Leica PELORIS Leica PELORIS II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica PELORIS Leica PELORIS II"

Transkript

1 Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life

2 Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører vævsprøver til sektionering ved at omdanne fikserede prøver til voksindstøbte prøver. Dette opnås ved at udsætte vævsprøverne for en sekvens af reagenser i bearbejdningsretorterne. Varemærker Leica, Leica Microsystems og logo er varemærker tilhørende Leica Microsystems IR GmbH, og anvendes på licens. PELORIS, PELORIS II, Waxsol, Parablocks, ActivFlo og RemoteCare er et varemærke tilhørende Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN Andre varemærker tilhører deres ejere. Ophavsret Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ejer ophavsrettighederne for dette dokument og tilhørende programmer. Leica Biosystems Melbourne er en del af Leica Microsystems-gruppen af selskaber. Ifølge gældende lov er vores skriftlige tilladelse påkrævet, før enten dokumentation eller programmer helt eller delvist kopieres, reproduceres, oversættes eller konverteres til elektronisk eller andet maskinlæsbart format. Doc Rev K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2011 Fabrikantens Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 495 Blackburn Rd Mt. Waverley VIC 3149 Australia Vigtig information til alle brugere Personer, der betjener Peloris vævsprocessoren skal: Følge brugsanvisningerne nøjagtigt som beskrevet i denne brugermanual. Enhver afvigelse fra anvisningerne kan resultere i mindre end optimal vævsbehandling, eventuel tab af patientprøver, og at der således ikke kan stilles nogen diagnose. Det skal sikres, at brugeren er tilstrækkelig trænet, således at processoren anvendes i overensstemmelse med denne brugermanual. Vær opmærksom på enhver mulig risiko eller farlig procedure, inden processoren betjenes, som beskrevet i denne brugermanual. Garantikrav kan kun accepteres, hvis systemet anvendes til det angivne formål og betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i dette dokument. Skader opstået som følge af forkert håndtering og/eller misbrug af produktet vil annullere garantien. Leica Microsystems påtager sig intet ansvar for sådanne skader. På grund af vores politik til fremme af løbende forbedringer forbeholder Leica Microsystems sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Udtrykket Leica Microsystems som anvendt i teksten i dette dokument refererer til Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd. Udtrykket Peloris som anvendt i teksten i dette dokument refererer til Peloris og Peloris II. Kun oplært personale må fjerne evt. dæksler eller dele fra processoren, og kun ifølge instruktion i denne håndbog. Reparationer må kun foretages af uddannet servicepersonale, der er autoriseret af Leica Microsystems. Revideringsoversigt Rev. Udgivet Detaljer K02 Juli 2011 Opdateringer til vigtige informationer for alle brugere og sikkerhedsmeddelelser Afsnit vævsmærkning tilføjet. 9 Fejlfinding tilføjet. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

3 Henvendelse til Leica Microsystems For at få service eller support bedes du kontakte din lokale repræsentant eller gå ind på Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

4 Programlicensbetingelser 1 Definerede betingelser og fortolkning 1.1 Definerede betingelser I denne aftale: "Leica Microsystems" omfatter Vision BioSystems Pty Ltd ACN , før navneændring, og Leica Biosystems Melbourne Pty ACN efter navneændring. "Fortrolige oplysninger" betyder alle oplysninger: (a) (b) der behandles af Leica Microsystems som fortrolige, eller hvis dets natur er fortrolig; og fremlagt som sådan af Leica Microsystems til licenstager, eller hvis den anden part bliver opmærksom på dette, bortset fra oplysninger: (c) (d) som den anden part skaber uafhængig af Leica Microsystems; eller der er kendt af offentligheden (på anden måde end ved brud på fortrolighedsklausul af licenstager eller af andre der er tilladt adgang til oplysningerne under deres licens. "Designeret computer" betyder den computer eller mikroprocessorstyret enhed, der leveres af Leica Microsystems til licenstager ifølge Leveranceaftalen eller på anden måde anbefales af Leica Microsystems. "Dokumentation" betyder håndbøger, brugerdokumentation, proprietære bekendtgørelser, produktkatalog, meddelelser på hjemmesider og generelle bulletiner leveret af Leica Microsystems sammen med eller relateret til programmet. "Effektiv dato" betyder den dato varen, som defineret i leveranceaftalen, leveres af Leica Microsystems. "Intellektuel ejendom" betyder alle eksisterende og fremtidige intellektuelle ophavsrettigheder, herunder: (e) (f) patenter, ophavsret, (herunder alle ophavsrettigheder og programmer), programmer og tilhørende dokumentation herunder det specifikke design og konstruktionen af individuelle programmer, registrerede design, varemærker, proprietær dokumentation og meddelelser, og enhver ret til at have oplysninger eller know-how holdt fortrolige; og enhver anvendelse eller ret til at søge om registrering af enhver af de rettigheder, der henvises til i afsnit (e) ovenstående. "Licenstager" betyder køber eller licensindehaver af varer indeholdende programmet, eller, hvor licenstager er distributør af varer der indeholder programmet, slutbrugeren af varer der indeholder programmet. "Licensgiver-IE" betyder intellektuel ejendom med hensyn til: (a) (b) (c) program og dokumentation; enhver ændring, opdatering, nye versioner eller nyudgivelser af materialer, der henvises til i afsnit (a) ovenstående; samt andre arbejder fremstillet af Leica Microsystems i løbet af, eller som resultat af, udøvelsen af denne aftale. "Udgivelse" betyder hver udgivelse af en ny version af programmet. "Program" betyder ethvert program, firmware eller elektroniske filer, der leverer instruktioner eller data til en computer eller mikroprocessor og, skal til formål for denne aftale, omfatte originale versioner, ændrede versioner, opgraderinger, opdateringer, fejlrettelser og sikkerhedskopier. "Leveranceaftale" betyder aftalen imellem licenstager og Leica Microsystems, eller hvor licenstager ikke er direkte kunde hos Leica Microsystems, mellem Leica Microsystems' distributør og Leica Microsystems, for salg, leasing eller anvendelse af varerne. "Tredjeparts materialer" betyder ethvert materiale ejet af tredjepart, der ikke er et "Related Body Corporate" (som defineret i Corporations Act 2001 (Cth)) for Leica Microsystems. 1.2 Andre definitioner I denne aftale har "varer", "køber" og "Leica Microsystems" samme betydning som i leveranceaftalen. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

5 Programlicensbetingelser 2 Licensbevilling 2.1 Licenstager indvilliger Licenstager indvilliger i at være bundet af alle betingelser i denne licens ved overførsel eller installation af programmet, eller ved købsaftale, leasing eller anden anvendelse af varer, der indeholder programmet. 2.2 Leica microsystems giver i licens I henhold til denne aftale giver Leica Microsystems en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til licenstager til brug af program og dokumentation til sine interne forretningsformål i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. 3 Begrænsninger i anvendelse Licenstager må: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) kun benytte programmet på den designerede computer og i overensstemmelse med: (i) (ii) (iii) (iv) laboratoriearbejdsgange, der er i overensstemmelse med industriarbejdsgange; alle gældende love, regulativer, retningslinjer og beslutninger fra juridiske eller styrende myndigheder; ethvert patent eller andre proprietære rettigheder tilhørende tredjepart; og som tilsigtet i kraft af dokumentationen og denne aftale; ikke installere, eller udvirke installation af programmet på den designerede computer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Leica Microsystems; ikke kopiere hele eller dele af programmet eller dokumentationen eller tillade, at hele eller dele af programmet eller dokumentationen bliver kopieret (andet end en sikkerhedskopi af programmet), uden først at indhente Leica Microsystems' skriftlige tilladelse; ikke udgive, distribuere eller sælge hele eller dele af programmet eller dokumentationen; eller tilpasninger, ændringer eller afledninger af programmet eller dokumentationen; ikke sælge, udleje, lease, underudleje, tildele eller overføre hele eller dele af programmet eller dokumentationen eller nogle af rettighederne givet i denne aftale; ikke benytte programmet eller dokumentationen til fordel for tredjepart, eller fremvise programmet eller dokumentationen til nogen tredjepart, bortset fra med Leica Microsystems' forudgående skriftlige tilladelse; ikke tilpasse, baglænsudvikle, udføre fejlrettelser eller på anden måde ændre programmet eller dokumentationen eller oprette afledte værker baseret på programmet eller dokumentationen (på anden måde end som tilladt af lovgivningen om ophavsret) eller tillade tredjepart at gøre samme; ikke dekompilere, dekryptere, baglæns udvikle, adskille eller på anden måde overføre programmet til menneskelig læsbar form for at få adgang til forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i programmet eller tillade tredjepart af gøre samme; og skal rette sig efter alle rimelige retningslinjer givet af Leica Microsystems fra tid til anden i forbindelse med installation eller brug af programmet eller dokumentationen. 4 Intellektuel ejendom 4.1 Licensgiver-IE Al Licensgiver-IE, herunder men ikke begrænset til alle billeder, lyde, video og tekst i programmet er ejet af eller givet i licens til Leica Microsystems, og ingen licensgiver-ie overføres til licenstager i denne aftale. 4.2 Proprietære mærker Licenstager må ikke ændre eller fjerne meddelelser vedrørende proprietære rettigheder, oplysninger vedrørende rettighedsstyring eller serienumre der sidder på, eller er forbundet til eller indbygget i Licensgiver-IE eller kopier heraf, og må ikke benyttes eller forsøge at registrere noget varemærke, handelsnavn, forretningsnavn eller firmanavn, der til forveksling ligner varemærker eller handelsnavne ejet af Leica Microsystems. 4.3 Krænkelse af intellektuel ejendom Licenstager skal: (a) straks advisere Leica Microsystems, hvis licenstager kender til eller mistænker ubemyndiget anvendelse, eller brud på licensgiver-ie; og Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

6 Programlicensbetingelser (b) for egen regning yde al rimelig assistance på Leica Microsystems' forespørgsel til beskyttelse af de relevante rettigheder i Licensgiver-IE og retsligt forfølge ethvert krav opstået fra sådanne anvendelser eller krænkelser. 4.4 Overholdelse Licenstager skal, til hver en tid, overholde alle vilkår og betingelser med hensyn til tredjeparts materialer meddelt licenstager af Leica Microsystems og/eller tredjeparts leverandør af tredjeparts materialer. 5 Opgraderinger og support 5.1 Nye udgivelser og nye versioner Leica Microsystems kan efter eget skøn forsyne licenstager med nye udgivelser eller nye versioner af programmet. 5.2 Installation Hvis forespurgt herom af licenstager, vil Leica Microsystems og deres udpegede distributør efter eget skøn installere nye udgivelser eller nye versioner af programmet på den designerede computer. 5.3 Downloading af data Leica Microsystems eller deres udpegede agent kan efter eget skøn overføre data, der er oprettet af licenstager ved brug af programmet ved fejlretning af programfejl eller på anden måde analysere programmets ydelse eller varer der indeholder programmet leveret af Leica Microsystems ifølge leveranceaftalen. 6 Sikkerhedskopiering af data Det er licenstagers ansvar at: (a) (b) foretage regelmæssig sikkerhedskopiering af data og gemme disse filer; samt have nødplaner i tilfælde af svigt af enhver art (f.eks.: brand, oversvømning eller indbrud); og Leica Microsystems har intet ansvar (herunder forsømmelse) for tab enten direkte eller indirekte, der kunne være forhindret, hvis licenstager havde udført ovenstående ansvar, eller som opstår som konsekvens af utilstrækkelig sikkerhedskopiering, computerviruser eller løbende funktioner af computerhardware (herunder ekstra hardware) enten leveret af Leica Microsystems eller anden leverandør. 7 Fortrolighed og hemmeligholdelse af personlige oplysninger 7.1 Anvendelse og offentliggørelse Licenstager skal med hensyn til fortrolige oplysninger: (a) (b) holde dem fortrolige; kun benytte dem som tilladt i følge denne aftale og kun vise dem til: (i) (ii) medarbejdere, kontrahenter og agenter, der har behov for viden og som har indvilliget i at overholde denne klausul 7; eller i den udstrækning (hvis nogen) licenstager er påkrævet ved lov at gøre dette; og (c) straks efterkomme enhver forespørgsel fra Leica Microsystems om af returnere eller destruere fortrolige oplysninger medmindre lovgivningen kræver at de opbevares. 7.2 Modtagers forpligtelser Licenstager skal: (a) (b) sikre fortrolige oplysninger imod uautoriseret adgang eller anvendelse; og advisere Leica Microsystems angående, og foretage alle forholdsregler til at forebygge, uautoriseret kopiering, anvendelse eller offentliggørelse. 7.3 Hemmeligholdelse af personlige oplysninger Ved udøvelse af forpligtelserne i denne kontrakt skal licenstager overholde og anvende alle rimelige anstrengelser til at sikre at deres kontrahenter overholder al gældende lovgivning med hensyn til hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

7 Programlicensbetingelser 8 Udelukkelse og begrænsninger 8.1 Anerkendelser Licenstager anerkender at: (a) (b) (c) (d) varerne er udvalgt fra et varesortiment af produkter og at licenstager har kontrolleret at varerne opfylder licenstagers krav; at ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger, repræsentationer eller råd givet på vegne af Leica Microsystems, andre end de i denne aftale, udgør en garanti eller på nogen måde udvider dækningen af denne kontrakt; og at, medmindre det er udtrykkeligt skriftligt godkendt på anden måde, har licenstager på ingen måde været afhængig af oplysninger, repræsentationer eller råd givet af eller på vegne af Leica Microsystems ved valg af varerne; og Leica Microsystems giver ingen garanti for at varerne overholder nationale, statslige eller lokale love, bestemmelser, regulativer, kodekser eller standarder (bortset fra ved skriftlig aftale med Leica Microsystems) samt at licenstager, for egen regning, er ansvarlig for at overholde al lokal lovgivning med hensyn til varerne. 8.2 Udelukkelse af underforståede betingelser Leica Microsystems udelukker fra denne aftale alle betingelser, garantier og ansvar underforståede eller pålagt ved lov eller tradition, bortset fra ansvar eller underforståede betingelser eller garantier som ved udelukkelse eller begrænsning vil stride imod lovgivning eller forårsage nogen del af dette underafsnit 8 ugyldiggøres ("ikke-udelukkelige betingelser"). 8.3 Ikke-udelukkelige betingelser I den udstrækning det er tilladt ved lov er Leica Microsystems' ansvar ved krænkelse af nogen af de ikke-udelukkelige betingelser begrænset til: (a) (b) i tilfælde af tjenesteydelser, at genlevere tjenesteydelserne eller betale omkostningerne forbundet med at levere tjenesteydelserne igen (efter Leica Microsystems' skøn); og i tilfælde af varer, den laveste omkostning med hensyn til erstatning af varer, anskaffelse af tilsvarende varer eller at have varerne repareret. 8.4 Udelukkelse af ansvar I den udstrækning det er tilladt ved lov udelukker Leica Microsystems al ansvar (herunder ansvar ved forsømmelse) for: (a) (b) (c) alle indirekte omkostninger eller følgeomkostninger, tab, skader eller omkostninger (herunder uden begrænsning, tab af fortjeneste, tab af indtægt, tab eller beskadigelse af data, manglende held i at opnå forventede besparelser eller fordele, samt ethvert tredjepartskrav) stiftet af eller tildelt imod licenstager ifølge eller i forbindelse med denne aftale eller ved anvendelse af programmet eller dokumentationen. uden begrænsning af foregående, alle omkostninger, tab, skader eller omkostninger forårsaget af eller tildelt imod licenstager som opstået direkte eller indirekte med hensyn til kliniske (herunder uden begrænsning diagnostiske, receptpligtig eller anden behandling) fejl opstået ved betjening, eller på anden måde forbundet med anvendelsen af programmet eller dokumentationen; og drift eller ydelse af, og alle omkostninger, tab, skader eller omkostninger opstået eller dækket af licenstager som resultat af brug af alt tredjeparts materialer. 8.5 Ansvarsbegrænsning I den maksimale udstrækning, det er tilladt ved lov, begrænser Leica Microsystems' sit samlede ansvar (herunder hæftelse for forsømmelse) for alle opståede skader dækket af denne, eller på nogen måde forbundet med denne aftale eller anvendelsen af programmet til prisen, der er betalt af licenstager for programmet eller varerne, der indeholder programmet ifølge leveranceaftalen. 9 Skadesfriholdelse Licenstager friholder Leica Microsystems fra alle udgifter, tab, skader og omkostninger (på advokat og egen klientbasis) opstået eller tildelt imod Leica Microsystems opstået direkte eller indirekte fra eller med hensyn til: (a) (b) enhver anvendelse af programmet i overensstemmelse med denne aftale; ethvert brud på tredjeparts licensvilkår af licenstager; Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

8 Programlicensbetingelser (c) (d) (e) (f) licenstagers brud på Leica Microsystems' ophavsrettigheder; kliniske (herunder uden begrænsning diagnostiske, receptpligtige eller andre behandlinger) fejl opstået under anvendelse, eller på anden måde forbundne med anvendelse af programmet eller dokumentationen; enhver forsømmelse fra licenstagers side med hensyn til overholdelse af arbejdsrutiner, der er i overensstemmelse med industrirutiner, lovgivning, retningslinjer eller beslutninger vedrørende håndtering eller anvendelse af programmet licenstagers forsømmelige handlinger eller udeladelser; og/eller andre anvendelser eller misbrug af programmet af licenstager. 10 Gyldighedsperiode og ophør 10.1 Gyldighedsperiode Denne aftale træder i kraft på den effektive dato og løber frem til den ophører i overensstemmelse med denne aftale Ophør (a) (b) Licenstager kan bringe denne licensaftale til ophør når som helst ved at destruere alle kopier af programmet samt tilhørende dokumentation. Licenstagers rettigheder i denne aftale vil ophøre øjeblikkeligt uden varsel fra Leica Microsystems, hvis licenstager forsømmer at overholde nogen bestemmelse i denne aftale, eller hvis licenstager ikke strengt overholder betalingsbetingelserne i leveranceaftalen, og ved ophør skal licenstager destruere alle kopier af programmet og dokumentationen i dennes besiddelse Tilfaldne rettigheder og retsmidler Ophør af denne aftale under dette underafsnit 10 påvirker ikke tilfaldne rettigheder eller retsmidler for nogen af parterne Videreførelse Klausulerne 4 (Intellektuel ejendom), 7 (Fortrolighed og hemmeligholdelse af personlige oplysninger), 8 (Udelukkelse og begrænsninger), 9 (Skadesfriholdelse), 10.3 (Tilfaldne rettigheder og retsmidler), 10.4 (Videreførelse), 11 (Force majeure) og 12 (Generelt) fortsætter efter ophør af denne aftale. 11 Force majeure Ingen part er ansvarlig for forsinkelser eller manglende udførsel af deres forpligtelser ifølge denne aftale (andre en forpligtelsen til af betale penge), hvis denne forsinkelse skyldes force majeure. Hvis forsinkelse eller manglende udførsel af forpligtelse er forårsaget af, eller forventet pga. force majeure, suspenderes denne parts forpligtelser. Hver af parterne kan bringe denne aftale til ophør, hvis force majeure varer ved i en løbende periode på 90 dage. 12 Generelt 12.1 Udelukkelse Dele eller hele bestemmelser i denne aftale, der er ulovlige eller ikke håndhævelige kan udelukkes fra denne aftale, og de resterende bestemmelser vil fortsat være i kraft Hele aftalen Denne aftale (herunder enhver yderligere bestemmelse licenstager adviseres om af Leica Microsystems) udgør hele aftalen imellem parterne og erstatter enhver tidligere repræsentation, garanti, forståelse eller aftale, der dækker samme emne Ændring Denne aftale kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem parterne Gældende lov Denne aftale er underlagt lovgivningen i Staten Victoria i Australien og begge parter er underkastet den ikke-eksklusive retsmyndighed af domstolene i denne stat. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

9 Sikkerhedsmeddelelser Peloris vævsprocessoren er konstrueret til at yde sikkerhed, let betjening ved anvendelse i overensstemmelse med dette dokument. Følg alle sikkerhedsanvisninger, så personskade, skade på patientprøver og på instrumentet undgås. Rengør og vedligehold nstrumentet som beskrevet i 7 Rengøring og vedligeholdelse. I Kategorier af sikkerhedsmeddelelser beskrives sikkerhedsmeddelelsernes kategori i håndbogen. I Generelle advarsler og påmindelser er der generelle advarsler vedrørende Peloris-instrumentet - andre meddelelser findes i de relevante afsnit i håndbogen. Kategorier af sikkerhedsmeddelelser Sikkerhedsmeddelelserne i denne håndbog er enten advarsler eller påmindelser. Advarsler Advarsler angiver farer, der kan føre til personskade på brugerne af Peloris eller personer i nærheden af instrumentet. Advarsler bruges også, når der er risiko for at beskadige patientvævsprøver. Advarslerne i denne håndbog bruger symboler med en rød kant, som illustreret nedenfor: FORGIFTINGSFARE Der er fare ved indtagelse, indånding eller hudkontakt med et giftigt stof. FORBRÆNDINGSFARE Der er fare for at blive forbrændt. KEMISK FARE Der er fare for at blive udsat for korrosive kemikalier. ELEKTRICITETSFARE Der er fare for at få elektrisk stød. GENEREL FARE Der er fare for personskade eller beskadigelse af patientvævsprøver. Påmindelser Påmindelser gælder farer for at der kan ske skade på Peloris-instrumentet eller andet udstyr. Påmindelserne i denne håndbog bruger symboler med en gul kant, som illustreret nedenfor: FORSIGTIG Der er fare for beskadigelse af Peloris-instrumentet eller andet udstyr. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

10 Sikkerhedsmeddelelser Generelle advarsler og påmindelser De personer, der betjener Peloris skal være absolut opmærksomme på nedenstående advarsler, så eventuelle vævskader eller vævstab minimeres. Reagenskonfiguration ADVARSEL Sørg altid for, at de reagenser, der er konfigureret i programmet, er de faktiske reagenser, der er isat instrumentet. En station, der indeholder en anden reagens, kan beskadige vævsprøver. Udskiftning af reagenser ADVARSEL Skift altid reagens, når du bliver bedt om det. Stationens detaljer skal altid opdateres korrekt detaljer må aldrig opdateres uden at udskifte reagensen. Følges disse anvisninger ikke, kan det føre til vævsbeskadigelse eller -tab. Protokolvalidering ADVARSEL Foretag ikke nogen ændring på koncentrationen på en brugt reagens, medmindre du har vished for den faktiske koncentration. Hvis koncentrationen er forkert, kan der ske forringelse af kvaliteten på vævsbearbejdningen eller beskadigelse af vævet. ADVARSEL Sæt ikke nye protokoller som valideret, før de har bestået valideringsprocedurerne for dit laboratorium. Først da bør du redigere protokollen til at stå som valideret, så den bliver tilgængelig for operatørerne til klinisk brug (se Protokolvalidering). Fyldning af kurve og kassetter ADVARSEL Kontroller altid, at kassetterne er korrekt sat i kurvene, samt at kurvene er korrekt placeret i retorterne. Forkert isatte kassetter eller kurve kan medføre, at prøverne beskadiges, da noget af vævet måske ikke bliver helt dækket med reagens under bearbejdningen (se Kassettekurve). ADVARSEL Placer aldrig tre kurve i en retort, når instrumentet er konfigureret med et fyldningsniveau til to kurve. Hvis dette forekommer, vil reagensen ikke dække den øverste kurv og vævsprøverne beskadiges. Rengøringsprotokoller ADVARSEL Du skal fjerne al væv fra retorten, inden du kører en rengøringsprotokol, idet tørtrinnet beskadiger vævet. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

11 Sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Benyt ikke rengøringsprotokoller til oparbejdning, da tørtrinnet beskadiger vævet. ADVARSEL Kom ikke ubearbejdede vævsprøver i en retort, før der er kørt en rengøringsprotokol. Formalin i resterne, der skylles ud i voksbadet i begyndelsen af rengøringskørslen, kan beskadige væv under efterfølgende kørsler. Hvis du uforvarende lægger ikke-bearbejdede prøver i en retort, inden der er kørt en rengøringsprotokol, skal du fjerne prøverne og forsøge at indlæse en bearbejdningsprotokol, inden du indlæser en rengøringsprotokol. Udskylningen inden rengøringskørslen springes over. Instrumentinstallation ADVARSEL Benyt ikke instrumentet uden at montere drypbakken. ADVARSEL Instrumentet skal installeres og konfigureres af en godkendt servicerepræsentant. ADVARSEL Benyt altid passende normeret løfteudstyr (såsom en vogn eller en gaffeltruck), når Peloris-vævsprocessoren skal flyttes mere end et par meter. Benyt udelukkende instrumentets kastorhjul til at flytte instrumentet for at komme til at servicere det. Elektricitetsfarer ADVARSEL Peloris vævsprocessoren skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. ADVARSEL Farlige strømniveauer er tilstede i Peloris vævsprocessoren. Kun serviceteknikere, der er godkendt af Biosystems Divisionen hos Leica Microsystems, bør fjerne instrumentets dæksler eller tilgå de indre dele. ADVARSEL Instrumentets driftsspænding er fabriksindstillet og må ikke ændres. Hvis instrumentet sluttes til en forkert strømkilde, vil der opstå alvorlig beskadigelse. ADVARSEL Træk ikke strømkablet ud imens instrumentet er i drift, medmindre der opstår en nødsituation og både hovedafbryderknappen og vægkontakten er utilgængelige. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

12 Sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Placer instrumentet, så enten stikkontakten på væggen eller instrumentets strømindtag er tilgængelig. Du skal være i stand til at aftage netstrømkablet uden at flytte instrumentet. ADVARSEL Instrumentet må ikke flyttes, medmindre netstikket er taget ud af stikkontakten. Reagenser ADVARSEL Kloroformdampe kan medføre alvorlige skader, uarbejdsdygtighed eller dødsfald. Ved brug af kloroform i Peloris vævsprocessoren anbefaler Leica Microsystems, at der installeres et eksternt dampudsugningsanlæg. Kloroformdampe kan akkumuleres ved normaldrift eller i det usandsynlige tilfælde af lækage. Udsugningssystemet skal kunne holde disse dampe under det farlige niveau. Åbn aldrig en retort, der indeholder kloroform eller kloroformrester. ADVARSEL Opvarm ikke reagenser over deres kogepunkter. Kogende reagenser vil frigive store mængder dampe, der kan overbelaste det interne kulfilter eller (hvis et sådant er monteret) det eksterne filtreringssystem. Kogende reagenser kan også medføre overtryk i instrumentet, forøget reagensforurening og reagensspild. Reagenskogepunkterne er lavere i en retort, der arbejder med vakuum eller med tryk-/vakuumsekvenser. ADVARSEL Reagenser og kondensat skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med alle relevante procedurer og lovbestemmelser, der gælder i laboratoriet. ADVARSEL Benyt ikke fikseringsmidler, der indeholder pikrinsyre, da pikrinsyre er eksplosivt i tør tilstand. ADVARSEL Smeltet voks er varmt og kan medføre forbrændinger. Udvis forsigtighed ved håndtering af voks og ved fjernelse as kurve. FORSIGTIG Benyt ikke acetone eller andre ketoner. Sådanne vil beskadige instrumentets ventiler. FORSIGTIG Der må ikke anvendes reagenser, der indeholder korrosive kemikalier, så som kviksølvsalte, salpetersyre og saltstyre. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

13 Godkendelser påkrævet ved lov IEC udgave UL 61010A-1 CAN/CSA C22.2 nr IEC IEC IEC FCC del 15 ISO 13485: 2003 Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 1: Generelle krav Sikkerhedsskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 2: Særlige krav ved opvarmning af materialer Sikkerhedskrav for elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug del 2: Særlige krav til automatisk og halvautomatisk laboratorieudstyr til analyse og andre formål Elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoribrug EMC-krav Klasse A/B: Utilsigtede emmissionskilder Medicinske anordninger kvalitetsstyringssystemer lovhjemlede krav til overholdelse Erklæring om overholdelse af FCC-bestemmelser Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 af FCC-bestemmelserne. Driften er underkastet følgende to betingelser: 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser 2. Denne enhed må ikke acceptere nogen modtagne forstyrrelser, herunder forstyrrelser, der kan forårsage uhensigtsmæssig drift. Erklæring om overholdelse af FCC klasse B Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet indenfor de grænser, der tillades for et klasse B digitalt apparat jævnfør FCCbestemmelserne, del 15. Disse grænser har til formål at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser for installationer i privatboliger. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og installeres det ikke i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelige forstyrrelser for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår forstyrrelser i en bestemt installation. Er dette udstyr skyld i skadelige forstyrrelser i radio- og TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, bedes brugeren prøve at afhjælpe forstyrrelsen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: Vende modtagerantennen i en anden retning eller placere den et andet sted Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslutte udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker for at få hjælp. CE-mærkning og EU-meddelelse CE-mærkning indikerer overholdelse af EU-direktiverne for Elektromagnetisk kompatibilitet (02/96/EC), Restriktioner ved anvendelse af visse farlige substanser i elektrisk eller elektronisk udstyr (02/95/EC) samt In Vitro diagnostisk medicinsk udstyr (98/79/EC). Mærkning af udstyret på denne måde angiver at udstyret opfylder de tekniske standarder, der er anført ovenfor: Konformitetserklæring En Konformitetserklæring i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder er udført, og er arkiveret hos Leica Biosystems Newcastle Ltd, Balliol Business Park West, Benton Lane, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Storbritannien. Bemærk: Benyt kun de leverede kabler, for at sikre opfyldelse af CE- og FCC-bestemmelser og regulativer. Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

14 Indhold Lovbekendtgørelser Henvendelse til Leica Microsystems Programlicensbetingelser Sikkerhedsmeddelelser Godkendelser påkrævet ved lov Indledning Oversigt af kapitlerne Brug af programmet Grundlæggende betjening Navigation Adgangsniveauer Hjælp Hardware Om at tænde og lukke ned Retorter Åbning og lukning af retortlågerne Fyldningsniveauer Magnetisk omrører Kassettekurve Voksbad Reagenskabinet Reagensflasker Kondensatflaske Kulfilter Berøringsskærm Eksterne dampudsugningssystemer Alarmtilslutninger Protokolkørsel Kvikstart protokolkørsel Rengøringsprotokoller Statusskærmbillede Statusområde Protokolpaneler Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

15 3.4 Protokolkørselsvalg Planlægning af protokoller Redigering af protokollen til en individuel kørsel Midlertidig afbrydelse af protokoller og afslutning af samme Retortplanlægning Forsinkede sluttider og startpåfyldninger Uundgåelige reagenssammenfald Utilgængelige reagenser Protokolindstilling Protokoloversigt Protokoltyper Reagensvalgmetode Foruddefinerede protokoller Protokolvalidering Videreførselsindstilling Sådan gemmes protokolfiler Oprettelse, redigering og visning af protokoller Skærmbilledet protokolvalg Redigering af protokoller Oprettelse af nye protokoller Visning af protokoller Reagensopsætning Reagensoverblik Reagensgrupper, -typer og -stationer Styring af koncentration Grænser Anbefalede reagenser Vævsmærkning Reagenskompatibilitet Styring af reagenstyper Foruddefinerede reagenser Redigering af aktive reagenstyper Administration af reagenstypelisterne Styring af reagensstationer Skærmbilledet reagensstationer Indstilling af reagensstations egenskaber Udskiftning af reagenser Skærmbilledet Ekstern fyld/tøm Tilslutninger for ekstern fyld/tøm Udskiftning af reagens Ekstern fyldning og tømning Udskiftning af reagens manuelt Udskiftning af voks Fyldning og tømning af retorter Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

16 6 Indstillinger & hjælpefunktioner Reagensmenu Manuelle betjeningsfunktioner Reagensstyring Kontrolmenu Instrumentindstillinger Instrumentindstillinger Serviceindstillinger Begivenhedslog Alarmer Adgangsniveau Filoverførsel Rengøring og vedligeholdelse Rengørings- og vedligeholdelsesplan Daglige opgaver Ugentlige opgaver dage Retortsyrerensning Referencer Retningslinjer for reagensgrænser Protokoller Prøvetype og protokolvarighed Liste over foruddefinerede protokoller xylen-protokoller xylenfri protokoller Rengøringsprotokol Stationskonfigurationer Protokoltrintemperaturer Reagenskompatibilitetstabeller Fejlfinding Præliminære spørgsmål Flowdiagrammer Underbehandlet væv Processorindstilling Overbehandlet væv Processorindstilling Under- eller overbehandlet væv Reagenser Dårlig behandling Forkert protokol Dårlig behandling Korrekt protokol Skæring af artefakt Farvning af artefakt Blok-artefakt Anbefalinger til genbehandling Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

17 10 Forbrugsvarer og tilbehør Specifikationer Indeks Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

18 1 Indledning Leica Peloris hurtig vævsprocessor er en dobbelt-retorts vævsprocessor, der giver hurtig vævsbehandling af høj kvalitet til histologilaboratorier. Med en reagenskapacitet, der er tilstrækkelig til at drive to retorter uafhængigt af hinanden, giver den en høj grad af planlægningsfleksibilitet. Med intelligent programmel kan man konfigurere instrumentet, så det er i trit med laboratoriets arbejdsgang, og samtidig få tjek og begrænsninger på, der hjælper med til at undgå fejltagelser, der kunne beskadige vævet. Reagensstyringssystemet holder nøje kontrol med reagensernes tilstand. Afhængig af hvordan det indstilles, bruger systemet disse oplysninger til at vælge den optimale reagens til det enkelte protokoltrin. Det advarer, når der skal skiftes reagens, så der aldrig gås på kompromis med kvaliteten, men at der samtidig gøres fuld brug af alle reagenserne. Den tydelige, intuitive berøringsskærm gør påfyldning og overvågning af kørsler let, og protokolkonfiguration, reagensindstilling og andre systemindstillinger er lige så simple. Og bag dette har du support fra Leica Microsystems, med års erfaring inden for udvikling af histologiudstyr af høj førende industri-kvalitet. Vi ønsker tillykke med dit køb af Leica Peloris hurtig vævsprocessor. Vi er overbevist om, at den vil give dig år med hurtig, effektiv vævsbehandling af høj kvalitet. Dette afsnit indeholder følgende afsnit: 1.1 Oversigt af kapitlerne 1.2 Brug af programmet 1.3 Hjælp Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

19 Indledning 1.1 Oversigt af kapitlerne Kapitel 1, Indledning: Generel indledning, kapiteloversigt, generelle anvisninger om brugen af programmet og hjælpemidlerne. Kapitel 2, Hardware: Beskrivelser af hovedkomponenterne på Peloris-instrumentet. Kapitel 3, Protokolkørsel: Hovedtrinene for at køre protokoller, yderligere konfigurationsvalg og -planlægning, overvågning på skærmbilledet Status. Kapitel 4, Protokolindstilling: Beskrivelser af protokoltyper og anvendte reagensvalgmetoder; protokolvalidering og indstilling af videreførsel. Oprettelse og redigering af protokoller. Kapitel 5, Reagensopsætning: Reagensgrupper, -typer og -stationer samt reagensstyring på Peloris. Indstilling af reagenstyper og -stationer i programmet. Udskiftning af reagenser. Kapitel 6, Indstillinger & hjælpefunktioner: Grundlæggende instrumentindstillinger, individuel drift af instrumentkomponenter, begivenhedsovervågning, alarmer og overførsel af systemfiler. Kapitel 7, Rengøring og vedligeholdelse: Daglig- og ad-hoc-vedligeholdelse, tilbehør der fås hos Leica Microsystems. Kapitel 8, Referencer: Beskrivelser af de foruddefinerede protokoller og anbefalede flaskekonfigurationer. Anbefalede reagensgrænser og reagenskompatibilitetstabeller. Kapitel 10, Forbrugsvarer og tilbehør: en liste over forbrugsvarer og tilbehør til Peloris, med delnumre, så det er let at bestille. Kapitel 11, Specifikationer: systemspecifikationer. 1.2 Brug af programmet Alle instrumentfunktioner styres fra berøringsskærmen. I dette afsnit beskrives den grundlæggende betjening af berøringsskærmen, og hvordan der navigeres i programmet, med en oversigt over alle programskærmbillederne. Der beskrives også adgangsniveauer. Se afsnit: Grundlæggende betjening Navigation Adgangsniveauer Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

20 Indledning Grundlæggende betjening Knapper Prik på knapper for at åbne menuer, skærmbilleder og dialoger, og for at starte og stoppe handlinger i instrumentet. Aktiverede knapper er blå og vises som hævede. Valgte knapper er orange og ser ud, som om de er trykket ned. Deaktiverede knapper er grå. Figur 1: Knaptilstande valgt, tilgængelig og ikke-tilgængelig Ikoner Ikoner repræsenterer forskellige elementer, herunder reagensstationer og retorter i Peloris vævsprocessor. Ikoner, der kan vælges, vises som hævet. Et valgt element vises hævet med en rød kant. Elementer, der ikke kan vælges, vises flade, og benyttes kun til visningsformål. Vælg et ikon ved at prikke på det, lige som du ville trykke på en knap. Figur 2: Reagensstation kan vælges, valgt, ikke valgbar Tabeller Tabeller viser konfigurationsoplysninger, såsom reagensstation og protokolindstilling. Du kan redigere visse celler i tabeller, imens andre er låste. Baggrundsfarven på låste celler er grå. Du kan markere redigerbare celler ved at berøre dem inden for cellerammen. Figur 3: Tabelceller Redigerbare (1) og låste (2) Leica PELORIS Brugerhåndbog, udg. K Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2 TM-WBP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk TM-WB BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Leica BOND. Fuldautomatisk IHC- og ISH-farvningssystem. Living up to Life. Brugermanual

Leica BOND. Fuldautomatisk IHC- og ISH-farvningssystem. Living up to Life. Brugermanual Leica BOND Fuldautomatisk IHC- og ISH-farvningssystem Brugermanual Living up to Life Erklæring om tiltænkt brug Leica Bond -systemet er designet til immunfarvning af histologiske præparater monteret på

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang)

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) september, 26 2012 HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) Kære Kunde, Formålet med dette brev er at informere

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere