NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn"

Transkript

1 NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus Havn". Og det skal den, hvis står til stevedorerne, blive Ved ned at vcere i de nceste to år. De vil ikke gi en ~re(ihvertfald V 1 'e noget der er vcerd at snakke om H rken til bedre bemandingsregler, bedre milj~ eller på l~nnen.heller ikke hvad angår kravet om. bedre for d ::ling af arbejdet, har de vceret til at snakke med. Men det er jo ik ke fordi de ikke har råd, omscetningen på havnen er stigende- stevedorene har fordele som ingen anden arbejdsgiver har- dispensationer fra arbejdsmilj~loven,de kan fyre og antage folk efter forgodtbefindende, og de har ingen kokurrenter på havnen. For os at se, er der to grunde til at de er klappet i, som de torsk, de er. ET, og det er. iscer hvad an- går kravene om milj~, bedre arbejds fordeling og bedre bemanding, at de som de gode småborgere de er, betragter havnearbejdere som jet vcerste ros, der ikke engang har krav på vilkår der ligner andre arbejderes. De fleste steder er man da f. eks nået igennern med krav om at få udleveret arbejdst~j. Den anden grund, som specielt gcelder deres nej til l~nforh~jelser er politisk. Det er simpelthen arbejdsgiverforeningen, som med den reaktioncere regering i ryggen, ser en mulighed for at gi arbejderne et hak i tuden. Det vi må g~re os klart, er at arbej dsgi verne har rottet sig sammen - nu skal de beskidte proletarer ned med nakken. Og det kommer vi osse, hvis vi ikke holder sammen og k<emper for de krav vi har stillet. Vi skal g~re dem helevede så hedt og så dyrt, at de ikke ved.hvilket ben de skal stå på, og så skal de til-< sidst ha sådan et los i r~ven, at de

2 2.. glemmer alt om inc;jkomstpol~ tik ~f l arbejdsgiverforening og bliver at snakke med. Og hvorfor så det. Fordi vi simpelthen ikke kan leve to år med en u~ndret eller n~sten u~ndret overenskomst - om to år vil vi ikke engang ha råd til at k~be salt til et ~g. Med nye skatter og prisstigninger vil det blive en reall~nsnedgang, som ikke f~r er set på havnen. L~g så dertil Svend Aukens forslag til amdringer for underst~ttelsen. Hvad er så mest realistisk? som der var en der sagde på sidste skurm~de - at forlange 65 i timen, eller at forts~tte med den nuv~rende overens- komst Vi siger ikke at e o bli- ' i t t.? i a t bliver let, tv~rtimod så kan det ga hen og. ve langvarigt, og det er.sl~t ikke sikkert at et fortsat nej til overarbejde er nok. 0 Men vi har et godt kort på handen, og det er Århus havns ry som en stabil havn. Hvis vi for alvor begynder at pille yed det, så kan arbejdsgiverforeningen poste nok sa mange 0 penge i stevedorene, de vil aldrig v~re i stand til at erstatte tabet på l~ngere sigt. ~. Vi har f~r vist at vi kan stå sammen, og få gennemf~rt krav, hvor vi har haft alle odds imod, så de - for : HOLD UD - det er vi n~dt til. Et af de vigtigste krav, vi har stillet til overenskomsten er kravet om arbejdsfordeling. Kravet lyder: "Arbejdsgi veren skal tilstr~e, at der sker en ligelig fordeling af arbejdsm~ngden på månedsbasis blandt de fremm~dte havnearbejdere." Hensigten med kravet er to ting. For det f~rste skal vi have en mere ligelig fordeling"af arbejdet på havnen. For det andet skal vi have gjort op med den kulibehandling, der ligger i det nuv~rende stillingssystem. FORDELNG AF ARBEJDET. Sådan som stevedoreform~ndene tager fo~~ nu sker der en dårlig fordeling af arbejdet. Der er n?gle ho!d, der uge efter uge l~gger pa en So-60 timer, og sa er der andre, der kun sj~ldent kommer i gang. Det betyd;r for de fol~, der uge for uge far lov til at stå at det kniber med indtjeninge~. Men det betyder osse tit at modet falder mod nulpunktet, og man begynder at indstille sig på ikke at v~re i gang. Hvad vil det nye system så kunnne betyde. D~t vil nok ikke f~re til en helt ~ig~ fordeling af arbejdet. Og.der vil ikke v~re nogen havnearbejde7 der tvinges i gang. Men d~t vil betyde, at dem der nu ~J~ldent korru:ner i gang kan sige: Nu er det min tur til at komme i gang og tjene penge. Det står i overenskorns ten".

3 Og det vil betyde at dem der nu får virkelig meget arbejde vil gå noget ned i timer. Men lad os slå fast, at der er meget arbejde på Århus Havn. Det er ikke sådan at vi alle skal til at gå på 2o timer om ugen. Der er arbejde nok til alle. MOD KULBEHANDLNGEN Men fordelingen af arbejdet drejer sig ikke kun om arbejde og noget i posen. Lige så vigtig er den kulibehandling, der ligrrer i det nuv~rende stillingsstem. Sagen er jo, at stevedoreform~ndene bruger m~nstringssystemet helt efter deres eget fordtbefindende. Der har også e sidste måneder v~ret flere exempler på at er man ikke på hitlisten, så kan få lov til at stå til grin dag efter dag. Og den uskik ser ud til at gripe mere og mere om sig. Angsten for at blive overset sidder vel i de fleste af os og skaber usikkerhed, irritation og nogle gange siger man op i r~ven med det hele. fordi de kan lukke for arbejdet. Man står ikke på sine sikkerheds- og sundhedskrav fordi truslen h~nger der. Og har man sagt nej til overarbejde to gange i tr<ek, så bet~nker man sig grundigt tredie gang man bliver spurgt. Osse selv om man skulle have v~ret ude og cykle med konen i skoven samme aften. Oven i de ting kan man så l~gge, at systemet f~rer,til indre splittelse og irritation ~ellem arbejdskammeraterne, fordi nogle t~r mindre end andre, og fordi nogle får alle kagerne af form~ndene, mens andre kan få skraldespanden i hovedet hver gang. Alt det på grund af det rådne stillingssystem. Nej, lad os komme af med det kulisystem. Hvis man med overenskomsten i hånden kan sige, "nu er det min tur til at komme i gang" så er der bedre mulighedei for at stå på sin ret, og sige fra overfor fr<ekheder og urimeligheder. --r ti;.;. - Men usikkerheden f~rer også til Det ved arbej dsgi verne godt. J Det er derfor de vender sig så at man finder sig i mere end ri- hårdt imod forandringer. meligt er. Man finder sig i ~ fr<ekheder fra nogle folk bare ARBEJDSMLJ0ET -nogle krav\~. ~..?Y'i '.J. ~ f Nu kan det fan'me v~re nok. Nu,. i'.. må vi have nogle af de milj~krav igennem. Stevedores foragt for vores liv og helbred må der s~ttes en. effektiv stopper for. Det kan ikke blive ved. Deres afviserholdning omkring hele overenskomsten kan ikke l~ngere tolereres. Her ~år vi og knokler i et m~gbes~idt.o~ sundhedsskadeligt arbejdsmilj~, og selv de mest rimelige krav bliver m~dt med deres eneste svar i <Pjeb likket: AFVST, AFVST, AFVST.. 3

4 Vi må nu kr~ve at stevedore foranstalter nogle målinger af st~v, gasser og lignende.sundhedsfarlige gener, is~r omkring 0 losning af foderstoffer. Det ma v~re selvindlysende, da det ef- ' ter den nye arbejdsmilj~lov er arbejdsgiverens ansvar, at koncentrationen af st~v og lignende holdes indenfor de tilladte gr~sev~rdier. Det kan ikke v~re for meget, at de oplysninger bliver samlet ind og videregive- til fagforeningen. 1 l. må ha ve nog le pr~cise oplysninger om hvordan virkningen på organismen er, når vi befinder os under så sundhedsskadelige påvirkninger dag efter dag. Vi må stå fast på disse krav. Det er vores eget helbred, som står på spil, og nu må stevedoren se at få bragt disse forhold i orden. Alle arbejdsmilj~problemer er gennem så lang tid blevet syltet, så denne gang må de altså presses til at punge ud med nogle forbedringer osse på dette område. således må kravet om thermot~j, sikkerhedsfodt~j og lignen~e forståes. Vi vil have de tin9 igennem. Det kan ikke v~re rigtigt, at vi selv skal k~be os fattige, hvis man ikke vil fryse halvvejs i hjel, eller få smad- 0 ret en fod, fordi man ikke har 0 rad til sikkerhedsfodt~j. Det er ~a arbejdet, vi bruger det, altsa må arbejdsgiverne betale. det hele taget slipper stevedore for at betale til nogle af de velf~rdsforanstaltninger, som der altid er omkring en st~rre arbejdsplads. Hverken badefascili teter eller kantiner har de udgifter på. Det betaler vi selv over vores skattebillet. Men det kan ikke blive ved. Stevedoren har en k~peprofit og et minimum af udgifter til arbejdskraften. Nu har de sparet gennem så mange år, så nu skal de fan'me også få lov til at betale. De kan ikke blive ved med at v~re fredet på disse områder. Havnens mest beskidte job 11 1 fl Nu synes vi snart form~ndene må til at tage sig sarnrnen. De har havnens mest beskidte job, og så vidt vi da ved får de ikke så meget som en krone i smudstill~g. Det synes vi altså ikke arbejdsgiverne kah v~re bekendt. s~r synes vi, at i hvertfald de to for~nd, som mest villigt v~lter sig i s~let burde bel~nnes. ' V~ t~ker på Vagn og Poul (slowly). Disse to herrer skyr intet middel i deres fors~g på at stille deres arbejdsgiver tilpas. De fl7ste andre form~nd n~jes dog med stille og roligt at s~rge om man ~an arbejde over. Får de så et nej, ) Ja så er der vel ikke noget at g9sre ved det. Men Vagn og Poul ligger n~rmest vandret dagen lang i deres fors~g på at slå sammenholdet mellem havnearbejderne i stykker. De kapper hovedet af al skam, borer trynen helt ned i s~let, hvorefter de forventer et anerkendende skulderklap fra arbejdsgiveren. M7n som vi startede med. Kr~v smud till~g. har havnens mest beskidte job.

5 vi har skabt värdierne vi vi/ ha de/ igevinsten Vi Vi/ Ha Flere Folk i Arbejde.:$""",_ ,_...,#'""' ~ x.....l..;~.-.--i"'''"'"""..,.... r... c..:=,~-j:::::~~- ' ;)Oi;1r;d nm f~~ii5~r ~ Ved sidste overenskomst fik vi praktisk taget ingen forbedringer på dette område. Men det må der nu rådes bod på. Der ekspederes en stadig stigende m~ngde gods på Århus Havn, så det kan ikke v~re årsagen til, at vi kommer f~rre folk i gang. Rationaliseringerne er gennem så lang tid udelukkende kommet arbejdsgi verne til. gode, så nu må vi kr~ve vores del af kagen. Vi vil ha' for~get mandskabsantallet omkring de f leste slags arejde, ellers så ender det med at vi en dag alle er rationaliseret over i arbejdsl~shedsk~en. Det er os, der har skabt det ~koomiske grundlag for indk~b af nyt og mere effektivt maskineri, så skal vi da for helvede ikke finde os i, at de sparker os ud og selv skummer fl~den. ~l e KFK.s nye sugev~rk så vi - f~ V d ~vordan stevedoren fik medhold i at nappe en mand ud af holdet trods det at deegentlig havde ' sparet et helt hold, da anl~ggets kapacitet er dobbelt så stor som de to garr.12 tilsamnen. fr~mtiden kan vi v~re sikre på e~ ting: containertrafikken og andre effekt.i ve losning- og lastningssystemer vil blive videreudviklet, og det vil stj~le en stor del af arbejdet fra os. Derfor er vi n~dt til at kr~ve flere folk i hvert hold. 5 Set i forhold til mange af de milj~m~ssige gener vi har, må det også v~re rimeligt. Skal vi blive ved med at få ryggen smadret i s~kkegods, lungerne ~delagt af st~v, tromhinderne spr~ngt i Polaris og en lignende neds lidning af kroppen??????????? NEJ, GU SKAL V EJ. Hvis stevedoren endelig har så travlt med at rationslisere, kunne de jo fyre deres forhandlings udvalg. Det skulle vel ikke v~re n~dvendigt med 4 mand til at sidde og afvise ethvert krav. K~b en båndoptager - og' Friis og co. et snetegn. De ville sgu' have godt af at bestille noget. 0 Esbjerg stetter Arhus HSTOREN OM CATHARNA S... Catharina s. lå for losning ved rdlg i Årh us. 5. ooo tons Men med kun 8 timer om dagen blev det til for lidt. Skibet havde travlt. Da der mqnglede 1500 tons dampede skibet af til Esbjerg. Dette hjalp bare fedt. For havnearbejderne i Esbjerg var underrettet. De 1500 tons Århus gods blev lasset på sanune betingelser som i Arhus: 8 timer om dagen. Tak, Esbjerg!

6 F. ris ti/ egen röv Skihe iårhus ikke los set H avnearbejdere --~ vregrer sig mod at tage overarbejde Qe årbusianske bavnearbejd.eres v~gring ved at påtage sig overarbejde fsrte i weeknden til, at flere skibe ikke blev losse~ Samtidig blev skibe dirigeret uden om Arhus Havn til andre havne h.vor losningen kunne lad~ sig gere, oplyser 'ciirekter Mogens Friis, Arbus Stevedore Compagni. Virkningeme af overarbejdsvregringen er srerdeles ubehagelig, og vi forstår fra arbejdsgiverside ikke motiveringen. lfolge Aarhuus Stiftstidende var arbejdsnedlreggelsen torsdag en reaktion på arbejäsgivemes negative holdning i forbindelse med overenskomstforhandlingeme. ;,... T Vi Når a irk. Friss ko ne l~gna ti e.mmer med sådanmå vi sk~u g ~plittelses fors~g, FRSS V~RE:?~~*~~??~~~?~~0D... KAN. ha d med k~n~~~~ns~f~th arbej~etovidre o dl avne 1. bade ind g u and. Det giver selvf~lgeli 7esu~tat, fordi: hvis folk går g ~ uvidenhed er det klart man ikke.an v~re solidarisk. Har'man der- 1.~oq god kontakt havnene imellem finder man lyn hurtigt ud af at' alle havnearbejdere har de s~mm problemer og interesper. e ger e~ en n~je sammenh~ng mellem ontainer-linierne og m~gler firmaerne, som i sidste ende ejer Yiharikkevreretnegative. stevedore kompagnierne. Derfor Vi har modt helt urealistiske er noget af det s t~rkes te man kan 10nkrav og har vist smidig- opleve, nemlig når kollegaer hed, hvorimod vi ikke fra a d l 1 havnearbejdernes side har. n re ande solidarisk bakker 0 m0dt en tilsvarende inter- i.mod arbejdsgiverne, når disse p esse for at nå til enighed!_<ommer med deres ublu fors~g på sigerdirekt0rfriis. ' at kncekke d f lk l0betafmandagenholdes - '! ' od~i~rsne. e e oej~r skab~e~r V~r-n i Kl!lbenhavn et frellesm0de mellem parterne i sagen. ~~ 1!ngels_ke luwrreorbejdere sujtter M~glernes stik-i-rend dreng dirk,.!'\('l ff arhuszanske kolleger Mogens Friss udtalte til stiften: i Containere fr:i Arhus Havn risikerer nu store forsin- / "At skibe blev dirigeret udenom :=:= kelser når de skal losses i England. De engelske f &.rhus havn, til havne hvor losnin- f: havnearbejdere har efter hvad Aarhuus Stiftstldende l. ( erfarer, besluttet at black-liste samtlige skibe, der en k unne 1 ade sig g~re l kodmmer medl lkast frkat~rhubs Ht advn. t k'b. fn te,_ijii ::::: en enge s e a ion e y er, a s i ene i.,rs Man skulle tro, at Friss, var blevet klogere af Suge Aktionen i foråret 197&, han husker jo udem~rket solidariteten fra andre havne, der var der ingen vaklende i gelederne, Havde konfli~ten dengang varet blodt en uge mere, v i lle der fundet en lands-dcekkende aktion sted mod KFKs sugeanl~g. Han husker vel også "Containernes udflugts tur til Esbjerg- tur retur osv. osv. osv. i ' omgang vil blive losset med 24 timers forsinkelse. De :::': { engelske havnearbejdere har tilbudt at.,forlrengeu \ \ forsinkelserne, hvis de bliver opfordret til det. { 1 ::f ;;.:"1~::~~:~~~::::r%~~;:u~~ derne og arbejdsgiverne om nye overenskomster. t Forhandlingerne er brudt sammen, da havnearbej : derne ikke mener, at de har fäet vresentlige 10ntilbud. } Modsat mener arbejdsgiverne, at havnearbejdernes { krav er urealistiske. Havnearbejderne har indtil videre t besluttet at nregte overarbejde. \ Havnearbejderne i Esbjerg har besluttet at gå i }'. sympatiaktion med deres århusianske kolleger. Alt \ : gods fra Arhus, der er sendt til Esbjerg Havn, men som {. i forste omgang har vreret bestemt for Arhus Havn, } vil blive losset inden for normal arbejdstid. Der vil ikke f Arblivhe arbedjd~te obv_er. DHer er i 0jeblikket 1500 tonbs,~=,~.~-~.;_.:= ::::: us-go s 1 s Jerg avn. p u {!:: : ::::::: : : : : : ::::; :::::::::;:; :;:;:; :;:::;:; :;:;: ;:;:;:;:;::::;.: ::::::;::::;::::::=::::::::::::: :: ::: :: : : ::: : :::::: :; : ;::::: :: :::::: ::: : : : :::: ::::~:}: :::::::;}[f:.. ~

7 pengene skal h entes på dagtid L~nnen er selvf~lgelig også et meget vigtigt sp~rgsmål for os. Det har v~ret f remh~vet på alle de skurm~der vi har haft, at nu må det s~rgsmål have en afg~relse. \4. ~ ~ 6 Disse overenskomstforhandlinger må betyde det afg~rende brud med den opfattelse, at en havnearbejder skal tjene sin l~n på overtid. Erkendelsen er ved at vokse frem blandt kammeraterne. Trucksf~rerne på terminalen tjener godt på årsbasis, _men som de selv siger, så skyldes det ikke en h~j timel~n, men en allerhelvedes masse timer. Det er aftnerne og det er weekenderne, kort sagt det er fritiden de har måttet ofre for at kunne tjene en anst~ndig l~n. Og disse folk har stevedore den uforskammetheö at tilbyde 80 ~re mere i timen. Siger og skriver firsindstyve ~re. Man er lamslået. For l~sarbejderne g~lder noget af det samme. Overarbejde, overarbejde og atter overarbejde. M~de kl s~ndag aften, m~de kl. 6 mandag morgen, m~de på alle mulige og umulige tidspunkter af d~gnet. Og vi siger ja, ja og atter ja. HVORFOR???????????. Er det fordi vi elsker vores arbejdsplads. Er det fordi vi hellere vil stå på kajen i snestorm og 12 graders frost en l~rdag aften, fremfor at sidde hjemme sammen med lillemor foran fjerneren. N E J. Det er fordi vi er n~dt til at danse efter arbejdsgivernes pibe, for at få en anst~ndig ugel~n med hjem. Vi kan ikke tjene vores penge på dagtig hernede. Og det er det lort der skal gennembrydes. Dette er for så vidt en fuldt ud tilstr~kkelig begrundelse for at kr~ve en rimelig forh~jelse af timel~nnen. Men herudover er der jo også den kendsgerning, at vi her i Århus har et efterslceb i forhold til havnearbejderne i f.ex. Esbjerg og K~benhavn. Hertil er der jo så kun at sige, at de åbenbart har v~ret lidt mere oppe på m~rkerne i andre havne. Men det kan jo ~ndres endnu. Horsens aktionere for 45. k[ på ve ntetid Et af de store sp~rgsmål ved denne overenskomst er jo også sp~rgsmålet om vores ventidsbetaling. Vi har rejst kravet. overfor vores arbejdsgivere om en rimelig godtg~relse for ventetid. Horsens har de de samme problemer, men de har nu besluttet at g~re noget ved sagen. Problemet har is~r v~ret aktuelt i forbindelse med indladningen af korn, hvor havnearbejderne til stadighed har måttet ventet på lastbiler. Onsdag d. 17/l blev dagen hvor havnearbejderne i Horsens sagde stop! Siden den dag er der ikke blevet lastet en_enesb:' kornbåd i Horsens. Kravet er 45 kr i ventepenge.

8 8 Vi må rette en varm kammeratlig tak til de engelske Havnearbejder der gennem sekretceren i National Port Shop Steward Commitee' Bob Parris -(Den Engelske Havne Talsmands Komit~), for det initiativ de har taget mod containerbådene. Vi vil også rette en. varm kammeratlig tak ~il kammeraterne i Esbjerg. Det er ikke f~rste gang st~tter os, og det er lige rart hver gang. Takkes skal også de ind og udenlandske havne, der har ringet og tilbudt deres st~tte bla. K~benhavn og G~teborg. Sekretcer Bob Parris fra Hull, England. ODEN F~LLES KAMP KN~KKBR V KKE FRSERNE FRSSERNE. Redaktionen har modtaget f~lgende brev: "Kcere havnearbejdere! Tusinde tak fordi far kunne vcere hjemme i Weekenden. Det er f~rste gang i et halvt år. Mor og jeg -gav far kaffe på sengen vi var alle så glade, og jeg fandt ud af at fars bil ikke var et arbej dsredskab, mor og jeg måtte nemlig også k~re med~ Peter 9 år. Ude i b~nnebådene er der nogen der påstår, at Slowly har vceret lidt. KVKLY H~rt om bord en sen eftermiddag. Den ene container siger bekymret til den anden: "Tror du vi når at komme i i dag?" Oliem~llen B~nnebåden land har svcere problemer. rejser sig kun langsomt over vandoverfladen. Hvad g~r vi, tcenker de?? Krogsgård har så i s amarbejde med stevedore planlagt at - k~re med spandlosning på de luger, hvor der ikke bliver suget. Så nu er stevedoren ved at klarg~re de gamle spande således at den gamle hcederkronede losningsmetode igen kan komme til cere og vcerdighed. HAVNBARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Århus Håvn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. ~ Alle indlceg optages uden cencur. ndlceg til nr. ~~ 28 skal sendes til 0stergade 46 senest 25 februar. ~ l. '.""'\_ Nceste bladrn~de afholdes onsdag d kl. 20.oo ~'0stergade 46. Abonnement kan bestilles på HAVNEARBEJDERENS redaktion, 0stergade 46, 8000 Århus C.

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag Ren dag god dag Kom godt i gang ren dag god dag 1 Indhold Om Kom godt i gang hftet God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengøringen i orden, så har børnene gode vilkår for at lre noget.

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --.

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --. Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ -.. - - -- 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - t I lllllllinf;t11lll ------ --- -- ---- --... ;? FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Vil skolen lege med? Leg i skolen Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Hvorfor leg i skolen? - Hvad skal legen befordre? Comenius (1592-1670) omtalte skolen som legens værksted,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al:>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller. EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan sund holder du på jobbet Sådan holder du d PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld.

Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld. Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld. Koster det kassen at få e-boks? Nej. e-boks er gratis at oprette og bruge.

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere