RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB"

Transkript

1 2015 RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB Af Gabriela Karottki, ph.d. og Steffen Loft, professor, dr.med. Afdeling for Miljø og Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Baggrund... 2 Metode... 2 Resumé af resultater... 4 Vurdering af UFP udsættelse i forhold til i andre miljøer... 6 Mulige sundhedskonsekvenser af udsættelse for UFP fra dieseludstødning... 7 Samlet konklusion... 8 BILAG ENHED/OMRÅDE HVOR MÅLINGERNE BLEV UDFØRT: VEDLIGEHOLD: VEDLIGEHOLD - Lokomotiv-værksted OBV: VEDLIGEHOLD - MR/MQ -værksted Fredericia: VEDLIGEHOLD - Motor værksted/test Århus: OPERATION OPERATION-Togførere MR: OPERATION-Togførere ME/DD OPERATION-Togførere ME/DD: OPERATION-Lokoførere Næstved: OPERATION-Lokoførere Kalundborg: OPERATION-Perron KH managere: KOMERCIEL - Perron KH kiosk: OPERATION- Østerport catering: OPERATION-Perroner Århus: OPERATION-Århus P-risten: OPERATION-Belvedere- klargøring: OPERATION-Belvedere lokoførere:

3 Baggrund Arbejdsmiljøafdelingen i DSB, har anmodet KU om at foretage en række luftkvalitetsmålinger, for at undersøge de ansattes udsættelse for forurening med ultrafine partikler (UFP) fra togenes dieseludstødning. Der er især personalet, der arbejder med eller i de MR og ME lokomotiver og de trukne tog eller på perronerne, som har været i fokus. Metode For at undersøge graden af eksponering indenfor forskellige faggrupper, blev det foretaget personbårne partikelmålinger over en almindelig arbejdsdag blandt udvalgte medarbejdere i DSB. De indgående faggrupper og arbejdsområderne blev udvalgt i samarbejde med Arbejdsmiljøafdelingen, de faglige organisationer og ledelsen i DSB (Arbejdsmiljørådet). Medarbejdere på de udvalgte områder blev via de lokale repræsentanter tilbudt at medvirke til målingerne på helt frivillig basis. Målingerne blev gennemført i perioden 11/9/ /11/2014 og projektet fik arbejdstitlen UFP med DSB. Målingerne blev foretaget med NanoTracer fra Philips Aerasense, som kontinuerligt måler antal af meget små partikler (mellem 10 og 300 nm i diameter) per cm 3 i luften. Målingerne omfatter helt overvejende UFP (defineret ved diameter under 100 nm), da det drejer sig om dieselpartikler der helt overvejende er mellem 10 og 100 nm i diameter (Figur 1). Det vil også sige at resultaterne må forventes at være tilsvarende for andre håndholdte måleapparater som TSI3007 og DiscMini med 10 nm som nedre grænse, mens P-Trak, der måler fra 20 nm størrelse, formentligt vil vise lidt lavere tal. Figur 1. Fordeling af partikler mht. antal (number) og vægt (mass) i forhold til størrelse i et gaderum. Det store antal mellem 10 og 100 nm stammer fra dieseludstødning, mens den store masse omkring 10 µm er støv og slidpartikler. 2

4 De måleapparater, der er brugt her, er grundigt validerede i forhold til større stationære måleapparater i forbindelse med at de tidligere er brugt i en række videnskabelige undersøgelser, der er offentliggjort i anerkendte internationale tidskrifter. Det omfatter bl.a. en tilsvarende undersøgelse af udsættelse for UFP blandt ansatte i Københavns Lufthavn. Figur 2. Billeder af NanoTracer fra Philips Aerasense Måleapparaterne kunne sættes fast med et bælte (se Figur 2) om livet og under målingerne skulle deltagerne blot udføre deres arbejde som de ellers ville have gjort. Det blev anvendt 2 til 4 måleapparater per gang, dvs. 2 til 4 deltagere fra samme eller eventuelt forskellige faggruppe per gang/dag. Hver person blev udstyret med en partikelmåler, som de skulle gå med i løbet af arbejdsdagen over en periode på 6 til 8 timer. Det blev udført målinger over 2 eller 3 dage indenfor hver faggruppe, blandt lokoførere, togførere, perronmanagere og salgspersonale fra perronen, klargøring folk og håndværkere fra lokomotiv- og motorværkstederne. Det skal bemærkes at målingerne er gennemført uden nogen overvågning af deltagerne. Måleinstrumenterne blev afleveret i forvejen til en kontaktperson fra hver arbejdsplads, som har været ansvarlig for rekruttering af medarbejdere, der ønskede at gennemføre de personbårne partikelmålinger over en almindelig arbejdsdag. Det betyder også, at der ikke indgår kendskab til alle arbejdssituationer i rapporten og nogle målinger dækker kun dele af arbejdsdagen. Det har også været situationer hvor måleinstrumenterne løb tør for batteri og skulle oplades, hvorfor der kan være korte/afbrudte målinger i løbet af en arbejdsdag. Nogle målinger blev f. eks. foretaget for at teste en arbejdssituation på nogle arbejdspladser (Skydebrograven- Lokomotiv værksted OBV), derfor kan man, i nogle tilfælde, ikke generalisere at sådan er arbejdssituationen for en almindelig dag. Gabriela Karottki var ansvarlig for planlægning og udførelse af målingerne sammen med de involverede organisationer i DSB, og for data analyse, rapportering og tolkning af resultaterne sammen med Steffen Loft. DSB har finansieret løn til Gabriela Karottki og udgifter til analyseudstyr i forbindelse med måleprojektet. 3

5 Resumé af resultater I tabeller og grafer (bagest) vises antal UFP per cm 3 over tid målt med disse NanoTracers i de forskellige arbejdsområder inddelt i VEDLIGEHOLD 1-3 og OPERATION inddelt i togførere, lokomotivførere, perronrelaterede medarbejde og klargøringspersonel. Som et kort resume af resultaterne kan det ses at: 1. Samlet set er de højest eksponerede togførerne: som kører i MR-togsæt på strækningen Næstved Roskilde-Roskilde-Næstved, med en gennemsnitlig koncentration af UFP på UFP/cm 3 over de 6 arbejdsdage hvor målinger foregik. som kører i dobbeltdækkervogne trukket af ME-lokomotiver på strækningen København/Østerport-Holbæk, København-Nykøbing Falster og København-Kalundborg, dvs. på de strækninger hvor ME lokomotivet er placeret forrest. På disse strækninger ligger koncentrationen på hhv og UFP/cm 3 over de målte arbejdsdage. 2. I værkstederne, er håndværkerne fra Motor værkstedet i Århus og i Fredericia, udsat for en gennemsnitlig koncentration på UFP/cm På perronerne er perronmanagere fra Århus og KH, udsat for en gennemsnitlig koncentration på hhv og UFP/cm 3 gennem arbejdsdagen, mens catering personalet fra Østerport er udsat for ca UFP/cm 3 gennem arbejdsdagen. 4. Blandt lokomotivførerne er dem fra Næstved på turen Næ-Ro-Næ mest udsat, med en koncentration på UFP/cm 3 og dem der kører lokomotivet til/fra Belvedere i KH, med en gennemsnitskoncentration på UFP/cm 3. Som referencemåling er der foretaget 2 målinger på H.C. Andersens Boulevard i 2 på hinanden følgende dage (4. og 5. december), på hhv. 50 minutter om eftermiddagen og 30 minutter om morgenen, og gennemsnitskoncentrationen lå på hhv UFP/cm 3 og UFP/cm 3. Det skal bemærkes at, på måledagene var vejret relativt koldt og nær vindstille, hvilket medfører at forureningen bliver i gaderummet og der derfor er væsentligt højere gadekoncentrationer af UFP end ved mere vind og eller varme. I nedenstående Tabel 1 er en oversigt over de gennemsnitsværdier af samtlige målinger blandt de indgående faggrupper. For flere detaljer henvises til oversigt i Tabel 2 og yderligere for de enkelte måleserier i bilaget bagest. 4

6 Tabel 1. Enhed/ Område Vedligehold Vedligehold Vedligehold Operation (Lokoførere) Arbejdsplads Motor værksted TEST Århus Lokomotiv-værksted OBV Faggruppe + Ca. antal ansatte Håndværker 34/2* Håndværker Knap 100 Arbejdsopgaver Opstart af MR test af MR Elektriker, Smed: Lok. Eftersyn+reparation Små reparationer +TE Skift af luftfiltre 5 Gennemsnitsværdi UFP/cm3 Tid målt per arbejdsdag timer timer 4 Skydebrograven (betinget af spidsværdier) 7 timer 1-? MR/MQ-værksted, Håndværker 60??? timer 4 Fredericia ME + dobbeltdæk Lokofører 450 Tur- KB-KH-KB /23.000* 5-7 timer 6 Forsyning/parkering i KB timer Antal ansatte som gik med måleudstyret MR/Næstved Lokofører 450 Tur- Næ-Ro-Næ timer 4 eller 5 MR/Næstved Togfører 300 Tur- Næ-Ro-Næ-Ro-Næ timer 6 eller 7 MR lokomotiv Operation Tur- NF-KH-HK-KH-NF timer 3 (Togførere) ME + DD Togfører 300 ME/DD lokomotiv Tur-KB-KØ-HK-KH-KB timer 4 ME/DD lokomotiv Operation/ Perroner Perronmanager 15 KH perron timer 2 KH + KH, kiosk (spor 7-8) 7/31 timer - Kommerciel (spor 11-12) 6/33 timer Salg10/2** Øst. catering Spor 3/ timer ad gangen Operation Perroner Århus Perronmanager 10 Perroner Århus timer 3 Operation Belvedere Klargøring 50 Rangering /30.000* timer 4 Operation Belvedere Lokofører 300/lille Rangering timer 3 del af deres tur Operation P-rist i Århus Lokofører timer 2 Reference måling Reference måling Reference måling IC4 togsæt IC3 H.C. Andersens Boulevard Københavns Luftahavn KH-KB Ro-KH Fodgænger Bagageportører timer 1.5 timer

7 Vurdering af UFP udsættelse i forhold til i andre miljøer Nedenfor sammenlignes de målte værdier for UFP for udsatte ansatte i DSB med koncentrationer målt i andre miljøer. For de undersøgte DSB-ansatte var gennemsnitskoncentrationer for en arbejdsdag på mellem UFP/cm 3 for de mindst udsatte som fx kioskansatte og nogle lokoførere, UFP/cm 3 for dem der arbejder på lokomotiv værkstedet OBV i København, UFP/cm 3 for dem der klargører/rangerer togsæt i Belvedere, UFP/cm 3 for lokomotivførerne fra Næstved, UFP/cm 3 for perronmanagere i Århus, UFP/cm 3 for cateringspersonalet på Østerport, UFP/cm 3 for håndværkerne fra motorværkstederne i Århus og Fredericia, samt for perronmanagere fra KH, og mellem og UFP/cm 3 for togførerne, med UFP/cm 3 for de mest udsatte togførere. Ved undersøgelsen af ansatte i Københavns Lufthavn var bagageportører udsat for i gennemsnit UFP/cm 3 over en arbejdsdag, og det var 7 gange højere end det øvrige personale, der overvejende arbejdede indendørs. Bagageportørerne er helt overvejende udsat på forpladserne, hvor flyene holder, og der stammer kun en del af UFP fra dieselmotorer, mens resten er fra jetmotorer, hvor partiklerne menes at være mindre farlige. På stærkt trafikerede gadestrækninger er der i gennemsnit typisk UFP/cm 3, hvor størsteparten er fra dieseludstødning. Dieseludstødningspartikler er typisk under 100 nm, dvs. UFP, og består af elementært kulstof med tjærestoffer og metaller. Udover antal partikler, som benyttet i måleprogrammet kan også måle udsættelse i masseenheder dvs. som vægt, dels som alle partikler under en vis størrelse fx 10 µm eller 2.5 µm, hvor man så taler om PM10 og PM2.5. Da dieselpartikler som anført mest består af kulstof kan man også måle mængden af elementært eller sort kulstof. PM10, NO2 og sort kulstof har været målt stationært i kørende dobbeltdækkervogne trukket af ME/MR lokomotiver, men er ikke omfattet af måleprogrammet i nærværende rapport. Der er i enkelte tilfælde målt sort kulstof (som svarer nogenlunde til elementært kulstof) med stationære instrumenter i dobbeltdækkervogne trukket af ME og MR lokomotiver, hvor værdierne ligger på mellem 1 og 44 µg/m 3, mens en enkeltstående tilsvarende måling på H.C. Andersens Boulevard var 1.7 µg/m 3. I anden sammenhæng er der fra luften i Østersøgade ved en række gentagne målinger i vinterperioden fundet 3 µg/m3 sort kulstof og UFPcm 3 i gennemsnit. Der er i dobbeltdækkervognene også målt masse af alle partikler mindre end 10 µm (PM10) under tilsvarende omstændigheder af med værdier mellem 18 og 100 µg/m 3, hvor en stor andel af værdierne over ca. 20 µg/m 3 må formodes at være sod fra dieseludstødningen. De samtidige stationære målinger af UFP har været i den lave ende af det der i denne målekampagne er fundet hos togførerne. 6

8 Mulige sundhedskonsekvenser af udsættelse for UFP fra dieseludstødning Dieseludstødning, er af det mest autoritative organ på området, IARC, som er Verdenssundhedsorganisationens (WHO) kræftagentur i Lyon, anerkendt som kræftfremkaldende. Det byggede på undersøgelser af især minearbejdere, men støttet af undersøgelser af transportchauffører og jernbanepersonel. Der er på basis af disse undersøgelser beregnet en overrisiko for død af lungekræft på 0,1 % per år man erhvervsmæssigt har været udsat for 1 µg/m 3 af elementært kulstof. Det svarer fx til 689 lungekræftsdødsfald blandt , der har været udsat for 25 µg/m 3 i 45 år. Øvrige helbredseffekter er mest knyttet til befolkningsundersøgelser, hvor risikoen er knyttet til forurening ved bopælsadressen. Her er risikoen for tidlig død, mest af hjertekarsygdom, øget med ca. 6% per 1 µg/m 3 af elementært kulstof ved bopælen igennem mange år. Der er dog nogen usikkerhed med hensyn til særligt stærke effekter af elementært kulstof, og hvis man blot regner som gennemsnitspartikler er risikoen vurderet til 0,6% per 1 µg/m 3. Grunden til, at man mener, at der er særlige helbredseffekter af dieselpartikler, er deres meget lille størrelse som giver en høj grad af afsætning også i de yderste dele af lungerne, hvorfra de vanskeligt fjernes, Dieselpartikler har desuden en stor overflade og muligvis gennemtrængningskraft, der giver særlige mulighed for at de giftige stoffer kan påvirke lunger og kredsløb. Der er alligevel ingen grænseværdier for antal partikler, der også ville være en teknisk udfordring, eller særlige grænseværdier for fx massen af dieselpartikler. Der arbejdes dog med en grænseværdi for sort/ elementært kulstof i udeluften. Elementært eller sort kulstof kan ikke direkte oversættes til UFP som antal, og det er ligeledes meget usikkert at oversætte antal UFP til sort kulstof eller sod. Der er dog en række undersøgelser og rapporter med målinger af begge dele og omsætningsfaktorer der bruges til anbefalinger vedr. regulering eller kontrol med UFP fra dieselmotorer. Her ligger det typisk på at for tunge køretøjer svarer UFP/cm 3 til 1 µg/m 3 partikelmasse, dog med spredning fra 400 til UFP/cm 3 afhængig af omstændigheder. De få samtidige stationære målinger der er gennemført i dobbeltdækkervogne trukket af ME/MR lokomotiver stemme rimeligt overens med en sådan omregning. Dvs. at den målte personlige gennemsnitseksponering for togførerne i ME/MR trukne tog på UFP/cm 3 kan svare til µg/m 3 som masse af partikler eller lidt mindre som elementært kulstof. 7

9 Samlet konklusion Samlet kan det siges at især togførerne på en arbejdsdag i ME- og MR-trukne regionaltog udsættes for væsentligt højere koncentrationer af dieseludstødning end ved konstant ophold på meget trafikerede gadestrækninger eller ved arbejde som bagageportør i lufthavnen. Der er ikke nogen grænseværdi for UFP, men denne udsættelse må efter den bedst mulige videnskabelige vurdering øge risikoen for lungekræft, blærekræft og hjertekarsygdom. En væsentlig del af de øvrige undersøgte personalegrupper er udsat for UFP i et omfang, der mere svarer ophold på meget trafikerede gadestrækninger eller ved arbejde som bagageportør i lufthavnen. Det forekommer foreløbigt forbundet med for stor usikkerhed at forsøge at vurdere den øgede risiko knyttet til de forskellige personalegruppers udsættelse. Samtidige personbårne målinger af sort eller elementært kulstof og UFP antal blandt de mest udsatte personalegrupper kunne mindske usikkerheden ved en sådan vurdering. Det bemærkes i øvrigt at der er begrænsede kilder til rådighed til sundhedsvurderingen, og selve målingerne er behæftet med usikkerhed pga. det begrænsede antal og dækning af arbejdssituationer. I nedenstående Tabel 2 er en oversigt over samtlige målinger blandt de indgående faggrupper med angivelse af enhed/område, arbejdsplads, arbejdsopgaver, måledage, måleresultater som gennemsnit og maksimalværdi, aktiviteter og bemærkninger. 8

10 Tabel 2. Enhed/ område Vedligehold Vedligehold Vedligehold Arbejdsplads Faggruppe + Ca. antal ansatte Motor værksted TEST Århus (Side 17) Lokomotivværksted OBV (Side 11) MR/MQværksted, Fredericia (Side 15) ME + dobbeltdæk (Side 34) Håndværker 34/2* Håndværker Knap 100 Håndværker 60 Lokofører 450 Måling dato 2014 Arbejdsopgaver 13/10-15/10 Opstart af MR test af MR 11/9-14/9 Elektriker, Smed: Lok. Eftersyn+reparation Små reparationer +TE Skift af luftfiltre Gennemsnitsværdi UFP/cm 3 (Range) ( ) ( ) Maxværdi 2mill. 1.6mill. Location og aktivitet værkstedet Testbænk Operatørrum/ testbænk I hallen ved lokomotiv 12/9??? mill./8 mill. Skydebrograven 16-21/10??? mill. ved motor opstart Værkstedetved motor ( ) opstart Lokof- Kalundborg 6-10/10 Tur- KB-KH-KB /23.000* ( / *) opstart KB opstart Bev/KH *-Kun en dag opstart i KB og Bev/KH Gennemsnit på Bemærkning Motoren kører: Ved opstart motor: mill Motoren kører: Motoren kører: Høje koncentrationen ved opstart lok.( ) i forb med klargøring og rangering i depot Kalundborg; Operation (Lokoførere) MR/ Næstved (Side 29) Lokofører /9+1/10 Lokof- Næstved Forsyning/parkering i KB Tur- Næ-Ro-Næ UFP/cm3 ved motor opstart (tæt på); ( ) UFP/cm3 kortvarigt-imens motor kører 8 mill. opstart Høje koncentrationer ved opstart lok.( ) i forb med klargøring( ) i depot Næ 9

11 MR/ Næstved (Side 19) Togfører / /11 Tur- Næ-Ro-Næ-Ro-Næ MR lokomotiv ( ) 8 mill.i NæN og Gadstrup Høje koncentrationer ved afgang/ankomst fra/til stationer undervejs Operation (Togførere) ME + DD (Side 22; Side 25) Togfører /9 Tur- NF-KH-HK-KH-NF ME/DD lokomotiv 24/ /11 Tur-KB-KØ-HK-KH-KB ME/DD lokomotiv mill. opstart KH 5 mill. i HK Perronen HK og KH-? ( ) 600-1mill. opstart KØ mill. opstart i KH Perronen KØ og KH-? lokom. bagest mill. lokom.forrest (KH-HK og KH-NF) bagest lokom.forrest (KØ-HK og KH-KB) Operation/ Kommerciel Operation Operation Operation Operation Perroner KH (Side 38) (Side 40) (Side 41) Perroner Århus (Side 42) Belvedere (Side 45) Belvedere (Side 48) P-rist i Århus (Side 43) Perronmanager 15 + Salg10/2** ad gangen 3.3 mill.-opstart lokom.- tæt på Perronmanager 10 Klargøring 50 Lokofører30 0/lille del af deres tur 15/9-17/9 + KH perron ( ) (spor 7-8) 15/9-17/9 KH,kiosk ( ) (spor 11-12) ( ) /9-19/9 Øst.catering ( ) 12-13/ ( ) 29/9-3/10 rangering /30.000* ( /97.000*)??? rangering ( ) Lokofører / ( ) mill opstart lokom tæt på opstart lok-tæt på opstart motor *-Kun en dag- en gennemsnit på tograngist Perron KH, spor 5/6 Perron KH, spor 7/8 Perron KH spor 11/12 Perron KØ, spor 3/4 Perron Århus spor 3/4-? i forb. med togkørsel til/fra spor 5/ i forb. med togkørsel i forb. med togkørsel til/fra spor 3/ i forb. med togkørsel til/fra spor 3/ i forb. med opgaver foretaget af tograngister 1.4 mill.-opstart motor i forb. med rangering når motoren kører i tomgang (KØ,KH) 1 mill. opstart motor i forb. med togkørsel til/fra P-risten målt på kontor i vindue 10

12 BILAG ENHED/OMRÅDE HVOR MÅLINGERNE BLEV UDFØRT: 1 VEDLIGEHOLD: 1.1 VEDLIGEHOLD - Lokomotiv-værksted OBV: Det blev brugt 4 målere over 4 dage: 11/9/ /9/2014; Gennemsnitværdier på UFP (ultrafine partikler)/cm 3 i hallen over disse 4 dage; Høje værdier mens motoren kører ( UFP/cm 3 ) og spidsværdier ved motor opstart (over 1 mill. UFP/cm 3 ). Elektrikers opgaver- koncentrationen af partikler stiger fra i hallen til under udførelse af opgaven, med spidsværdier på UFP/cm 3, for 1-2 minutter (når motoren er tændt). Gennemsnit koncentrationen UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er UFP/ cm 3. Figur 1. OBV- 11/9/2014: Elektriker går ind i toget mens motoren er tændt. Skalaen går fra til UFP/cm 3. 11

13 Lokomotiv eftersyn og reparation i blindgangen - koncentrationen af partikler stiger fra et gennemsnit på UFP/ cm 3 til eller Høje værdier- feks og , mens motoren kører. Gennemsnit koncentrationen, over 6 timers målinger fra samme dag, målt med 2 apparater, er på UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er / UFP/ cm 3. Figur 2. OBV, 12/9/2014: Smed- Eftersyn, Reparation i blindgangen. Skalaen går fra til UFP/cm 3 Figur 3. OBV, 12/9/2014: Smed- Eftersyn på lokomotiv Skalaen går fra til UFP/cm 3 12

14 Små reparationer og TE (???)-Gennemsnit koncentrationen UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er UFP/ cm 3. Figur 4. OBV, 14/9/2014: TE + små reparationer på lokomotiv Skalaen går fra til UFP/cm 3 Skift af luftfiltre på lokomotiv koncentrationen stiger fra i hallen til UFP/m 3 13

15 Skydebrograven- et gennemsnit på UFP/ cm 3 indtil motor opstart, som stiger over 1 million og når op til 5 millioner UFP/ m 3 i ca. 45 minutter, derefter falder til igen. Figur 5. OBV, 12/9/2014: Opstart motor (ca. kl til 11.50). Skalaen går fra 1 million til 8 mill. UFP/cm 3 De højeste værdier blev målt hver gang motoren blev startet op på et lokomotiv (se billede ca. kl og ca ). Koncentration omkring til UFP/ cm 3 mens motoren kører, med spidsværdier på 1 million, i 2-4 minutter. (de 2 forskellige farver, viser at det blev målt med 2 forskellige målere på samme tidspunkt; de 2 målinger er analyseret samtidigt). Gennemsnit koncentrationen ca UFP/ cm 3, minimum værdi er UFP/ cm 3 og max værdi er 1.5 mill. UFP/ cm 3 ved motor opstart (tæt på). Figur 6. OBV, 11/9/2014: Opstart lokomotiv (kl og 12.30). Skalaen går fra til 1.6 mill.ufp/cm 3 14

16 1.2 VEDLIGEHOLD - MR/MQ -værksted Fredericia: Målt fra d. 16/10 til d. 21/10/2014. Gennemsnit på UFP/ cm 3 på de 4 målte dage. Minimum værdier fra til UFP/ cm 3, værdier på mens motoren kører og spidsværdier ved motor opstart (fra til op på 2 mill. UFP/cm 3 ). Ved opstart af motor, ses det altid høje spidsværdier for 1-2 minutter (her på og op til 2 millioner UFP/ cm 3 ). Koncentrationen ligger på UFP/ cm 3, når motoren er tændt, men falder hurtigt ned på UFP/ cm 3 eller tæt på nul når motoren er slukket. Når man går under togsættet i værkstedet og toget er startet, stiger koncentrationen kortvarig til UFP/cm 3. Fig.1. Fredericia, 16/10/2014 med 3 målere, over 6 timer. Motor opstart ca. kl og kl Skalaen går fra til UFP/cm 3 Fig.2. Fredericia, 17/10/2014, målt med 3 målere, over ca. 5 timer. Motor opstart ca..kl (høje målte koncentrationen hvis man er tæt på-blåt farve/måler 1, lidt lavere hvis man ikke er tæt på rødt farve/måler 2). Skalaen går fra til 2.2 mill. UFP/cm 3 15

17 Ved svejsning (målt over 2 dage (20+21/10/2014), på spor 7), stiger værdierne på op til UFP/ cm 3, med spidsværdier fra til UFP/ cm 3, som kan skyldes motor opstart. Fig.3. Fredericia, 20/10/2014, målt med 3 målere, over ca. 6 timer. Motor opstart ca.kl (høje målte koncentrationen hvis man er tæt på-rødt farve/måler 1, lidt lavere hvis man ikke er tæt på gult farve/måler2). Skalaen går fra til UFP/cm 3 Fig.4. Fredericia, 21/10/2014, målt med 2 målere, over ca. 6 timer. Skalaen går fra til UFP/cm 3 Koncentrationen er højest når man er tættest på togsættet der kører, og falder meget hurtigt hvis man er lidt væk fra den (se graferne, som viser målinger fra de samme dage i hallen, med de 4 apparater). 16

18 1.3 VEDLIGEHOLD - Motor værksted/test Århus: Målt fra d. 13/10 til d. 15/10: Gennemsnit på UFP/cm 3 i hallen hvis ingen opgaver udføres, mens motoren kører og spidsværdier på 2 mill. UFP/cm 3 ved motor opstart. Koncentrationen er højest når man er tættest på, og falder meget hurtigt hvis man er lidt væk fra den (se graferne, som viser målinger fra den samme dag i værkstedet, målt med 2 apparater). Ikke så høje værdier om eftermiddag, gennemsnit på UFP/cm 3 ; de UFP/cm 3, er en fremprovokeret måling tæt på en motor med støvurenheder, som lige var kommet ud af toget og ind på værkstedet. Fig. 1. Motorværksted/TEST i Århus, 13/10/2014, målt med 2 målere. Skalaen går fra til UFP/cm 3 gennemsnit om formiddagen, fra op til UFP/cm 3, men den stiger meget i tilfælde af opstart af MR (med spidsværdier på UFP/cm 3, som falder til omkring mens motoren kører) eller test af MR ( p/cm 3 ) for 10 minutter. 17

19 Opstart af MR (tæt på, ) Test af MR (ikke tæt på ) Fig. 2. Motorværksted/TEST i Århus, 15/10/2014, testbænk, gennemsnit UFP/cm 3. Skalaen går fra til 2.3 mill. UFP/cm 3 Opstart af MR (Ikke tæt på, ) Test af MR (tæt på, ) Fig. 3. Motorværksted/TEST i Århus, 15/10/2014, test af MR operatørrum/testbænk, gennemsnit UFP/cm 3. Skalaen går fra til UFP/cm 3 18

20 2. OPERATION: 2.1. OPERATION-Togførere MR: Målt d. 22/9 til d. 26/9 og 11-14/11: Værdier mellem UFP/cm 3 under turen Næ-Ro-Næ, for alle 6 dagsmålinger, med høje værdier ved togets ankomst/afgang til/fra stationer undervejs. MR: Næstved-Roskilde-Næstved-Roskilde-Næstved- Litra MR 4065 og fra kl til kl timers morgentur (målinger fra 2 dage, 22/9+23/9): o d. 22/9-rødt farve: gennemsnit på , minimum værdi 2300, max værdi 8.1 mill. UFP/cm 3 i Gadstrup. Ellers ret høje værdier i Tureby ( UFP), Herfølge ( ), Tureby( ), NæN ( ), Holme Olstrup/Haslev( ), Køge ( ). o d.23/9-blåt farve, gns. på , minimum værdi 4400, max værdi 8.5 mill. UFP/cm 3 lige før Herfølge. På denne dag ses også meget høje værdier ved ankomst/afgang til og fra Gadstrup og Herfølge, i begge retninger. Figur 1. Togførere, togstrækning Næstved(5:17)-Roskilde(6:21)/(6:29)-Næ(7:35)/(7:45)-Ro(8:51)/(8:59)-Næ(10:05), 22+23/9/2014. Skalaen går fra 1 mill. til 9 mill. UFP/cm 3 19

21 MR: Næstved-Roskilde-Næstved-Roskilde-Næstved- fra kl til kl timers morgentur (målinger fra 2 dage, 12/11+14/11): o d. 12/11-rødt farve: gennemsnit på , minimum værdi 2200, max værdi UFP/cm 3 i Haslev. Ellers ret høje værdier i Tureby( UFP/cm 3 ) og ved afgang/ankomst fra/til de stationer undervejs. o d.14/11-blåt farve, gns. på , minimum værdi 3300, max værdi 1.7 mill. UFP/cm 3 i Næ N. Ellers ret høje værdier i Haslev ( UFP/cm 3 ) Fig. 2. Togførere, togstrækning Næstved(5:17)-Roskilde(6:21)/(6:29)-Næ(7:35)/(7:45)-Ro(8:51)/(8:59)-Næ(10:05), 12+14/11/2014. Skalaen går fra til 1.8 mill. UFP/cm 3 MR: Næ-Ro-Næ-Ro-Næ- Litra MR fra kl til kl målt d.25/9 o Gennemsnit på UFP/cm 3, min 3900, max UFP/cm 3 i Næ N og UFP/cm 3 ved Havdrup/Gadstrup. Fig. 3. Togførere, togstrækning Næstved(11:15)-Roskilde(12:21)/(12:29)-Næ(13:35)/(13:45)-Ro(14:51)/(14:59)- Næ(16:05), 25/9/2014. Skalaen går fra til UFP/cm 3 20

22 Næ-Ro-Næ-Ro-Næ- fra kl til kl målt d. 11/11 o Gennemsnit på UFP/cm 3, min 5500, max 1 mill. UFP/cm 3 i Næstved Nord. Ellers ret høje værdier i Haslev (11: UFP/cm 3 ) og Havdrup (12:09-1 million UFP/cm 3 ). Fig. 4. Togførere, togstrækning Næstved(10:45)-Roskilde(11:51)/(11:59)-Næ(13:05), 11/11/2014. Skalaen går fra til 1.1 mill. UFP/cm 3 Blandet togsæt/tur, kørt af 2 litra MF(IC3 dieseltog) og 1 litra ER(IC3 el-togsæt), 11/11 Gennemsnit på UFP/cm 3, minimum værdi 4600, max værdi UFP/cm 3 i Køge. koncentrationen mellem og UFP/cm 3 på strækningerne Ro-Næ og Næ-Ro KH-Næ Næ-Ro Ro-Næ pause Næ-Ro Ro-KH(el-tog) Fig. 5. Togførere, blandet togsæt på togstrækning København-Næstved-Roskilde-København, 11/11/2014. Skalaen går fra til UFP/cm 3 21

23 2.2. OPERATION-Togførere ME/DD: NykF-KH-Holbæk-KH-NykF-3 dage målinger: 22/9, 25/9 og 26/9: Lave koncentrationen (gennemsnit7.000 UFP/cm 3 ) når lokomotivet er bagest, meget høje koncentrationer når lokomotivet er forrest ( mill. UFP/cm 3, afhængigt måske af vinden). Spidsværdier på 4-5 mill. UFP/cm 3 ved opstart af motor i forbindelse med flytning af lokomotiv. NF-KH (kl )-ME bagest KH-HK( )- ME forrest HK-KH ( )- ME bagest KH-NF ( )- ME forrest Dag1: gennemsnit på UFP/cm 3, når lokomotivet er placeret bagest koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Ro, falder lidt til UFP/cm 3 efter Ro (til Tolløse), så stiger det meget ved Holbæk over UFP/cm 3, med max værdi på 4.5 mill. UFP/cm 3 koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Nykøbing Falster NF-KH (ME bagest) KH-Holbæk (ME forrest) Holbæk-KH (ME bagest) KH-NF (ME forrest) Fig. 1. Togførere, på strækning: (1521)Nyk.F-KH-HK(1514)-KH- Nyk.F (1505), 22/9/2014. Skalaen går fra til 5 mill. UFP/cm 3 22

24 Dag 2: gennemsnit på UFP/cm 3, fra NF til KH, lidt højere værdier mellem fra HK til KH koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Holbæk, med max værdi på 1.4 mill. UFP/cm 3 koncentrationen mellem mill. UFP/cm 3, fra KH til Nykøbing Falster KH-Holbæk (ME forrest) KH-NF (ME forrest) Fig. 2. Togførere, på strækning: (4204)Nyk.F.-KH-HK(2513)-KH(2516)-NF(2225), 25/9/2014. Skalaen går fra til 1.4 mill. UFP/cm 3 23

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder M I LJ Ø P U N K T INDRE BY CHRISTIANSHAVN Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger Undersøgelsens målesteder Forudsætninger 30% lavere niveau H.C. Andersens Boulevard Kystbane-perronen Bremerholm En

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 17.9.2014 Befolkningsundersøgelser: Hvordan kan et bedre indeklima reducere risikoen for luftvejs-

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6-6-2014. Forfatter. Thomas Ellermann Institut for Miljøvidenskab

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6-6-2014. Forfatter. Thomas Ellermann Institut for Miljøvidenskab Notat om Delprogram for luft under NOVANA om placering af gademålestationer og om en målestation i et forstadsområde med fokus på betydningen af brænderøg Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning Handicapservice Gyldig fra 1. oktober 2012 Indhold Rejser i Danmark Togoperatørenes ledsagerordning Få et legitimationskort Få mere at vide og bestil din rejse hos Rejser til udlandet Faciliteter i togene

Læs mere

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR PROGRAM FINALESTÆVNE 2010 FOR U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre Velkommen til Hvidovre Hvidovre IF s Håndboldafdeling byder jer velkommen til Hvidovre, hvor der for 38. gang bliver afholdt

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan

Kapacitetsanalyse årsager + foranstaltninger Kapacitetsforbedringsplan handlingsplan Hvis Banedanmark ikke kan imødekomme alle ansøgninger om infrastrukturkapacitet i næste køreplan eller i nær fremtid, erklæres infrastruktur overbelastet. Kapacitetsanalyse, inden ½ år: årsager + foranstaltninger

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable jælland, Lolland og Falster 14.12.2014-12.12.2015 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Københavns Lufthavn Næstved Nykøbing F Rødby Færge Arden Hobro jælland,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

GTS vognmelding. Arbejdsplanlægning. Vognekspedition. Melding/afvigelser

GTS vognmelding. Arbejdsplanlægning. Vognekspedition. Melding/afvigelser Side 1 af 5 Formål At sikre rettidig togafgang og togankomst. At sikre at produktet opfylder gældende regler, samt vore forpligtelser i DanLink systemet. Gyldighedsområde Proceduren er gældende ved transport

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4.

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4. Forbindelse fra København H til Hamburg/Berlin der til Tyskland fra København kører i direkte Togbus København H-Rødby Færge eller Puttgarden. Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2011/2012!

En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2011/2012! RIF s FODBOLDSUPPORT og Sportmaster ØNSKER HERMED ALLE SPONSORER, TRÆNERE, DRENGENE, FAMILIERNE OG ALLE ANDRE INVOLVEREDE - Fredag til søndag, 16., 17. og 18. december En rigtig glædelig jul samt et godt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere