Leica PELORIS Leica PELORIS II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica PELORIS Leica PELORIS II"

Transkript

1 Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life

2 Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører vævsprøver til sektionering ved at omdanne fikserede prøver til voksindstøbte prøver. Dette opnås ved at udsætte vævsprøverne for en sekvens af reagenser i bearbejdningsretorterne. Varemærker Leica, Leica Microsystems og logo er varemærker tilhørende Leica Microsystems IR GmbH, og anvendes på licens. PELORIS, PELORIS II, Waxsol, Parablocks, ActivFlo og RemoteCare er et varemærke tilhørende Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN Andre varemærker tilhører deres ejere. Ophavsret Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ejer ophavsrettighederne for dette dokument og tilhørende programmer. Leica Biosystems Melbourne er en del af Leica Microsystems-gruppen af selskaber. Ifølge gældende lov er vores skriftlige tilladelse påkrævet, før enten dokumentation eller programmer helt eller delvist kopieres, reproduceres, oversættes eller konverteres til elektronisk eller andet maskinlæsbart format. Doc Rev K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2011 Fabrikantens Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 495 Blackburn Rd Mt. Waverley VIC 3149 Australia Vigtig information til alle brugere Personer, der betjener Peloris vævsprocessoren skal: Følge brugsanvisningerne nøjagtigt som beskrevet i denne brugermanual. Enhver afvigelse fra anvisningerne kan resultere i mindre end optimal vævsbehandling, eventuel tab af patientprøver, og at der således ikke kan stilles nogen diagnose. Det skal sikres, at brugeren er tilstrækkelig trænet, således at processoren anvendes i overensstemmelse med denne brugermanual. Vær opmærksom på enhver mulig risiko eller farlig procedure, inden processoren betjenes, som beskrevet i denne brugermanual. Garantikrav kan kun accepteres, hvis systemet anvendes til det angivne formål og betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i dette dokument. Skader opstået som følge af forkert håndtering og/eller misbrug af produktet vil annullere garantien. Leica Microsystems påtager sig intet ansvar for sådanne skader. På grund af vores politik til fremme af løbende forbedringer forbeholder Leica Microsystems sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Udtrykket Leica Microsystems som anvendt i teksten i dette dokument refererer til Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd. Udtrykket Peloris som anvendt i teksten i dette dokument refererer til Peloris og Peloris II. Kun oplært personale må fjerne evt. dæksler eller dele fra processoren, og kun ifølge instruktion i denne håndbog. Reparationer må kun foretages af uddannet servicepersonale, der er autoriseret af Leica Microsystems. Revideringsoversigt Rev. Udgivet Detaljer K02 Juli 2011 Opdateringer til vigtige informationer for alle brugere og sikkerhedsmeddelelser Afsnit vævsmærkning tilføjet. 9 Fejlfinding tilføjet. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

3 Henvendelse til Leica Microsystems For at få service eller support bedes du kontakte din lokale repræsentant eller gå ind på Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

4 Programlicensbetingelser 1 Definerede betingelser og fortolkning 1.1 Definerede betingelser I denne aftale: "Leica Microsystems" omfatter Vision BioSystems Pty Ltd ACN , før navneændring, og Leica Biosystems Melbourne Pty ACN efter navneændring. "Fortrolige oplysninger" betyder alle oplysninger: (a) (b) der behandles af Leica Microsystems som fortrolige, eller hvis dets natur er fortrolig; og fremlagt som sådan af Leica Microsystems til licenstager, eller hvis den anden part bliver opmærksom på dette, bortset fra oplysninger: (c) (d) som den anden part skaber uafhængig af Leica Microsystems; eller der er kendt af offentligheden (på anden måde end ved brud på fortrolighedsklausul af licenstager eller af andre der er tilladt adgang til oplysningerne under deres licens. "Designeret computer" betyder den computer eller mikroprocessorstyret enhed, der leveres af Leica Microsystems til licenstager ifølge Leveranceaftalen eller på anden måde anbefales af Leica Microsystems. "Dokumentation" betyder håndbøger, brugerdokumentation, proprietære bekendtgørelser, produktkatalog, meddelelser på hjemmesider og generelle bulletiner leveret af Leica Microsystems sammen med eller relateret til programmet. "Effektiv dato" betyder den dato varen, som defineret i leveranceaftalen, leveres af Leica Microsystems. "Intellektuel ejendom" betyder alle eksisterende og fremtidige intellektuelle ophavsrettigheder, herunder: (e) (f) patenter, ophavsret, (herunder alle ophavsrettigheder og programmer), programmer og tilhørende dokumentation herunder det specifikke design og konstruktionen af individuelle programmer, registrerede design, varemærker, proprietær dokumentation og meddelelser, og enhver ret til at have oplysninger eller know-how holdt fortrolige; og enhver anvendelse eller ret til at søge om registrering af enhver af de rettigheder, der henvises til i afsnit (e) ovenstående. "Licenstager" betyder køber eller licensindehaver af varer indeholdende programmet, eller, hvor licenstager er distributør af varer der indeholder programmet, slutbrugeren af varer der indeholder programmet. "Licensgiver-IE" betyder intellektuel ejendom med hensyn til: (a) (b) (c) program og dokumentation; enhver ændring, opdatering, nye versioner eller nyudgivelser af materialer, der henvises til i afsnit (a) ovenstående; samt andre arbejder fremstillet af Leica Microsystems i løbet af, eller som resultat af, udøvelsen af denne aftale. "Udgivelse" betyder hver udgivelse af en ny version af programmet. "Program" betyder ethvert program, firmware eller elektroniske filer, der leverer instruktioner eller data til en computer eller mikroprocessor og, skal til formål for denne aftale, omfatte originale versioner, ændrede versioner, opgraderinger, opdateringer, fejlrettelser og sikkerhedskopier. "Leveranceaftale" betyder aftalen imellem licenstager og Leica Microsystems, eller hvor licenstager ikke er direkte kunde hos Leica Microsystems, mellem Leica Microsystems' distributør og Leica Microsystems, for salg, leasing eller anvendelse af varerne. "Tredjeparts materialer" betyder ethvert materiale ejet af tredjepart, der ikke er et "Related Body Corporate" (som defineret i Corporations Act 2001 (Cth)) for Leica Microsystems. 1.2 Andre definitioner I denne aftale har "varer", "køber" og "Leica Microsystems" samme betydning som i leveranceaftalen. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

5 Programlicensbetingelser 2 Licensbevilling 2.1 Licenstager indvilliger Licenstager indvilliger i at være bundet af alle betingelser i denne licens ved overførsel eller installation af programmet, eller ved købsaftale, leasing eller anden anvendelse af varer, der indeholder programmet. 2.2 Leica microsystems giver i licens I henhold til denne aftale giver Leica Microsystems en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til licenstager til brug af program og dokumentation til sine interne forretningsformål i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. 3 Begrænsninger i anvendelse Licenstager må: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) kun benytte programmet på den designerede computer og i overensstemmelse med: (i) (ii) (iii) (iv) laboratoriearbejdsgange, der er i overensstemmelse med industriarbejdsgange; alle gældende love, regulativer, retningslinjer og beslutninger fra juridiske eller styrende myndigheder; ethvert patent eller andre proprietære rettigheder tilhørende tredjepart; og som tilsigtet i kraft af dokumentationen og denne aftale; ikke installere, eller udvirke installation af programmet på den designerede computer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Leica Microsystems; ikke kopiere hele eller dele af programmet eller dokumentationen eller tillade, at hele eller dele af programmet eller dokumentationen bliver kopieret (andet end en sikkerhedskopi af programmet), uden først at indhente Leica Microsystems' skriftlige tilladelse; ikke udgive, distribuere eller sælge hele eller dele af programmet eller dokumentationen; eller tilpasninger, ændringer eller afledninger af programmet eller dokumentationen; ikke sælge, udleje, lease, underudleje, tildele eller overføre hele eller dele af programmet eller dokumentationen eller nogle af rettighederne givet i denne aftale; ikke benytte programmet eller dokumentationen til fordel for tredjepart, eller fremvise programmet eller dokumentationen til nogen tredjepart, bortset fra med Leica Microsystems' forudgående skriftlige tilladelse; ikke tilpasse, baglænsudvikle, udføre fejlrettelser eller på anden måde ændre programmet eller dokumentationen eller oprette afledte værker baseret på programmet eller dokumentationen (på anden måde end som tilladt af lovgivningen om ophavsret) eller tillade tredjepart at gøre samme; ikke dekompilere, dekryptere, baglæns udvikle, adskille eller på anden måde overføre programmet til menneskelig læsbar form for at få adgang til forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i programmet eller tillade tredjepart af gøre samme; og skal rette sig efter alle rimelige retningslinjer givet af Leica Microsystems fra tid til anden i forbindelse med installation eller brug af programmet eller dokumentationen. 4 Intellektuel ejendom 4.1 Licensgiver-IE Al Licensgiver-IE, herunder men ikke begrænset til alle billeder, lyde, video og tekst i programmet er ejet af eller givet i licens til Leica Microsystems, og ingen licensgiver-ie overføres til licenstager i denne aftale. 4.2 Proprietære mærker Licenstager må ikke ændre eller fjerne meddelelser vedrørende proprietære rettigheder, oplysninger vedrørende rettighedsstyring eller serienumre der sidder på, eller er forbundet til eller indbygget i Licensgiver-IE eller kopier heraf, og må ikke benyttes eller forsøge at registrere noget varemærke, handelsnavn, forretningsnavn eller firmanavn, der til forveksling ligner varemærker eller handelsnavne ejet af Leica Microsystems. 4.3 Krænkelse af intellektuel ejendom Licenstager skal: (a) straks advisere Leica Microsystems, hvis licenstager kender til eller mistænker ubemyndiget anvendelse, eller brud på licensgiver-ie; og Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

6 Programlicensbetingelser (b) for egen regning yde al rimelig assistance på Leica Microsystems' forespørgsel til beskyttelse af de relevante rettigheder i Licensgiver-IE og retsligt forfølge ethvert krav opstået fra sådanne anvendelser eller krænkelser. 4.4 Overholdelse Licenstager skal, til hver en tid, overholde alle vilkår og betingelser med hensyn til tredjeparts materialer meddelt licenstager af Leica Microsystems og/eller tredjeparts leverandør af tredjeparts materialer. 5 Opgraderinger og support 5.1 Nye udgivelser og nye versioner Leica Microsystems kan efter eget skøn forsyne licenstager med nye udgivelser eller nye versioner af programmet. 5.2 Installation Hvis forespurgt herom af licenstager, vil Leica Microsystems og deres udpegede distributør efter eget skøn installere nye udgivelser eller nye versioner af programmet på den designerede computer. 5.3 Downloading af data Leica Microsystems eller deres udpegede agent kan efter eget skøn overføre data, der er oprettet af licenstager ved brug af programmet ved fejlretning af programfejl eller på anden måde analysere programmets ydelse eller varer der indeholder programmet leveret af Leica Microsystems ifølge leveranceaftalen. 6 Sikkerhedskopiering af data Det er licenstagers ansvar at: (a) (b) foretage regelmæssig sikkerhedskopiering af data og gemme disse filer; samt have nødplaner i tilfælde af svigt af enhver art (f.eks.: brand, oversvømning eller indbrud); og Leica Microsystems har intet ansvar (herunder forsømmelse) for tab enten direkte eller indirekte, der kunne være forhindret, hvis licenstager havde udført ovenstående ansvar, eller som opstår som konsekvens af utilstrækkelig sikkerhedskopiering, computerviruser eller løbende funktioner af computerhardware (herunder ekstra hardware) enten leveret af Leica Microsystems eller anden leverandør. 7 Fortrolighed og hemmeligholdelse af personlige oplysninger 7.1 Anvendelse og offentliggørelse Licenstager skal med hensyn til fortrolige oplysninger: (a) (b) holde dem fortrolige; kun benytte dem som tilladt i følge denne aftale og kun vise dem til: (i) (ii) medarbejdere, kontrahenter og agenter, der har behov for viden og som har indvilliget i at overholde denne klausul 7; eller i den udstrækning (hvis nogen) licenstager er påkrævet ved lov at gøre dette; og (c) straks efterkomme enhver forespørgsel fra Leica Microsystems om af returnere eller destruere fortrolige oplysninger medmindre lovgivningen kræver at de opbevares. 7.2 Modtagers forpligtelser Licenstager skal: (a) (b) sikre fortrolige oplysninger imod uautoriseret adgang eller anvendelse; og advisere Leica Microsystems angående, og foretage alle forholdsregler til at forebygge, uautoriseret kopiering, anvendelse eller offentliggørelse. 7.3 Hemmeligholdelse af personlige oplysninger Ved udøvelse af forpligtelserne i denne kontrakt skal licenstager overholde og anvende alle rimelige anstrengelser til at sikre at deres kontrahenter overholder al gældende lovgivning med hensyn til hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

7 Programlicensbetingelser 8 Udelukkelse og begrænsninger 8.1 Anerkendelser Licenstager anerkender at: (a) (b) (c) (d) varerne er udvalgt fra et varesortiment af produkter og at licenstager har kontrolleret at varerne opfylder licenstagers krav; at ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger, repræsentationer eller råd givet på vegne af Leica Microsystems, andre end de i denne aftale, udgør en garanti eller på nogen måde udvider dækningen af denne kontrakt; og at, medmindre det er udtrykkeligt skriftligt godkendt på anden måde, har licenstager på ingen måde været afhængig af oplysninger, repræsentationer eller råd givet af eller på vegne af Leica Microsystems ved valg af varerne; og Leica Microsystems giver ingen garanti for at varerne overholder nationale, statslige eller lokale love, bestemmelser, regulativer, kodekser eller standarder (bortset fra ved skriftlig aftale med Leica Microsystems) samt at licenstager, for egen regning, er ansvarlig for at overholde al lokal lovgivning med hensyn til varerne. 8.2 Udelukkelse af underforståede betingelser Leica Microsystems udelukker fra denne aftale alle betingelser, garantier og ansvar underforståede eller pålagt ved lov eller tradition, bortset fra ansvar eller underforståede betingelser eller garantier som ved udelukkelse eller begrænsning vil stride imod lovgivning eller forårsage nogen del af dette underafsnit 8 ugyldiggøres ("ikke-udelukkelige betingelser"). 8.3 Ikke-udelukkelige betingelser I den udstrækning det er tilladt ved lov er Leica Microsystems' ansvar ved krænkelse af nogen af de ikke-udelukkelige betingelser begrænset til: (a) (b) i tilfælde af tjenesteydelser, at genlevere tjenesteydelserne eller betale omkostningerne forbundet med at levere tjenesteydelserne igen (efter Leica Microsystems' skøn); og i tilfælde af varer, den laveste omkostning med hensyn til erstatning af varer, anskaffelse af tilsvarende varer eller at have varerne repareret. 8.4 Udelukkelse af ansvar I den udstrækning det er tilladt ved lov udelukker Leica Microsystems al ansvar (herunder ansvar ved forsømmelse) for: (a) (b) (c) alle indirekte omkostninger eller følgeomkostninger, tab, skader eller omkostninger (herunder uden begrænsning, tab af fortjeneste, tab af indtægt, tab eller beskadigelse af data, manglende held i at opnå forventede besparelser eller fordele, samt ethvert tredjepartskrav) stiftet af eller tildelt imod licenstager ifølge eller i forbindelse med denne aftale eller ved anvendelse af programmet eller dokumentationen. uden begrænsning af foregående, alle omkostninger, tab, skader eller omkostninger forårsaget af eller tildelt imod licenstager som opstået direkte eller indirekte med hensyn til kliniske (herunder uden begrænsning diagnostiske, receptpligtig eller anden behandling) fejl opstået ved betjening, eller på anden måde forbundet med anvendelsen af programmet eller dokumentationen; og drift eller ydelse af, og alle omkostninger, tab, skader eller omkostninger opstået eller dækket af licenstager som resultat af brug af alt tredjeparts materialer. 8.5 Ansvarsbegrænsning I den maksimale udstrækning, det er tilladt ved lov, begrænser Leica Microsystems' sit samlede ansvar (herunder hæftelse for forsømmelse) for alle opståede skader dækket af denne, eller på nogen måde forbundet med denne aftale eller anvendelsen af programmet til prisen, der er betalt af licenstager for programmet eller varerne, der indeholder programmet ifølge leveranceaftalen. 9 Skadesfriholdelse Licenstager friholder Leica Microsystems fra alle udgifter, tab, skader og omkostninger (på advokat og egen klientbasis) opstået eller tildelt imod Leica Microsystems opstået direkte eller indirekte fra eller med hensyn til: (a) (b) enhver anvendelse af programmet i overensstemmelse med denne aftale; ethvert brud på tredjeparts licensvilkår af licenstager; Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

8 Programlicensbetingelser (c) (d) (e) (f) licenstagers brud på Leica Microsystems' ophavsrettigheder; kliniske (herunder uden begrænsning diagnostiske, receptpligtige eller andre behandlinger) fejl opstået under anvendelse, eller på anden måde forbundne med anvendelse af programmet eller dokumentationen; enhver forsømmelse fra licenstagers side med hensyn til overholdelse af arbejdsrutiner, der er i overensstemmelse med industrirutiner, lovgivning, retningslinjer eller beslutninger vedrørende håndtering eller anvendelse af programmet licenstagers forsømmelige handlinger eller udeladelser; og/eller andre anvendelser eller misbrug af programmet af licenstager. 10 Gyldighedsperiode og ophør 10.1 Gyldighedsperiode Denne aftale træder i kraft på den effektive dato og løber frem til den ophører i overensstemmelse med denne aftale Ophør (a) (b) Licenstager kan bringe denne licensaftale til ophør når som helst ved at destruere alle kopier af programmet samt tilhørende dokumentation. Licenstagers rettigheder i denne aftale vil ophøre øjeblikkeligt uden varsel fra Leica Microsystems, hvis licenstager forsømmer at overholde nogen bestemmelse i denne aftale, eller hvis licenstager ikke strengt overholder betalingsbetingelserne i leveranceaftalen, og ved ophør skal licenstager destruere alle kopier af programmet og dokumentationen i dennes besiddelse Tilfaldne rettigheder og retsmidler Ophør af denne aftale under dette underafsnit 10 påvirker ikke tilfaldne rettigheder eller retsmidler for nogen af parterne Videreførelse Klausulerne 4 (Intellektuel ejendom), 7 (Fortrolighed og hemmeligholdelse af personlige oplysninger), 8 (Udelukkelse og begrænsninger), 9 (Skadesfriholdelse), 10.3 (Tilfaldne rettigheder og retsmidler), 10.4 (Videreførelse), 11 (Force majeure) og 12 (Generelt) fortsætter efter ophør af denne aftale. 11 Force majeure Ingen part er ansvarlig for forsinkelser eller manglende udførsel af deres forpligtelser ifølge denne aftale (andre en forpligtelsen til af betale penge), hvis denne forsinkelse skyldes force majeure. Hvis forsinkelse eller manglende udførsel af forpligtelse er forårsaget af, eller forventet pga. force majeure, suspenderes denne parts forpligtelser. Hver af parterne kan bringe denne aftale til ophør, hvis force majeure varer ved i en løbende periode på 90 dage. 12 Generelt 12.1 Udelukkelse Dele eller hele bestemmelser i denne aftale, der er ulovlige eller ikke håndhævelige kan udelukkes fra denne aftale, og de resterende bestemmelser vil fortsat være i kraft Hele aftalen Denne aftale (herunder enhver yderligere bestemmelse licenstager adviseres om af Leica Microsystems) udgør hele aftalen imellem parterne og erstatter enhver tidligere repræsentation, garanti, forståelse eller aftale, der dækker samme emne Ændring Denne aftale kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem parterne Gældende lov Denne aftale er underlagt lovgivningen i Staten Victoria i Australien og begge parter er underkastet den ikke-eksklusive retsmyndighed af domstolene i denne stat. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

9 Sikkerhedsmeddelelser Peloris vævsprocessoren er konstrueret til at yde sikkerhed, let betjening ved anvendelse i overensstemmelse med dette dokument. Følg alle sikkerhedsanvisninger, så personskade, skade på patientprøver og på instrumentet undgås. Rengør og vedligehold nstrumentet som beskrevet i 7 Rengøring og vedligeholdelse. I Kategorier af sikkerhedsmeddelelser beskrives sikkerhedsmeddelelsernes kategori i håndbogen. I Generelle advarsler og påmindelser er der generelle advarsler vedrørende Peloris-instrumentet - andre meddelelser findes i de relevante afsnit i håndbogen. Kategorier af sikkerhedsmeddelelser Sikkerhedsmeddelelserne i denne håndbog er enten advarsler eller påmindelser. Advarsler Advarsler angiver farer, der kan føre til personskade på brugerne af Peloris eller personer i nærheden af instrumentet. Advarsler bruges også, når der er risiko for at beskadige patientvævsprøver. Advarslerne i denne håndbog bruger symboler med en rød kant, som illustreret nedenfor: FORGIFTINGSFARE Der er fare ved indtagelse, indånding eller hudkontakt med et giftigt stof. FORBRÆNDINGSFARE Der er fare for at blive forbrændt. KEMISK FARE Der er fare for at blive udsat for korrosive kemikalier. ELEKTRICITETSFARE Der er fare for at få elektrisk stød. GENEREL FARE Der er fare for personskade eller beskadigelse af patientvævsprøver. Påmindelser Påmindelser gælder farer for at der kan ske skade på Peloris-instrumentet eller andet udstyr. Påmindelserne i denne håndbog bruger symboler med en gul kant, som illustreret nedenfor: FORSIGTIG Der er fare for beskadigelse af Peloris-instrumentet eller andet udstyr. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

10 Sikkerhedsmeddelelser Generelle advarsler og påmindelser De personer, der betjener Peloris skal være absolut opmærksomme på nedenstående advarsler, så eventuelle vævskader eller vævstab minimeres. Reagenskonfiguration ADVARSEL Sørg altid for, at de reagenser, der er konfigureret i programmet, er de faktiske reagenser, der er isat instrumentet. En station, der indeholder en anden reagens, kan beskadige vævsprøver. Udskiftning af reagenser ADVARSEL Skift altid reagens, når du bliver bedt om det. Stationens detaljer skal altid opdateres korrekt detaljer må aldrig opdateres uden at udskifte reagensen. Følges disse anvisninger ikke, kan det føre til vævsbeskadigelse eller -tab. Protokolvalidering ADVARSEL Foretag ikke nogen ændring på koncentrationen på en brugt reagens, medmindre du har vished for den faktiske koncentration. Hvis koncentrationen er forkert, kan der ske forringelse af kvaliteten på vævsbearbejdningen eller beskadigelse af vævet. ADVARSEL Sæt ikke nye protokoller som valideret, før de har bestået valideringsprocedurerne for dit laboratorium. Først da bør du redigere protokollen til at stå som valideret, så den bliver tilgængelig for operatørerne til klinisk brug (se Protokolvalidering). Fyldning af kurve og kassetter ADVARSEL Kontroller altid, at kassetterne er korrekt sat i kurvene, samt at kurvene er korrekt placeret i retorterne. Forkert isatte kassetter eller kurve kan medføre, at prøverne beskadiges, da noget af vævet måske ikke bliver helt dækket med reagens under bearbejdningen (se Kassettekurve). ADVARSEL Placer aldrig tre kurve i en retort, når instrumentet er konfigureret med et fyldningsniveau til to kurve. Hvis dette forekommer, vil reagensen ikke dække den øverste kurv og vævsprøverne beskadiges. Rengøringsprotokoller ADVARSEL Du skal fjerne al væv fra retorten, inden du kører en rengøringsprotokol, idet tørtrinnet beskadiger vævet. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

11 Sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Benyt ikke rengøringsprotokoller til oparbejdning, da tørtrinnet beskadiger vævet. ADVARSEL Kom ikke ubearbejdede vævsprøver i en retort, før der er kørt en rengøringsprotokol. Formalin i resterne, der skylles ud i voksbadet i begyndelsen af rengøringskørslen, kan beskadige væv under efterfølgende kørsler. Hvis du uforvarende lægger ikke-bearbejdede prøver i en retort, inden der er kørt en rengøringsprotokol, skal du fjerne prøverne og forsøge at indlæse en bearbejdningsprotokol, inden du indlæser en rengøringsprotokol. Udskylningen inden rengøringskørslen springes over. Instrumentinstallation ADVARSEL Benyt ikke instrumentet uden at montere drypbakken. ADVARSEL Instrumentet skal installeres og konfigureres af en godkendt servicerepræsentant. ADVARSEL Benyt altid passende normeret løfteudstyr (såsom en vogn eller en gaffeltruck), når Peloris-vævsprocessoren skal flyttes mere end et par meter. Benyt udelukkende instrumentets kastorhjul til at flytte instrumentet for at komme til at servicere det. Elektricitetsfarer ADVARSEL Peloris vævsprocessoren skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. ADVARSEL Farlige strømniveauer er tilstede i Peloris vævsprocessoren. Kun serviceteknikere, der er godkendt af Biosystems Divisionen hos Leica Microsystems, bør fjerne instrumentets dæksler eller tilgå de indre dele. ADVARSEL Instrumentets driftsspænding er fabriksindstillet og må ikke ændres. Hvis instrumentet sluttes til en forkert strømkilde, vil der opstå alvorlig beskadigelse. ADVARSEL Træk ikke strømkablet ud imens instrumentet er i drift, medmindre der opstår en nødsituation og både hovedafbryderknappen og vægkontakten er utilgængelige. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

12 Sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Placer instrumentet, så enten stikkontakten på væggen eller instrumentets strømindtag er tilgængelig. Du skal være i stand til at aftage netstrømkablet uden at flytte instrumentet. ADVARSEL Instrumentet må ikke flyttes, medmindre netstikket er taget ud af stikkontakten. Reagenser ADVARSEL Kloroformdampe kan medføre alvorlige skader, uarbejdsdygtighed eller dødsfald. Ved brug af kloroform i Peloris vævsprocessoren anbefaler Leica Microsystems, at der installeres et eksternt dampudsugningsanlæg. Kloroformdampe kan akkumuleres ved normaldrift eller i det usandsynlige tilfælde af lækage. Udsugningssystemet skal kunne holde disse dampe under det farlige niveau. Åbn aldrig en retort, der indeholder kloroform eller kloroformrester. ADVARSEL Opvarm ikke reagenser over deres kogepunkter. Kogende reagenser vil frigive store mængder dampe, der kan overbelaste det interne kulfilter eller (hvis et sådant er monteret) det eksterne filtreringssystem. Kogende reagenser kan også medføre overtryk i instrumentet, forøget reagensforurening og reagensspild. Reagenskogepunkterne er lavere i en retort, der arbejder med vakuum eller med tryk-/vakuumsekvenser. ADVARSEL Reagenser og kondensat skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med alle relevante procedurer og lovbestemmelser, der gælder i laboratoriet. ADVARSEL Benyt ikke fikseringsmidler, der indeholder pikrinsyre, da pikrinsyre er eksplosivt i tør tilstand. ADVARSEL Smeltet voks er varmt og kan medføre forbrændinger. Udvis forsigtighed ved håndtering af voks og ved fjernelse as kurve. FORSIGTIG Benyt ikke acetone eller andre ketoner. Sådanne vil beskadige instrumentets ventiler. FORSIGTIG Der må ikke anvendes reagenser, der indeholder korrosive kemikalier, så som kviksølvsalte, salpetersyre og saltstyre. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

13 Godkendelser påkrævet ved lov IEC udgave UL 61010A-1 CAN/CSA C22.2 nr IEC IEC IEC FCC del 15 ISO 13485: 2003 Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 2: Særlige krav ved opvarmning af materialer Sikkerhedskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 2: Særlige krav til automatisk og halvautomatisk laboratorieudstyr til analyse og andre formål Elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoribrug EMC-krav Klasse A/B: Utilsigtede emmissionskilder Medicinske anordninger kvalitetsstyringssystemer lovhjemlede krav til overholdelse Erklæring om overholdelse af FCC-bestemmelser Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 af FCC-bestemmelserne. Driften er underkastet følgende to betingelser: 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser 2. Denne enhed må ikke acceptere nogen modtagne forstyrrelser, herunder forstyrrelser, der kan forårsage uhensigtsmæssig drift. Erklæring om overholdelse af FCC klasse B Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet indenfor de grænser, der tillades for et klasse B digitalt apparat jævnfør FCCbestemmelserne, del 15. Disse grænser har til formål at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser for installationer i privatboliger. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og installeres det ikke i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelige forstyrrelser for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår forstyrrelser i en bestemt installation. Er dette udstyr skyld i skadelige forstyrrelser i radio- og TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, bedes brugeren prøve at afhjælpe forstyrrelsen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: Vende modtagerantennen i en anden retning eller placere den et andet sted Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslutte udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker for at få hjælp. CE-mærkning og EU-meddelelse CE-mærkning indikerer overholdelse af EU-direktiverne for Elektromagnetisk kompatibilitet (02/96/EC), Restriktioner ved anvendelse af visse farlige substanser i elektrisk eller elektronisk udstyr (02/95/EC) samt In Vitro diagnostisk medicinsk udstyr (98/79/EC). Mærkning af udstyret på denne måde angiver at udstyret opfylder de tekniske standarder, der er anført ovenfor: Konformitetserklæring En Konformitetserklæring i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder er udført, og er arkiveret hos Leica Biosystems Newcastle Ltd, Balliol Business Park West, Benton Lane, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Storbritannien. Bemærk: Benyt kun de leverede kabler, for at sikre opfyldelse af CE- og FCC-bestemmelser og regulativer. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

14 Indhold Lovbekendtgørelser Henvendelse til Leica Microsystems Programlicensbetingelser Sikkerhedsmeddelelser Godkendelser påkrævet ved lov Indledning Oversigt af kapitlerne Brug af programmet Grundlæggende betjening Navigation Adgangsniveauer Hjælp Hardware Om at tænde og lukke ned Retorter Åbning og lukning af retortlågerne Fyldningsniveauer Magnetisk omrører Kassettekurve Voksbad Reagenskabinet Reagensflasker Kondensatflaske Kulfilter Berøringsskærm Eksterne dampudsugningssystemer Alarmtilslutninger Protokolkørsel Kvikstart protokolkørsel Rengøringsprotokoller Statusskærmbillede Statusområde Protokolpaneler Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

15 3.4 Protokolkørselsvalg Planlægning af protokoller Redigering af protokollen til en individuel kørsel Midlertidig afbrydelse af protokoller og afslutning af samme Retortplanlægning Forsinkede sluttider og startpåfyldninger Uundgåelige reagenssammenfald Utilgængelige reagenser Protokolindstilling Protokoloversigt Protokoltyper Reagensvalgmetode Foruddefinerede protokoller Protokolvalidering Videreførselsindstilling Sådan gemmes protokolfiler Oprettelse, redigering og visning af protokoller Skærmbilledet protokolvalg Redigering af protokoller Oprettelse af nye protokoller Visning af protokoller Reagensopsætning Reagensoverblik Reagensgrupper, -typer og -stationer Styring af koncentration Grænser Anbefalede reagenser Vævsmærkning Reagenskompatibilitet Styring af reagenstyper Foruddefinerede reagenser Redigering af aktive reagenstyper Administration af reagenstypelisterne Styring af reagensstationer Skærmbilledet reagensstationer Indstilling af reagensstations egenskaber Udskiftning af reagenser Skærmbilledet Ekstern fyld/tøm Tilslutninger for ekstern fyld/tøm Udskiftning af reagens Ekstern fyldning og tømning Udskiftning af reagens manuelt Udskiftning af voks Fyldning og tømning af retorter Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

16 6 Indstillinger & hjælpefunktioner Reagensmenu Manuelle betjeningsfunktioner Reagensstyring Kontrolmenu Instrumentindstillinger Instrumentindstillinger Serviceindstillinger Begivenhedslog Alarmer Adgangsniveau Filoverførsel Rengøring og vedligeholdelse Rengørings- og vedligeholdelsesplan Daglige opgaver Ugentlige opgaver dage Retortsyrerensning Referencer Retningslinjer for reagensgrænser Protokoller Prøvetype og protokolvarighed Liste over foruddefinerede protokoller xylen-protokoller xylenfri protokoller Rengøringsprotokol Stationskonfigurationer Protokoltrintemperaturer Reagenskompatibilitetstabeller Fejlfinding Præliminære spørgsmål Flowdiagrammer Underbehandlet væv Processorindstilling Overbehandlet væv Processorindstilling Under- eller overbehandlet væv Reagenser Dårlig behandling Forkert protokol Dårlig behandling Korrekt protokol Skæring af artefakt Farvning af artefakt Blok-artefakt Anbefalinger til genbehandling Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

17 10 Forbrugsvarer og tilbehør Specifikationer Indeks Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

18 1 Indledning Leica Peloris hurtig vævsprocessor er en dobbelt-retorts vævsprocessor, der giver hurtig vævsbehandling af høj kvalitet til histologilaboratorier. Med en reagenskapacitet, der er tilstrækkelig til at drive to retorter uafhængigt af hinanden, giver den en høj grad af planlægningsfleksibilitet. Med intelligent programmel kan man konfigurere instrumentet, så det er i trit med laboratoriets arbejdsgang, og samtidig få tjek og begrænsninger på, der hjælper med til at undgå fejltagelser, der kunne beskadige vævet. Reagensstyringssystemet holder nøje kontrol med reagensernes tilstand. Afhængig af hvordan det indstilles, bruger systemet disse oplysninger til at vælge den optimale reagens til det enkelte protokoltrin. Det advarer, når der skal skiftes reagens, så der aldrig gås på kompromis med kvaliteten, men at der samtidig gøres fuld brug af alle reagenserne. Den tydelige, intuitive berøringsskærm gør påfyldning og overvågning af kørsler let, og protokolkonfiguration, reagensindstilling og andre systemindstillinger er lige så simple. Og bag dette har du support fra Leica Microsystems, med års erfaring inden for udvikling af histologiudstyr af høj førende industri-kvalitet. Vi ønsker tillykke med dit køb af Leica Peloris hurtig vævsprocessor. Vi er overbevist om, at den vil give dig år med hurtig, effektiv vævsbehandling af høj kvalitet. Dette afsnit indeholder følgende afsnit: 1.1 Oversigt af kapitlerne 1.2 Brug af programmet 1.3 Hjælp Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

19 Indledning 1.1 Oversigt af kapitlerne Kapitel 1, Indledning: Generel indledning, kapiteloversigt, generelle anvisninger om brugen af programmet og hjælpemidlerne. Kapitel 2, Hardware: Beskrivelser af hovedkomponenterne på Peloris-instrumentet. Kapitel 3, Protokolkørsel: Hovedtrinene for at køre protokoller, yderligere konfigurationsvalg og -planlægning, overvågning på skærmbilledet Status. Kapitel 4, Protokolindstilling: Beskrivelser af protokoltyper og anvendte reagensvalgmetoder; protokolvalidering og indstilling af videreførsel. Oprettelse og redigering af protokoller. Kapitel 5, Reagensopsætning: Reagensgrupper, -typer og -stationer samt reagensstyring på Peloris. Indstilling af reagenstyper og -stationer i programmet. Udskiftning af reagenser. Kapitel 6, Indstillinger & hjælpefunktioner: Grundlæggende instrumentindstillinger, individuel drift af instrumentkomponenter, begivenhedsovervågning, alarmer og overførsel af systemfiler. Kapitel 7, Rengøring og vedligeholdelse: Daglig- og ad-hoc-vedligeholdelse, tilbehør der fås hos Leica Microsystems. Kapitel 8, Referencer: Beskrivelser af de foruddefinerede protokoller og anbefalede flaskekonfigurationer. Anbefalede reagensgrænser og reagenskompatibilitetstabeller. Kapitel 10, Forbrugsvarer og tilbehør: en liste over forbrugsvarer og tilbehør til Peloris, med delnumre, så det er let at bestille. Kapitel 11, Specifikationer: systemspecifikationer. 1.2 Brug af programmet Alle instrumentfunktioner styres fra berøringsskærmen. I dette afsnit beskrives den grundlæggende betjening af berøringsskærmen, og hvordan der navigeres i programmet, med en oversigt over alle programskærmbillederne. Der beskrives også adgangsniveauer. Se afsnit: Grundlæggende betjening Navigation Adgangsniveauer Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

20 Indledning Grundlæggende betjening Knapper Prik på knapper for at åbne menuer, skærmbilleder og dialoger, og for at starte og stoppe handlinger i instrumentet. Aktiverede knapper er blå og vises som hævede. Valgte knapper er orange og ser ud, som om de er trykket ned. Deaktiverede knapper er grå. Figur 1: Knaptilstande valgt, tilgængelig og ikke-tilgængelig Ikoner Ikoner repræsenterer forskellige elementer, herunder reagensstationer og retorter i Peloris vævsprocessor. Ikoner, der kan vælges, vises som hævet. Et valgt element vises hævet med en rød kant. Elementer, der ikke kan vælges, vises flade, og benyttes kun til visningsformål. Vælg et ikon ved at prikke på det, lige som du ville trykke på en knap. Figur 2: Reagensstation kan vælges, valgt, ikke valgbar Tabeller Tabeller viser konfigurationsoplysninger, såsom reagensstation og protokolindstilling. Du kan redigere visse celler i tabeller, imens andre er låste. Baggrundsfarven på låste celler er grå. Du kan markere redigerbare celler ved at berøre dem inden for cellerammen. Figur 3: Tabelceller Redigerbare (1) og låste (2) Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AVIC-D3 DANSK. Betjeningsvejledning DVD-MULTIMEDIE- OG AV-NAVIGATIONSSERVER

AVIC-D3 DANSK. Betjeningsvejledning DVD-MULTIMEDIE- OG AV-NAVIGATIONSSERVER MAN-AVIC-D3-DA.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 4:39 PM Betjeningsvejledning DANSK DVD-MULTIMEDIE- OG AV-NAVIGATIONSSERVER AVIC-D3 Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere