Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej"

Transkript

1 Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 Indhold Sammenfatning og konklusion Introduktion Baggrund og formål Beskrivelse af lokaliteten Evalueringsmetode Resultater Bilag

3 Sammenfatning og konklusion I forbindelse med anlægsarbejdet på motorvejen E20 ved Slagelse er der etableret en midlertidig vejstrækning der fører motorvejstrafikken uden om arbejdsområdet. Ved overgangen til denne midlertidige strækning er der etableret rumlestriber i kombination med en Din Fart tavle for at nedsætte hastigheden. Den skiltede hastighed på strækningen er 80 km/t. Nærværende rapport beskriver effekten på hastighed som følge af rumlestriber i kombination med Din Fart tavle. Effekten er baseret på registrerede hastigheder i målesnit placeret henholdsvis ca. 100m og ca. 200m før rumlestriberne, samt ca. 50 m efter rumlestriberne. Der er målt hastigheder i perioder hvor Din Fart tavlen har været i brug samt i perioder hvor Din Fart tavlen har været deaktiveret (og nedtaget). Resultaterne viser, at hastigheden mellem det første og sidste målesnit reduceres med 15 km/t i perioder hvor Din Fart tavlen har været i brug. I perioder hvor Din Fart tavlen er deaktiveret, er hastighedsreduktionen 12 km/t. Hastigheden reduceres fra et niveau på ca. 85 km/t i det første målesnit til et niveau på km/t i det sidste målesnit. Andelen af bilister der overskrider hastighedsgrænsen er målt til 65% - 70% i det første målesnit, mens den i det sidste målesnit er 18% og 34% for henholdsvis aktiv og deaktiv Din Fart tavle. Det skal dog bemærkes, at hastighedsniveauet generelt er lavere i perioden hvor Din Fart tavlen er aktiv, hvilket også gælder det første målesnit hvor effekten af Din Fart tavlen formodes at være lille. Effekten af Din Fart tavlen vil derfor nok være en smule overvurderet i resultaterne. 3

4 1. Introduktion 1.1 Baggrund og formål I forbindelse med anlægsarbejdet på motorvejen E20 ved Slagelse er der etableret en midlertidig vejstrækning der fører motorvejstrafikken uden om arbejdsområdet. Ved overgangen til denne midlertidige strækning er der etableret rumlestriber i kombination med en Din Fart tavle for at nedsætte hastigheden. Der er foretaget en evaluering af den hastighedsreducerende effekt af rumlestriber i kombination med Din Fart tavle. 1.2 Beskrivelse af lokaliteten Nedenstående kort der viser strækning med rumlestriberne for trafik i vestgående retning på E20 ved Slagelse. Interimsmotorvejen ligger umiddelbart efter rumlestriberne i vestgående retning. Figur 1. Strækning med rumblestriber. Der er skiltet 80 km hastighedsbegrænsning med faste tavler på strækningen op mod rumlestriberne. 4

5 Der er placeret en Din Fart tavle umiddelbart før rumlestriberne. Den er indstillet således, at den kun viser hastighed og blink i tilfælde hvor trafikanten overskrider 80 km/t. Hvis hastigheden er mindre end 80 km/t forbliver tavlen slukket. Tavlen kan også sættes op til kontinuert at vise hastighed på displayet og kun blinke når hastighedsgrænsen overskrides. For at spare strøm er denne funktion dog ikke benyttet på lokaliteten. Foto 1-5 viser strækningen som den ser ud i vestgående retning fra ca. 200 m før rumlestriberne og frem mod rumlestriberne. Foto 1. Ca. 200 m før rumlestriberne. 5

6 Foto 2. Ca. 100 m før rumlestriberne Foto 3 Ca. 50 m før rumlestriberne. 6

7 Foto 4. Umiddelbart før rumlestriberne. Foto 5 Afslutning på rumlestriber. Overledning til interimsmotorvej ses i baggrunden. 7

8 2. Evalueringsmetode Der er målt snithastigheder i 3 målesnit omkring rumlestriberne for trafikken i den vestgående køreretning. Se principskitsen i figur 2. Målesnit 1 ligger 190 m før rumlestriberne. Målesnit 2 ligger 90 m før rumlestriberne. Målesnit 3 ligger 60m efter rumlestriberne. Målesnittenes placering har været betinget af muligheden for at fastspænde måleudstyr på master, skilte eller lign. Måleudstyr ved snit 1 er således monteret på C55 tavle lige før bro se foto 1. Måleudstyr ved snit 2 er monteret på gul tavle om vognbaneforløb (smalt venstre spor) se foto 2. Måleudstyr ved snit 3 er monteret på gul tavle (Nødplads) se foto 5. Rumlestriberne er etableret over en strækning på ca. 35 m hvor der umiddelbart før rumlestriberne (ca. 30 m før) er placeret en Din Fart tavle. Ca. 150 m efter målesnit 3 begynder selve interimsmotorvejen hvor trafikken ledes mod højre. Ved overgangen er der placeret N42 og løbelys. 190m 90m 35m 60m 150m Målesnit 1 Målesnit 2 30m Målesnit 3 Din fart tavle Figur 2 Skitse af strækning med angivelse af målesnit. I de tre målesnit er der gennemført trafik- og hastighedsmåling vha. fastmonteret radar der skyder køretøjerne i en vinkel på 45 grader. Radaren er placeret i højre vejside. Den registrerer hastighed og længde for hvert køretøj. I de tilfælde hvor et stort køretøj i højre spor skjuler et køretøj i venstre spor vil køretøjet i venstre spor ikke blive registreret. Der skelnes i registreringerne ikke entydigt mellem køretøjer i højre og venstre spor. Nøjagtigheden af hastighedsmålingerne angives til at være 1-2 km/t mens længdeklassifikationen af de registrerede køretøjer anses for mindre præcis. En grov tilnærmet opdeling på personbil og tunge køretøjer kan dog gennemføres. 8

9 Der er målt hastigheder i alle tre målesnit samtidig over 1 hverdag henholdsvis MED og UDEN tændt Din Fart tavle. Hastighedsdata er indhentet i 2 x 24 timer på følgende tidspunkter: Med Din Fart Tavle: 10. april kl. 11 til 11. april kl. 11 Uden Din Fart Tavle: 11. april kl.13 til 12. april kl. 13 I perioden Uden Din Fart tavlen, har tavlen være slået ned og ses dermed ikke af trafikanterne. Det skal bemærkes, at der for den 10. april er målt 3 mm nedbør mens der for den 11. og 12. april er målt under 1 mm. Kraftig regn kan påvirke hastigheden. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet på de benyttede måledage. 9

10 Hastighed km/t Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej 3. Resultater Som før nævnt er der målt hastigheder i 24 timer i en situation med og uden Din Fart Tavle. Der er registreret ca køretøjer i perioden med Din Fart Tavle og ca køretøjer i perioden uden Din Fart Tavlen. kken har således været nogenlunde ensartet i de to måledøgn. Figur 3 viser den registrerede gennemsnitshastighed i de 3 målesnit med og uden Din Fart tavle. Gns. hastighed i målesnit med og uden Din Fart Tavle Målesnit Med Din fart tavle Uden Din fart tavle Figur 3. Målt gennemsnitshastighed med/uden Din Fart tavle i snit 1,2 og 3. Resultaterne fra figur 3 ses endvidere i Tabel 1, som udover gennemsnitshastighed også angiver standardafvigelse, 85% fraktil samt andel over 80 km/t. Hastighederne er for begge spor samlet. Gns. hastigheden reduceres fra snit 1 til snit 3 med 15 km/t i situationen med Din Fart tavle og med 12 km/t uden Din Fart Tavle. Hastighedsreduktionen fra snit 2 til snit 3 (umiddelbart før/efter rumlestriberne) er 5 km/t med Din Fart Tavle og 4 km/t uden Din Fart Tavle. 10

11 Generelt er hastighedsniveauet lavere i situationen med Din Fart Tavlen, hvilket også gælder for snit 1. Det kunne tyde på et generelt lavere hastighedsniveau i udgangspunktet i måleperioden med Din Fart Tavle. Gns. hastighed (km/t) Stdafv (km/t) 85% fraktil (km/t) Målesnit Med Din fart tavle Uden Din fart tavle Med Din fart tavle Uden Din fart tavle Med Din fart tavle Uden Din fart tavle Med Din fart tavle Andel (%) >80 km/t Uden Din fart tavle Tabel 1. Resultater for hastighedsmåling med/uden Din Fart tavle i målesnit 1, 2 og 3. Reduktion i 85% fraktilen mellem snit 1og snit 3 er målt til 18 km/t med Din Fart tavle og 15 km/t uden Din Fart tavle. Mellem snit 2 og snit 3 er reduktionen i 85% fraktilen 7 km/t med Din Fart tavle og 6 km/t uden Din Fart tavle. Generelt ligger 85% fraktilen i alle 3 snit 3-5 km/t højere i situationen uden Din Fart tavlen. 35% af bilisterne overskrider 80 km/t i snit 2 i situationer med Din Fart tavle. I snit 3 er det reduceret til 18%. I situationer uden Din Fart tavle er andelen højere. 51% overskrider 80 km/t i snit 2 og 34% i snit 3. I bilag ses figurer af gennemsnitshastigheden over døgnet med/uden Din Fart Tavle. Generelt ligger hastigheden højere for alle tider af døgnet i situationer uden Din Fart tavlen. Dette gælder alle målesnit (også målesnit 1) og for alle perioder af døgnet. I bilag ses endvidere også hastighedsfordelingen for de 3 målesnit med/uden Din Fart tavle. Af figurerne ses, at der er sket en generel forskydning af hastigheden, også for de laveste hastigheder, på trods af at Din Fart tavlen kun aktiveres for bilister > 80 km/t. 11

12 Opsamling på resultater Hastighedsændringen fra snit 1 til snit 2 og 3 er vist i tabel 2. Samlet viser resultaterne, at rumlestriber i kombination med Din Fart tavle reducerer hastigheden med 9 km/t frem til snit 2 og med 15 km/t frem til snit 3. Hastighedsreduktionen med rumlestriber uden Din Fart tavle er lidt mindre. Hastighedsændring i forhold til snit 1 Ved målesnit 2 Ved målesnit 3 Med Din fart tavle -9 km/t -15 km/t Uden Din fart tavle -8 km/t -12 km/t Tabel 2. Hastighedsreduktion af rumlestriber med/uden Din Fart tavle. Hastighedsniveauet er dog i perioden uden Din Fart tavle generelt lidt højere i alle målesnit. Dette gælder også målesnit 1 som ikke umiddelbart tænkes at være påvirket af Din Fart tavlen. 12

13 Hastighed (km/t) Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Bilag Målesnit 1 Med Din Fart Tavle Uden Din Fart Tavle Time 13

14 Hastighed (km/t) Hastighed (km/t) Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Målesnit 2 Med Din Fart Tavle Uden Din Fart Tavle Time Målesnit 3 Med Din Fart Tavle Uden Din Fart Tavle Time 14

15 Andel Andel Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej 0,25 0,20 Målesnit 1 Med Din Fart Tavle Uden Din Fart Tavle 0,15 0,10 0,05 0,00 Hastighedsinterval (km/t) 0,25 0,20 Målesnit 2 Med Din Fart Tavle Uden Din Fart Tavle 0,15 0,10 0,05 0,00 Hastighedsinterval (km/t) 15

16 Andel Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej 0,25 0,20 Målesnit 3 Med Din Fart Tavle Uden Din Fart Tavle 0,15 0,10 0,05 0,00 Hastighedsinterval (km/t) 16

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. Af Inge Behrensdorff

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere