Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets Personeltjeneste) (kammeradvokaten v/advokat Niels Banke) Dommere: Peter Andersen, Marianne Dissing, Jørn Kristian Jensen, Signe Friberg Nielsen, Benny Rosberg, Oliver Talevski (retsformand) og Mads Øland. Indledning Sagen angår, om Forsvarsministeriets Personalestyrelse har pådraget sig et bodsansvar ved ikke at have indbetalt pensionsbidrag af udligningstillæg til medarbejdere omfattet af civilarbejderloven. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for HK Stat, har nedlagt påstand om, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets Personeltjeneste) til HK Stat skal betale en bod. Indklagede, Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling

2 Finansministeriet og HK Stat indgik den 23. januar 2002 en organisationsaftale om nyt lønsystem for kontorfunktionærer i statens tjeneste. I aftalen er der anført bl.a.: 12. Pension Der indbetales et pensionsbidrag på 12,5 pct. af den enkelte ansattes basisløn samt varige og midlertidige tillæg. Ansatte, der er omfattet af en tjenestemandspensionslignende pensionsordning, behandles pensionsmæssigt efter bestemmelsen i Rammeaftale mellem Finansministeriet og CFU om nye lønsystemer 9. Stk. 2. Indbetaling af pensionsbidrag sker i øvrigt efter de regler, der er fastsat i StKfællesoverenskomstens Overgangsordning for allerede ansatte på gammelt lønsystem Overgang til det nye lønsystem sker pr. 1. april 2003 for institutioner, hvor den lokale budget-, forhandlings- og aftalekompetence er til stede. Øvrige institutioner overgår i takt med, at denne kompetence bliver delegeret til den enkelte institution, eller efter aftale mellem Finansministeriet og HK/STAT. Stk. 4. Hvis den samlede faste løn ved indplaceringen på basisløn, inkl. evt. nye tillæg er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen. Tillægget ydes som et lokalt kvalifikationstillæg. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. Stk. 5. Det personlige tillæg er pensionsgivende. Ved klageskrift dateret den 7. maj 2013 anlagde HK Stat en faglig voldgiftssag mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste (FV ). Sagen angik bl.a. spørgsmålet, om der for medarbejdere, der er omfattet af civilarbejderloven, skal indbetales pensionsbidrag af udligningstillæg i henhold til 14, 5, jf. stk. 4, i den ovennævnte organisationsaftale. Sagen blev afgjort ved opmandskendelse af 25. marts Heri fastslog opmanden, at 14, stk. 5, jf. stk. 4, i organisationsaftalen skal fortolkes således, at et udligningstillæg er pensionsgivende for ansatte omfattet af civilarbejderloven. For så vidt angår sagens omstændigheder mv., de afgivne forklaringer og parternes argumenter henvises til opmandens kendelse. Som begrundelse for opmandens fortolkning er der i kendelsen anført følgende:

3 Om fortolkningen af 14, stk. 4 og 5, i Aftale mellem Finansministeriet og HK/STAT om nyt lønsystem for kontorfunktionærer i statens tjeneste. Efter det oplyste lægger jeg til grund, at Rammeaftale mellem Finansministeriet og CFU om nye lønsystemer, der blev indgået den 27. januar 2002 som et bilag til CFU-forliget af samme dag, blev færdigforhandlet i midten af januar 2002, og at det er denne rammeaftale, der henvises til i Organisationsaftale for kontorfunktionærer i statens tjeneste, der blev indgået den 23. januar Jeg lægger endvidere til grund, at bilag M (Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper på nye lønsystemer) til forlig mellem finansministeren og CFU 2002 blev færdigforhandlet den 27. januar 2002, lige før CFU-forliget blev indgået. Efter bevisførelsen lægger jeg endvidere til grund, at HK under forhandlingerne havde rejst krav om, at alle løndele skulle være pensionsgivende, og at forhandlerne på arbejdsgiverside forhandlede ud fra en forudsætning om, at pension for tjenestemandslignende ansatte skulle forhandles ved de centrale forhandlinger (det store bord ). Det må efter vidneforklaringerne lægges til grund, at ingen af vidnerne erindrer, at civilarbejderne som en særlig gruppe har været nævnt under forhandlingerne ved det lille bord om forlig mellem finansministeren og HK Stat. På denne baggrund finder jeg, at det må lægges til grund, at parterne ikke har haft en fælles forståelse af bestemmelsen i 14, stk. 5, for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt udligningstillæg til civilarbejdere er pensionsgivende. Til støtte for indklagedes fortolkning af 14 taler navnlig, at udligningstillæg ikke havde været pensionsgivende under de tidligere forsøgsordninger, og at det ville være i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at spørgsmål om pensionsforhold for ansatte med tjenestemandslignende pensionsvilkår blev forhandlet ved de centrale forhandlinger (det store bord ), samt det forhold, at Forsvarets Personeltjeneste i en årrække har administreret i overensstemmelse med denne forståelse uden indsigelse fra HK. Heroverfor står imidlertid ordlyden af 14, stk. 5, og bestemmelsens placering i en særbestemmelse om overgangsordning for allerede ansatte på gammelt lønsystem. Ved vurderingen af, hvilken betydning ordlyden skal tillægges, må det indgå, at aftalen i 12 indeholder en generel bestemmelse om pension, der omfatter både ansatte på almindelige overenskomstmæssige pensionsvilkår og ansatte, der er omfattet af en tjenestemandslignende pensionsordning. For de sidstnævnte fremgår det, at de pensionsmæssigt behandles efter bestemmelsen i Rammeaftalen mellem Finansministeriet og CFU om nye lønsystemer 9. Denne bestemmelse fastlægger, at tjenestemandspensionen beregnes på grundlag af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvorpå den pågældende på pensioneringstidspunktet var indplaceret ( skyggeforløbet ), men bestemmelsen giver mulighed for, at der lokalt kan aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg, jf. 9, stk. 5. Som nævnt ovenfor indeholder 14 en overgangsbestemmelse for allerede ansatte på gammelt lønsystem. Bestemmelsen fremtræder som en generel regel, der ikke skelner mellem ansatte på overenskomstmæssige eller tjenestemandslignende pensionsordninger. Det fremgår af 14, stk. 4, at udligningstillæg er et personligt tillæg, der ydes som et lokalt kvalifikationstillæg, og det følger af 14, stk. 5, at dette tillæg er pensionsgivende.

4 Bestemmelsens ordlyd taler således klart for, at alle udligningstillæg er pensionsgivende. Når dette sammenholdes med, at civilarbejderne indgik i de oprindelige beregninger over udgiften til pensionsforbedring før den ydede rabat på 30 % finder jeg, at 14, stk. 5, må fortolkes i overensstemmelse med sin ordlyd, således at der også for de medarbejdere, der er omfattet af civilarbejderloven, skal indbetales pensionsbidrag til den supplerende pensionsordning. Jeg finder endvidere, at hverken bestemmelsens ordlyd eller det oplyste om forhandlingsforløbet giver grundlag for at begrænse pensionsindbetalingen i de tilfælde, hvor hele eller dele af udligningstillægget både vil indgå ved beregningen af tjenestemandspensionen og vil udløse indbetaling til en supplerende bidragsfinansieret pensionsordning. Jeg bemærker herved, at det fremgår af Gorm Neigaards forklaring om de centrale forhandlinger, at man her var opmærksom på, at der kunne blive tale om, at det i nogle tilfælde måtte accepteres, at en medarbejder opnåede dobbeltdækning ved pension af udligningstillæg. Opmanden tog i kendelsen også stilling til bl.a. spørgsmålet om forældelse og fastslog, at de ydelser, der er forfaldet før den 7. juni 2006, er bortfaldet som forældede. Konklusionen i kendelsen blev, at Forsvarets Personeltjeneste skal anerkende, at der for perioden fra den 7. juni 2006 skal indbetales pensionsbidrag af udligningstillæg i henhold til 14, stk. 4 og 5, i den ovennævnte aftale af 23. januar 2002 til den supplerende pensionsordning for de medarbejdere, der er omfattet af civilarbejderloven. Pensionsbidraget forrentes med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Det beløb, som skal efterbetales, er endnu ikke opgjort. Under voldgiftssagen estimerede indklagede, at efterbetalingen for hele perioden fra april 2003 ville udgøre ca. 35 mio. kr. Da forpligtelsen til efterbetalingen efter kendelsen som nævnt er begrænset til perioden fra den 7. juni 2006 har klager under den foreliggende sag for Arbejdsretten estimeret efterbetalingskravet til ca. 26 mio. kr. Indklagede har for Arbejdsretten anført, at efterbetalingen kun vil andrage ca. 6 mio. kr. Parternes argumenter Klager har anført bl.a., at Forsvarets Personeltjeneste siden april 2003 har undladt at indbetale pensionsbidrag af udligningstillæg til civilarbejdere, som blev indplaceret på et lavere lønniveau end tidligere ved overgangen til det nye lønsystem. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af 14, stk. 5, i organisationsaftalen af 23. januar 2002 mellem Finansministeriet og HK Stat, at det personlige tillæg er pensionsgivende, og at civilarbejdere ikke er undtaget. Der er tale om en klar og utvetydig bestemmelse, og det fremgår da også af den faglige vold-

5 giftskendelse af 25. marts 2014, at bestemmelsens ordlyd klart taler for, at udligningstillæg er pensionsgivende, ligesom det fremhæves, at netop civilarbejderne indgik i den oprindelige beregning over udgiften til den pensionsforbedring, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i 2002 på HK s område. Forsvarets Personeltjeneste har derfor ikke siden april 2003 kunnet være i tvivl om, at der skulle betales pensionsbidrag af civilarbejdernes udligningstillæg, men det er til trods herfor ikke sket. Forsvarets Personeltjeneste erkendte i 2009, at der var tale om en fejl, da et medlem af HK Stat opdagede, at hun ikke havde fået pension af udligningstillægget. Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) gav senere i 2009 også udtryk for dette over for Forsvarets Personeltjeneste, og den 7. juni 2011 erkendte Forsvarets Personeltjeneste over for HK Stat, at der var sket en generel fejladministration over for alle civilarbejdere. Først i oktober 2012 rejste Finansministeriet tvivl om fortolkningen af organisationsaftalen om overgang til ny løn for kontorfunktionærer. Der foreligger hverken undskyldende eller formildende omstændigheder i forbindelse med bruddet på parternes overenskomstgrundlag. Udbetalingen af korrekt løn, herunder indbetaling af korrekt pensionsbidrag, er af afgørende betydning og en helt central pligt for arbejdsgiver, og for sen eller forkert udbetaling medfører, at der skal betales bod. Boden skal udmåles under hensyn til sagens meget store omfang. Da det samlede efterbetalingskrav fortsat ikke er opgjort, bør boden udmåles som en brøk af det endelige efterbetalingskrav. Indklagede har anført bl.a., at der intet bodspådragende har været i den adfærd, som Forsvarets Personeltjeneste har udvist undervejs i forløbet. Tværtimod har Forsvarets Personeltjeneste været i god tro under hele forløbet, idet tjenesten mente, at der var indgået en aftale, der ikke forpligtede til indbetaling af de omtvistede pensionsbidrag. Dette støttes af, at der i en lang årrække ikke var nogen, der gjorde krav på betaling af pensionsbidrag af udligningstillægget, hvilket også var ganske naturligt, idet pensionsbidraget rettede sig mod overenskomstansatte og ikke umiddelbart mod civilarbejdere, der optjener tjenestemandspension. Ved kendelsen af 25. marts 2014 erklærede opmanden sig enig i, at Finansministeriet mente at have indgået en anden aftale end nu fastslået, ligesom det klart fremgår af kendelsen, at der forelå en reel

6 fortolkningstvivl om forståelsen af den omtvistede bestemmelse i organisationsaftalen. Der har derfor ikke bestået den tilregnelse, der efter Arbejdsrettens praksis kræves for, at der kan pålægges bodsansvar. Arbejdsrettens begrundelse og resultat I kendelsen af 25. marts 2014 i den faglige voldgiftssag fastslog opmanden, at 14, stk. 5, i aftalen af 23. januar 2002 mellem Finansministeriet og HK Stat om nyt lønsystem for kontorfunktionærer i statens tjeneste skal fortolkes således, at et udligningstillæg er pensionsgivende for ansatte omfattet af civilarbejderloven. Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste havde som indklaget under voldgiftssagen overordnet givet udtryk for, at den nævnte bestemmelse i aftalens 14, stk. 5, skulle fortolkes således, at den alene sigter til ansatte på almindelige overenskomstmæssige pensionsvilkår og dermed ikke gælder for ansatte omfattet af civilarbejderloven, idet disse efter loven har tjenestemandslignende pensionsvilkår. Denne fortolkning indebar således et overenskomstbrud, og hovedspørgsmålet under denne sag for Arbejdsretten er, om Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets Personeltjeneste) skal betale en bod til HK Stat herfor, jf. arbejdsretslovens 12. Den omstændighed, at en faglig voldgiftsret har konstateret, at der har foreligget et overenskomstbrud, medfører efter Arbejdsrettens faste praksis ikke bodsansvar, hvis det underliggende fortolkningsspørgsmål har været tvivlsomt og først endeligt er afklaret ved voldgiftsretten. Omvendt pålægges der bodsansvar, hvis det lægges til grund, at der ikke har foreligget nogen reel usikkerhed om fortolkningen af den pågældende overenskomst eller aftale. Afgørende er med andre ord, om parten var klar over, at denne handlede overenskomststridigt, eller dog har udvist en sådan uagtsomhed, at et bodsansvar skønnes at være en rimelig reaktion på overenskomstbruddet. Der henvises bl.a. til Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 (AR ) og Arbejdsrettens dom af 4. januar 1990 (89/029). I den ovennævnte kendelse af 25. marts 2014 lagde opmanden efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer, indledningsvis til grund, at parterne ikke havde en fælles forståelse af bestemmelsen i 14, stk. 5, med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt udligningstillæg til civilar-

7 bejdere er pensionsgivende. Opmanden opregnede herefter nogle af de forhold, som efter opmandens opfattelse talte til støtte for indklagedes fortolkning, nemlig at udligningstillæg ikke havde været pensionsgivende under de tidligere forsøgsordninger, og at det ville være i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at spørgsmål om pensionsforhold for ansatte med tjenestemandslignende pensionsvilkår blev forhandlet ved de centrale forhandlinger (det store bord ). Til støtte for indklagedes fortolkning talte ifølge opmanden endvidere, at Forsvarets Personeltjeneste i en årrække havde administreret i overensstemmelse med denne forståelse uden indsigelse fra HK. Heroverfor stod imidlertid ordlyden af 14, stk. 5, og bestemmelsens placering i en særbestemmelse om overgangsordning for allerede ansatte på gammelt lønsystem. Opmanden anførte i den forbindelse bl.a., at bestemmelsens ordlyd taler således klart for, at alle udligningstillæg er pensionsgivende. Når dette blev sammenholdt med, at civilarbejderne indgik i de oprindelige beregninger over udgiften til pensionsforbedring før den ydede rabat på 30 % fandt opmanden, at bestemmelsen må fortolkes i overensstemmelse med sin ordlyd, således at der også for de medarbejdere, der er omfattet af civilarbejderloven, skal indbetales pensionsbidrag til den supplerende pensionsordning. Opmanden fandt endvidere, at hverken bestemmelsens ordlyd eller det oplyste om forhandlingsforløbet gav grundlag for som indklagede ellers subsidiært havde gjort gældende at begrænse pensionsindbetalingen i de tilfælde, hvor hele eller dele af udligningstillægget både vil indgå i beregningen af tjenestemandspensionen og vil udløse indbetaling til en supplerende bidragsfinansieret ordning. På den anførte baggrund finder Arbejdsretten, at der har været en reel usikkerhed om, hvorvidt 14, stk. 5, skulle fortolkes således, at udligningstillæg til ansatte omfattet af civilarbejderloven er pensionsgivende. Dette gælder, selv om opmanden som nævnt endte med at tillægge ordlyden af 14, stk. 5, afgørende betydning ved fortolkningen. Arbejdsretten finder herefter, at der ikke er grundlag for at pålægge Forsvarsministeriets Personalestyrelse en bod for det nævnte overenskomstbrud, og tager derfor indklagedes påstand om frifindelse til følge. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at Forsvarets Personeltjeneste og Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen) i en periode (fra 2009 til 2012) var af den

8 opfattelse, at udligningstillægget er pensionsgivende. Thi kendes for ret: Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets Personeltjeneste) frifindes. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Landsorganisationen i Danmark for HK Stat inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Oliver Talevski

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere