-SUGERNE ENDNU EN GANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-SUGERNE ENDNU EN GANG"

Transkript

1 . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der i både uden mel - 0mda!k, skulle m~nstres 6 mand, når odset var hårdt. Dette spillede under forhandlingerne e~ fremtra!dende rolle, og f agforeningen ~nskede at få indf~t i aftalen: "I tilfa!lde af hårdt gods SKAL der optages lokale forhandlinger om antagelse af ekstramandskab". Dette ville Stevedoren - ikke. Derimod ville de give et mundligt tilsagn. Og det blev tilf~jet, at der ikke ville blive problemer med det. Direkte spurgt om hvad hårdt gods er, svarede Friis: "Hårdt gods, er når man skal have fat i en greb for at få godset til at l~be til r~ret." Altså hver gang vi skal r~re ved godset. Så der skulle vel ikke VCl! re nogle problemer med at få ekstra mandskab. Men der har VCl!ret både, hvor god-. set bar hårat, og hvor der ikke er antaget ekstra mandskab. Derfor må vi op på ma!rkerne, hver gang greben skal frem. Stevedoren har defineret, hvad der er.hårdt gods, så må de sgu osse rette sig. efter det. Og de vil garenteret give os den 6. mand, hvis vi hus~er dem på aftalen. For de gider ikke tage mere konflikt på den hammel. Derfor må vi VCl!re deres hukommelse, for vi ser så ofte, hvor "glemsomrne" de kan vcl!re. Lader vi dem "glemrne" det for tit, bliver det kotume. Og så er 6. manden solgt. Is~r på l~gere sigt med det stigeride antal selvlempere. Så vi skal blot huske formanden på aftalen. Og hvis han stadig ikke kan huske, ja så må vi over i fagforeningen, for at hja!lpe på hukommelsen.

2 ' VI FIK SKILLINGERNE sp~ialarbejderskolen Vi var en 5 stykker fra Arhus havn på havnearbejder-kursus i Esbjerg for nylig. Med andre ord: Vi holdt fiskestanken (det mest dominerende indtryk af Esbjerg} ud i 14 dage. Foruden os var der 3 havnearbejdere fra Abenrå, 2 fra K~benhavn og et par stykker fra Esbjerg. Selve kurset var ganske udm~rket - men forstanderen er en ualmindelig reaktion~r og sur stodder, som vi brugte lidt tid på at opdrage. Den f~rste halve time gik med at h~re på ham. Det var lige som at begynde i 1. klasse. Med stram maske pr~senterede han skolen, og det var ikke langt fra, at han truede med "skammekrog", hvis vi tillod os at komme for sent eller fors~mme. "Spedialarbejderskolen er ikke nogen arbejderskole og ikke nogen arbejdsgiverskole, men et virkeligt samarbejde!" sagde han og l~ftede pegefingeren. Men skulle man vurdere skalen ud fra hans holdning, så var der h~ldt rigelig med arbejdsgiver i den cocktail. -Forstanderen ville dog ikke lave om på systemet, selvom d~t b7t~d, at mange så ikke havde rad til at overleve Weekenden og slet ikke til at betale regningerne derhjemme. En sådan arrogant holdning ville vi selvf~lgelig ikke finde os i, og da vi var klar over at systemet også skulle g~lde alle hcild fremover, besluttede vi at boykotte undervisningen. Og så kom der skred i sagerne. Deri ellers meget hårdnakkede" for-. stander forandrede pludselig mening: Vi fik skillingerne! Og det blev ovenik~bet lovet os, at de ville overveje, om det ikke osse skulle komme til at g~lde for fremtidige hold. Så vores råd til andre, der skal på kursus på Esbjerg Specialarbejderskole: Hvis der ikke er orden i sagerne, så pr~v den med at boykotte underviningen! -Den virker! M~n var forstanderen gammeldags, sa var deres nye udbetalingssys tem til geng~ld moderne. De ville ha- at vi skulle n~jes med penge hver 14 ; aag. uerfor skrev vi nedenstående protest,.som vi_sendte tilde fagforeninger vi hver is~r er medlem af. Holdet var i~vrigt eninge om, at selve kurset var godt. Billedet er fra Esbjerg havn, som vi var en tur nede og kikke på. 5 stk. havnearbejdere

3 HIK. HIK. HIK. HIK. HIK Havnearbejdernes. Idr~ts-klub havde den 12 sep Generalforsamling, på fagforenings kontoret. Poul E. D<;l5ssing blev enstemmigt valqt. som dirigent. Fremm<;l5det var fantastisk, efter meget hårde debatter om idr~tsklubbens virke i de sidste 40 år kom punktet valg til bestyrelsen på dagsordenen. Som formand valgtes J<;15rn Graversen enstemmigt. Som kasser Svend Christensen, til bestyrelsen: Hans Hansen, Gert Laursen, Villy Dyring, Thorleif.Kristiansen, og som sekret~r Poul E. D<;l5ssing, alle enstemmigt. H.I.K.s best yrelse, f r a venstre,hans Hansen Thorleif Kristiansen, J~rn '. Graversen (formand )Sv end Christensen (kasser),poul E. D~s s ing (sekret~r), Gert Laursen og Wi lly Dyring. Herefter blev det oplyst, at det var den bedste generalforsamling i de sidste 7 år. Generalforsamlingen blev envidre enige om at bestyrelsen skulle afholde m<;15de en gang pr. måned. sekretceren. Efterårsturnering. Men vi fik os da manet op her i efteråret. 10 point for 6 kampe. Resultatet af hele turneringen blev at vi fik 21 point. Det rakte til en 5 plads- Vi manglede 4 point for at rygge op i mellem runten. Cupen. Forårsturnering. Nå, vi fik os da haltet igennem forårs turneringen. 9 points for 11 kampå blev det stiålende resultat. Vi mistede jo et par cergelige poines i starten af scesonen fordi tilslutningen var ret ringe, og en del ikke riggig kunne finde ud af klokken. I en enkelt kamp -varder kun m<;15de 4 spiller op, og det kostede H.I.K. 150 kr i b<;15de, så det kan jo godt v~ re at vi ikke kan få lokket nogle kortcermede tr<;l5jer ud a f rigs-trcener Graversen lige med det samme. Selv om det gik dårligt i de ordincere turnerings kampe i forårs scesonen så strammede vi os an i cup kainpene. Der var meldt 52 hold til og med 4 sejer nåede vi frem til semi finalen, som blev spillet onsdag d 9 aug. kl Vi m<;15det park-vcesnet, og ~en ordincere spille tid cendte 3-3. Sa der skulle straffe spark konkurence til for at finde en vinder, desv~rre sco~ede de et mere mål end os, me~ det skal lige tilf0jes, at de 3 mal vi lavede ved den lejlighed, garanteret ikke er set bedre på Arhus ~tadion. Måls~orerne var Bjarne Bendixen og Bjarne Thygesen. Gert Laursen.

4 = \ \ I På generalforsamlingen i foråret blev det besluttet, at bestyrelsen skulle forts~tte dens aktive linie med hensyn til, at det kun skal vcere havnearbejdere, der arbejder på terminalen. Dvs at bestyrelsen skulle s~rge for, at få organiseret de Lager og Pak folk, der arbejder på terminalen i Havnearbejdernes Fagforening. Men hvad er der sket? Faktisk har vi ikke h~rt andet, end at man er ved at l~gge sagen på is, og er ved at få kolde f~dder. Det skulle vel ikke v~re fordi man mener, at det vil såre havnearbejdernes faglige stolthed og selvrespekt at gå i et pakhus? Der skal jo nok v~re enkelte der mener sådan, men så må det v~re fordi de ikke kan regne. F.eks i sk~rver og foderstoffer er timel~nnen ikke så h~j. Altså lad os slå fast, det kan ikke v~re belastende for en havnearbejders omd~mme at arbejde i et pakhus. Tv~rtimod peger udviklingen i den retning at det er nu vi skal slå til og få fod på terminalarbejdet, hvis vi vil overleve som havnearbejdere. Og hvordan vil det så kunne komme til at virke med en sådan ordning? På kortere sigt vil den eneste forandring v~re, at medlemstallet i fagforeningen vil stige og enkelte af de nye medlemmer vil kunne opnå en bedre l~n. Det vil nemlig v~re sådan, at fagforeningen i hvert enkelt tilf~lde skal forhandle lokaloverenskomst med de påg~ldende arbe j dsgi vere. Hvilke ulemper kan dette medf~re? Ja, feks truckf~rerne og de faste terminalfolk vil nok kunne indvende, at puljeordningen vil blive forringet. Flere folk om at dele osv. Men det er jo ikke givet, det kommer helt an på hvordan bestyrelsen kringler forhandlingerne, og det må v~re helt klart, at der ikke kan v~re tale om, at nogen o verhovedet skal gå ned i l~n. De faste folk, der nu er organiseret i Lager og Pak, og evt. uorganiserede, skal naturligvis heller ikke have status som l~sarbejdere, men skal, hvis de ~nsker det, beholde deres nuv~rende ans~ttelsesforh6ld. Hvis ikke, må fagforenin~ gen forhandle om bedre ans~ttelsesvilkår.

5 Hvorledes skal dette så kunne give mere arbejde til os? Umiddelbart vil det ikke bringe ret meget med sig. Måske vil vi kunne få stoppet den trafik, som ihvertfald nogle arbejdsgivere benytter, med at tage et par mand fra forrnidlingen og lade dem arbejde et par måneder for derefter at fyre dem, når det specielle arbejde er f~rdigt. Altsarnrnen for mindstebetalingen. Her vil der ihvertfald ske noget, om ikke andet så at arbejdsgiverne må slippe en ordentlig l~n for at få udf~rt deres arbejde. lcmgere sigt når stykgodsbåden er v~ og containertrafikken mangedoblet kommer dette til at betyde mere pakhusarbejde, omladning osv - en udvikling vores r forening kun kan v~re med til a styre hvis den står solidt på arbejdsområder. de påg~ldende Til den tid ville det nok V<Ere fristende for arbejdsgiverne at knuse vores lille s<elvst<endige fagforening, fordi den altid har gjort knuder, og det kan kun forhindres ved at få så mange medlem~ me~ som muligt allerede nu, samt ' at kunne bibeholde arbejde til disse. For at ordningen skal kunne gennemf~res, vil det v<ere et krav, at det ikke skal v<ere tvunget at "lade" sig fastans<ette i terminalen. For dem der ikke er fastansat, kunne man lave fordeling af arbejdet, så ingen kunne have arbejde i terminalen i mere end en uge ad gangen. I~vrigt vil vi tilsidst opfordre bestyrelsen til at orientere medlernrnerne om hvilke tanker man har gjort sig om alt dette siden sidste generalforsamling og så ellers få f ingeren ud og komme igang 1(1~D s I ESBJERG Havnearbejderne i Esbjerg har få~ et gennemf~rt en ny ordning ved - sning af tapiokaprodukter. aggrunden for den nye ordning var, at havnearbejderne gennem l<engere tid havde v<eret utilfredse med arbejdsmilj~et under tapi- 3. losning. ffikring 1. juni tilspidsedes situationen. Arbejdstilsynet blev tilkaldt og foretog en r<ekke st~vmålinger. Herefter ned lagde havnear_-= bejderne arbejdet, og forlangte en ny aftale ved tapioka-losning. Dette krav st~ttede Arbejdstilsynet. F~r havde man i Esbjerg en ordning, der svarede til den vi har ved DLGs sugev<erk. Man antog 1 lugeman og 4 havnearbejdere til hvert r~r. De fire havnearbejdere arbejdede på skift a 2 mand ad gangen. - 1 times arbejde, og J time fri. Hvis der skulle bobcat i lasten fik man ikke yderligere truckf~rere. De 2 havnearbejdere i holdet k~rte på skift bobcatten. 3. mand arbejder i tapiokamel! Med den nye ordning fordobles mandskabet i lasten, så holdet består af ni mand, der arbejder på skift 2 mand ad gangen. Hver mand arbejder altså i 2o minutter, hvorefter han har 1 time fri. Rent ~ konomisk bet~d af talen ingen forringelse. Havnearbejderne er stadig garanteret en l~n på mindst 42,9Skr i timen.

6 Havnearbejderne i Esbjerg har altså fået forbedret deres arbejdsmilj<p ved tapioka-losning. De er blevet flere folk og den enkelte arbejder er i kortere tid end f<pr udsat for det skadelige st<pv i lasten. Milj<Pkonsulent i SID, Steen Mejlby, har i sidste nr. af Fagbladet kommenteret aftalen i Esbjerg. Han siger:"havnearbejderne har fundet en fornuftig l<psning på deres problem. I SID kan vi helt gå ind for, at de beskyttelsesforanstaltninger, der blev aftalt i kornpromiset for fremtiden bliver minimumskrav ved losning af tapioka. Eksemplet fra Esbjerg kan passende bruges i andre havne." Ser vi på forholdene i Århus, så er vi ringere stillet end havnearbejderne i Esbjerg. Vi befinder os i l<pbet af en 8 timers arbejdsdag 4 timer i lasten. I Esbjerg er man i f<plge den nye aftale 2 timer i lasten. De forklaringer form~ndene stikker os i hovedet, når vi n~vner problemet her i Århus, holder ikke. For det f~rste, er der ingen afg~rende forskel om tapiokaen kommer - som mel eller piller. Aftalen i Esbjerg g~lder alle tapiokaprod~ter. For det andet kan det personlige sikkerhedsudstyr ikke l~se problemerne - heller ikke Stevedores nye vidunderhjelme. Arbejdstilsynet forlangte at der skulle skiftes masker hvert tiende minut, hvis filtreringen af st~v skal fungere blot nogenlunde. Og så er det alligevel n~dvendigt med en time i det fri bagefter. Vi regner ikke med at man direkte kan overf~re aftalen fra Esbjerg. Den arbejdsordning de havde i Esb jerg f~r, er forskellig fra den vi har. Bl.a. med bobcatf~rerne. Men vi mener at Arbejdstilsynets og SID milj~konsulents unders~gelse af problemet, viser at vi må have en ordning, der sikrer at den enkelte havnearbejder er kortere tid i Tapiokast~vet end nu. red. HAVNEARBEJDER-M0DE, Sverige ~ngland Df~ t ~-: ve n :3 ke Havnearbejder-forbund, havde i dagene fra d. 27. til c. 31. maj, bes~g af 3 engelske havnearbejdere, som repres2ntanter for den engelske Shop Stewards comity, (talsrnandskord teen) Billedet: -fra venstre, Trev Branten (Hull) Jim Wodhead (Hull) Pete Shaw (Helsingborg med ryggen til) Bob Parrish (Hull) og Gerhard Malmgren (G~teborg) kammerater i Århus havn! Helsingborq 4/7-78. Billedet er taget efter m~det i G~teborg. Havnearbejdere fra England og Sverige diskuterer forsat internationalt udbytning. Hvad vi beh~ver er et st~rkt international t faglig samarbejde. Hermed sender vi jer et billede, :.. samt en smule tekst, fra de engelske havnearbejderes bes~g i Sverige. Bes~get lå fra den 27. til den 31. maj. Tre englamdere bes~qte os, 'og de representerede Shop Stewardskommi tteen (talsmandskomiteen) for

7 havnearbejderne se., Bob Parrish ward nationale England. i Hull. E n af dis,_ sidder i Shop Steledelse for hele Kammeraterne bes~gte havnene i G~teborg,. Helsingborg og Halmstad. Kammerater i disse havne viste dem rundt. v l. sluttede bes{25get med et.m{25de i Gszjteborg' hvor vi diskuterede freiritidens internationale kontakter og fagligt internationalt samarbe jde. Bes~get kommer til at få for fremtiden. v ar rneget vellykket og stor be tydning Med kammeratlige hilsner Svenska Hamnarbetarforbundet Avd. 6 Helsingborg K.G. Svenson Stötte til aktionen S0MJENDENES FORBUND TELEFON ((>SJ ARHUS UDTALELSE Havnearbejderne i Arhus havn har i at fa en mand mere i Arhus, d et halvt år kzmpet for et arbejdshold pa et sugev~rk. Arhus Stevedore Compagni har gang på gang afvist havnearbejdernes retfzrdige krav, Istede~ e~ Arbejdsretten endnu engang sat til bestillingsarbejde og har id~rnt havnearbejderne i titusindvis af kroner i bod. Arbejdsretten har samtidig udvist den uh~rte fr~hed at fors~ge at diktere havnearbejderne hvornar de skal holde generalforsamling og hvad der skal vedtages. Konflikten ber~rer ikke kun havnearbejderne, men skaber problerner for trafikken over havnen, som er en livsnerve for byen og dens opland. Det er en skandale, at en privat arbejdsgiver kan nzgte at oprette en ni&dvendig arbejdsplads i en tid, hvor mere end hver tiende danske arbejder er arbejdsli&s. Det er en hån mod kommunen, som ejer havnen, og som bruger store summer tii at forsi&ge at lappe på beskzftigelsen. Konflikten viser soleklart, at arbejdsli&sheden skabes af arbejdsgivernes kyniske strcl!ben efter sti&rre profit. Under kapitalismens krise forsi&ger arbejdsgiverne overalt at presse udnyttelsen af arbejderne til det yderste. Sådan er det også indenfor alle led i si&farten. vi si&folk kcemper mod de samme. forsi&g på at sjofle vore arbejdsforhold til fordel for en endnu sti&rre effektivitet. Men teknikkens fremskridt skal ikke anvendes til at ~ge udbytningen af arbejderne, men skal bruges til gavn for menneskene. oerfor er havnearbejdernes kamp oqså vores kamp. Det er en kamp mod i&get tempo og urimelige arbejdsforhold. S~m.l!ndenes Forbund i Århus st~tter af alle krzfter havnearbejderne i deres kamp. Tage Christensen forbundsreprzsentant Til Havnearbejderne i Århus. Mal!1111, den 16./ ~, Vi i havnen her i Malm«i har flet underretning om jeres aitua tion i Arhus, og forstlr jeres utilfredshed med det som foregår i havnen. Vi har dri&ftet jeres konflikt i vor bestyrelse og opfordret vore medlemmer at ikke losse eller laste skibe som skulle hl Vil!ret til Arhus; og vi sti&tter jer helt og fui.dt i je res kamp. Vi opfordrer jer til at sende os en liste over skibe, der kunne tznkes at blive orndirigerede til svenske havnei samtidiq vil jeg gerne om det var muliqt om i.enskomst fra havnen. kunne sende mig en over Sv. Hamnarbetarforbundet. Avd. 30. Malmtt Formand. Martinus nielsen UvTAGELSE MEDDELT OFFENTLIGHEDEN d. 29/ S. I. O. Forretningsudvalget for Danmarks havnearbejdere har ir\dgående dri&ftet uoverenstemmelserne imellem vore Arhusianake kolleger og de res arbejdsgi vere vedr. sugeloaningen ved fil1nlet K.F.F 1 Arhus. På. baggrund af denne drt&ftelse OCJ de fortsatte konfliktforhold i Arhus havn t&nsker forretningsudvalget at udtale: "Forretningsudvalget udtaler sin fulde mora.lake t tte OCJ aolidari tet til havnearbejderne 1 Arhus til deres forta~tte bestrå>elser på at opna og bevare rimelige overenskomstmaige forhold. Vi opfordrer alvorligt arbej<:j.agiverne til 1 de kpsmende. fo.rhandlinger vedr. rationaliseringsproblemerne omkring sugeloan1ngen ved K.F.K. 1 Arhus, at rnedvirke til en positiv og anarliq l nin9 af disse uoverensstemmelser. Forretningsudvalget forudser, at en fortaat ultt t ai.tu'ation i Arhua havn vil medf re-landsomfattende faglig oparkaomh.ed overfor det implicerede firmas aktiviteter vore havne. Forretningaud.val_get. i

8 Situations-billed, fra Havnearbejdernes Varmestue i Horsens. Bem~rk spytbakkerne på gulvet. Rönne Vej/e red. Vi vil hermed rette en varm kammeratlig tak til gutterne i havnearbej der klubben i Vejle, for det indsendte bel~b. l)et lune.de. red. Gode kammerat! Havnearbejdernes Idr~ts-klub har den 25 sep års jubil~u!fl. I den anledning, vil vi for medlemmer og sympatis~re af idr~ts klubben, afholde en hygge aften på en kro n~r Arhus. Prisen pr. kuvert samt tid og sted vil blive opslået på stillingspladsen samt varmestuerne. Sidste dag for tilmelding er den 20 sep. 197 til kasseren på fagforenings-kont ret. Bestyrelsen for Havnearbejdernes idr~ klub..,,.~ ~ ',,, "HAVNEARBEJDEREN" er et arbejdspladsblad, Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havne~. Blad~derne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted stär i hvert nummer. Alle indl~g optages uden cencur. Indl~t til nummer 25 skal sendes til "HAVNEARBEJDEREN", 0stergade århus c. Inden 15 oktober N~ste bladm~de afholdes onsdag d. 20 september. Adressen er 0stergade 46, og tidspunktet er kl Abonnement kan bestilles på ovenstaende adresse. }FTERTRYK ANBRFALESi

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Heinz Hvid mistede sin identitet, da han som 37-årig politibetjent blev sparket kronisk syg af en voldsmand, men fandt en ny i den frivillige verden, kommunalpolitik

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL

HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Holbæk Svømmeklub og REMA 1000 er stolte over igen at kunne indbyde til HOLBÆK YOUTH FESTIVAL Stævnet afholdes 6.-8. maj 2016 Alle informationer findes i denne indbydelse. Holbæk Youth Festival Et anderledes

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. Bestyrelsesmøde 21/9-07 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. 3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt. 4. Godkendelse af

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser StilladsInformation nr. 59 - november 1999 side 9 manden flemming dupont - et jubilæumsportræt Navn: Bopæl: flemming Dupont dragør Alder: 53 Start i branchen: 1974 Firma: Solrød Stilladser Den 30. september

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

DE UNGE VILDE. Tekst: Den 29. juni ved midnatstid for snart fire år siden ringer det på døren hjemme hos Svend

DE UNGE VILDE. Tekst: Den 29. juni ved midnatstid for snart fire år siden ringer det på døren hjemme hos Svend DE UNGE VILDE Rubrik: mistede for fire år siden sin 20-årige søn, som omkom i en trafikulykke sammen med fire venner. De var i alderen 20-24 år og mænd, en kombination, som betragtes som særlig risikabel,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Diktat 1 En musikoplevelse

Diktat 1 En musikoplevelse Diktat 1 En musikoplevelse Jeg var på besøg hos min t r. Han er ø h n, og han går altid i w y s. Han spurgte om jeg ville med til en o c r. Hans far spiller nemlig i et f i r k e. Jeg hører ikke l n musik

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

VU Viborgs nyhedsbrev

VU Viborgs nyhedsbrev MARTS 2010 1. NUMMER VU Viborgs nyhedsbrev Nyt fra formanden I dette nummer 1 Debatmøde med Søren Pind 1 VU Viborg fører kampagne 2 Kristian Pihl Lorentzen besøger VU Viborg 2 Visionsseminar og fest 3

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012

Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012 Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012 Ordstyrer: Trine T. Henriksen Referent: Richard G. Little Referatet er godkendt. 2. Runde med nyt siden sidst Regin S. Hansen fortæller

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere