L Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)."

Transkript

1 Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 7 Offentligt J.nr Dato: 12. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 7 af 29. april Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian Jensen / Birgitte Christensen

2 L 195 Spørgsmål 7: I forlængelse af ministerens besvarelse af 28. april 2009 af L195 - spm 1, bedes ministeren oplyse udvalget om de ændringer uden provenumæssig konsekvens, der er foretaget mellem høringsfasen og lovforslagenes fremsættelse. Svar: I svaret på L195 - spørgsmål 1 blev der givet en oversigt over de ændringer, der er indarbejdet i lovforslagene L i forhold til de udkast til lovforslag, der var sendt på høring, og som har medført provenumæssige. L 207 blev sendt på høring samtidigt med fremsættelsen og indgår derfor af naturlige årsager ikke i oversigten. Af nedenstående oversigt fremgår de væsentligste ændringer i lovforslagene, der er sket i forbindelse med høringsprocessen, og som vurderes ikke at medføre nævneværdige provenumæssige. Jeg medgiver spørgeren, at der er tale om et meget omfattende lovgivningskompleks, og at der er relativt kort tid til Folketingsbehandlingen. Derfor ydes også velvilligt assistance til at give Skatteudvalget et overblik over de ændringer, der er foretaget mellem høringsudgaven og de fremsatte forslag, jf. svaret på spørgsmål 1 og nedenstående oversigt. Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på, at jeg finder spørgsmålet usædvanligt i lyset af den mangeårige forståelse mellem Regeringen og Folketinget om processen for høring af udkast til lovforslag, hvorefter der bl.a. ikke stilles spørgsmål til lovforslagene inden fremsættelsen i Folketinget. Det er min opfattelse, at det stillede spørgsmål bryder med denne tradition, og jeg har svært ved at få øje på relevansen af oplysningerne i relation til Skatteudvalgets behandling af forslagene. Alle de ændringer, der er foretaget på baggrund af de indkomne høringssvar, fremgår med kommentarer af de høringsnotater, som er oversendt til Skatteudvalget forud for 1. behandlingen den 29. og 30. april Det står selvfølgelig enhver frit for herudover at foretage en dokumentsammenligning af den udsendte høringsudgave og det fremsatte lovforslag. Det gives der hermed bidrag til. Det skal i den forbindelse fremhæves, at det er helt naturligt, at der foretages ændringer og korrektioner af lovforslagene mellem høringsfasen og fremsættelsen, da høringsprocessen jo er et integreret og meget vigtigt led i det lovforberedende arbejde. Formålet med den eksterne høring er netop at få oplysninger om organisationers og myndigheders holdning til lovudkastet både ud fra en organisationspolitisk, en holdningsmæssig og en mere teknisk synsvinkel. Resultatet af denne proces skulle gerne være, at Skatteministeriet, med bistand fra de hørte organisationer, når frem til et bedre beslutningsgrundlag for politikerne. Det er derfor nærmere reglen end undtagelsen, at de udkast til lovforslag, der sendes på høring, efterfølgende bliver ændret og justeret inden fremsættelsen i Folketinget. Side 2

3 L 195 af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat). L 196 Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag. (Arbejdsmarkedsbidragsloven). L 197 af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.). L 198 Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. L 199 af ligningsloven og forskellige andre love. (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.). - Justering af kompensationsordningen, så der ved opgørelsen af skattelettelsen også tages hensyn til suspenderingen af reguleringen af personfradraget fra 2009 til Ingen Ingen - Præcisering af, at bruttobeskatning af begrænset skattepligtige, som arbejder for en arbejdsgiver uden hjemting her i landet, også omfatter arbejdsmarkedsbidrag ( 9). - Udgifterne til hjemmeserviceordningen fastholdes nominelt i en seksårig periode på det niveau, der fremgår af finansloven for 2009 dvs. at der ikke foretages pris- og lønregulering ( 27). - Ingen Ingen - Præcisering af rådighedsbegrebet vedr. multimedieskatten, herunder eksempler på hvornår formodningen for privat rådighed kan afkræftes. - Indsættelse af fritagelsesbestemmelse vedr. multimedieskatten for personer, der til brug for deres frivillige ulønnede foreningsarbejde, får stillet multimedier til rådighed af foreningen. Ændringen har ingen provenumæssige, da bestemmelsen herved bringes i overensstemmelse med de foretagne konsekvensberegninger. Ændringen har ingen nævneværdige provenumæssige. Ændringen har ingen provenumæssige. Den beregnede besparelse ved forslaget er opgjort til 9 mio. kr. for årene under ét. Der er alene tale om en præcisering af rådighedsbegrebet, der ikke har provenumæssige. Ændringen har ikke provenumæssige, da det har været forudsat i provenuvurderingen, at frivillig ulønnet arbejdskraft ikke skulle beskattes. - Ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen for købetegningsretter i ligningslovens 7 H fra tildelingstidspunktet til Der er tale om en justering, der bringer lovteksten i overensstemmelse med forudsætningerne for provenuvurderingen. Side 3

4 tidspunktet for retserhvervelse. - For så vidt angår medarbejderobligationer i ligningsloven 7 A, er ikrafttrædelsen ændret fra tildelingstidspunktet til udlodningstidspunktet. Endvidere er der indsat overgangsbestemmelser for aftaler indgået inden lovforslagets fremsættelse. Der er tale om en justering, hvorefter der i overgangsbestemmelsen anvendes samme udtryk som i lovparagraffen. Overgangsreglen skønnes ikke at have provenumæssige. L 200 af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove. (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rateog kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.). - Ophør af afgivelse af den årlige redegørelse til Folketinget om anvendelse af medarbejderaktieordninger i ligningslovens 7 H. - Aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensioner, svarende til efterlønsalderen, ophæves. Desuden ophæves reglen, hvorefter en ratepension tidligst kan påbegyndes udbetalt 5 år efter oprettelsen. - Overgangsreglerne er forenklet. Ophøret er begrundet i, at langt hovedparten af ordningerne i ligningslovens 7 H er omfattet af den regel, der foreslås ophævet. For så vidt angår ratepensioner varetager loftet på kr. effektivt de hensyn, der ligger bag de gældende regler om oprettelsestidspunktet samt 5-års kravet. På den baggrund foreslås disse bestemmelser ophævet. Baggrunden for ophævelsen af aldersgrænsen for oprettelse af kapitalpensioner er, at den foreslåede ophævelse af mellemskatten og reduktionen af bundskatten medfører, at de skattemæssige fordele ved indskud på kapitalpension reduceres noget. Branchen kritiserede de oprindelige overgangsregler for at være unødigt komplicerede og umulige at praktisere. L 201 Forslag til lov om æn- - Adgang til at modregne fald i værdi af kapitalpensioner i skyldig pensionsafgift for visse personer. - Der sondres ikke længere mellem børsnoterede og unoterede Enkelte pensionsopsparere med kapitalpension kan have lidt et tab som følge af Skatteministeriets henstilling af 1. marts 2009 til pensionsbranchen om at undlade at afgiftsberigtige kapitalpensioner i forbindelse med opsparerens 70 års fødselsdag. Reglen tager hånd om disse situationer. De foretagne ændringer har ingen nævneværdige provenumæssige. Forslaget indebærer, at anvendelsesområdet for kildeartsbegrænsningen Side 4

5 dring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning). aktier, men i stedet mellem aktier optaget til handel på et reguleret marked og aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked. for modregning af tab udvides, således at den kommer til at omfatte tab på aktier, der i dag er optaget til handel på et reguleret marked uden at være børsnoterede. Dette indebærer en udskydelse af udnyttelsen af tab på sådanne aktier og dermed en rentefordel for staten. Der er ikke grundlag for et underbygget skøn over størrelsen af fordelen, men den skønnes at være begrænset. - Hjemmel til at harmonisere fristen for indberetning af aktieudbytter med fristen for angivelse og betaling af udbytteskat. Ændringen af indberetningsfristen for udbytterne medfører ingen ændring af skattepligten vedrørende udbytter. L 202 af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). - En egentlig pligt til indberetning af modtagere af renter af private lån, underholdsbidrag og børnebidrag. - Handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 for porteføljeaktier skal selvangives. - I forslaget om beskatning af kapitalfondspartneres merafkast er definitionen af standardafkastet justeret. Pligt til indberetning af modtagere af renter m.v. skønnes at føre til samme antal indberetninger som det oprindelige forslag om frivillig indberetning. Dermed har pligten til indberetning ingen betydning for provenuet. Der er tale om en kontrolbestemmelse uden selvstændig provenuvirkning. I lovforslaget er der ikke indregnet et finansieringsbidrag fra den ændrede beskatning af kapitalfondspartnere med baggrund i den betydelige usikkerhed om provenuvirkningen af de generelle ændringer i beskatningen af selskabers aktieudbytter og -avancer. Isoleret set vurderes ændringsforslaget at indebære en mindre lempelse. - Fondsejede fideikommiser beskattes ikke ved realisation i forbindelse med opløsning. - Værnsreglen, som skal forhindre omgåelse af bl.a. kravet om ejerskab af 10 pct. af aktiekapitalen ( omvendte juletræer ), er justeret. - Der er indsat en række antiham- Ændringen har ikke betydning for provenuvurderingen, da der ikke indgik et merprovenu fra fideikommiser i provenuvurderingen i høringsudgaven. Der er tale om en værnsregel uden selvstændig provenuvirkning. Der er tale om værnsregler uden selv- Side 5

6 stringsbestemmelser i ikrafttrædelsesbestemmelsen. stændig provenuvirkning. - Det er gjort muligt fortsat at genanbringe i fast ejendom, der er udlejet til et kontrolleret selskab. Justeringen må vurderes at være en forudsætning for, at holdingkonstruktioner anvendes i forbindelse med omstruktureringer og er dermed uden provenumæssige. L 203 af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.). L 204 af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love. (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.). L 205 af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Grøn omlægning af bilbeskat- - Afskaffelsen af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde får først virkning for nyanlagte sager. - Pålægsmoms på intern ejendomsadministration og interne viceværtydelser er taget ud af forslaget, således at det nu kun ophæver momsfritagelsen for ejendomsadministration. - I de genindsatte bestemmelser om tilbagebetaling af afgift i forbindelse med vandspild, er bestemmelsen ændret således, at sager om vandspild vedrørende private boligforhold ikke længere skal forelægges de statslige told- og skattemyndigheder. - Forslagene om registreringsafgift af limousiner og om eftermontering af partikelfilter er justeret. På den ene side indebærer ændringen, at der stadig gives godtgørelse til verserende sager efter 1. januar 2010 og på anden side, at sager rejst efter lovens vedtagelse medio 2009 afskæres for godtgørelser i De modsatrettede provenubevægelser vurderes samlet at trække i retning af et mindre provenutab de første år, der dog kun påvirker finansieringsbidraget fra afskaffelsen marginalt. Det oprindelige provenu var beregnet på baggrund af oplysninger i forbindelse med den årlige opgørelse af momsgrundlaget til EU. Det anvendte momsgrundlag omfattede ikke alle relevante forhold, og på baggrund af det ændrede forslag og nye oplysninger er provenuet beregnet på ny, og ændringen af forslaget påvirker ikke det oprindeligt forudsatte provenu. Der er tale om en administrativ ændring uden provenumæssige. Der er tale om en præcisering, der ikke har provenumæssige. Side 6

7 ningen). L 206 af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand). - Indførelse af en minimumsafgift på cigaretter på 91,65 øre pr. stk. - Nedsættelse af afgiftsforhøjelsen på sukkerholdigt sodavand. Inden indførelse af minimumsafgiften betød afgiftsstigningen på cigaretter, at de billige cigaretter steg relativt mindre end de dyre cigaretter. Minimumsafgiften sikrer, at både billige og dyre cigaretter stiger med ca. 3 kr. pr. 20 stk. Ændringen skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige. For at sikre en provenuneutral omlægning, er afgiften på sukkerholdigt sodavand blevet nedsat med 7 øre i forhold til det lovforslag, der var på høring. Side 7

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup.

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup. Revision, rådgivning og skat AjourSpots April 2009 Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup AjourSpots 1 Leder Den af regeringen nedsatte skatte kommission barslede

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-511-0002 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til ændring af sondringen mellem børsnoterede

Læs mere

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde Anders Lützhøft Indholdsfortegnelse S. 3 Tidsoversigt S. 9 Ny klagestruktur på skatteområdet S. 15 Den nye offentlighedslov S. 17 Ulovlige aktionærlån S. 38 Efterårets

Læs mere