BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning /3 IM-P AB Issue 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3"

Transkript

1 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning /3 IM-P AB Issue 3

2 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold af Spirax Sarco produkter 1. Adgang Sørg for sikker adgang - og om nødvendigt en sikker arbejdsplatform (tilstrækkeligt afskærmet) - før der arbejdes på produktet. Sørg for passende hejsegrej, hvis dette er nødvendigt. 2. Belysning Sørg for tilstrækkeligt med belysning - specielt når der udføres detaljeret og specielt krævende arbejde. 3. Farlige væsker eller gasser i rørledningen Vær bevidst om hvad der er i rørledningen, eller hvad der tidligere har været i rørledningen. Vær især opmærksom på: Brændbare materialer, sundhedsskadelige stoffer og stoffer med ekstreme temperaturer. 4. Farlige forhold rundt om produkterne Vær opmærksom på: Områder med eksplusionsfare, iltmangel (fx i tanke, gruber), farlige gasser, ekstreme temperaturer, varme overflader, brandfare (fx under svejsning), overdreven støj, bevægelige maskindele.. 5. Systemet Betragt systemet i sin helhed ved begyndende arbejde på systemet. Vil det kommende arbejde (fx lukning af spærreventiler, frakobling af elektricitet) udgøre nogen fare for systemet eller personer omkring det? Farer kan ligeledes opstå ved frakobling af ventilatorer eller beskyttelsesudstyr eller medvirke til at gøre alarmer eller betjeningsenheder uvirksomme. Kontroller at spærreventiler åbnes og lukkes gradvis, således at systemet ikke udsættes for chockpåvirkninger. 6. Tryksystemer Kontroller at trykket er afspærret og udlignet til atmosfærisk tryk. Overvej dobbelt afspærring (dobbelt afspærring og udluftning) og låsning eller mærkning af lukkede ventiler. Vær ikke sikker på at trykket i systemet er på nul, selvom manometeret viser nul. 7. Temperatur For at undgå risiko for forbrændinger, skal systemet have den fornødne tid til afkøling efter afspærring. 8. Værktøj og varer Kontroller at det fornødne værktøj og de fornødne varer er tilrådighed, inden arbejdet påbegyndes. Brug kun originale Spirax Sarco dele ved udskiftning. 9. Beskyttelsesudstyr Overvej om du og/eller andre i nærheden bør bære beskyttelsesudstyr mod eventuelle farer såsom: kemikalier, høj/lav temperatur, stråling, larm, fallende objekter og farer mod ansigt og øjne. 10. Arbejdstilladelse Alt arbejde skal udføres eller styres af en person med passende kompetence. Reperatører og operatører bør oplæres i korrekt brug af produktet ifølge installations- og vedligeholdelsesforeskrifterne. Hvis der kræves en formel "arbejdstilladelse", skal denne udfyldes og dens betingelser opfyldes. Hvis der ikke kræves en formel "arbejdstilladelse", anbefales det, at den systemansvarlige er underrettet om arbejdets udførelse, og hvis nødvendigt udpeges der en assistent, hvis primære opgave er sikkerheden. Advarselsskilte opsættes efter behov. 11. Elektrisk installation Inden arbejdet påbegyndes, skal ledningsdiagram og instruktioner vedr. installationen læses. Bemærk hvis der er specielle krav, herunder især: Netspænding og faser, stelforbindelse, jord, specielle kabler, kabel gennemføringer og elektrisk afskærmning. 12. Ibrugtagning Efter installation eller vedligehold skal det sikres, at systemet er fuldt funktionsdygtigt. Test samtlige alarmer og beskyttelsesanordninger. 13. Affald Brugt udstyr skal bortskaffes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med gældende regler på området. BEMÆRK: Produkter, leveret af Spirax Sarco Ltd, er klassificeret som komponenter og hører derfor ikke under maskindirektivet, 89/392/EEC.

3 Kunder og grossister mindes om, at de i henhold til EU's lov omkring Sundhed, Sikkerhed og Miljø, er forpligtet til at informere Spirax Sarco om eventuelle. farer eller forhold med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø vedrørende de produkter, der returneres. Denne information skal være skriftlig og skal omhandle alle farer og risici såsom forurening af produktet og mekaniske defekter. Datablade vedrørende farlige - eller potentielt farlige - stoffer skal vedlægges informationen. Installations- & vedligeholdelsesvejledning Anvendelse Installation Ledningsføring Opsætning af controller Ibrugtagning Drift Vedligehold Fejlfinding Trykt i DK Copyright 1995

4 BC 3000 Controller Funktion BC 3000 controlleren registrerer, viser og regulerer kontinuerligt niveauet af mængden af opløst fast stof (TDS) i dampkedler. Controlleren bruges sammen med en sonde, der måler konduktiviteten i vandet (tæt relateret til TDS). BCS 3 systemet, der er beskrevet her, har sonden monteret direkte i kedlen. Et andet system, BCS 2 systemet, muliggør afblæsning af kedler. Dette system har en sonde, der måler konduktiviteten i fødevandet. BC 3000 kan også bruges til registrering af konduktiviteten i kondensatet. Disse systemer er beskrevet i særskilt litteratur. Styring af afblæsningen opnås normalt med en elektrisk aktiveret ventil, der åbner, når TDS niveauet overstiger den indstillede værdi. Ventilen lukker igen, når TDS værdien på ny er normal. Der er som standard en justerbar høj TDS alarm med et relæ output og et isoleret 0-20 eller 4-20mA output signal. Nogle versioner af BC 3000 controlleren er tilgængelige med en 'selvrensende' funktion eller et 'behandlende' kredsløb. Der er ansøgt om patent, hvilket giver systemet bedre funktionalitet i systemer, hvor behandlingen af fødevandet ikke er optimal. Dette bevirker, at der opstår aflejringer i systemet. Mærkaten på controlleren angiver driftsområde og kalibreringsenheder. Der tilbydes en Pt 100 temperatur sonde for kompensation af konduktivitetsmålingen i systemer, hvor arbejdstrykket varierer - fx. i spolekedel fødesystemer eller kondensat systemer

5 Installation Controlleren er i beskyttelsesklasse IP65. Controlleren kan monteres på væggen eller vinkelret på kedlens styrepanel, i en position, hvor den ikke udsættes for stor varmestråling fra varme overflader. Den maximale temperatur for omgivelserne er 55 C. Ved udendørs installationer skal controlleren monteres i et vandtæt kabinet. Controlleren monteres med et nøglehul' spor og to skruehuller i siden terminalhuset. Der findes elleve gennemføringer, som skal 'trykkes ud' - seks i controllerens fod og fem i bagsiden af terminalhuset. Der skal monteres tætning mellem controllerdøren og terminalhusets dæksel. Der er også en lås tilgængelig, som kan monteres på dørens lukke mekanisme. Sonde albue TDS sonde Kedel Spærreventil BCV 30 Afblæsningsventil Kontraventil Afblæsning til varme genindvindingssystem eller afblæsningsbeholder Prøvekøler SC 20 (ekstra udstyr) En typisk installation

6 Ledningsføring - BCS 3 System 1. Ledningsføring af TDS sonde Ledningsføringen skal udføres med et 4-ledet, skærmet kabel. Et passende kabel er et Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, begge på 1mm². Da leder parrene er forbundet ved sonden, kompenserer 4-leder kablet for spændingstabet langs kablet. Tilslut skærmen som vist. Skærmen må ikke tilsluttes sonden. Den maximale kabellængde er 100m. 2. Ledningsføring af temperatur sensor Bruges temperatur sensoren ikke, skal terminalerne 5 og 9 samt 6 og 7 forbindes. Ledningsføringen skal udføres med et 3-ledet, skærmet kable og tilsluttes som vist. Skærmen må ikke tilsluttes sensoren. Et passende kabel er Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, begge 1mm². Den maximale kabellængde er 100m. En 4-leders sensor skal forbindes som en 3-leders forbindelse. 3. Sender output Senderens output repræsenterer controller området, fx ppm, og kan benyttes til fjernvisning af TDS værdien, til input til en skriver eller som input til et computer registreringssystem. Outputtet er afspærret og flydende, og begge sider kan jordes, hvis dette er nødvendigt. Bruges senderens output ikke, er det ikke nødvendigt at forbinde terminal 10 og Alarm relæ Relæet er spændingsfrit og går i alarm position, når TDS niveauet overstiger den indstillede værdi, og når controlleren slukkes. 5. Reguleringsrelæ Relæet er spændingsfrit og går i sin høje position, når TDS niveauet overstiger den indstillede værdi. Når controlleren slukkes, går relæet til sin lave TDS position. Husk at forbinde terminal 17 til netspændingen. For at sikre at afblæsningsventilen lukker, når kedlen lukkes ned, kan denne spænding tages fra en separat spændingskilde, der kun er spænding på, når kedlen er i drift. Advarsel: Netspændinger skal være fra den samme fase. 6. Netspænding Controlleren skal normalt forsynes fra kedlens kontrolpanel via strømforsyningen til denne. Der kan dog benyttes en separat spændingskilde, hvis dette foretrækkes. I dette tilfælde monteres der en separat kontakt og sikring (som vist). Kontroller at den tilsluttes samme fase som resten af systemet. Controlleren leveres indstillet til 240V netspænding. For at ændre denne indstilling henvises der til afsnittet 'Opsætning af Controlleren'. Diagram for ledningsføring - 4 termina Skærm Interne Links BC 3000 Pt100 terminal blok Rød Links monteres, når Pt 100 temperatur sensoren ikke bruges TDS Sonde Ledningsføring af en 4-leders Pt 100 temperatur sensor, hvis monteret Rød Hvid Hvid Skærm Link

7 l TDS sonde og BCV 30 afblæsningsventil Tillæg til BC 3000 Alarm relæ (3A max. resistiv) High Kontrol relæ (3A max. resistiv) Low Intern sikringslink Normal Alarm Link 0 eller 4-20 ma Sender output max 1000Ω Separat kontakt og 3A sikring L N Netspænding E Bemærk: Controller leveres indstillet til 240V netspænding. Øvrige spændinger vælges ved at flytte den indre sikringsforbindelse N Y1 Y C1 BCV

8 Ledningsføring- BCS 2 og sporingssystem til sporing af kondensat forurening Diagram for ledningsføring - 2 termina 1. Ledningsføring af TDS sensor Kontroller at fiberskiverne er på plads og monter derefter slutmuffen PT2 i TDS sensoren. Tilspænd messing unionmøtrikken. Det varmebestandige kabel er 1.25m langt og skal i de fleste tilfælde forlænges via en samleboks. Hvis systemet tillader det, kan kablet fra??? tilsluttes direkte til controllerens terminaler 2 og 3. Gøres dette, er det vigtigt, at terminalerne 1 og 2 samt 3 og 4 forbindes. Hvis der skal monteres en mekanisk beskyttelse af kablet, kan møtrikken afmonteres fra slutmuffen, hvilket blotlægger et M16 gevind, der kan bruges for montage af en fleksibel beskyttelse. Hvis der kræves et kabel, der er længere end 1.25m, forlænges dette med en samleboks og et 4-ledet skærmet kabel. Bemærk at leder parrene er forbundet ved sonden, men 4-leder kablet er nødvendigt for kompensation af spændingstabet langs kablet. Tilslut skærmen som vist. Skærmen må ikke tilsuttes ved samleboksen. Et passende kabel er et Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, 4-ledere med 1mm 2. Skærm Link Link Skærm 2. Ledningsføring for temperature sensor Bruges temperatur sensoren ikke, skal terminalerne 5 og 9 samt 6 og 7 forbindes som vist på side 4. Pt 100 temperatur sensor kablet er også 1.25m langt og kan tilsluttes direkte til controlleren. Der kræves dog i de fleste tilfælde en samleboks og et 3-leders skærmet kabel. Tilslut kun skærmen som vist. Skærmen må ikke tilsluttes samleboksen. Et passende kabel er et Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, 3-leders med 1mm 2. Den maximale kabellængde er 100m. 3. Reguleringsrelæ Reguleringsrelæet er spændingsløst og går til den høje position for at åbne afblæsningsventilen, når TDS værdien overstiger den forudindstillede værdi. Når værdien igen er under den indstillede værdi, lukkes ventilen igen. Husk at tilslutte spænding til terminal 17. I anlæg med flere kedler, hvor der er monteret afblæsningsventiler i hver enkelt kedel, skal det kontrolleres, at der ikke er tilsluttet spænding til afblæsningsventilen, når kedlen er slukket. Alternativt monteres der en kontakt eller et relæ som vist. Spændingen fra hver enkelt kedel bør kun være tilsluttet, når kedlen er i drift. Spændingen tages fx. fra fødepumpekredsløbet. Da der er flere spændingstilførsler i relæ kassen, bør denne kasse forsynes med en passende advarselsmærkat. Sender, alarm relæ og netspænding - se side 4. Samleboks, hvis nødvendig Rød Blå Stik til TDS sensor Samleboks, hvis nødvendig Rød Rød Hvid 3-leder Pt100 temperatur sensor

9 l TDS sonde og BCV 20 afblæsningsventil Tillæg til BC 3000 Alarm relæ (3A max. resistiv) Reguleringsreæ (3A max. resistiv) Internt sikringslink Høj Lav Normal Alarm Link 0 or 4-20 ma Sender output max 1000Ω Separat kontakt og 3A sikring BCV 20 Strømforsyning Anbefalet ledningsføring ved multi-ventil installationer Bemærk: Controlleren leveres indstillet til 240V. Øvrige spændinger vælges ved at flytte den indre sikringsforbindelse Kontakt eller relæ i boksen Tilførsel til hver enkelt afblæsningsventil på hver enkelt kedel (nul og jord er ikke vist) Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Spændingstilførsel fra reguleringskredsløbet på hver enkelt kedel

10 Opsætning af controller Controlleren leveres med følgende opsætning: Netspænding på 240V I det høje TDS område (Se controllerens mærkat for værdier) Et sender output på 4-20mA for sonde behandlingskredsløbet (hvis monteret) Sonde behandlingskredsløb slået fra 3 minutters driftstid For at ændre disse indstillinger fortsættes som følger: ADVARSEL: Kontroller at netspændingen er afbrudt, inden dækslet fjernes fra terminalboksen eller frontpanelet. Der generes en 240V spænding ved sikringsstikket - selv når controlleren arbejder på 24V eller 110V Ændring af netspændingen: Kontroller at netspændingen er afbrudt Afmonter terminal dækslet. På det nedre print kort: Fjern sikringen til højre for terminalerne. Fjern 250mA sikringen fra soklen For 220V eller 110V netspænding, monteres sikringen i den rette sokkel. For 24V netspænding, fjernes 250mA sikringen og den medleverede 2A anti-puls sikring monteres i 24V soklen. 2. Ændring til det lave TDS område På det øvre printkort: Før kontakten S100 ind ad for lavt område 3. Ændring af sender output til 0-20mA På det øvre printkort: Før kontakten S112 ind ad for 0-20mA 4. Aktivering af sonde behandlingsfunktionen - På det nedre printkort: Hvis denne funktion er monteret, findes der en kontakt og diode til venstre for terminalerne Før kontakten nedad for at aktivere funktionen. Afmonter de 4 hjørneskruer der fastholder frontpanelet / øvre printkort enhed. Løft enheden ud. Undgå at beskadige flad kablet. Udfør de nødvendige ændringer. Brug en lille skruetrækker til at betjene kontakterne på det øvre print. Efter ændringerne er udført: Genmonter frontpanelet / øvre printkort enhed. Skruerne må ikke overspændes. Tilslut netspændingen 240V Flad kabel tilslutning Højt område Lavt område S112 S100 Flad kabel tilslutning S112 S100 Off On 220V 110V 24V Sikring Spirax ordre nr. Farnell ordre nr. 250mA A Reserve sikringer kan rekvireres fra Spirax Sarco eller Farnell Electronics Komp. i Leeds. Genmonter sikrings- og terminaldækslet. SWI LED 5. Justering af sonde behandlingstimeren Dette er normalt ikke nødvendigt - med mindre utilstrækkelig behandling af fødevandet tidligere har medført aflejring af urenheder i kedlen og på sonderne. Det er vigtigt, at sådanne problemer øjeblikkeligt udbedres, da det ellers kan medføre store kedel problemer. På det nedre printkort: Behandlingstiden justeres på potentiometeret øverst til venstre for transformeren. Drej potentiometeret med uret for at øge tiden. Potentiometer VR9 1 minut 15 minutter Cirka behandlingstid Transformer

11 Ibrugtagning Det digitale display viser normalt den målte konduktivitet i ppm (parts per million) eller i µs/cm (micro-siemens per centimetre). Displayet opdateres for hver 15 sekunder under normale driftsforhold for at undgå, at display værdien konstant ændrer sig. Bemærk at det sidste ciffer i displayet altid er et nul. Grøn diode: Denne er tændt, når den målte konduktivitet er under den fastsatte værdi. Afblæsningsventilen vil i denne situation normalt være lukket. Gul diode: Denne er tændt, når den målte konduktivitet er over den fastsatte værdi. Afblæsningsventilen vil i denne situation være åben. Blinkende Rød diode: Blinker, når den målte konduktivitet er over alarm værdien. Alarm relæet signalerer alarm under disse forhold. Forøge taster: Øger den viste værdi, men kun når den relevante kalibrerings-, referenceeller alarm tast holdes nede. Værdien øges først langsomt, når tasten holdes nede, men øges derpå hurtigere. Formindske taster: Som beskrevet ovenfor, bortset fra at værdien istedet reduceres. Kalibreringstast: Når tasten holdes nede, opdateres displayet oftere. Den bruges sammen med forøge/formindske tasterne til at 'kalibrere' controlleren. Tast for indstillet værdi: Viser controllerens indstillede værdi. Når tasten slippes, vender visningen på displayet tilbage til den målte konduktivitetsværdi. Bruges sammen med forøge/formindske tasterne for at ændre den indstillede værdi. Alarm tast: Viser alarm værdien. Når tasten slippes vender visningen på displayet tilbage til den målte konduktivitet. Bruges sammen med increase/decrease tasterne for at ændre alarm værdien. Indstilling af controllerens værdi. Den indstillede værdi angiver ved hvilket konduktivitetsniveau, at afblæsningsventilen åbner. Ventilen lukker ved et konduktivitetsniveau, som ligger cirka 4% under den indstillede værdi. Hold indstillingstasten nede og brug forøge eller formindske tasterne til enten at øge eller mindske den viste, indstillede værdi. Bemærk: Den 4% store margin er indbygget for at forhindre, at afblæsningsventilen 'går i selvsving', ligesom den får ventilen til at forblive åben, selvom konduktivitetsniveauet er under den indstillede værdi. Dette er helt normalt og kan ignoreres. Opsætning af alarm værdi. Alarm værdien bør sættes højere end controllerens indstillede værdi, således at den udløser en konduktivitetsalarm for høj værdi, hvis den målte konduktivitet stiger for meget. For at indstille alarm værdien holdes alarm tasten nede, og forøge eller formindske tasterne benyttes til enten at øge eller mindske den viste alarm værdi. Alarmen nulstilles, når værdien er cirka 4% under alarm værdien. Tast for indstillet værdi Digitalt display Kalibreringstast Grøn diode Forøge taster Alarm tast Formindske taster Gul diode Rød diode

12 Kalibrering af controller Controlleren skal 'kalibreres' før systemet tages i brug. Kalibreringen kompenserer for forskellene mellem de forskellige kedler, samt: Kedeltryk og temperatur (hvor der ikke er monteret nogen form for temperatur kompensation) Kedelvandets kvalitet. Den præcise 'cellekonstant' eller geometri af konduktivitets sonden og kedeltilslutningen. Den præcise sammensætning af urenhederne i kedelvandet. For at kalibrere controlleren med kedlen på normalt driftstryk fortsættes som følger: Udtag en prøve af kedelvandet via en prøve køler og fastslå konduktiviteten v.h.a. den metode, som normalt anvendes. Det antages, at målingen i dette tilfælde viser 2000 ppm. Hold kalibreringstasten nede, samtidig med at den viste værdi ændes v.h.a. henholdsvis forøge eller formindske tasterne, indtil værdien viser 2000 ppm. Slip igen kalibreringstasten. Controlleren er nu kalibreret, og display samt transmitter output skal nu vise enhver variation i konduktiviteten. Bemærk: For nye eller nyligt genfyldte kedler kan TDS niveauet være meget lavere end den ønskede værdi. Er dette tilfældet, anbefales det at vente med en re-kalibrering, indtil kedlen har været i drift i en periode, og TDS niveauet har nærmet sig normal værdien. Drift Under drift vil controlleren kontinuerligt vise kedelvandets TDS værdi, ligesom den bør overvåge værdien nøje og periodiske åbne for afblæsningsventilen for at reducere TDS værdien. Det vil resultere i ensartede værdier, hvilket også kan kontrolleres med en bærbar konduktivitetsmåler - som fx. en Spirax Sarco MS1. Typisk vil værdierne ligge indenfor plus/ minus 10%. Faktorer, som kan reducere præcisionen, er store variationer i kedeltrykket (hvor der ikke er monteret temperatur kompensation) og store udsving i ph værdien. Kontrol af controllerens kalibrering Når TDS værdien måles ved at udtage en prøve af kedelvandet, bør resultatet heraf sammenlignes med visningen på controllerens display. Hvis kedlens drift kan betegnes som normal, og visningerne alligevel adskiller sig væsentligt fra hinanden, bør controlleren rekalibreres ifølge den nye TDS visning. Hvis en sådan re-kalibrering ofte er nødvendig, er det tegn på, at der er noget galt. Måske er vandbehandlingen ikke tilstrækkelig god til at sikre en acceptabel jævn ph værdi i kedlen. Sonde behandlingskredsløb Hvis der dannes kedelsten på sondespidsen, er det et sikkert tegn på, at der også dannes kedelsten i kedelrørerne. Behandlingen af kedelvandet må her undersøges nærmere. Sonde behandlingskredsløbet (patent ansøgt) kan monteres på visse BC 3000 modeller, og denne hjælper med at holde sonden funktionsdygtig i situationer, hvor vandbehandlingen ikke er optimal. Den kan dog ikke klare situationer med alvorlige slam- og kedelstensaflejringer, og den må ikke betragtes som en erstatning for en korrekt vandbehandling. Systemet starter sin drift, når strømforsyningen tilsluttes og aktiveres (se Opsætning af controller ). Systemet vil fortsætte sin drift i den angivne periode og vil derefter slukke i cirka 12 timer, før en ny cyklus gentages. En diode til venstre for hovedterminalerne lyser under denne cyklus. I dette tidsinterval er displayet frakoblet sonden, og visningen på displayet bør derfor ignoreres. Displayet vil automatisk vise det korrekte TDS niveau, når behandlingscyklussen afsluttes. Vedligehold Der kræves intet specielt vedligehold af controlleren. Det følgende vedligehold anbefales for selve systemet. For yderligere information, se venligst separate instruktioner. Ugentligt: Udtag en prøve af kedelvandet via en en prøvekøler, mål dets TDS niveau og kontroller kalibreringen af controlleren ved normalt driftstryk. Kontroller at afblæsningsventilen lukker, når den grønne diode lyser, eller når strømmen afbrydes. Betjen spærreventilen for at sikre at den lukker tæt, samt at den kan bevæges frit. Årligt: Tag trykket af kedlen som også udluftes og tømmes tilstrækkeligt. Fjern derefter konduktivitets sonden. Rengør spidsen med fint sandpapir og isoleringen med en børste eller en klud. Inspicer og rengør afblæsningsventil, spærreventil, kontraventil og sonde albuen

13 Fejlfinding Hvis der opstår problemer under ibrugtagningen, skyldes disse med stor sandsynlighed ledningsføringen. Vi anbefaler, at der udføres en komplet kontrol af denne, således at man undgår fejl såsom at: nul ledningen ikke er tilsluttet netspændingen, spændingen ikke er forbundet til terminal 17, eller at linkene ikke er monteret (terminal 5 & 9, 6 & 7) når temperatur sensoren ikke bruges. Vær altid særlig omhyggelig med at kontrollere ledningsføringen til konduktivitets sonden, da det er nemt at lave fejl med sondens tilslutningspunkter. Nedenfor vises en simpel test, som endda kan udføres med på controlleren, når der er slukket for kedlen, eller denne er tom. Link Modstand Link Frakobl konduktivitets sonden og placer en modstand som vist ovenfor. Tabellen nedenfor angiver de anslåede modstandsværdier, der er nødvendige for at give en halv skala visning, hvilket muliggør test af de forskellige controller funktioner. Controller område Halv skala Modstand (Ohm) ppm 1000ppm ppm 3000ppm µS/cm 1500µS/cm µS/cm 4500µS/cm µS/cm 50µS/cm µS/cm 150µS/cm 680 I tilfælde af problemer, se følgende punkter. 1. Displayet viser altid en høj værdi, og den gule diode blinker og den røde diode lyser. Dette indikerer en kortslutning i enten konduktivitets sondens kredsløb, i kedlen, i selve sonden eller i ledningsføringen. Fejlens placering kan findes ved at frakoble sondestikket eller ledningsføringen. Bemærk at der går ca. 1 minut, inden værdien falder efter en kortslutning i kredsløbet. En høj visning kan også skyldes en kortslutning i temperatur sensoren eller dens ledningsføring (hvis monteret), da controlleren vil modtage et lavt temperatur input. Hvis linkene 5 & 9, 6 & 7 er frakoblet, vil der ligeledes vises en høj værdi. 2. Display viser altid en lav værdi og den grønne diode lyser. Hvis kedlen er tom, netop er fyldt med rent vand eller hvis kedlen er kold (og temperatur sensoren ikke er monteret), så kan det ikke betegnes som en fejl. Når kedelvandet begynder at koge, stiger TDS og konduktivitetsniveauet - og der opstår normal drift. Hvis kedelvandets TDS niveau er normalt, men der vises en lav værdi, så skyldes dette muligvis en dårlig forbindelse i TDS sonden eller dens ledningsføring. 3. Kedelvandets TDS niveau fortsætter med at stige til over det indstillede punkt, selvom den gule diode lyser og afblæsningsventilen aktiveres - og at der er afblæsning igennem ventilen. Controlleren arbejder korrekt, men der afblæses ikke nok. Det er muligvis muligt at justere afblæsningsventilen til en større mængde (se separat vejledning). Alternativt kan ventilen eller rørføringen være delvist blokeret, eller hvis der er monteret et varme-genindvindingssystem, kan afblæsningen have forurenet fødevandet. En øgning af TDS værdien kan stamme fra en hvilken som helst forureningskilde af kondensatet eller fødevandet. 4. Kedelvandets TDS niveau fortsætter med at falde, selvom afblæsningsventilen er lukket, og den grønne diode lyser. Kontroller at ventilen lukker tæt, og at der ikke foregår øvrige afblæsninger. Eksempler kunne være utætte bundventiler, unødvendig manuel afblæsning eller andre utætte ventiler. 5. Forøge eller formindske tasterne virker tilsyneladende ikke. Controlleren indeholder et par digitalt styrede potentiometre til kalibrering af funktioner, indstillet værdi samt alarmer. For hver funktion er der et groft og et fint potentiometer, hvilket betyder, at det er det fine potentiometer, der aktiveres, når forøge eller formindske tasterne aktiveres - hvorefter det grove potentiometer tager over. Problemet opstår, når det fine potentiometer når enden af sit område, hvilket betyder, at der ikke sker en ændring i de første sekunder. Løsningen er simpelthen at holde den ønskede tast nede, indtil det grove potentiometer tager over, og overstiger den sidst ønskede værdi - og derefter træder tilbage i den modsatte retning. 6. Displayet viser en høj værdi, når displayet tænses. Dette er helt normalt, og det kan tage controlleren op til 1 minut, inden displayet viser den korrekte værdi

14 Bemærkninger:

15

16

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere