BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning /3 IM-P AB Issue 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3"

Transkript

1 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning /3 IM-P AB Issue 3

2 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold af Spirax Sarco produkter 1. Adgang Sørg for sikker adgang - og om nødvendigt en sikker arbejdsplatform (tilstrækkeligt afskærmet) - før der arbejdes på produktet. Sørg for passende hejsegrej, hvis dette er nødvendigt. 2. Belysning Sørg for tilstrækkeligt med belysning - specielt når der udføres detaljeret og specielt krævende arbejde. 3. Farlige væsker eller gasser i rørledningen Vær bevidst om hvad der er i rørledningen, eller hvad der tidligere har været i rørledningen. Vær især opmærksom på: Brændbare materialer, sundhedsskadelige stoffer og stoffer med ekstreme temperaturer. 4. Farlige forhold rundt om produkterne Vær opmærksom på: Områder med eksplusionsfare, iltmangel (fx i tanke, gruber), farlige gasser, ekstreme temperaturer, varme overflader, brandfare (fx under svejsning), overdreven støj, bevægelige maskindele.. 5. Systemet Betragt systemet i sin helhed ved begyndende arbejde på systemet. Vil det kommende arbejde (fx lukning af spærreventiler, frakobling af elektricitet) udgøre nogen fare for systemet eller personer omkring det? Farer kan ligeledes opstå ved frakobling af ventilatorer eller beskyttelsesudstyr eller medvirke til at gøre alarmer eller betjeningsenheder uvirksomme. Kontroller at spærreventiler åbnes og lukkes gradvis, således at systemet ikke udsættes for chockpåvirkninger. 6. Tryksystemer Kontroller at trykket er afspærret og udlignet til atmosfærisk tryk. Overvej dobbelt afspærring (dobbelt afspærring og udluftning) og låsning eller mærkning af lukkede ventiler. Vær ikke sikker på at trykket i systemet er på nul, selvom manometeret viser nul. 7. Temperatur For at undgå risiko for forbrændinger, skal systemet have den fornødne tid til afkøling efter afspærring. 8. Værktøj og varer Kontroller at det fornødne værktøj og de fornødne varer er tilrådighed, inden arbejdet påbegyndes. Brug kun originale Spirax Sarco dele ved udskiftning. 9. Beskyttelsesudstyr Overvej om du og/eller andre i nærheden bør bære beskyttelsesudstyr mod eventuelle farer såsom: kemikalier, høj/lav temperatur, stråling, larm, fallende objekter og farer mod ansigt og øjne. 10. Arbejdstilladelse Alt arbejde skal udføres eller styres af en person med passende kompetence. Reperatører og operatører bør oplæres i korrekt brug af produktet ifølge installations- og vedligeholdelsesforeskrifterne. Hvis der kræves en formel "arbejdstilladelse", skal denne udfyldes og dens betingelser opfyldes. Hvis der ikke kræves en formel "arbejdstilladelse", anbefales det, at den systemansvarlige er underrettet om arbejdets udførelse, og hvis nødvendigt udpeges der en assistent, hvis primære opgave er sikkerheden. Advarselsskilte opsættes efter behov. 11. Elektrisk installation Inden arbejdet påbegyndes, skal ledningsdiagram og instruktioner vedr. installationen læses. Bemærk hvis der er specielle krav, herunder især: Netspænding og faser, stelforbindelse, jord, specielle kabler, kabel gennemføringer og elektrisk afskærmning. 12. Ibrugtagning Efter installation eller vedligehold skal det sikres, at systemet er fuldt funktionsdygtigt. Test samtlige alarmer og beskyttelsesanordninger. 13. Affald Brugt udstyr skal bortskaffes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med gældende regler på området. BEMÆRK: Produkter, leveret af Spirax Sarco Ltd, er klassificeret som komponenter og hører derfor ikke under maskindirektivet, 89/392/EEC.

3 Kunder og grossister mindes om, at de i henhold til EU's lov omkring Sundhed, Sikkerhed og Miljø, er forpligtet til at informere Spirax Sarco om eventuelle. farer eller forhold med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø vedrørende de produkter, der returneres. Denne information skal være skriftlig og skal omhandle alle farer og risici såsom forurening af produktet og mekaniske defekter. Datablade vedrørende farlige - eller potentielt farlige - stoffer skal vedlægges informationen. Installations- & vedligeholdelsesvejledning Anvendelse Installation Ledningsføring Opsætning af controller Ibrugtagning Drift Vedligehold Fejlfinding Trykt i DK Copyright 1995

4 BC 3000 Controller Funktion BC 3000 controlleren registrerer, viser og regulerer kontinuerligt niveauet af mængden af opløst fast stof (TDS) i dampkedler. Controlleren bruges sammen med en sonde, der måler konduktiviteten i vandet (tæt relateret til TDS). BCS 3 systemet, der er beskrevet her, har sonden monteret direkte i kedlen. Et andet system, BCS 2 systemet, muliggør afblæsning af kedler. Dette system har en sonde, der måler konduktiviteten i fødevandet. BC 3000 kan også bruges til registrering af konduktiviteten i kondensatet. Disse systemer er beskrevet i særskilt litteratur. Styring af afblæsningen opnås normalt med en elektrisk aktiveret ventil, der åbner, når TDS niveauet overstiger den indstillede værdi. Ventilen lukker igen, når TDS værdien på ny er normal. Der er som standard en justerbar høj TDS alarm med et relæ output og et isoleret 0-20 eller 4-20mA output signal. Nogle versioner af BC 3000 controlleren er tilgængelige med en 'selvrensende' funktion eller et 'behandlende' kredsløb. Der er ansøgt om patent, hvilket giver systemet bedre funktionalitet i systemer, hvor behandlingen af fødevandet ikke er optimal. Dette bevirker, at der opstår aflejringer i systemet. Mærkaten på controlleren angiver driftsområde og kalibreringsenheder. Der tilbydes en Pt 100 temperatur sonde for kompensation af konduktivitetsmålingen i systemer, hvor arbejdstrykket varierer - fx. i spolekedel fødesystemer eller kondensat systemer

5 Installation Controlleren er i beskyttelsesklasse IP65. Controlleren kan monteres på væggen eller vinkelret på kedlens styrepanel, i en position, hvor den ikke udsættes for stor varmestråling fra varme overflader. Den maximale temperatur for omgivelserne er 55 C. Ved udendørs installationer skal controlleren monteres i et vandtæt kabinet. Controlleren monteres med et nøglehul' spor og to skruehuller i siden terminalhuset. Der findes elleve gennemføringer, som skal 'trykkes ud' - seks i controllerens fod og fem i bagsiden af terminalhuset. Der skal monteres tætning mellem controllerdøren og terminalhusets dæksel. Der er også en lås tilgængelig, som kan monteres på dørens lukke mekanisme. Sonde albue TDS sonde Kedel Spærreventil BCV 30 Afblæsningsventil Kontraventil Afblæsning til varme genindvindingssystem eller afblæsningsbeholder Prøvekøler SC 20 (ekstra udstyr) En typisk installation

6 Ledningsføring - BCS 3 System 1. Ledningsføring af TDS sonde Ledningsføringen skal udføres med et 4-ledet, skærmet kabel. Et passende kabel er et Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, begge på 1mm². Da leder parrene er forbundet ved sonden, kompenserer 4-leder kablet for spændingstabet langs kablet. Tilslut skærmen som vist. Skærmen må ikke tilsluttes sonden. Den maximale kabellængde er 100m. 2. Ledningsføring af temperatur sensor Bruges temperatur sensoren ikke, skal terminalerne 5 og 9 samt 6 og 7 forbindes. Ledningsføringen skal udføres med et 3-ledet, skærmet kable og tilsluttes som vist. Skærmen må ikke tilsluttes sensoren. Et passende kabel er Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, begge 1mm². Den maximale kabellængde er 100m. En 4-leders sensor skal forbindes som en 3-leders forbindelse. 3. Sender output Senderens output repræsenterer controller området, fx ppm, og kan benyttes til fjernvisning af TDS værdien, til input til en skriver eller som input til et computer registreringssystem. Outputtet er afspærret og flydende, og begge sider kan jordes, hvis dette er nødvendigt. Bruges senderens output ikke, er det ikke nødvendigt at forbinde terminal 10 og Alarm relæ Relæet er spændingsfrit og går i alarm position, når TDS niveauet overstiger den indstillede værdi, og når controlleren slukkes. 5. Reguleringsrelæ Relæet er spændingsfrit og går i sin høje position, når TDS niveauet overstiger den indstillede værdi. Når controlleren slukkes, går relæet til sin lave TDS position. Husk at forbinde terminal 17 til netspændingen. For at sikre at afblæsningsventilen lukker, når kedlen lukkes ned, kan denne spænding tages fra en separat spændingskilde, der kun er spænding på, når kedlen er i drift. Advarsel: Netspændinger skal være fra den samme fase. 6. Netspænding Controlleren skal normalt forsynes fra kedlens kontrolpanel via strømforsyningen til denne. Der kan dog benyttes en separat spændingskilde, hvis dette foretrækkes. I dette tilfælde monteres der en separat kontakt og sikring (som vist). Kontroller at den tilsluttes samme fase som resten af systemet. Controlleren leveres indstillet til 240V netspænding. For at ændre denne indstilling henvises der til afsnittet 'Opsætning af Controlleren'. Diagram for ledningsføring - 4 termina Skærm Interne Links BC 3000 Pt100 terminal blok Rød Links monteres, når Pt 100 temperatur sensoren ikke bruges TDS Sonde Ledningsføring af en 4-leders Pt 100 temperatur sensor, hvis monteret Rød Hvid Hvid Skærm Link

7 l TDS sonde og BCV 30 afblæsningsventil Tillæg til BC 3000 Alarm relæ (3A max. resistiv) High Kontrol relæ (3A max. resistiv) Low Intern sikringslink Normal Alarm Link 0 eller 4-20 ma Sender output max 1000Ω Separat kontakt og 3A sikring L N Netspænding E Bemærk: Controller leveres indstillet til 240V netspænding. Øvrige spændinger vælges ved at flytte den indre sikringsforbindelse N Y1 Y C1 BCV

8 Ledningsføring- BCS 2 og sporingssystem til sporing af kondensat forurening Diagram for ledningsføring - 2 termina 1. Ledningsføring af TDS sensor Kontroller at fiberskiverne er på plads og monter derefter slutmuffen PT2 i TDS sensoren. Tilspænd messing unionmøtrikken. Det varmebestandige kabel er 1.25m langt og skal i de fleste tilfælde forlænges via en samleboks. Hvis systemet tillader det, kan kablet fra??? tilsluttes direkte til controllerens terminaler 2 og 3. Gøres dette, er det vigtigt, at terminalerne 1 og 2 samt 3 og 4 forbindes. Hvis der skal monteres en mekanisk beskyttelse af kablet, kan møtrikken afmonteres fra slutmuffen, hvilket blotlægger et M16 gevind, der kan bruges for montage af en fleksibel beskyttelse. Hvis der kræves et kabel, der er længere end 1.25m, forlænges dette med en samleboks og et 4-ledet skærmet kabel. Bemærk at leder parrene er forbundet ved sonden, men 4-leder kablet er nødvendigt for kompensation af spændingstabet langs kablet. Tilslut skærmen som vist. Skærmen må ikke tilsuttes ved samleboksen. Et passende kabel er et Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, 4-ledere med 1mm 2. Skærm Link Link Skærm 2. Ledningsføring for temperature sensor Bruges temperatur sensoren ikke, skal terminalerne 5 og 9 samt 6 og 7 forbindes som vist på side 4. Pt 100 temperatur sensor kablet er også 1.25m langt og kan tilsluttes direkte til controlleren. Der kræves dog i de fleste tilfælde en samleboks og et 3-leders skærmet kabel. Tilslut kun skærmen som vist. Skærmen må ikke tilsluttes samleboksen. Et passende kabel er et Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS, 3-leders med 1mm 2. Den maximale kabellængde er 100m. 3. Reguleringsrelæ Reguleringsrelæet er spændingsløst og går til den høje position for at åbne afblæsningsventilen, når TDS værdien overstiger den forudindstillede værdi. Når værdien igen er under den indstillede værdi, lukkes ventilen igen. Husk at tilslutte spænding til terminal 17. I anlæg med flere kedler, hvor der er monteret afblæsningsventiler i hver enkelt kedel, skal det kontrolleres, at der ikke er tilsluttet spænding til afblæsningsventilen, når kedlen er slukket. Alternativt monteres der en kontakt eller et relæ som vist. Spændingen fra hver enkelt kedel bør kun være tilsluttet, når kedlen er i drift. Spændingen tages fx. fra fødepumpekredsløbet. Da der er flere spændingstilførsler i relæ kassen, bør denne kasse forsynes med en passende advarselsmærkat. Sender, alarm relæ og netspænding - se side 4. Samleboks, hvis nødvendig Rød Blå Stik til TDS sensor Samleboks, hvis nødvendig Rød Rød Hvid 3-leder Pt100 temperatur sensor

9 l TDS sonde og BCV 20 afblæsningsventil Tillæg til BC 3000 Alarm relæ (3A max. resistiv) Reguleringsreæ (3A max. resistiv) Internt sikringslink Høj Lav Normal Alarm Link 0 or 4-20 ma Sender output max 1000Ω Separat kontakt og 3A sikring BCV 20 Strømforsyning Anbefalet ledningsføring ved multi-ventil installationer Bemærk: Controlleren leveres indstillet til 240V. Øvrige spændinger vælges ved at flytte den indre sikringsforbindelse Kontakt eller relæ i boksen Tilførsel til hver enkelt afblæsningsventil på hver enkelt kedel (nul og jord er ikke vist) Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Spændingstilførsel fra reguleringskredsløbet på hver enkelt kedel

10 Opsætning af controller Controlleren leveres med følgende opsætning: Netspænding på 240V I det høje TDS område (Se controllerens mærkat for værdier) Et sender output på 4-20mA for sonde behandlingskredsløbet (hvis monteret) Sonde behandlingskredsløb slået fra 3 minutters driftstid For at ændre disse indstillinger fortsættes som følger: ADVARSEL: Kontroller at netspændingen er afbrudt, inden dækslet fjernes fra terminalboksen eller frontpanelet. Der generes en 240V spænding ved sikringsstikket - selv når controlleren arbejder på 24V eller 110V Ændring af netspændingen: Kontroller at netspændingen er afbrudt Afmonter terminal dækslet. På det nedre print kort: Fjern sikringen til højre for terminalerne. Fjern 250mA sikringen fra soklen For 220V eller 110V netspænding, monteres sikringen i den rette sokkel. For 24V netspænding, fjernes 250mA sikringen og den medleverede 2A anti-puls sikring monteres i 24V soklen. 2. Ændring til det lave TDS område På det øvre printkort: Før kontakten S100 ind ad for lavt område 3. Ændring af sender output til 0-20mA På det øvre printkort: Før kontakten S112 ind ad for 0-20mA 4. Aktivering af sonde behandlingsfunktionen - På det nedre printkort: Hvis denne funktion er monteret, findes der en kontakt og diode til venstre for terminalerne Før kontakten nedad for at aktivere funktionen. Afmonter de 4 hjørneskruer der fastholder frontpanelet / øvre printkort enhed. Løft enheden ud. Undgå at beskadige flad kablet. Udfør de nødvendige ændringer. Brug en lille skruetrækker til at betjene kontakterne på det øvre print. Efter ændringerne er udført: Genmonter frontpanelet / øvre printkort enhed. Skruerne må ikke overspændes. Tilslut netspændingen 240V Flad kabel tilslutning Højt område Lavt område S112 S100 Flad kabel tilslutning S112 S100 Off On 220V 110V 24V Sikring Spirax ordre nr. Farnell ordre nr. 250mA A Reserve sikringer kan rekvireres fra Spirax Sarco eller Farnell Electronics Komp. i Leeds. Genmonter sikrings- og terminaldækslet. SWI LED 5. Justering af sonde behandlingstimeren Dette er normalt ikke nødvendigt - med mindre utilstrækkelig behandling af fødevandet tidligere har medført aflejring af urenheder i kedlen og på sonderne. Det er vigtigt, at sådanne problemer øjeblikkeligt udbedres, da det ellers kan medføre store kedel problemer. På det nedre printkort: Behandlingstiden justeres på potentiometeret øverst til venstre for transformeren. Drej potentiometeret med uret for at øge tiden. Potentiometer VR9 1 minut 15 minutter Cirka behandlingstid Transformer

11 Ibrugtagning Det digitale display viser normalt den målte konduktivitet i ppm (parts per million) eller i µs/cm (micro-siemens per centimetre). Displayet opdateres for hver 15 sekunder under normale driftsforhold for at undgå, at display værdien konstant ændrer sig. Bemærk at det sidste ciffer i displayet altid er et nul. Grøn diode: Denne er tændt, når den målte konduktivitet er under den fastsatte værdi. Afblæsningsventilen vil i denne situation normalt være lukket. Gul diode: Denne er tændt, når den målte konduktivitet er over den fastsatte værdi. Afblæsningsventilen vil i denne situation være åben. Blinkende Rød diode: Blinker, når den målte konduktivitet er over alarm værdien. Alarm relæet signalerer alarm under disse forhold. Forøge taster: Øger den viste værdi, men kun når den relevante kalibrerings-, referenceeller alarm tast holdes nede. Værdien øges først langsomt, når tasten holdes nede, men øges derpå hurtigere. Formindske taster: Som beskrevet ovenfor, bortset fra at værdien istedet reduceres. Kalibreringstast: Når tasten holdes nede, opdateres displayet oftere. Den bruges sammen med forøge/formindske tasterne til at 'kalibrere' controlleren. Tast for indstillet værdi: Viser controllerens indstillede værdi. Når tasten slippes, vender visningen på displayet tilbage til den målte konduktivitetsværdi. Bruges sammen med forøge/formindske tasterne for at ændre den indstillede værdi. Alarm tast: Viser alarm værdien. Når tasten slippes vender visningen på displayet tilbage til den målte konduktivitet. Bruges sammen med increase/decrease tasterne for at ændre alarm værdien. Indstilling af controllerens værdi. Den indstillede værdi angiver ved hvilket konduktivitetsniveau, at afblæsningsventilen åbner. Ventilen lukker ved et konduktivitetsniveau, som ligger cirka 4% under den indstillede værdi. Hold indstillingstasten nede og brug forøge eller formindske tasterne til enten at øge eller mindske den viste, indstillede værdi. Bemærk: Den 4% store margin er indbygget for at forhindre, at afblæsningsventilen 'går i selvsving', ligesom den får ventilen til at forblive åben, selvom konduktivitetsniveauet er under den indstillede værdi. Dette er helt normalt og kan ignoreres. Opsætning af alarm værdi. Alarm værdien bør sættes højere end controllerens indstillede værdi, således at den udløser en konduktivitetsalarm for høj værdi, hvis den målte konduktivitet stiger for meget. For at indstille alarm værdien holdes alarm tasten nede, og forøge eller formindske tasterne benyttes til enten at øge eller mindske den viste alarm værdi. Alarmen nulstilles, når værdien er cirka 4% under alarm værdien. Tast for indstillet værdi Digitalt display Kalibreringstast Grøn diode Forøge taster Alarm tast Formindske taster Gul diode Rød diode

12 Kalibrering af controller Controlleren skal 'kalibreres' før systemet tages i brug. Kalibreringen kompenserer for forskellene mellem de forskellige kedler, samt: Kedeltryk og temperatur (hvor der ikke er monteret nogen form for temperatur kompensation) Kedelvandets kvalitet. Den præcise 'cellekonstant' eller geometri af konduktivitets sonden og kedeltilslutningen. Den præcise sammensætning af urenhederne i kedelvandet. For at kalibrere controlleren med kedlen på normalt driftstryk fortsættes som følger: Udtag en prøve af kedelvandet via en prøve køler og fastslå konduktiviteten v.h.a. den metode, som normalt anvendes. Det antages, at målingen i dette tilfælde viser 2000 ppm. Hold kalibreringstasten nede, samtidig med at den viste værdi ændes v.h.a. henholdsvis forøge eller formindske tasterne, indtil værdien viser 2000 ppm. Slip igen kalibreringstasten. Controlleren er nu kalibreret, og display samt transmitter output skal nu vise enhver variation i konduktiviteten. Bemærk: For nye eller nyligt genfyldte kedler kan TDS niveauet være meget lavere end den ønskede værdi. Er dette tilfældet, anbefales det at vente med en re-kalibrering, indtil kedlen har været i drift i en periode, og TDS niveauet har nærmet sig normal værdien. Drift Under drift vil controlleren kontinuerligt vise kedelvandets TDS værdi, ligesom den bør overvåge værdien nøje og periodiske åbne for afblæsningsventilen for at reducere TDS værdien. Det vil resultere i ensartede værdier, hvilket også kan kontrolleres med en bærbar konduktivitetsmåler - som fx. en Spirax Sarco MS1. Typisk vil værdierne ligge indenfor plus/ minus 10%. Faktorer, som kan reducere præcisionen, er store variationer i kedeltrykket (hvor der ikke er monteret temperatur kompensation) og store udsving i ph værdien. Kontrol af controllerens kalibrering Når TDS værdien måles ved at udtage en prøve af kedelvandet, bør resultatet heraf sammenlignes med visningen på controllerens display. Hvis kedlens drift kan betegnes som normal, og visningerne alligevel adskiller sig væsentligt fra hinanden, bør controlleren rekalibreres ifølge den nye TDS visning. Hvis en sådan re-kalibrering ofte er nødvendig, er det tegn på, at der er noget galt. Måske er vandbehandlingen ikke tilstrækkelig god til at sikre en acceptabel jævn ph værdi i kedlen. Sonde behandlingskredsløb Hvis der dannes kedelsten på sondespidsen, er det et sikkert tegn på, at der også dannes kedelsten i kedelrørerne. Behandlingen af kedelvandet må her undersøges nærmere. Sonde behandlingskredsløbet (patent ansøgt) kan monteres på visse BC 3000 modeller, og denne hjælper med at holde sonden funktionsdygtig i situationer, hvor vandbehandlingen ikke er optimal. Den kan dog ikke klare situationer med alvorlige slam- og kedelstensaflejringer, og den må ikke betragtes som en erstatning for en korrekt vandbehandling. Systemet starter sin drift, når strømforsyningen tilsluttes og aktiveres (se Opsætning af controller ). Systemet vil fortsætte sin drift i den angivne periode og vil derefter slukke i cirka 12 timer, før en ny cyklus gentages. En diode til venstre for hovedterminalerne lyser under denne cyklus. I dette tidsinterval er displayet frakoblet sonden, og visningen på displayet bør derfor ignoreres. Displayet vil automatisk vise det korrekte TDS niveau, når behandlingscyklussen afsluttes. Vedligehold Der kræves intet specielt vedligehold af controlleren. Det følgende vedligehold anbefales for selve systemet. For yderligere information, se venligst separate instruktioner. Ugentligt: Udtag en prøve af kedelvandet via en en prøvekøler, mål dets TDS niveau og kontroller kalibreringen af controlleren ved normalt driftstryk. Kontroller at afblæsningsventilen lukker, når den grønne diode lyser, eller når strømmen afbrydes. Betjen spærreventilen for at sikre at den lukker tæt, samt at den kan bevæges frit. Årligt: Tag trykket af kedlen som også udluftes og tømmes tilstrækkeligt. Fjern derefter konduktivitets sonden. Rengør spidsen med fint sandpapir og isoleringen med en børste eller en klud. Inspicer og rengør afblæsningsventil, spærreventil, kontraventil og sonde albuen

13 Fejlfinding Hvis der opstår problemer under ibrugtagningen, skyldes disse med stor sandsynlighed ledningsføringen. Vi anbefaler, at der udføres en komplet kontrol af denne, således at man undgår fejl såsom at: nul ledningen ikke er tilsluttet netspændingen, spændingen ikke er forbundet til terminal 17, eller at linkene ikke er monteret (terminal 5 & 9, 6 & 7) når temperatur sensoren ikke bruges. Vær altid særlig omhyggelig med at kontrollere ledningsføringen til konduktivitets sonden, da det er nemt at lave fejl med sondens tilslutningspunkter. Nedenfor vises en simpel test, som endda kan udføres med på controlleren, når der er slukket for kedlen, eller denne er tom. Link Modstand Link Frakobl konduktivitets sonden og placer en modstand som vist ovenfor. Tabellen nedenfor angiver de anslåede modstandsværdier, der er nødvendige for at give en halv skala visning, hvilket muliggør test af de forskellige controller funktioner. Controller område Halv skala Modstand (Ohm) ppm 1000ppm ppm 3000ppm µS/cm 1500µS/cm µS/cm 4500µS/cm µS/cm 50µS/cm µS/cm 150µS/cm 680 I tilfælde af problemer, se følgende punkter. 1. Displayet viser altid en høj værdi, og den gule diode blinker og den røde diode lyser. Dette indikerer en kortslutning i enten konduktivitets sondens kredsløb, i kedlen, i selve sonden eller i ledningsføringen. Fejlens placering kan findes ved at frakoble sondestikket eller ledningsføringen. Bemærk at der går ca. 1 minut, inden værdien falder efter en kortslutning i kredsløbet. En høj visning kan også skyldes en kortslutning i temperatur sensoren eller dens ledningsføring (hvis monteret), da controlleren vil modtage et lavt temperatur input. Hvis linkene 5 & 9, 6 & 7 er frakoblet, vil der ligeledes vises en høj værdi. 2. Display viser altid en lav værdi og den grønne diode lyser. Hvis kedlen er tom, netop er fyldt med rent vand eller hvis kedlen er kold (og temperatur sensoren ikke er monteret), så kan det ikke betegnes som en fejl. Når kedelvandet begynder at koge, stiger TDS og konduktivitetsniveauet - og der opstår normal drift. Hvis kedelvandets TDS niveau er normalt, men der vises en lav værdi, så skyldes dette muligvis en dårlig forbindelse i TDS sonden eller dens ledningsføring. 3. Kedelvandets TDS niveau fortsætter med at stige til over det indstillede punkt, selvom den gule diode lyser og afblæsningsventilen aktiveres - og at der er afblæsning igennem ventilen. Controlleren arbejder korrekt, men der afblæses ikke nok. Det er muligvis muligt at justere afblæsningsventilen til en større mængde (se separat vejledning). Alternativt kan ventilen eller rørføringen være delvist blokeret, eller hvis der er monteret et varme-genindvindingssystem, kan afblæsningen have forurenet fødevandet. En øgning af TDS værdien kan stamme fra en hvilken som helst forureningskilde af kondensatet eller fødevandet. 4. Kedelvandets TDS niveau fortsætter med at falde, selvom afblæsningsventilen er lukket, og den grønne diode lyser. Kontroller at ventilen lukker tæt, og at der ikke foregår øvrige afblæsninger. Eksempler kunne være utætte bundventiler, unødvendig manuel afblæsning eller andre utætte ventiler. 5. Forøge eller formindske tasterne virker tilsyneladende ikke. Controlleren indeholder et par digitalt styrede potentiometre til kalibrering af funktioner, indstillet værdi samt alarmer. For hver funktion er der et groft og et fint potentiometer, hvilket betyder, at det er det fine potentiometer, der aktiveres, når forøge eller formindske tasterne aktiveres - hvorefter det grove potentiometer tager over. Problemet opstår, når det fine potentiometer når enden af sit område, hvilket betyder, at der ikke sker en ændring i de første sekunder. Løsningen er simpelthen at holde den ønskede tast nede, indtil det grove potentiometer tager over, og overstiger den sidst ønskede værdi - og derefter træder tilbage i den modsatte retning. 6. Displayet viser en høj værdi, når displayet tænses. Dette er helt normalt, og det kan tage controlleren op til 1 minut, inden displayet viser den korrekte værdi

14 Bemærkninger:

15

16

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere