******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74"

Transkript

1 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen - fsv hi - Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Skødet er endeligt Anm.: Ejerptb. kr Retten i Vejle den K. Nielsen (H). tlf

2 Akt: skab nr., J (Udfyldes af tinglysningskontoret) Registreringsafgift kr ,00 Akt: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Svinholt by, Skærup Matr.nr.: 1-b Beliggende: Grønlandsvej Vejle CVR-nr Anmelder: Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften Amtmandstoften Hjørring Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT ENDELIGT SKØDE Underskrevne Anette Errboe Grønlandsvej 300, 7100 Vejle sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Torben Bro Jørgensen Grønlandsvej 300, 7100 Vejle den sælger tilhørende ideelle halvpart af den faste ejendom, matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, af areal iflg. tingbogen m 2, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle. Køber skal herefter være eneejer af ejendommen. Med ejendommen, der er et parcelhus, følger de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg med tilslutning til elvarme, alle slags ledninger og installationer, herunder faste lamper og fast badeværelsesudstyr, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. I handlen medfølger endvidere de i ejendommen værende hvidevarer. Sidel

3 Ejendommen er tilsluttet privat vandværk, og ejendommens afløb sker til samletank. Ejendommen er pr. 1. januar 2002 vurderet til ejendomsværdi kr ,00, herafgrundværdi kr ,00. Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere aftalte vilkår: 1 OVERTAGELSESDAG: Overtagelsen fandt sted den 1. januar 2004 fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende har henligget for købers regning og risiko. Sælger oplyser, at der er tegnet bygningsbrandforsikring i Codan Forsikring, hvilken forsikring overtages eller opsiges af køber. 2 KØBESUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE: Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver seks hundrede to tusinde nitifem 00/100 der berigtiges på følgende måde: A. Køber overtager følgende lån og prioriteter: 1. Køber overtager og tilsvarer samt fra overtagelsesdagen forrenter og afdrager eller indfrier pantebrev stort opr. kr ,00 til Realkredit Danmark A/S, obligationslån til rente 7% p.a., uaflyst til rest pr nedbragt til kr ,84, halvdelen heraf kr ,92 2. Køber overtager og tilsvarer samt fra overtagelsesdagen forrenter og afdrager eller indfrier pantebrev stort opr. kr ,00 til Realkredit Danmark A/S, kontantlån med rentetilpasning til rente 2,6004% p.a., hvilken rente ikke fremgår af tingbogen, uaflyst til rest pr nedbragt til kr ,77, halvdelen heraf kr ,38 3. Køber overtager og tilsvarer samt fra overtagelsesdagen forrenter og afdrager eller indfrier pantebrev stort opr. kr ,00 til Jysk Pantebrevs og Investerings Børs, pantebrev til rente 8% p.a., uaflyst til rest pr nedbragt til kr ,40, halvdelen heraf kr ,70 Transport kr ,00 Side 2

4 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Transport kr ,00 B. Etbeløbstort kr ,00 berigtiges ved at køber frigør sælger for dennes andel af parternes fælles gæld til Andelskassen Mercur. C. Etbeløbstort kr ,00 berigtiges ved at køber overtager sælgers gæld til Sparekassen Vendsyssel, Lønstrup afdeling. KØBESUM I ALT kr ,00 OVERTAGNE LÅN: De under A overtagne lån i Realkredit Danmark overtages af køber med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder køber uden særskilt vederlag. Køber erklærer sig tillige gjort bekendt med de for kontantlån særligt gældende indfrielsesvilkår, samt at kurstab er indregnet ved den endelige rentes fastsættelse. 3 ANSVARSFRASKRIVELSER: Ejendommen med det videre afhændede overtages af køber i den stand hvori det er og forefindes, og som det er køber påvist og bekendt uden særlige garantier fra sælgers side. Det bemærkes i denne forbindelse, at køber i forvejen er ejer af halvdelen af ejendommen og derfor har et indgående kendskab til denne, hvorfor køber er indforstået med, at sælger er uden ansvar for mangler er enhver art, såvel retlige som faktiske. Køber erklærer sig indforstået med, at han ikke senere, såfremt der måtte vise sig mangler ved det købte, kan gøre mangelsbeføjeiser gældende, så som at kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, kræve erstatning eller hæve handelen. 4 FREMTIDIGE BETALINGER: Køber er gjort opmærksom på, at alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, skal betales rettidigt af køber, også selvom køber ikke modtager opkrævning. 5 FORSYNINGSSELSKABER: Fra overtagelsesdagen indtræder køber i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug af vand, varme eller el, betales af køber fra skæringsdagen. Side 3

5 6 OMKOSTNINGER: Omkostningerne til nærværende skødes oprettelse og tinglysning betales af parterne med halvdelen til hver. Køber betaler alene gældsovertagelsesomkostninger til kreditforeningen. Der har ikke medvirket mægler ved handelen. 0O0 0O0 0O0 0O0 0O0 0O0 0O0 Herefter skal den solgte ejendom tilhøre køber som dennes lovlige og rette ejendom i enhver henseende, og den hjemles køber med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger, idet køber er gjort bekendt med og respekterer, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter og andre byrder: 1. Lyst Dokument om Skærup Kirke. 2. Lyst Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v. 3. Lyst Dokument om telefonkabler/anlæg m.v. VEJLE, den l 7v 2004 SOM SÆLGER: SOM KØBER: A / M^-cAJ-c^ Anette Errboe l&ék2ji,\* is>fe Torben Bro Jørgensen vo±^y. Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: 0& 2<^l Stilling: Adresse: '-y, -A-/-yO. ~ " Postnr. og by: Personlig underskrift '> / ' 7 ) OW,)J i / ' /,t r i// "D i Lo Navn: 'Z^n^-u^ ( C^cÅS^ Stilling: Adresse: >. 4 {? l&~:fa?». i*-*- ^ / i/t" * Postnr. og by: ri^ Personlig underskrift: / j / u ;, /-'i s-r- Side4

6 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matrikel nr. 1 b, Svinholt by, Skærup med areal m2. Forannævnte ejendom er under ejd. nr pr. 1 / vurderet således: EJENDOMSVÆRDI kr. ej særskilt vurderet HERAF GRUNDVÆRDI kr. ej særskilt vurderet Ejendommen, der hverken udgør en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan, er - ikke - i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsskattekontoret, den 20. februar 2004 SJETTE PEDERSEN

7 TILLÆG til skøde underskrevet den 14. februar 2004 mellem Anette Errboe, som sælger og Torben Bro Jørgensen, som køber på ejendommen matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle og med overtagelsesdag den 1. januar ERKLÆRING: Sælger erklærer ved sin underskrift på nærværende skøde: Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr ,00. VEJLE, den 'f / i ; 2004 Anette Errboe Side 6

8 Akt: rro-?-y skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Registreringsafgift kr ,00 Akt: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Svinholt by, Skærup Matr.nr.: delnr. 1 af matr.nr. 1-b Beliggende: Grønlandsvej Vejle CVR-nr Anmelder: Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften Amtmandstoften Hjørring Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETTNGET SKØDE Underskrevne Jens Kristian Jensen Sloth Grønnedalen 14 C, l.tv., 7100 Vejle sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Anette Errboe og Torben Bro Jørgensen Sukkertoppen 33,7100 Vejle del af den sælger tilhørende faste ejendom, matr.nr. 1-b, 1-g og 1-k Svinholt by, Skærup, betegnet som delnr. 1 af matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, af areal ifølge vedhæftede rids, udfærdiget af landinspektør Carsten Eriksen, Landinspektørfirmaet Friis & Eriksen, på m 2, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle. Den samlede ejendom er noteret som et landbrug, men efter endt udstykning vil landbrugspligten på det handlede delnr. 1 blive ophævet. Sidel

9 Med det solgte delnr. følger de pa delnr. 1 værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg med tilslutning til elvarme, alle slags ledninger og installationer, herunder faste lamper og fast badeværelsesudstyr, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. I handlen medfølger endvidere et elkomfur, et køleskab samt 2 stk. kakkelovne. Ejendommen er tilsluttet privat vandværk, og ejendommens afløb sker til samletank. Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere aftalte vilkår: 1 OVERTAGELSESDAG: Overtagelsen finder sted den 1. april 2001 fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købernes regning og risiko. Risikoen for ildsvade og andre skader, for hvilke der er forsikret, er dog overgået til køberne fra købsaftalens dato, således at køberne i skadestilfælde er forpligtet til at opfylde nærværende handel, men samtidig erhverver ret til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Sælger oplyser, at der er tegnet bygningsbrandforsikring i Topdanmark Forsikring under policenr. L , hvilken forsikring overtages eller opsiges af køberne. 2 REFUSION: Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 3 KØBESUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE: Købesummen er aftalt til kr skriver seks hundrede femten tusinde to hundrede sekstito 37/100 der berigtiges på følgende måde: A. Etbeløbstort kr ,00 berigtiges ved optagelse af ejerskiftelån i Realkredit Danmark A/S. B. Etbeløbstort kr ,00 er deponeret hos Home, Seidenfaden & Johannesen I/S, Damhaven 5 B, 7100 Vejle. Transport kr ,00 Side 2

10 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Transport kr. C. Restkøbesummen kr. berigtiges ved udstedelse af pantebrev fra køberne til sælger eller ordre på nærmere aftalte vilkår , ,37 KØBESUM I ALT kr ,37 Indtil ejerskiftelånet forrentes overfor kreditforeningen, forrenter køberne lånets hovedstol overfor sælger med den samme rente, som bliver gældende ved lånets effektuering. Køberne har faet tilbudt ejerskiftelån stort kr ,00, som et 30-årigt obligationslån til rente 7% p.a. Dette lån respekteres således. Køberne bærer/oppebærer kursrisikoen på ejerskiftelånet, idet sælger, før fradrag af låneomkostninger, skal have et kontant provenu på kr ,00. Køberne drøfter evt. kurssikring med eget pengeinstitut. Omkostningerne ved evt. fastkursaftale betales af køberne. 4 ERKLÆRING: Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr ,37. 5 ANLÆGSGÆLD: Sælger oplyser, at der ikke for tiden påhviler ejendommen kommunal anlægsgæld, så som gæld til vand, vej, fortov, kloak, rensningsanlæg og ledninger af enhver art. Skulle der fremtidig blive pålignet ejendommen sådan gæld, er dette sælger uvedkommende, hvilket tillige gælder udgifter hidrørende fra eventuelle projekterede men endnu ikke færdiggjorte anlæg. Sælger erklærer, at han hverken ved direkte henvendelse fra nogen myndighed eller på anden måde er gjort bekendt med, at sådanne nye anlægsarbejder er besluttet iværksat, og sælger garanterer for, at alle eksisterende anlæg er betalte. Sælger overleverer køberne ejendomsoplysningsskema. 6 SÆLGERS ERKLÆRINGER: Ejendommen overdrages i øvrigt, som den nu er og forefindes og af køberne beset, idet sælger oplyser, at de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet af Side 3

11 at at at at at at at Bygningsreglementet for småhuse kan ikke forventes dokumenteret i form af ibrugtagningstilladelse, der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler ved ejendommen, der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader, forårsaget ved angreb af svampe eller insekter, der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste servitutter eller byrder, der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, installationer og medfølgende løsøre er gældfrit og afleveres i brugbar stand på overtagelsesdagen, og sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering. 7 BYGGETEKNISK GENNEMGANG/FORTRYDELSESRET/ENERGIMÆRKNING: Køberne er før aftaleindgåelsen gjort bekendt med, at handlen er omfattet af Lov om Forbrugerbeskyttelse ved Erhvervelse af fast ejendom, og at køberne dermed har fortrydelsesret, hvorom der er udfærdiget selvstændigt dokument, underskrevet af køberne. Køberne har endvidere forud for aftaleindgåelsen modtaget tilstandsrapport for ejendommen, udarbejdet den 21. december 2000 af Jørgen Kristensen, samt modtaget tilbud om ejerskifteforsikring, udarbejdet den 22. december 2000 af Codan Forsikring. Køberne er i den forbindelse gjort bekendt med, at køberne ikke overfor sælger vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld, ligesom køberne ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Dette gælder også mangler opstået efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten, at køberne i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten, overfor den byggesagkyndige kan fremsætte krav om skadeserstatning, hvilket skal ske senest 5 år fra overtagelsesdagen, dog ikke senere end 6 år fra rapportens datering, at modtagelse af tilstandsrapporten ikke er til hinder for, at køberne efterfølgende overfor sælger kan påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentretlige forskrifter, herunder i form af ulovlige bygningsindretninger, i det omfang køberne ikke allerede er oplyst om disse forhold, at modtagelsen af tilstandsrapporten ikke er til hinder for, at køberne efterfølgende overfor sælger kan påberåbe sig en mangel, hvis sælger har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, at sælger uigenkaldeligt bekræfter at ville betale halvdelen af den præmie, der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som køberne har faet udleveret. Såfremt der i tilbuddet er flere forsikringsmuligheder, er den præmie, hvoraf halvdelen beregnes, præmien for en 5-årig forsikring, uden samtidig tegning af villaforsikring og med en selvrisiko på max. kr ,00, og Side 4

12 at Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) køberne mod fremlæggelse af original dokumentation for forsikringstegning kan fa udbetalt beløbet af de deponerede midler, kan modregne i en endnu ikke erlagt del af den kontante udbetaling eller kan medtage beløbet over refusionsopgørelsen. Da ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energi- og vandbesparelse i bygninger, påhviler det sælger til køberne at fremlægge energimærke og energiplan for ejendommen, og disse dokumenter er udleveret til køberne. 8 FREMTIDIGE BETALINGER: Køberne er gjort opmærksom på, at alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v;, der forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, skal betales rettidigt af køberne, også selvom køberne ikke modtager opkrævning. FORSYNINGSSELSKABER: 9 Fra overtagelsesdagen indtræder køberne i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Sælger drager omsorg for aflæsning af forbrugsmålerne og meddeler ejerskiftet til forsyningsselskaberne. Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug afvand, varme eller el, betales af køberne fra skæringsdagen. 10 BETINGELSER/FULDMAGT: Nærværende skøde er betinget af købesummens og rentetilsvarets betaling, som ovenfor anført, samt af sælgers frigørelse fra overtagen gæld. Parterne meddeler ved underskrift på nærværende betingede skøde advokat Mogens Pahl Christensen, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring, fuldmagt til at underskrive endeligt skøde, når betingelserne herfor foreligger. H OMKOSTNINGER: Omkostningerne til nærværende skødes tinglysning betales af parterne med halvdelen til hver. Hver part bærer egne advokatomkostninger. Køberne betaler alene eventuelle gældsovertagelsesomkostninger samt omkostninger ved oprettelse, stempling og tinglysning af sælgerpantebrev. Meromkostningerne ved, at ejerskiftelånet optages som obligationslån, betales af køberne. Sælger betaler alene merudgiften ved eventuel opdeling af sælgerpantebrev, mæglersalær, samtlige udstykningsomkostninger samt omkostninger ved optagelse af ejerskiftelån. ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo Side 5

13 Landinspektøren udfærdiger i forbindelse med udstykningen servituterklæring, hvoraf fremgår, hvilke servitutter der vedrører det solgte delnr. 1 af matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Når købesummen og rentetilsvaret er betalt, som foran anført, er sælger pligtig at meddele køberne endeligt skøde på ejendommen, der herefter skal tilhøre køberne som disses lovlige og rette ejendom i enhver henseende, og den hjemles køberne med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger. VEJLE, den/? / SOM SÆLGER: Jens Kristian Jensen Sloth '?/3 VEJLE, den 2001 SOM KØBERE: /KLXJ^ILQ^^-^ Anette Errboe Torben Bro Jørgensen f O Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by: ns Kravn Konsulent Nyboesgade 64,7100 Vejle Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by: "// - ^ / førø&f (Cétoeøf Connie Olesen S«gsbehandler Marie Grubbes Vej 10, 7100 Vejle Side 6

14 Akt: skab nr. -(Udfyldes af tinglysningskontoret)^ ^x*^t ~^4, ^. Æ //fø ''WØSir- i Forannævnte ejendom er under ejet nr. tf^-å^-s pr./-'^»*>vurderettil:. ejendomsværdi.«. kr. V -^ T/é^jgsjy heraf grundværdi kr. I V Ejendommen udgør en landbrugsejendom. /jfl,j^is' Matr.nr. S 4 "?** er i matriklen noteret som landbrug. y4s*fi^#" Vejls Kommuneskat & Borgerservice ' / Ejendomsskattekontoret, den. < / /- 2-ø-øs Side 7

15 CVR-nr Anmelder: Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften Amtmandstoften Hjørring Tlf ENDEIJGT SKØDE Da betingelserne i foranstående betingede skøde nu er opfyldte, meddeles der herved endeligt og ubetinget skøde til Anette Errboe og Torben Bro Jørgensen, på matr.nr. del nr. 1 af matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle. HJØRRING, den 29. maj 2001 IFØLGE FULDMAGT: Mogens Pahl Christensen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by: Helle Skall Advokatsekretær Mylius Erichsens Vej Hjørring Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by:,, Susanne Jensen Advokatsekretær \ Morildvej 4 \ 9830 Taars Side 8

16 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) DELNR. 3 AF MRTR.NR. Ib RIDS TIL SKØDE Matr.nr. Ib Cdelnr. ID Svinholt By«, Skærup LANDINSPEKTØRFIRMAET FRIIS & ERIKSEN FREDERICIflVEJ 86 TLF VEJLE FflX lseooo KORTBILAG TIL SKØDE PA DELNR. 1 AF MATR.NR. Ib SVINHOLT BY, SKfERUP. J.nr Doto: tød^m<^i^ L A N D I N S P E K T Ø R Den Danske Landinspektørforening

17 *** * *** Side: 10 * * * * * *** * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 B m.fl., Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Jens Kristian Jensen Sloth Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Skødet er endeligt Lyst med frist til til matrikulær berigtigelse Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning Retten i Vejle den Kirsten Nielsen tlf Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 Kobenhavn K

18 Side: 11 * *l* *** Retten i Vejle Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: AD 74 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev med rentetilpasning Totalkredit, Dkk og så længe tillige Ejerpantebrev med medd Sparekassen Vendsyssel-Lønstrup afd. Dkk Retten i Vejle den Tove Gamborg -tlf

19 Side 1 af 10 Afgift Ejerlav: Svinholt By, Skærup Matr. nr.: IB : kr, Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Gade og husnr.: Grønlandsvej Vejle Sparekassen Vendsyssel Vennebjergvej 7, Hundelev 9480 Løkken Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån - Omkostninger, indfriede lån kr kr. Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvendt nominel værdis metode kr kursværdimetode X Debitors navn og bopæl: Kreditors navn og bopæl: PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN pant nr RENTETILPASNING, DELVIS AFDRAGSFRIHED EFTER REALKREDITLOVENS 4, STK. 2 Torben Bro-Jørgensen Grønlandsvej Vejle GENPART = 0091 erkender herved at skylde Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup 21 04,2005 TA 4=300?00 K Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt delvist konverterbart obligationslån, rentetilpasning, med op til 10 års afdragsfrihed. Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt. 1 under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er variabel og p.t. fastsat til 2,8521%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på p.t. 2,8827%. Lånet afvikles som annuitetslån. Under forudsætning af Totalkredits godkendelse, kan der dog inden for lånets løbetid i overensstemmelse med 4, stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., aftales afdragsfrihed i en eller NB. Bopæl s forandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter_..og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a.

20 Side 2 af 10 flere perioder, der tilsammen ikke kan overstige 10 år. Afdragsfriheden kan etableres ved lånets udbetaling eller på et senere tidspunkt i lånets løbetid. I de perioder hvor der ikke er afdragsfrihed, tilbagebetales lånet som annuitetslån. Restgælden, der forfalder ved lånets udløb, kan højst udgøre summen af de ikke betalte afdrag i de afdragsfrie perioder. For dette lån er der foreløbig aftalt afdragsfrihed fra lånets udbetaling til og med termin nr. 40. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12, og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag(bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,50% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Den pantsatte ej endom: Matr. nr. IB Svinholt By, Skærup GRUNDAREAL: kvr n. Oprykkende panteret efter: Kr. : Ingen Rte. % Kreditor Respekterede servitutter m.v, (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) De før lyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer Totalkredits panteret. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevs formular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommenjiar_.flere ejere, skal saffiltfige ejere tiltræde pantebrevet som sbliciårisk hæftende

21 Side 3 af 10 debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Lånets obligationer er emitteret i serie 40c. Alle serier i fælles seriereservefond C hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låne formidl ende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Rentefastsættelse Obligationsrenten, der er lig med lånets pålydende rente, fastsættes hvert halve år med udgangspunkt i Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats (Copenhagen Inter-Bank Offered Rates). Obligationsrenten beregnes på følgende måde: Der beregnes et simpelt gennemsnit af CIBOR rentesatsen i de sidste 5 bankdage frem til og med 4. sidste bankdag i henholdsvis juni og december; CIBOR rentegennemsnittet tillægges 0,55 pet.point og multipliceres herefter med 365/360. Den således beregnede rentesats vil være obligationsrenten for det efterfølgende halvår startende den 1.7 eller 1.1. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, eller Totalkredit vurderer, at CIBOR rentesatsen ikke længere afspejler det danske pengemarked, kan Totalkredit beregne obligationsrenten med udgangspunkt i en tilsvarende markedskonform 6 måneders pengemarkedsrentesats.

22 Side 4 af 10 For lånet gælder en rentegaranti/ idet obligationsrenten ikke kan overstige 6,0000% p.a. Rentegarantien er gældende i hele lånets løbetid. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder eventuelt afdrag samt rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevs formular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der héteefter kan forlange lånet indfri-

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Erklæring om ejendommens anvendelse.

Erklæring om ejendommens anvendelse. r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf.

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf. e: kr. 1.400 kr. 12.000 kr. 13.400 Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby GENPART 360189 03 0000.0018 18.07.2007 TA 13.400,00 K Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden 17 4050 Skibby

Læs mere

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE v Vedrørende: Matr. Jyllinge 22 EQ, Jyllinge By ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej 51 4320 Lejre Tlf. 46 48 13 90 Tlf. 40 26 43 40,7 3 o ENDELIGT SKØDE Underskrevne

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår

Købstilbud med salgsvilkår 16-11-2016 Købstilbud med salgsvilkår for et bygningsløst landbrugsareal på ca. 2686 m² beliggende v/landerupgaard, Landerupvej 8, Kolding GPS-koordinater: X: 534.474,5 Y: 6.158.157,6 Dette dokument skal

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97 Reg.afgift kr. 8.800,00 Akt: skab nr. b32. (udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr.: 08-0875.GENPART 139332 01 0000.0018 13.1202002 TA 8.800 r 00 K Ejerlav: Taastrup-Valby By, Rønnevang Matr.nr.: 8HQ Anmelder:

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 80, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Skamlingvejen 113, Sdr. Bjert

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Skamlingvejen 113, Sdr. Bjert KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Skamlingvejen 113, Sdr. Bjert Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf. nr.: E.mail CVR/CPR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Skamlingvejen 113, 6091

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere