******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74"

Transkript

1 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen - fsv hi - Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Skødet er endeligt Anm.: Ejerptb. kr Retten i Vejle den K. Nielsen (H). tlf

2 Akt: skab nr., J (Udfyldes af tinglysningskontoret) Registreringsafgift kr ,00 Akt: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Svinholt by, Skærup Matr.nr.: 1-b Beliggende: Grønlandsvej Vejle CVR-nr Anmelder: Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften Amtmandstoften Hjørring Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT ENDELIGT SKØDE Underskrevne Anette Errboe Grønlandsvej 300, 7100 Vejle sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Torben Bro Jørgensen Grønlandsvej 300, 7100 Vejle den sælger tilhørende ideelle halvpart af den faste ejendom, matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, af areal iflg. tingbogen m 2, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle. Køber skal herefter være eneejer af ejendommen. Med ejendommen, der er et parcelhus, følger de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg med tilslutning til elvarme, alle slags ledninger og installationer, herunder faste lamper og fast badeværelsesudstyr, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. I handlen medfølger endvidere de i ejendommen værende hvidevarer. Sidel

3 Ejendommen er tilsluttet privat vandværk, og ejendommens afløb sker til samletank. Ejendommen er pr. 1. januar 2002 vurderet til ejendomsværdi kr ,00, herafgrundværdi kr ,00. Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere aftalte vilkår: 1 OVERTAGELSESDAG: Overtagelsen fandt sted den 1. januar 2004 fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende har henligget for købers regning og risiko. Sælger oplyser, at der er tegnet bygningsbrandforsikring i Codan Forsikring, hvilken forsikring overtages eller opsiges af køber. 2 KØBESUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE: Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver seks hundrede to tusinde nitifem 00/100 der berigtiges på følgende måde: A. Køber overtager følgende lån og prioriteter: 1. Køber overtager og tilsvarer samt fra overtagelsesdagen forrenter og afdrager eller indfrier pantebrev stort opr. kr ,00 til Realkredit Danmark A/S, obligationslån til rente 7% p.a., uaflyst til rest pr nedbragt til kr ,84, halvdelen heraf kr ,92 2. Køber overtager og tilsvarer samt fra overtagelsesdagen forrenter og afdrager eller indfrier pantebrev stort opr. kr ,00 til Realkredit Danmark A/S, kontantlån med rentetilpasning til rente 2,6004% p.a., hvilken rente ikke fremgår af tingbogen, uaflyst til rest pr nedbragt til kr ,77, halvdelen heraf kr ,38 3. Køber overtager og tilsvarer samt fra overtagelsesdagen forrenter og afdrager eller indfrier pantebrev stort opr. kr ,00 til Jysk Pantebrevs og Investerings Børs, pantebrev til rente 8% p.a., uaflyst til rest pr nedbragt til kr ,40, halvdelen heraf kr ,70 Transport kr ,00 Side 2

4 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Transport kr ,00 B. Etbeløbstort kr ,00 berigtiges ved at køber frigør sælger for dennes andel af parternes fælles gæld til Andelskassen Mercur. C. Etbeløbstort kr ,00 berigtiges ved at køber overtager sælgers gæld til Sparekassen Vendsyssel, Lønstrup afdeling. KØBESUM I ALT kr ,00 OVERTAGNE LÅN: De under A overtagne lån i Realkredit Danmark overtages af køber med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder køber uden særskilt vederlag. Køber erklærer sig tillige gjort bekendt med de for kontantlån særligt gældende indfrielsesvilkår, samt at kurstab er indregnet ved den endelige rentes fastsættelse. 3 ANSVARSFRASKRIVELSER: Ejendommen med det videre afhændede overtages af køber i den stand hvori det er og forefindes, og som det er køber påvist og bekendt uden særlige garantier fra sælgers side. Det bemærkes i denne forbindelse, at køber i forvejen er ejer af halvdelen af ejendommen og derfor har et indgående kendskab til denne, hvorfor køber er indforstået med, at sælger er uden ansvar for mangler er enhver art, såvel retlige som faktiske. Køber erklærer sig indforstået med, at han ikke senere, såfremt der måtte vise sig mangler ved det købte, kan gøre mangelsbeføjeiser gældende, så som at kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, kræve erstatning eller hæve handelen. 4 FREMTIDIGE BETALINGER: Køber er gjort opmærksom på, at alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, skal betales rettidigt af køber, også selvom køber ikke modtager opkrævning. 5 FORSYNINGSSELSKABER: Fra overtagelsesdagen indtræder køber i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug af vand, varme eller el, betales af køber fra skæringsdagen. Side 3

5 6 OMKOSTNINGER: Omkostningerne til nærværende skødes oprettelse og tinglysning betales af parterne med halvdelen til hver. Køber betaler alene gældsovertagelsesomkostninger til kreditforeningen. Der har ikke medvirket mægler ved handelen. 0O0 0O0 0O0 0O0 0O0 0O0 0O0 Herefter skal den solgte ejendom tilhøre køber som dennes lovlige og rette ejendom i enhver henseende, og den hjemles køber med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger, idet køber er gjort bekendt med og respekterer, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter og andre byrder: 1. Lyst Dokument om Skærup Kirke. 2. Lyst Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v. 3. Lyst Dokument om telefonkabler/anlæg m.v. VEJLE, den l 7v 2004 SOM SÆLGER: SOM KØBER: A / M^-cAJ-c^ Anette Errboe l&ék2ji,\* is>fe Torben Bro Jørgensen vo±^y. Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: 0& 2<^l Stilling: Adresse: '-y, -A-/-yO. ~ " Postnr. og by: Personlig underskrift '> / ' 7 ) OW,)J i / ' /,t r i// "D i Lo Navn: 'Z^n^-u^ ( C^cÅS^ Stilling: Adresse: >. 4 {? l&~:fa?». i*-*- ^ / i/t" * Postnr. og by: ri^ Personlig underskrift: / j / u ;, /-'i s-r- Side4

6 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matrikel nr. 1 b, Svinholt by, Skærup med areal m2. Forannævnte ejendom er under ejd. nr pr. 1 / vurderet således: EJENDOMSVÆRDI kr. ej særskilt vurderet HERAF GRUNDVÆRDI kr. ej særskilt vurderet Ejendommen, der hverken udgør en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan, er - ikke - i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsskattekontoret, den 20. februar 2004 SJETTE PEDERSEN

7 TILLÆG til skøde underskrevet den 14. februar 2004 mellem Anette Errboe, som sælger og Torben Bro Jørgensen, som køber på ejendommen matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle og med overtagelsesdag den 1. januar ERKLÆRING: Sælger erklærer ved sin underskrift på nærværende skøde: Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr ,00. VEJLE, den 'f / i ; 2004 Anette Errboe Side 6

8 Akt: rro-?-y skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Registreringsafgift kr ,00 Akt: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Svinholt by, Skærup Matr.nr.: delnr. 1 af matr.nr. 1-b Beliggende: Grønlandsvej Vejle CVR-nr Anmelder: Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften Amtmandstoften Hjørring Tlf KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETTNGET SKØDE Underskrevne Jens Kristian Jensen Sloth Grønnedalen 14 C, l.tv., 7100 Vejle sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Anette Errboe og Torben Bro Jørgensen Sukkertoppen 33,7100 Vejle del af den sælger tilhørende faste ejendom, matr.nr. 1-b, 1-g og 1-k Svinholt by, Skærup, betegnet som delnr. 1 af matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, af areal ifølge vedhæftede rids, udfærdiget af landinspektør Carsten Eriksen, Landinspektørfirmaet Friis & Eriksen, på m 2, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle. Den samlede ejendom er noteret som et landbrug, men efter endt udstykning vil landbrugspligten på det handlede delnr. 1 blive ophævet. Sidel

9 Med det solgte delnr. følger de pa delnr. 1 værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg med tilslutning til elvarme, alle slags ledninger og installationer, herunder faste lamper og fast badeværelsesudstyr, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. I handlen medfølger endvidere et elkomfur, et køleskab samt 2 stk. kakkelovne. Ejendommen er tilsluttet privat vandværk, og ejendommens afløb sker til samletank. Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere aftalte vilkår: 1 OVERTAGELSESDAG: Overtagelsen finder sted den 1. april 2001 fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købernes regning og risiko. Risikoen for ildsvade og andre skader, for hvilke der er forsikret, er dog overgået til køberne fra købsaftalens dato, således at køberne i skadestilfælde er forpligtet til at opfylde nærværende handel, men samtidig erhverver ret til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. Sælger oplyser, at der er tegnet bygningsbrandforsikring i Topdanmark Forsikring under policenr. L , hvilken forsikring overtages eller opsiges af køberne. 2 REFUSION: Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 3 KØBESUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE: Købesummen er aftalt til kr skriver seks hundrede femten tusinde to hundrede sekstito 37/100 der berigtiges på følgende måde: A. Etbeløbstort kr ,00 berigtiges ved optagelse af ejerskiftelån i Realkredit Danmark A/S. B. Etbeløbstort kr ,00 er deponeret hos Home, Seidenfaden & Johannesen I/S, Damhaven 5 B, 7100 Vejle. Transport kr ,00 Side 2

10 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Transport kr. C. Restkøbesummen kr. berigtiges ved udstedelse af pantebrev fra køberne til sælger eller ordre på nærmere aftalte vilkår , ,37 KØBESUM I ALT kr ,37 Indtil ejerskiftelånet forrentes overfor kreditforeningen, forrenter køberne lånets hovedstol overfor sælger med den samme rente, som bliver gældende ved lånets effektuering. Køberne har faet tilbudt ejerskiftelån stort kr ,00, som et 30-årigt obligationslån til rente 7% p.a. Dette lån respekteres således. Køberne bærer/oppebærer kursrisikoen på ejerskiftelånet, idet sælger, før fradrag af låneomkostninger, skal have et kontant provenu på kr ,00. Køberne drøfter evt. kurssikring med eget pengeinstitut. Omkostningerne ved evt. fastkursaftale betales af køberne. 4 ERKLÆRING: Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit bedste skøn kr ,37. 5 ANLÆGSGÆLD: Sælger oplyser, at der ikke for tiden påhviler ejendommen kommunal anlægsgæld, så som gæld til vand, vej, fortov, kloak, rensningsanlæg og ledninger af enhver art. Skulle der fremtidig blive pålignet ejendommen sådan gæld, er dette sælger uvedkommende, hvilket tillige gælder udgifter hidrørende fra eventuelle projekterede men endnu ikke færdiggjorte anlæg. Sælger erklærer, at han hverken ved direkte henvendelse fra nogen myndighed eller på anden måde er gjort bekendt med, at sådanne nye anlægsarbejder er besluttet iværksat, og sælger garanterer for, at alle eksisterende anlæg er betalte. Sælger overleverer køberne ejendomsoplysningsskema. 6 SÆLGERS ERKLÆRINGER: Ejendommen overdrages i øvrigt, som den nu er og forefindes og af køberne beset, idet sælger oplyser, at de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet af Side 3

11 at at at at at at at Bygningsreglementet for småhuse kan ikke forventes dokumenteret i form af ibrugtagningstilladelse, der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler ved ejendommen, der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader, forårsaget ved angreb af svampe eller insekter, der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste servitutter eller byrder, der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, installationer og medfølgende løsøre er gældfrit og afleveres i brugbar stand på overtagelsesdagen, og sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering. 7 BYGGETEKNISK GENNEMGANG/FORTRYDELSESRET/ENERGIMÆRKNING: Køberne er før aftaleindgåelsen gjort bekendt med, at handlen er omfattet af Lov om Forbrugerbeskyttelse ved Erhvervelse af fast ejendom, og at køberne dermed har fortrydelsesret, hvorom der er udfærdiget selvstændigt dokument, underskrevet af køberne. Køberne har endvidere forud for aftaleindgåelsen modtaget tilstandsrapport for ejendommen, udarbejdet den 21. december 2000 af Jørgen Kristensen, samt modtaget tilbud om ejerskifteforsikring, udarbejdet den 22. december 2000 af Codan Forsikring. Køberne er i den forbindelse gjort bekendt med, at køberne ikke overfor sælger vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld, ligesom køberne ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Dette gælder også mangler opstået efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten, at køberne i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten, overfor den byggesagkyndige kan fremsætte krav om skadeserstatning, hvilket skal ske senest 5 år fra overtagelsesdagen, dog ikke senere end 6 år fra rapportens datering, at modtagelse af tilstandsrapporten ikke er til hinder for, at køberne efterfølgende overfor sælger kan påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentretlige forskrifter, herunder i form af ulovlige bygningsindretninger, i det omfang køberne ikke allerede er oplyst om disse forhold, at modtagelsen af tilstandsrapporten ikke er til hinder for, at køberne efterfølgende overfor sælger kan påberåbe sig en mangel, hvis sælger har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, at sælger uigenkaldeligt bekræfter at ville betale halvdelen af den præmie, der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som køberne har faet udleveret. Såfremt der i tilbuddet er flere forsikringsmuligheder, er den præmie, hvoraf halvdelen beregnes, præmien for en 5-årig forsikring, uden samtidig tegning af villaforsikring og med en selvrisiko på max. kr ,00, og Side 4

12 at Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) køberne mod fremlæggelse af original dokumentation for forsikringstegning kan fa udbetalt beløbet af de deponerede midler, kan modregne i en endnu ikke erlagt del af den kontante udbetaling eller kan medtage beløbet over refusionsopgørelsen. Da ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energi- og vandbesparelse i bygninger, påhviler det sælger til køberne at fremlægge energimærke og energiplan for ejendommen, og disse dokumenter er udleveret til køberne. 8 FREMTIDIGE BETALINGER: Køberne er gjort opmærksom på, at alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v;, der forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, skal betales rettidigt af køberne, også selvom køberne ikke modtager opkrævning. FORSYNINGSSELSKABER: 9 Fra overtagelsesdagen indtræder køberne i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Sælger drager omsorg for aflæsning af forbrugsmålerne og meddeler ejerskiftet til forsyningsselskaberne. Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug afvand, varme eller el, betales af køberne fra skæringsdagen. 10 BETINGELSER/FULDMAGT: Nærværende skøde er betinget af købesummens og rentetilsvarets betaling, som ovenfor anført, samt af sælgers frigørelse fra overtagen gæld. Parterne meddeler ved underskrift på nærværende betingede skøde advokat Mogens Pahl Christensen, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring, fuldmagt til at underskrive endeligt skøde, når betingelserne herfor foreligger. H OMKOSTNINGER: Omkostningerne til nærværende skødes tinglysning betales af parterne med halvdelen til hver. Hver part bærer egne advokatomkostninger. Køberne betaler alene eventuelle gældsovertagelsesomkostninger samt omkostninger ved oprettelse, stempling og tinglysning af sælgerpantebrev. Meromkostningerne ved, at ejerskiftelånet optages som obligationslån, betales af køberne. Sælger betaler alene merudgiften ved eventuel opdeling af sælgerpantebrev, mæglersalær, samtlige udstykningsomkostninger samt omkostninger ved optagelse af ejerskiftelån. ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo Side 5

13 Landinspektøren udfærdiger i forbindelse med udstykningen servituterklæring, hvoraf fremgår, hvilke servitutter der vedrører det solgte delnr. 1 af matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Når købesummen og rentetilsvaret er betalt, som foran anført, er sælger pligtig at meddele køberne endeligt skøde på ejendommen, der herefter skal tilhøre køberne som disses lovlige og rette ejendom i enhver henseende, og den hjemles køberne med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger. VEJLE, den/? / SOM SÆLGER: Jens Kristian Jensen Sloth '?/3 VEJLE, den 2001 SOM KØBERE: /KLXJ^ILQ^^-^ Anette Errboe Torben Bro Jørgensen f O Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by: ns Kravn Konsulent Nyboesgade 64,7100 Vejle Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by: "// - ^ / førø&f (Cétoeøf Connie Olesen S«gsbehandler Marie Grubbes Vej 10, 7100 Vejle Side 6

14 Akt: skab nr. -(Udfyldes af tinglysningskontoret)^ ^x*^t ~^4, ^. Æ //fø ''WØSir- i Forannævnte ejendom er under ejet nr. tf^-å^-s pr./-'^»*>vurderettil:. ejendomsværdi.«. kr. V -^ T/é^jgsjy heraf grundværdi kr. I V Ejendommen udgør en landbrugsejendom. /jfl,j^is' Matr.nr. S 4 "?** er i matriklen noteret som landbrug. y4s*fi^#" Vejls Kommuneskat & Borgerservice ' / Ejendomsskattekontoret, den. < / /- 2-ø-øs Side 7

15 CVR-nr Anmelder: Aktieselskabet Advokaterne Amtmandstoften Amtmandstoften Hjørring Tlf ENDEIJGT SKØDE Da betingelserne i foranstående betingede skøde nu er opfyldte, meddeles der herved endeligt og ubetinget skøde til Anette Errboe og Torben Bro Jørgensen, på matr.nr. del nr. 1 af matr.nr. 1-b Svinholt by, Skærup, beliggende Grønlandsvej 300, 7100 Vejle. HJØRRING, den 29. maj 2001 IFØLGE FULDMAGT: Mogens Pahl Christensen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by: Helle Skall Advokatsekretær Mylius Erichsens Vej Hjørring Navn: Stilling: Adresse: Postnr. og by:,, Susanne Jensen Advokatsekretær \ Morildvej 4 \ 9830 Taars Side 8

16 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) DELNR. 3 AF MRTR.NR. Ib RIDS TIL SKØDE Matr.nr. Ib Cdelnr. ID Svinholt By«, Skærup LANDINSPEKTØRFIRMAET FRIIS & ERIKSEN FREDERICIflVEJ 86 TLF VEJLE FflX lseooo KORTBILAG TIL SKØDE PA DELNR. 1 AF MATR.NR. Ib SVINHOLT BY, SKfERUP. J.nr Doto: tød^m<^i^ L A N D I N S P E K T Ø R Den Danske Landinspektørforening

17 *** * *** Side: 10 * * * * * *** * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 B m.fl., Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Jens Kristian Jensen Sloth Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Storkunde opkrævning - Dkk Skødet er endeligt Lyst med frist til til matrikulær berigtigelse Dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre det forinden er modtaget til endelig lysning Retten i Vejle den Kirsten Nielsen tlf Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 Kobenhavn K

18 Side: 11 * *l* *** Retten i Vejle Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: AD 74 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev med rentetilpasning Totalkredit, Dkk og så længe tillige Ejerpantebrev med medd Sparekassen Vendsyssel-Lønstrup afd. Dkk Retten i Vejle den Tove Gamborg -tlf

19 Side 1 af 10 Afgift Ejerlav: Svinholt By, Skærup Matr. nr.: IB : kr, Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Gade og husnr.: Grønlandsvej Vejle Sparekassen Vendsyssel Vennebjergvej 7, Hundelev 9480 Løkken Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån - Omkostninger, indfriede lån kr kr. Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvendt nominel værdis metode kr kursværdimetode X Debitors navn og bopæl: Kreditors navn og bopæl: PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN pant nr RENTETILPASNING, DELVIS AFDRAGSFRIHED EFTER REALKREDITLOVENS 4, STK. 2 Torben Bro-Jørgensen Grønlandsvej Vejle GENPART = 0091 erkender herved at skylde Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup 21 04,2005 TA 4=300?00 K Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt delvist konverterbart obligationslån, rentetilpasning, med op til 10 års afdragsfrihed. Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt. 1 under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er variabel og p.t. fastsat til 2,8521%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på p.t. 2,8827%. Lånet afvikles som annuitetslån. Under forudsætning af Totalkredits godkendelse, kan der dog inden for lånets løbetid i overensstemmelse med 4, stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., aftales afdragsfrihed i en eller NB. Bopæl s forandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter_..og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a.

20 Side 2 af 10 flere perioder, der tilsammen ikke kan overstige 10 år. Afdragsfriheden kan etableres ved lånets udbetaling eller på et senere tidspunkt i lånets løbetid. I de perioder hvor der ikke er afdragsfrihed, tilbagebetales lånet som annuitetslån. Restgælden, der forfalder ved lånets udløb, kan højst udgøre summen af de ikke betalte afdrag i de afdragsfrie perioder. For dette lån er der foreløbig aftalt afdragsfrihed fra lånets udbetaling til og med termin nr. 40. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12, og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag(bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,50% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Den pantsatte ej endom: Matr. nr. IB Svinholt By, Skærup GRUNDAREAL: kvr n. Oprykkende panteret efter: Kr. : Ingen Rte. % Kreditor Respekterede servitutter m.v, (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) De før lyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer Totalkredits panteret. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevs formular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommenjiar_.flere ejere, skal saffiltfige ejere tiltræde pantebrevet som sbliciårisk hæftende

21 Side 3 af 10 debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Lånets obligationer er emitteret i serie 40c. Alle serier i fælles seriereservefond C hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låne formidl ende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Rentefastsættelse Obligationsrenten, der er lig med lånets pålydende rente, fastsættes hvert halve år med udgangspunkt i Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats (Copenhagen Inter-Bank Offered Rates). Obligationsrenten beregnes på følgende måde: Der beregnes et simpelt gennemsnit af CIBOR rentesatsen i de sidste 5 bankdage frem til og med 4. sidste bankdag i henholdsvis juni og december; CIBOR rentegennemsnittet tillægges 0,55 pet.point og multipliceres herefter med 365/360. Den således beregnede rentesats vil være obligationsrenten for det efterfølgende halvår startende den 1.7 eller 1.1. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, eller Totalkredit vurderer, at CIBOR rentesatsen ikke længere afspejler det danske pengemarked, kan Totalkredit beregne obligationsrenten med udgangspunkt i en tilsvarende markedskonform 6 måneders pengemarkedsrentesats.

22 Side 4 af 10 For lånet gælder en rentegaranti/ idet obligationsrenten ikke kan overstige 6,0000% p.a. Rentegarantien er gældende i hele lånets løbetid. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder eventuelt afdrag samt rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevs formular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der héteefter kan forlange lånet indfri-

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere