Leica PELORIS Leica PELORIS II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica PELORIS Leica PELORIS II"

Transkript

1 Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life

2 Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører vævsprøver til sektionering ved at omdanne fikserede prøver til voksindstøbte prøver. Dette opnås ved at udsætte vævsprøverne for en sekvens af reagenser i bearbejdningsretorterne. Varemærker Leica, Leica Microsystems og logo er varemærker tilhørende Leica Microsystems IR GmbH, og anvendes på licens. PELORIS, PELORIS II, Waxsol, Parablocks, ActivFlo og RemoteCare er et varemærke tilhørende Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN Andre varemærker tilhører deres ejere. Ophavsret Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ejer ophavsrettighederne for dette dokument og tilhørende programmer. Leica Biosystems Melbourne er en del af Leica Microsystems-gruppen af selskaber. Ifølge gældende lov er vores skriftlige tilladelse påkrævet, før enten dokumentation eller programmer helt eller delvist kopieres, reproduceres, oversættes eller konverteres til elektronisk eller andet maskinlæsbart format. Doc Rev K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2011 Fabrikantens Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 495 Blackburn Rd Mt. Waverley VIC 3149 Australia Vigtig information til alle brugere Personer, der betjener Peloris vævsprocessoren skal: Følge brugsanvisningerne nøjagtigt som beskrevet i denne brugermanual. Enhver afvigelse fra anvisningerne kan resultere i mindre end optimal vævsbehandling, eventuel tab af patientprøver, og at der således ikke kan stilles nogen diagnose. Det skal sikres, at brugeren er tilstrækkelig trænet, således at processoren anvendes i overensstemmelse med denne brugermanual. Vær opmærksom på enhver mulig risiko eller farlig procedure, inden processoren betjenes, som beskrevet i denne brugermanual. Garantikrav kan kun accepteres, hvis systemet anvendes til det angivne formål og betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i dette dokument. Skader opstået som følge af forkert håndtering og/eller misbrug af produktet vil annullere garantien. Leica Microsystems påtager sig intet ansvar for sådanne skader. På grund af vores politik til fremme af løbende forbedringer forbeholder Leica Microsystems sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Udtrykket Leica Microsystems som anvendt i teksten i dette dokument refererer til Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd. Udtrykket Peloris som anvendt i teksten i dette dokument refererer til Peloris og Peloris II. Kun oplært personale må fjerne evt. dæksler eller dele fra processoren, og kun ifølge instruktion i denne håndbog. Reparationer må kun foretages af uddannet servicepersonale, der er autoriseret af Leica Microsystems. Revideringsoversigt Rev. Udgivet Detaljer K02 Juli 2011 Opdateringer til vigtige informationer for alle brugere og sikkerhedsmeddelelser Afsnit vævsmærkning tilføjet. 9 Fejlfinding tilføjet. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

3 Henvendelse til Leica Microsystems For at få service eller support bedes du kontakte din lokale repræsentant eller gå ind på Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

4 Programlicensbetingelser 1 Definerede betingelser og fortolkning 1.1 Definerede betingelser I denne aftale: "Leica Microsystems" omfatter Vision BioSystems Pty Ltd ACN , før navneændring, og Leica Biosystems Melbourne Pty ACN efter navneændring. "Fortrolige oplysninger" betyder alle oplysninger: (a) (b) der behandles af Leica Microsystems som fortrolige, eller hvis dets natur er fortrolig; og fremlagt som sådan af Leica Microsystems til licenstager, eller hvis den anden part bliver opmærksom på dette, bortset fra oplysninger: (c) (d) som den anden part skaber uafhængig af Leica Microsystems; eller der er kendt af offentligheden (på anden måde end ved brud på fortrolighedsklausul af licenstager eller af andre der er tilladt adgang til oplysningerne under deres licens. "Designeret computer" betyder den computer eller mikroprocessorstyret enhed, der leveres af Leica Microsystems til licenstager ifølge Leveranceaftalen eller på anden måde anbefales af Leica Microsystems. "Dokumentation" betyder håndbøger, brugerdokumentation, proprietære bekendtgørelser, produktkatalog, meddelelser på hjemmesider og generelle bulletiner leveret af Leica Microsystems sammen med eller relateret til programmet. "Effektiv dato" betyder den dato varen, som defineret i leveranceaftalen, leveres af Leica Microsystems. "Intellektuel ejendom" betyder alle eksisterende og fremtidige intellektuelle ophavsrettigheder, herunder: (e) (f) patenter, ophavsret, (herunder alle ophavsrettigheder og programmer), programmer og tilhørende dokumentation herunder det specifikke design og konstruktionen af individuelle programmer, registrerede design, varemærker, proprietær dokumentation og meddelelser, og enhver ret til at have oplysninger eller know-how holdt fortrolige; og enhver anvendelse eller ret til at søge om registrering af enhver af de rettigheder, der henvises til i afsnit (e) ovenstående. "Licenstager" betyder køber eller licensindehaver af varer indeholdende programmet, eller, hvor licenstager er distributør af varer der indeholder programmet, slutbrugeren af varer der indeholder programmet. "Licensgiver-IE" betyder intellektuel ejendom med hensyn til: (a) (b) (c) program og dokumentation; enhver ændring, opdatering, nye versioner eller nyudgivelser af materialer, der henvises til i afsnit (a) ovenstående; samt andre arbejder fremstillet af Leica Microsystems i løbet af, eller som resultat af, udøvelsen af denne aftale. "Udgivelse" betyder hver udgivelse af en ny version af programmet. "Program" betyder ethvert program, firmware eller elektroniske filer, der leverer instruktioner eller data til en computer eller mikroprocessor og, skal til formål for denne aftale, omfatte originale versioner, ændrede versioner, opgraderinger, opdateringer, fejlrettelser og sikkerhedskopier. "Leveranceaftale" betyder aftalen imellem licenstager og Leica Microsystems, eller hvor licenstager ikke er direkte kunde hos Leica Microsystems, mellem Leica Microsystems' distributør og Leica Microsystems, for salg, leasing eller anvendelse af varerne. "Tredjeparts materialer" betyder ethvert materiale ejet af tredjepart, der ikke er et "Related Body Corporate" (som defineret i Corporations Act 2001 (Cth)) for Leica Microsystems. 1.2 Andre definitioner I denne aftale har "varer", "køber" og "Leica Microsystems" samme betydning som i leveranceaftalen. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

5 Programlicensbetingelser 2 Licensbevilling 2.1 Licenstager indvilliger Licenstager indvilliger i at være bundet af alle betingelser i denne licens ved overførsel eller installation af programmet, eller ved købsaftale, leasing eller anden anvendelse af varer, der indeholder programmet. 2.2 Leica microsystems giver i licens I henhold til denne aftale giver Leica Microsystems en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til licenstager til brug af program og dokumentation til sine interne forretningsformål i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. 3 Begrænsninger i anvendelse Licenstager må: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) kun benytte programmet på den designerede computer og i overensstemmelse med: (i) (ii) (iii) (iv) laboratoriearbejdsgange, der er i overensstemmelse med industriarbejdsgange; alle gældende love, regulativer, retningslinjer og beslutninger fra juridiske eller styrende myndigheder; ethvert patent eller andre proprietære rettigheder tilhørende tredjepart; og som tilsigtet i kraft af dokumentationen og denne aftale; ikke installere, eller udvirke installation af programmet på den designerede computer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Leica Microsystems; ikke kopiere hele eller dele af programmet eller dokumentationen eller tillade, at hele eller dele af programmet eller dokumentationen bliver kopieret (andet end en sikkerhedskopi af programmet), uden først at indhente Leica Microsystems' skriftlige tilladelse; ikke udgive, distribuere eller sælge hele eller dele af programmet eller dokumentationen; eller tilpasninger, ændringer eller afledninger af programmet eller dokumentationen; ikke sælge, udleje, lease, underudleje, tildele eller overføre hele eller dele af programmet eller dokumentationen eller nogle af rettighederne givet i denne aftale; ikke benytte programmet eller dokumentationen til fordel for tredjepart, eller fremvise programmet eller dokumentationen til nogen tredjepart, bortset fra med Leica Microsystems' forudgående skriftlige tilladelse; ikke tilpasse, baglænsudvikle, udføre fejlrettelser eller på anden måde ændre programmet eller dokumentationen eller oprette afledte værker baseret på programmet eller dokumentationen (på anden måde end som tilladt af lovgivningen om ophavsret) eller tillade tredjepart at gøre samme; ikke dekompilere, dekryptere, baglæns udvikle, adskille eller på anden måde overføre programmet til menneskelig læsbar form for at få adgang til forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i programmet eller tillade tredjepart af gøre samme; og skal rette sig efter alle rimelige retningslinjer givet af Leica Microsystems fra tid til anden i forbindelse med installation eller brug af programmet eller dokumentationen. 4 Intellektuel ejendom 4.1 Licensgiver-IE Al Licensgiver-IE, herunder men ikke begrænset til alle billeder, lyde, video og tekst i programmet er ejet af eller givet i licens til Leica Microsystems, og ingen licensgiver-ie overføres til licenstager i denne aftale. 4.2 Proprietære mærker Licenstager må ikke ændre eller fjerne meddelelser vedrørende proprietære rettigheder, oplysninger vedrørende rettighedsstyring eller serienumre der sidder på, eller er forbundet til eller indbygget i Licensgiver-IE eller kopier heraf, og må ikke benyttes eller forsøge at registrere noget varemærke, handelsnavn, forretningsnavn eller firmanavn, der til forveksling ligner varemærker eller handelsnavne ejet af Leica Microsystems. 4.3 Krænkelse af intellektuel ejendom Licenstager skal: (a) straks advisere Leica Microsystems, hvis licenstager kender til eller mistænker ubemyndiget anvendelse, eller brud på licensgiver-ie; og Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

6 Programlicensbetingelser (b) for egen regning yde al rimelig assistance på Leica Microsystems' forespørgsel til beskyttelse af de relevante rettigheder i Licensgiver-IE og retsligt forfølge ethvert krav opstået fra sådanne anvendelser eller krænkelser. 4.4 Overholdelse Licenstager skal, til hver en tid, overholde alle vilkår og betingelser med hensyn til tredjeparts materialer meddelt licenstager af Leica Microsystems og/eller tredjeparts leverandør af tredjeparts materialer. 5 Opgraderinger og support 5.1 Nye udgivelser og nye versioner Leica Microsystems kan efter eget skøn forsyne licenstager med nye udgivelser eller nye versioner af programmet. 5.2 Installation Hvis forespurgt herom af licenstager, vil Leica Microsystems og deres udpegede distributør efter eget skøn installere nye udgivelser eller nye versioner af programmet på den designerede computer. 5.3 Downloading af data Leica Microsystems eller deres udpegede agent kan efter eget skøn overføre data, der er oprettet af licenstager ved brug af programmet ved fejlretning af programfejl eller på anden måde analysere programmets ydelse eller varer der indeholder programmet leveret af Leica Microsystems ifølge leveranceaftalen. 6 Sikkerhedskopiering af data Det er licenstagers ansvar at: (a) (b) foretage regelmæssig sikkerhedskopiering af data og gemme disse filer; samt have nødplaner i tilfælde af svigt af enhver art (f.eks.: brand, oversvømning eller indbrud); og Leica Microsystems har intet ansvar (herunder forsømmelse) for tab enten direkte eller indirekte, der kunne være forhindret, hvis licenstager havde udført ovenstående ansvar, eller som opstår som konsekvens af utilstrækkelig sikkerhedskopiering, computerviruser eller løbende funktioner af computerhardware (herunder ekstra hardware) enten leveret af Leica Microsystems eller anden leverandør. 7 Fortrolighed og hemmeligholdelse af personlige oplysninger 7.1 Anvendelse og offentliggørelse Licenstager skal med hensyn til fortrolige oplysninger: (a) (b) holde dem fortrolige; kun benytte dem som tilladt i følge denne aftale og kun vise dem til: (i) (ii) medarbejdere, kontrahenter og agenter, der har behov for viden og som har indvilliget i at overholde denne klausul 7; eller i den udstrækning (hvis nogen) licenstager er påkrævet ved lov at gøre dette; og (c) straks efterkomme enhver forespørgsel fra Leica Microsystems om af returnere eller destruere fortrolige oplysninger medmindre lovgivningen kræver at de opbevares. 7.2 Modtagers forpligtelser Licenstager skal: (a) (b) sikre fortrolige oplysninger imod uautoriseret adgang eller anvendelse; og advisere Leica Microsystems angående, og foretage alle forholdsregler til at forebygge, uautoriseret kopiering, anvendelse eller offentliggørelse. 7.3 Hemmeligholdelse af personlige oplysninger Ved udøvelse af forpligtelserne i denne kontrakt skal licenstager overholde og anvende alle rimelige anstrengelser til at sikre at deres kontrahenter overholder al gældende lovgivning med hensyn til hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

7 Programlicensbetingelser 8 Udelukkelse og begrænsninger 8.1 Anerkendelser Licenstager anerkender at: (a) (b) (c) (d) varerne er udvalgt fra et varesortiment af produkter og at licenstager har kontrolleret at varerne opfylder licenstagers krav; at ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger, repræsentationer eller råd givet på vegne af Leica Microsystems, andre end de i denne aftale, udgør en garanti eller på nogen måde udvider dækningen af denne kontrakt; og at, medmindre det er udtrykkeligt skriftligt godkendt på anden måde, har licenstager på ingen måde været afhængig af oplysninger, repræsentationer eller råd givet af eller på vegne af Leica Microsystems ved valg af varerne; og Leica Microsystems giver ingen garanti for at varerne overholder nationale, statslige eller lokale love, bestemmelser, regulativer, kodekser eller standarder (bortset fra ved skriftlig aftale med Leica Microsystems) samt at licenstager, for egen regning, er ansvarlig for at overholde al lokal lovgivning med hensyn til varerne. 8.2 Udelukkelse af underforståede betingelser Leica Microsystems udelukker fra denne aftale alle betingelser, garantier og ansvar underforståede eller pålagt ved lov eller tradition, bortset fra ansvar eller underforståede betingelser eller garantier som ved udelukkelse eller begrænsning vil stride imod lovgivning eller forårsage nogen del af dette underafsnit 8 ugyldiggøres ("ikke-udelukkelige betingelser"). 8.3 Ikke-udelukkelige betingelser I den udstrækning det er tilladt ved lov er Leica Microsystems' ansvar ved krænkelse af nogen af de ikke-udelukkelige betingelser begrænset til: (a) (b) i tilfælde af tjenesteydelser, at genlevere tjenesteydelserne eller betale omkostningerne forbundet med at levere tjenesteydelserne igen (efter Leica Microsystems' skøn); og i tilfælde af varer, den laveste omkostning med hensyn til erstatning af varer, anskaffelse af tilsvarende varer eller at have varerne repareret. 8.4 Udelukkelse af ansvar I den udstrækning det er tilladt ved lov udelukker Leica Microsystems al ansvar (herunder ansvar ved forsømmelse) for: (a) (b) (c) alle indirekte omkostninger eller følgeomkostninger, tab, skader eller omkostninger (herunder uden begrænsning, tab af fortjeneste, tab af indtægt, tab eller beskadigelse af data, manglende held i at opnå forventede besparelser eller fordele, samt ethvert tredjepartskrav) stiftet af eller tildelt imod licenstager ifølge eller i forbindelse med denne aftale eller ved anvendelse af programmet eller dokumentationen. uden begrænsning af foregående, alle omkostninger, tab, skader eller omkostninger forårsaget af eller tildelt imod licenstager som opstået direkte eller indirekte med hensyn til kliniske (herunder uden begrænsning diagnostiske, receptpligtig eller anden behandling) fejl opstået ved betjening, eller på anden måde forbundet med anvendelsen af programmet eller dokumentationen; og drift eller ydelse af, og alle omkostninger, tab, skader eller omkostninger opstået eller dækket af licenstager som resultat af brug af alt tredjeparts materialer. 8.5 Ansvarsbegrænsning I den maksimale udstrækning, det er tilladt ved lov, begrænser Leica Microsystems' sit samlede ansvar (herunder hæftelse for forsømmelse) for alle opståede skader dækket af denne, eller på nogen måde forbundet med denne aftale eller anvendelsen af programmet til prisen, der er betalt af licenstager for programmet eller varerne, der indeholder programmet ifølge leveranceaftalen. 9 Skadesfriholdelse Licenstager friholder Leica Microsystems fra alle udgifter, tab, skader og omkostninger (på advokat og egen klientbasis) opstået eller tildelt imod Leica Microsystems opstået direkte eller indirekte fra eller med hensyn til: (a) (b) enhver anvendelse af programmet i overensstemmelse med denne aftale; ethvert brud på tredjeparts licensvilkår af licenstager; Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

8 Programlicensbetingelser (c) (d) (e) (f) licenstagers brud på Leica Microsystems' ophavsrettigheder; kliniske (herunder uden begrænsning diagnostiske, receptpligtige eller andre behandlinger) fejl opstået under anvendelse, eller på anden måde forbundne med anvendelse af programmet eller dokumentationen; enhver forsømmelse fra licenstagers side med hensyn til overholdelse af arbejdsrutiner, der er i overensstemmelse med industrirutiner, lovgivning, retningslinjer eller beslutninger vedrørende håndtering eller anvendelse af programmet licenstagers forsømmelige handlinger eller udeladelser; og/eller andre anvendelser eller misbrug af programmet af licenstager. 10 Gyldighedsperiode og ophør 10.1 Gyldighedsperiode Denne aftale træder i kraft på den effektive dato og løber frem til den ophører i overensstemmelse med denne aftale Ophør (a) (b) Licenstager kan bringe denne licensaftale til ophør når som helst ved at destruere alle kopier af programmet samt tilhørende dokumentation. Licenstagers rettigheder i denne aftale vil ophøre øjeblikkeligt uden varsel fra Leica Microsystems, hvis licenstager forsømmer at overholde nogen bestemmelse i denne aftale, eller hvis licenstager ikke strengt overholder betalingsbetingelserne i leveranceaftalen, og ved ophør skal licenstager destruere alle kopier af programmet og dokumentationen i dennes besiddelse Tilfaldne rettigheder og retsmidler Ophør af denne aftale under dette underafsnit 10 påvirker ikke tilfaldne rettigheder eller retsmidler for nogen af parterne Videreførelse Klausulerne 4 (Intellektuel ejendom), 7 (Fortrolighed og hemmeligholdelse af personlige oplysninger), 8 (Udelukkelse og begrænsninger), 9 (Skadesfriholdelse), 10.3 (Tilfaldne rettigheder og retsmidler), 10.4 (Videreførelse), 11 (Force majeure) og 12 (Generelt) fortsætter efter ophør af denne aftale. 11 Force majeure Ingen part er ansvarlig for forsinkelser eller manglende udførsel af deres forpligtelser ifølge denne aftale (andre en forpligtelsen til af betale penge), hvis denne forsinkelse skyldes force majeure. Hvis forsinkelse eller manglende udførsel af forpligtelse er forårsaget af, eller forventet pga. force majeure, suspenderes denne parts forpligtelser. Hver af parterne kan bringe denne aftale til ophør, hvis force majeure varer ved i en løbende periode på 90 dage. 12 Generelt 12.1 Udelukkelse Dele eller hele bestemmelser i denne aftale, der er ulovlige eller ikke håndhævelige kan udelukkes fra denne aftale, og de resterende bestemmelser vil fortsat være i kraft Hele aftalen Denne aftale (herunder enhver yderligere bestemmelse licenstager adviseres om af Leica Microsystems) udgør hele aftalen imellem parterne og erstatter enhver tidligere repræsentation, garanti, forståelse eller aftale, der dækker samme emne Ændring Denne aftale kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem parterne Gældende lov Denne aftale er underlagt lovgivningen i Staten Victoria i Australien og begge parter er underkastet den ikke-eksklusive retsmyndighed af domstolene i denne stat. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

9 Sikkerhedsmeddelelser Peloris vævsprocessoren er konstrueret til at yde sikkerhed, let betjening ved anvendelse i overensstemmelse med dette dokument. Følg alle sikkerhedsanvisninger, så personskade, skade på patientprøver og på instrumentet undgås. Rengør og vedligehold nstrumentet som beskrevet i 7 Rengøring og vedligeholdelse. I Kategorier af sikkerhedsmeddelelser beskrives sikkerhedsmeddelelsernes kategori i håndbogen. I Generelle advarsler og påmindelser er der generelle advarsler vedrørende Peloris-instrumentet - andre meddelelser findes i de relevante afsnit i håndbogen. Kategorier af sikkerhedsmeddelelser Sikkerhedsmeddelelserne i denne håndbog er enten advarsler eller påmindelser. Advarsler Advarsler angiver farer, der kan føre til personskade på brugerne af Peloris eller personer i nærheden af instrumentet. Advarsler bruges også, når der er risiko for at beskadige patientvævsprøver. Advarslerne i denne håndbog bruger symboler med en rød kant, som illustreret nedenfor: FORGIFTINGSFARE Der er fare ved indtagelse, indånding eller hudkontakt med et giftigt stof. FORBRÆNDINGSFARE Der er fare for at blive forbrændt. KEMISK FARE Der er fare for at blive udsat for korrosive kemikalier. ELEKTRICITETSFARE Der er fare for at få elektrisk stød. GENEREL FARE Der er fare for personskade eller beskadigelse af patientvævsprøver. Påmindelser Påmindelser gælder farer for at der kan ske skade på Peloris-instrumentet eller andet udstyr. Påmindelserne i denne håndbog bruger symboler med en gul kant, som illustreret nedenfor: FORSIGTIG Der er fare for beskadigelse af Peloris-instrumentet eller andet udstyr. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

10 Sikkerhedsmeddelelser Generelle advarsler og påmindelser De personer, der betjener Peloris skal være absolut opmærksomme på nedenstående advarsler, så eventuelle vævskader eller vævstab minimeres. Reagenskonfiguration ADVARSEL Sørg altid for, at de reagenser, der er konfigureret i programmet, er de faktiske reagenser, der er isat instrumentet. En station, der indeholder en anden reagens, kan beskadige vævsprøver. Udskiftning af reagenser ADVARSEL Skift altid reagens, når du bliver bedt om det. Stationens detaljer skal altid opdateres korrekt detaljer må aldrig opdateres uden at udskifte reagensen. Følges disse anvisninger ikke, kan det føre til vævsbeskadigelse eller -tab. Protokolvalidering ADVARSEL Foretag ikke nogen ændring på koncentrationen på en brugt reagens, medmindre du har vished for den faktiske koncentration. Hvis koncentrationen er forkert, kan der ske forringelse af kvaliteten på vævsbearbejdningen eller beskadigelse af vævet. ADVARSEL Sæt ikke nye protokoller som valideret, før de har bestået valideringsprocedurerne for dit laboratorium. Først da bør du redigere protokollen til at stå som valideret, så den bliver tilgængelig for operatørerne til klinisk brug (se Protokolvalidering). Fyldning af kurve og kassetter ADVARSEL Kontroller altid, at kassetterne er korrekt sat i kurvene, samt at kurvene er korrekt placeret i retorterne. Forkert isatte kassetter eller kurve kan medføre, at prøverne beskadiges, da noget af vævet måske ikke bliver helt dækket med reagens under bearbejdningen (se Kassettekurve). ADVARSEL Placer aldrig tre kurve i en retort, når instrumentet er konfigureret med et fyldningsniveau til to kurve. Hvis dette forekommer, vil reagensen ikke dække den øverste kurv og vævsprøverne beskadiges. Rengøringsprotokoller ADVARSEL Du skal fjerne al væv fra retorten, inden du kører en rengøringsprotokol, idet tørtrinnet beskadiger vævet. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

11 Sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Benyt ikke rengøringsprotokoller til oparbejdning, da tørtrinnet beskadiger vævet. ADVARSEL Kom ikke ubearbejdede vævsprøver i en retort, før der er kørt en rengøringsprotokol. Formalin i resterne, der skylles ud i voksbadet i begyndelsen af rengøringskørslen, kan beskadige væv under efterfølgende kørsler. Hvis du uforvarende lægger ikke-bearbejdede prøver i en retort, inden der er kørt en rengøringsprotokol, skal du fjerne prøverne og forsøge at indlæse en bearbejdningsprotokol, inden du indlæser en rengøringsprotokol. Udskylningen inden rengøringskørslen springes over. Instrumentinstallation ADVARSEL Benyt ikke instrumentet uden at montere drypbakken. ADVARSEL Instrumentet skal installeres og konfigureres af en godkendt servicerepræsentant. ADVARSEL Benyt altid passende normeret løfteudstyr (såsom en vogn eller en gaffeltruck), når Peloris-vævsprocessoren skal flyttes mere end et par meter. Benyt udelukkende instrumentets kastorhjul til at flytte instrumentet for at komme til at servicere det. Elektricitetsfarer ADVARSEL Peloris vævsprocessoren skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. ADVARSEL Farlige strømniveauer er tilstede i Peloris vævsprocessoren. Kun serviceteknikere, der er godkendt af Biosystems Divisionen hos Leica Microsystems, bør fjerne instrumentets dæksler eller tilgå de indre dele. ADVARSEL Instrumentets driftsspænding er fabriksindstillet og må ikke ændres. Hvis instrumentet sluttes til en forkert strømkilde, vil der opstå alvorlig beskadigelse. ADVARSEL Træk ikke strømkablet ud imens instrumentet er i drift, medmindre der opstår en nødsituation og både hovedafbryderknappen og vægkontakten er utilgængelige. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

12 Sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Placer instrumentet, så enten stikkontakten på væggen eller instrumentets strømindtag er tilgængelig. Du skal være i stand til at aftage netstrømkablet uden at flytte instrumentet. ADVARSEL Instrumentet må ikke flyttes, medmindre netstikket er taget ud af stikkontakten. Reagenser ADVARSEL Kloroformdampe kan medføre alvorlige skader, uarbejdsdygtighed eller dødsfald. Ved brug af kloroform i Peloris vævsprocessoren anbefaler Leica Microsystems, at der installeres et eksternt dampudsugningsanlæg. Kloroformdampe kan akkumuleres ved normaldrift eller i det usandsynlige tilfælde af lækage. Udsugningssystemet skal kunne holde disse dampe under det farlige niveau. Åbn aldrig en retort, der indeholder kloroform eller kloroformrester. ADVARSEL Opvarm ikke reagenser over deres kogepunkter. Kogende reagenser vil frigive store mængder dampe, der kan overbelaste det interne kulfilter eller (hvis et sådant er monteret) det eksterne filtreringssystem. Kogende reagenser kan også medføre overtryk i instrumentet, forøget reagensforurening og reagensspild. Reagenskogepunkterne er lavere i en retort, der arbejder med vakuum eller med tryk-/vakuumsekvenser. ADVARSEL Reagenser og kondensat skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med alle relevante procedurer og lovbestemmelser, der gælder i laboratoriet. ADVARSEL Benyt ikke fikseringsmidler, der indeholder pikrinsyre, da pikrinsyre er eksplosivt i tør tilstand. ADVARSEL Smeltet voks er varmt og kan medføre forbrændinger. Udvis forsigtighed ved håndtering af voks og ved fjernelse as kurve. FORSIGTIG Benyt ikke acetone eller andre ketoner. Sådanne vil beskadige instrumentets ventiler. FORSIGTIG Der må ikke anvendes reagenser, der indeholder korrosive kemikalier, så som kviksølvsalte, salpetersyre og saltstyre. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

13 Godkendelser påkrævet ved lov IEC udgave UL 61010A-1 CAN/CSA C22.2 nr IEC IEC IEC FCC del 15 ISO 13485: 2003 Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 2: Særlige krav ved opvarmning af materialer Sikkerhedskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 2: Særlige krav til automatisk og halvautomatisk laboratorieudstyr til analyse og andre formål Elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoribrug EMC-krav Klasse A/B: Utilsigtede emmissionskilder Medicinske anordninger kvalitetsstyringssystemer lovhjemlede krav til overholdelse Erklæring om overholdelse af FCC-bestemmelser Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 af FCC-bestemmelserne. Driften er underkastet følgende to betingelser: 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser 2. Denne enhed må ikke acceptere nogen modtagne forstyrrelser, herunder forstyrrelser, der kan forårsage uhensigtsmæssig drift. Erklæring om overholdelse af FCC klasse B Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet indenfor de grænser, der tillades for et klasse B digitalt apparat jævnfør FCCbestemmelserne, del 15. Disse grænser har til formål at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser for installationer i privatboliger. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og installeres det ikke i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelige forstyrrelser for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår forstyrrelser i en bestemt installation. Er dette udstyr skyld i skadelige forstyrrelser i radio- og TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, bedes brugeren prøve at afhjælpe forstyrrelsen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: Vende modtagerantennen i en anden retning eller placere den et andet sted Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslutte udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker for at få hjælp. CE-mærkning og EU-meddelelse CE-mærkning indikerer overholdelse af EU-direktiverne for Elektromagnetisk kompatibilitet (02/96/EC), Restriktioner ved anvendelse af visse farlige substanser i elektrisk eller elektronisk udstyr (02/95/EC) samt In Vitro diagnostisk medicinsk udstyr (98/79/EC). Mærkning af udstyret på denne måde angiver at udstyret opfylder de tekniske standarder, der er anført ovenfor: Konformitetserklæring En Konformitetserklæring i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder er udført, og er arkiveret hos Leica Biosystems Newcastle Ltd, Balliol Business Park West, Benton Lane, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Storbritannien. Bemærk: Benyt kun de leverede kabler, for at sikre opfyldelse af CE- og FCC-bestemmelser og regulativer. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

14 Indhold Lovbekendtgørelser Henvendelse til Leica Microsystems Programlicensbetingelser Sikkerhedsmeddelelser Godkendelser påkrævet ved lov Indledning Oversigt af kapitlerne Brug af programmet Grundlæggende betjening Navigation Adgangsniveauer Hjælp Hardware Om at tænde og lukke ned Retorter Åbning og lukning af retortlågerne Fyldningsniveauer Magnetisk omrører Kassettekurve Voksbad Reagenskabinet Reagensflasker Kondensatflaske Kulfilter Berøringsskærm Eksterne dampudsugningssystemer Alarmtilslutninger Protokolkørsel Kvikstart protokolkørsel Rengøringsprotokoller Statusskærmbillede Statusområde Protokolpaneler Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

15 3.4 Protokolkørselsvalg Planlægning af protokoller Redigering af protokollen til en individuel kørsel Midlertidig afbrydelse af protokoller og afslutning af samme Retortplanlægning Forsinkede sluttider og startpåfyldninger Uundgåelige reagenssammenfald Utilgængelige reagenser Protokolindstilling Protokoloversigt Protokoltyper Reagensvalgmetode Foruddefinerede protokoller Protokolvalidering Videreførselsindstilling Sådan gemmes protokolfiler Oprettelse, redigering og visning af protokoller Skærmbilledet protokolvalg Redigering af protokoller Oprettelse af nye protokoller Visning af protokoller Reagensopsætning Reagensoverblik Reagensgrupper, -typer og -stationer Styring af koncentration Grænser Anbefalede reagenser Vævsmærkning Reagenskompatibilitet Styring af reagenstyper Foruddefinerede reagenser Redigering af aktive reagenstyper Administration af reagenstypelisterne Styring af reagensstationer Skærmbilledet reagensstationer Indstilling af reagensstations egenskaber Udskiftning af reagenser Skærmbilledet Ekstern fyld/tøm Tilslutninger for ekstern fyld/tøm Udskiftning af reagens Ekstern fyldning og tømning Udskiftning af reagens manuelt Udskiftning af voks Fyldning og tømning af retorter Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

16 6 Indstillinger & hjælpefunktioner Reagensmenu Manuelle betjeningsfunktioner Reagensstyring Kontrolmenu Instrumentindstillinger Instrumentindstillinger Serviceindstillinger Begivenhedslog Alarmer Adgangsniveau Filoverførsel Rengøring og vedligeholdelse Rengørings- og vedligeholdelsesplan Daglige opgaver Ugentlige opgaver dage Retortsyrerensning Referencer Retningslinjer for reagensgrænser Protokoller Prøvetype og protokolvarighed Liste over foruddefinerede protokoller xylen-protokoller xylenfri protokoller Rengøringsprotokol Stationskonfigurationer Protokoltrintemperaturer Reagenskompatibilitetstabeller Fejlfinding Præliminære spørgsmål Flowdiagrammer Underbehandlet væv Processorindstilling Overbehandlet væv Processorindstilling Under- eller overbehandlet væv Reagenser Dårlig behandling Forkert protokol Dårlig behandling Korrekt protokol Skæring af artefakt Farvning af artefakt Blok-artefakt Anbefalinger til genbehandling Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

17 10 Forbrugsvarer og tilbehør Specifikationer Indeks Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

18 1 Indledning Leica Peloris hurtig vævsprocessor er en dobbelt-retorts vævsprocessor, der giver hurtig vævsbehandling af høj kvalitet til histologilaboratorier. Med en reagenskapacitet, der er tilstrækkelig til at drive to retorter uafhængigt af hinanden, giver den en høj grad af planlægningsfleksibilitet. Med intelligent programmel kan man konfigurere instrumentet, så det er i trit med laboratoriets arbejdsgang, og samtidig få tjek og begrænsninger på, der hjælper med til at undgå fejltagelser, der kunne beskadige vævet. Reagensstyringssystemet holder nøje kontrol med reagensernes tilstand. Afhængig af hvordan det indstilles, bruger systemet disse oplysninger til at vælge den optimale reagens til det enkelte protokoltrin. Det advarer, når der skal skiftes reagens, så der aldrig gås på kompromis med kvaliteten, men at der samtidig gøres fuld brug af alle reagenserne. Den tydelige, intuitive berøringsskærm gør påfyldning og overvågning af kørsler let, og protokolkonfiguration, reagensindstilling og andre systemindstillinger er lige så simple. Og bag dette har du support fra Leica Microsystems, med års erfaring inden for udvikling af histologiudstyr af høj førende industri-kvalitet. Vi ønsker tillykke med dit køb af Leica Peloris hurtig vævsprocessor. Vi er overbevist om, at den vil give dig år med hurtig, effektiv vævsbehandling af høj kvalitet. Dette afsnit indeholder følgende afsnit: 1.1 Oversigt af kapitlerne 1.2 Brug af programmet 1.3 Hjælp Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

19 Indledning 1.1 Oversigt af kapitlerne Kapitel 1, Indledning: Generel indledning, kapiteloversigt, generelle anvisninger om brugen af programmet og hjælpemidlerne. Kapitel 2, Hardware: Beskrivelser af hovedkomponenterne på Peloris-instrumentet. Kapitel 3, Protokolkørsel: Hovedtrinene for at køre protokoller, yderligere konfigurationsvalg og -planlægning, overvågning på skærmbilledet Status. Kapitel 4, Protokolindstilling: Beskrivelser af protokoltyper og anvendte reagensvalgmetoder; protokolvalidering og indstilling af videreførsel. Oprettelse og redigering af protokoller. Kapitel 5, Reagensopsætning: Reagensgrupper, -typer og -stationer samt reagensstyring på Peloris. Indstilling af reagenstyper og -stationer i programmet. Udskiftning af reagenser. Kapitel 6, Indstillinger & hjælpefunktioner: Grundlæggende instrumentindstillinger, individuel drift af instrumentkomponenter, begivenhedsovervågning, alarmer og overførsel af systemfiler. Kapitel 7, Rengøring og vedligeholdelse: Daglig- og ad-hoc-vedligeholdelse, tilbehør der fås hos Leica Microsystems. Kapitel 8, Referencer: Beskrivelser af de foruddefinerede protokoller og anbefalede flaskekonfigurationer. Anbefalede reagensgrænser og reagenskompatibilitetstabeller. Kapitel 10, Forbrugsvarer og tilbehør: en liste over forbrugsvarer og tilbehør til Peloris, med delnumre, så det er let at bestille. Kapitel 11, Specifikationer: systemspecifikationer. 1.2 Brug af programmet Alle instrumentfunktioner styres fra berøringsskærmen. I dette afsnit beskrives den grundlæggende betjening af berøringsskærmen, og hvordan der navigeres i programmet, med en oversigt over alle programskærmbillederne. Der beskrives også adgangsniveauer. Se afsnit: Grundlæggende betjening Navigation Adgangsniveauer Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

20 Indledning Grundlæggende betjening Knapper Prik på knapper for at åbne menuer, skærmbilleder og dialoger, og for at starte og stoppe handlinger i instrumentet. Aktiverede knapper er blå og vises som hævede. Valgte knapper er orange og ser ud, som om de er trykket ned. Deaktiverede knapper er grå. Figur 1: Knaptilstande valgt, tilgængelig og ikke-tilgængelig Ikoner Ikoner repræsenterer forskellige elementer, herunder reagensstationer og retorter i Peloris vævsprocessor. Ikoner, der kan vælges, vises som hævet. Et valgt element vises hævet med en rød kant. Elementer, der ikke kan vælges, vises flade, og benyttes kun til visningsformål. Vælg et ikon ved at prikke på det, lige som du ville trykke på en knap. Figur 2: Reagensstation kan vælges, valgt, ikke valgbar Tabeller Tabeller viser konfigurationsoplysninger, såsom reagensstation og protokolindstilling. Du kan redigere visse celler i tabeller, imens andre er låste. Baggrundsfarven på låste celler er grå. Du kan markere redigerbare celler ved at berøre dem inden for cellerammen. Figur 3: Tabelceller Redigerbare (1) og låste (2) Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere