt fra ny. I klostrene, som i middelalderen tog sig af sygeplejen og i de første hospitaler, var naturen oftest et centralt element, der ansås som en helende faktor. Bispebjerg Hospital er et eksisterende eksempel på at uderummene har været et centralt element i de tidlige hospitalsbyggerier. Efter en funktionel periode, med fokus på klinisk effektivitet, er fokus nu forstærket i forhold til tanken om og evidensen bag, at ikke kun lægevidenskaben, men også de fysiske omgivelser, kan hjælpe til patienternes heling. Evidensbaseret design I evidensbaseret design baseres beslutninger om formgivning på forskningsresultater for, hvordan omgivelserne påvirker helingen. 6

8 Evidensbaseret design omfatter ikke kun patientens medicinske behandlingsforløb, men også personalets tilfredshed, kvaliteten af patientplejen, sikkerhed, logistik og økonomi. Evidensbaseret design har som begreb eksisteret i ca. 25 år. De underliggende studiers resultater er baseret på erfaringer og forsøg udført på bedst mulige niveau. Resultaterne kan således ikke sidestilles med medicinsk evidens. Dette skyldes bl.a. at det kan være vanskeligt at isolere de påvirkninger man vil måle effekten af, og at der pt. kun findes et begrænset antal undersøgelser. Patientsikkerhed Hospitalet skal være sikkert for patienten. Patientsikkerhed er det grundlæggende fundament for helende arkitektur. De fysiske forhold skal understøtte, at patienten kan modtage behandling og pleje på højeste faglige niveau, og ikke bliver udsat for fejl, der kan medføre skade. Helende arkitektur har blandt andet til formål at skabe øget patientsikkerhed, herunder ved at sikre, at de fysiske forhold understøtter en optimal patienthåndtering. Afbrydelser, forstyrrelser og stress kan medføre utilsigtede hændelser, og dårlige arbejdsforhold for personalet har betydning for sikkerheden for patienterne. 2 Således er lysforhold, støj, rummenes indretning og den plads der gives klinikerne til at udføre deres arbejde væsentlige for at reducere risikoen for fejl og patientskader. 3 Ligeledes vil muligheden for at standardisere, systematisere og etablere en klar logistik, så indretningen understøtter det kliniske arbejde være væsentlig, da det fremmer overblik og ro, og reducerer stress, forsinkelser og brist i kommunikationen. 4 Muligheden for mundtligt at viderebringe kliniske informationer og gennemføre samtaler i rolige omgivelser kan fremme sikkerheden for patienten. Ensengsstuer og velindrettede personalefaciliteter, der adskiller professionel samtale og privat snak, er eksempler på løsninger, der vil understøtte sikker mundtlig kommunikation. Ensengsstuer reducerer risikoen for fald og understøtter god hygiejne og risikoen for infektion

9 De 9 anbefalinger Prioritering De ni anbefalinger for Helende Arkitektur skal inddrages i planlægningen og udførelsen af de kommende hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden, nybyggeri såvel som om- og tilbygninger. De ni anbefalinger skal inspirere til en diskussion om hospitalets prioriteter. Det overordnede mål med anbefalingerne er, at opnå en hurtigere restituering for patienten. Region Hovedstaden anbefaler, at der som udgangspunkt prioriteres op til tre fokuspunkter i det enkelte byggeprojekt. Tekniske rådgiveres erfaring med helende arkitektur 7 viser, at færre fokuspunkter udført efter alle kunstens regler skaber mest værdi. Det vil efter rådgiveres erfaring ikke være muligt at fokusere på samtlige anbefalinger på én gang. De valgte fokuspunkter vil variere fra projekt til projekt. Regionsrådet har besluttet, at alt nybyggeri skal indrettes med ensengsstuer. Ligeledes er det besluttet, at der skal anvendes ca. 1 % af anlægssummen til kunst i projekter over 10 mio. kr. Her har virksomhederne således ikke mulighed for at prioritere anderledes. De ansattes arbejdsmiljø er ikke medtaget i anbefalingerne, da arbejdsmiljøet ikke anses som helende arkitektur. Arbejdsmiljø influerer ikke direkte patientens heling. Dog kan arbejdsmiljøet have en sekundær indvirkning på patientens stress og velbefindende, i det et godt arbejdsmiljø påvirker personalet positivt, hvilket igen afspejler sig i personalets måde at udføre deres arbejde på. Sammenstød mellem begreberne Tiltag indenfor helende arkitektur, bæredygtighed, arbejdsmiljø og patientsikkerhed kan på nogle områder modarbejde hinanden. For eksempel vil man, ved udelukkende at bygge ensengsstuer, få flere facadekvadratmeter og et større bygningsvolumen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til bæredygtighed, hverken anlægs- eller driftsmæssigt. Et andet eksempel er, at man fra et bæredygtigt synspunkt kan argumentere for anvendelsen af sparepærer, men de gengiver i de fleste tilfælde ikke farver naturligt, hvorved patienter misfarves og personalet har svært ved at aflæse deres tilstand. Konflikter kan også opstå mellem patientsikkerhed og hygiejne, f.eks. i og med at skridsikre gulve, kan være vanskelige at gøre ordentligt rene. Arbejdsgruppen er opmærksom på områdernes konflikt og i implementeringen af de valgte anbefalinger, bør man være opmærksom på disse sammenstød og overveje, hvordan der prioriteres. 8

10 Anbefalinger 1. Ensengsstuer med eget bad og toilet Mål Bevare patientens ret til privatliv og give mulighed for private samtaler og familiebesøg Give patienten ro, uforstyrret søvn og mindske stressfaktorer, så man derved understøtter en hurtigere restituering Give patienten egenkontrol (bl.a. over lys, lyd, udluftning og socialt samvær) Understøtte en bedre kommunikation med plejepersonale Mindske infektionsrisiko og antal patientflytninger 2. Kunst Skabe visuelle distraktioner og oplevelser for patient, pårørende og ansatte (se afsnit om kunst på hospitalerne) 3. Udtryk i arkitektur og design som understøtter funktionen 4. God infrastruktur og effektiv way-finding 5. Sikkerhed for patienten - design og udstyr som nedsætter skader Medvirke til at patienten føler sig tryg og sikker på at modtage den rette behandling Skabe overblik Skabe ro i ankomstsituationen for patient og pårørende Gøre det nemt at komme til og finde rundt på hospitalet Undgå at påføre patient og pårørende yderligere stress Mindske risiko for fald Mindske risiko for infektioner Sikker dispensering og administration af medicin Sikker identifikation af patienter Reducere indlæggelsestid grundet skader som patienten pådrager sig på hospitalet Nemt overblik over patientens tilstand for plejepersonalet 6. God akustik Mindske støjgener og derved stress hos patienter og personale Muliggøre effektiv kommunikation 7. Godt indeklima Mindske luftbåren smitte Nedsætte træthed og gener ved dårlig luft for patienter og personale 8. Gode lysforhold som understøtter funktion 9. Positiv adspredelse og kontakt til natur/uderum Opretholde døgnrytme for patienten Mindske fejlmedicinering og fejljournalisering Skabe distraktioner og oplevelser for patient og pårørende 9

11 Eksempler Listen herunder kan bruges som supplement til de ni anbefalinger. Den angiver eksempler på helende arkitektur og evidensbaseret design, der specifikt hører hjemme i de respektive skalaer på et hospital. Listen skal ses som et dynamisk værktøj, som løbende redigeres og bruges som inspiration i byggerierne. Masterplan Logistik Stimuli Overskuelig bygningsstruktur God way-finding 8 Tydelig skiltning til akutmodtagelse, parkering, afdelinger og indgang Nem adgang fra parkering til hospitalet Man ledes naturligt til hovedindgang Valet parking Adgang til offentlige transportmidler Gode trafikmæssige forbindelser Tilstrækkeligt antal parkeringspladser Størrelse på grundareal der sikrer kvalitative uderum (også efter eventuelle fremtidige udvidelser) Forbindelse til uderum/natur Forbindelse til omverdenen Klinik i Mattersburg - Feyferlik Fritzer (Foto: Paul Ott) Radiumhospitalet, Oslo Henning Larsen 10

12 Bygningen Fysisk udtryk Privathed Professionelt udtryk så patienten føler sig sikker på at modtage den rette behandling Privathed i modtagelse - fremmede skal ikke kunne overhøre private oplysninger givet ved skranken Kinderkliniken Prinzessin Margaret i Darmstädt - Angela Fritsch Architekten Lys Dagslys Kunstlys Lyd/akustik Nedsættelse af støj Lydløse kommunikationssystemer (silent paging) Lydabsorberende materiale på gulv og loft God akustik Hensigtsmæssig efterklangstid Undgå lydforstærkende materialer Luft/ventilation God ventilation Mulighed for at åbne vinduer/døre Kommunikation Stimuli Aktivitetsmuligheder for patienten 9 Kunst/farver Samlet kunststrategi for projektet Udsigt til/adgang til uderum 10 Faldforebyggelse Skridsikre gulve 11 Logistik Nem adgang for gangbesværede Ramper Gelændere God way finding 8 11

13 Northern General Hospital, Sheffield - Sheppard Robson Tydelig skiltning Tydelig struktur Foto: Hufton+Crow Afdelingen Privathed Lys Dagslys til sygeplejestationer 12 Dagslys til opholdsrum Friis & Moltke - Svendborg Sygehus Mulighed for stærkt lys for natpersonale Funktionstilpasset lysniveau f.eks. ved klinisk forberedelse og journalskrivning 12

14 Lyd/akustik Nedsættelse af støj Lydløse kommunikationssystemer (silent paging) Lydabsorberende materiale på gulv og loft God akustik 15 Hensigtsmæssig efterklangstid Undgå lydforstærkende materialer Luft/ventilation God ventilation Ventilation med ren luft 36 Mulighed for at åbne vinduer/døre Kommunikation Fællesopholdsrum (skal prioriteres i m2 regnskabet) Overblik over stuer fra sygepleje stationer Plads til private samtaler/at trække sig tilbage Stimuli Aktivitetsmuligheder for patienten Adgang til uderum Skyggemuligheder Læ Fællesrum med mulighed for fælles aktiviteter/samtale med andre patienter 9 Johannes Weisling Klinikum, Minden - TMK Arkitekter 13

15 Legerum for børn Mulighed for at lytte til musik/naturlyde 16 Udsigt 10 Kunst/farver REHAB, Center for Spinal Cord and Brain Injuries Herzog & de Meuron Foto: Margherita Spiluttini Patientsikkerhed Gulve, vægge, møbler der er nemme at rengøre Hensigtsmæssigt placerede håndvaske og håndsprit dispensere Udkig fra personalebase til patientstuer 17 Personalepleje Et helle for plejepersonale/ on-stage/off-stage zoner Pauserum ved basen Mulighed for stærkt lys for natpersonale Udsigt til natur Mulighed for at lytte til musik/naturlyde Politik om ingen patientløft Design der fremmer samarbejde Logistik Tydelig skiltning 8 Nummersystem i venteområder Hensigtsmæssig placering af funktioner færre skridt Decentraliserede sygepleje stationer Touchdown baser nær stuer for personalet Decentraliserede depoter Nedsæt gåafstande til ofte brugte funktioner Depot nær sygeplejestationer Personale og konference rum kan deles af to afdelinger Konference og teamrum med glasvægge så man har udsyn til patienter samtidig Overvej hvilke rum det er relevant at aptere så de i fremtiden kan bruges til OP-stuer 14

16 Stuen Privathed Ensengsstuer Privat toilet Patient autonomitet/egenkontrol patienten træffer selv valg om mad, lys, lyd, samvær 27 Mulighed for afskærmning på værelset hvis der bruges glasvægge Evelina Children s Hospital - Hopkins Architects Foto: Paul Tyagi Lys Lyd/akustik Mulighed for opbevaring af private ejendele Mulighed for ro Dagslys Kunstlys Egenkontrol over kunstlys Højt lysniveau ved arbejde med medicinsk forberedelse og journalskrivning Mulighed for mørke om natten God akustik 35 Hensigtsmæssig efterklangstid Undgå lydforstærkende materialer Ro på patientstuer 13 Lydløse kaldesystemer (silent paging) Lydabsorberende overflader Støjdæmpende loftplader Støjdæmpende gulvbelægning Lydafskærmet udstyr (fx respiratorer, infusionspumper) 15

17 Luft/ventilation God ventilation Beskyttelse mod luftbåren smitte Ventilation med ren luft 36 ventilationssystemer Mulighed for at åbne vinduer/døre Kommunikation Plads til familien (også overnattende) på stuerne 37 Stimuli Plads til private samtaler 38 Nem kontakt til plejepersonale Community Hospital of the Monterey Peninsula HOK Foto: Paul Turang Aktivitetsmuligheder for patienten Mulighed for at lytte til musik/naturlyde Computer med mulighed for at se film, bruge internet (skal også kunne slukkes, for at få patienter op og ud af stuen) Egenkontrol af lys, gardiner mm. Udsigt Det der kan ses ud af vinduerne Det der kan ses fra sengen håndvask, kunst, rod mm Adgang til fællesrum Kunst/farver 39 Patientsikkerhed Brede døre til toilet Rummelige en-sengs stuer og baderum Gelænder ved seng og på væg 42 Gulve, vægge, møbler der er nemme at rengøre Vask på sengestuen Håndsprit dispensere 16

18 Personalepleje Logistik Visuel kontakt til plejepersonale evt. glasvægge Skridsikre gulve 43 Labelprinter på alle stuer, så prøver mærkes lokalt Kamera overvågning (lovgivningsmæssige problemer) Patientlift på sengestuen/toilet Forbered mulighed for loftlifte også selvom der ikke er økonomi til at montere liften alle steder Tilstrækkelig med plads omkring sengen Skydedøre og vægge der kan foldes sammen ud mod gangen (døre der ikke tager stuens gulvplads) 17

19 Kunst Kunst kan være medvirkende til at skabe rare og trygge rammer for patienter, pårørende og medarbejdere, og skabe positive og stimulerende distraktioner fra patientrollen. Der findes efterhånden adskillige undersøgelser der viser at visuel stimulering, kan påvirke patientens heling positivt. Flere undersøgelser peger på at visuelle stimuli kan nedsætte det fysiske og psykiske stress hos patienter og personale. Specielt udsigt til natur eller naturlignende motiver beroliger, og er bevist at nedsætte indlæggelsestiden. Bl.a har Parsons et al. i en undersøgelse vist at udsigt til natur eller Klinik i Mattersburg af Feyferlik Fritzer naturlignende omgivelser Foto: Paul Ott styrker helingen og øger modstandsdygtigheden overfor stress 46 og flere af Roger S. Ulrichs undersøgelser viser at udsigt til natur eller billeder af natur bl.a. kan nedsætte indlæggelsestiden. 47 Et andet eksempel på effekten af kunst og visuelle stimuli er en undersøgelse af betydningen af farver og design som beroligende faktor for ophidsede og aggressive børn. Her sammenlignede man et rum med hvide vægge og gråt vinyl med et rum hvor man bl.a. havde farver på væggene, billeder af delfiner, fisk og krabber og farverige gulvtæpper. Man fandt at den samlede aggressivitetsscore hos børnene faldt med 45% i det farverige rum i forhold til det hvide. Undersøgelsen peger herved på den terapeutiske effekt ved farver og anden form for visuel stimulering. 48 Derudover har Værker af Malene Landgreen man i flere Foto: Anders Sune Berg undersøgelser fundet at visuel stimulering, som et element i smertebehandling, kan have en positiv indvirkning på patientens oplevelse af smerte

20 L2M3, Stuttgart Foto: Andreas Körner, Stuttgart Der er ingen definition på hvad god kunst er, endvidere kan man diskutere hvad begrebet kunst indebærer, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at definere deciderede krav til hvad kunst på hospitalerne skal være. Men det er vigtigt at man på det enkelte projekt tager bevidst stilling til hvad man vil med kunsten og at man har en linje eller en idé med den kunst, som man investerer i, så det samlede indtryk bliver sammenhængende og vedkommende. Som regional virksomhed er alle hospitals nybyggerier og ombygninger, som overstiger en million kr., forpligtet til at afsætte 1 % af den skønnede anlægssum til udsmykning og kunst. 50 Kunst defineres i denne sammenhæng til ikke kun at omfatte udskiftelige elementer som malerier på vægge eller skulpturer, men omfatter også kunst, der er integreret i arkitekturen, f.eks. i form af materialer og bearbejdning af overflader på gulve og vægge, farver, belægning og lysinstallationer eller inventar, som er en særlig del af udsmykningen. Kunst kan også være en integreret del af uderum f.eks. i form af vandforløb eller udendørs møblering. Kunst og farvesammensætning kan endvidere bruges aktivt til at forbedre den visuelle orientering og gøre det nemmere at finde rundt på hospitalet. Solbjerg Plads - projekt af SLA Foto: Jens Lindhe 19

21 Poul Gernes kunstværker I foyeren på Herlev Hospital Det er en fordel at integrere kunsten allerede i begyndelsen af den arkitektoniske planlægning, som man f.eks. gjorde det i planlægningen af Herlev hospital. Her var kunstneren Poul Gernes med allerede fra tilrettelæggelsen af byggeriet, og farverne og kunsten er som en integreret del af arkitekturen blevet en væsentlig del af hospitalets identitet og hjælper way-finding. Af andre eksempler på kunst som integreret i sygehusbyggeri kan bl.a. nævnes Kinderkliniken Prinzessin Margaret i Darmstadt hvor kunst er en integreret del af klinikkens legerum. Kinderkliniken Prinzessin Margaret i Darmstädt På Rikshospitalet i Norge er kunst også brugt målrettet. Her er et kunstværk i fire etagers højde malet på et vinduesparti i den sydlige del af den indendørs glasgade. Kunstværket og farverne ændrer sig med dagslyset. Samtidig med at kunst-værket skærmer for solen er det et effektivt way-finding element. I Rigshospitalet s have er kunst en integreret del af uderummet. Farvevalg og formgivning er en del af det samlede kunstneriske udtryk og om Kunst på Rikshospitalet i Oslo (Foto: Camilla Ryhl) og i Rigshospitalets have af LAND+ 20

22 natten lyser store orange legeelementer op så haven på alle tider af døgnet bliver en visuel distraktion for patienter, pårørende og ansatte. Af andre eksempler på integreret kunst kan nævnes Olafur Eliasons lysinstallation i trapperummet i det renoverede Christian VIII palæ på Amalienborg, hvor der i hele renoveringen er lagt stor vægt på at integrere kunsten i bygningen. I andre projekter ser man kunsten så integreret i byggeriet, at arkitekturen i sig selv bliver et kunstværk. Olafur Eliasson i Christian VIII palæ Foto: Ronerto Fortuna Bjørn Nørgaards byggeri på Bispebakken Foto: Agnete Klinkby Jensen 21

23 Kilder Anne Kathrine Frandsen, Camilla Ryhl, Mette Blicher Folmer, Lars Brorson Fich, Turid Borgestrand Øien, Nils Lykke Sørensen og Michael Mullins: Helende Arkitektur, 2009 Roger S. Ulrich, Craig Zimring, Xuemei Zhu, Jennifer DuBose, Hyun-Bo Seo, Young-Seon Choi, Xiaobo Quan og Anjali Joseph: Healthcare leadership: A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design, 200 Dokument fra Regionsrådet: Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter april 2008 The Center for Health Design: Patient-Centered Environmental Checklist The Center for Health Design: Scorecards for Evidence-Based Design, Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur hvordan inddrage patientsikkerhed?, Sundhedsstyrelsen, Dansk Patientsikkerhedsdatabase: Arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet, februar Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Patientsikkerhed og Sygehusbyggeri, Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Orden og overblik fremmer patientsikkerhed, juli Artikel i Architectural Review: Healing Architecture af Bryan Lawson 8/pg_2/?tag=content;col1 Anshen+Allen: Tjekliste Evidence Based Design Best Practices The role of the Physical Environment in the Hospital of the 21 st Century: A Once-in-a-Lifetime Opportunity Video udarbejdet af nbbj architects Billeder på forsiden Paimio Sanatorium - Alvar Aalto Radiumhospitalet i Oslo Henning Larsen Arkitekter Christ Hospital Heart Center, Cincinnati foto: Tim Griffith, courtesy NBBJ architects 22

24 BILAG 1: Arbejdsgruppen Arbejdsgruppens deltagere er udpeget i forhold til deres deltagelse i arbejdet med planlægningen af regionens større konkrete byggeprojekter (på de hospitaler, hvor der enten er givet eller søgt foreløbigt tilsagn), eller i forhold til deres generalplansarbejde. Derudover deltager repræsentanter fra Bygherreafdelingen, Enhed for hospitals- og psykiatriplanlægning og Enhed for patientsikkerhed. Deltagere og projektorganisation Projektejer: Den centrale byggestyregruppe Projektleder: Helle Roneklint Vinaa Deltagere: Anette Madsen Herlev Hospital Naja Lynge Rigshospitalet Finn Stycke Hvidovre Hospital Lasse Søager Hvidovre Hospital Anders Keller Hvidovre Hospital Kim Sander Region Hovedstadens Psykiatri Bjarne Jansen Bispebjerg Hospital Vibeke Dalmark Thomsen Bispebjerg Hospital Mette Stockholm Hillerød Hospital Birgitte Kähler Nielsen Glostrup Hospital Poul Low Møller Gentofte Hospital Peter Skjøt Enhed for patientsikkerhed Rikke Ørtved Enhed for hospitals- og psykiatriplanlægning Anders Bach Bygherreafdelingen Agnete Klinkby Jensen Bygherreafdelingen Eksterne deltagere: Arkitektfirmaet Arkitema har indledningsvist bistået med deres erfaringer indenfor sygehusarkitektur og sygehusplanlægning. 23

25 Notehenvisninger 1 Jævnfør Artikel i Architectural Review, marts 2002: Healing Architecture af Bryan Lawson - Ombygning af et sengeafsnit til mange ensengsstuer fra udelukkende firesengsstuer og yderligere elementer af helende arkitektur viste, at patienter havde kortere ophold og personalet var mere tilfreds. Målt op imod afsnit, som ikke var moderniserede. 2 Sundhedsstyrelsen, Dansk Patientsikkerhedsdatabase: Arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet, februar Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Patientsikkerhed og Sygehusbyggeri, Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Orden og overblik fremmer patientsikkerhed, juli The role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a- Lifetime Opportunity s. 10, Mc.Manus A. T. et al, 1994 Placering af patienter i ensengsstuer reducerer infektionsrisiko 6 The role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a- Lifetime Opportunity s. 13, Hendrich, et al., 2002 Ensengsstuer mindskede fald med 2/3 I forhold til tosengsstuer 7 Kirk Hamilton, kursus d og seminar af Anshen+Allen Anbefaler fuldt fokus på færre end ni punkter 8 Helende Arkitektur s.117, Zimring - På et 604-sengs hospital udgjorde alene de skjulte omkostninger forbundet med patienter og besøgene, der spørger om vej, et tidsforbrug svarende til to fuldtidsstillinger 9 Helende Arkitektur s.166, Smidt et al. Et forsøg med sociale måltider på afdeling for kræftsyge børn forhøjede energiindtaget fra 49% til 70% af det anbefalede daglige indtag 10 Helende Arkitektur s.199, Tse et al. grønne omgivelser i undersøgelses og behandlingsrum og sengestuer eller brug af video eller anden form for visuel stimulering som distraktion vil have en positiv indvirkning på oplevelsen af smerte 11 NHS, Health Facilities Scotland, s Helende Arkitektur s.34, Alimoglu & Donmez - dagslys nedsætter personalestress og forhøjer tilfredshed med arbejde 13 Helende Arkitektur s.91, Zahr & de Traversay og 94, Slevin et al. nedsættelse af støj på neonatal afdeling ledte til fysiologisk forbedret tilstand 14 Helende Arkitektur s.79 nedsat efterklangstid på hjerteafdeling ledte på længere sigt til færre genindlæggelser og hurtigere helingsprocess 15 Helende Arkitektur s.248, Blomkvist et al. - det psykosociale arbejdsmiljø forbedres markant ved at forbedre det akustiske miljø, og der bør ikke kun rettes fokus på db(a) niveau, men også på efterklangstid i forhold til det akustiske miljø 16 Helende Arkitektur s.68, Diette et al. distraktionsterapi med natursyn og lyde nedsætter smerte 17 Helende Arkitektur s.175, Sturdavant afdeling med mulighed for overvågning af patienter fra plejestation gav en mere effektiv brug af plejetid og en større tilfredshed blandt både pårørende og patienter 24

26 18 Helende Arkitektur s.92, Shertzer & Keck musik påvirker patientens oplevelse af smerte positivt 19 Helende Arkitektur s.92, Lee et al. lydpåvirkning er afgørende for patientens oplevelse af smerte og behov for bedøvelse 20 Helende Arkitektur s.96, Couper et al. en-familiestuer anbefales af flere årsager minimeret støj og mindre stress for både patient og personale 21 Helende Arkitektur s.81 pårørende oplever bedre at kunne bidrage til patientens heling på ensengsstuer 22 Helende Arkitektur s.137, Laitinen & Isola fravær af privathed omkring patienten hæmmer de pårørendes deltagelse i plejen 23 Helende Arkitektur s.137, Altimier et al. Privathed omkring familien på neonatalafsnit gjorde at forældre opholdte sig længere tid på afdelingen og plejede barnet mere 24 Helende Arkitektur s.145, Karro et al. patienter der får deres samtale overhørt af andre har større tendens til at tilbageholde oplysninger 25 Helende Arkitektur s.164, Sallstrom et al. patientværelser i åben planløsning giver ikke patienten og de pårørende den nødvendige integritet de har behov for og det kan forstyrre forholdet mellem patienten og de pårørende 26 Helende Arkitektur s.225 McManus et al. forekomst af GNB (gramnegativ bakteriæmi) var højere i åbne stuer end i isolationsstuer. Derudover var patienter i åbne stuer længere om at blive raske og dødeligheden højere 27 Helende Arkitektur s.108, Shumaker & Reitzenstein patienters manglende mulighed for at tilpasse omgivelsestemperaturer kan være kilde til irritation og ubehag der til sidst forårsager stress 28 Helende Arkitektur s.35, Wilson sammenfald mellem postoperativt delirium og manglende adgang til lys og udsigt 29 Helende Arkitektur s.49, K.M. Beauchemin & Hays psykiatriske patienter i mørke rum havde gennemsnitlig 15% længere indlæggelsestid kontra lyse rum 30 Helende Arkitektur s.52, Walch et al. patienter udsat for mere lys pr dag brugte mindre opiatækvivalent medicin 31 Helende Arkitektur s.51, K.M.Beauchemin & Hays lavere indlæggelsestid (og lavere dødelighed) for patienter på sydvendte stuer end patienter på nordvendte 32 Helende Arkitektur s.201, Wilson sammenhæng mellem postoperativt delirium og manglende adgang til lys og udsigt 33 Helende Arkitektur s.250, Chaudhury & Mahmood - sammenhæng mellem hyppighed af medicineringsfejl og dårligt lys 34 Helende Arkitektur s.251, Buchanan et al. - fejl i behandling af recepter på apotek faldt ved stigning i belysningsniveau fra 45 foot-candles til 146 foot-candles (1 foot-candle=10,76 lux) 35 Helende Arkitektur s.93, Hagerman et al. akustikregulerende tiltag der mindsker efterklangstiden forbedrede personalets psykosociale arbejdsmiljø og resulterede i en lavere genindlæggelsesfrekvens 36 Helende Arkitektur s.224, Passweg et al. Patienter I isolationsstuer med HEPA filter havde færre infektioner og tilfælde af bakteriæmi og følgende færre dødsfald 25

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl

Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl LYS - LYD - LUFT - TEMPERATUR Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl Designprincippet dækker over faktorer, der typisk betegnes samlet under

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Patientsikkerhed og enestuer

Patientsikkerhed og enestuer Patientsikkerhed og enestuer Danske Regioners Generalforsamling 2009 Workshop 4: Regionernes sygehusbyggeri fredag den 24. april 2009 Elisabeth Brøgger Jensen Mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jensen@regionh.dk.

Læs mere

HELENDE ARKITEKTUR - rum til interaktion

HELENDE ARKITEKTUR - rum til interaktion HELENDE ARKITEKTUR - rum til interaktion Mette Blicher Folmer PhD - studerende ad:mt Aalborg Universitet UCN Digitale dage 10 april 2013 Indhold: 1. Forskningsprojektet Helende Arkitektur FASE 1 og FASE

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Præsentationen Hvad efterspørger fremtidens patienter og hvilke krav stiller

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Evidensbaseret Design i DNU-processen

Evidensbaseret Design i DNU-processen Evidensbaseret Design i DNU-processen Jeppe Ottosen 1, konsulent; Claus Thomsen 2, lægefaglig chef, dr.med., phd; Jens F. Dahlerup 3, overlæge, dr.med; Bente Dam 2, sygeplejefaglig chef, MPM 1 Rådgivergruppen

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/stemning/ opdateret 01 02 15 STEMNING

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/stemning/ opdateret 01 02 15 STEMNING STEMNING Indretning og patienternes mulighed for at tage personlige ejendele med har betydning for deres evne til at fastholde selvforståelse og identitetsfølelse Patienter er ofte igennem meget forskellige

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, en-sengsstue med eget bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Der

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Helende arkitektur Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Tegning stammer fra»mentale Rum arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne«fa K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S April 2010 - Regionsrådet

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1-sengsstue med toilet Titel, adresse, region Diagnostisk sengeafsnit FAM Sygehus Vendsyssel 9800 Hjørring Region Nordjylland Byggeri, art og størrelse

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Patientværelset Møde d. 8. januar 2015 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Arkitekt Naja McNair Torben Ø Pedersen og Naja

Læs mere

Et sundere lys. Skaber bedre trivsel. Improving caring light for people

Et sundere lys. Skaber bedre trivsel. Improving caring light for people Et sundere lys Skaber bedre trivsel Improving caring light for people Udvikling af lys Formål Luminex Lightcare vil på baggrund af brugere og forskere skabe et forbedret og sundere lys, der øger trivsel

Læs mere

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn 1 Randers den 01.11.15 Donationsansøgning Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers ansøger hermed Randers Storcenters velgørenhedspulje

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Operationsstuer Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse COP Ny central operationsafdeling. Region Sjælland, Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1- sengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus

Læs mere

Wayfinding, - Ventet og Velkommen

Wayfinding, - Ventet og Velkommen Wayfinding, - Ventet og Velkommen Netværksdage, Nyborg Strand, 1. og 2. september 2015 Wayfinding Helle Vinaa 1 Wayfinding Ventet og Velkommen 1, Bebyggelses- og vejmæssige forhold 2, Masterplan for trafik

Læs mere

i Akutmodtagelsen på AAUH

i Akutmodtagelsen på AAUH Fremtidens Tryghedsskabende Patientstue har til formål at forbedre oplevelsen for patienter og personale under behandlingen. i Akutmodtagelsen på AAUH Tanken bag det nye koncept er, at gøre de fysiske

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden

Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden Maj 2011 Samlet politisk grundlag for byggeri i Region Hovedstaden Region Hovedstaden investerer over de næste 10 15 år mere end

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Arkitektur. Af Henning Due, journalist Foto af Ty Stange

Arkitektur. Af Henning Due, journalist Foto af Ty Stange Af Henning Due, journalist Foto af Ty Stange Såkaldt helende arkitektur spiller en central rolle i byggeriet af det første nyopførte psykiatrisygehus i Danmark i 100 år. På psykiatrisygehus Slagelse er

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1-sengsstue med toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Diagnostisk sengeafsnit FAM Sygehus Thy-Mors Højtoftevej 2 7700 Thisted Region

Læs mere

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4

Læs mere

Netværksdage Godt sygehusbyggeri August Livet mellem Stuerne. Kristine Kjærsig Innovationskonsulent Arkitekt

Netværksdage Godt sygehusbyggeri August Livet mellem Stuerne. Kristine Kjærsig Innovationskonsulent Arkitekt Netværksdage Godt sygehusbyggeri August 2016 Livet mellem Stuerne Kristine Kjærsig Innovationskonsulent Arkitekt Præsentation August 2016 / 2 August 2016 / 3 Syddansk Sundhedsinnovation En katalysator

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed Til: Regionsrådet Opgang C Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail center-foroekonomi@regionh.dk@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Hvordan inddrager arkitekten forskningsbaseret viden om indeklima og sundhed i designet af nye, energieffektive boliger?

Hvordan inddrager arkitekten forskningsbaseret viden om indeklima og sundhed i designet af nye, energieffektive boliger? Hvordan inddrager arkitekten forskningsbaseret viden om indeklima og sundhed i designet af nye, energieffektive boliger? MARTHA LEWIS, ARKITEKT SUSTAINABLE DESIGN RESEARCH PUBLICATIONS PROJECTS INDEKLIMA

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Spørgsmålet Kan og skal frivillige indgå som en ressource i en Hospitalsafdeling?

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 98888 www.dnu.rm.dk Konkurrenceprogram INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Nyt Psykiatrisk

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Skræddersyet til Børne- og Ungdomspsykiatri. ledende oversygeplejerske, MPM

Skræddersyet til Børne- og Ungdomspsykiatri. ledende oversygeplejerske, MPM Skræddersyet til Børne- og Ungdomspsykiatri Poul Erik Ravnsmed, ledende 1 Skræddersyet hvad er det? 1. Det skal være moderne 2. Det skal passe til formålet 3. Det skal være smukt 2 Den børne- og ungdomspsykiatriske

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Dagslys. Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S

Dagslys. Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S Dagslys Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S Title/Department/Archive/Author 1 Visual aspects of light M. Knoop

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, Mock-up 1-sengs patientstue for almen og retspsykiatri samt akutmodtagelse Titel, adresse, region Mock-up 1-sengs patientstue Slagelse Sygehus Ingemannsvej

Læs mere

FREMTIDENS PSYKIATRISKE HOSPITAL

FREMTIDENS PSYKIATRISKE HOSPITAL r Billede: Karlsson Arkitekter/VLA KONFERENCE OM INDRETNING AF 2017 16. maj 2017, København Mange psykiatriske hospitaler er på vej over hele landet, og flere skal bygges i de kommende år. Men hvordan

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, ombygning af sengeafsnit for kardiologisk afdeling, 1-sengsstue uden eget bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Projektstade Herlev

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Trine Brun Petersen Ph.d. studerende Laboratoriet for Social Inklusion Designskolen Kolding Hjemlighed på hospitalet

Trine Brun Petersen Ph.d. studerende Laboratoriet for Social Inklusion Designskolen Kolding Hjemlighed på hospitalet Trine Brun Petersen Ph.d. studerende Laboratoriet for Social Inklusion Designskolen Kolding Hjemlighed på hospitalet Der bygges i disse år en række nye hospitaler, hvor hensynet til patientens trivsel

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU Dagslys Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet Kjeld Johnsen, SBi, AAU Lys og Luft - Potentialer og udfordringer på indeklimaområdet 10. juni 2010 Potentialer Trivsel Læring Produktivitet

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Nye sygehuse skal fremtidssikres

Nye sygehuse skal fremtidssikres Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 8 Offentligt Nye sygehuse skal fremtidssikres Danmark står overfor store investeringer i nye sygehuse. Derfor har vi en unik chance for at tænke nyt og anderledes

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Jakob Strømann-Andersen PhD MSc Chief Sustainability Engineer DGNB Auditor, New Urban Districts Jstr@henninglarsen.com

Jakob Strømann-Andersen PhD MSc Chief Sustainability Engineer DGNB Auditor, New Urban Districts Jstr@henninglarsen.com p. 1 08 april 2014 Bæredygtighed i morgendagens hospitaler Jakob Strømann-Andersen PhD MSc Chief Sustainability Engineer DGNB Auditor, New Urban Districts Jstr@henninglarsen.com AGENDA p. 2 Hvad er udfordringerne...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Ambulatorium, Undersøgelses- og behandlingsrum - Stor udgave Titel, adresse, region Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N Region

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2009. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2009. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Helende arkitektur Frandsen, Anne Kathrine; Mullins, Michael Finbarr; Ryhl, Camilla; Folmer, Mette Blicher; Fich, Lars Brorson; Øien, Turid Borgestrand; Sørensen, Nils Lykke Publication

Læs mere

Innovationspotentiale i Ny Hospitalsarkitektur: Forskningsbaseret design i dansk kontekst

Innovationspotentiale i Ny Hospitalsarkitektur: Forskningsbaseret design i dansk kontekst Innovationspotentiale i Ny Hospitalsarkitektur: Forskningsbaseret design i dansk kontekst Michael Mullins, arkitekt maa., PhD., institutleder Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet Spørgsmål

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 17. marts 2011 Kl. 16.30 til 19.00 på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 Møde nr. 12 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLINIK 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings-

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Psykiatrisk afdeling Esbjerg Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N. Region Syddanmark

Læs mere