Helsingør Kommunes Museer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommunes Museer"

Transkript

1 Helsingør Kommunes Museer Årsskrift 1997 Jesper Godvin Hansen "Manden i Fuglerfængerhuset" Johannes Jensen boede i første trediedel af 1800-tallet i et af de såkaldte "Fuglefængerhuse" lidt uden for Hellebæk og i 1836 skrev han under på sit livs vigtigste kontrakt. Han påtog sig at transportere geværer mellem Kronborg Geværfabrik i Hellebæk og arsenalet i København. Hammermøllen ved Hellebæk producerede gennem tiden flere hundrede tusind geværer og pistoler, der alle skulle transporteres til Arsenalet i København. I hele 1700-tallet foregik transporten ad søvejen, hvad der dengang var det nemmeste. Fra broen i Hellebæk kunne mindre fartøjer laste våbnene og sejle dem direkte til Tøjhuskajen i København, men i 1807 blev Danmark blandet ind i Napoleonskrigene og engelske krigsskibe blokerede de danske sunde. Der går en dramatisk fortælling om hvorledes det lykkedes at føre en sending på geværer til København ad landevejen i 1807 umiddelbart før englænderne indesluttede byen, men selv om historien er god, tåler den ikke historikerens efterforskning. Der blev ikke transporteret våben til København af betydning i de dramatiske sommerdage i 1807, men efter byens bombardement og udleveringen af flåden, blev det på grund af den engelske blokade bydende nødvendigt at køre den lange vej i stedet for bekvemt at sejle. Under hele krigen vedblev transporten af geværer at finde sted ad landevejen. Det var det sikreste, men for de bønder der blev tvunget til at køre frem og tilbage til hovedstaden har det ikke været morsomt. Efter krigen vendte man tilbage tilbage til den søværts transport indtil 1835, hvor det blev besluttet at forsøge at indrette en speciel vogn til at fragte geværerne til København. I modsætning til bøndervognene skulle den være med fjedre, have jernaksler og dertil skulle den være lukket.) Forsøgene faldt heldigt ud, selv om vognen viste sig at være for lille. Derfor blev der fremstillet en større "geværvogn", og man begyndte at se sig om efter en passende kusk. Efter at fabrikken havde afleveret våbnene og probérmesteren havde godkendt dem, var de hans ansvar og derfor måtte den daværende probérmester, Christian Kurtzhals, selv finde frem til en kusk han kunne både stole på og indestå for. Valget faldt på husmanden Johannes Jensen. Han skulle nu til at køre frem og tilbage til København med den tungt læssede geværvogn. Op til 150 geværer skulle han have med i den nye større vogn og de kunne veje op til 1650 pund. Vognen var ikke hans ejendom og han hæftede for den med alt hvad han ejede, men den gav ham mulighed for en ekstraindtægt, som mange andre husmænd nok ville misunde ham. For hver tur til København og tilbage med fuldt læs ville han få 6 rigsdaler, der senere steg til 11 rigsdaler og han forpligtede sig til minimum at gennemføre 2 ture til hovedstaden om måneden. Hestene skulle helst have 8 dages hvile mellem hver tur. På et år kunne det altså blive til den svimlende sum af 264 rigsdaler eller mere! Det var mange penge, specielt når man tænker på, at den bedst betalte kongelige embedsmand i Hellebæk - selveste probermesteren - kun fik 960 rigsdaler om året. Johannes Jensen skulle godt nok stille med egne heste og selv sørge for deres fourage, men han skulle ikke have besværet med ind- og udpakning af vognen. I Hellebæk sørgede probermesteren for, at indpakningen fandt sted på forsvarlig vis og i København ville arsenalets personalet tage sig af udpakningen - Johannes Jensen skulle kun

2 sidde på bukken og sørge for at vognen var i København mellem kl. 6 og kl. 12, således at arsenalet havde mulighed for at få den udpakket og vognen læsset igen før arbejdsdagen var forbi. Artillerikorpset, der havde anstillet de første forsøg med transport af geværer, havde anbefalet, at vognen blev trukket af tre heste og dette råd har han sikkert fulgt. Læsset var jo tungt og vejen lang, men ifølge hans kontrakt måtte han selv bestemme antallet af heste. Transporterne tog deres begyndelse i 1836, hvor Johannes Jensen var 37 år gammel, men han kom aldrig til at tjene lige så meget som probermesteren. Der blev slet ikke fremstillet geværer nok og de godt stk. der årligt blev produceret, kunne maksimalt give ham en fortjeneste på ca. 220 rigsdaler. Heldigvis kunne han under forudsætning af at vognen ikke var fuldt lastet mod betaling tage småpakker med på turen for private og således tjene lidt ekstra, men den helt store guldgrube blev det ikke. Hjemme i Fuglefængerhuset havde han i de første år forsørgerpligten for sin gamle moder på 69 år, sin søn på 7 år samt sin kone, Johanne Sophie Frederikke Kunstdatter på 32. De var begge født i sognet, - Johanne af solid bøssemageræt. Hendes familie havde i det meste af 1700-tallet været værkmestre på geværfabrikken og det var noget der betød status i det lille samfund. Hendes far var bøssemagermester Johan Frederik Kunst og her finder vi måske en flig af forklaringen på, at det blev Johannes Jensen, der fik det gode job med at transportere geværer. Probermesteren, Jørgen Christian Kurtzhals, var også barnefødt på fabrikken og tilhørte samme mesterkreds med tyskklingende efternavne. Johannes Jensen selv var født i 1799 som søn af kromanden Peter Mogensen i Hornbæk. Der ses ikke nogen umiddelbar forbindelse til Geværfabrikken i hans familie og derfor er det højst tænkeligt, at han skyldte Johanne sit nye ekstraarbejde. Transporterne Turene til København gik ad Hellebækvej over Nyrup, hvor han kunne dreje til højre ind på Kongevejen, derfra ned til Hørsholm og ind til hovedstaden. Vejen fra Nyrup til København var klassificeret som hovedlandevej - den fornemste af vejforordningens klasser - og det må have været en lettelse at komme ind på den relativt velholdte vej, efter at have stridt sig fra Hellebæk til Nyrop ad Christians den fjerdes gamle landevej, der ikke var blevet ordentligt vedligeholdt i flere menneskealdre. Johannes Jensen mødte normalt op på Geværfabrikken op ad formiddagen og overværede læsningen af geværvognen, før han ud på eftermiddagen begyndte den lange rejse til København. Fra probérmesteren fik han et vognpas med, således at han ikke behøvede at betale bompenge på kongevejene - han rejste jo i kongens ærende. De første ture har sikkert været en spændende oplevelse, men hurtigt må dagligdagen have taget over. Kravet om, at han var i København om formiddagen har betydet, at han normalt er taget fra Geværfabrikken om eftermiddagen eller hen i mod aften og har kørt hele natten igennem. De godt 50 km. eller 7 mil, som man sagde dengang, tog ca. dobbelt så mange timer, når han kørte i skridt og gav hestene tid til hvile og mulepose undervejs. Normalt kunne han nå at være ved Tøjhuset inden kl. 12 næste dag. Så snart vognen var tømt og et eventuelt returlæs var læsset, vendte han hestene mod Hellebæk. Var læsset tungt eller vejen dårlig på grund af føret, ankom Johannes Jensen normalt til fabrikken tidligt næste morgen. Havde han intet læs eller var føret godt, kunne han oftest nå at sove nogle timer i sin egen seng, før han afleverede geværvognen til probérmesteren næste morgen. Sådan kørte han frem og tilbage adskellige gange om måneden med deraf følgende søvnunderskud og andre ulemper. De op til 150 geværerne var tæt indpakket i halm. Der blev ført lange skrivelser frem og tilbage

3 mellem propbérmesteren, Tøjhuset, Kronborg Geværfabrik og hærens tekniske tjeneste, Artillerikorpset, om den bedste måde at indpakke på, men geværerne vedblev med at ligge i halm frem og tilbage mellem København og Hellebæk. De nye geværer blev fra geværfabrikken afleveret let indsmurte i olie for at forhindre at de rustede, men 14 timers skramlen i halmen sikrede, at selv den mindste overflade blev dækket at halmstøv, som det var nødvendigt at rense af på arsenalet. Ellers tiltrak støvet væde og geværerne rustede alligevel. Selv indvendigt i løbnene satte støvet sig, indtil man fandt ud af at proppe dem til, for dog at slippe for den indvendige renselsesproces. Det havde været foreslået at få lavet et antal kasser, som geværerne kunne indpakkes i og der havde været talt om at indrette et system af hylder i geværvognen, men begge forslag kostede penge og derfor blev der i årevis kørt halm fra Hellebæk til Tøjhuset i København, for hvem skulle betale: Staten eller Kronborg Geværfabrik? Man må håbe, at halmen fandt anden anvendelse på arsenalet, der bl.a. rådede over ganske mange stalde. De mange våben i 1842 Da Johannes Jensen startede på at transportere geværer, var en kommission blevet nedsat for at undersøge hvorledes hærens fremtidige våben skulle se ud. I godt 200 år havde man benyttet en flintsten til at tænde krudtet, men nu var der sket en epokegørende opdagelse. Den var vel ikke helt ny - jægere havde benyttet den siden den engelske præst Forsyth omkring 1808 havde foreslået at antænde krudtet med knaldkviksølv, men fra omkring 1820 blev det almindeligt at antænde krudtet ved hjælp af en kobberfænghætte, der blev placeret på et rør skruet i geværløbet. Den gamle hane blev udskiftet med en "hammer" og forandringen af et flintgevær til det nye perkussionssystem var både nem og billig. Fordelen ved det nye system var, at man både fik en sikrere og mere ensartet tænding og samtidig kunne være rimelig sikker på, at geværet også ville gå af i regnvejr, da det ikke længere var nødvendigt at have løst krudt liggende på "batteriet". Det var ting der tiltalte militære i hele Europa og den danske kommission, med det lange navn "Commissionen til Overveielse af Spørgsmaalet om Percussionssystemets almindelige Indførelse", der blev nedsat i 1839, arbejdede da også hurtigt. I 1842 blev Kronborg Geværfabrik beordret til at ophøre med at fremstille nye flintvåben. To danske riflede jægermusketter af M/1831. Den øverste er med flintlås, mens den nederste er med den nye perkussionslås. Forskellen mellem de to er blot, at flintestenen, der i 200 år var blevet brugt til at antænde krudtet, nu blev erstattet af en fænghætte - samme system som vi kender fra drengenes knaldhætter. Hanen, der holdt flintstenen fast mellem sine to kæber, blev nu erstattet af en simpel hammer. Modificeret tegning efter Th. Møller, Gamle Danske Militærvåben, 2. samling, nr. 2. Alle danske militærvåben skulle derefter af ændres til perkussionsvåben og det betød en voldsom forøgelse af geværtransporterne. Hæren havde dengang flere sæt våben pr. soldat: et til brug i krig, der til daglig blev opbevaret i arsenalerne rundt om i landet og et til brug i den daglige tjeneste. Hærens krigsstyrke bestod efter hærloven af 1842 af mand af linien og alle skulle de nu bevæbnes med perkussionsgeværer. Dertil kom næsten lige så mange våben til 36 reserve- og forstærkningsbataljoner. Alle disse mange tusinde geværer skulle nu transporteres til geværfabrikken for at ændres og derefter tilbage til arsenalerne. Det viste sig hurtigt, at det oversteg Johannes Jensens formåen alene at foretage transporterne, hvor gerne han end ville tjene de mange penge. Man forsøgte sig med at sende en båd til Hellebæk, således som det tidligere havde været gjort, men det blev anset for farligt. I stedet blev bønderne i Tikøb sogn udkommanderet til at transportere geværerne frem og tilbage mellem Kronborg Fæstning og Hellebæk. Op til Kronborg blev de sejlet og det må have ærgret Johannes Jensen at se bøndervognene transportere "hans" geværer. Bønderne klagede naturligvis over transporterne, da de startede i 1844, men fik det lakoniske svar fra Det Kongelige Rentekammer, hvortil der blev klaget: Der er ikke noget

4 at gøre og I får ingen betaling for disse transporter. Det er en pligt og der skal også transporteres geværer til næste år! Johannes Jensen havde imidlertid nået at redde en lille bid af kagen, for allerede den 25/ havde han underskrevet en speciel kontrakt på transporten af de første geværer, hvad der svarede til godt to års normal produktion fra fabrikken, men han ville få 10 og ikke 11 rigsdaler tur-retur. Hjemme i Fuglefængerhuset så tilværelsen i disse år noget anderledes ud. Husstanden var blevet større - ikke fordi Johannes Jensen havde fået flere børn ud over den ene søn, men fordi han havde fået 3 plejebørn. De hed alle Corneliussen til efternavn og der er sikkert tale om børn som han har taget i pleje mod betaling. Deres arbejdskraft har vel også været noget værd, for i 1845 var Hans og Lars henholdsvis 16 og 14 år, mens Nille Cathrine kun var 7. Mon ikke de to drenge har deltaget i røgt og pleje af hestene og måske også været med geværvognen i København? Dertil kom Andreas Nicolai Petersen, som også boede i huset. Han var 42 år i 1845 og havde været afsindig i de sidste 24. Sognet har antagelig også betalt for at få ham i pleje. Til hjælp i huset havde hans kone fået en 19-årig tjenestepige ved navn Johanne Juliusdatter, men nu var der jo unægtelig også noget mere at se til, end i 1834, hvor hustanden var halvt så stor. Alt i alt må man sige, at Johannes Jensen havde klaret sig en del bedre end mange andre husmænd, der kun yderst sjældent havde råd til tjenestepige, selv om deres børneflokke kunne måle sig med hans. Det var nu ikke kun bønderne, der kunne true Johannes Jensen på næringen. Også militæret blev inddraget i våbentransporterne når det kneb. I 1847 foreslog kontrolofficeren ved Kronborg Geværfabrik, Christopher Budde-Lund, at den lille geværvogn blev benyttet samtidig med den store. Kuskene kunne passende være en trænkonstablel fra et af batterierne på Kronborg og hestene havde man også der. Det ville i følge Budde-Lund være lige så billigt som at få de godt geværer, der fyldte op på fabrikken, transporteret med skib fra Helsingør. Man slap under alle omstændigheder for at læsse dem om i Helsingør.) Krigen 1848 I 1848 kom vi i krig med Slesvig-Holstenerne. Hæren skulle stilles på krigsfod og der viste sig en skrigende mangel på perkussionsvåben til dens bevæbning. Soldaterne i liniebataljonerne var vel forsynet med perkussionsvåben, men til alle reservebataljonerne var der kun flintvåben og man kunne ikke lade dem drage i krig med forældede geværer. På geværfabrikken stod godt omdannede geværer parat til Bornholms Væbning, men bornholmerne måtte i første omgang undvære perkussionsvåben. Nu gjaldt det om at slå oprøret ned og geværerne skulle hurtigst muligt sendes til København for at blive udleveret til bataljonerne på vej til Jylland. Johannes Jensen tilbød som god dansk mand at yde sit for fædrelandet. Han ville køre frem og tilbage til København 4 til 5 gange om ugen. Hvornår han egentlig skulle sove fremgår ikke af papirerne; ej eller om hans tilbud blev accepteret, selv om kontrolofficeren anbefalede det. Under krigen blev der både fremstillet nye og ændret gamle geværer i stort tal på geværfabrikken og vi må formode, at de fleste blev ført til København af Johannes Jensen. Specielt i 1848 var tallet stort - godt stk. eller som Johannes Jensen sikkert har opfattet dem: 50 ture til København. Hans ældste søn, der var 23 år i 1850, blev indkaldt og har altså fået udleveret et af de geværer, som faderen havde transporteret. Hjemme i Fuglefængerhuset havde Lars Corneliussen skiftet status fra plejebarn til tjenestekarl, mens hans lillesøster på 12 stadig var i pleje i Fuglefængerhuset. Hun havde fået selskab af en næsten jævnaldrende plejedreng, Laurits Jensen,

5 på 13, mens tjenestepigen nu hed Laurine Rasmusdatter. Den afsindige Andreas Petersen var død i 1849 og det samme var antagelig deres storebror Hans i Uheldet Normalt gik rejserne frem og tilbage mellem Hellebæk og København uden problemer, men i 1853 gik det galt. Den 25. januar havde Johannes Jensen afleveret et læs våben på Tøjhuset og fik vognen fuldt læsset med våben der skulle til Hellebæk. Han forlod Tøjhuset ved 2-tiden om eftermiddagen, men rejsen endte brat ved Nørreport, hvor akslen knækkede midt i porten og vognen væltede. Den tunge geværvogn spærrede totalt vejbanen for de mange vogne, der gerne ville igennem porten, før den blev lukket og nu var gode råd dyre. Han lejede straks et par karle til at forsøge at få vognen på højkant og skubbet så meget som muligt ind til siden. Det var ikke til at tænke på at få den trukket ud af porten med fuldt læs og ingen uvedkommende måtte røre ved geværerne - det havde han jo skrevet under på! Det lykkedes at få vognen skubbet så meget til side, at mindre vogne med forsigtighed kunne passere porten, men det var umuligt for større vogne og køen blev længere og længere! Hvad skulle Johannes Jensen nu gøre? Han kunne få fat i den anden geværvogn, der stod på Tøjhuset, men han vidste ikke, hvor den stod eller om der overhovedet var nogen tilstede, der kunne hjælpe ham, da det nu var efter arbejdstids ophør. I stedet spændte han den ene hest fra vognen og red så hurtigt han kunne hen til Toesmoses gæstgivergård, hvor han normalt fik sine fodersække fyldte før hjemrejsen. Her lejede han en vogn og tre arbejdskarle, skyndte sig tilbage til Nørreport, fik geværerne læsset over i den lejede vogn og bragt geværvognen af vejen. Klokken var nu blevet 5 og han kørte tilbage til Toesmoses gård, hvor han fik våbnene blev anbragt i et pakhus. Derefter fandt han ved hjælp af "Københavns Vejviser" frem til rustmesteren ved Tøjhuset og meddelte ham det passerede. Sammen gik de nu hen til Tøjmesterens bolig, hvor han fik besked om at hente den anden geværvogn på arsenalet næste morgen og køre den og våbnene til Hellebæk. Dette skete også og Johannes Jensen kunne med en dags forsinkelse aflevere geværerne på Geværfabrikken. Geværvognen med den brækkede aksel blev repareret på arsenalet. Så langt så godt, men hvad med de ekstraudgifter Johannes Jensen havde haft i København? Han havde betalt for at få vognen skubbet til side, for leje af vogn og tre arbejdskarle til at få geværerne lastet i vognen, betalt for opbevaring af våbnene og for natteleje for sig selv - alt i alt 5 rigsdaler. Da han præsenterede regningen blev der ballade. Hvorfor skulle arsenalet betale for, at han havde opført sig klodset! Han skulle i stedet have en tilrettevisning og burde retteligt selv betale for den knækkede aksel. Kontrolofficeren på fabrikken tog ham i forsvar og det var heldigt for Johannes - ellers var sagen vel endt med, at han selv måtte lide tabet. I en lang skrivelse forsvarede kontrolofficeren hans handlemåde og det resulterede i, at staten betalte alle udgifterne. Antallet af transporter i 1850 og 1853 Perioden umiddelbart efter krigen i var en "normal" tid for geværfabrikken. Der blev produceret ca geværer om året plus diverse reparationsarbejder. For Johannes Jensen betød det, at han i 1850 var 25 gange i København og havde 2 transporter til Kronborg Arsenal. I 1852 var tallet 19 og 8. Han fik for disse ture udbetalt i alt henholdsvis 196 og 183 rigsdaler - det sidste beløb indeholdt tillige de omtalte 5 rigsdaler for natteleje m.v. i København! Beløbet afhæng stærkt af, hvorvidt han skulle have returlæs med fra København eller ej, men desværre for ham, var normen, at fuldt læs var fra fabrikken til København, hvorfra han kørte tom tilbage til Hellebæk. Betalingen var faktisk ganske god. Underprobermesteren, der havde en betroet stilling på fabrikken, tjente i samme periode 350 rigsdaler om året.

6 Riflingen af geværerne i 1850-erne og 1860-erne Johannes Jensen var egentlig heldig. Netop i den periode, hvor han havde påtaget sig at køre frem og tilbage mellem hovedstaden og geværfabrikken, gik den våbenteknologiske udvikling hurtigt. Under krigen var man begyndt at fremstille taprifler på fabrikken. Normalt havde geværerne været glatløbede og brugte en mindre kugle end løbets diameter - ellers kunne man ikke lade dem. Det betød desværre, at deres skudsikkerhed ikke var imponerende, da man ikke kunne få kuglen til at rotere. Ved tapriflen ladede man også med en mindre kugle, men den blev banket ud mod en tap i bunden af løbet og kunne altså få fat i løbets riffelgange. Det betød både større træfsikkerhed og længere skud. I 1855 begyndte man at benytte de såkaldte Minié-kugler, der var opfundet af en fransk kaptajn af samme navn. De var udhulede bagtil og så tynde, at når krudtet eksploderede bag kuglen, så udvidede den sig og kunne på den måde tage fat i riffelgangene. Det var nærmest et columbusæg, for nu kunne ældre glatløbede geværer pludselig blive til præcisere rifler ved at få løbet forsynet med riffelgange. Det betød transporter - rigtig mange transporter. De geværer, der allerede en gang havde været på fabrikken for at blive forsynet med perkussionsantændelse, skulle atter på landevejen for at blive riflet. Det drejede sig om vis af geværer, men desværre for Johannes Jensen blev rejserne ikke så lange. De kom til at gå mellem arsenalet på Kronborg og Hellebæk og hans betaling ville selvfølgelig også blive derefter.) For befolkningen i Hellebæk må arbejdet med at oprifle ældre geværer have været noget af en pine. Dels kunne der ikke tjenes lige så meget som ved at fremstille nye geværer og dels blev de alle indskudt på fabrikkens skydebane i Fandens Mose. Som eksempel kan tjene, at der i 1860 frem til september var blevet opriflet knapt geværer, der alle var blevet trykprøvet i probérhuset midt i byen. Derefter var der blevet skudt i gennemsnit 9 skud med hver på skydebanen og alle må have været dødtrætte af den evindelige knalden.) Det var næsten ironisk, at fabrikken i 1860, efter lange og svære forarbejder, var blevet ændret til at blive en egentlig fabrik med dampdrevne maskiner. Dreje- og fræsebænke havde overtaget en hel del af det ældre håndværk og mestrene var blevet værkstedsforstandere, men der blev ikke produceret nye våben i nævneværdigt tal. Nu stod fabrikken nyindrettet og klar til at producere efter de mest moderne metoder, og så blev man i stedet bedt om at oprifle ældre våben! Krigen i 1864 og derefter Op til 1864 blev der dog stadig produceret en del nye våben. Det drejede sig hovedsagelig om taprifler efter modellen fra Som alle våben fremstillet før 1867 var der tale om forladevåben. Under krigen i 1864 viste det sig hurtigt, at den slags våben var forældede! Tyskerne var bevæbnet med bagladerifler og ikke alene kunne de skyde hurtigere, men soldaterne kunne også lade dem liggende og var således mindre udsatte for fjendens skud. Det var praktisk taget umuligt at lade en dansk tapriffel, mens man lå ned og skudhastigheden var bestemt ikke imponerende. Derfor blev det umiddelbart efter krigen besluttet at få den danske hær bevæbnet med bagladevåben og produktionen af nye våben gik helt i stå i Hellebæk. Den fabrik der i 1860 med stolthed blev præsenteret i sin nyindrettede skikkelse var allerede efter 4 år umoderne! For ikke at lade folkene i Hellebæk gå uvirksomme, mens et nyt system af bagladevåben blev diskuteret, lod man store partier af geværer sætte i stand på Geværfabrikken. De kunne lige så godt være blevet sat i stand enten på arsenalet i København eller hos private bøssemagere, men det drejede sig om at finde beskæftigelse for Geværfabrikken. For Johannes Jensen kom krigen og dens følgevirkning således ikke til at betyde mindre arbejde - snarere tværtimod. Efterhånden var der ikke flere geværer der skulle istandsættes og fabrikken kom til reparere sabler i stedet, men de skulle også transporteres.

7 Man fandt i 1865 atter en slags columbusæg. Ved at sætte en relativ simpel mekanisme på de ældre forladevåben, kunne man lade dem bagfra med patroner. Det skulle kun være en nødløsning indtil den militære sagkundskab var blevet enige om hvilket bagladesystem den danske hær skulle bevæbnes med, men for Kronborg Geværfabrik blev det et kæmpeproblem. Regeringen havde bevilget rigsdaler til ændringen af ældre våben og fabrikken lagde straks billet ind på arbejdet. Prisen blev imidlertid meget høj, da dels det forældede produktionsapparat, men også nyindkøbte maskiner skulle afskrives. Hæren, der ikke havde været imponeret af fabrikkens præstationer, indrettede i stedet for pengene sin egen geværfabrik på Tøjhusets grund og fik i løbet af kort tid de første stk. rifler ændret til bagladevåben. Kronborg Geværfabrik fik på samme tid ændret godt geværer til en væsentligt højere pris og nu var sandet ved at rinde ud for fabrikken. Da man endelig i 1867 havde besluttet, at de nye bagladevåben skulle være efter det amerikanske Remington-system, blev der indkøbt geværer i USA. De blev alle leveret indenfor et år - noget der under normale forhold ville have taget Kronborg Geværfabrik op til 15 år. Efter lange og svære forhandlinger mellem ejerne af Kronborg Geværfabrik og staten, blev det besluttet at nedlægge fabrikken til den 31. marts Fabrikkens ejere, der faktisk havde eneret på at fabrikere våben til den danske hær, solgte denne ret for små rigsdaler og dertil købte staten alle gangbare maskiner af fabrikken. De skulle nu transporteres til København og disse transporter blev de sidste som Johannes Jensen gennemførte med geværvognen. I juni 1870 gik turen for sidste gang til København. Geværvognen blev afleveret på Tøjhuset - den var statens ejendom og den er antagelig blevet solgt fra Tøjhuset i forbindelse med de store auktioner over kasseret materiel, der fandt sted i 1870-erne. Samtidig blev den lille geværvogn afleveret. Den tilhørte Kronborg Geværfabrik, men var blevet købt sammen med resten af fabrikkens inventar. For fremtiden blev geværerne fremstillet i København og man havde ikke længere brug for en speciel vogn til deres transport.) Johannes Jensen blev boende i Fuglefængerhuset til sin død i 1874, hvor han er omtalt som aftægtsmand. Han var uden tvivl en af de få i Hellebæk, der på den tid kendte noget videre til den fjerne hovedstad og har sikkert kunne fortælle mange interessante historier både om byen og vejen dertil, men ovenstående er hvad det har været muligt at fremdrage i dag.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere