RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB"

Transkript

1 2015 RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB Af Gabriela Karottki, ph.d. og Steffen Loft, professor, dr.med. Afdeling for Miljø og Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Baggrund... 2 Metode... 2 Resumé af resultater... 4 Vurdering af UFP udsættelse i forhold til i andre miljøer... 6 Mulige sundhedskonsekvenser af udsættelse for UFP fra dieseludstødning... 7 Samlet konklusion... 8 BILAG ENHED/OMRÅDE HVOR MÅLINGERNE BLEV UDFØRT: VEDLIGEHOLD: VEDLIGEHOLD - Lokomotiv-værksted OBV: VEDLIGEHOLD - MR/MQ -værksted Fredericia: VEDLIGEHOLD - Motor værksted/test Århus: OPERATION OPERATION-Togførere MR: OPERATION-Togførere ME/DD OPERATION-Togførere ME/DD: OPERATION-Lokoførere Næstved: OPERATION-Lokoførere Kalundborg: OPERATION-Perron KH managere: KOMERCIEL - Perron KH kiosk: OPERATION- Østerport catering: OPERATION-Perroner Århus: OPERATION-Århus P-risten: OPERATION-Belvedere- klargøring: OPERATION-Belvedere lokoførere:

3 Baggrund Arbejdsmiljøafdelingen i DSB, har anmodet KU om at foretage en række luftkvalitetsmålinger, for at undersøge de ansattes udsættelse for forurening med ultrafine partikler (UFP) fra togenes dieseludstødning. Der er især personalet, der arbejder med eller i de MR og ME lokomotiver og de trukne tog eller på perronerne, som har været i fokus. Metode For at undersøge graden af eksponering indenfor forskellige faggrupper, blev det foretaget personbårne partikelmålinger over en almindelig arbejdsdag blandt udvalgte medarbejdere i DSB. De indgående faggrupper og arbejdsområderne blev udvalgt i samarbejde med Arbejdsmiljøafdelingen, de faglige organisationer og ledelsen i DSB (Arbejdsmiljørådet). Medarbejdere på de udvalgte områder blev via de lokale repræsentanter tilbudt at medvirke til målingerne på helt frivillig basis. Målingerne blev gennemført i perioden 11/9/ /11/2014 og projektet fik arbejdstitlen UFP med DSB. Målingerne blev foretaget med NanoTracer fra Philips Aerasense, som kontinuerligt måler antal af meget små partikler (mellem 10 og 300 nm i diameter) per cm 3 i luften. Målingerne omfatter helt overvejende UFP (defineret ved diameter under 100 nm), da det drejer sig om dieselpartikler der helt overvejende er mellem 10 og 100 nm i diameter (Figur 1). Det vil også sige at resultaterne må forventes at være tilsvarende for andre håndholdte måleapparater som TSI3007 og DiscMini med 10 nm som nedre grænse, mens P-Trak, der måler fra 20 nm størrelse, formentligt vil vise lidt lavere tal. Figur 1. Fordeling af partikler mht. antal (number) og vægt (mass) i forhold til størrelse i et gaderum. Det store antal mellem 10 og 100 nm stammer fra dieseludstødning, mens den store masse omkring 10 µm er støv og slidpartikler. 2

4 De måleapparater, der er brugt her, er grundigt validerede i forhold til større stationære måleapparater i forbindelse med at de tidligere er brugt i en række videnskabelige undersøgelser, der er offentliggjort i anerkendte internationale tidskrifter. Det omfatter bl.a. en tilsvarende undersøgelse af udsættelse for UFP blandt ansatte i Københavns Lufthavn. Figur 2. Billeder af NanoTracer fra Philips Aerasense Måleapparaterne kunne sættes fast med et bælte (se Figur 2) om livet og under målingerne skulle deltagerne blot udføre deres arbejde som de ellers ville have gjort. Det blev anvendt 2 til 4 måleapparater per gang, dvs. 2 til 4 deltagere fra samme eller eventuelt forskellige faggruppe per gang/dag. Hver person blev udstyret med en partikelmåler, som de skulle gå med i løbet af arbejdsdagen over en periode på 6 til 8 timer. Det blev udført målinger over 2 eller 3 dage indenfor hver faggruppe, blandt lokoførere, togførere, perronmanagere og salgspersonale fra perronen, klargøring folk og håndværkere fra lokomotiv- og motorværkstederne. Det skal bemærkes at målingerne er gennemført uden nogen overvågning af deltagerne. Måleinstrumenterne blev afleveret i forvejen til en kontaktperson fra hver arbejdsplads, som har været ansvarlig for rekruttering af medarbejdere, der ønskede at gennemføre de personbårne partikelmålinger over en almindelig arbejdsdag. Det betyder også, at der ikke indgår kendskab til alle arbejdssituationer i rapporten og nogle målinger dækker kun dele af arbejdsdagen. Det har også været situationer hvor måleinstrumenterne løb tør for batteri og skulle oplades, hvorfor der kan være korte/afbrudte målinger i løbet af en arbejdsdag. Nogle målinger blev f. eks. foretaget for at teste en arbejdssituation på nogle arbejdspladser (Skydebrograven- Lokomotiv værksted OBV), derfor kan man, i nogle tilfælde, ikke generalisere at sådan er arbejdssituationen for en almindelig dag. Gabriela Karottki var ansvarlig for planlægning og udførelse af målingerne sammen med de involverede organisationer i DSB, og for data analyse, rapportering og tolkning af resultaterne sammen med Steffen Loft. DSB har finansieret løn til Gabriela Karottki og udgifter til analyseudstyr i forbindelse med måleprojektet. 3

5 Resumé af resultater I tabeller og grafer (bagest) vises antal UFP per cm 3 over tid målt med disse NanoTracers i de forskellige arbejdsområder inddelt i VEDLIGEHOLD 1-3 og OPERATION inddelt i togførere, lokomotivførere, perronrelaterede medarbejde og klargøringspersonel. Som et kort resume af resultaterne kan det ses at: 1. Samlet set er de højest eksponerede togførerne: som kører i MR-togsæt på strækningen Næstved Roskilde-Roskilde-Næstved, med en gennemsnitlig koncentration af UFP på UFP/cm 3 over de 6 arbejdsdage hvor målinger foregik. som kører i dobbeltdækkervogne trukket af ME-lokomotiver på strækningen København/Østerport-Holbæk, København-Nykøbing Falster og København-Kalundborg, dvs. på de strækninger hvor ME lokomotivet er placeret forrest. På disse strækninger ligger koncentrationen på hhv og UFP/cm 3 over de målte arbejdsdage. 2. I værkstederne, er håndværkerne fra Motor værkstedet i Århus og i Fredericia, udsat for en gennemsnitlig koncentration på UFP/cm På perronerne er perronmanagere fra Århus og KH, udsat for en gennemsnitlig koncentration på hhv og UFP/cm 3 gennem arbejdsdagen, mens catering personalet fra Østerport er udsat for ca UFP/cm 3 gennem arbejdsdagen. 4. Blandt lokomotivførerne er dem fra Næstved på turen Næ-Ro-Næ mest udsat, med en koncentration på UFP/cm 3 og dem der kører lokomotivet til/fra Belvedere i KH, med en gennemsnitskoncentration på UFP/cm 3. Som referencemåling er der foretaget 2 målinger på H.C. Andersens Boulevard i 2 på hinanden følgende dage (4. og 5. december), på hhv. 50 minutter om eftermiddagen og 30 minutter om morgenen, og gennemsnitskoncentrationen lå på hhv UFP/cm 3 og UFP/cm 3. Det skal bemærkes at, på måledagene var vejret relativt koldt og nær vindstille, hvilket medfører at forureningen bliver i gaderummet og der derfor er væsentligt højere gadekoncentrationer af UFP end ved mere vind og eller varme. I nedenstående Tabel 1 er en oversigt over de gennemsnitsværdier af samtlige målinger blandt de indgående faggrupper. For flere detaljer henvises til oversigt i Tabel 2 og yderligere for de enkelte måleserier i bilaget bagest. 4

6 Tabel 1. Enhed/ Område Vedligehold Vedligehold Vedligehold Operation (Lokoførere) Arbejdsplads Motor værksted TEST Århus Lokomotiv-værksted OBV Faggruppe + Ca. antal ansatte Håndværker 34/2* Håndværker Knap 100 Arbejdsopgaver Opstart af MR test af MR Elektriker, Smed: Lok. Eftersyn+reparation Små reparationer +TE Skift af luftfiltre 5 Gennemsnitsværdi UFP/cm3 Tid målt per arbejdsdag timer timer 4 Skydebrograven (betinget af spidsværdier) 7 timer 1-? MR/MQ-værksted, Håndværker 60??? timer 4 Fredericia ME + dobbeltdæk Lokofører 450 Tur- KB-KH-KB /23.000* 5-7 timer 6 Forsyning/parkering i KB timer Antal ansatte som gik med måleudstyret MR/Næstved Lokofører 450 Tur- Næ-Ro-Næ timer 4 eller 5 MR/Næstved Togfører 300 Tur- Næ-Ro-Næ-Ro-Næ timer 6 eller 7 MR lokomotiv Operation Tur- NF-KH-HK-KH-NF timer 3 (Togførere) ME + DD Togfører 300 ME/DD lokomotiv Tur-KB-KØ-HK-KH-KB timer 4 ME/DD lokomotiv Operation/ Perroner Perronmanager 15 KH perron timer 2 KH + KH, kiosk (spor 7-8) 7/31 timer - Kommerciel (spor 11-12) 6/33 timer Salg10/2** Øst. catering Spor 3/ timer ad gangen Operation Perroner Århus Perronmanager 10 Perroner Århus timer 3 Operation Belvedere Klargøring 50 Rangering /30.000* timer 4 Operation Belvedere Lokofører 300/lille Rangering timer 3 del af deres tur Operation P-rist i Århus Lokofører timer 2 Reference måling Reference måling Reference måling IC4 togsæt IC3 H.C. Andersens Boulevard Københavns Luftahavn KH-KB Ro-KH Fodgænger Bagageportører timer 1.5 timer

7 Vurdering af UFP udsættelse i forhold til i andre miljøer Nedenfor sammenlignes de målte værdier for UFP for udsatte ansatte i DSB med koncentrationer målt i andre miljøer. For de undersøgte DSB-ansatte var gennemsnitskoncentrationer for en arbejdsdag på mellem UFP/cm 3 for de mindst udsatte som fx kioskansatte og nogle lokoførere, UFP/cm 3 for dem der arbejder på lokomotiv værkstedet OBV i København, UFP/cm 3 for dem der klargører/rangerer togsæt i Belvedere, UFP/cm 3 for lokomotivførerne fra Næstved, UFP/cm 3 for perronmanagere i Århus, UFP/cm 3 for cateringspersonalet på Østerport, UFP/cm 3 for håndværkerne fra motorværkstederne i Århus og Fredericia, samt for perronmanagere fra KH, og mellem og UFP/cm 3 for togførerne, med UFP/cm 3 for de mest udsatte togførere. Ved undersøgelsen af ansatte i Københavns Lufthavn var bagageportører udsat for i gennemsnit UFP/cm 3 over en arbejdsdag, og det var 7 gange højere end det øvrige personale, der overvejende arbejdede indendørs. Bagageportørerne er helt overvejende udsat på forpladserne, hvor flyene holder, og der stammer kun en del af UFP fra dieselmotorer, mens resten er fra jetmotorer, hvor partiklerne menes at være mindre farlige. På stærkt trafikerede gadestrækninger er der i gennemsnit typisk UFP/cm 3, hvor størsteparten er fra dieseludstødning. Dieseludstødningspartikler er typisk under 100 nm, dvs. UFP, og består af elementært kulstof med tjærestoffer og metaller. Udover antal partikler, som benyttet i måleprogrammet kan også måle udsættelse i masseenheder dvs. som vægt, dels som alle partikler under en vis størrelse fx 10 µm eller 2.5 µm, hvor man så taler om PM10 og PM2.5. Da dieselpartikler som anført mest består af kulstof kan man også måle mængden af elementært eller sort kulstof. PM10, NO2 og sort kulstof har været målt stationært i kørende dobbeltdækkervogne trukket af ME/MR lokomotiver, men er ikke omfattet af måleprogrammet i nærværende rapport. Der er i enkelte tilfælde målt sort kulstof (som svarer nogenlunde til elementært kulstof) med stationære instrumenter i dobbeltdækkervogne trukket af ME og MR lokomotiver, hvor værdierne ligger på mellem 1 og 44 µg/m 3, mens en enkeltstående tilsvarende måling på H.C. Andersens Boulevard var 1.7 µg/m 3. I anden sammenhæng er der fra luften i Østersøgade ved en række gentagne målinger i vinterperioden fundet 3 µg/m3 sort kulstof og UFPcm 3 i gennemsnit. Der er i dobbeltdækkervognene også målt masse af alle partikler mindre end 10 µm (PM10) under tilsvarende omstændigheder af med værdier mellem 18 og 100 µg/m 3, hvor en stor andel af værdierne over ca. 20 µg/m 3 må formodes at være sod fra dieseludstødningen. De samtidige stationære målinger af UFP har været i den lave ende af det der i denne målekampagne er fundet hos togførerne. 6

8 Mulige sundhedskonsekvenser af udsættelse for UFP fra dieseludstødning Dieseludstødning, er af det mest autoritative organ på området, IARC, som er Verdenssundhedsorganisationens (WHO) kræftagentur i Lyon, anerkendt som kræftfremkaldende. Det byggede på undersøgelser af især minearbejdere, men støttet af undersøgelser af transportchauffører og jernbanepersonel. Der er på basis af disse undersøgelser beregnet en overrisiko for død af lungekræft på 0,1 % per år man erhvervsmæssigt har været udsat for 1 µg/m 3 af elementært kulstof. Det svarer fx til 689 lungekræftsdødsfald blandt , der har været udsat for 25 µg/m 3 i 45 år. Øvrige helbredseffekter er mest knyttet til befolkningsundersøgelser, hvor risikoen er knyttet til forurening ved bopælsadressen. Her er risikoen for tidlig død, mest af hjertekarsygdom, øget med ca. 6% per 1 µg/m 3 af elementært kulstof ved bopælen igennem mange år. Der er dog nogen usikkerhed med hensyn til særligt stærke effekter af elementært kulstof, og hvis man blot regner som gennemsnitspartikler er risikoen vurderet til 0,6% per 1 µg/m 3. Grunden til, at man mener, at der er særlige helbredseffekter af dieselpartikler, er deres meget lille størrelse som giver en høj grad af afsætning også i de yderste dele af lungerne, hvorfra de vanskeligt fjernes, Dieselpartikler har desuden en stor overflade og muligvis gennemtrængningskraft, der giver særlige mulighed for at de giftige stoffer kan påvirke lunger og kredsløb. Der er alligevel ingen grænseværdier for antal partikler, der også ville være en teknisk udfordring, eller særlige grænseværdier for fx massen af dieselpartikler. Der arbejdes dog med en grænseværdi for sort/ elementært kulstof i udeluften. Elementært eller sort kulstof kan ikke direkte oversættes til UFP som antal, og det er ligeledes meget usikkert at oversætte antal UFP til sort kulstof eller sod. Der er dog en række undersøgelser og rapporter med målinger af begge dele og omsætningsfaktorer der bruges til anbefalinger vedr. regulering eller kontrol med UFP fra dieselmotorer. Her ligger det typisk på at for tunge køretøjer svarer UFP/cm 3 til 1 µg/m 3 partikelmasse, dog med spredning fra 400 til UFP/cm 3 afhængig af omstændigheder. De få samtidige stationære målinger der er gennemført i dobbeltdækkervogne trukket af ME/MR lokomotiver stemme rimeligt overens med en sådan omregning. Dvs. at den målte personlige gennemsnitseksponering for togførerne i ME/MR trukne tog på UFP/cm 3 kan svare til µg/m 3 som masse af partikler eller lidt mindre som elementært kulstof. 7

9 Samlet konklusion Samlet kan det siges at især togførerne på en arbejdsdag i ME- og MR-trukne regionaltog udsættes for væsentligt højere koncentrationer af dieseludstødning end ved konstant ophold på meget trafikerede gadestrækninger eller ved arbejde som bagageportør i lufthavnen. Der er ikke nogen grænseværdi for UFP, men denne udsættelse må efter den bedst mulige videnskabelige vurdering øge risikoen for lungekræft, blærekræft og hjertekarsygdom. En væsentlig del af de øvrige undersøgte personalegrupper er udsat for UFP i et omfang, der mere svarer ophold på meget trafikerede gadestrækninger eller ved arbejde som bagageportør i lufthavnen. Det forekommer foreløbigt forbundet med for stor usikkerhed at forsøge at vurdere den øgede risiko knyttet til de forskellige personalegruppers udsættelse. Samtidige personbårne målinger af sort eller elementært kulstof og UFP antal blandt de mest udsatte personalegrupper kunne mindske usikkerheden ved en sådan vurdering. Det bemærkes i øvrigt at der er begrænsede kilder til rådighed til sundhedsvurderingen, og selve målingerne er behæftet med usikkerhed pga. det begrænsede antal og dækning af arbejdssituationer. I nedenstående Tabel 2 er en oversigt over samtlige målinger blandt de indgående faggrupper med angivelse af enhed/område, arbejdsplads, arbejdsopgaver, måledage, måleresultater som gennemsnit og maksimalværdi, aktiviteter og bemærkninger. 8

10 Tabel 2. Enhed/ område Vedligehold Vedligehold Vedligehold Arbejdsplads Faggruppe + Ca. antal ansatte Motor værksted TEST Århus (Side 17) Lokomotivværksted OBV (Side 11) MR/MQværksted, Fredericia (Side 15) ME + dobbeltdæk (Side 34) Håndværker 34/2* Håndværker Knap 100 Håndværker 60 Lokofører 450 Måling dato 2014 Arbejdsopgaver 13/10-15/10 Opstart af MR test af MR 11/9-14/9 Elektriker, Smed: Lok. Eftersyn+reparation Små reparationer +TE Skift af luftfiltre Gennemsnitsværdi UFP/cm 3 (Range) ( ) ( ) Maxværdi 2mill. 1.6mill. Location og aktivitet værkstedet Testbænk Operatørrum/ testbænk I hallen ved lokomotiv 12/9??? mill./8 mill. Skydebrograven 16-21/10??? mill. ved motor opstart Værkstedetved motor ( ) opstart Lokof- Kalundborg 6-10/10 Tur- KB-KH-KB /23.000* ( / *) opstart KB opstart Bev/KH *-Kun en dag opstart i KB og Bev/KH Gennemsnit på Bemærkning Motoren kører: Ved opstart motor: mill Motoren kører: Motoren kører: Høje koncentrationen ved opstart lok.( ) i forb med klargøring og rangering i depot Kalundborg; Operation (Lokoførere) MR/ Næstved (Side 29) Lokofører /9+1/10 Lokof- Næstved Forsyning/parkering i KB Tur- Næ-Ro-Næ UFP/cm3 ved motor opstart (tæt på); ( ) UFP/cm3 kortvarigt-imens motor kører 8 mill. opstart Høje koncentrationer ved opstart lok.( ) i forb med klargøring( ) i depot Næ 9

11 MR/ Næstved (Side 19) Togfører / /11 Tur- Næ-Ro-Næ-Ro-Næ MR lokomotiv ( ) 8 mill.i NæN og Gadstrup Høje koncentrationer ved afgang/ankomst fra/til stationer undervejs Operation (Togførere) ME + DD (Side 22; Side 25) Togfører /9 Tur- NF-KH-HK-KH-NF ME/DD lokomotiv 24/ /11 Tur-KB-KØ-HK-KH-KB ME/DD lokomotiv mill. opstart KH 5 mill. i HK Perronen HK og KH-? ( ) 600-1mill. opstart KØ mill. opstart i KH Perronen KØ og KH-? lokom. bagest mill. lokom.forrest (KH-HK og KH-NF) bagest lokom.forrest (KØ-HK og KH-KB) Operation/ Kommerciel Operation Operation Operation Operation Perroner KH (Side 38) (Side 40) (Side 41) Perroner Århus (Side 42) Belvedere (Side 45) Belvedere (Side 48) P-rist i Århus (Side 43) Perronmanager 15 + Salg10/2** ad gangen 3.3 mill.-opstart lokom.- tæt på Perronmanager 10 Klargøring 50 Lokofører30 0/lille del af deres tur 15/9-17/9 + KH perron ( ) (spor 7-8) 15/9-17/9 KH,kiosk ( ) (spor 11-12) ( ) /9-19/9 Øst.catering ( ) 12-13/ ( ) 29/9-3/10 rangering /30.000* ( /97.000*)??? rangering ( ) Lokofører / ( ) mill opstart lokom tæt på opstart lok-tæt på opstart motor *-Kun en dag- en gennemsnit på tograngist Perron KH, spor 5/6 Perron KH, spor 7/8 Perron KH spor 11/12 Perron KØ, spor 3/4 Perron Århus spor 3/4-? i forb. med togkørsel til/fra spor 5/ i forb. med togkørsel i forb. med togkørsel til/fra spor 3/ i forb. med togkørsel til/fra spor 3/ i forb. med opgaver foretaget af tograngister 1.4 mill.-opstart motor i forb. med rangering når motoren kører i tomgang (KØ,KH) 1 mill. opstart motor i forb. med togkørsel til/fra P-risten målt på kontor i vindue 10

12 BILAG ENHED/OMRÅDE HVOR MÅLINGERNE BLEV UDFØRT: 1 VEDLIGEHOLD: 1.1 VEDLIGEHOLD - Lokomotiv-værksted OBV: Det blev brugt 4 målere over 4 dage: 11/9/ /9/2014; Gennemsnitværdier på UFP (ultrafine partikler)/cm 3 i hallen over disse 4 dage; Høje værdier mens motoren kører ( UFP/cm 3 ) og spidsværdier ved motor opstart (over 1 mill. UFP/cm 3 ). Elektrikers opgaver- koncentrationen af partikler stiger fra i hallen til under udførelse af opgaven, med spidsværdier på UFP/cm 3, for 1-2 minutter (når motoren er tændt). Gennemsnit koncentrationen UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er UFP/ cm 3. Figur 1. OBV- 11/9/2014: Elektriker går ind i toget mens motoren er tændt. Skalaen går fra til UFP/cm 3. 11

13 Lokomotiv eftersyn og reparation i blindgangen - koncentrationen af partikler stiger fra et gennemsnit på UFP/ cm 3 til eller Høje værdier- feks og , mens motoren kører. Gennemsnit koncentrationen, over 6 timers målinger fra samme dag, målt med 2 apparater, er på UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er / UFP/ cm 3. Figur 2. OBV, 12/9/2014: Smed- Eftersyn, Reparation i blindgangen. Skalaen går fra til UFP/cm 3 Figur 3. OBV, 12/9/2014: Smed- Eftersyn på lokomotiv Skalaen går fra til UFP/cm 3 12

14 Små reparationer og TE (???)-Gennemsnit koncentrationen UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er UFP/ cm 3. Figur 4. OBV, 14/9/2014: TE + små reparationer på lokomotiv Skalaen går fra til UFP/cm 3 Skift af luftfiltre på lokomotiv koncentrationen stiger fra i hallen til UFP/m 3 13

15 Skydebrograven- et gennemsnit på UFP/ cm 3 indtil motor opstart, som stiger over 1 million og når op til 5 millioner UFP/ m 3 i ca. 45 minutter, derefter falder til igen. Figur 5. OBV, 12/9/2014: Opstart motor (ca. kl til 11.50). Skalaen går fra 1 million til 8 mill. UFP/cm 3 De højeste værdier blev målt hver gang motoren blev startet op på et lokomotiv (se billede ca. kl og ca ). Koncentration omkring til UFP/ cm 3 mens motoren kører, med spidsværdier på 1 million, i 2-4 minutter. (de 2 forskellige farver, viser at det blev målt med 2 forskellige målere på samme tidspunkt; de 2 målinger er analyseret samtidigt). Gennemsnit koncentrationen ca UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er 1.5 mill. UFP/ cm 3 ved motor opstart (tæt på). Figur 6. OBV, 11/9/2014: Opstart lokomotiv (kl og 12.30). Skalaen går fra til 1.6 mill.ufp/cm 3 14

16 1.2 VEDLIGEHOLD - MR/MQ -værksted Fredericia: Målt fra d. 16/10 til d. 21/10/2014. Gennemsnit på UFP/ cm 3 på de 4 målte dage. Minimum værdier fra til UFP/ cm 3, værdier på mens motoren kører og spidsværdier ved motor opstart (fra til op på 2 mill. UFP/cm 3 ). Ved opstart af motor, ses det altid høje spidsværdier for 1-2 minutter (her på og op til 2 millioner UFP/ cm 3 ). Koncentrationen ligger på UFP/ cm 3, når motoren er tændt, men falder hurtigt ned på UFP/ cm 3 eller tæt på nul når motoren er slukket. Når man går under togsættet i værkstedet og toget er startet, stiger koncentrationen kortvarig til UFP/cm 3. Fig.1. Fredericia, 16/10/2014 med 3 målere, over 6 timer. Motor opstart ca. kl og kl Skalaen går fra til UFP/cm 3 Fig.2. Fredericia, 17/10/2014, målt med 3 målere, over ca. 5 timer. Motor opstart ca..kl (høje målte koncentrationen hvis man er tæt på-blåt farve/måler 1, lidt lavere hvis man ikke er tæt på rødt farve/måler 2). Skalaen går fra til 2.2 mill. UFP/cm 3 15

17 Ved svejsning (målt over 2 dage (20+21/10/2014), på spor 7), stiger værdierne på op til UFP/ cm 3, med spidsværdier fra til UFP/ cm 3, som kan skyldes motor opstart. Fig.3. Fredericia, 20/10/2014, målt med 3 målere, over ca. 6 timer. Motor opstart ca.kl (høje målte koncentrationen hvis man er tæt på-rødt farve/måler 1, lidt lavere hvis man ikke er tæt på gult farve/måler2). Skalaen går fra til UFP/cm 3 Fig.4. Fredericia, 21/10/2014, målt med 2 målere, over ca. 6 timer. Skalaen går fra til UFP/cm 3 Koncentrationen er højest når man er tættest på togsættet der kører, og falder meget hurtigt hvis man er lidt væk fra den (se graferne, som viser målinger fra de samme dage i hallen, med de 4 apparater). 16

18 1.3 VEDLIGEHOLD - Motor værksted/test Århus: Målt fra d. 13/10 til d. 15/10: Gennemsnit på UFP/cm 3 i hallen hvis ingen opgaver udføres, mens motoren kører og spidsværdier på 2 mill. UFP/cm 3 ved motor opstart. Koncentrationen er højest når man er tættest på, og falder meget hurtigt hvis man er lidt væk fra den (se graferne, som viser målinger fra den samme dag i værkstedet, målt med 2 apparater). Ikke så høje værdier om eftermiddag, gennemsnit på UFP/cm 3 ; de UFP/cm 3, er en fremprovokeret måling tæt på en motor med støvurenheder, som lige var kommet ud af toget og ind på værkstedet. Fig. 1. Motorværksted/TEST i Århus, 13/10/2014, målt med 2 målere. Skalaen går fra til UFP/cm 3 gennemsnit om formiddagen, fra op til UFP/cm 3, men den stiger meget i tilfælde af opstart af MR (med spidsværdier på UFP/cm 3, som falder til omkring mens motoren kører) eller test af MR ( p/cm 3 ) for 10 minutter. 17

19 Opstart af MR (tæt på, ) Test af MR (ikke tæt på ) Fig. 2. Motorværksted/TEST i Århus, 15/10/2014, testbænk, gennemsnit UFP/cm 3. Skalaen går fra til 2.3 mill. UFP/cm 3 Opstart af MR (Ikke tæt på, ) Test af MR (tæt på, ) Fig. 3. Motorværksted/TEST i Århus, 15/10/2014, test af MR operatørrum/testbænk, gennemsnit UFP/cm 3. Skalaen går fra til UFP/cm 3 18

20 2. OPERATION: 2.1. OPERATION-Togførere MR: Målt d. 22/9 til d. 26/9 og 11-14/11: Værdier mellem UFP/cm 3 under turen Næ-Ro-Næ, for alle 6 dagsmålinger, med høje værdier ved togets ankomst/afgang til/fra stationer undervejs. MR: Næstved-Roskilde-Næstved-Roskilde-Næstved- Litra MR 4065 og fra kl til kl timers morgentur (målinger fra 2 dage, 22/9+23/9): o d. 22/9-rødt farve: gennemsnit på , minimum værdi 2300, max værdi 8.1 mill. UFP/cm 3 i Gadstrup. Ellers ret høje værdier i Tureby ( UFP), Herfølge ( ), Tureby( ), NæN ( ), Holme Olstrup/Haslev( ), Køge ( ). o d.23/9-blåt farve, gns. på , minimum værdi 4400, max værdi 8.5 mill. UFP/cm 3 lige før Herfølge. På denne dag ses også meget høje værdier ved ankomst/afgang til og fra Gadstrup og Herfølge, i begge retninger. Figur 1. Togførere, togstrækning Næstved(5:17)-Roskilde(6:21)/(6:29)-Næ(7:35)/(7:45)-Ro(8:51)/(8:59)-Næ(10:05), 22+23/9/2014. Skalaen går fra 1 mill. til 9 mill. UFP/cm 3 19

21 MR: Næstved-Roskilde-Næstved-Roskilde-Næstved- fra kl til kl timers morgentur (målinger fra 2 dage, 12/11+14/11): o d. 12/11-rødt farve: gennemsnit på , minimum værdi 2200, max værdi UFP/cm 3 i Haslev. Ellers ret høje værdier i Tureby( UFP/cm 3 ) og ved afgang/ankomst fra/til de stationer undervejs. o d.14/11-blåt farve, gns. på , minimum værdi 3300, max værdi 1.7 mill. UFP/cm 3 i Næ N. Ellers ret høje værdier i Haslev ( UFP/cm 3 ) Fig. 2. Togførere, togstrækning Næstved(5:17)-Roskilde(6:21)/(6:29)-Næ(7:35)/(7:45)-Ro(8:51)/(8:59)-Næ(10:05), 12+14/11/2014. Skalaen går fra til 1.8 mill. UFP/cm 3 MR: Næ-Ro-Næ-Ro-Næ- Litra MR fra kl til kl målt d.25/9 o Gennemsnit på UFP/cm 3, min 3900, max UFP/cm 3 i Næ N og UFP/cm 3 ved Havdrup/Gadstrup. Fig. 3. Togførere, togstrækning Næstved(11:15)-Roskilde(12:21)/(12:29)-Næ(13:35)/(13:45)-Ro(14:51)/(14:59)- Næ(16:05), 25/9/2014. Skalaen går fra til UFP/cm 3 20

22 Næ-Ro-Næ-Ro-Næ- fra kl til kl målt d. 11/11 o Gennemsnit på UFP/cm 3, min 5500, max 1 mill. UFP/cm 3 i Næstved Nord. Ellers ret høje værdier i Haslev (11: UFP/cm 3 ) og Havdrup (12:09-1 million UFP/cm 3 ). Fig. 4. Togførere, togstrækning Næstved(10:45)-Roskilde(11:51)/(11:59)-Næ(13:05), 11/11/2014. Skalaen går fra til 1.1 mill. UFP/cm 3 Blandet togsæt/tur, kørt af 2 litra MF(IC3 dieseltog) og 1 litra ER(IC3 el-togsæt), 11/11 Gennemsnit på UFP/cm 3, minimum værdi 4600, max værdi UFP/cm 3 i Køge. koncentrationen mellem og UFP/cm 3 på strækningerne Ro-Næ og Næ-Ro KH-Næ Næ-Ro Ro-Næ pause Næ-Ro Ro-KH(el-tog) Fig. 5. Togførere, blandet togsæt på togstrækning København-Næstved-Roskilde-København, 11/11/2014. Skalaen går fra til UFP/cm 3 21

23 2.2. OPERATION-Togførere ME/DD: NykF-KH-Holbæk-KH-NykF-3 dage målinger: 22/9, 25/9 og 26/9: Lave koncentrationen (gennemsnit7.000 UFP/cm 3 ) når lokomotivet er bagest, meget høje koncentrationer når lokomotivet er forrest ( mill. UFP/cm 3, afhængigt måske af vinden). Spidsværdier på 4-5 mill. UFP/cm 3 ved opstart af motor i forbindelse med flytning af lokomotiv. NF-KH (kl )-ME bagest KH-HK( )- ME forrest HK-KH ( )- ME bagest KH-NF ( )- ME forrest Dag1: gennemsnit på UFP/cm 3, når lokomotivet er placeret bagest koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Ro, falder lidt til UFP/cm 3 efter Ro (til Tolløse), så stiger det meget ved Holbæk over UFP/cm 3, med max værdi på 4.5 mill. UFP/cm 3 koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Nykøbing Falster NF-KH (ME bagest) KH-Holbæk (ME forrest) Holbæk-KH (ME bagest) KH-NF (ME forrest) Fig. 1. Togførere, på strækning: (1521)Nyk.F-KH-HK(1514)-KH- Nyk.F (1505), 22/9/2014. Skalaen går fra til 5 mill. UFP/cm 3 22

24 Dag 2: gennemsnit på UFP/cm 3, fra NF til KH, lidt højere værdier mellem fra HK til KH koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Holbæk, med max værdi på 1.4 mill. UFP/cm 3 koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Nykøbing Falster KH-Holbæk (ME forrest) KH-NF (ME forrest) Fig. 2. Togførere, på strækning: (4204)Nyk.F.-KH-HK(2513)-KH(2516)-NF(2225), 25/9/2014. Skalaen går fra til 1.4 mill. UFP/cm 3 23

RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB

RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB 2015 RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB Af Gabriela Karottki, ph.d. og Steffen Loft, professor, dr.med. Afdeling for Miljø og Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse

Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Luftforurening og arbejdsmiljø 8-10

Læs mere

Måling af partikelforureningen i Søgaderne

Måling af partikelforureningen i Søgaderne Måling af partikelforureningen i Søgaderne Afrapporteret af: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 22 København N 1 Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233)

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233) Sag 5841-2 og 1026 Sydbanen weekend fra 10.-12. februar 2017 kontakt vedr. denne køreplan Yvonne Hjorh Sørensen, DSB Korrigeringscenter ymh@dsb.dk tlf 24684133 København - Roskilde - Køge - Næstved - Nykøbing

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Projektleder: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012

Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012 Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

Sundhedsmæssige effekter af partikler

Sundhedsmæssige effekter af partikler Sundhedsmæssige effekter af partikler Poul Bo Larsen Kemikaliekontoret Miljøstyrelsen Trafikdage Aalborg Universitet 25-26 august 2003 Bilag 2 til Partikelredegørelse Vurdering af partikelforureningens

Læs mere

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup.

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Populærvidenskabelig artikel, projekt nr. 22-2011-09 Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Charlotte Brauer 1, Karina Lauenborg Møller 2, Lau Caspar Thygesen 2, Sigurd Mikkelsen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 12/09 2016 19-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko

Læs mere

Redning jernbane. Print selv version

Redning jernbane. Print selv version Redning jernbane Print selv version Arbejdsjording: Er der skader på køreledninger eller brand i eller omkring toget skal kørestrømmen afbrydes og ledningerne arbejdsjordes. Brug af vand til slukning nærmere

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Karsten Fuglsang, FORCE Technology, TINV Målekampagner udført for Københavns Lufthavne A/S i 2013-2014 af: Thomas Rosenørn, FORCE Technology

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

4. Roskilde - Køge - Næstved

4. Roskilde - Køge - Næstved TB (Ø) 99-24 Strækningshastighed: Roskilde - Køge - Næstved km/t 4..2005 627 Fra København strækning 7 6 5 4 3 2 Roskilde (Ro) km 3,3 overgangsstation C 7 betinget skift S S Mod Fredericia/Taulov strækning

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: januar 2018

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: januar 2018 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan DSB planlagde i januar måned med en driftspulje på 52 IC4 togsæt, heraf 40 togsæt til

Læs mere

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder M I LJ Ø P U N K T INDRE BY CHRISTIANSHAVN Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger Undersøgelsens målesteder Forudsætninger 30% lavere niveau H.C. Andersens Boulevard Kystbane-perronen Bremerholm En

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Driftsdirektør Anders Egehus 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2016-13 2016-14 2016-15 2016-16 2016-17

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Indikative partikelma linger i Charlottenlund

Indikative partikelma linger i Charlottenlund Indikative partikelma linger 212-215 i Charlottenlund Jan Holst Jensen, Charlottenlund Private kontinuerte partikelmålinger over en 3-årig periode udført ved hjælp af en kommercielt let tilgængelig partikeltæller.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Orientering til TRU vedr. IC4-situationen

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan Den 25. juni 2017 trådte

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable Sjælland, Lolland og Falster 11.12.2011-08.12.2012 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Kbh.s Lufthavn, Kastrup Næstved Nykøbing F Rødby Færge Grenaa Trustrup

Læs mere

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Jesper Jacobsen Miljøafdelingen Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Tel: +45 32 31 32 31 Email: maf@cph.dk

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Langtidseffekter af partikler fra brændeovne:

Langtidseffekter af partikler fra brændeovne: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 398 Offentligt Langtidseffekter af partikler fra brændeovne: Hjertekarsygdom og kræft Ved Steffen Loft Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning. Hvordan kan et bedre indeklima forbedre vores sundhed?

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning. Hvordan kan et bedre indeklima forbedre vores sundhed? CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning Hvordan kan et bedre indeklima forbedre vores sundhed? Centrale forskningsresultater og anbefalinger Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1.

Læs mere

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 17.9.2014 Befolkningsundersøgelser: Hvordan kan et bedre indeklima reducere risikoen for luftvejs-

Læs mere

Notat om indikative partikelma linger

Notat om indikative partikelma linger Notat om indikative partikelma linger Jan Holst Jensen, Charlottenlund, 2014-08-28 Private indikative partikelmålinger udført ved hjælp af en kommercielt let tilgængelig partikeltæller. 1 (8) Notat om

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

3. Eksponering i arbejdsmiljøet

3. Eksponering i arbejdsmiljøet 3. Eksponering i arbejdsmiljøet Hver gang vi trækker vejret, indånder vi små partikler i nanoskala. Udendørs kommer partiklerne primært fra ufuldstændig forbrænding af fossile brændstoffer som fx diesel.

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretidsforbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Projektets formål: At analysere sandsynlige/mulige effekter

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Sjælland, Lolland og Falster: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) jælland, Lolland og Falster 10.12.2017-08.12.2018 HELINGØR KALUNDBORG ROKILDE KØBENHAVN H ODENE RINGTED KØGE KØBENHAVN LUFTHAVN NÆTVED NYKØBING F RØDBY FÆRGE BEØG REJEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VIIT JOURN

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Elektrificering i Danmark. Alex Landex

Elektrificering i Danmark. Alex Landex Elektrificering i Danmark - er vi tæt på? Alex Landex Trafikinvesteringsplanen Nye signaler i hele landet København Ringsted Ringmetro i København Dobbeltspor Lejre Vipperød Vamdrup Vojens Vordingborg

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Analyserapport nr. 636028 - del 1 Partikelemission fra levende lys

Analyserapport nr. 636028 - del 1 Partikelemission fra levende lys Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 20 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport nr. 636028 - del 1 Partikelemission fra levende lys Dato

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

Jernbanenyheder fra BL Sendt lørdag 15. oktober 2011 til Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Jernbanenyheder fra BL Sendt lørdag 15. oktober 2011 til  Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Jernbanenyheder fra BL Sendt lørdag 15. oktober 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder KØREPLANER Fr 14/10 2011 Veterantog til Mrb Tog 91668 (Hi-Kh), Fra

Læs mere

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt - SKB - Hundige 1-1 Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s 1 Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

Analyserapport nr. 636028 del 4 Partikelemission fra levende lys

Analyserapport nr. 636028 del 4 Partikelemission fra levende lys Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 20 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport nr. 636028 del 4 Partikelemission fra levende lys Dato 24.

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 Hermed afrapporteres resultater fra støvmålinger d. 26/2-15.

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Marts 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Marts 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Marts 2017 1. Nuværende indsættelsesplan (december 2016) DSB planlagde i marts med en driftspulje på 45 IC4 togsæt, heraf 38 togsæt til indsættelse

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 15. august 2017 1. Nuværende indsættelsesplan Af IC4

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDET I TRANSPORTUDVALGET DEN 28. JANUAR 2016 KL :

DAGSORDEN TIL MØDET I TRANSPORTUDVALGET DEN 28. JANUAR 2016 KL : Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt DAGSORDEN TIL MØDET I TRANSPORTUDVALGET DEN 28. JANUAR 2016 KL. 10.15: DSB kombinerer flere/alle forringelser i én pakke til udkantsdanmark

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere